Skip to main content

Full text of "The Select Dialogues of Lucian: To which is Added, a New Literal Translation in Latin, with ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ριτ η ΐιττττττττττντττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττιτττττι 

Ε ηΐΒΚΑΚΥ. 3 (Ργ63βηίαί Ι}• ΗΟΝ. 0. ΒΕΤΗυΝΕ ΟϋΡΡΙΕΙΟ. \ 

Ργοιπ Ι_ίΙ)Γ3Γν οΓ Ηβν. Οβο. Ουί^ιβΙ(1, Ο. Ο. ί 

/^ 469965 3 Α1Αΐ4ΐΛΑλΐΑϋΑ*Α*ΑΛ.ΑΑΑϋ1ΑΑΑΛΑλΑλΑΐ,ΑΑΐΛλΑλΛ ΑΙ,ΛΛΑΐ,λΑ ΑΑΛΑΑΑΑΑΑΑ. .^•..-1 ^ΐί^^ί^ ^ 
^β6^^^ 1η ΐαϋ ηιιηηιιαηι Ιαδ^αΙ νιηΐίΐΐϊο ί>ν1ν«. 
Λ.ΙλΙΒΘΦ. *^ V ■■ ζ ^~ 
ί'/ί'ί.' 
τ/λΑ>^- 1^^!φτ.-<'^. Τ Η Ε 8 Ε Ι. Ε στ 

ΟΙΑΙ,ΟΟϋΕδ 

ι.υ α Ι Α Ν. 

Το \(τ1ιΙε1ι 15 αάάϋοΙ, 

Α Νβϋίτ Ι,ίίβΓίΐΙ ΤΓίΐηίΙαάοη ίη Ι. α τ ι ν, 
ννίΤΗ 

ΝΟΤ Ε 8 ίη Ε^οι,ΐδΗ. 
Β/ Εη\νΑκο ΜϋΚΡΗΥ, Μ. Α. 

νίτΐίίίϊη ΌίτΙη επΓίώίί ΓβάάέΤδβάηί^ Ηολ. 10 Ν ΏΟ Ν Ρπηΐ€(1, 

Α Ν ί> 

Ό υ Β Τ. 1 Κ ΙΙορηηΐ6€ΐ.• Βγ ]οΗ>ί Εχ8ΚΑν, ιη 1 


το ΤΊθΌΐηα$ Αάά^τΙ^^ Εί^; ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΌΕΟΙΟΑΤΙΟΝδ• »ΙΙΙ, 

ίΚβλΙΙγ Γαΐ άοτνη ιο νηίϋ γοα & ΟβίΤκ&ιίοη ; Βοϋ, 
]υ()^η^ίι Γοτηε\ι^Η&( ηβοβί&Γν (ο ώίηΐί & ϋηίΰ, Ββ•. 
ίοΓϋ Ι \νΓ0((» &ηϋ Ιιανίης, ϊοχ ιη&ΐ; ΡυΓροίβ, (Κτονιτη. 
ιρ^τίεΙΓ ίηιο α ΡαίΙιΐΓβ ρΓορ€Γ ίοΓ ΜοζϋϊΕίίοπ, Ι- Γη»;1β 
ΐΙχ€ Γο11ο\νίο§ ρΓβνΙοϋΒ αηά ηι^ιατο Κ.«θ?(51ίοη$, νΗίοΗ» 
ίο ηι©, 8ρρ€3Γ ν€Γγ ΓϋΒΛϋΐιί»!, αη(1 ρβηίηεηι ω ιΗβ 
Μ^ζΐΰΓ ιιη(ΐ€Γ €οηί1(]£Γαιίοη. 

1^, ΤΗει, Γογ ϊπγ α\να Ριη, Τ η^νςΓ γ^ι 1ι€3Γ(1 α 

ΟΓ 5Γ63(9 ΟΓ £00(^9 Β€ΰίΐιιΤ€ ίιιείι ΟΓ ΑιοΗ ϋ ΟΰοΙίε^ΙΟΓ 
Ηαά Γο Γ^ρΓεΓεηΐεά Ηιηι. 

2ί/^, Τ1ΐ3ΐ Ι ν^Γγ Γηαείι «ίοοΒι νν^^ιI1^^, ίϊηοε η«9τ 
ΐΐιε Υε^Γ 0/7^, οΓ ιΗε €ΐχτΙβ\αη Μ.να<, ηη^ί οοπιιτιεη- 
ύλίΟΓγ Οεάΐο^τίοη ΙιλιΗ ςοηιπΒαΐεοΙ ηιαοΐι ιηοΓε ιΗ^η 
οιν€ (€η-ηιΐΙ1ίοη6ΐΗ Ραπ ιολν^Γάβ ιΗ<; ΰίΙ;ιΙ)1ίίΙιίη§ οΓ αηγ 
Μ&η*5 €Ιΐ2Γ&ΑεΓ. 

3<//ν> ΤΗαι ι, ϋΐίΓεΓοΓΡ, ιΗίηΙζ ίι ίηουτηΒεηί οη ηιβ,, 
Α9 α ΚεπΓοηεΓ υροη ιΗίε Ροίηΐ, ιο οοηαΐαοίε, ΤΗαι αίΐ 
ιΗβ Πηβ Λποί εΙλΟΟΓΑίε Εηοοηιίϋπΐδ οίίΐΐΙ ιΐιε Οεοΐίο&ιί- 
008 νΓΐιίεη Πηοε ιΙ:β Αιι^ηβαη Α^ε, αΓε {\νΙιαΗεΓ ίΓαε 

Α 2 ΟΓ »ν Το Τίοηιαί Αάά^τΙ^^ ΕΓς^ 

ΟΓ ίαΙΓδ) (Ηί8 Ό^γ οηίνϋΓβιΙΙγ Ιοοίίέά υροη 35 Γο ιη^ηγ 
Ιιυ£6ΐ.ίε$, Αηά δαΗ^ιοβδ οί Ρίλη^πγ 2Χϊά Ιο(εΓ€{1; ϋαά 
&Γ€ Γοΐϋοπι» ίίαΐ αΙΙ, ιΗου^Ηι ^νο^^ί) ιΗε Κϋλ<]1οξ. 

4/^/)^» ΤΗϋΐ, ίϊη€6 (Ηβ ρΓΰΓεηι Α^β 1$ ίο αίΤυιηίη^, 
38 (Ο (ΐοεοηηΐ &Ι1 ιΗβ Ηί§Η ϋ€(ϋΰϋ(0Γγ Οοηιηιεη(]»ηοη8 
οΓ Γο ιηαηγ ΟεηίαΓκβ ηοίΗίης 1)αΐ οιαΓιγ, ίαΙΓοίΏρ, 
Ιηβ&^ίη^ διυίΓ(ι1ΐ0ϋ£ΐι 1 ΗλνεΓεεη Γοιηβ, ιΗατ, Ι οουΐά 
ί«/€ΕΓ, 1ι»(1 'ΐνυιΗ ϊη ιΗεηι) ΎΙΐ€Τ€/οτ£, ίΙιουΜ ιΐιε Ργλπι- 
ίιΐ§ ίΐηά Ιηοϋηο^ οί&Ι] ΓυεΗ ϋοπίΓη^ηεΙίΐηοηδ Βε, Γογ ϊΗο 
ΡΓβΓεηι, \Ά\ά βΓκΙϊ Βγ αΙ] δοπδ οί ΑιιιΗοΓδ : Ιι Βείπβ, 
ΙιοΛνβνεΓ, ΠίΠ πΗον^ΒΒΙε ίοΓ ^χοείΐεοι Ρο^Τδ (ο ΰαΙΙ ηρυη 
ίΐηά /«φ//ί <ο τΗείΓ -<^/^ •λΐ\ά Αββαηεί βΓΓίΐΙ »ηά ίε^πηβά 
Μεη, »ίΐ€Γ ιΗε Μβηη^Γ οί νίΓ^ιΙ^ ογ ίη ίοπιβ ίυοΗ ΐη- 
Ι»€ηίθϋ8 \νΛγ : Αηγ ΤΗίπβ ιο ιΗε €οηΐΓΛΓγ ίη ιΐιείο 
ΚββοΛίοηδ ποίλνίιΗβίίηςΙίηβ. 

5/^/ν» ^ί ί*3ΐ (Βγ ιΒε Βγ) ^ιΉίΙε Ι »τη ν/πήπβ ιΗεΓβ 
Γϋπιε Κεβεθίοπδ, Ι τεοοΙΙεΛ, ιΒαι ϊΒε Μ»ιΐ6Γ ^ι\ά Μ^η- 
η6Γ οί ιΗίδ 1:ρϊΐίΐ6, 38 ιο ιρς ίι ίεεπίδ ιο βο οη, λγο 
ηοι ν6Γγ ίϋίΐΗΒΙε ιο ιΒε ΟΗαΓαέΙεΓΌί & Οοηιη«ιΗ3ΐοΓ 
3ηά ΤΓ&ηϋαιοΓ, ^ηά, ιΗοϊείοΓε,ιΒ&ι Ι Β&(1 ΒειιεΓ €Β&η£? 
ιΒειτ): Βαι (αροηί^εοηϋ 1 Ηου^Βίδ) ΐΗ^ι Ι £η(1ΐΏγί£ΐ£ 
10 Β• ηαΐϋΓαίΐγ οί & ΤεγηρϋΓ ιΒαι οΒ1ί£€δ οίε ιο ρο(1- 

ϋηε Γιη»!! ΜβίΐεΓδ οί όοηίιΠεηογ ιο ιΒοίβ οίρϋΒΙίο ■ 
ιίΐΐιγ ; 3η(1, ιΗεΓείοΓβ, ιΒ3ΐ Ι ιηυίΐ ρΓθοεε(Ι. 
6ΐοΙ^^ ΐοοΒίεΓνε ιο γου — Ύ\ϊ2Χ Ι ίεβπι ιο ιηγΓεΙΓιό 
]ΐ3νβ Βίι οροη ιΗε ΒείΙ Εχρεάΐεηι Βγ νΗίοΗ 0Γε<1ίι ΓΠΛγ 
βίΙΙ Βε ίεοϋΓεοΙ ιο ιΒε ίυιυτε Ραπε^γι-ίοδ οί βΒΙε Όεοΐί- 
ειΐΟΓδ, 'υι%. Βγ 3η ΑΛ οί Ρ3Γΐί3πιοηι ιο ιΒε (ο11ο\μπ2 
-Ρϋτροίε (Λπά, ιο οΒΐ3Ηΐ ΛνΒίοΒ, 1 Βε^ γου \νίΙΙ ρίεβίε ιο 
ϋίε γοϋΓ ΙηιεΓείΙ) ιΒ3ΐ ί« ιο ί3γ, * ΤΒηι ίΓοηι, 3ηά βίιεΓ, 

• ιΒβ Οαγ οί , ί^€, ηο ΑυΐΒοΓ ρΓείηιηε, 

• ίη Βίδ Όε<1ίθ2ΐίοη ιο τερπείεηΐ Βίδ ΡβίΓοη, 38 ιΒε 

• Ηβρρίηείδ 3η€ΐ ΑάιηίΓ3ΐίοη οί ιΒε Α^ε Βε Ηνεδ ίη, 

• οη Αοοοηηΐ είιΒεΓ οί Βίβ Βεηενοΐεηοε ιο ιΒε ^νΒοΙβ 

• Κ3ςε οί Μ3ηΙίίηίΙ, ογ, Βίδ οίιεη-ΐ€ηιριε<1 3η€ΐ ΠίΙΙ αη- 
' ίΒ3ΐζεη ΓίάεΙϊιγ ; ογ Βίδ ιηοΛ εκί^αίΓιΐε Τ3ί1ε» 3η€ΐ ηε-. 

• τεΓ-εΓπη^ ^ιιάβΠ1εηι ; ογ, Βίδ €οηίυηιπΐ3ΐε Κηον- 

• 1β(1βε ίη 3ΐ1 Ρ3η8 ν/Β3ΐίοεψεΓ ΒοιΒ οίροΐίιε 3π<1 ηίε- 

• ίυΐ Γ.ε3Γηίηβ : ογ Βίβ οιιεΓ εοηιειηρι οί 3ΐ1 ΡΓ3ίίε ; 

• ΟΓ ιΒςίε, ^αά ίηηιιπ)εΓ3Β1ε οιΒεΓ ΡεΓίε^ίοηδ» ^^^ ρ^κ 

« ιοβε- 
* (α^^1ΐ€Γ ; Εχαρ/^ ιΐκ Γ&κΐ ΑαιΗοτ ίΙΐ3ΐΙ, γτ^νιΟΜύγ^ 

* Ηίνβ ρυΙίΙίίΗβίΙ ιΐιε όιχίγ Γνοπι ΑίΕύΛνίι» οί Α.ΰοηι* 

* ρ€(€ηι ΝυΐΏ^βΓ οΓςοο€ί ^ι>^1^^δ οί Μ^γϊι ιηθ Κπον•* 

* ]ςο1^€ (\ν1ιρ Η^νς 6ε6π Ελτ Άηά £γ6 \νίιη(ίίΓ(Β3, οί (Ηύ 

* ίΛΐά ΡϋίΓρη'δ ρΓθί1ι§ϊοιΐ8 ΑΓεοπ9ρ)ΐίΗιη€θΓ8, »ηά ηυιτ»-ρ 

* ΒβΗβΓδ ΑέΙδ οΓ(3οο€ΐη6Γδ)Γ6ΐηηβίθΓΐΗΛη<1Γρ€αίγίη^ 

* ΗΙβ (ιΗ€ ία\ά ΡΛίΓοη'δ) ί^νβΓαΙ 2Γ€31 Τ^ΐβοΐβ, \νίιΗ 

* ιΗϋΐΓ βχίΐέί £χ(εη( ; ογ, ΐί ιΐιεγ όε ίηβηίιε, 'ίΐιβνίηβ 

* βχαΛίγ ινΙ}ίΓ€ ύί^γ άο ηο( ^ηά'^ 3ηο1, ΙϊΙίεννίΓε, ιυί^έη 

* βηά ιυίίβτΐ^ αηά /σ ηυϊίυηι 1ΐ€ ϊΐϋΐΗ άοοε ιΗοΓβ ^έπίχατά* 

* ο/ δβΓνίθ€8. ΑηοΙ,.ιΗλΐ αηγ ΑυιΗοΓ Ιΐ6Γ6Ϊη ΐΓΛηΓ- 

* 8Γ€ίΠπ^ ίΙιβΙΙ, υροη ΒίΙΙ, Ρΐαίηι, ογ ΙηίοΓπνιιίοη, ίη • 

* αηγ οί Ηίδ Μφΐί^'δ Οϋυιΐδ οί |ιιί1ΐ€6^ Βε ^(ίειηη- 

* βά 10 Λ»η(1 ίη ιΗε ^ ϊΙΙογ^ Γογ ιΗε δρίΐοβ οί οη€ Πλ^» 

* Επ<1 10 1)€ρς1ΐ6ζ1, ϋαπηβ ιΐιε {-Αχά 1 ίιηε, Βγ ^Ι \νΙιοίη 

* ίι πιαγεοηοεΓο, νάΗ Υοίαπι^β, οίιΗβ Ιΐ3Γ(ΐ€ίΙ πιοάβΓη 

* 5νπιίη§8, Τοιτιβδ οΓ δοΗοοΙ- Οϊνΐηίΐγ, ΟλΓυίΐΐΓγ, «ιηά 

* ΜβιαρΗγϋοδ, Ηπά \νί(Η &ΙΙ Βοοίίβ αηϋ Ρ£ΐιη|>1)1ϋ(8 οοη- 

* ίίΐίηίηβ Ρπηοίρίεδ οί η€\ν ίΐη(ί ροΐίίβ ΚβΙϊ^ίοη, ογ ηο 

* Κϋΐίβίοη ίΐι 3ΐ1; ίΐηιΐ ΓιαιιΗεί ίΗαίΙ, οΐϋήπβ ιΚϋ ΥβπΓ 

* ηεχι δηίϋίπβ, Βε οΙοΓεΙγ ΐηιρΓΐΓοηδοΙ, βικί <ίβΒαΓΓ«(1 

* ιΒε υίβ οί 1'βη Επά 1η1<, Ηπά η11 οιΗεΓ νΤτ'\ί\ηα ίπ- 

* ίΐηιπίΐεηΐδ αηά Ιιχιρίβπΐίηΐδ ννΗϊίενεΓ, Γ60ίίνΐη§ (Ιπϋγ 

* ίΙΐ6 Λ]|ο\ναηοβ οί Ηίΐί α Ροηηά οηΐγ οί ΒΓθ\νη ΒΓεαί 

* ίΓοηι ιΒβ ΡαΒίΐο, Εη<1 ίΓοπι Βίδ Ρ&ίΓοη, (Ιίΐίΐγ, α Ρΐηι 

* οί ΤδρΙδίΗ, ίΐηά ηο ηιοΓδ : Αη<1 ιΗϊδ οηΐγ, ρΓονί(ΐ6<1 

* ιΒε ίάλά ΡϋίΓοη « ΟεηβΓοΠιγεηου^Β ϊο §Γ&ηϊ Βίηι 
« τΒβ ίίΐιά Αΐίονναηοβ Αηϋ, ΡίηαΙΙ^^ \\\2Χ ιΒβ ίαίά 

* ΑαιΒοΓ Βδ &1Ιο\ν€ά ηοιΒίη^ ιο Γε^ίΙ, άϋΓΐηβ ιΒε ίαΐά 

* ΥβαΓ, Βιη ιηο^εΓη ϋεοϋοΑΠοηδ. 

ηύΙ^λΧϊΛ. Ιμ/ιΙ} — ΤΗ3ί ι ηιγίε]ίΗ»(1 ΒεηεΓ^ ίΐηά γΗλι 
Ι ΗβΓίΒγ άο νανβ βΐΐ 'ί'Βοϋ§Ηΐδ οί νπηπβ α ^ε^1^^3- 
ιίοη 10 )^οο, ιοββίΒεΓ νιιΒ γοιίΓ ^ΒαΓ3Λ^^ ϊΙϊεΓείη ίο 
Βδ ίει ίοΓίΒ, (ίΠ ιΒε Ι,ε^ίίΙίΐϊϋΓε ΙΒλΠ,ϊπ ιΒεΐΓ ννΐί(1οπι, 
ΐΒίηΙς ίιΐ ιο ρπίβ ίΐη ΑΛ ιο ιΗε^Βονβ ΕίίεΑ ; ιΗίη1ί.ϊηβ 
\νΗαι Ι ΒλΥβ ιο ίβγ οί γοιι ίόπιενΗΕΐ οί ά ΝδΐυΓβ ηοι 
ν€Γγ ιτί^ει ίοΓ Α ΡοΓπι οί ν^Γήΐο^, ιΒαι »ι ρίβΓβηι Ιί- 
ΒοαΓ8 υη^ΙεΓ ίοπιε Όίί&(^νΑηΐ3βε3ΐΒΓθυ^ΒιΒβ Ιη^άεΐίιγ 
οΓ ιΒε Τιιηεδ, 

Α 3 Ιη »ν Το ΐΙΰίηα$ Αάά€τΙ^^ Είς; 

ΟΓ ίαΙΓβ) ιΗίβ Ό^γ οηίνϋΓΓαΙΙγ Ιοοίιεά αροπ 35 Γο ιπΛηγ 
Ιιυ£6 ]υ.ίε$, Αηά δαΗ^ιοβδ οί ΡΙλΚΰΓγ 2Χίά Ιο(εΓ€{1; ϋαά 

4/^/)^» ΤΗηι, ίϊηςβ ιΗβ ρΓβΓεηι Αββ ίβ ίο αΙΓυηιίηβ, 
38 (Ο ίΐοεοαηΐ &Ι1 ιΗβ Ηί§Η ϋ€(ϋΰϋ(0Γγ Οοηιηιεη(]»ΐίοη8 
οΓ Γο πΐϋηγ ΟεηίαΓί^β ηοίΗίης 1)ΐ]( οτίΐίιγ, ίαΙΓοίΏρ, 
Ιηβ&^ίη^ διυ^(ι1ιθϋ£ΐι 1 Η^νεΓερη Γοιηβ, ιΗατ, Ι οουΐά 
ί\Λ/€ΕΓ, 1ΐ8(1 'ΐνυιΗ ίη ιΗεηι) Ψΐ3€Τ€/οτ£, ίΐιουΐιΐ ιίιε Ργλπι- 
ίιΐβ Άηά Ιηοϋιΐοβ οίδΙΙ ΓυοΗ ϋοπΊΐτϋηίΙϋΐίοηδ Βε, ΓοΓϊΗϋ 
ΡίβΓβηι, \'ά\ά 2Χ\ά^ Βγ α1] 8θΓίδ οί ΑιιιΗοΓδ : Ιι Βείπβ, 
ΙιοΛνβνεΓ, ΠίΙΙ 2^}^ον^Μ^ ίον εχοείΐεοι Ρο^Τδ ιο ΰαΙΙ ηροη 
Οίΐίά ίηνίίό χο τΗβΐΓ ΑΊ^ ΐίηά ^Ιββαηεί βΓΓΗΐ «ηά Ιε^πηβά 
Μεη, »ίΐ€Γ ιΗε ΜβηηεΓ οί ^/γ^//, ογ ίη ίοπιβ ΓυοΗ ίη- 
Ι»€ηίθϋ8 \νΑγ : Αηγ ΤΗίπβ ιο ιΗε €οηΐΓΛΓγ ίη ιΐιείο 
ΚεβοΛίοηί ποίλνίιΒίίίίηςΙΙηβ. 

5/^/ν» ^^3ϊ (^Υ ^^^ ^γ) ^ί^ΉΠε Ι »τη ν/πηηβ ιΗεΓβ 
ΓϋΠΐ^ Κεϋεθίοηδ, 1 ΓεοοΙΙεέΙ, ιΗαι ίΐιε ΜαΐΐεΓ ^ι\ά Μαη- 
ηεΓ οί ιΗί$ (ιρίΐΐΐε, αβ ιο ιρε ίι ίεεπΐ3 ιο %ο οη, αγο 
ηοι νεΓγ ίοίι^ΒΙε ιο ιΗε ΟΗϋΓαέΙεΓ'οί & Οοηιη«Μ3ΐοΓ 
3ηά ΓγληΟαιογ, »η(], ιΗβΓείοΓε,ιΗΛΐ Ι Ηα(1 ΒειιεΓ οΗ^ηδί 
ιΗεπ): Βαι (αροηίεοοηϋ ΤΗοοβΗΐδ) ιΗβ,ΐ 1 ΕηάΐΏγίειί 
10 Ιϊ• ηδΐϋΓβΙΙγ οί ε ΤεϊρρεΓ ιΗηι οΒΗ^εβ ιηε ιο ροΛ- 

ϋηε Γιη&ΙΙ ΜαΐΐεΓδ οί όοηΠΠεηογ ιο ιΐιοίβ οίρϋΙ>1ί€ 
ιΙΙίιγ ; 3η(1, ιΗβΓείοΓβ, ιΒβΐ Ι πιυΛ ρΓοοεεζΙ. 
6Μ^, ΐοοΒίεΓνε ιο γοιι— ΤΙΐ3ΐ Ι ίεβπι ιο πίγΓεΙΓιό 
]ΐ3νβ Ηίι οροη ιΗε ΒείΙ Εχρεάίεηΐ Βγ νΗίοΗ 0Γε<1ίι ΓΠΛγ 
βίΐΐ Βε ίοεπΓεοΙ ιο ιΒε ΑιΐοΓε Ραηε^γι-ΐοδ οί βΒΙε ϋεοΐί- 
ειΐΟΓδ, 'υΊ%. Βγ πη ΑΛ οί ΡΛΓίίαπιεηι ιο ιΒε (οΠοννίπβ 
Ρϋτροίε («ηά, ιο οΒιηκϊ ΛνΒίεΒ, 1 Βε^ γου \νί11 ρΐε^ίε ιο 
βΛ γοϋΓ Ιπιετεβ) ιΒλι ί« ιο ί^γ, * ΤΒηι ίΓοηι, 3ηά βίιεΓ, 

• ΐΒε Ο^γ οί 9 1^€, ηο ΑυιΒοΓ ρΓείυιηε, 

• ίη Ιιίδ Όεόίθ2ΐίοη ιο τερίείεηι Βίδ Ρηιγοπ, 35 ιΒε 

• Ηδρρίηείδ 3η€ΐ ΑάιηίΓΛίίοη οί ιΒε Α^ε Βε Ηνεβ ίη, 

• οη Αοοουηΐ είιΗεΓ οί Βίβ Βεηενοΐεηοε ιο ιΒε ^νΒοΙβ 

• Κ3ςβ οί Μ3ηΙίίηίΙ, ογ, Βίδ οίιεη-ΐ€πιριε<1 ζιχά Πίΐΐ αη• 
' ίΒ3ΐζεη ΓίάεΙίιγ ; ογ Βίβ ιηοΛ εχί^αίίιΐε Τ3ί1ε» 3ηά ηε-. 

• τεΓ-εΓπη^ ^ιιάβΠ1εηι ; ογ, Βίδ οοηίυηιπίΗΐε Κηον- 

• 1ε(1βε ίη 3ΙΙ Ραιίδ ν/Β3ΐΓοεψετ ΒοιΒ οί ροΐίιε βηά υίε- 

• ίαΙ Γ.ε3Γηίηβ : ογ Βίβ οιιεΓ εοηιεηιρι οί 3ΐ1 ΡΓ3ίίε ; 

• ΟΓ ιΒςίε, Αηά ίηηαπιεΓΕΒΙε οιΒεΓ ΡβΓίείΙίοπδ, 3ΐ1 ριιι 

• ιοβε- * (ο^^1λ€Γ ; Εχαμ^ ιΗ« Γ«κ1 ΑαιΗοτ ίΗι!!• ^γ^:λ τ, 
« Ηίνβ ρυΙ>ΙΐΑιε(1 ιΐϊβ (ΙϋΙν ίνοτη Αιδ^^τ•» οι * ^ο^1- 

* ρ€ΐ€οι ΝυιηόβΓ οί βοοί ]ι••^2^& οί } Ιΐ^^ι •π^ Κ"•©*• 

* ]β(ΐ2€ (νΗοΗ^νβ 1)€ίΓη £4Γ «ο^ Εν; ^κο^ημ, οί:Γ« 

* ϋχά ΡϋίΓοη δ ρΓθι1.§ίοϋ$ ΛΓεοπΒρΙ'ΛαΐίΒΓϊ, *ο- γ'-ιτι- 

* ΙκΗδίδ ΑΛδ οΓθικΗί.ΐ€]$) Γ«ιίη^ ίαπ^ιοιί •ρ6ο:•^-ϊηχ 
« Ηίβ (ιΗο ('άχά ΡιΐίΓοη'δ} ΙίνίΓΐΙ ςΓ?*1 Τ*!β3ί5, \•:ίή 
« ΐΗΰΪΓ €Χ3έί £χΐ€ηι ; ΟΓ, ϊίιΐϊί^ ^^ ΪΓι£ο;:?. #•ί»:Γ^ 

* 6Χ3«511γ ιν^ίτύ ΐΚεγιίο ηί; γλ^'; ϋΐ^, Ι'.κϋ- !ί• ^χλ 

* 3ηά τυίίτί^ Επά /β «'^.ιη Ιΐ€ Η^ιή (Ιοβε ιΗοίί ^βίν^Γ•/- 

* ο/ δ6Γνΐθ€8. Αηίΐ, ι Η ΑΙ 2ην Λ1:ι^ο^ ίϊίΓ?ίΓ. :γ*γ1- 

* ςΓ€ίΠπ^ ίΠαΙΙ, Βρύπ Βϊΐΐ, Ρίϊίηι, ογ ΙαίοππΑκΐ^η. ίη 

* αηγ οί 1118 Μ4]€ΐ1γ'5 ΟευΓ» οί 'υΐίϊο©» 6ί ^,ίΐβπ:-:. 

* €(1 ω β»ηοΙ ίη ιΗε ί ιΙΙοΓγ Γογ ιΗβ δριΓβ οί οτϋ 1 ϋν, 
' &η(1 (Ο 6€ρς1(ε(], άαήη^ ιΗε ί,ιϊίΐ 1 ιπΐϋ, (>ν ^ΐ! Ά'η^.-η 

* ίΐ πιαγεοοοεΓΟ, νίιΗ νοΙυπΐ(5, οίιΐιβ Η«ί(2«ιΙ ιηοΟϋΐη 

* ^νπιίη28, ΤοιτΊβδ οΓ δςΗοοΙ- ϋΐτίηιιγ, ΟΑίυΐΛΓν, ^η^ 

* Με»ρΗγϋς8, κηά νΐιΗ&ΙΙ Ηοοκ8 2ηύ \^Λνβ^\'ίΐί οοχι• 

< (Αίοΐης ΡπηαρΙ(:δ οί ηβν άηά ροΐίιβ ΚεΙι^Ίοη, ογ οο 

* Κϋϋβίυη ίΐι ά\\ ; ιοιΐ ίαιί^ιεί «ίΐαΠ, ίίατΐη^ ιΗ? Υί*Γ 

* ηεχι εηΓϋΐπβ, 1)6 ςΐοείγ ιτηρηΓοηο^, ϊΌά (1βίλ-ιΤΤΡ(1 

* ιΗε υίβ οί 1*60 Άπά Ιηΐς, Άπά λΙϊ οιΗδΓ ν^ΓΪϊΐπ^ ίη• 
' (Ιηιπιοηΐδ Ληά Ιπιρίβπΐΰηιβ ν^ΗϊίενΓΓ, τίοητιη^ ά^ιΐ^ 

< ίΚδ ΑΜΙον/*ηοβ οί Η&Ιί α Ροϋπά οηΐγ οί" 1>Όνη Β'*»ϊ 

* ίΓοηι ιΗβ ΡαΒίίο, Εη<1 ίροιη Ηΐδ Ρ&ίΓοη, (ΙιίΙγ, ά Ηιπι 

* οί ΤβρΙίΐίΗ, Ληά ηο πιογ5 : Αη(1 ιΗΪ5 οηΐν, ρΓΟτίιΙ»! 

* ιΗ€ ίαΐ(1 ΡΛίΓοη ΙιιιΗ ΟεηϋΓοίΐΐγ ίπουοΗ ίό ^τλμ Ηιιη 
« ιΗβ ίΑ!(1 Αΐίοναηοο Αηϋ, Ι*ΊηηΓι^^ ιπ»ΐ ιΐιβ ί*ίΛ 

< ΑαιΗοΓ 1)& &Ι1ον^£(1 ηοιΗίη^ ιο χζλά^ (ΙοΓΪης ιΗο ί^ϋ 

* ΥβαΓ, 1)ΐη ιηοίΙςΓη Οβ<ϋςΑΐϊοη3. 

Ι ΗβΓίΒγ (Ιο ψΛνβ 3ΐ1 'Ι'ΗοϋβΗΐΒ οί νππη^ α Όοιϋ€3• 
ιϊοη 10 )^οΐ3, ιοββιΗεΓ νίιΗ γοοΓ ϋΚίΜ^βΓ ιΙιεΓίΐη ιο 
1)δ Γει ίοηίι,ιίΙΙ ιΐιβ Ι,ΡβίΟΑίυϊβίωΐ,ιη ιΗϊιϊ \Λ^'ϊ1ϋθϊη, 
ιΗίηΙί βι 10 ρ»Γ8 &η ΑΛ ιο ιηβϊόονβ ΕίίΰΛ ; ιήΐη1ίΐη|ξ 
\νΗαϊ Ι Ηανς ιο ί»γ οί γοα Ιότηενίΐϊΐ οί ά Ν^ΐυΓβ ποι 
νειγ ιτΐΰ€ΐ ίοΓ 2 ΡοΓπι οί νΛ/ητΙο^, ιΗαι « ρΐβίβηι 1α- 
ΒοϋΓβ ϋΠίΙϋΓ ίοπις ϋί&(1ναηΐ8βϋ8ΐΗπ>ιι^ΙιχΙιβ Ιιι6(1βΙίΐ7 
οί ι1ΐ€ Τιιηεδ, 

Α 3 Ιο νί Το Τίοιηαί Λάά^νΙ^^^ ΕΓς; * 

ΙηιΗι^ΐΏ^&ηΤίπΐΰ, Ι (ΙιαΙΙ επάοΑνοτίΓ (οεοηίβηΐ ιηγ- 
ΓεΙΓ νίιΗ ιΗβ Εο]ογιη€ηι οίοηβ ΡΙεαΓοΓβ (Γγοπι νΗίοΙ), 
οη1ΐ6 ΤΓΰ(Η, οη \νΙιϊεΗ ^ι^8ίουη<^^^^, ηο( (Ηβ ιιηκΰά 
ΡοΓοε οί &Π ιΗβ 0ΕΓρ6Γ8 Βίβ&ιΗίηβ ΠιαΙΙ «νδΓ 1>ο 5ΐΙ>1β ια 
(ΙίπιίπίΩι (Η€ ΙεπίΙ Ροηίοη) \νΗιεΗ ί5| ΤΗ&ιοίΐΙια8 ραΙ>- 

δ Ι Κ, 

Τονν Όετ^^οβιη^ αηά 

£θ\7ΛΚΟ ΜϋΚΡΗΥ. το το Τνν^Ο ΟΓ ΤΗγ66 ΙΐΕΑΟΕΚδ. Ι Τ 18 νβίΐ Ιςηονη, ιΗαί ΐΗβ ΤίίίίοαΓηςΓδ, ιΙΐ€ Ιηπο- 
ευταεγ, λώο (ϊη ηι<ιηγ ΙηίΙαηεββ) (Η€ £Γ€3( Ι^ηο- 
ΐίΐηοβ λνίιΗ νΗίοΗ ΥουιΗ Ηανε Ιϊεεη. ϋίε(1 ιο τε^ά ον^Γ 
ιΗϋ ίο11ο\νίη§ Όί^ΐο^υεβ οί ίΜάαη^ Ηίΐνθ 1)6€η ο^'χη^ 
\ο α 8υεεείΙΐοη οίί»ΰ1ι^ Ε(ϋηοη8, & ΙοοΓβ αηϋ (ϋίίΑπι 
ΤΓΕηίΐΑΐίοη, ζ. γ^λΙ ΟίίΗοαΙίγ ίο ιΗβ Οκε^ίι, ΑΓΪίΐπ§ ίΓοντι 
Ιοηβ 2ηΗ ΐΓ^ηΓροΓεά $€ηϊ€ης68, αηά «η βηιΐΓβ ^απι οΓ 
ρτορ^Γ ΙΙ1υ(ΐΓ&ήοη3. Ηεηεβ })2ΐ1] ΑΓΪΓβη α εοηίΐ^ηι &ηά 
3υί^ ^ΟIηρIΗ^ηϊ οί ιΗε Η^ΓίΙΐΙιΙρ αροη ΒεςΐηπεΓε, ίη 
χΥχύχ Βείηβ οΒΙι^βά ιο ρηΓβ ίιηιηείΐίαϊεΐγ, Γγοιπ ιΗβ 
ΟοΓρβΙδ ίο ιΗ€ Οτί(Ιι ΤβίΙβηηεηι, ίηϊο αη ΑαΐΗοΓ ςίΓ- 
ςηπιίΐίίηςβίΐ \νίϊΗ Γο ιηβηγ ΟϊίΚςοΙιίδδ. ΑπίΙ γη ιΙι€γο 
ναβ ηο Ηβΐρ Γογ ιΐιίβ ΗαΓ^ίΙιίρ, 38 \ν6 1ι»ά ηοι α πιογο 
ρΓορβΓ Βοοίς (Ο ρυ( ίηιο (Η^ Η&ικίδ οί 8εΗοο1•1>ογ8, 
οίΗεΓ.Αυ(ΗοΓ8 εοικαίοΐπ^ Μ&ηεΓ ηοι ντεΐΐ ίαίιεά ιο 
(εηάϋΓ ϋοίΙβΓΛβικϋηβδ. 

. ΤΗβίβ ντεΓβ ιΗε 0οηίΪ€ΐ6Γ&ιίοη$ ΐΒαΐ ρΓενΕΐΙεί! οη ιηε 
(Ο ε移^6 ίη κ1ι& ίοΠολνία^; 1εΙ>οποιι8 ν^ΟΓίς. : ^τϊά ι1ΐ6 
ΡίΐηίοαίΕΓδ, Ι ρΓοροίεΛ ιο ιηγίβΐί ίη ιΐιο Εχεςαιΐαο οί 

• ΡΪΓβ, 10 οοΓΓίτΛ ιΐιβ Τεχι οί ιΐιε οιίΓΓδηΐ Εάίηοη. 

Βεεοηάί^^ ιο ϊΏΑΐίε α βΓίΛΐγ ΙίΓεΓ»! ΤΓΛπίΙαιίοη αί 
Ιΐΐ6 ί^ηιε. ίηιο Ζλ//λ, ίηΓεηίηβ ηο λΥοΓίίδ ©(η^Χ ολνη 
Ι3ΐιΐ ΓιιςΙ) ε3 ν^ΐΓβ ίχρίαηαίοτ^^ 1)γ ΒεΙη^ ίϋΪΓΐγ ιο Ι^ο νΐϋ Το Ιινο ΟΓ ^})Τ€6 Κβαάβΐ^. ^ 

Ώη(]6Γ(Ιοοά ίη ιΗς Οπ^ίη&Ι, ζηά ρΐαείπ^ ιΗβ \νΐιοΙο ίη 

ΙαβΙ^, Το ί1ΙιιΛΓ2ί€ ιΗβ Τβχί >νίιΗ ΕχρΙαπΗίίοπδ 
Γγοποι ΗίΙΙοΓγ, ΐν]γιΗοΙο§γ,&η(}« ίΐπέΐ ΟοηΠάβΓ^ηοπ οί 
ιΗβ ΑυιΗοΓ'5 Ι.ϋη§υ3§€^ δΰπίβ, ζηά ΗυιηουΓ. 

Το ιΗεΓβ ϋΰΩ^πδ 1 ^άά^ά λ ΚβίοΙαΐίοη (ο €ηά63» 
νοιίΓ, ΐ1ΐ2ΐ 6ν6Γν Ιίηβΐβ \νοΓ(1 οί νηγ ΤπΕηΠίΐίίοη ίΐιοαίά 
1)β ιΗβ πιοίΐ ρΓορβΓίγ βχρΓβίΙινε οί ϊΐ8 τεΓρεΛίΥβ οπ§ί- 
η^Ι ννοΓίΙ, ιί)Λ£ ιΗβ Ιαίίη Τοη^αβ οουΙά αίΤοΓά: ΝΑ^ΗίοΚ 
9ίάά^ά νηηοΗ ϋϊίΰουΐιγ ιο νηγ ΌπάζηΜη^^ ^είης, ία 
«Η€ ΝιΐοΓβ οί ιΗβ 1 Ηίη^, νεΓ^ Ηαγ(1 ιο αοοοιηρΙίΟι. 
Ηονβν€Γ Ι ΗΑνβ Γυ€ς6ε(ί€€ΐ ιή φ\8 Ραπ οί ηι^ΟβΠ^, 
τηγ 1ηΐ€ηιίοη ν^δ, ΐο ηχ ιΗβ ρίβοιΓ© εοΓΓείροηάίης ύίβ- 
ηίβοΕηοηδ οί αβ ΓΠίΐηγ ΟκβίΑ 3η<4 Ιαίίπ \νοΓ(ΐ3, 23 
ε2ΐη€ \(^ίιΙιίη ιΗβ Οοιπραίδ οίιΗΊβ \νοΓ]ί. 

\Α^Ιίίι Κ.€23Γ€ΐ ιο νηγ Νοΐ€5, ϊ Γηυβ οΒΓβΓνε, ιΗαί, 
1ιο\ν€ν€Γ €Χϋ€ϋΐ6(1, ιΗβγ 3Γβ ιΗβ ϋπί^ ιΙΐΛΐ, ίο πιγΚηον- 
1β()£6, Η»ν€ βνβΓ 1?6€η ηΐίκΐβ ιο ϊΗίδ ραηίουΙδΓ ΟοΙΙβέΙί- 
οη οί ίίίάαη*9 Οί^ΐο^αεβ : &η() ι1ι&( Ι ννουΐά Ηανβ 
^πΐΐϋο ιΗ€ίη ϊα /.7ίνι, Βαι ίοΓ ιΐιε ίοΐΐονϊη^ Οοηίιάβ- 
Γ&ηοη3, >νΗίοΗ Ι ιΗίηΙς οί πιαοΗ ιηοΓβ ΐΓηροΓ(2η€6 (Η&η 
ιΐιβ Νοίεδ ιΗεπιΙβΙνεδ. 

Τ &(η ΗυπΊΐ>Ι)τ οί Ορίοίοη, ιΗ^ΐ ΐΗΰ ία/ΐη οί &1] οαΓ 
^ΟIηι^>^η^α(ο^δ υροη ι!ΐ6 Ο&ίΒοδ αΒοιιηίΙδ \ν!(Η ίΙίίΤ 
Λη<1 ϊβΓοβεά ΕχρΓεΙΗοηδ, ολπι ΡΗι^ίεβ οί ϊΗε αηοίςηΐ 
ΟοηΊδϋΐΛΠδ,ιηθ ΛΚ'*€^ι ΜίχΐϋΓ€ οίιηεΓβ ΜοϋϋΓηίίίΠδ : 
δο ιΙΐΗί, Βγ τ1ΐ€ ΊίΓηβ λ Υοϋΐΐϊ Ηπΐΐι βοηβ ιΗγοο^Η ΗΪ3 
€ουΓ(6 οί Ηιιιη3ηλ(γ, ΙκχΗ λι δεΗοοΙ ^ηά ιΗΰ υπίν^τΠ- 
ιγ^ Ηθ ρΓοΒαΒΙγ ΗαΐΗ Γ€ζά 28 ιηυοΗ, ίί ηοι ηιοΓ6, οί 
ΐΗίδ δοΓΤ οί 1.2η^ιΐ2ςο, ιΗ2α οί ριίΓε Ι^ίίη. Αικ], 28 
(]ΐ(2ίη( ΕχρΓ€ίΙΐοηδ, 2η€ΐ ΓιΐΐΗ 28 εοΓΓ^ίροικΙ «ίιΗ ιΗφ 
χηοΰΙβΓη Μοϋΰδ οί 8ρϋεε1ι, Ι)2ν6 1>ε€η €2ίγ ζηά λ^Α^ 
ίπβ ιο Ηίίη,. ίο Ιΐ€ ρΓθ6261γ Γ€ΐ2ίη8 ΓπαοΚ ιηοΓβ οί ίνιοΐι, - 
Ιΐΐ2η οί ιΗε £«ητιίη€} Κοψηαη διίΐ€. Αηά ιο (Ηίδ 2ΐοη6« 
Ι 2Γη ρ€ΓΓυ24^€(], 15 3ιι(Η}τ ιο ^ 2ΐπΒαΐ€ϋ^ ι)ΐ2!, ίη ίιιεΗ 
Α ν2Π€ΐγ οί ναοά^νη \Λ^πΙ€Γ8 ίο ιΐιε Δέΐ/<η Γοη^αβ, ίο 
▼€Γγ ίε^ν €2η 1>€ ίύά ιο 1ΐ2ν€ νπιΐ€η ν/ίιΗ ιοίεπι^ΐο Ριι- 
τΐιγ ; ^νΗίοΗ ίδ 2 2*^21 Οίί2(Ιν2ηΐΗ£«» 2ηά οίιοη 2 ΟίΓ- 

€Γ6(ϋ( 10 Ιΐΐ€ δαΙ>]€^8 ΐΙΐΡ^ ])ΑΤ6 ΙΓϋ2(€(ί. 

Η60€€ ^νηη*ΐΤρηΐ|!^ι«π««ρνΗΗ ι,Μ«'" «^ ," ♦ '*" ■ •ίΛ>τ -,-^^ν" Το ί*ωο οτ ίΒτ€6 ΚβαάΒη. ιχ 

• 

£Γ63ΐι1γ ίοΓ ϊΐιβ 1ηΐ€Γ€Λ οί ίίΗΓηίη^, ^α^1 ηο θλιιη€η(& 
υροη ΐΗβ ΟΙπΙΚοβ Βεοη ςνβΓ >νΓί«€η, ΒοτΗ ίη ιΗε 1.Λη- 
£υ&β6 οί ί1ΐ6 ΟουηΐΓγ ίοΓ >νΗοΓ? ϋΓο ιΗεγ ν€ΐ•€ (ιγΛ 
ιηΐ(η(]€(1. ΓοΓ, ί£ »ηγ οιΗ«γ ΟοιιηΐΓγ Γ^ν &η ΙηιρΓονε- 
ιηεηι ιο 1)6 ^^ίηεά Βγ (λβ Κ.ε3(1ίη^ οί ΓαεΗ, ίι ηπί^Η^ 
νίιΗ ε^οδί ΙηίοΓϊΏ&ιίοη, Βαΐ ηο Οείπιηεηι, χ^^Α ιΗειη 
ΥΓΕηΠ^ιεοΙ ίηιο ιγβ ο\νη Ι^αη^υα^ε δο ιΗίΐι Ηβηεο ())€' 
Ι-6&Γηε(1, ίι&γϊη§ ηενοΓ χ^τΛ αηγ 6οΐ ριίΓε Ι^αύη^ εοιιΐά 
ΓοΑΓοε Η&τε ](ηο\νη απγ ο(ΙιεΓ ; 2η(] ιΗεΓείοιε πιυίΐ (Ηε 
λ^πίεΓδ 3πιοη§ ιΗειη Ηανε ίοΓΠίεοΙ & ί^Γ ΒεηβΓ διγίΐε 
ίΓοηι (ΗεΐΓ υηη)ίχε(1 Γαη(ί, ιΗ&η ίΓΟίη & }υιηΙ>1ε ο£ 
£00(1 αηά 1>&(Ι. 

ΤΗεΓείοΓε, α8 Ι εουΐθ ηοι ΒαηεΓ ιηγΓεΙί νίίΐι ιI1^ 
Ηορεί οί Γαεεεείΐίηβ ίη ίυοΗ α Ζλ//λ διγίε 38 Π"^δ^ 
Γε^αίΠιε.; Ι Ηανε (Ιεοΐίηεοί ιΗε Ααεπιρι, ΙεΛ Ι ίηουΤά 
οοηΐΓίΙιιΐΐε ιο Ηυπ (1ιε ΤϋΠε οί ίυεΗ α8 Αι&Π Ιιαρρεη 
10 τε^ςΐ ιΗε ίοΙΙονίπ^; Εάιηοη. 

£υ( ΐο \νΗ3( Τ Ηανε ^Βοτε &(1ν3ηεε4ί ίι ιτ&γ 1>ε οΒ- 
]εέΙε(1, ΤΒατ, ίί ΥοαίΗ Ηαά ηοι (ΙιείΓ Οοιηηοεηΐδ ίη Ζλ- 
//«τ, ιΗεγ πιυίΐ ΙοΓε ιΗε Βεηεήκ οί Γε&ςϋη^, &( Ιε»Λ «β 
ιηιιςίι ιηοΓε οί φαΐ Ι^λη^υαςε» α» Λεγ ολπ Βγ ρεΓπί*• 
ιη£ οηΐγ ιϊιε ΒαΓε Τεχΐ οί ιΗε Ζλ/ιλ Ο<ιί1ΐθ8; 3η<!, 
ιΒερείοΓε, ιΒδί, ιΒου^Β ιΒεΓε ηΡϊΛγ 3Γίίε Γοπιε Ηιιΐε ΟίΓ- 
ίκΙν^ΏΓΗ^ε 10 ιΗε ίεδίπεΓ νίΓΒ ΚεςβΓά ιο ιΒβ ίοίοτε 
Ρΰπΐγ οί ΒΪ8 ΡΗΓΛίε &η(1 8(γ]ε; γε? ίι νϋΐ Βε ^ηιρίγ 
χΐί^άο, υρ 10 Ηίηι ίη ιΗε δνίίιπείδ οί Βίδ Ρπο^ΓεΓδ» &ηά 
ΐΗε ίΛΓ βΓεπίεΓ Εχιεηΐ οί Βίβ Κηο\ν)ε(]£ε ίη ΐΗε ί,αύη^ 
Τοη^αε. — Νον Ι 3πι πιυοΒ πιΐίΐ^ΐςεη, ίί Ι Βάνε ηοι, 
Βγ Εχρεηεηοε, ίουη(1 ιΒαι ιΒΙβ ΟΒ]εΛίοη ίδ οί Ηιιΐε, 
ΟΓ ηο \Α^είβΗι. Ροί Ι Β^νε Εΐ\^Αγ5 οΒίεπνεϋ, ιΒαΐ ίι 
εοΩδ Βογδ 38 πιυεΒ, η^γ, Ι ν^ίΐΐ νεηΐυτε (ο ίβγ, πιΟΓε 
οί ιΒεΪΓ Τίηιε, ιο ηι*ιΙςε ιΒεπιίεΙνεδ Μ^ίΙεΓδ οί ιΒβ 
Ι,αύη Οοηιπιεηΐδ ιίροη η ίείΤοη, ιΒαη ίι νουΐοΐ ιο υη- 
(ΙεΓίΙαηοΙ ιΒε Ι^είΓοη ίιίεΐί, Βλ(! ιΒεγ ιΐιε £χρ);έη2ΐίοη5 
οί ιΒε (ϋίΗευΙι Ρ<ΐΓΐδ οί ίι ίη α Ι^αηςααςε ίηιεΙΙί^ίΒΙε 
υροη δίβΒι. Αη€ΐ, ίί ιΒίδ Βε ιΒε €&ίε, ντουΐά ίι ηοΐ 
Βε ίπΓ ΒειιεΓ ίοΓ ιΒεπϊ ιο ΓρεηοΙ ιΒίΐι ΐΛΓβε Ροηίοη οί 
ίρΛΓε Τίηιε, ν^ΒίοΗ ίυοΒ ρΐ-οπιρί Εχρί&ηίΐηοηδ >νθϋΙ(1 
οίίεΓ ιΒεπ), ίο Κεαάίης ιηοΓε οί ιΚοχρυπε Ο^ιίΕα 
ΤεχΓ| ιΒϋο ίη ίπιρήηιίο^ υροη ιΒε^Γ^^{^^(^5 ΒαίΒαΓουδ. 

Ληά ίίά ίη-ίφίίΙ Μθ(ΐ€8 οί δρεεοΗ ? Αοϋ ί& ί( ηοΐ ονί^^ηι 
ΐίιαι γΙιΪΙι ί»Γ Γγοιώ πείίΐΓίΙίηβ^ ιΙιι4γ ΡΓο^τεΓδ, νου.Μ, ίη. 
ίίΐΛ, ιίοϋΙ^Ιγ ίθΓνΕΓ(1 ϊί, Λπά ιΗαι νΐιΗ ιΗς,ΐΒοΛ €ΐ€- 

Βϋϋ Ιΐ6Γ€ 2§ΰ5« Ι Π1Β.Υ Ικ αίΐ^εοί, ^Ηγ Ι Η&νε ηοί (αρ- 
€» ιΗίδ ΡΓίοςίρΙε) ίηβρίκΐ οΓ λ νεπγ υηδίε^δηι Ι^αύη 
ΤΓΗΒίΐΑΐίοη, εΐιο&ο ιο ιηαίζί» ηπ Εη^Ιΐβ οη&? Ρογ, ίδ 
οο^ ιΗίβ Ιίΐ€Γίΐ1 /^/ι οί ιηίρβ, ίη ιΗβ υηςοαιΗ Ογ3Π1- 
ιη8.(ί€£ΐΙ Οιά€τ^ \^τ^ αηείϋίΐίο^ΐ &ηά νί(ίαηη§ ιο ϋ ^[.α/29 
Ε*Γ ίίικί Τ3Λ€ ? Ι ο\νη ίι 18 : Αηά ιΗβ ΟΒ]β<$Ιίοπ 18 ^ϋίι, 
Βϋί ιΗεη ι1τη3, αηά ιΚε Ιίΐςβ Ενϋβ.. »Γβ ηοί Γο Ββ ανοίά-^ 
€ά \νΗϋ6ΐΗ6 \ναηι οϊ Οΐ£ίί•ΕηξΓίβ 1.εχί€οη89 νΐιίοΐι, 
ΐΟββιΗεΓ νίιΗ ΕίίξΙίβ) ΤΓ3.ηί]αήοη8 ο£ αϋ'^οοά ΣαίΐΛ. 
^οη1η1€η(8ν ΜίοαΜ Β^ίΙ οοη(πΙ>α(€ ιο ΐΗ6 Ρί€Τ€ηιίοιι 
οί Οοώΐβη^ Ιη βϋ ίυ(υΓ€ ^Γ^£^ !ΐοοΙ ίΜίίη \νηιίθ£9» 
ΟΓ ΡβΓΓοΓίΠίΐηοεδ, νΙΐΛίΓοβνβΓ. 

Ι Ωι^Ι ηον^ &?§ Ιείΐνβ (ο ηιεηάοη (ΙΐΓβ£ £τίΐ8 νΐιιοΐλ 
&ΡΡ&21Γ (Ο πιβ ίη ιΗΰ ρπεί^ηι Μ€ΐ1ιοά οί* £€ΐαε^ίθΒ, αοά 

(ίοη ΌΪΙ^^Χ^τ^ Ιί Ι αιη'ηιίίΙ&Ιίβπ, 1 Ηορε (1»( ΰβη- 
ιΐΰπι&η οΓ ΒβκεΓ 3ΐ2£ΐβπΐ6ηΐ ^111 ραιχίοη αις» ίοΓ, ίη 
ΤΓΟίΗ Ι η9β»η νβΙΙ. 

(!οη8 — Ι Ηανβ, ίη Οοηιρίίαηϋβ \νίι1ι ΐΗϋ ρΓ6ν»ί1ίη^ 
υία^ε, ΒΓβοΙ αρ Γ€ν€Γ2ΐ» *ικ1 Γοιηε οί τβΓγ βοοά Ρατί^, 
ινίιΗ ΐ1)β ΗΰΙρ οί αΐΐ ΐΗϋ ΙίιεΓ2ΐ1 ΤΓαηθ2(ίθΑ8 Ι οουΐά: 
β€ΐ Αηοΐ, ΓοΓδΓρβΙπβ ίΗς ^0Βί^^^ϋ^η^^ οί ΙβΐΐΙη^ ΐΗίΐη 
<:οτιη& 2Λ (Ηΰ Μ€&ηίη§ οί νντίι&τ (Ηεγ τ^^ά^ \νίιΗ ίο αιαοΐι 
£»ί?, Ι ^I^ν&γ$ ίηίΐίΐεοί, ΒοιΗ ίη ιΗθίΓ Ι.ο(Γοη8 Άπά Κ«- 
ρεπιίοηδ, αροη α πιοίΙ,ίΐοουΓΑΐβ Αεεοαηι οί ι1)€ιγ Βαίΐ• 
ικΓδ ίη €νϋΓγ ΡαηίοϋΐΛΓ Αι ΐ€η§(Η, νΚοη ιΗϋγ ΙΐΑίΙ 
Γ€3(1 38 ΓπυοΗ 33 ^35 ίοίΗοίίηι 10 4ϋ3ΐί(^ιΗ€ηι Ε8 νοίΐ, 
6τ Γ3(Η6Γ 1>εη£Γ, ιΗ^η ίβ υΓυ3ΐΙγ Γ€(]ΐιίΓ6ά ίοΓ €ηΐ€πη|| 
ιΗο ϋηίνεΓίήγ, ιΗε^ ηβίίΠεΓ οοαίά 'νπΐδ Ιαίίπ^ πογ 
οοηΛπυβ ΑυΐΗθΓ3ΐΗ3{\ν€Γ€ ηβν ιο ίΗβτπ, οβϊΓ ίο νβΐΐ' 
ζτϊά χ^λάύγ 39 1 Η3νε Ιεηοντη οϊΗΰτβ όο ιιροη ηιυςίι Ιβίι 
Κβ3(1ίη| ίη ιΗε οΜ Μϋ(^ο(Ι» ίη νΗίοΗ ιΗβγ νοΓϋ οΙ>Ιί^ 
6(1 10 ιιίε ςΓ€3ΐ Λΐ(6ηΓίοη ζί\ό ΙηάαίΙπγ. 

Ργοπι ιΐιίδ Εχρεηεηοϋ ιΐϊ^η, Ι ηπι €οηνίηεθ<), ΤΗ»1 
νΙΐ3ΐ ΥουΐΗ ιΗϋδ βπΓιΙγ ^«ι, χ\ϊ^γ 38 ^αβίγ ίοΓβΟί; Ληά 
(Ηαι 11)6 ΜοΕηίη^ οί α εΰΓί&ίη Ροηίο», 2»ίη€(Ι Βγ ιΐι^ 

£x^^^^ί^ Το 'ί^ο ΟΓ ΐίΓ€6 Άεαίέπ. χι 

εχ6ΓαΓ€ρΓι1ΐ€ίΓ 8Ε^»α(γ &η() Γηγ^η^^οη/^^η^I€^$(}ι^ιιι 
ΐηοτ€ οχροΓΟ, ^η(\ 1ΰΑΤ€8 » τηοΓβ Ι&ίΙίιι^ ΙιορΓ,ΰίΠόη, ιιι 
\ν6ΐ1 !ΐ$ α ηιορς €ηΐΑΓ|;€<1 Κ-ιονΙβί]^ ΐη (ΗβΐΓ Μίηάβ, 
(Η&η ΐ€η Τίτηο &$ ιηυείι 2αίη€() \νιΐΗ £%Γ€ αποΙ ΟΓοί- 
Ιαηογ, 1>7 ι1ΐ€ Η«.1ρ οίΆ ΙΐιεΓοΙ ΓΓϋηΠϋάυϊΐ. — Λο(1 1^ 
^€Γ€ίοΓ«9&τρ ρϋΓίϋ&ςΐ€<), ϊΗαηΙΐί ϋΓβ οίΐιιβτβΐ ΤμπΤ- 
Ι&ιίοηβ 18 τΛοα άχχήχη^τΜΔ ιο 1.€αΓη£Γ5, ίί οοηιίηαβιΐ 
»Γ(«Γ ιΗ67 ^^^^ Γεεβίν^κΐ απ ΑοεαΓΑΐβ αοά Γύϋΐαβηι Ιη- 
(Γ(κ1αέΗοο ίηιο ι1ΐ6 Ι^αη^αα^ϋ ΐΐι^γ. &Γε ιο ΙεΗΓπ ; ιΙιαΚ 

«ηά ιΐιβ ΝΑΐϋΓϋ οΓ Οτ&ιηηι&ηεΑ] Οχά^τ, ΤΗε Μϊη(ζ 
οοηίΐαηίΐγ ]ί€ρι ίο ιΗεΤβ 1.€2(1ίθ]ξ-ί(Γίη^8 &η(1 Οο-Ο&πζί^ 
ηβνεπ 3Γπν€3 &? ιΗαι Ν/ί^οϋΓ »η<1 Αέ^ίνϊιγ ιΐι^ι ΐάιχ\ι 
ΓγΟΠΙ & (1ϋ6 Κχ^ΓοίΓβ οί ΗεΓ ΡονβΓβ. 

Ύϊι^βϋοηίί ΕμλΙ ιΗει ΛρρειίΓδ ίο ιηε ίη ίΐιβ Μοά^τη 
ΜειΗοά οί ΤίοεΙ^ίη^ 18, ιϊΐ£ οε^ΐ^έΐ οί ιη&Ιςίος ϊουιΚ 
^ει ιΗε 1)6(1 αηά ηιοίΐ ^\ϊ2^τη\\η% οί (ΗεΐΓ δοΐιοοΐ Αα- 
<ίΐ0Γ8 ϊ>γ Η«9Γΐ. Τΐιίβ, ΒεΠίΙεβ ιΐιε βΓε^ ΙπιρΓονε• 
ιηεηι οί ιΗείΓ ^ΜεπιοΓίβδ, ΙιιιΗ ΗεΓειοίοΓε Ιείτ ΓϋοΗ 
ΙίΓοης Εη(] Ιίνεΐγ ΙπιρΓεΙΏοηβ οίιΗε ^ΓεαιείΙ Ο^ηίυ&β 
•υροη ιΗε Μίικΐ8 οί ΥοιικΗ, ιΗαΐ (Ηεγ ΙΐΑνε οΓιεη ρΓο- 
άυο^ά ίμοΗ ΕχεΓοίίεδ ΒοίΗ ίη ΡποΓε ά^ά ΡοεΐΓ5Γ, »β 
^εΐί^ΐηβίΐ, ίί ηο£ αβοηίίΐιβ^ ΙεαΓηβίΙ Μεη. Αηϋ ίίεηςβ 
ΤίΕνε ΐΗε^, \νΗεη Μεη, αάοΓπείΙ ΒοιΗ ιϊιόν ΟοηνεΓίαιΙ- 
οη8 «ιη(1 υιιΒΙίε 8ρ6εεΗε8 \νίϋι ίυεΗ ρειππεητ, Βε&υΐί- 
ίϋΐ» ζηά ιϋυίίΓΔΠη^ Ουοΐ;ιήοη8 Λπά ϊηίΙαοεεδ,&Β ιη&άε 
νΐιαΐ ιΗεγ ιιιιεΓεοΙ, αι οηοε, ΒοιΗ ΗεΙϊβΗιίυΙ βικί άεοί- 
ίνε. Ί Ιιε Οεε^γ οί Ι^ε&Γηιη^ ί8 ίΓοω ηοιΗίηβ πηοΓβ 
ενίίίεηϋ, ιΙιεο ίΓοιη ιΗε νεΓγ τπΓε ϋΓε, ογ γαιΚ^γ οηπΓβ 
*\νίΐηί οί ΐΗείε θΓη»ιιιεηΐ8, ^ηά Ιηιίΐϋΐίοηδ οί ιΐ^^ Αη- 
.(1^18 : Ιη ιΗε Κ,οοηι οί κνΗίεΙι ίδ άαϊΐγ ίυΙιΛΐιιιιεϋ, 
Ιη \^ιίιϊη§89 2 <^€3ΐ οί (ΙυΠ, (Ιιγ 8ΐβίΓ, 3ιιγ), ίη ΌίΓ- 
€0ϋΓίε, ηιαοΗ χοΜ &ηά ίηίιρίά ^αο( ; &11 ο\νΐη§ ιο (]ι« 
Νε£ΐ€|5ϊ οί ίρρΓΪπηπ^ α ΤίΐίΙε οί ιΗε ηιοίΐ ίηΒΙΐηαε λώο 
1)ε2αιίίυ) Ο^οηε^ρ^οπδ, Αη(] οίιΐιεπιυϊίΐ ϋνεΐγ^ ί^Γοηβ» 
ζηά ροΐίιε £χρΓεί£οη8 υροη ιΗε Μίο^^δ οί ΥουιΗ 1^ 
^αίςίη^ ιΐιειίι εοηαπιίι ιοΜεριΟΓ^ (Ηε^ίείΐιείΙ ΡΓθάυα•ρ 
]^οη8 οί*«ιΗε \Λ ίι οί Μ^η. 

Τ^ε /Λ/ΐί/, .ιιρςΙ βΓεΗκΛ £νί1, ίδ ΤΗλι οί ίεη^ίηβ 
Ϋουφ 10 ιΙιουώνίέΓβιγ, νίΐΗ » αιοΛίηββηίδεαηί διοο^ 
θξ.^€9ί£ο^} ίΐΪ5 £ΓονΏ Κ ^εποΓΑΐ ΟαίΙοπι (ο )Λ\χιτγ χϋ Το ίτυο ο^ ύνβ^ Κβαάβή. 

ΐΗοιη ιΗίιΗβΓ, &3 Γοοη α8 ιΗεγ Ιΐίΐνβ ι^9Δ 0Υ€Τ α ίο^ν οί 
ΐΜζϊαη 8 Οίαΐο^υοδ, Ηοταεε^ &ηο1 α Ηκΐ€ όί Μοτμγ ; 
η&γ, ν;1ΐ€η ιΗβγ Ιιανβ Γε^ά ιΗβΓο Γο νϋΐ^ 1«ίρΐ»ΐΒοίβ(}1γ, 
ιΗ« ιΐιεγ ΐΏαγ 1)€ 3ϋί11γ Γίΐίίΐ ιο Ιι^νβ οηΐγ βίώΐ«<1 (Η^βι 
ον6Γ ; Απά νΗβα, ΒβίοΓΰ ώεΓο, (1ΐ€γ 1ι&ν€ οηί^ £θος 
ιΗγοο^Η α ί€ν Γπι&ΙΙ ΡοηίοηΒ οί ίοίεήοΓ ΑυιΗοΓβ, νίΐΗ 
Γο ΙίαΤϋ υηοΙΰΓΐΙαικΙίη^, ιΚ&( ι1ΐ€γ Η^νο ηον ϋηάιιεί^ 
ίοΓ^οι (Η£ίη. Ιι 18 & ιηεί&ηείιοΐγ Κ.60εέ1ίοη ιο αΙΙ Ι^)- 
ν€Γ$ οΓ 1.ε2ΓηΙη§, αηά ΐΚείπ €ονιη(Γγ» (<> (ΗίαΙ^ Ιιον 
ιηαηγ (ίο γε^ΐΓΐγ βηΐβΓ ίη(ο (1ΐ€ Ιϋ&Γπεϋ ΡποΓείΠοη» (Ηηβ 
ρΓ€ρ&Γ€(1, ΟΓ ΓυΓπίΩιεά ^(Η & Ύχ\Ά^ ιηοΓΰ £Αίη€(1 &ι & 
ΟοΙΙε^ϋ ; £ογ 1 εαηηοι Βαΐ ίηίΐίΐ υροη ί^, ιΗαΓ, νΗεη 
ΐΗεγ ΛΓβ ιΗϋδ Γεηι ίη> ΐΗεγ ηιιιίΐ €0Π)€ οαι εΐΐΙιβΓ αΐ- 
ΐ€Γΐγ ίβοοΓίΐηϊ οΓ ιΗβ ΟοοΓΓε ιΗβγ ίΐιουΐά Ηλν€ ^οηβ 
ΐΙίΓουβΙι, οΓ ΓϋΓηΐΠιεοΙ \νίιΗ νεπν Ιίηΐβ ηιΐ0Γ€ ιΗαπ ιΐιβγ 
εηΓβΓ€<1 νίιΗ ; ίι 1>ΰίη§ ίπιροίΕί>ΐ€ εν^η ίοΓ ΡδΠδ ογ Ιη- 
(ΙυίΐΓγ ω §2ίη πιυςΗ ΓΠΟΓβ, ντΗεηοηΙγΐΗϋ•; (^υ^Ηίΐεά (ο 
2ίε(|αίΓ6 ί(. Νο^ν (1ιε Γαπε &η(1 ίάχΔ ΟοηΓεςιιεηεε οί 
(Ηυ8 εηΐΰπηβ (Ηειη ^ι οηοβ ΟΗϋοίΓεη απά αηίηΩΓϋ(^£(ί 
ίδ, Γοίειυη ΙςηοΓ^ηεε ίη ΡΗγίϊο, ]ον»η(1 ^ίεΙί£ο) 1'π€ΐς$ 
ίη ΐΗο ]1.£ΐ\ν» αη(] α ΓσΕΤκΙαΙουδ ΙηαΙ}ί1ίιγ ίη Όίνίηίΐγ,αΝ 
(€η(]εά \νίιΗ ΓοοΗ & Οοηιεπιρί οίιΗο ΟΙβΓ^γ, «5 ηιυΛ 
θπίΐΙΙγ 6ΐΙ&1)ΙιίΙι ΐΓΓεΙίβϊοη, ογ, ίη λποιΗ^γ 'Λ ογ(1, νίεε, 
Νοι 10 πιεηιίοη ιΗβ ^ίΐοί οΓ Ι-.€αΓηίπ§ αηοΙ ΕΙο^αςηοβ 
ίη ιΗοΓβ ΑίΓ(?πιΙ)Γΐ€5, ν/ΗίςΙι, νίιΐιοαι όοιΗ, ολπ ηενβΓ 
1)€ Ηευ 'Αϊ\ά οοηοΐυόΐβά ν/ίιΗ ριορεΓ Ορςάίι, ΑΤ\ά ά\χ^ 
Λ(1ν<ιη(3ξ6 (0 (Ηε Ναιϊοηδ λνΗαίηίΓυίΙ τΗεπι >νίιΗ (ΗεΐΓ 
£Γε»ϊεΛ ΟοηςδΓηδ. 

Βϋΐ αΙΙ ίΙιβΓβ Ενίΐδ \νί1Ι Ι3€ τεπιονεά νΐιεη οεή^ίη 
Οεηιίεηιεη, \νΗο Ηίΐνβ ίι ίη ιΗεΪΓ Ρο\ν€Γ, ίΐΐίΐΐΐ τΗΙηΙς 

ί>Γορ6* ίο 10 (ίο ; δηοΙ. ϊ €η3ογ ιΗε Ηόρεβ οί ίεείπβ ίι 
οοη (Ιοηβ ίη οηε οί ιΗβίε Κΐη^οίορίδ. ίη ά υϋηϊνεΓΠι^τ 
ντΗδΓείη, ίί Ι &πι νβΙΙ ίηίοΓπιεοΙ, ίδ χ^αά \νίιΗ §γ€Λ 
δίΓίΛηείδ ϊΗβ ΒεΐΙ ^ηά ιΗβ ίιηείΐ ΟοΠε^ε-ΟοαΓίε όί 
ίεαΓπίηβ ίη ιΗε ννοΓΜ ; »ηί1 Γοπιβ οί \ί^ΗαΓε Οονεπ- 
ηοΓδ, Ι ανα 2ΐίΓιΐΓε(ί, &Γβ Οεηιίεπιεη οί ΓυοΗ Οεηίυί. 
Γ,βαΓηίπβ, »η(1 δρίπι, Λδ ηιυίΐ πιχί^ε ιΗ^ ΡΓο^ηο^^οη οί 
Ι^εαβΓδ ίΗ^ΐΓ ηΐϋΠ: εοηίΐίΐηι ΡϋΓΓαΙι, Άηά ιπείρ ίιίβ^εΛ 
ΡΙείίΓιίΓε. 1 τοηι ΓιιοΗ ϋΐοηε εβη Ι3ε εχρεθεε! ^Κεβά- 
Ιαΐίοη, ιΗ&( λνΐΐΐ ίώΓοΙαιεΙ^ εχείυίΐε ύ\ γα\(τ ^ηά'ίςηο.- 
Γ&η( ΥοαιΗ ίτοοι εηιεποΕ ι^ υηινεΪΓίίιν ; ^ηΰ Γι^εΙι Το ίιυο οτ ώτβΰ Κ€αά$η.• χΐϋ 

λΙοπο 8ΐΓβ ΟΑρβΙϊίε οΓ ά^ΓρίΛηβ ιΗΰ Ι^ο^Γδ οί Ιι.ινίπβ Γβ.ν-. 
βΓ Ριφϋδ, ιίΐΐ Γυσίι & ΚίίβαΙίχϋοη ςαη ι^ίίο ΚιίοθΊ 
\νΚίςΚ, Ι α^ι ρ^ιΤαϋϋδί, οίΐηαοι ροίΠΐ)!γ 5;χοί:%.<Ι ι\νο 
Υο^ί'δοΛβΓ Ιΐ8 ΙηΛίΐΰΐιοη. 

1η ιΗΰ Γηε&η Τΐιτιε, ϊΓληγ Πηοΐ€ ογ βηβύΙπΓ ΓλιΠϊγ 
ΟΓ 8οη, ΟΓ, ΓΛίΙιοΓ, 1)θΐΙι ιοβδίΐιετ, ίΗοϋίίΐΗοοϊνίίίηΐίΐϋ/' 
Γβίά ιΗ€Γ6^ΰηιηηςηΐ8, δηΤ ν<.τγ αςςΐ(1ΰηι«ι11ν ]-'ϋϊ ^ΐϊ 
ιΗΰΐη, Ιίίί ιΗεπΊ (ίί ΥοοιΙι ϋΓρίΓΟδ ιο Βε & αΠ?Γα1 αηςί α 
βιίηίπίβ Μαπ) ίϋΐΐΗϋΓ ]οίη ίη ιΗε Γϋ11οννίη§ Κ.ΰΓο1υίίοη, 
ϋνΐιίοη 1. Η€Γ6 Γύΐ (]ο\νη Γογ κΐΐθ 8ΐΐΙ(ΰ, οι ΰνςη (1ιύ 
Ηορι:, οί βΐίηίπβ ο^^τ ΓυςΗ 3. Υοϋΐΐι ιο & ^Ιοποϋδ 
ΑιηΒίιίοη οί €Πΐ6Γβίη§ ΐτρτά ϋιε ΐΐιίςΐζ, •Αη^^ βΓοΓδ, 
βηά ΓηοΕπ ΟΒΓοοπιγ ιΗέΐι αϊ ρΓΰΓ(;η£ ονοΓ\νΗ«;1ΐΏ5, ιΗβ 
Μίη(ΐ8 οί ιηοίΐ οΓ ιΗοΓίί \ν1ιο ίΗου1(1 Βε ιΗβ Γ•ί§1ΐϊ8 άΧίά 
ΟΓη&Γπεηϊδ οί φι ΡϋΒΙίο. ΤΗδ ΚεΓοΙαιίοη ί^ ιΗίβ : 
ΤΗαΐ ΓϋοΗ α ΥοαιΗ ίΐαίι ηοι δοΗοοΙ, ιίΐΐ Ιίβ ίδ ε3 ρ€Γ- 
ίεΛ, »5 ϋ ν€Γγ βοοά Μ^ΛδΓ οαη ΓΠϋΙ^ε Ηίιτι, ϊη δνβιγ 
ίΤηβΙΰ ν^οτά οίιΐιβ ίοΐίολνίπζ Βοοίο, φ/'». ΟχΓ. ^0Λ^- 
ηΐ€ηί, Ο^ηχ, ΟυΠ. δδΐΐΐΰίΐδ'/ ^λγχ <3/'θΛΐίΙ. αηά ]\Χ'' 

ο/ ^^^^^ο. -<^// νίΓ^ίΙ, ίχα^ρΐ ίι^ ^ην€η^ι6 ηνονίχ, 
ΗοΓ. απίΐ }ϋν, {εχε^ρί ώε ΊτηρΓορέτ Ρατίί) 1*6 γΓ. Τ'^ί 
/οΗΓβκβ Ρ1α^5 ©/"ΤδΓεηοε. Λ. ^ο1)η'^ Οο/ρεΙ, Ι,εαΓςΙ. 
Οοτηρεηά. ίΐφ ϋ'ιαΐ, ο/ ΙΙ,ιιοίίΐη. ηε βοιίΓ βτβ Ηοοίι 
ο/ Χεη. 0)'Γ. ΕρίΛ. λλ^/ Τ&Β. ΟεΒ. . ηε ^φ^β^β 
Βοο^ί ο/ Ηοτη, //. ΗεΠοίΙ. ΤΛ^τ Λ/);Λ ο/" ΤΗεοοΓίϋ. 
ΗεΓΟ απίΐ Ι^είίικί Λη^ΟΗ^ϋίρ. ο/ δορΗοςΙβδ. 

Ηβ \νΗο λνίΙΙ ηοΐ, 1)βίοΓ€ Ηε εηΐεΓδ ιΗε υηίνεΓίΐϋγ, 
τζζά ιΗε ίΐΐϊονε, ογ ιη ε€|•αΑΐ Οα^ηιίιγ οί ΟΓεεΙ^ &η(ί 
Σ,αήη^ ϋΐά ιΗ^ι, ενεΓ)^ "^οΓζΙ ιτιοΛ αεοαηιίεΐγ αηοΙ ρεΓ— 
ΓεέΙΙγ, ΠΑγ, ιίΐΐ εαοΗ ΑιιιΗογ, Βείη^ 1)υΐ (Ηου^ΐη οί, 
ίεεπίδ ιο οΐιίηιβ ίη Ιιίδ Ηεαοί, Εηά Ηίδ νεΓγ ΜαηηεΓ οί 
ΤΙιοϋβΗΐ αη(1 εχρΓείΠοη ιο οοουτ ιο Ηίιη ΐΏοίΙ Λγοπ^- 
Ιγ, Ηπά ϋίβίηΛΙγ, ίΓοίΏ ιΗαι οί ενεΓγ οιΙιεΓ ΑυΐΗοΓ Ηο 
}ι&ιΙι Γελά ; Ηε, 1 ίπγ, \ν)ιο νίΠ ηοι ιΗυδ Γεα(ί, ίΐηά 
ιΗίδ, ΟΓ ΑΙ ΙεαίΙ νεΓ^ ηε&Γΐγ ϋιίδ Ουαηιίιγ οί ιΗε ΒείΙ 
Οτεεί Απά Ζ./7/Ι/Ι Λυΐ!ΐ0Γ9> ίΗαΙΙ ηοι, ίί Ηβ ΙιαίΗ Βυΐ: 
ιηίά(ϋ1η§ Ραπβ, £0 ιΗΓου^Η & Οοΐΐε^β ΟοιίΓίε, νιΛ. 
Απγ ιοΙεΓ&Με Οπεάίι ογ Ιπ)ρΓθγειη€θΐ, Ιηιΐ ΠιαΗ εηά ίκ 
(&9 ί$ ^εηβΓ&Πγ (1ΐ€ Ο&Γε) η€&Γ αβ ίςηοΓΑηι, ογ, νβΓγ 
ΡγοΙμΒΙ^^ ηιΟΓβ ίο, ι]ι»η νΐιοη 1ΐ€ \λι^ι Α.ηά^ ίί Ηο ι XIV Το Ρΰοσ οτ Λ&Γ^ Κ&αά€Τ5. 

\αύί οτβη ΑΓοης •ηά Μ^ι Ρ&Πδ, ίι^νϋΙ €0(1 Ιιίπι ίο« 
βηίΐ6 ΤοίΙ (Ο ο&(»η ι|)ο ΚηονΙβά^β αηά Ναηαβ οΓ 2 
8εΗοΙ^. Βυ(, ιΗβ ^Βονο ΑιιιΗογβ Βϋύ)^ τβαά, 88 ίβ 
ΙιοΓΟ ρΓορο&(1^ & ΥαυΐΗ Βυΐ οί 0Γ(ϋη&Γ7 ΑΗΗιί^δ ΟιηΗ 
Ββ αΒΙο (Ο £&ίιι α ^γο&ι διρς^ οί Ι^&γοϊο^, αηά ονβη 
(ο ροΓβ ίοΓ & Βη^λι Μίιη : Αηά Ιιβ, οο νΐιοιη Οο<1 Ηδϋι 
1>€βσ«τ6(ί (χίΓΕΟΓάίηατ^ Τ&1ϋη($» ίΙι&Π ρΓ0ΐ^β4 ίη Ιιί5 
δ(υ(1ί€• \ιιάιΙι αοΓρεαΙςαΒΙβ Οβϋβΐιι, &ηά ρΓοϋί^ίου» Ιηι- 
^ονοιηεηΐ• Ηβ (Η^ΙΙ Βεοοιηο οί Ιιίδ Ρ^ιτβηΐδ αοά 
Ρπΰοάβ ϋΐ6 ΡτίοΙΰ αηά 5ογ ; οΓ Ηί3 ΤοαςΗβτδ (1ΐ6 Βο^ 
αηά ΗοηοαΓ ; οί Λπβ ΑΠίΙ' 1.6&τηί黣; (1ΐ€ ΡίΙΙαΓ; οί 
Ρυ1η€Γ$9 Ι^ηοΓοηοϋ, αικί ΟΒΓοαηιγ ιΗ€ δϋΐΕΠίΰ ;, οί 
^18 €οιιηΐΓ7 (Ιχ€ Η&ρριηεί$9 ϋίί'α Οιη&ιηΰηΐι^ απά ιΐι^ 

βΐθΤ3Γ. - ίΌΟΙΛίη Ι. υ ο Ι Α Ν'8 1. 1 ρ Ε. . 

βίώ αϊ ατ€ Ιο Ιβ/οηηά/εαϋίπά ίη Ι'α οτυη Η^οτία ; 
Λ€ 8ΐίΜ ο/ *ινΙΑώ ίί, ίΐιαί Αί *α}αι ώε ϋοη ο/ οΐβατε 
αηΛίηώ^εηί Ρανεπί!, ΙηίαΒΊΐαηίι ο/ δαιηοΓ^ο, α Οί^ 
ο/ δ^ΓΪΕ, Βοηίεήρ^ νροη ώε ΕϋρΗΓΛί€8 •* Τί^αί, ίη Βΐι 
^^ΟίίΠξεΓ Ώα^ι, ίε βυΜεά Οταίοη^ αηά ρΐεαάεά ΟαυΙεχ 
αί Αηχχοζϊί ; Ιηίί^/οοη ^νΜηξ Λε ΐΜ*ιν^ α^ρΠεά Βηπ' 
/εΐ/ηοβΐ^ ίο ιίε 5/ί/Λ ο/" Βϋ^εΙοΑε^ ινίίεί) ίε ίαν^ίί 
'νοίώξτεαί 8ίίεεεβ αηά Λρρϊαη/ε^ Ίη Ιοηίβ, θΓ6€€ί, Ιη- 

5^ ΟαυΙ, αηά Μαθ€(1οηί3» ώΓουξΙι αΙΙ ινΑΐεί Ναήοηχ 
ε ίΓανεΙΙειί; ώαί^ αί Ιεηρί^ Ιί'ιι Ραηιε αηά Μι ^η/- 
ίη^ί ίίαά /$ τεεοΜηιεηάεά Ιϊίιη ίο ίΐ^ε ΕηιρεΓΟΓ ΜαΓΟϋδ 
ΑοΓβΗϋδ, ίΐ3αί ίε τηαάεϊΑ'η Ρνοείίψ'αίοΓ^ ογ Ηεξεηί^ ο/ 
Ε^γρΐ ; αβεΓ ^ι/^/V^&, 'ιί ΐί/αΐά^ Ιε άΐεά^ αίοηί ίΙ>ε ηιηε- 
ίιείί Τεατο(}ύ$ 4ξε^ 1εαη)1η^ οηύ 8οη — 8ϋ^<^Η8^^Γ^, ίΙ)αΙ 
1}ε ιυαί ίο^η ίο Ρίειεί ^ Όο^ί^ αηά τεείοηί ίΐίί α ^ιιάξ" 
ηιεηί νροη ίίτη^/οΓ Μί ί)ανίη^ΓενίΙεά(2\\ήί\ αηάί^ε ΟΗΓίί^ 
(1311 ΚίΓί^ίοη. Βμί^ αχ ίΙΛχ 8ίον^ Ίί ηοίβρροτίεά Ι^ αην 
οίΐίετ ΑύΐΙοήί^^ Ίί ΙαίΙβφΙν ηιεί*ωΗΙ) ΓιίίΙε οτ ηο Οτεάιί^ 
Ιί ΐί ίτίΐε^ ίίαί 1.00130, ιη Μί ΡϊιιΙο^ιτί^αηά ΌεαίΑ 
σ/ Ρ€Γ€^ΓΪηΐ]8 (ίΒαα^ί/οηιε ίανε άονίΐεά^ ιυΙαίΙίεΓ ίΙ)ο/§ 
ατε ίΐίν^^ήίιηψί ) εηάεα<υοιιτε ίο ήάίεηϊε Κίϊίύύ αηά ϊί$ 
ΏοδΓΐηε^^ Ινίίαρρεηί^ αί ίί^ε/απιε Τίηιε^ ίο τεηάετ Ι^Ίτη- 
βΐ/ηοία ΙΙίίΙε ήάίεΜίοια^ ινί}ί/ε Βε'αηιναη/^ ηεαίίοηι 
βοΙ^ρητε αηάβΙΓίΐαε ΡηηΜε* ο/ ΟΗπΟϊαοίιγ, οί/αβ^ 
ήείεηίΐ^. εχροβ ί>ίί ίναηί οβ ύαηάουτ. Νογ εαη //, Ίη ίίί 
Ιεαβ^ αβίβ ί%ε ί\ϊτ\(\Ϊ9ίη Οαιβ, ίίαί α ^τοββεά Ξεερίιο 
αηά ααεεηίίοΜΛ ^^νδ^ (βεϋί αί 1. υ 0130*8 ο*ινη ίΡ^ηίίηψι 
άεηιοηβΓαί^ Βΐηι ίο Βαι^εεη) ία Αεί ώε Ιί^εκί^ οβ π'^'* 
ευϋηξ //, . ηιοίΛΙε ^ άοίοηοί/ο ηιντί αϊ αίίεηρί ίο νεαβη 
α^αίηβ //• 

ΙψΙίεη ίη^εηίοΐίί Μεη^ αί ίί ίοο οβίεη 1>αϋρεηί^ ^οηα 
νετ^ εοκκυρί {Με ίίιοβ ϊεεηβηβίά ΑηιηιαΙί ϊη Κοιη€Γ, 
ηΜεΒ ιαετε ίΐπ νεαάίεβ ίο εαίεα ίΐίε ΡεβΙεηεε ; Ι ίΐ^ίηΐ^ 
Ι^βα^^ ίΒε^ ^εΓί. Μηΐεί. αηά Ώο^!) ίίεη^ βη<^νη // , 
ΙηφοβΙίε Ι^βαΪΓ Αΐτ^ηίεηί ίο- ονεκίί^ηιυ ίίεβε Ρηηεί. 
ρίε4 ίΐίαί αΐίοίηίεϊ^ βονΙΙά ίΙ)ήτ ηφιηοηί Ρτα^ίεεί^ ίίξ^ 
ατε ο^Ιι^ι'άίρ άεβεηά ίΐεηιβίνεί^ βτ άίίαοΑ οίϊ^τί^ *ιυιίΙ^ 
ίΙ^οβ^ίαάαιυί ξ^ίΡεοροηί^εν^ίΛηά^ορΒίβηίΐ ίο'ωΙίίεΒ^ 
φεη αάϋ»^ οΐάαταίε Ιηιριιάϊηίεε^ 'φτ, ότ^βη ί^ε^ εαη^ 
ίίαίΎίψίΛτ Μ ^'βΜ^ξψηεία, Ροτυετ, ίίε^βαηε^ Ι. υ α Ι Α Ν»ί ζ, / ρ ε. 

ύί^ ΙααΓ ^οινη αΙΙΙφΓ€ ώαη^ ΒηΙ η 'α αί β^ηαΐ αηΐ 
/Ιί',^ΐέΙαΓ^ αϊ Ί( /χ α Ιηιε Οτεητηβαηα ο/ Ο'ΐΓίίΙιΉηϊεγ, 
ίI^α^ 8€(φ^νί^ Ρηβ-ίΙ/υιίπ'ΐ; αηά Τ^καηίι Ια^υε αΒ/οΙαίεΙ^ 
€οηΐΓ'ώυΙ((ί τηοβ οοηβά^ταΐί^ Ιο ιΐ5 Εβα^Γιβηαηί. Αηά 
ϋ}ί! 'ίΐ ηιαηφβΐ^ ομ οί Οοά'ι ιηαΓ<νι Ιΐοη^ Μιώαώ ο/ΡγΟ' 
^Ί(1ίη€€^ ώαί^ σ^βί€Ρ Ιηβηΐίη?ηίί αί ώδ ^ιΐφ ο) Μοίι^ }}β 
/οιπίίιηΐίί ρΐααβ^ ίο ρκοιίιιερ ώε ^^ρα^^β αηά ηιοβ ηηΙνεΓβιΙ 
ΒΙεβΙη^ί, ϊν'ίίπίβ'ώοβ ιώαηόυηεά αηά 'ίηϊρΊοτα Να^ΐιηί 
ίί)αί^α*υ£ Ιεαι ώαβϊΐδά^ ενί/Ιεά. αηάΙ:>ιΐίηίίΙί\•ίιν}ΐϋ ίΐε Ώαβ^ 
6} ί1)€ Ηαιιάί ο/ τηοΐΐ ! ι.-^ίίπ.-,ί ΗοΙίτί.! α/ιά Μϋί\ί\Ύ£Γί, 
ίοΊΟίνεΓ^ αβεκινανάί^ άϊ^ηΊβ'ίΐ ιυΊώ ώε Τίΐΐεί ο/ Πενοεχ, 

Αηά οβ ίΙΑύ Με^ί'οάοβ ΡΓΊ^ϊάειίΓΓ Ϊ3 Ι^Ίοί^η α 'υεν^ 
ρΓίηεΙραΙ Ιηβαηεε, Τι. ίίί/Ιε ογ ηο Κε^ηνίί Ι?£ ρα^^ί ίο 
ίΙ}ε Νοί'ιοη οβ α 8ηρ^εηιε Β/ηι^ ; Ι/η ρΜιβΛη^ βοηιε υΐ" 
βεηε αηά νεΓ^ εοΓΠίρί'ΐΗ^ ΡεΓβαηηαηεει ; ΙΛι ίίΛ'ιη^ «Α- 
οη Κιηι ίο ηάκυίε 6οογλϊι δ αηά ΡΙ^ίο, ώοβε ξνεαί ΙΑ^ηίί 
οβ ΜαηίΙηά, αηά Ηοηονη οβ Ηητηαη Ναίιινε ; Ι/ΐί άεη^' 
ΐη^ ινεΓ^ Ώε^Γίε οβ Εχεε'Ιεηεε ίο οίηιοβ βυε»-^ νΐαη, εχ» 
εερί βοηιβ οβίήί ο*ινη οίβεύνε Αεη^ηαΊηίαηεε [,ιυίίοβε Μεηί^ . 
ρτοίαΙΙ^ *ινα5 Ι'ιίίΙε ηιανε ίΐαη τΐαί (β ΡΐαϋεΓ^^) ίίιεβέ 
ΤΒΊηξχ^ Ι Ιί^^% (Ιίβιάεί ίΑίβηί'ίΓε ίναηΐ ^β Οαηάοηι-^ ινΙήΐ€ 
ί>ε ίαϊίί Ί^α'υιβ ίύε ΟΗΓΪίΗαη Κεϋ^ΊοηΥρκονε ίίηι ίο }ία^$ 
Βεεη α Μαη οβ ηηίοαηάεά ναηιί^^ ΙιίΐΙε ^ιηεεηί^^ εχίκα• 
νι^αηί Α^βι^^αη^ε^^αηάά^βρε^ΐιιε ϊηιρίίίΐ^;. Αηά^εί // ιχ αϊ 
^^^^α^η ΜαίΙεν υβΡαβ^ αϊ αη^}η αΙΙ ΗΙβοΓ^^ ίί?αί ίΐΊι ^ιγ^ 
Μαη Ίΐ'αι ΐ})€ ηιοβ αβ/^νε, αϊ ινε/Ιαι ίυε Μεβ Ηαηά {αίίεν 
ίίε ΑροβΙει) ίηρηΙΓιηζ άοινίί ώε *ιυ}3θΙε Ηεα^είΐ οβΗταίΙ^εη 
Οοάι^ αηά εΐεαηπ^ αινα\' ίΐε ΚαΙΚιβ ο[ ΐί^εΐΓ Αίοτηϊηαίί' 
οηί ; αηάΐη ίΐίεκείν ζραίΓηξ Κοίτηίοκ ώεΟ/ίΐίΓεί} ^τ/ΌΐΐΓΪίΙ, 
ίη ί^ε^^ Ρανί οβίοε Εαί'ώ ίΐαΐ «ζΑτ ηοΐ ηϋίΓΐ^ ΙανΙατοπι• 

Βαί^ ιυΜϊβ ηυε άιβΊΙ-. ΐΑι Ρήηείρίει^ // 'ίΐ ΊπιρΌββΙΙϋ 
. ηοί ίο αάηι^τε αηά εχΙοΠη^ ηιαίεΐίίεβι ΑΙίΙιΐΙει: Έοτ^ ινί>εη 
1)6 ρΐέαβά ίο ία/ιε ίίί^ε ίϋάιρ οβ V^^ίV6^ ηο ηιαη ενεΓ, ινίίί) 
$ηοτε Εαβε^ ονεΓίί)Γειν νίεε; ηο Μαη ε*νεΓ ΓεηάεΓεάίί, άί 
ίΐιρβαιηε Τίηε,βο ηάίευΐοίΐι ααάοάΐοϋΐ, Ιΐ ηια^ 1>ε άο\ώί• 
' §ά^ 'υ^ί)είΙ}€Γ αη^ Μαη^ οβ ί^ε Α^ε Ιε Γινεά /«, Ιιαάβο 
γ^αώ Ιεατηΐη^ ; ι/ Μαχ Ιε ^ταηί^ά^ ί^αί ηο Μαη οβί^αί 
^ί^ε ι>αά^βηέ^ ογ βψοη^ετ Βεήβε ; ιί ίΐ τηοβ εετίΛΪη^ ίίαί 
ηο Μαο, οβίίαί^ ογ αη^ι οίΙ^ετ Αξε^ ίαίί βςναΠεά ί)ίιη ίη 
ίίε Ρο'ιηίι οί Ινοηχ Όηαιηα Μαήιοητ ; ίη ιυί3ί€Β Ρα^ι^'' 
αιίαη^ ίιε ]εηηι ίο ι»( Ιο ίανί ίΙΑιβηξηΙατ Ηαρ^ηέβι οβ 
ΕχεεΙΙεηεε^ ίΒαί Βε' εοηβΛκαΜχ άίβαηαί^ οί ώίβαηι^ 
Τ/ηιε, ηιαι^ αηάξπαί ΟζΜϋβα. ΛΟΤΚΙΑΝΟΤ• ΛΟΤΚΙΑΝΟΤ 

2ΛΜΟΖΑΤΕΩΣ 

ΔΙΑΑΟΓΠΝ 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Π Ρ α Τ Ο Κ« 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ιί 

Ιί ααγ αο( 1>6 ιηήΓβ ρΓβνίουίΙ/ (ο οΒΙντνβ (ο (Η(κ ^οxιι^ζ 1ΐ£ΐ<!6Γ, 
ύΛΐ Ιΐλ€ Όΐύξα ο( ιί» ΡίΓίΙ, «ηά ΓαοΙι οφΰΓ ΟίαΙαξΗίΐ οί Ι^παοη^ 
Αβ ^λνΰ (λΙ^βο φείΓ .ΙΙ^ΊΓΰ &οπι Αοϋ«αι Μ;£ΐιοΙο^γ, νακ (ο τίίΐί- 
ειΐΐβ ϊΗβ €Γβ(1οΙί(χ οίί ΐΗε Ηβαί^εηζ^ ^Ηο 1)1ίη(ϋ^ Γβεβίνβά ΐΗο 
■ηοβ ςτοιιικΙΙβΓι «ρά ίηοοηϋΑεηΙ Ρ&ΒΙββ ΰοη€βΓοίη§ (ΙιβίΓ Οο()β 
' Αΐΐΐΐ ΗβΓΟΜ', «0(1, ν)ιΠ« Ι^βγ Γ6|;αΓ(1β<1 ΐΗβηα «β ίο ιηαηχ ΗίΓ- 
Υοϊίελί ΤΓϋΐΗ», νβΓ© η»1ΐϊί»<1χ Ιβύ ΐηΐο « ΤΗοιχΠιηά Εχϋ-βνα- 
-{«!(:€$> ηο( όηΐχ ίο Ροίηί οίΟρίαίοη, Ηιιι «ΙΓο ίο ιΗβ νειγ Οοο• 
()9^ ο^. (^βίΐ' Ι-•'πτ68. Βα( ίίΐ€Η Οία/β^αα Ηβνβ 1>€ςη, ία & πιΟΓβ 
' ρλΚίαιί&Γ ΐί)•ύϊθ€Γ, ίο(€ηί1β(1 Αβ δ^ιΐΐπββ υροη ιΗε Ροβιβ /'/Γ^^ΜίΓ 
«Γρφά&ΙΙγ) «8 1)6ίοξ ιΗβ Ροαη(}6ΐβ οΓ Γο ηιαςΚ 8αρ€ΓίΙί(!οη : 
ΤΙιοΐ)ς;|ι ίί'ΐηιιΑ Ιΐ€ίΑ)Ι>!βίν«], ώ^ι ΐΗοΓβ Ρί6)ίοη•; ϋοηύύ^τ^ά λ% 

'^άΗά νϊεΐΐ <ίίίβτνβ ΐΗιι Οοιτιηηβϊΐ(ΐΛίόο ^Ινβη όΓ ιΗ«ίη 1»γ ΗοΓαζί^ 
•"•νΚβΓβ Ββ''.ε'ίΗέ ΐΗβηη, ^ρΐίζίί/α ' ΜίτααιΙα» ΐΜάάη Ιοο^ίϊ^ν/ 
(Ηίβ' νέι^ ιλ^Η: Βαι Μ^η οί Ιιίε Γλίίπς&Ι ΤυΓο, γ&ιΗ^γ (Ιιαα ηο( 
1)6 «\^ι(ΐν, αίΓβ «{Η; (ο'τΐΗΙουΙβ €νϋΐι (1ΐ€ Εχο€ΐΐ6ηαε8 οΓ οίΗβΓβ. 
ΐΓΗβ ΐΓηιιΙι' Ίβ, ί( ν•β ώοι Ιο ηιαοΗ φβ ιη^βηίοαβ Ροοΐ, &β ιΗβ 
Πΐΐγ £Γ6(1ιι1οιΐ8 ^ογΜ, (Ιΐλ( (ΐ€ΑτΓν6<1 ίο Ι)€ ΐΑυ^ΗοΗ «{. 
ΤΗ*!• ΟίαΙ$ιη( ίβ (ΐΓ»νη ΓΐΌτη ιΗ•ι ρ»ΐΐ οΓ ΙΙ^β'^ι^ Τιινβΐβ ία 
Ηοιη€Γ^ ν/ίΛΤ6 Ρφ^ίΜία^ ΐΗβ Ο]ΐ€ΐορ^ οαςίκ ^ίκ^'Ί ^»ΐΙ^ 
Γβν^ΓαΊ οί Ιιίδ^ΟΓβν^, ίη Ηίβ Ο^νο ^ Απά, Ηλνίο^ <Ι«νουΓβ^ ΐτνο 
οί ιΚβπα, 'Γ^ΠϊΓνβϋ (^£ Γ^ίΙ ΐοίρύί^ΐ ΜϋΑΐ8. Βυΐ ^(χ^', Η^ν• 
Ίΐϊς.§;ίνέη Ηπ)α (ννο ογ ΊΐΐΓ^β ΙβΓ^β Οο6ΐ€(« οί ΛνΐΐΜΒ». ΜτίΐΗ 
'^ντΙΐκΗ 1]{9¥Τ»0ΐϋ4 'άοψα Ηί8 "Οίτίζίαηί^ (οβΙς (ΙΐφΌρρβΓίιιηαγ, «• 
Ήϋ ί«7 ίο(οχ*κ:α(«ΐ], %νΑ^ ι^ίφ Ιΐΐ6 ΟίΑθΙ*β όιιτο Οΐίνο $ΐα(Γ 
(οηβ Βοά οί ΜνΒίοΙι 1ΐ6 Ηι^ ^Γίΐ ϋΐ8Γρ€ΐ)«£ΐ^ ζηά ηκΐβ Γε(!-Ιιο( ία 
Πιο ΡίΓ«) (Ιιπιλ οαϊ Κϊ• £ν• (ίοτ ία οβνβΓ ϊίζά 1>υ( οα«, αα<1 
ιΙΐλ( οί α ΐΑΓξβ £«€) «α^ (Κβά αικίβ 1ιί$ οΓοαρβ ιιτίιΐι (Ιιε τοίΐ 
^ Ιιίβ Οοαιριαίοββ. 

Β ΚΥΚΑ, / 

ντηχ^ι^σ•»ς. ΠΟΣ. Τίς ^δ • ταντβί τβλμΐ]ν«;, ω Πβ- 
λν^ΐί^ΐ} ΚΪΚΑ. Τβ^/^δ» νζάτον 'ΌΤΤΙΝ Ιλι/τλιτ λλί- 

ζισ-^ύϋ, ίφιΐ» ΙΙΟ£« θ4^β& λ9 λίγας^ -ην *1$χκΐή ^4«I, ί| 

ιτ^«^9^$ «ν; Κ Τ ΚΑ. Κ«τ€λ«^0ΐ Ιψ τω Λψτ^ν, λχΙ της 
η^ινίς «ιτβίβ-ρίψβί^, 'ιτ6Χ\ύς τΐ9»ς ΙπίζίίλίνόντΛς' ΙηλΛ^όη 

Ι0ΤοΓ« ν»ι^νίόίς• Έτη} ΪΙ ί^ακΛ * τί) θ-νρββ το ν«^ (3Τ|> 
τρ« ^£ έ$-/ /κ•< ιτϋ^ΐτβ^)};) )ζ τ« ν!/ρ Λ9ίΛΛυσ•Λί Μν- 

' ^<βμ€»^ ο 'ίφίξΛν ^ίψ^^•ν Λ7Γ0 τί 'όρκς, ίφβίψησ-ΛΨ ά^Λκρν^αν 
Λντίίζ τπίρΰί^ίψοι, Έγω ^Ι τυλλχζΛν Λντβίν η>«$, άίσνη^ 
ΜΚός ^ιτ, κΛτίφΛγ^» λτ^ί-Λζ 'ό^ΤΛς. ΕψτοΖ^λ 4 νιαιι^νρ- 

ΙίγότΛτφ^ ίκίϊ}^, ύτί 'ΟΤΤΙΖ, «τι *0Ϊυσ•ηνς «?, δ<}<ν9>< 
^^ ττΛΐ9 ή- φ4ίμΛκόν τί Χ ^^/χ^χς, η^υ μ^ν ι^ ινοτ^ν» 

Ι^4?»λΐντΟ«ν«Τ•Ιτ ^ 9^ Τ»}Λ)Ιίω^9•ΛΤ99. 'ΆπόίΛΤΛ ν^ρ 

ίί^νί β5(ί«« /»#ι ιημφί^ψ^ί -Λ^ΐίψτι^ -^ τβ β^λ«5Μ?'*ί- 

* τη θυρ* το 'β-νμχ.'ί' "Βγ. ΙΐΛ()τά\ΛΛτγ ΡϋΓΐίςίρΙβ Γγοπι ΐΒΰ 

θύ^ Η€Γ€, Κίϊ ιηβ»η$ ήοι & ΥϋΓΐ) Β>!νέ^'. Ί^ϋβ Ροηηαιίοα 

Ζ)«0Γ, 1>υ( ιΚβΜουιΗοίΗίί! Ολ/θ. &χ ννΚίϋα ίΐ 1}«£θάΐ£3 ΓυϋΗ, ίβ 

ΡοΓ ιΚβ 5ινα2βΛ/>'/>Α*Ί««/Ιςπρν ιΐίίβ : Έ^χ**» ίμ^• ίγχίνβ-ω 

πΛίΗίπβ; οί ιΗε Η&ΒΐιβίΊοηβ οΓ (Ιιΐιβ πλέ^ί εύβ-Λ»^ ιαιά ΐΗβΠίίιβ) 

Μ^η, ^οίΙ,ίΐβΓβΜΐ)!/ ιοίιίί ιαίΐβ »ογ. |...1ΐί6χβυα•α, απόν Βχ Ιοί- 

ΚοΰΚ, νΙιίοΗ Ηβ υΓίίΙ ίοΓ α ΟϋΟΓ, ΙοίΗΐξ^. ι;, «τέ;ςΐα, , ,νΗίβΙ»; Γοί»- 

Κ^Γί, ιΒί 819ΡΡ& οΐ ίΚϋ ΜοιιΐΗ βικί . ίη ι]ιβ ΡΛΐ-ΓκψΙβ ^γχίί.ς, 

οΐ Μδ Οανβ. ι Τϋί$> Ι Ι'τΛίϊύΛί^^ ρρβςΛα6$ ικ/η' 

ή• ^ά^μααόν τ<.] 5οηι^β^^Μζ^ ά^Γαί^ Μ θ:(]€Γ ϊο. §ϊν£ οβ^'^ΐχ & 

ϋφ. Ηέΐιηβν ήο οΐΗ€Γ Νδίηβ 3υΛ Νοιϊοη οΓ ιΗβ Τ^ιιηβ ογ 

ίοΓ ίι, 6είηρ βη ϋΐΐ€Γ ΒίΓίοι^ΡΓ ΐο Τβηίε. Ρογ ιΗίε ΚββΓοη, Ι ΛλΙ! 

\νϊηε. Φα^/ΛΛίαν οΓκη %ηί- ΓΓε9Η$/*''Χ> '" ιΗε Βί^ίηηίπβ-οί 

βίβ Ροί/οη, Έίβίρ*«ιι» /*« *» ιι>γ Ί'ταηββίίζη^ ΐοΐη ΐΗβ Ρ•γ- τ5 χ,'Λτίϊρ* <|)αρ/ΑΛΚίΐ. μΐμίγ-, ΙκΓρΙβδ οΚ ίί>6 ΑοΓίΛβ, 1)7/?/?- 
/(Α61ΤΛ . £»». . ^β. ΟνΓ. Ρ«ϋ. ί■^^ίί1*^ ί Γ ίΐ», .300, ιώ ΥειΙ)"; 
1.1ΐΓ. Ι. Αίι^ ΗβΓβ Αΐ^^^^/ΛΜ/ , Ιΐϋ^ ίιΐΓφίΓ οη,,ίηΐο . Αϋΐλΐϊνββ 

Ηλα (Ιι^Αη!^: >*4β Γόιυε ίωΐ όΓ ,ώ^ Σαΐϊη ΡϋΓϋόιρΙεοί ΐύβ ί*Γβ- Ις νττν»* ί6:Λ'ησ'7τ49'^*' • δβ Μό^υσης το» .μ•;^Λοιτ, ι^ 
Ίτυ^ύύο'χς γι * 2ΤΓβ«η, ΙτΙφλωΑ (λι κΛ^ίν^οντΛ' κ^ «λ** 
•*«νίί τυφλός ίΐμί ζτα^ » " Πβτΐί^β». ΠΟΣ. 'ίΐς βΛ$Ιγ 
(Χύΐ^ήύης, ώ τδχνβν, Ός »« Ι|ζίβ,-εί ^ΐΤΑξί* τνψλ'5ί^ί>05 ; 5 

καύί'α-οίς ζτΛρά^ τκν ^ί/ραν^ Ι6ή^ων τβίζ Χ'^^ί^ζ (χ.τίΤΛβ-ας, 
^9 νοο Ό-ΛμΙς τα ζτ^ΙζβίίΛ Ις τιμ ι»•/*»!», Ιντ£<λ«4*6ΐ>(5Η .Τί? ι ο^ 

τ«ί Λλλας γι Κυχλοητας *ι^ίΐ Ιτηζοίΰ'χσ-όύίΐ Ιττ χύτόν, 
ΚΤΚΛ. ΣνίΈχβ/λΜ-έκ^ ώ Λ-Λτίρ, »^ ί«βν• Ιη/ ^& ιηοντο 
τ» ΐΛ•*ζίίλιίρ>τ®•* τβ βνβ^ίβ; ,κΛγα ίψαν^ οτ< "ΟΤΤΙΣ δί"/, 1 5 
μίλχ,γ^Λλχν. Λ^η^ίντίς μι, «;^οντ« 4;τ-ίβι>τίί. . Ουτύί κλπ^' 
ηφία-ΛΤό |Μ| ί κΛΤύί^Λτφ^ τ^ •νΙ^}^τι* Κχϊ ό ^ύίλις-ά^ / 

•* β-ί^τβρ (ί>4β'»>') β Π•ί^3?ιρ ί^απτΜί ^1» ΡΟΣ. Θλκ- 
«<;. « τί)^Μη, ά^Αν^ζ^ί γμ^ κΜ9, άί (ιλ^, λτι ί\ >^ 20 
ιτκί«η^9 ι^ί ίφέχλ^ψ Ιλο-^μ χ^ννχτΰν^ τχ γ^ίψ τ»9 »λι-^ 

§9X^9 Τ* νύζ^ «ίνΤίίί Κ; ΧΤΛλλΛ^ϊΑί ΙίΤ ψΰ ^(0^9^•^ 

ΙϊλιΓ ί• ?«. . ., .. .*, 

♦ ιτ^ί^ιτι.] ΐΗβ Β«β Ε(ϋΐι- ντν^ύο'Λζ' γΒ, δο . (1ϊ«ί' 9(ί 

αδ ί//).;^/"ΗΛΐ) η>1, 45 )<ίΙ, !α!(Ι 1 ςοπι^ηΐ ^νίιΐι β^τΙ>(ηιηψ ίι) . 

ςοιιΜ Κ2 ν^Ατι^ ιηοτΰοιατ^ (ίο ι•.;/-!-*)*»**•, ♦«ΛίΑτ" /> Γίί/ Ζβί ί> 

βηγ' ν!θΙβης<ί ιο ΗΪΓη ? Ρογ /^^ί /'/Γί, ί'»;5<ρλ»>ί•6' /ΐχί, })ΙιηΛ<ά 

ιΗί.Ί ΒΙ<.'άΓ β, Ι ΗΛνε ιβίς^β (ί)« ιβιτ, 
Ι^ϋχ-π)» Ιο Γα^^οίίΐ ν^νρ-ίτί . {ο • ' ~ Β 2 Δ : Α Λ. 4 ΜΐΙΊλβ^ 9^ Π(β/ΊίΜψ 

Δ Ι Λ Λ. β'. Μίπλ»» ^ Πρβ^ν^. 

ΤΗΊ• ΟΐαΙοζϋί 18 ζ νιάΐ€νί\€ ο}κ)η ΐΗλΐ Ρ^γΙ οί ΗαηίΓΊ Οά^β€γ^ 
νΗ6Γ6 Μζηείαιίί \% ΓβρΓβΓεηΐεΗ, &$ Ηανίη§, Β/ ιΗβ Ιηηηι^ίοιιβ 
οί ιΙΐ6 Ν^πιρΒ ^/ν^/^^β, Γβίζθά Ρηίίηί^ ΗβΓ ΡχΗβΓ (« Ργο^ιΗο^ 
αο() 5€Α•Οο(], ΛνΗο ςοτιΐά ρΗβη^β Ηϊ& Ρογππ ίιονί ΑρρβαΓΑοεϋ (ο 
ν1ι^( Ηβ ρ^^&Γ^(1) &ηά ΐ€&Γη€ϋ ίτοιτι Ηίπ), Ηο\ν Ηβ ιηί§Η( «Γς&ρβ 
^ΓΟΓη ι1ΐ6 ΐη<ιη(] οΓ ΡΒατοι^ ΛνΗεΓβ Ηβ \ν28 ά(τ(λίηβ(] Βγ α>η(Γ&Γχ 
>νίη(ΐ8.— ΤΗο €οΒν«:ΓΓαιί(;η οί ΜβηΐΙανι &α(1 Ρ^οι^η^^ ία 

ΜΕΝ. * Λ Λ Λ Α^ ίδίνρ μζτβ γΐ9ζσ0»ι 5 ΠρΑ^πν, έ» 
χ\ Λ^Ιύχνον, ΙψΛλίΰν γι Λψτα, 9^ ϊίνίρΛϊ ίτι φό^- 
τ«», 9^ Ις λ^6^η6 Λπότ* άλλοίγι/νίς^ 'όίΐί^ς £§§ τ8το ^α «τ/- 
5-!«(. £ΐ ίΐ 9^ νΐ/ρ γΙνίσ^Χί ϊυνβηον ν «πι ^^βίλ«τ7|} •ί- 
ς κνιιτβί, τντβ νββνν ^Λυμβίζω, ι^ «ιηΓ#. ΠΡΩΤ. Μν 
^Λν^ΜΟίΐς, ω Μ»(Λ«ι, γίγιψΛΐ γβΐρ, Λ1£Ν. £]%ιτ 9^' 
Λυτός, *ΑλλΛ μοί ίόκίίς (ιίρ«0ΐτ«Μ γ'^Ρ ^^^^ ^) 7*^" 
ηίχρ τΛ<β ν(9σ•ΛγΜ9 τω ν^Λγμαη, ι^ τν^ φφ$ΛλμΗς ίξ«•- 
9ΤΛΤΜ τΖτβ Λ^άιτάΐν, χΜς Ιίϊίν τ«<ν«« ^^ν^Α^'^^• ΠΡΩΤ. 

^9ΐ^^ίι>β/( τοΤ(; οφύΛλμύΤς ηίΐς, ίς ίσ-Λ μίΠίΓ^ιην'Λ ψΛυ^ 

^^>/6«<, νρΛσί¥ίγ«Λ μόί,, ω γίψνΛίίτΛΤί^ τ^ν ;ΰ(7Γ^* *^<^ 
^ΜΙΚ• Ο ν» ^σ^«λ«^ ιί «η<ρ«» « ΠρΑΐηΐ;. ΠΡΩΤ. Σ ν 

II μ^ Μ»(λ«Μ 2βΧ<Τ$ »^ί ν•λν9Πί» Ιφ»ρΜΜ*90$ «-«9Γ•Τ•, 

^* β ττβίτχυ « Μνς ίτφ* ίίΆ^Λ*. Μ£Ν. Άλλι^ το¥ μΐψ 

νόλιηπίν Ι<%χ• * Α νΛ9%α δι, ϋΆως «ν μβίθοιμί νΛ(Λ σΐί% 

20 ΠΡΩΤ. 'ΟτΓύΐΛ ίν 9-ίτρββ ιτ^βίτίλί*!», Λ^μόαι τβίς Ί" »«τν< 

• '»|4νίίί.] ^^αηί^{^x νουΐθ ΚβΟΰρποη οί ΐΗβ Ηββ^ οί βηο- 

Ηανβ ϊΐ ■ίδύίΐί, ηβΓββίηβ ντΙιΗ ιΙιογ. ΤΗβ ΡίΟι, οαΐ'βίί Λ/ν^»/^ 

ψΛντα^^»*; «οό, Ι ΐΗίηΙι, \νίΐ1ι ΗίΐΗ ΙίίιΙε Οβ^/ογ ΓΛ'ϊ>///ν/ βίοη^ 

βοοιΐ Κεβίοη. Ιΐΐ€ ΙηΓ'άβ οί ί•δ €1α\νδ, νΐιίςΐι 

Ί* κοτνλΛί.] 8ίΐί(!αί Γ4}'8, ΐι αρρΠειΗ ιο αηγ ιΐιίπβ !ΐ βΓ»ίρ$, 

ΐΗλΙχοττΙλί ρΓορ€Γΐγ Γι^ηΐββί. « ίπΗ, \νΙιΗ ιΐι^ιη ρ€ΓίθΓΐηΐη§ & 

Οκ^, ΛπίΙ ιΗ»1 Βεηοβ ίι Ιΐ3ΐΗ Κϊη4 οί 8αΛίοη, οΐίη^β €|ϋϊΐ€ 

1)ββη ιιίο4 ΙΟ Π^ηίί^ Ήε €ανίΐγ οΙοΓβ Ιο ϊε. Ρ//». ΚαΙ. ΗίίΙ. 

ΟΓ ΗΰΙΙδνί ίιι οη€ ϋοΓθ, ίοΓ ιΗ<ί υΐϊ. ίχ ς&ρ 9• Γ ■ Μιΐ ι**!»» /ΒΜ$β ^^ίρβί'Λΐ» *^Ϊ!Λ.»τ«, άλλ'^τίι^ τ^^ίμϋ%. / 

ν*ί^ίυηΐΰίς, . τοΓ( ηοίντ^ί ^^5βί.^^?β ^τγη'φρ* ΜΕΝ. 'ΐίαι» 

'* νλβκη^να^} Α. ΚΙμΙ οΡ δΙιβΙΙ Ρί(Η> Γο («Α, (Ιιι( ίΐ ΒοΓίΙ» 
ρα$ Ι\νΐ]}ς£ «1)ουι. Γοαχς 8ργ( οί ίρΓ ΐ(^ ΡΑίαβ.-> ΡΛη. ίΙ6ί(ί. ., . 

Δ Ι Α Λ. χ Πβηι£?ΐ'®^ 1^ ΑΟ^φηβ^ψ, 

ντίώ ιίΐ6 Ρ&υβ οί Α^τΐοη^ ύικ &1Γο ντΐ(Κ ΗίΓοάίίια, αιι<1 Ηίβ ονα . 
ΟοΗτηροτ Λτγ ΡιΜία^^ι}: ιΗβ Ρογπιργ οί ννΗοιη, βίιβΓ Ιιίι ηίυλί 
Μ^ηηεΓ, ^θια(6• (!]ϊι δίοΓ]^ >νίΐΗ ^η Αίι- οί 0/ΑνΙΐ]τ ; Άπά {!ΐ€ 
1.«ΐ(€Γ Η«ΐΙν βοΐ ΓεΓνρΜ ίο ΙηίΓΟίίυεβ ](, &$ (οΙ(] ίγ «η Β^β• 
ΛνΙιηβΓβ, ίη (Ηβ Οοπιραηγ οί ι1ΐ6 8ενεη ν/ίΓβ Μοο οί Οτ^€€^ . 
20(1 «8 €Γ«(ϋ(€(1 1>7- εν€ΐχ οηβ οί ΐΗοιη. . ^^ ΗβΓοά. Ίη. €1ϊ9, 
αη<! Ρΐϋΐ. //ι ^^^η^^. 

Π057 ΓΤ Υτ•» ^ Α0^φΪΗς, 9η μι ^<λΛ»ίρ4>*β/ . !«<• ιί} ^ 

Χ_|> ττΛλΛί, ^Ϊψ Τύ της Ί»ζς νχίί/ύψ Ιττί * τ^ν 
'ΐσ-Β-^ΪΜν ίκδ^ΙτΛη, ^;τ«ϊΊξ«(»ινο< ^ άιη των ΧκΛ^φΐψίί«ίψ ιαη'ίί . 
τϋς /κΐ]τρ^; ψ,πίτΛψ, Κ,»ι νυν οΊ^ τ«ι , »<$»ρ4^» τ^τφ» τ)ιτ 
Ι;» Μ9)3^^κΐ}; ιβ»«λ«ζΔ'ν, ι{ι»ΐ}ξ« /( ΤλΙψλρο9 άντγ- νχίνξ ί 
9^ χίύΛ^' νϊΐ 3Τίρ«?^ΐί Λοχ,γς ντο τ»ψ ίαντέί% ά'Χ'ύλ^ύ^ 
^ίον. ΔΕΛφ. Μί ^Λυ(ΑΛσ•ι^9 ύ Ώΐτίΐ^ον^ $} τίΐς «9•^. 

♦ το» •ΐ<τθ/ΐ*ον. . ΤΗβ Οοη'η^ Οθ(ΐ8, •Γί, ίοΓ ΐΚβ ιηοβ Ρ»γΙ, ίο 

ίΐίΐ'αη ΙίΙΗπηυβ, ΰ•1ΐ€<1, ί ^Ισ-^μος, Ββ ίηαη<1 ία Οί^ίσηαΓίβ». Υβ^, 

ίΒί ΙβΒηΜί^ ϋγ ^§χ οί ΡΓβ- ίί ιηγ οίιΒβΓβ Ρίϊΐίβ ογ Ηί1\ο- 

βιηίαβηεβ.— Ι >νίΙΙ βίνβ πβίιΒρΓ γιρ» »Γβ ηοΐ ΐο 5β ίοοηιΙ ίη ιΗβ 

(Ηβ ΟβοβΓ&ρΗγ οί Ιΐΐ6 Ρ!>€68 οοη^ιχιοη ΟΙ^^ίοηνίν^ ογ ίί ιΗβ 

ιηεηΐίοηεά ίη ιΗβΓβ Όΐαΐοζίκι^ δβηΓβ ογ Βε«υ(7 οί βη/ Ραπ οί 

ΟΟΓ ΐΚο 8(θΓΪ«8 "^ΓνΙλΙ η^ (ο ιΗβ ΐΗβ Τβχί ΓΟ^αί'ββ « ριιηίαιΙ»Γ 

ρΓορ€τΝΐ(η€8οίΜ€π,οΓ Οοιίβ; Κ«ΐΑ(ίοη οΜίιοιη, (Ιι^γ ίΐιβίΐ 5β 

Ββ€λθίβ ΐΗβ Οεο^Γ^ρΗγ οί αηγ ίβΐ ίοηΒ. 

|Ν«εβ Μ Β€ν«Γ !«νη«(] (ο ββγ *(* Ιζ Λ}Α^αΐ9.\ ΤΗ« Ρ•» 

ΡοΓ^β, Ι>οΐ ϋγ Μιρ•« «ηά ιΐιβ Ι)1« Ι•, (Ιια( |ΐ €Γ€17 οί £&ί1θΓ8, , 

■ # 6. ΏΛο%ίίύί»^ 9^ Νιιρυΐί}^». 

9•μ>ηοί, ΠΟΣ. Κλ} μψφόμβοί γί τΰ άι•Φναγ9 ^η ^/ύίς 

τνς Ιίλλνς ντηίγέίγψΓ•, ^'Οτίως ν«» τΛ ΧΛτοί τ^» Άριίι»» 
τνινν Ιγιψίτφ, 5 Διλ^/ν; ΔΕΛΦ. Ό Πιρ/ι»»}^^, οΊ/μ»^ 
5*ΧΐΛίμ9 αντΰ, χ^ «-«λλβ^ΐΜΐ μίηχψπ$τ• λΜψ Ιπί τγ 
'ήχψ Ό II νλίίΜς ν«^ τκ τν^Λψνν ΙχΜ^ηη, νλίιπ 
9-Λς •ίκΛΪ• Η ΤΗ9 Μϋ^ιι^Μΐτ, Ι3Τ<&Ί«0^0Μ ΤΦΐτ νλντ•ν' 

ιτΛ^ήωψ τΰ σχ»φ*») ** Έτί} τχυτΛ νμ,ϊρ ^Μμ (ϋ^) 
** άλλΛ τη» * σκ9νΗ9 αψΛλαζ^ΨΤΛ ^ι, ιζ λψλψγλ ^ιάν 
** τίΗί IX** ψ»ντψ ίΜΨΤΛ Ι«α«τ< ρ/ψ«ί ^ντ^η" 
*Επίτ^Λ9 Λί Μ,υηα, ΚλΙ «/ΟίβΛί την νκιύηψ, »^ ^ψ% 
Ι^ιηίνν λίγνρίί, ιζ Ϊπί9ί9 ύς την ^ΛλΛτίΛΐ, ως «νπΜ 
νΑτη^ς Λπό$Λ9ν/Αί9^, Έγύ }% ιητύλβΛύί»^ ιζ Λ9ΛΒψ$ν(^ 
Λντύ9, Ιξιι»9(ξ«^ιτ ίχα9 ύς Τ«<ν«ρΜ. ΠΟΣ. *ΕχΛΐιω 
ιηΐς ψίλφμκηΛς' Λζ*99 7^Ρ "Τ^' (ΜτΒ^9 Λ^φί(ίό0κο$ς αντγ 

Ιίλνίο^ Ι&ΐίβη Βα€€ίΛί, \η Ιΐ)« Ηβ ΙςηβΜτ ^#^I01^, 1)6Γογ6 Ηβ ο&ίηβ 

ΡοΓίη οί & 1>6&ιιΐΊίυ1 Βον, νου'<1 οη δΗοΓε οβΤΐΙιβ ΟοΙρΗίη^β Β&€ΐς, 

Ιι&ν€ ΰβΓΓίεά ΗΊπι οίΤ, &8 λΡΓβγ. 1;ε€&ιιΓ6 Ηβ «τοΓβ. Βίβ ίναγύνκη 

υροη νιΗκΙ), Λβ Οο(1 τεΓυπαβά χοσ-^ν^ ίίί Ο^φ ΊοΒήΒ 1>€ 

Μβονη δΗ•ρ£» &0(1ΐιΐΓηβάιΗ€αι νοβη αί ίίβ Οαβιίί: Γογ Μηϋ• 

«11 ΐΒίο ΟοΙρΗΙηε. ΟνΐίΙ, ^4^(. €ίβη8, ίη Οί'(ε<€^ ντβΓβ ντοαΐ Γο 

Ι.ϋ>. ϋί. εοοιβηοΙ ίοΓ Ρηζεβ &( ιΗβ ριι61ί€ 

• σνιυ^ν.] Βχ Γχει/η», ρΓΟ- Οιηι^β ; «τΗίοΗ ^ιΛχ9ίθτά\Ώ%.χ^ 

|>Αΐ)ΐ7, 18 ιηοοι, Ι«θΓβ, ηοΐ Ηίβ Οοεβϋοη, ρΓθΙ>ιΙ)]7 %νι^ ΒίΓβ 

οπ1ϊη»ΐ7 Ργ«Γ8, Ββΐ ιΗβΐ νΙιίςΗ ΐο & ριηίεαΙ«Γ ΟΓβΓβ— /ίτΓ#- 

1ιβ ¥Τ0Γ£ «β » ΜυΟα^ο. Ρογ έ/β/ιτ/, ίη Γ6ΐ&(Ίοκ ιΗίδ 8ιογ7, 

^ΓβΑ( Μυϋο'ηηβ νοΓβ .£€Γ(^η εαΐΐεά Αή«η^^ ϋΓβίβ, 0-χ«ύη. 
ΗλίΜΐβ {>€ειιΙϊ&Γ (ο ιΒβΪΓ ΡΓοίεΓ- . Ι^νααη^ιϊϊα^Ότ^^ ρΓοΙ}»^!/, υΓεΑ 

ύοο : Μ'ΑρρϋλΓβ Γγοπι ΡιΗIα^^ί^^ ΐΗβ Γλπιβ λΥοΓΐ), ύχ ν^βχ οί 

¥»Η«Γ6 1»β ίη(Γθ<}耫• Ο^τζί^^ι^ ΜΐπΜεΙςΓχ αικΙ Κίιϋϋυΐΰ ιιροη 

ΐ«ΙΓΐο§ (Ιύβ 8(ο^/ ΐο ΐΗβ £«ν60 Ιϊίβ εΙ)ίη:ΐ€Γί€&ΙΝ&ιτ«(ίοη. 
νίίβ-Μϋη, λού Γ&χΊπ^, Τ1ι&( 

Δ Ι Λ Λ. ^ τί%ψα'&9^ 1^ ν[4ΐρηΆί/9. 

Τ^ &0Γ7 οΓ ΑίΙα<»ια «ηύ Νίρΐιιΐξ η ηοΐ, εοηρίβίεΐχ (οΜ ίη 207 
Βι^οηλίγ ; «οΤ ε«η (Βίβ Ώΐαΐ9ζΗ€ \ί^ ίοΐΐ/, υαΗ€ΓΐΙοο(Ι, ντίΐΐλ• 
οηΐ < ρ«ΗίειιΐΊΓ ΑεεοοηΙ οί ιΗβ Ι^ΚβΓ. 

^ιΙ^Μύί^ Κίο% όί ΤΜα^ τηντΜ Ν^ρΒ^Ιί, 5Ηβ "βη• & Οό^ιΙβΓβ ; 
Ι^ιιΐ ιλ« Μ7ΐ1>οΙο(ΐα«(Ιο οο( (κΐΐ ηβ, οίιν1ιηΡΐΓ(οί ϋΐ€ ΟΓββίίοη. 

Υ<:1, ' Υ«Ι, ΐΗλ( Ιί πιοίΙ 1ΐ2ν€ 1>«6η οΓ (Ηβ ΟΙοοίΙι, ΗβΓ Νλπηββ ρυΐι ου( 
οί α11 ΟαείΙΐοη. ΑίΒαΐΛαί^ υροο Γοπηϋ ΟΊΠίΙεβ (ο ΗβΓ, ρυΐ Ιι€γ 
ιν»79 ^^ ιηλΓπεό /ιΐ9, ΐΐιε ΟλΐιςΙι(«Γ οί €αίΜα$, ντίιο ριον6(1 
« ηίοΑ €ηι&ί 8(6ρ-ιηχ>(Η€Γ (ο Ρ^^γ^χίι/ •η(1 /^^//^, Ηίβ εΙιϊΙ(]Γβα 6]τ 
ΝιρΜί, \νΗβηίοΓ6^ Ίη ογ(1«γ ΐ• γΊ() 1ι€γΓβΙΓ οί ιΐκη ίΒΐίΓ€ΐ]Γ, 
016 ρΓίν*ΐ€ΐ]Τ ε»υΓβ<1 αΗ ΐΗβ δβΰά-Οοηι Ίη Βαοΐι'α ίο 1>ΰ ρλΓοΗεά,. 
ίο^(ο•( (1ΐ6 ηΰχ( δοΜ'ίης ρΓ0(1ιΐ€€<1 αο €κ>ρ, Λαά ιΗβη 1)γϊ6ο(] ιΗο 
8οοΐΗΠΐ7βΓ8 Ιο ΓβροΓΐ ιΗιιΐ (1ΐ6Γ< ίΗοοΜ 56 οοο«, <ϋ1 ΗίΟ* «ικ)-> 
Ρίίτ^χΛί ιν«Γ6 Γ«ειί6εβ(1 Ιο <Ηβ βοιΐ^. Α9 ιΗβ]^ Αοοθ.αΐ ιΕβ 
Α1(&Γ, ίοΓ 1Η&( ΡοΓροΓβ, (Η€ίΓ ΜοιΗο", Νέρί/ΐί^ ΐοοίς ΐΚβιη 
«ν^&γ Ιο & Οίουύ, «αό ιηουη(β(1 ΐΗβιη ιο (Ηβ ςοΐοΐβη Κ•π), νΐιίεΐΐτ 
ίΗβ §01 £Γοηι ΜίΤίΜΤ^Ι ΤΗΊβ ββιν α^ντΑχ Ηί^Η ΐΙΐΓου§1ι ιΗβ Αιγ 
ικτίΐΐι ΐΗβιη» «0(1 ϋΓοίΤεό ονβΓ (Ββ ΗίΙΙ(!//>Φηί^ •ί(6ΓναΓ(ΐ8 ίο ϋαΐΐβό, 
ίΓοιη /^ιτ//;*β Η«νίο§ (Ηβη ίκΙΙβη ίηιο ίι. ΙΙροη ιΐιΐρ, 7'*' '*^"^ * 
Ρ«ΐ7 10 ΑίΒαηαι^ ^\ιο ίοΓρίΓβιΙ Ιιιπη νίιΗ ΓυςΗ Κ«ββ «ηθ ΡΒΓϋηζγ-, 
ίΗ&ί, ¥/Ηϋη Ιηο Αρρβ&κιΐ (ο Ηίπι ν^ίιΗ ΗβΓ %Λά Ηϊ• ονο ΐι>7θ 
€Η!ΐ(]Γεη, ίύατζίιυ «ηά Αίφϋατία^ Ηβ ίι竧Ίη£ΐ1 (Η^ιη & 1.ίοηεΓ• 
^ίΐΗ Η€Γ (ντο Ανίΐΰΐρ•, ληΗ, ΓηκοΙιίη^ υρ ί.€ατώΜΐ^ (ΙβίΚβά Ηΐπι 
•§&ίο(1 & ΚοεΙ^; νΚβκνροη, Ιν• βϋά νηζγ «τίιΗ ΜΐΙιαψία ία . 
1ΐ€Γ Αηηβ, •η(Ι, 1>6ίο§ ΰΙβΓβΙγ ρΒΓΓοβιΙ Βγ ΑίΒαηαι^ ιΙι〫γ ΙιβΓ• 
Γβΐί ίΓοιη ϊΗβ Ργοπκ>ο^>υ αιΙ>ΛΤ9η ίηιο ιΗ€ δβ». ΤΗβ Οο^ι, ία 
'Ρίΐ^ 10 (Ηβιη, ΙυΓΟβιΙ ΗβΓ ίηΐο α δΰλ-ΝγαιρΒ, απι! Μ€ΐΊ€€ψ^α ίηΐο 
α έβΑ Οο(), Αί(«Γ«τΑΓά8 οΙΙβΗ ΡοΠΗΜηνι^ ΐΒΰ Οο<Ι οί Μαυϊβα 
ΟΓ ΡθΓ(8. βρβιιαη »ηά ΝαίαΙ, €$να, 

ΙΙΟΣ*' |"^0^ μίν ς•ί9ύ9 τ5τ•, •ί ί < «-«Γί χβίΐηήχίίι^ 

ίήγ^ΛΠ, *ις ΤΛφίίη Μ των Ιατίχωζ/ωψ, Ν Η Ρ. • Μη• 
ί«/Μί;, £ ΠΛΠίΙφΨί Λλχ' »τΛν0Λ η τω Ί* §ΐί•ωψυ/€γ «ι^ ξ 
Α«(7(ΐ τί$Λφ6ω' Χ Ιλ£μ$9 γαρ Μντην Μινω υττ• της 
μητ^υΜς ΜΚΤΛνύνΐΛΨ, ΠΟΣ. Τντ• ρΛψ, £ Ά^^Μ-ριτί), 
» 3^$. Ο^Ιί^' «ΛλΑτ; «Μβλον \»\ωυ9βί να ηΜτ^ωΛ νιιη 'τψ 

• Μ«Τα/Μΰί•] ΡβΛ βηόαβίι ίη Ιβηίηβ 1ι€γ Ιίβ νίιβΓβ (Ηβ «τιγ. 

^ Ινοηύμο:. ] €ο£η9ΜΪΜ»^ Βαι, ρβΓίίΑρβ, ίνααη «οοΜ γ€- 

'ντΒίΰΚ 18 (Ηβ Λ5Ια(. €«(« 8ίο§. ρΓΰΓεοϋΗβΓΒ Λ^τγ^/^/, α8α Ραι^ 

οί (Ββ ΝοΗη Αάίβθ;. Ο^βίβαΊαΊ εβί οί ϋββΓίηβ Β«£βΑ§€*, νΗο 

--'^,-^ί,Μζίαη ίΜπαβ ιο Β«νΰ η•(ΐ€ α £Β6ν οί €οο€6γο, Βικ, 

ηΐΑ^β Α βΙοηιΙ^Γ, ΗϋΓβ : Ρογ Βον ίο ΤγοιΒ, βκΐ ηοΐ €»Γβ α ΚηίΚ« 

εοαίά ΐΗε £«« Ββ ηνοηυμον^ ^Βαι Β€€Αΐηβ οί ΐΒβ ροοΓ ^οαο^; 

ΡΓ ίοΙΙίίΙ αβίκ•ίίΓ•Ναυΐί^ Ββ- ΟβΑΐυκ» απιΙ νβίβ Ιοο Ιαζ7 (6 

ίθΓ6 Μεη Βη€¥τ οί ΒβΓ ΡαΙΙ, Γο £;ίνβ ΐΒβηίβΙνΰΐ απ; ΤΓοαΒΙβ 

ΑΙ, ίΓοηι (Β€ηΓβ> ιο οαΙΙ ιΒβ 5£α αΒοοΙ Ββν. 

•ίιβΓ ΒβΓ ΝΑα)^^ Ι έι ιγ,] Οτ^νίΜί ίζγ•^ Η 

% Ιλύίμ».] Οητ νοΝίΙθ ιΒίηΙι (ΒονΙά Β» ιΤΓΪΐίβο» * Ιν τη, 

ΐΒβΓ€ ¥Τλ8 ηο {Τ6«( Ρί(τ 0ΐ€ΐΐΓ% ^ν. 

41 8 Π^ΛίΙΰ*&^ ίζ ΝψμίΛ^ψ. 

•τ* μίΙ' ολίγΛν ΤΛ βτντά ίζ ή *!>« 3η^|ρτΓ«ι, ιζ Ιμ-ΛπαϋτΛί 

ντο τ» *Αθβ6^9τ@^ ^ίωχΛ^υη *ΐς τό νϊλΛγ^, άτ λκ^η 

ϋΡζ τ9ψ νΐον ίτη τ?ς ΛγχΛλχς* Ν Η Ρ. Άλλ* ♦ χ«χι/ηΐιτ 
0•£σ•α4 ^ίήη^9 χ,Λζΐο'Λ[Λ>ΐ'»(^ τγ Αι•τβυτγ' τρ«φος γαρ αν- 
τϋ χ^ τ/τ^ η *1»ΰί. ΠΟΣ. Ονκ ί^ρη» ϋτν νΜ«ρ<«ιτ ίίβ-βί». 

*■/ /Τί??• ΝβΛί'/ίίί γβίρ^ »ή ίίΐίΛίτήΐι «»τ&;ι^ιιν 2τ^ο? τν.ψ % φ•- 

λη^^ 9^ κΛ'ήνηην Ις.τΙ τήλΜγ(^. ΝΗΡ.' Οώ^νν ϊχ^ ' 
Τήψ (Λητι^Λ τ«ι> II Νι^^Λΐί» |β•)ΐ^{Γν ζη^έσ^ι ; ΠΟΣ.. Έχρηη» ■ 
ΆλΛιι «/μΓ|:« 39-«ΛΛ^ί ιΐ( Νΐ^ίλ)); }νιτ«ΤΑ^Τ2^«•. 

Δ Ι Α Α. οΓ« ^1^^.* ίοΓΊ^ Απΐ€η(Ι(ηεη(. 
Ηθ ίβ €€Γ(«ίοΐ7'ίο ιΗε Κι^Ηί ;. 
ίοΓ ίί ίβ ΑΟ €ςΓ€3ίοο$ Β1υοπà Ιο 
Γλγ, /'» Τγο»8 ίη ίΒί €Η(;γΓοο«Ι€ : 
Ββε&υΓβ ΐϊ\^ . 7ί>Γαα'αΜ Ο^ίκ/β- 
ιμ/τ Ι«7 οβ (Η ε ΕΜΤ9ρ€αη βίάΰ 
οί ΐΗ« Ιί«ΙΪ€/ροη{^ ζί^Α ΤκβαίΛΟ 
ί\ΐ9 /ίβΐίΪ€Α. $£€ ^^/*β Μα{ι«> 

Α ΟΙίβφηφ^ ΟΓ ΟΒίΤτΒαηφ^ 
\% « ΡέΟίΐχΓιιΙα, ογ «η ΙΟληϋ 
^ο^η6<^ (ο (Η« €ορ<ίη<α1 Β/ & 
Ι^ςΙς οί 1.2η(!• 1 1 ίβ Γο €«ί.ΐ€(] 
ίΓοηι χ«ρ9"Κ, ^ίττα-, »η<1 »^^ος 

* Χ{μΐ|/Ν||*.] /&Γ «/Κ#. ΤΙΐίΙί 
1% 7^^ °^ν& ^^^® ^"^ '^« ^* 

νοι» ηον <ϊο Η^/7^. Βηΐ «τΗεΓ€ 
ι• (Η» {Γ<Αΐ Ρ^νοαΓ ίη Γ»νίη; 
^, &» ^^ €ΐ Η#//τ, νΗο ΐ» 
«ΑοαΙΙ^ (}Γ0¥7η€(1 ? Τ6« Μβ&ο- 

$9^, ύϊΜΛ^ ΒΙΟΐΙ (>Φν (^( ^6 
Ι|)ρ(1 Λνο ^&ΤΓ /ί#, (Η•( ί•, Α^Γ 

£0//)τ /00, ϋ Ηϋ ηο\ν <1ο«β: (ίιιϋ οί 
Χ €«αηο( βίλΙι• Οιέιηιην οί ΐΗβ, Ν'οηι. 0»ΐ£ χΛρία•&.^ΐηί\ 
«η(),' {Η&Γ€ίΌΓ€)> ΐΗϊΐΐίζ ίηάαη 
πι«ιΤΙ Ηανβ \νΓί< ί( χαρια^άμηαν^ 
Λί, Τ^, ϋ£ίη§; Βη(ΐ€ΓΛβο<1.;— ^-» 
Οκ^η/ΪΜΐ ΗιΐΗ ίουηίί ί( χορ:β•Λ- 
/ι«£»ν;.ίη α Λί<5. νΗΐεΗ \7ΐ1Γ ιη«]ςβ 
ίί ίυΐΐ δβηΓο «ικίΌΓί^ΓηιηΛΓ Ιβτ- 
οιιΓο ιΗε^ ΑΓβ &Η.ΓαρρϋΓ€<1 1« . 
^ο<η ίη ευοίβιΚος ΐΚβ ΡϋνοοΓ.: 

φ'οχΕΓΓ**.] Η* ΓρΜίε^ ία 
ΐΗβ ρΓβΓβηΐ Τεαίετ, ό^οαϋΓβ 
ΡΙι^χίΐί \% Γυρρ^Γίθ Ιο 136 ΛΗΙ 
ίη δίβΗΐ, {16 ΗιτΙΙί \ϊζά ϋεεη 
(ΐΓοτνηεό, Βυι 3ιιΠ 6βΓθΓβ. 

^ραΊτ, 28 ΪΕ ίβ €ΐεΓίν£() βτοιτι 

/^/•«/^ «ΛτΑ . 90Η%εΙΐ' ίΐ^^ ■• ηοίτβ 

^ίΐίά (ο Β€ΐΓ α^ίμμ ίΐ, Ίβ- ηιβ•η( 
Βο. ιηοΓβ, (Βαα (Ηϋ( Ηο εοοΐ^ 
^9α^ \% ινί(1ιοΐι( 5βία§ .»β«£1β<) 
<β Ητ//^ ΊΙΤβ•. 

. Ι Νιφβλιιν.] Τ^« Κ«λΓοο, 
ν^ύχ ΗβΓ Μοώ€Γ,' Ν»ρί€>ί, 1• 
Αιρρ«Γφά κο Ι» «1>1β Ιο ^1ρ ^«γ« Ι '-ρ' Χ|Ρν5» «; ΘΑλΜΟ-βΊΙ^. Δ Ι Α Λ, $. Ξ«\^ν >^ Θ«λ«νηι;. 

^ίΛ^Γ (6ΐΐ8 118, ίη ΐΗβ χχίΛ ΒοοΙς οΓ Ηίβ ///β/, ιΗιΙ, ίη ζ ντΛΓηη Επ- 
€θαηΐ€Γ Β€(>ν€6η ΐΗβ ΟκίααΜί «οό 7Γβ]αηί^ Γεν«Γ&1 Οο()β 1)€ίη^ 
€0(&ξ£(1 οη 6οΙΙι 8ί(1εδ, ΐΗβ ΚίνεΓ (ΐΗ&( ίβ, (Ηο βοΗ οί ΐΗβ 
Κϊν€Γ) ΧαηΐΙ>Ηΐ^ Γ£€ίη^ Αζί'ίΙΙα 1ΐ3υ§Η(€Γΐο{ Βίβ Ν£ίξΗ!)οιΐΓ•^ 
ΐΗβ ΡίτγξίαΜί^ οη Ηίβ Βαηΐκρ, &(ΐειηριβ(1 (ο (Ιπονη Ηίιτι, \}γ 
Ηγϊηξ «11 ίΗβ Οτοηοά^ οη νΗίεΙι Ηβ Γου§Η(, υηά^τ ν/Ά\€τ : Αα^Ι 
ΙΗ«1 Ρ^Μΐΰαη ίβΐΐ υροη ΐΗβ Ρ1οο(1 οί ΧαηΐΙ)Μί^ ^ίκΗ & Οοηβ^ξπ^ 
Ιίοπ, %ηά λΐιηοίΐ άίίβί} ορ Ηίβ ινΙ\οΐ6 ΟΗιηηβΙ. 

5ΛΝ0. /Κΰ^*ί ^ί» ^ Θ»Λ«Μ*0-«ί, ^ιινι^ νι^^^^«τ«, χ«- 

τντ•, <υ εβίν^ι 3 τ/$ 9Υ ΐΜβ'ΠίΜβνβιιτ ; ΕΑΝΘ. 'Ή^ιγ^• ν 
Άλλ' ίίΓΜ^^ΛΚΜρϋΜ •λ»ς φ η^χύοίίμΜν^ ι^ ^^ ΘΑΛ» Χ^ ^ 
^Λ τί ν% ^•< {ΐ«^«λ• 9^ ^νρ 3 5ΑΝΘ. Δ<^ τον νιο τίκ 5 

μβι τ«ιτ ρ»ν, ΙλίίτΛς τΗς ίθλίνς^ Μ«Λ0•ν, Ι^-Μλιη-αι 5•• 
Α«»ν, ι(( φΛηΜς ΛπόβχφίΤΛ τίίν άν^ω». *ΕνΐΛν&Λ φ "ΰ* 

•'Χ•» «} «'^' •" ▼? Αιτιτιι, ^^^^^** ίλλ•^<, ^^νν, ε'^λ- ":/' 
ι§ τν; *Λ»φίΐί/μΦ9»ς *χΙ^» * >$ τ«$ ίτ^ιΛνβ^• Α^ ^ 

χΛνμΛΤ09; ΘΑ Α. Θ«Αΐρ^ • Ε«»^, ι^ ^^« ^ Μ- 
»^;. Τ« «ί^ΜΒ ^9 »%-• τωι Ψίκ^ϋψ, Ή ίί^ρ^ι• Ιί, ως φης* 

18, ΐΗβΙ (Ιΐ6 VII « Οθ(Ιι1βΓ8, α>(1 ^ταηβαύφη Γ?η(ί6Γ8 (Ηίβ ^ογιΙ 

Ιι«(1 1>€ίθΓ€, Πιβνη Ηργ ΡονβΓ, €β€κν€/(Μη. Βαΐ ίΐ ίβ (!βΓίνβ4[ , 

Β^ §βΐΜθ^ ΐΗΰ §ο1(ίβα Κλπα ίΓΟίη χΑ;ζλ«){•4χο;, β Ρ^ΗΙί '^ 

^^ο^^\Μί^^ι^^^^^ο^ϊ^^τ^\Λ\\ά^^ΐί. ζηά ΐίβ.χ\αζ» ϋ^ηίΗββ, /«-«ΐέΐ^ίΤ- 

^ο«τη ίη ΐΚ« Μυϋ. ά»ΐΙί. Ρίτε, ιΙ-ίΓονιτη ίη(ο ν?Α- 

ΚΑΐνη ιτ7«λ|α/, >^ !τΐΜ, ηΐι (6γ, ηιιΐίεβ % ΝοίΓβ οο( ιιη1ίΙ^6 

μν^ίιιαι, ΐΗίδ ; Γο ΐΙΐ&Ι ΰη^χαχλαζΰφ , 

Τ6»ρο»τ• Ιτ'χβλι/Ι; Τ8, (5 ιχΐ&ιίίί— \νΊΐΙ ββΟ'ίγ, ίο-Ι^οΐΙύτΛηΙ^ίίΐβ' 

Ηοη, ΙΙϊαί. ^ . ι»ρ νίβΙ^η/Ι^ τοιΊΙ^ - (^αί 3»κ( - •/ 

Ί" ΰΐπ^ΛΛχλάτΛί.'] Τ1ΐ€ οΙΙ»€Γ Ν$ί/ί, νίά. Βΐ€ρίί. 

νίΐΜ υίόψ ωραητΛζ^' »» Λ&σ^ύς οτι ΝίρτιίΙ'^ νιος ν^ν. ΗΑΝΘ. 
Ονκ ϊ^ίΐ »ν ξλ&ίτΛί γν'τοϊΛς οψτο^ τ»ί Φ/^ν^^Ρί } ΘΑ Λ. 
Το *"ΗφΛίζ'6ΐ^ οΐ έχ 6^11 ίλίΗΟ-Λί Θδτ*ΪΊ^ υίον 'οψτχ τον 

* "ηραιτον I^6?^Λ<.] ΤΗβΓβ ΗίππΓεΙΓβηίΙ ^ι/ηο^ Τί^6ΐίι ΓΡ«ίν« 

ναβςοίκΐ Κ.€ίΐΓοη, νι\\γ ΧαηίΒαί «α ιηΗ βοηο€»ί€Η Ηίαι, ιίΙΙ Ηθ 

(ΗοαΙΗ ΐβΐίβ ιΗε Ραπ οΓ 1ι!• νΐ8 ΐίΐίβη ϋρ ίηΐ < Ρινοοτ α^^ίη. 

Νβί^Η^οοΓβ, ΐΗβ Ρί)κ^ιΐαηί : ΤΗί» Γκ/ίβΛ Κ^πιΓβΙΓ βΓίΐεΓαΙΙγ 

ΒϋΙ 16 18 ηοΐ ενίίίβηΐ, ν^Ιϊν ^β/- ΛοΙςηοννΙΗζββ, ίη. ΐΗβ χνϋ|ιΗ 

€αιι Πιοϋΐϋ ΐΛίςβ ιΗβΐ οί ^ίαΒΊΐΙα. Βοοίς οί ΗθΜίκ^6 ///λ/, λνΗίτε Ηβ 

ΤΙΐβ ΟίΓβ ν^ί!, Ρ^ιιΙ/ταη 1*3(1 όεεη 144.^8 οί Ιι€Γ, "Η /γ** ίσαίωσ* οτΓμ* 

ΧΚΧί^^ΐ νοΓγ βΓεαΙ θ51ίς.&ϋΙοο« &\γος ά<ρί ιτο ττίλ€ νη^&ττΛ, 

ίο Ηίβ ΜοίΗβΓ Τ'Αί/// ; ΡοΓ,. Αηίΐ ίΐ \ναβ ίη Κ.ΰ(αηι, ΐΗαι Ηο 

νΠβη ^ηρ^ι^^ Ηϊά ΙςίοΙίείΙ Ηΐπι πΐΛ(}β Ηεπ βη ίιτϊρ€ηβΙι•αΙ)Ιΰ βΐΐίΐ 

^ονϋ ίΓΘΐη Ηονεη, Γογ ίηΐ«- οί Απώοιιγ £ογ ΗβΓ 8οη, 

ΤΚί• ΟίαΙφ^νξ^ ροϋΐύΐ^τ, νίί ννπμβ.η, οροη ΟοςαΓιοη οΓΓοτπβ ΠίΓ- 

' ρμίβ8 ςοιιςβΓηίρβΐ ιΗε ΜβΓίΐβ όί Μβ^ίαρΐαχ %τίφ Ηίπφι* 

|(β»<) ^φ βιΟΓίββ οί ,ιΙϊϋΓ^ Τνβ, «η^ Χ)^ Ονί^ίύΐί^ Ββ/οΓβ ^όΐί 

ΖΕϊΧ.'ΤΤΑίΛΜ^ι, ί 'ΑΛλίίίπί »$ 'Η^ιέαι/^, ί^βΡ- 

^^ρ ιή β^, Λ *Ηρβ&«λι«(« €*» τ'η ΟίτΫΐ κχτΛφλίγίίί, β η |ί**^ 
ϊοΙ^ϊίΟ'^ί "^^ «"ν^ ί Ή ΡΑ ΚΑ. Οώίκν ΓίΓΛ «5 β^βίΛ βί9ΐ»' 

τχί ψϊψ, ^ς Αΐός μξν νιος ψΗί\ Τ^*"*•/^»^^ ν^ζ^ά^ήκΛ 
, ί*»ίί:^ί«ρ«>ι τ•» βί69, ^Α^ίχ κχτΛγ£ψ^Ι{Λίψ}^\'^ Μ^^'^ας 

•(• ^/άρ.] ΤΗίδ Ραηΐςΐί !<)η|ςκ ** /τίί, γου υρΙ)Γ*Κ1 γπο ννίΐΗ 

» ΙϊΐΐΙβ βχΙΐΛΟΓίϋηΐιγ, ίη ΐΗίδ '* Γ τε επι^ιλη^Λς γ^^^ >ου, 

Ρ1»εβ. Βαΐ Ι Ιΐιΐίο ίι ίο 6β Γβ• " /Α^Γί/βΓ^ Βίΐνβ ΐοΓζοίΙβα ; 

ίεΓΓβίΙ Ιο οτί, νΗϊςΗ (Α]ον/$^ ίο ** βηοβ ΐΗΐρ γγϊ^Ι^ι; Ηίνε Ιίββη 

ΙΚ€ δϋΓ.Ιί^ηςε, βη^. ΐΗ3ΐ ΐΗβ " οΙ))ι.Λε(Ι ίβ ^οατί^ΙΓ" Γ«ί^ (ά» 'ίτ»ζ Μγ€ίτ•ίς χοκτι^ί^ ζ^*^Η9^η τΣψ φΛζ^^ 
γίίς^ όΤί 0^ τ» ίγκΛίψΟΛΤ» ί»τοί(Ατ/^9^ •η ^γ^η* Λ9ηλίίς 

ύ•^φυμί»ί ζνΙί^χ/Λνς, 9^ ν»Μμ%9(^ υτά της 'Ο^Λλης 
χ^νγ ηίνίίόλν, ^λΧ* {ίϊϊ (ΑίλΛ*/χολίτΛς * ά-τΛΰν,ΨΛ τίί 
τίκ9»^ κ»} τ?» γυνΛΪχΛ* 'ΗΓΑΚΛ, *Ε< ^ «"««ηι, ^-^■γ^«"^># 
?ορ^^ι>»ν ^β/» ΜυτίχΛ ίίβίΧΛ κ<β^, «$ » 9'«λύ ^ Ι9η9%ί ΙΟ "^ζ 
υ «^«Μβν/«» I^^ Λ^Λ^90ς . 0^ ρή//ΑΤ Ε*9Γί^ ΚίφΛληΨ ζ» Τ» 

Ίίπ ψ,Ϊ9 τϋψ ξΟίύϊί^* ^ άμφ^-η^νς Λ^οιτψι^ομΛί νμΖς 
τόν σνμπίΟ'ά/. Κ.ΛΙ ΤΛί ιΐτ^'^/^βν, £ Ή^«κλι/ί, ν^Μ»- χ ς • άίτίκτίίν*.] ΤΗίβ >1Ιη(Ϊ€8 
10 ί Ρ»ϊ;ι 6ί ΐΗδ δΐ6Γ)τ" οί Βίτζ^ΐ" 
^/, «-ΚίίΙι ί» ηθΐ ια 1>€ί ίΌυΑ(} ίο 
^^^^^η«^^εβν ααά ννΗίοΚ ίβ 88 
{ο\\{»γ/%'. Βίηηΐη -\ν2$ ιτΜίΓηϋΐΙ* 
Ιο Μίΐατα. ΟΕΐΐβΙιΙβΓ οί €ν(οη^ 

Τ&ώ, ίιβηηΛίε « ρ^Λί^ηι ίη«) 
Ηβϋ !♦. η;Ι«λίβ Ι^ίνηί)^» %\μ\ 

ιΛβΓβ^. ΓοΓ ιΗβΐΓ Κυ^βηέΓβ ιο 

Γ»/ΙΟΐΗ6 0Γ0"ί7η. ^€%ί^.%{Χ<.Χ^ 

Ηΐ8 Κ'εΠόηΐίοη^ ρυΐ ι1^^ιηγ^οί 
τν&» ^|]^ι υρβη ΐΙ^β Ροίοί ^ί πιβτ* ζΐΛ βΙΓο ΚΙβ €ΗΠιΐΓ«η, νΚεα 
Η(ΓζΗΐίΐ^ Ηινίη^ ]αίΙ ιΗ'βη τβ- 
ίοΓηΐ'Η ίτοπί ΗβΙΙ, αρρ^Γβ^Ι^• 
αικί Ωβ^ 1*^ίνί, ΙΙροη ιΗί•, ^'^'^* 
ΓβηΙ « Γϋΐ^ Ιο ΗξταιΙα^ .ν1κ> , 
ϊήΓρίίβ'ίί Μιη' νίιΗ ΓιιςΗ % ΡίΙ οΓ 
Κβςβ λη() ΜΐκΙύκΓβ, ιΗαΙ, ίη ϋΐιέ 
ΜκΙίΙ ρ£ ίί, 1ΐ6 υΏνί(^ν^Ι]Γ 
Ιιίΐΐείΐ Μ(^ατα %λΑ Κί• ο^^α 
ΟΗΐυΓβη 1)7 ^^''• £^»^^^^^:. ία . 
'ή/«κ. Κ^». >ο(Ι Βέηίζ» ίά' 

Βοΐ . ί*7, 1)β€Λβιβ Ηβ «α<ι/ ^(^ 

ϋ% «η ΚίίΜϋΙ^όαε Ηΐηι α^ {Β« 
(ίιι§; ορ ίοτ « ΏύΧ.'ί» Δ Ι Α Α. ξ'. "Αί-ΙΑ^ ,#^ %(«, 

Τΐιίδ />νΛ/ί3^«< 1^'.ίηΐ€η(ί€.<1 ϊο^εχρβΓβ « τβ*! -ίηίΐ ]5''€βΐ Ιοΰοηβίΐ€οε79 
^Ι|Ι ΗύηίΕτ .•',νίΓ^ο, ΐη-^Ηε νίμΐ^ Βοοίς οίίιϊβ /Αβ/, ΒιιΗ ϊηίΓΟίίαοεά 
^Μ^'/^Γ^άΛΐ^ β^επίπ^^β δορεηοΓίΐ^ ονβΓ βΙΙ ιΚί Ρο^εΓβ ο£ " 
ΙΙε&νβΗ 9βά £«ηΗ, 1>γ' ρΓΓροίιΊι^ ιο \α ^ογιη & ςοΜεη €Ιι«ίο, 
®*(.'Μ'7οα ΙΐΑν« ίΐ Ιΐ€!€: Αο(ί 'ΐΗίβ, βίΐεΓ Η*νίπ^, ίη Ηίβ ι (Ι 'Μ^'λ 12 Αρβ»; 1$ '£ρ/Ε«?, 

ΒοοΙς, Γε^ΓθΓεαΙειΙ ΐΗίδ Γειώο δαρΓβιηε Ρο\ν£Γ ίη ;§γοα( ΟίίΙπβΓβ, 
•ηά ΙΐΜκΙιοΜβη Ιο (Ηε ΟΊαικ Β^^α^£ι^^, Γογ Γ(;1ο£ΐ3ς Ιιίπι Γγοιπ ΐΗβ 
Η&η(ΐ8 οί ΝίρΐΗη€ «ηά Ινο Οθ€ΐ(1βίΓ£8. ΤΚίε ν«8 » νλίΐ \νβ«{(- 
' ηβΓβ, ίη (Ηίβ ρΓούΐςίοοβ Οεηίοβ, «ηά (Ηεννβ α», Ιιο\7 ΓιιΙ>)ε£^ (ο 
Εγγογ Αοό Ιιηρίε(γ ίι ιΐιε υο&βϊίΐβά υ%\α οι (Η« (ΐΓοηςείΙ Νλ- 
ΙαΓλΙ ΚβΑΓοη. \ι ίβ ηο Οείεηεβ οί Ηο1Η^^ κο [ιγ^ Ύϊιζί Ιΐ6 
νΓΟίβ ίο ΟοηίοΓΓπίΐ/ {ο ι1ΐ€ Μοάβ οί. Ρα6Ιίος, ία ΙιΊδ Τίιοο. 
ΤΗΙβ πιβ1ΐ68 ΗΙηι >νοΓΓβ; ίοΓ \ί Ί» Γ^^ίη^, ΤΗ&( Ιιβ ΓλοηβεθίΙ 
ΐΗε ΗοηοοΓ Ληά Οί^αϊΐχ οί Ιίιε βορΓβιηε Ββίος^ (ο Ιΐι« ύϊΐξ 
«ηά €χΐΓ&νλ§λη( ΗαηιοαΓ οί ι1ι« Αζα Ηβ Μν^ά ίο, 

«« ^«λ«ί««. ^« ,^^^ «^ ^λλ*^ $'\•τ\Μ β ^^ 

" ^ΛλΛον-ΛΨ βντΛζτηβ'Λς ^ίζιω^μτ, ' Κλ} ΤΛλλΜ οσ-Λ κ^ • 

ψυ ΜΧΗΚΰΛς, ΈγΛ» )"$ φπ μ^ϊν * »Λί &/ λ^λψτ»)9 Μμνννν 

ιζ <τ;|νρ^ηρ•$ Ιην^ Ηκ Λν «ριτΐ)^]ΐν. *0/κν }& των, τ#σν'- 

ΙΟΤΑ'ν 6»-ι^^ϋΐτ, «;. μτη κΛτβΛΛ^ννν «ντο, »ίι> ^ίη(^V'1^ 

*Ευφψ>%ι, ω **Αγ%ζ' » ν'^Ρ Λνφχλίς λίγαν τλ τΜ«ντ«) /κ^ι 
»Ιβ] τι 1* ΐΜίΜ» «9ΐνλ«νσ-«^ν τ7; φλνΛρίβίς. 'ΆΡ. 0<» 
7«ίρ ^ ν^β« νβΙψτΛς ίί» τ»ντ». ιΐχιΓι» ; »;^ι ϊ^β νρο« ^ν•» 
150^ «» \χίμνΒιί9 η^ίζ-βί^η^ί ο τ^ν /««λι«-« γίλΜΨ ϊί^ίί 
μφί ά»ύ•9η ^λ^ρ της «9Τ»λ?(, «» *» δννιβ^ν νΜχητΜΛ 
ΊτρΙς 9%, Μψψη^* γ»ρ ν νρ) νβλλν ««"όη « Ώφο^φψ*/* 
9^ η^ΗρΛ, 9ζ Η *Α$ηνΛ ίττΛψΛπίίΙίς ίυηίοΗλίνο^ψ Χνι/Άη^^ 

«νΤβν λ^ζόνΐβ;, «βς 7ΓΛ9\»7^ Η9 ^ύΜ»ς9 9^ Τ«νΤ«, Τρίΐί 

^ί^^';^βν ΒρίΐίζΜΨ \χΛητ•γχ,ύ^Λ <ίντ«, - Μ» Ι^τ• »ύτω 
ΜΜίνν^ 1^ /3ρΜΤ^. Τ«ντ« λ•7<ζ^>'^'9 <^'(< ^< ν*^*' 
Ιχί τ^ κΛλλίρρη/Μίνηι «ντ». '£ΡΜ. Σμμγ«, ίνψιφαί. 

25 Τ•<«ΪΤΓ«. * Χαθ* 8ν'.] ΡγΟ ΙΜ^* ΐνβ. 18 ντνΓ&0(ε(ϊ 1>γ ^Α( 18 €«1Ιβ<1 

(Η« ΡίςαΓβ €α(αεΙ>νί/α ; ιΗα( ί•^ 
■{* ΚΑΚ^ άΐΓ9λαύβτ»^(Μν.] Το (Ιΐθ ΜΜβί^ ΟΓ Μΐ/αρρΙίνΛίίβη κΛ 
Γ37, -£^«;9 <^ ΜίβίοΓίαηβ, ί• α λΥσκΙβ. έο ία £β//>, Τκ/να^ίέ 
Μ»ηηα• οί ΕχρΓβΙϊοη, \νΙικΗ /Γ»ίΓ*ν, €το. ]ανϋο. 

ΔΙΑ Δ. Λ 1 Α - Λ. «. Αί^γίνίίς ί^ Πολυϊίνκΐίς• 

ΤΗ< ΡοΙΙ/ οί ιΗε ηηαεηΙ ΡΚίΙοΓορΙΐΰΓβ, ΐη ΓβνβΓαΙ Ιηλ^η,εβ», ιη4 
Γοηαβ οί Ιΐιβ ν4ηίΐί€β λώο νί«δ οΓ Μ»ηΙιϊηι1 αΓβ, Η^ίβ, ^χροΓι:(^. ^ΐΫΛ Λν'ο^ι^ς (λ» γ^^ Ιηΐ' μ^< άι»ιι^ 

** ν^ρί^ι 9Τ«λΛ» β-λϋΆ» Ι;Γ<7ίλ«0-«|ΐ«*ιτοιτ. £κίΓ /κι» ν^^' § ^ 
^Μ^ τ^ΐξ^ιξ ολάι^ β-βι Ϊη Α^λΛίί «^ >^ νβλν^τ», τις γοίρ βλ•#^ 

** ΙΑΛΚ^ΛΜί 9^ ίγιηϊς ύη, /ΐί/ινη^ίνα τω¥'*Λ9ω* Ταυ^ 
ΤΛ λίτβ «ντΜ, 9^ ζτ^ύτίτι^ *' Ι^τληβ-βίμ^ίΛΡ τκν ν^ΛΨΐ^ 

•- Δ10Γ.1 ΤΗίβ Όΐοζ^ηίτ^ § Ι* ά^φιΐ^ολα•.] /* « Ζ)ί«*/, 

ΐΗ<ί ^/πίί ΡΜΙοΓορΗει•, ί)€ίη^ ιΗβΐ ϊρ, «/.•*« η» βτί Οη»ηάι, 

«^1^ρ({, Χνπ^ 1ΐ€ \ν4β οίΐίβό Ιίΐ€ Ρογ ηο Μ*η ιΗ»ι Κηβίλτ, ν?Κ«- 

4 1^^> ΓΠίϋε ΑηΓ^βΓ, '** ΒβοαιιΓΰ ΐΗίτ Ηβ Ηλο & Κί^Ηΐ ϋο Ι-ΐι^ βί* 

ί ** 1 Γ»ννη υροο ιΗο^ >*'Κο β^ίνο &π€ΐ(!]ΐη-, 6(€ΐιιΓ& ιΗβΓβ νι^ΐβ. ηο 

" ιηβ &η/ ΤΚίη^, βΓί^ ΓπλγΙ 81 Οβηαίηΐ)^ οί 1ίν1η§ ύβγοικ) ΐΗβ 

•* ιΗόΓβ ^ν^ο (Ιο ηοί, Βη<] 1)ΐΐβ ΟΓβνβ ; αηθ ίι Λνββ, «ΗεΓβΓοΓρ, 

'* Κοραεβ." £>'>^• 1*α€τί. Ι^ίί). Ιββηιίη^ΐγ νί'β ίπ ^ν9x^ Μ«η Ιο 

?|. ρΙβ»Γβ ΚίποΡεΙί; Γο (Ηλί Ηβ ννιβ 

ίΛ> ; οί ννΗοίτί Πιΐΐέ ί• τεςοΓίΐβΗ, οί 30 ιΗβΓ. 

Ιϊ^ ϋΓοΓ^, Ηβ ^VΛί( ΓοΒΗίΗ, «ογΙ, ^^6«η^ί. Αβ ίί Η© Η»(1 >«ίθ, 
ΐΗβΓ€αροη, ΗβΜ)^6ό ΗΊηηΐνΐί. /*/</. ** !ΐ 16 Ηί;Γβ, ίη ιΗίδ οϊΙιργ Ν^ογΜ, 
δί^ί" »οο. *' ΐΗαι &11 ΐΗ€. νκβ ίττνΐ ΡοΙΙγ 

}? Κ^Α»ί#βν.] Τ1ϊ« ΟαΗίϋίίΙ ** οί ΐΙΐβ*ΌΓΙΪ>βΓ »(φ0»Γ ίη<1ϊΓρ«- 

ντ»8 ιίιβ ΡΚΐ1οΓορΚ)τ-8€Ηθ('Ι 6οΐΙι **> ΐβΜγ γ€»1 Υΐοβ %ηά ΡοΙΙ^ ; 
υροο 80 ΗϋΙ ηβαΓ Οοτίηώ^ αοό ** βοίΐ, ΙΗ^Γ€Γλγ<', ί-ιβΓβ, )Όα 

ίο Γ&Η^ό ΓγΟΠΙ ΚρανίΟν^ Οβραί. *' 2Γ€ ΓϋΓΚ ΐΗβ^ (Ι^Γ^Γνε )?ΟΪΙΓ 

Τΐιέ %^αιιιη ν»» ιΗιΐ βΐ Αι1:ίηί^ *' Ι,ίΐα^ΗίίΓ 30(1 €οοΐ€ΐηρΐ." 
ίό €βΙΙί3 ίΓΟΓΟ Λι/κίιος, & Ν»Γη€ ** θί^^β»»,] Ι^αρΐητ νν^Γβ ι 

οί Αρ^ΙΐΛ» νΟΓ]^ 5ίΐΙΐ;Γ Κίοά οί ΡϋΙΓ€ ΟΓ 

€ Ρ«Γβ, 14 Λ/βτ^"!^ 'ί IΤ(ιλ^ι«κιι^ 

** Τί ▼•<»«." ΠΟΑ. Άλλ' Λΐηί(γίλ£ ΤΛντΛ, ω Δμ- 

φ<λ•τόφν$ %3ησΊί09τΙα. ΠΟΑ. 'Τα^ι^ν ίυμ» ά'Χ• γί τ». 

ΤΑΡν• ΔΙΟΓ. Β^Αϋ ι§ νρ•« «ντ»; Ιχϋ»ν( Ιν7ι/λ«ρΜ η 

τκί ^ίλ•σ4φνςί ΠΟΑ. Αί7<9 ν /β«ρν γΜρ «τΐι τ»τ•. 

ΙΟ ΔΙΟΓ. ΤΙ ^Ιβ •λ•ιτ, φ VΛν^Λσ^^Λ^ ΛντΦίς 9Λς§γγνΛ λ«. ΡββΓβ, Αβ Ρϋηγ Γ*γβ, 1«ί!). χνϋι. 
€ίρ. 14- Αη<ί ΓίτζίΙ'\η Ηίβ ι Λ 

Ι^ρίπί, ΤΗΰγ, (ΗβΓβίο», ΜΤ6Γ0 

ΙΌΐκΙ οηΐγ ΓοΓ νβί^ ροοΓ ΡβορΙό. 

• ΈχΑτιις >ι7ιττον.•] Οίξβα- 

ί«#, αροη (Ιιίβ Ρΐιοβ, οΙ>Ι>Γνββ 

(λΙκίηςΟεοϋοα ίΓοηη (Ηο ητιοηΐΐι- 
)γ ΟίοΓίη^ (Ο ΰ€ίΛί€^ αΓκά ίο 
!«λν6 λ ΝοιηΙ)^Γ οί Ι,οανοβ οη 
ΐΚε Ηί§Η-Κ.οΑ(1ι, ίοΓ ιΗ« Ροογ (ο 
Ιΐ1(0 &^«7• '^^'* οββίίη^ νλΐ 
««ΙΙθ(1 *£««τΐ}ς }ιΓιηον. 

Αηιίβηΐ^, ΐΗβ Ρϋορίο νβΓβ ρα- 

τ\ίά ΐΗείΓ ΟοΗ, αβ ίβ (Ιπΐιβ ίη 
#^#>^»/, «ΛβΓ ΐΚβ Βαη'βΙ οϊ ΛΓ//*- 
•«/ ; ΟΓ νΗϋη αηγ ^〫( >νκ:1ς- 
«ύαβΓ• ΙΐΑίΙ Βεοη €οπιιηΊ(ΐ€(} &* 
ΐηοη§ (.Ηΰΐη, «β ίη Η^Μ^^^ ζί\.^τ 
^^^αιΛέ9^Μη Η><1 οβΤβηόεά ^^«/• 
/^ 6ν ίϋίΙιοηοιίΓίη^ Η» ΡιίθίΙ 

ΐΗβ ΤΗίης;», ^ΙιίςΗ ιΗ^χ οΟβ ίη 
Ογ<Ι6γ Ιο ρυπΓχ ιΙΐ€ΓηΓ€]νβ8, 
ιν€Γβ οΓ Α ραΓί^ίη^ ογ εΐ€βηΓ- 
ίβς ΝλίαΓβ, 5«ίη§ βίιΐιβτ >ν&- 
ΙβΓ, ΟΓ δαΙρΗιΐΓ, ΟΓ £§£>. ΤΗβ 
«ι(ί {» ιιΓβ<1 ίο ν'ιτζίΐ. ^πνΐΜαΙ ^1 ^ιτβ ^ΛΤ^ηίητ ^Iρ^Μ^α, Αη<1» 
ΗβΓΟ ίη ί,ίΐααη^ ι»ο βηΗ £|$β• 

IV Α» αΙΓο ιιΓοό (ο ροΓίΓ/ (Ββ ΑΓ• 
ΓβηαΒΙίΰβ 80(1 ΤΗοΑίΓββ. — Τΐιβ 

ΚοαΓοΟ, νΗ/ ΟΪ9ΐ€η€ί €ΐΐ&(§β• 

ΜίΜίρρηΙ 10 1)ΓΪης (Ιοντη Γοη β 
Ι,αρίη•, Ιΐΐ6 δυρρβΓ οί Η€€αί€^ 
%τΑ £ς§ι ίι-οαι α Ραπϋοΐίοη» 
«'ϋΐ ΑρρβΑΓ (γοπι, €οη£€ΐβΓίη{ς 
ΜτΗβΐ ίι ο6Γ€Γν«<Ι Αΐ>ον€ : ΤΗα( 
ιΗβ ΡοοΓ οηΐγ 1ΐν€<1 οροη Ι,α- 
ρίηβ ζηά ιΐΐϋ ΗίςΙι «Α}^•οβÀÕ 
ίη§β, 2η<1, ηο ΟουΙ)1, υροΒ ε^βΐγ 
ΟΓ Αηγ ίϋ€Η δςρ-ρβ 1*ίι Αίί€Γ Ρα- 
ΓίβοΑίίοηβ; Αη<1 (ΗαΙ ΧΪΛΟ^ηία 
Ιίνο<1 ΙίΚΰ (Ι>« ΡοοΓ, ΟΓ ϋΐιβ 
Ββ§βΑΓ& ; Α8 Η^ταα ίΗ««τ•, 
«^ΗβΓβ Ηο Γίγβ ΙΟ Α ^^ηι^ 

Τμ ρ»/ά$ η>ΐΙ$Λ ΠΓΜΜ 

Ώαηα ΜΐΊΐΦκ^ 

ΑΒ(1 Α^ΑΪΟ-— — /ΓβίΤι/ίΓί/ φΙμ»"•^ 

8ο (Η>( (Ηίβ ΟΠαγ^ο, 6Γΐη^ 
(Ιοννη Ι.αρίη>, Β§:^β, ^€. \% ο 
Οί6ο υροΒ (ΙΐΑΐ 6€^(^αγΙ7 ^V37 
οΓ 1«:νίη(. \>^ ινΗίοΗ (Κο Ο^ιιΐα 
ιΜ^ϋί^ά Ιο Ωιβν (1κ:ίΓ §ΓεΑΐ 
€οη((ηΐ€<)η( Γβ. 

{ ν«ι/ηΜ-θΜ λη^0Ίί.] Α α 
Μίοιη, ΟΓ ρΑΓΐίεαΙ>Γ λΥΑγ οί 
8ρ£3ΐ(ίη^, ροΐ Γ<(Γ «αν^•0-θ*» 
λΐιρι«ν. ρΐί«. > «5 9ίυτ6Ψ ίϊη .■> ^ι/τ•» ί/^Λί ψίίσί/α-ί, κΜΤψ/ύ^ΣντΛ της ο-ό^ϊχς αντνν, 
ΔΪΟΓ. Συ 5^8 §'^^^'' *^•''5 «•«?* ^» λ€7•. ΠΟΑ. 5 
Κ<»ί τμ9τ«, » Δ*ο>ΊΜί, ά5Γ*|ν•λ*».Ν£ ΔΙΟΓ. ΤβΓί ιτλίτ-^ 

η/Λωψ, '* τ/, ιύ μοίτΜΛί, Τ4Ψ ^^^νσΐψ ^νλΛτΙιτβ; τ/ « , > 

** ΙΛ•/ ταλοΙψτΛίς ψνίβπίνιης, ης ^η ν* β€βλ•? ϊ^^ΨΤΛς ι^ 
'* ««Ιιι> ^τ* ολίγΛν }'* ΠΟΛ. Εΐ'^ήτϊΤΛΐ ^ ται/Γ« ιτρ•$ 
ίκκ'«ί. ΔΙΟΓ. *ΑλΧΛ 9^ τοις χ^λοίς γί ίζ ίσ γ.υ(•(ς λίγί, 
Μιγίλλν τ* ΤΜ ΚΛ^ΐϊόί^^ >^ ΑΛ^ο'ξίΐ^ τω ναλΛί^ ίγ ν^ 6^^ • τίϋν βλ••».] 8οηιβ ο Γ (Ηβ 
«ηΐ'ιεηΐ ΡΗϋοΓορΗβΓβ, α* Ερ'οέ' 
ΤΜ'^ η\ζ\ηί9Λϊϊ^ά, ιΗαΙ ιΗε ϋοΐ- 

ΟιΙιβΓδ, Μ ΑηβαΙί, (Β&ι ίΐ εχ- 

Ββ§;ίοιΐΐΒ^ η «II. ΟιΙιβΓβ, Ι^ίι- 
ΐ)ΐ)§ οο (Βε Τηι.ΐΗ, 1ι«:1(1 ι1}β( Ιί 
νβ» ΐΗβ ν^οίΐς οί «η Αΐιηί(>Ηι/ 
Ορά. 5ο ?ίΗίακΐΒ^ ίη Ηίβ Ι^ίίβ 
οΓΛΓ/ν/ίΡ/, Γβ)?• οϊ ^ηαχοΐ99Λί^ 
ΐΗιΙ Ηβ η3«ιί€ ηβίιΙιβΓ ΟΗαοο^, 
ηοΓ Νβεβϋϊϋ^, (ο 1)β ιΗβ ΜβΙίβΓ, 

τ»ν βλ«ν, #/ //&* . ϋβ/νί'/ί 
«λλα τον χαθαρον ν£?ν, ^«/ ΐίϋ 
Ρλγ( Μίη^^ \. β. ΟοίΙ» Ι,ΜϋΊηη 
ά^χ\ά^^ (Ηριγ «ηιΙΙβΠι ΒίΓρυΐ^β 
•1)0 ιϊΐ Τηίηε« ΐΗ*)τ Η•<1 Ιίι1ΐ€ ογ 
ηο εβι(3ίη ΚηοννΊ(ύ^£ οΓ 

ΗβΓ^, ΐΑυ§Κ8 ΛΙ ^ί3^^βρ^>9^^ ννΚο 
ναβ ΐΗβ ηοΐοΐ'ίοΐιβ ΑιιΙΗογ οί 
ηαβη/ ΓυΙ}[ί1, 1)αι ΓιΙΙγ Αγ^ο 
ηπβηιβ, βη(1 ραζζIίιι^^α(^ίι^ΟIΊ^; 
Ιο ν/ΗΙοΗ Ηί: βίνβ ΝλΓΠϋε, «ο- 
€θΓ<1ΐη§: (ο ΐΗί•ίΓ Ναίυτί'δ • δϋ^Η 
»βΐΗ« ΕΙ(δΙ*α^ ιΗβ ΑώιΙΙα^ ΐΗβ 
€»9€'ΜΙ(, ιΗβ Ηυτηίτ^ &€. ΤΙϋβ 
Η9ΤΛΪηξ ϋορΒϊΙη \ν8» ΐΗίδ *• " Υοιι 
•* Ηβνβ νΗ&ι γ- α Ηανρ ηοΐ ΙοΠ : 
** Υοα Κανί ηοΐ ΙοίΙ Ηοτηι : 
'* ΤΗ€ΓβίΌχΓ ^οη Ηίνε Ηβηιι** 
^^/>^. Ιίίϊί/•/. ία ΟΙΐΓ^βρ. €η€^ίΙίΙ( νν/ι Η δ«'Γΐ οΓ ι α/.ζϋη^ 

ίη Ιί)ι? ίϊΐ'οννίη^ ΜβΓ.ηβΓ, ν» 
1ιί>; ΡατΚβίεΓ, ίη £ν€:αηΊ ^»γ- 
//μ β//.^< ΡΗ/φρί>€η : ** Ιί* 
'« ΟτοζΜί Ηι<1 Γν«ΙΙο«;6<) (Ιο^νιι 
*• γοοΓ €ΗίΙ(Ι, &η(1 Ιοίό 5^οα Κο 
*' νουΐί] Γροε ΗΊιη ηρ α§&ίη« 
** ριονκΐβίΐ γάη ΐοΐά Ηίιη ιΙ)€ 

** 'ίηί€*ά(ά /ο ίβ Αο\ ίη ΐΗ3( 
" ΟλΓ6, \νΗ<ηΚίΓ οΓ ιΗ€ Τ*το, 
'• νοα!(1 ^ονί Γβχ, ιΗ< Οτ999άίΙί 
** ν»8 <1(;{(:Γηιίηϋς1 υρου ?'* Ι 
Γϋ|>ρυΓβ Κίϊ ηι^αοβ ^^βί, ιλΙ>ι«- 
ΐΗβΓ ΐΗβ ΡίίΓη, νΒοΓβ ΟΗϊΓίΙ 
ν/»δ ΓναΙΙοντίί, »ηΓνι/€Γει1 Ι^β 

ηοί^ ίΐ χνοηΙ(1 1)ς βςυ^Ι ; Γογ 
ΐΗβ Οηεο^ίΐβ €οα1(1 ϋοο»Γ*(1ΐ€ν 
ΡίΐΗίίΓ, 8η(ί Γη ίΙϊΠ πιβίιρ ίοΓβ γ.Ρ 
ΐΗβ Μοπνΐ Ιιβ ϊίΛά ίη Μβ διο- 

1} ΙρΛ'ταν ] ΑΐΙοίίί^ ^ Ιο ίΠβ 
•1)ονε Ρτϋόΐς^ οί ρυα η§ Οα€Γ- 
ΐί<'η8. 

§ «/Ε*ύ4^;ίίν ] ΤΗίδ 16 80 ιιΓιιαΙ 
ΕχρΓί/Π'-π ίη ι]:.Γ 0^βί]^ Τοη^αβ. 
ΗοΓαει )^ΆX\\ α(ΙορΓ«||^ ίι ίηΐο ΐΗο 
£.α/ίΜ : ** ΝίΙ ΓΑί ΓδΗΛοπυ 
♦* ρΓβΜΓ, Πύταη^*"" 

ί Λν / Ι'ί» ψ<"ί«» κ^ΛΐίΛ γν^νΛ τδ ΐΜ»λλκ;. ΠΟΛ• Ου ;^β(λι«Γ«ν 
ΠΟΛ. Μ>}^έΐτ, ω ΰίΐΐ'/νας, τη^ί Αα,κ^χΐ(4.6ΐίων .λίγ€' *γ γρί^ #?^?ί^/ ί σι^/δ^ : *' Α €ΐπΓ>Γοη οτ γρ<1- άαιηοηϊαη$ ν^τη: ιΚί• ΗβΓιϋκίΙ 

** *1ίΐ)ι ΤίιΐΛϋΓ*;." Βονηΐΰ/. — λλΑ ΙΗ^ ΒΓΑνβΛ Ρίορίο ίη ίΚο 

Β« Ι ι«Κ€ ίΐ, Η€Γ6, Ιρ ΠξήΐΓ/ ννοίΓΜ, νΐιΐΐί: ΐίΐ€ ΛγιΛ ίαν» ' 

ίΗο ηαίβκαΐ {^Γ(]ηΰί'& οί ιΗ^ οΓ ί^^^α^ι^^^ Γί;Γηλίη€<1 ίη Ροπεί 

€ΗΡ€ΐζ^; Β^ςβαΓθ Ηβ, ΙιβΓβ, βιτϊοηβ Ιηβηι ί Ραίΐίηι Ι,ααίΛ' 

ιη€ηιΐοη8 1«νρΓ3ΐ οΚΐιβΓ, Βαί ηοη. Ηο/ Ο.ί — Β.υΓ, \ηΣα($α»*§ 

βΠΙ α11 οί ΐΗϋΓτ» ηαίηταΐ^ θα»- Ββχρ, »η(1 Ιοης 1)βίαΓ€» ώβ/ 

]ϊιί?β ΟΓ Ρ€Γί€•ΐίϋοη8, νν6Γε•ςΓύννα ν€Γγ ϋ€§€ΛβΓ«Ιϋ. 

Α//»////!/, ΙιβΓβ, ρΐί^ϋρβ « δβΐ οί ν'ιΐο βπί! £ίΓ€Γηίη<(6 Κίηξ•:; 
νΗοΓ€ δίΟΓΪβκ !ββ ίη γυΓ Οίι51:οΓ.αίί?δ. 

ΚΡΟΙΣ/^^Τ 4*5ρ^ί)τ, βι ΠλίίτΛ>ΐ', Μί^ίΧΛ-β» τατύΐ} τίν 

κΐίηί<ΤΥίτο*^ ») ίί:*6<ν ΐΛίτοϊκ,ή^^ΐΛίν ίίς ίποψ τόττον. ΠΛΟΥΤ. 

ζ". 
^ηΐ£^ •«•<. ΠΛΟΤΤ. Τ/' ταίίΓΑ ^λλ», « Μίνιχν%ί 
λί£Ν. ΆλίΙί, «Ι ΠλίίΤΑ^ν* 1^10-2» γλρ Λντπς Λγ^ίς ίζ 
«Λι^ρ/»« 'ίννχς' οϊς »» ά^^ίΨίο^ βιαίΛί κΛκωζ, άλλοί 9ζ { 

τοίγχρ^ν άψιΣίρ »νη(ς, ΠΛΟΤΤ, Άλλ* ¥ χΫη λυτήϋτβί,ί 

ΠλίίτίΦρ^ ί^»•ψηφ<^ »» τοΤί τ6ντ•η Γί9αγ/ι•ΐζ ; ΠΛΟΤΤ. ^ 
Ου^Λ^ίίς, άλλ* ύΰκ ΛΡ ί&ίλιήσ•Λΐ(Λί τ*η4ζαν• ν/ΛΛζ, ΜΕΝ. \Οτ^ ' 

ΚΡΟΙΣ. ΤαΖτΛ •νχ ν€ζ*^5 ΜΕΝ. 0•*. Άλλ* ίχφ» 
ϋζ,ίς η*9ί Λ νμ^^ ΐτΓοϋΓπ, ΊΓ(θ9Ίουκία•Β'Λί. <βζ«κι>ηρ, ι^ 1 5; 
2λιν^οι$' '*ι83ζ^ί>^+ ί9τρνφύίι^τίζ^ 9^ Ύόυ ^Λ^άτύυ τ« 
ΜΛ^ιΤΛψ όύ ^9ΐιμό9ίνύ9Τίς' το4γ»^ον9 ««/«ινζιη, ΊΤΛτη^ρ 
ΙκιΛαρ» ίφγΐ^μίνί. ΚΡΟίΣ. ' ΠφλλΑτι γι, έν 3νΜ, ι^ /ΚΙ- 

*ΌβΓ»ΐί5^ΐ7« τςυφΐίς', ΜΕΝ. Ε»νί> *^'»**' β•βίΛΊ' ^βΚίΙϊί»*^ 
/»ΐιτ ν^ιΓ$* ίνΑ' ^{, ΤΑ γνύίΒ-ί α-αντ^ν, ΊΤόλΧίίχίς ανψίί^09 

%ΧΛ^(ΙΜ4 ν(Μ9^ ΠρίτΓΜ γΛζ^ Λ9 ΤΜς ΧΛΜυΤΛίζ Μ/Μ^γ Μί 

*πα3•μί9ύ9. ^ ν ^ > >/ 

♦ ΐίοβάρ/ΜΛΤΛ.] Κάβαρμα^ ρΓΟ- ιΗρΙγ ΟΓΐηηί•, «η(] ν»β €«Ι1*Η 

ΐεΐηιίη• βΓί€Γ ε1«Αηίϊη^ βηχ Ι ιΗϊηΙ^, ίιςηίίγ βίιΗβπ, Τ*ύη• 

ΤΗίος ; 6ο( 6κ"''*ί>*'*ίγ» * ΟΙ^'.βοΗτ ίηζΐ ί^ οτ (τ£ΐΐΓ»ΐίνβΙτ,. 

«»ν^ίί//ΐΓΓί/ί^; 6ϋς»ιιί(^Λ Ρ€Γ- Γ"*» φ//^, ογ, €ΛφάΊνηιιΙ>€ί , 
ίοη, οίΓ(Ε:Γ€(1 «» 8η £χρί<ι(0ΐ7 3»- 1* ίντ^υ4)δ»τβ?.] ίναηΐοηΙ^'» 

«ϊ6ςβ ίοΓ ΐΗβ 8ίβ8 οί ιΗβ Ρβο- αίνβηξ^ ογ, αίηβηΐ ^^τ ΗΓο^^•^ 

ρΐβ, νΛβ ΓαρροΓβ<Ι Ιο 1)ί?4Γ &11 5/)βΓ/. 

Λ Ι Λ Λ. /. Μίψ/νττα, Άμφιλίχια^ 9^ Τρ^^ΪΜ/ν.. 

Τ1ΐ6 ΙιηροίΙοΓ€ΐ οΓ Γοιηβ οΓ (Ιιβ λ3€Ηη( ΟγαοΙμ βχροΓβ^Ι. 

ΜΕΝ.ΧρΦΛΤ ^9 Τβ/, Ζ Τζβί>«1»<§, >^ ΑμφίλΛ^ί, 9$»γ4ί; 

.. ^^^ . . Τ ^2^ •''"Κ> ^^^ ^^έί^^^^ "***'' χ«τϋξ«»3τίτι, 1^ 

ν^/ϋίφίίΤ*^ Λμ. ΤΡΟΦ. τ/ ^9 ημίΐς «τπβι, Μ •»«•*' 
^βίΛί {ΐ»ΜΤ•Ι Τ•ΙΙΐνΤ4ί Λ•|{ί ΐΠΧζΛ ί^ξβίζΐίΛ ,• ΜΕΝ. Άλλ* £ 

'^4 ι6 &^^ ι§ Χχ^δίψ^* <. '* Τ«ί Ιξθβ6ζνοίς»'% ΤΡΟΦ. Ω Μίνι^ττΓί, *Α(ΛφΙλοχ<^ μ,ιψ 9 ΙΜΧ«; »* 7^ζ Μί'*ις Ρ•ύ τύτοις, ΜΕΝ. Τ/' ^«ν,•/•ί^^*^ ε$ 

Ις Α&Λ' 
γιΧύίως 

Ατβ-τΐ^ ή^ίϊς* (ΐΐίϊ^^^&ώ . *ϊΐΛ^ί^ίί!ί. — Άλλίί »•ρ«$ της 
μκνηκίίς^ τι Τί ΰ ίίίϊΐυ^ ίί-ΐί ; '^'*^ 7^ξ* ΤΡΟΦ. *£ξ 

Μίν^^^η, ο ΒοΐΜτϊίί. λΙ£Ν. Ονκ α^^ ω Ύζόφάνη, «, αέιίβί^ 88 ία ιΗ€ ο(Η6Γ Τ^αβα- 

Ί* μάζαν.Ί Α Οοί(^ \νΗίθΚ 
Ιΐιβ ΟοηΓυ1(€Γ8 οΓ Τιο/?ίοηϊ»ι''Β 
Οτβςΐε \νβΓβ Λνοηι ιο ςίΓργ ίηΐο 

ΗΊΐ ^αV€, ΙΟ ΐΗτΛνΐΓ Ιο 5ίΤΓρ€ηΐ5 

ιΚβί; ν^€Γ€ ίβίϋ £ο ΊηίείΙ ιΗ-ιΐ 
Ρΐίοε. ^Γο/! ΐη Αίία^;. (1β Τγο- 
ρΗοη.— ί άο ηοΐ 1)νίί6• € ιΗβτβ 

«»5 ΟΟί: 8€ΓρβηΙ ΐΙΐ6Γ€, ΚΧΟίίρί ΐΗβ ΡΓΪεΛ ο Γ Λ* ΟηεΙρ, νΗο 
ιηα<1β ΐΗ«Γ« 01ςε• & ΡβΓςιι^ίίΐ^. 
— ΤΗίδ ΙπηροΙΙαΓβ, ρτοϋα51/, 
νη$ &η Ιιπί(«ποη οΓ 1\\Λί οί ιΗβ 
ΡΓίβίίδ οί ΒβΙ^, ^νΠο ά»Ί\^ §06 
(¥τεΙν€ βΐ€4ΐ ηηβ*ΓϋΓβ» οί ΡίοοΓ, 
ΓογΙ>' δΙΐ€€ρ» ζηύ ίΐχ ν^ίΤεΙβ οί 
>Λ^')η€ Γ6η( ίΐ) (ο (Ηα( ΙθοΙ, (ϋΙ 

ρΗει Οαηίί}^ ^νΚυ βχροΓβι} ΐΗβπη 
ιο ^^^>ι^. δί^β (Ηε ΗΐΙΙ. οί ^ί^/ Δ Ι Α Α. <*. *£ρ^2τ >^ Χίί^»ψ(^* 
Α^^<Η^■ριβ Γιπίΐίίίΐ ϋει\νβ€η Ο^ογοη λι\Λ Μ^τοαν^. 

^η νημ αΰτν». ΧΑ Ρ, Αβ7*^ή^δ^*» ^ *£§^ϊί. Α^ηψοψ 
Χ 'Αογοα•ω{χΒ^Λ.'] Ι οΛπ Γββ λϊκΙ «γπ €οη6(1«η( Ι,αάαη νπΐ 
ΙιαΓ«;, Ια ιΚβ Λογ. ι. ι瀫Ι. ί«1]. 

7«ΐ: 'Β^Η 9^ ΧΛ^Μν(§^, »9 »νζΛ9 99ΤαλΛμίΨγ ίΛΐ(ΜΤΧ Λ^>ΤΙ * Ϊ^Λ^μ^^, ΧΑ Ρ. Π«Λ- 
λδ λίγας, ΈΡΜ. Νίι τβι» *Α'/3Α»ι>5α τ»» τηηί ^νηο-οίμην, 
'ίζ Ί* τ^Ληντ^Λ δνβ 6^βλ«ν. Χ ΑΡ. Τι'^κ νίντί ^ζχ^μ^^ 
1^ ί^ύλύς ϊνο, *£ΡΜ. φ Κ«^ άκίτξχν υττίζ τ5 Ιΐίν τήντί ■ ^ 
Ιζ•λ»; 67* »«τί€«λ«ιτ. χ ΑΡ. Κλ/ τκτ»ί '»"ί•β"'^5Κ^-/£ΡΜ• 

'*^^ Ψ^Λγ^9 βί-τΓΛψίΛ. ΧΑ Ρ. £?7<9 χζΐΛ τα,υτχ, Λΐ^σν. ΕΡΜ• , 
Πότΐ ^ δ» τΛντ ^3αΣέ* ψ^ί» ΧΑ Ρ. Ννι ^έ», « *Ερ- 
•ί0ς<>ίίί τΛ«ς, «3Γ«» τβ'τι § Λ^9κί^^ΰίν»ι Ιν τ• η-λ^ΐη* ^Άος ν^»6 βςααΐ ίη ν&Ιυβ Εο α> 
Ρβηη^-ΡαηΚίηβ;, •ηά ΙΗρ ΓιχίΗ 
Ρ•η ο£ Α ΡαΓΐΙ\ίη§, Εη^Ιφ 
Μ ηεγ. 81 χ ο^οΚμ ΐΊη&(ΐ€ (Ηβ 
$ξα^(/^^ ΰςοαΐ ίο ίβνβη Ρ^Τ1^^ 
ϋίΐ:<:β ΡϋΐΐΙϊΐηβδ Αη Ηιί^^!^^(1 
Ζγαγ^αί ΓΛχάζ ΐΗβ ^νΑ« ΟΓ 
Μ'ηα, ίςυ»! Ιο ΐΚΓβε Ρ« υη*ίβ, 
ίυιΐΓ δΗΐΙΙΐΒ^δ «ηϋ Γεν» η Ρβηιβ. 
Λΐίίΐ Γιχίγ 7^/ι»<? Γη3({€ ιΚβ Τί- 
1<ηι, €(^0»! Ιο 193/. ΐδ-ί• οο//. 
ΕηΐΙιβ}. ΑΓΐ)υΐΚηοί. 

φ Τξ07ΓΛ;Τ?ρΛ.] Α 8(Γ2ρ οΓ 

1.€βΐΙΐ6Γ, \ν)ιΗ ννΗίοΗ ΐΗβ ΟβΓ 
ν^'ίΐί, ι1ί•(1 «ο ΐΗβ α•Λα\(Λ.ος^ « 
Ρϊϊτί€ ο£ \νο€€! βχβίΐ οη ιΗβ 

«Γίκ (βΓΠί 0»Γ, ν/Ηιη \ΐ νν»8 ηοΐ 
νίβίΐ. Ρ^ίί€^'*% Αη!ί<ΐ. 

1; Κ«ί άί(«5-ρ«ν ] Ι €411 

δίπίε, οΓίΙιείίί Μ^οΓύβ, οΜίΓιάι γ- 
ϊηβ ιΗβΓΤ» «δ ϋ Ρεπ οΓ ΙΗθ βεη- 
Ιίτηςβ €θηΐΊο»£(1 Ιο πατίβαλον 

ν»ς1»ιΠνθ. Ι» ΐΙΐ6Γ€ίθΙ6, ννοϋΜ 

ίΐΑ^'βιΙιο ννίκϊΐβ Ιο Πβηϋ ΐΚϋ?, 
Και αχίς-ραν ννίρ τδ ίΓ*"— 
νηγτι οβφλας Ιγ» κβ,τίβαλογ. 
ίη ν^^ιίΰΗ Ρυϋΐιοη, Ι αικΙι^ΓΗαηύ, «$ Α €οηιίου2(ίοη,οΓ ΜίκαΐΓ^*» 
8ρε«ςΚ α6ον6, αη(1 (Η«'! Η? ν^οτιΜ 
1»Λνε Ιρί Ιιεη ΐΗβΓε \¥θΓ(ί8 ίιη- 
ηιε(1ί•(€ΐγ • ΙεΓ ββολίτ, ίί 
ΟίαΓ^η Η«<1 ηοΐ ίη ΟΓΓΟρΓειΙ Βίιη 
6)ί Γα^ίης, Τί^Γ, ^€. Βγ 
νΗίςΗ ΙοιβΓΓυρίίοη,οΓ ΓοπιββΙρ 
οί* Ηίλ Μβίπυίγ, ΜίΤζητ^^ «Ββα 
Ηβ ^ο^Ώ€δ 10 ίπ», ίοΓ^^Ιδ ΐΚβ 
Ργϊ« ϋί ώί Νβ^ιΙΙε ; 6αί, ΐΒβΙς- 
ίη^ 2 ΡιαΙε, από ιΗεΓεύγ Τ6€0|« 
1ε£(ϊη^ Ιι, Ηε ίΗεη, ίηιεηΐ υροα 
ηυίΚίη|Γ 6υ( ΐΗς δντ) ίΐ6 Ιιε^ 
ρ2ί(], Γυό(1εη1/ 6ιε&1ς8 ου( ίη(ο^ 
ίτιντί ό^βλ^ς ί^τώ κα^Λλ^^ 
Ι /^αυ ίΐο'ωη βνΐ ΟΒβΙί ίοτ Λ. 

II νττίραν] ΡιΐΗ€ΐη ^αο αηίίΜ'- ι 
ηοηΐΜ €0Γηαα ί^'αηΐ/ίρ-ϋΜίρκ•^ α 
Κορί Ι?γ <ωΐ3Ϊ€ΐ} ιΒ€ Εηάί β/3αί1' 

ΤΗεΓε βΓ€ Ινο 6ε1οη§ΐη§: *ο ββίΙ» 
ΥλγοΙ, οηβ 1)«ίιΐ5 ί»ηεηε»1 Ιο 

€4€Κ ΥϋΓ(1-βΓΓη ΟΓ Επίΐ οί ΐΗβ 
δίίΐ γακί, βίΐΗΟΓ ιο (ΐΓ3ν/ ίΐιβ 

βΕΪΙ ΓιιΙΙβΓ (Ο ιΗβ \νίη<1, (Η&( ΐ.•:, 
10 ^Λ //, 3β ιΗβ ΕχρΓείϋοη ί(; 
ΟΓ Ιο ΙεΙ !(. §ο (Ι^ηΐϊας οΙ¥^ Ιΐϋ( 
]λ, ιο 1>α€}ί ι/, 3& ί( ί» λϊΓο ΓαΜ> 
ΤΗε)Γ ιρε οβίίειΐ ιΗε Βτα€α. 
^ β7ο»ρ$ά»α{. 3 >νο ηιι}^ 20 > ΠλβΤά>ί^ 9^ *&ψΛ^ 

•λιν«<ι <^5 βρ?ί» ΛφίχρΗίΙοϋ ημΪ9* κν*»»» 7*7• *£ΓΜ^ 

νινί», 4 ντο νΐ; 4**^^"^^* ^ ^^ τ^νψης ί^Ιί/ίχϋς τ«ι> τι** 

φμ^Μ ΙκίίΜίς. οι ΪΙ νλΛίς'•* Λντϋν Ιϊβί χ,^/ΜίΤΛ «»»- 
^(^ ΙΐΡίβνΧίνΛψτίς αλλήλΛίς, Λίς ίο/κΛσ-ί. ΧΑΡ. ΏβΙ^υ 
γαρ νΐζίχΙύητΛ Ιη τ«ιΙτ«. *£ΡΜ. ύνχΜΐ ν^* {τ^^ ^^|«μ- 

81ι><1β8. ΤΙμ( ιναβ ίπιρο0ΐ6)ο^ ,εΗΓλκΗ ^λ€η$^ ν^τΗειίχΗβ ίεΓ• 
Ι>«Μΐι β «ΑεΙΐ» Ι^Γ'ιο^ίη^ <Ιονο Γίβ(1 ονεΓ ιΗε Ό^^ά ίη ΓυεΚ 

Ρί€06, εοαΙ(1 ηοι,ύο €Ηε&ΐβ(Ιοί βηγ οη€, ύιιΐ ΗίπιΓβΙΓ, (θ ληοντ 

πιο/β. ΤΗβ €3Γ« ΛΝΤΑβ^ ιΚθ Ηο^ ιχι^ηγ Ηε (οο^ς ονεπ, μ « 

ΤοΙΙ οΓ (Ββ ίηίβΓηβΙ Ρεπγ. 6β- Ύίπ>β. ΤΗΊ• «ρρΜΓο ίΓΟπα ^ιβΛ 

)ο秀(] ηοϊ (ο α>αΓοη^ ΙιαΙ Ιο XXIII. Ραγ8^γ. 8. €θΐΐ£6Γηίι^ 

ΛΛ£Μί^ \νΗο Γβηΐβό. ί( ίΓΟίη ^μμλ, 
^ΐΜίο* £αΐ €6ατβη, Ββίη^; (1ιβ 

Δ ΐ Α Α. ιΡ. τΐλάηη^ 9^ *£(^• 

οί [^«ςΑεγ-Ηϋηΐΐη^. 

ΠΑΟΤΤ. 'Ί ** Ο Ν τ^οντΛ βίσίβρ, τοί' νβίψν γ»/η^Λκ4ΤΛ 
Χ λίν«»> «ι» νλΐίη«9 £νχ^«τ«ΐί, « τ«ι^η. 

*£ΡΜ. Ν«/, τ•» ΣΜν»9ΐ69 φής' τι »» ^ ΠΛΟΤΤ. '£«6Γ- 

,>•» /Μ£ν, 2 *Ερ/»ί», ζίίΐί Μ^«| Ι5Γ/ ΤΜς ΐ99ί9η»•νΪΛ ίΤΟΠν, Ιί^ 

βΛΙ*ηί,ΐ9^ ϊπ^μΛτ^ήβΜς β»λλ« τ•β•«ντΛ (ιίτ• βίοι» τι ί») ι^ 
<τ( «-λϋ«* τΒς ^ ν* ί^όλΛΛΛς «ντν, Χ«ρ7νΑν τον νι•ν ΐ|| 

Αλ(109Λ^' Ι§ Τ4Τ5 <<Λλν^ Κ«Τ^9-ίΤβί0-βν ΐψΐξίίί ΛΤΓΛΡΤΛς, 

•■ * ΕΡΜ. ΐ^ΙηΜΜΐ^ Λΐ ϊ«ξι*ί Τ4 τ•ι«τβ>. ΠΛΟΤΤ. Ον μΐ9 
άχ9^Λ9979 Ικ^9ί η %6ί9 ^μ(ΛΛτ•ί9 ά^τιτΓβί»/!**, ίτϊ^> / Τ•;ψύηφ' <^ ΙΙλιίτνψ®*. 3( 

9:ηωσ•ατ» ΛντΗ ^οίτην ιττιχ,Μ,νο^Ιίζ* *ΕΡΜ. ΓΟμ ννο-Λψ-- 

Λυτνς, >^ Ιτηλχίζα' >ή όλως, λ« 5ανβ>τ< 9οί»Λτς, ί^ρά^τ»*- 

^ίΫΐρη^ί*οί βό<τκ69τχί, ζαη* ΐΑΛκχξίΛΨ ζτξοζ Μντίΐς η^&ης. ΙΟ 
ΠΛΟΥΤ. Ον)^ρ ό (Λ.Ϊ» ΜττΛ^να-Λ^ίνί^ τβ γϋ^Λζ *^^ΠΉ 

^•}' κ»κως Λ<κό6»νοντΐς* ΈΡΜ. *Λ^ίλιΐί'•ν, ω Πλίτνψ % 

ρ€Γ'γ, (ί^ηΐϋ£)« ^α^ι^-^οιαΗ^^ά^ τϋς ψονίΛ^ τον νατ^ς /«ΐτηλ• 

ΟΓ, */.///<;*^ι-^ί/««^^. Απίί Ι θον, ίβ 2?/λ/. XVIII. ΧΥίιίεΙι 

ΐΛΐ^β' ι^ϋ ΜβΑηίϊΐβ ΙΟ 6«^, ιίΐίε δβηΓβ, Ι Γαρρο'^τ, «ι Ι>ογγο«• 

Ιΐι•«πη.§ίίηβ Βέ^ΗΕνίοαΓ οΜΗβΓβ [τονη \χ» πιοίβ ιϊ«^»ι^»| 09| ϋί 

ΐΗβ ί3ίη€ Τίπτίβ (ΙΐΛί ΐΙΐίίίΓ Οε- ονίπαίί ίίβ Οι/ίΙ^. 

Γΐβπβ βΓ€ ριΙρΛ^Ιβ, ιΗβγ ηπαΐςβ || ττ^ραΛ-ί/α-ψι».] ΤΗβ οίΗ^Γ 

δΗενν οί' ιΙΐ€ §ΓΡΜβΛ €οηΰ6Γα, Τηινβαίϊόη τβη^βΓβ ιίιίβ \νοΓ(1, 

1>χ 8ί\0Γίβς•ίη5, &€. ρναηηΐΐα. Βαΐ ναρανί/ΛηΜ 

Χ ΐΛ%η>.%ΰσ•ομαι.'] Ύ^:".^ βη^' Ιύ-ηι'.ίηιΐ., <•γ 'ίναϊί - νροη ' α ^ 
ι Ρ ΕχρΓΡβίοη, Ι-ιοΊΪΙ ξ,ο /«γ,- ^'9^ίοη ■ ^'κοιη - ί;/< - /'/βΓ< - /» - 
ΓοβΓΠ» Ιοιτιε ιοοοπΊβ ΐαΙΙεΓ «ρ Ιο αη^^^:^^* η» νεΓ,/>Γ<τΛ///*.δο!Ηιί 

*^ΗΐοΗ, ΗηβΙγ, Γι§η:6β!5, / •»//.- ^νβ ςοηηη\οη\γ Γαγ ί;ι ΕηζΙίβ}) 

^^ιβ^^(/ο^^ γοα. Μετίρχομαι Η( ^οϋΐ-αϋίηα-νροή^ ογ, ]α•» 

ί« ο Ίεη .ιβίζβη ίη α ητιοιβ βχΐΓ»- ^Λί^& ο^' ίΐίαη^ ιο Ηί« ΟΓλνϋ. 

ΟΓίΙιηΛΓ/ Π^ηίΗοαίίοη ιΗιη ιΗίδ, . . Δ Ι Α Λ. «ν• Τίρψ/Λ»ΐ'(^ >^ ΤίλίίΤΰί»^. ^ ■ψ ηβΨΛΨβίί Χ τρι4χ,ρντΰ6 ετη γογονίτΛ, το» ί'β ύίτίρ τΛ 11 Τΐ^ψίΛΡ^ »ζ Πλύψ09^» 

/»»^ Λ'!Γ6$άΰΙΙΜ τ2ψ φίλΜ'ί, Σν ίϊ, ΊΤλΛ Ι/πίνΤΛ Τ»? ^ζίΐ'- 

9•ψ ηηίοΐίλίνΐς κντΰ^ «Γβρββξν«ιτ Τ4« κλίιρ•ν. Τ£ΡΫ«. Οι^ 

τ« «ντο ^νΜ^Μτο», ά'τηλόίίν τ» βίϋ, 'πΛ{Λχύ»γ^σ'»ψτβί^ 
5 τβίν '!«<;$ ΠΛΟΤΤ. Κβ(<ν<β, «ι Τβρψ/Μν, ιτο)Κβ3>ιτΜ((, τομ 

Ο0κ«ν» τβνηιν Λΐηω(/ί»ι της ^ιχτοί^ίΛς, '£;ΰΡ?ν 7*^^ 
τ^ ν^2/ι^ ίξίί »•*5 γίνίτύχί, τ*ν νρίσ•Ζντίξ•Ψ9 νμ- 
ίΟΤίζΰ9, 9^ μίτχ τκτ•ν, (ίης $^ τ^ ηλίκίχ μ^τ »υνΐ9' ά»Λ^ 
τ^ίφ%σ•$Λί ^Ι ^υ$β6^«5, ^ή^ ζϋψ /4Λ9 τόν νπίζγιΐξ»*^ «5«ι»- 
τβί$ Τί)«5 ίτ< λβ<78$ ^χΛνΤΛ, μίγίς ορ»ντΛ, Λίκίτ*ις ΤΙ- 
τξΜΨ ίη-Μ'Λυφ^ΤΛί ΛΟξνζας ■ ^ί» Τ^* ρΓν«, λιί,ββίίί 3ί τίτ*^ 

Ι5τ^'^«» ν7<> τΑΠτ ΐ'ββν »«τ«7*^/^<ΐ'«ΐ' ΛΎο^ηΙ^χαν ϊί κλΧ" ■ 
λιτίίς, «^ (^(Λ>ΐΜν^Λτας η«Μ>/τ»ι^;^ ^^ΛνΑ» 7^ί^ νότχ^ψ 
τΤγ• 7«• Η τβ τιλί^ιβΓβι^ ίί^$*Λί Ιχ^ψ» νοτί *»§+-. 

ΙΟβ^ϊ νολλβίκίς Ιχφίμί, ΠΛΟΓΓ. Τλϊτ* ^^ ^ϊ Τ^ξψ^'^ ^^Τί 
«■•λν σαιιίτάτίξΛ γίνίτοί^ ητηρ «* ϊβΛΜ— Κλ2 &ρΐΓ$ II 
τΙ 9Λ^09Τίς^ άλλοτ^Μς φ ΙτηχΛίνίτί^ >§ τ•7ί ι»ι{»»Μβ: , 
Λ λ*ζ•ψϊτρΪ9 '^ΦτΓΗίίη, ψίξβΨΤΗ ^}ηα3~τ•ιγΛξ99 τ•- 

* ι§] Ι οα βχ ηο Πϋί«ΓΑ^ο• Τόηςαβ. ΤΜ« Ι Ηινβ Γ«Ι(Ι, (οτ 

17 Μβαηίη^ {ο ι9τί8 Ρϋπίοΐΰ, ία ΐΗο δλΐ&β οΓ ΒΓ^ίηηεΓλ, «Ήο βΓβ 

ΐέί« Ι^Αε€. &1Γο (ο οΙ>ΓβΓνί| ιΙίΑΐ &Ι1 ΒοπΌ^ν- 

+ τι^{•τΛχ.] ί ΐ»Κο ιI)^^ί .«ά Ι'βηΓβ» (νΙΛ νΙιΊοΗ ιΗβ 

(ο 5β ΐ!ΐ€ ύτί) ΫΛ. πιί(1. &8 ίι (τγ^/^( ί«η^αα§«ί ναΠΙ^ Αΐκ>άικ)•) 

«ΓβΓ6 Γγοπ» τιΜχμ Η^^ι«^^^Η$ αι€ Γοηηβίΐ (γοπο ΐΙΐίίΓ η&ΐϋΓαΙ 

§ίνβ8 τ€θνήξο|ΐ*Λί, Α» ννεΙΙ >8 ΡΓβΠεηΐ ΤβηΓεβ §βηΕΓ»11γ ουί οί 

θανΰ^αι, «β « £γ(1 ΡϋΙ. ιηί<1. (ο Ι/Γε ; ΕΙ ίγχομΛ% Η>1Η ΐΗΰ Ραΐ. 

ΐΗβ νβιΐ) ^*ή<ΓΛΜ : Βϋΐ Ίε 18 ΐο ι ηαί<1. ίΚίνσ-ο/ΛΛί Γιοι» ΪΜνβ»^ 

Ββ. αη(ΙβΓΐΙο<Μΐ, (Κκ ε&εΐ) ίπ Β >γ- ο.>( οΓμΙ. 

Γο^βιΐ ΐο ^νΙκτΛ»^ Γγοιπ ΓιηιίΙαΓ { β4^*^|^α^^8τ^. ] ΈηχαίΐΊ- 

Ρëëη(: ΤεοΓβδ ; (Η%( !«, ε8 τβ, ίηΙ?ίαίί$. ΒίΜπίψΙ. Γγοπι & 

τι9ΐ'^«^•^<Μ εληαοί Γβ»!Ι)Γ 66 Λ^•!?. 

Τ8^ΙΜ0 9 Γο ^Μ»μαί ΓΓαίΙ $ί£ρΒαηΗί^ ΓοΟΑΐ ^'.ι^^^ (Λ^^Λψ. " 

εοΓπβ Κγογπ 1(8 ΠπιΐΙίΓ ΤΗΰίΠΰ ϊ. β./βί'/β-βί^/./Λ/Γβ, &ς. νβΐιιϊ, 
Μν», ιΗου^Η 0βίΐ1ΐ6Γ τζΒ>ήκω ^Λ/^ο^α^9\ ^^αόιι^α^^,\Λ^Vϊ^^*^ 

βΟΓ θ«»« ΕΓ€ ΙΐΓ€^ ία (Η 6 (?/'«« Α 

ίι Ύ%^^/ω9(^ 9^ Πλ»τ*τ»^. ^ »3 9ίί» ίνχίσ•^ ΎΛτύτγ βίττχτιψ ¥ΐΙν 7Τ^9*π•Β'ΛψίίΡ ν^ς «ν- • 

Ι^Τβίς Ϊχ«»η9. ΕιτΛ » τ«Γ( ^^^£, Λ9ηκλφ•%τΛ9 ' •^^'- 

ιί'σ'ηρ ΙΓ^ ^"/«««β», »ρ«^ν^< 2Τ«ιττ«ν* «/ ίΐ, ν**•»-^/»»*!/^ ν^^ν/' 
τ«τ$ Φ^όΡΤΛς, άτοψ-μν^ίνης, ΊΕ'Ντ, 'Λλί)^^ τ«ντ« 

^ ΜΛ$Λπί^ ις <νν 9ίΛτΐός Ληληί,^νπ•χ^ώζΐΦ9 1 «γ Κ7'^*^'^5 
«ίντ/ΐΜβ Μβ^ιι^ Ιτ^ήπί* «ντ•» τί)( ιηβρν, ϊτη^ίΤΦΨ τβί 

}ι τ•τΗτό ^οχ^λι«ρ χ«ίτ«9Γ(ΑΡν ίφίίς^ίκα Β'ΛττΙφ/Λίν^ ν^«ηΐ9 
Ι^ιΤ^λϋΙ»*^ ΠΛΟΥ Τ. ^£νγΐ, «ί Θμ^ιτι, ζ^ ίχι^ίμαψ^ψ^ 
πλαταν «^, )^ τίίίιτ Τ0<»τ«» ΐΜ»•ιι«7<λ«ίν* ^ ί'ί νρ^ρ•» 
71 0^ άχοΒΛ9•ίς^ ί ν^οττψτ^ς Μίτας Τ9ίί κόλβΜΛ§, 

Χ«ρ««^ΐ)$ ΐΓροη^ΐ)(ιτ«< θΗχρ/τ». ΠΛΟΥ Τ. θβί^^α, ώ 

9{Ο•λ£ν910ΓΤβΜ «ντ2 ΰ^ύ ΤΛΙζ ΛντΛίί $^^*™*^• Τ£Ρ4Γ• ίι Η»(Η Βεβη υΓε<1 (ο ϋςηίΓ/ 
αά$ρΐ9 ΙΟ αέβρί^ οτ βχ § ΡβΓίοα 
/'« οηβ*8 ΡαιπίΙγ. Βαΐ ί( «ρρϋλΓβ 
ίΓΟίη Ηίβ ΟαοίΑποηβ ιΗ^ι, ντίΐβη 
ίι ύ£ηίββ« Ιο α^0μ^ Ίι Η«ιΗ «ί- 
*- Ι€Γ ίι ιΗο ΑεευΓιηνβ Οζ(^ οί 

Ι ίϊϊ\ί>}ί οθ€ €»ηηο( ΒαΙ ιιηόβΓ• 

ΑαιηΙ ύ^: ΤΗ€ Γβ£€ί νθ() δ«1ΐΓΒ 

•ί ι!#-ν•α7η, Ιμγ€, ΙμιΙι Ιμ:€0, ν^\^ϊ^ϊϊ^ ίο παγ ΤτΛηβαΙΐ»η^ 1 •1- 
1€Γ ηο οιΗβΓ ννβγ, (Κ^η Β^ ροι- 
ΐίη£ ϊηίίΜαιίί ϊηβ(^Α<1 οί ίτααίίίΛ, 
Ααά >€(, βί(βΓ α11, ι <:«ηΐΜ>( 
1)βΙρ ΐΗιηΙςίης, ι1ι»(, Η&Γ€ (ιΓ 
νβ οοηΠΗβΓ ιΗβ 08(ϊνε €« β 
Ατίχνβκ) ιΐβΊΤοϋίτι νίΠ 1)€(ΗΓ 
ίί^ηίί| ν9[ι»ίί'ίη/ΊηΗαίίΛ. 

Α Ι Α Λ. 24- Ζη9•φΛ9Τ^ ^ ΟΛλλΛ^ν. 

Δ Ι Α Λ. 1^ Ζη9•φΛ9η «^ ΐ:«λλι)ν^#«. 
ΖΗΝ. ν^Τ ^, «^ ΚαΛΛ<)ι*μι^» ν«( Λ^πΒ«99ς } 9/ύ ^ 

ΜΜ• ΚΑΛ. Π«ρίτ'» 4». Ζ9ΐτό^«9η(. Τ» ^ ^?, ιητρ»- 

»^γ•9ΤΛ. ΖΗΝ. Τ«ρ «τ<»Μ^> Τ09 ιτΛ«τΜν, ^ 9Τ τ« ιηλ^τ 
, Λ«^ ;?^ίέητ «^βηνβ^^ ΚΑΛ. 'Βκμμ»- «τντοτ λμ >^^^^^ 

*^^1 ^ 9-ζΖγμα ίς μ/ίΐΛα^ψ Ιιη>/Μτν, 9^ νχΐζ τβν Ύι!^μψ\ψ β- 

ΠζίΛ^ν^ γβί^ φΛξ(ίβίΚΦ99 Μ9%πνσΛ τμ μφ^οφψ^ Ι^α^ 

1$9•0μψβ ΛφήοΗ^ ΛυτΛΐ, ΖΗΝ» Τ/' §» ίγ^ητό } ττΛίν γβί^ 
τι 9Γ«^ λξ*» ιρΜίτ ϊφίΚΛς, ΚΑΛ. '£;ηι ΤΜννν λΜΤΛ/Λα•^ 

ρ«^ τί Ώτόΐό^^ τηψ ιγ;ατϋ9 τ• ^^ ^κη, τ^ψ ^' ΐτίρ;»» 

^£ ανΤίΚΛ /Μ«Λ« έ^Τβ^Ι}» («Κ/ΚϋΙ', νΤίΛ^λί^ΜΛ^ Μ»τ' »£Μ> 

7« Ιτλ/^λ άϊ'ί'^ί «Χίτ^λΛί-. ΖΗΝ. Ά$^« 7^ρ5 α> Κ«λΛ4« 

Ϊ^/μ'^ νίτΛν$Λς. Ό γ^ρβνΐ» &^ Τ« 1Τ^$ ΤΑνΓ« ,• ΚΑΛ. 

25 ΤΙ^ίπΤάν (ΑΙ 9. υχϊΤΛ^βίχ,^η ν(\ς το ΛΪ^ΐ^ίϋ», Είτ» ^νηϊς 
•ιμχί το '/ΐτ^ΐ'ϋ^ίνον) έ>4Λ« ^ Λυτ6ς οί» γί ό οίν•;^•^ ι;ρ• 
γΛζ-Λί. ΖΗΝ. Πλ»)»* άλλ* ίτδ'δ σ% τκψ ά^οψ Ιττίτό^* ^Χ^^' 
τ^ΛτήτΒηι. '^Ηκί γΛ^ Λψ 90ί 3>Λ τϊ» Λ«»(^ο^» άτ^Λλίπζβ», 

• Ιτ* ί^οϊ τ» χλ«ρονό/ι*β;.] ΐΗιβ οαΐ οΓ Η€Τβ^ΐαη^ τίς έίτϊ 

««/ οΙ)ΓβΓνβκ) ΓβηίεΓ ίΐϊτΐ 'η%Ιτι ί^^ίη ^ί£^^ 5Μί^^βό^^^ ΤΗου^Η-ίΐ' 
2μ τΐλΐϋτίΐΐν, ^ί•^ί^ίη^, τεΙιί^'Ιίί (ΙίΙΙ ιρρ* βτδ ΐο ιτιβ α Η&Ηΐτ βη»! 
^Μ9ΐ>Ηΐ βΐίϊί \ 3η ' Εΐ^ρίαηπί^ «χΚίΟΓίΐΐηΐΙΓ/ Μοίΐβ οί Βχρϋΐί, 
ία ΐΒβ ΟΙ»Γ* οΓ ΡητΛίίίί ν.ΗΐΓΡ Ποα. 
2^2 ί• Ί&1&60 ίοΓ ΓΜΜ, (}υ^ΐ4-• 

Δ 1 Α Λ Δ ι Α Λ. <ί. Κνψίίν^ 9ζ Λχ^νίχ-τικ 

Χ λ£0)τ?«. ΔΛΜ. Τι ίχΛίβ^ί, «'\»«- 
^»{ Κ Ν II Μ Πν^^Ληι, ^>,•ί ι τ*^^ ^Ιν*****• ; «λι»#βΜ^«*» 

λνικ* Αΐ' ^Κκ-Λ 9χμ9 τλ/μΑ, ν«ί^«λ<^ν. Δ Α Μ. ϊΐίί^ ς 
τάτ Ιγίψβφ! ΚΚΗΜ. Εξ^λΛ•ν τνν ητΛψν βτλνσν•» «τίκ- 

ν^ξΜ. ΔΑΜ. τ/ ν> ^4 'ΰαΪ9^ ί ΚΝΗΜ. "Ο, η μ\ψ 
\ «ν «Μ^( ηί^ξ^Ψ* ^^9 ίΙο»ν]ν βιο•Α9κ«4?, κκ «]%«. 

Λ» *Έ,\(ΛίΧΛο^ %^ τ^ψΛ^ β0τιη^ τίς % ><Λ^%^ >«; « ί 
«Τκν^^Μτ 9« ΙβΛμΙι αν7>κ«1'*'^'^•ιι*$• ΔΑ Μ. Ο ν /κμι^οτ, Τ^ 

0•υ9ΐί$ΙιΚΛς, Κ,ΝΗΜ• "^Εμ»«• Οίραίζι» τ•ι7«(?»• 

♦ Μ &««»τ^ 1 ^ηΒ ΐΜΤ' ιΐιιΐ ιΗε Οίί*νβ ΟίΓβ Γογ Ηϊρ Α Λ 

οίΤβΓ ιο ΙΗ€ €οηΐΓΛΓγ,€ΧθβρΙ Ιΐ»3ΐ Ζ.«ΓίβΛ, νΗίοΗ γοα πν8)Γ ίηϋ 

Ι ίηΐ!Γ<ΐ3τ ίοοΜ, ■•νΙ.^ΐΗβΓ β«ΓΪ ΐη Ρ/α/. XVII ί. ΤΚ^Γε Ι ρΓο- 

^ ΚιΐΗ, «ν«τΙ)ϋί•Γ-« 1><ί«:η υΓβιΙν ία ροΓκ,^αΐ*» €οη]Γ£ΙαΓον; (Κοι-|»Η 

ΓαςΗ α &βηΓ«, ιιΐίΙ, ιΙι«'ί-έ^ΌΓβ, ρ€Γΐ)«ρ$, ΐΗΙι ΙαΙΙ 8«:ηΓβ «ηγουπι^ 

ΐΗίηΙι ίΐ « ν^Γ| (1η1η«() Α€«.€ρ- Ιο Γη ^π€^^^•ι ηιΐΓβ 
(ιΐίοη οί II. Ιι τηι^, ρρΓΗαρ», 1* 2ν ] Τι;€^φ^^^\ < ^.ΐαα'/ί 

νίΐΗ ίοηΛ^ Κ,Λ'Όη, 1>6 Ηϊι«η ΪΛΓ ^«ι* Ιίίΐ ^•Γη γονΓ ΓηΓίαΛ*-. 

ρτορίίΓ^ «• ίη ίΐϊβ' Ρ1.ταΓ<^, ΤΗίβ δ» Ίί, ν'ιΗ β Ιΐιΐο δί)Γΐ οί 

1>αι ΙΗ•!," ρΓοΒλΟΐγ, /.«τ<-/λ•, ίί ^ λ^ί^^β^ ] ^β/>«/, ίϋΨϊΙα^- 

(.β Ηβά ί:Η«>η(Ιι:«1 (Κβι 8«:ιιΓγ, )?^. 

«ουΜ Ηινβ (ΗοΓρα ίο Γί^, ϋ «γ^ιυτιντ τ* ϊίλίΛ ] 

Ι^ΐίλ^χ•. ΙΛ>η4ΐΓΗ;ηΐ<, " »/- Π^Η»»^, Η> μΙϊΙγΗ Ιε ίν,ιτΗί 

νβΓ) ϋίαΐΐ)."*^ • ηαΤ«η1 5«πΓγ, /-«/ Λ""//, 8Ί(ί ι^ϊ^ Εα'ί V'.I^ 
ΙηΙ ιΙι«Ι, ΐΗρη, ίΐ ΛοοΜ Ιίβ ΗΉ /'ί'•'ιιτ.% νν^ι^^ιιIί^ρ^^ιν•η^<;.ί 
&•νΛ». ν<τΙ $ηρΙ>ύηιι•ι ΓΪ5••, ΐο Ιβ.-.νε ΗΊίΐ), 

Τ> Δ ί Α Λ' Δ Ι Α Λ. ιψ• ΧΛξΜ9^ 1^ *^{^9 
^^α^οη ιηά ΜΰΓοίΓ^ (ΐΓίρρίο§; ΐΗβ 8Ηα(1€8, 6βίοΓβ ιΚΰ/ αίςβ ιΗβιη 

ΧΛΡ. «Λ Κ89•«7ι «( ϊχ,Η νμ79 τλ νξ€ίγ^Λ. ΜΜξ•9 

Χχ ν/*ι*9 Λ»ς οξΛΤί^ τα β%Λφΐίί•9, 1^ {ηήτΛ$ξ€9 

Ιη, ιζ ^««ρριΓ τά ιτβλλ«* 9^ «ν τςβιτίί «τί ^«πζβί» Μχ«- 

^ ίΤίφίρόμίΡΜ ΜΚΛ^ός, '^Ηρ » ^«^ ηίην? ^«η, ^ΰα» 

ΝΕΚΡΟΙ. η«ς 19 ΊΤ9ΐιητ»ί\α 9νπλΜί^*/Μ9 ί ΧΛΡ. Έγ^ 

ίί(Μ9 φξΐίβ'ύ». Τνμ9ίίς \ιχι,ζβώα9 ;^, τ« «ιςιτϋ τα&ί?τ« 

3Γ«μ7« Ιτ^ τβ( 4<^«? ΛχίΛλί^ϋίΐΛς, Μάλίς γάζ λ9 «^ 

ΙΟίίτβ» ^'ίξβΜΤ* ν/««( τύ τΓ0ξ^^Λ9, — ΣύΙ ^€, £ 'Ε?^ μβ>^4- 

γνμ,9ίΐς ΙττΑοίΙνΜ Λ9ΛγχΜζα9, *£ΡΜ. £ν λ(7•<(• Κ«^ 
15 ντ** 47-βη{ν<^§ν. — Κ«ί/ βτ•0-/ τ»$ β ι* ιτρΑΐτά^ Ι«-4; ΜΕΝ. 
Μίνινν^ ϊγωγί* 'ΑΛΛ' ί$«τ η νη^ξ^ί /Μβ«, « Έγ/μυ» ^ τ) 
βΛΛΐζ69^ \ς Τι» λι^ηι» § Α^•^^φύη7 Τ99 τςί&ρ»» )< »^' 
1*Λ^α•χ, \υ ντύΐων. ^/ίΕ?Μ, Ε/*ΙοΜ9ί, 5 ΜβΜίηη, «νί^^ν 

«ξί^'ί, 9^ τΚ9 νζ«ΜζίΛ9 ϊχβ νΛξβί τΟτ «νζ•^?«Τ119 1^" 

20*"^»^», -Λ5 ΙτίΟΊίΦΐής ΛΛ-ΛνΙβίί.— Ό ικ«λ«$' ί* ντ^ τ/ς 
ίΨί^ ΧΛΡ. Χ<»ί/ΜβλΜν$ Ι&ιγΛξΟίΙς Ι^»γ^» V τ« ^'- 

λΤ(Α» ^ΐ\ΛλΛΆί9 ^?. ΈΡΜ. Ά^^)ν3'« ΤβΙ7«ςνΐ Τ^ Κ«λ• 

2 $"£;^» ΐΜΐλ«ί, ίυζΜ9ος Μ, ^ ιχ/ίοΜΜ ϋ}ιι. *0 )& τ«» ^βς- 

• Ιϊτττλα.] >νΗ3ΐ •νβ €•1Ι, οοτηίηβ 1κ)1ί]ΐ3τ οο, ΐΗβ ΓοΓίΐηοΛ 

ΛπΛΙχ, Γαοίι Τίιίηββ μ €»η 1)€ § Λ«Γο^^<ρβιι ] Ιι ηιαίΐ 1)β 

€ΑΓΓί€ϋ ΐΙ>ΟίΙΓ€ΐ λ β^ίρ, (Ηβ >νθΓ(1 Γ£Α^1 α9ΤΕρ|Μ^θΐ|, ΐΗ« ΑΟΓ. |. 

Ί* α^^«τ^ς^ ΛΓιτ»/;&^ν/, «« *^ ςιιιιη ίιιαιΊΙΙιεΓ (ιαΐαοΐ.'^ 

Η&8 66βη Λΐΐ^ύίγ οΙ>ΐ€Γν£<1^Καη§< Βυ(, 1>€ 1( οενεΓ ΙΌ Γουικί, Ι εοη- 

£(1 ΗΙαιΓβΙί. Α^ Κβ, ιΙιβιϋίοΓϋ, ίβΓβ, 1 Ιςβον ηοΐ. Ία \νΙ)&ΐΜ<>ο(], 

Ιβίί ιΗβ νΤοΓίά, ο\' ϊί\* ονη Αο- Τβ&Γβ^ λοά Ρ€ΓΓοη, ΐο (ϊαά Ίΐ. 9%ίς } ΑΑΜΠ, Αά^τηχφ-, Τ%>Μωψ || τν^Λϊ-κ®•». ΈρΜ. 
τ/ ϊ». ι3ί ΑΛ^τΓίχβ, τ•σ•ΛντΛ Χχ,ίη ττίξαι ΛΑΜΠ. Τ* 

5» Ιρΰζί», ^? Έρ/ί^ν» ν^^'^" ίί^ί'» τίξΛίψδψ Λί^ζΛ-3 Έρμ. 

ΛΑΜΠ. ΐδ*» (Γ«4 ο νλ5τ(^ άΛ•$ρά<ίΛ*ι. ' *£ΡΜ. Κ«/ το» 

γαζ το 3τος^^^«ν ο-ννί^ιπσ-ΛνΐΛ, ΛΑΜΠ. 0(/χ??, <^Λλ£^ 

τ« 2)(«^ΐ9^ βΛβ-οί ^1 ?;^β/^ >^ τί;!» Ι^βί"ζ/5ύί. *£ΡΜ. 

Ον^α^Ζζ^ άλλα, 9ζ ναΛτΛ λ^ι;. ΛΑΜΠ. £«» Τχ' ίΤί;ΐο 

ττΰίνίΛ γοίζ Λφήκχ^ άίς οζΛς• *£ΡΜ. Κλ/ Τί» αίΑΐτι^Λ, 

ΛΑΜΠ.. Ί?*τ ο-όί^ ψ^λβί (ί^^. ΈρΜ. 'Έμζχιη ίι^'ν.— 
Σ^ ^ι ο να^νς, ο ττΰλντΛζκ^^ τις ι^^ ΔΑΜ. Αχ^^μ-μ^ 
Λίλί.ής* '£ΡΜ. Κ«/ ΐΰΐκχς, θ/3« 7^^ ^* -Β-^λλακις 1 5 
Ι» ΤΛ/ί «-«λΛίΓ^Λίί • ίΐωψ. ΔΑΜ. Ν*ί, « *£,/«*?. Άλ- 
Λ« ιηβ^βέ^ιιξ^/ ^1 γνμψίν β/?«• '£ΡΜ. Οι; γν^νοι, φ» βίλ.-* ' ^ . 

χρξνγ^Λία. ΔΑΜ. Ί& 0-ο4 τ^^νβ;, ας ί^Ζς, Λλί^ίίς 
$ί^{, »ζ Ί* Ισ-ύί-βίτι^ ΤΰΤς Λλλας »ίκζο7ς. *£ΡΜ. ΟίΙτΜς 
•^{«νβν Λβίξ^ΜΛΐ, ««*! ^£^<νι•— τΚ.«^ σν ^1 τον «-λ»τ«ιτ 

•Γί{;ίηλ1 δϊ^ηίβεβιίοα οΓ Ιΐιβί νΗχ ΐΗίβ Ηα(Η 1>^βη ι^Γ^ά^τ^Λ 
νοΓ<! €;ί!αρίΐα. ^VΗ^η ΐΗο 0<:«ό Ηβίί 
Ι ολοηοΐ: ί€€, νΗγ ΐΗβ οιΗ^γ ιΚεπρΓοΓβ, Η»ν€ ^ζη %τ%ηά βηά 

\^ εοΓηροοη46(1 οί »€Γίί, <^^«β/«, ίη Vι^ξ^ι^ ιΗε Ρυβί Γΐ7''» 

ΟΓ, Γ»ΐΗ«•, ϊςημ^, ροηΑ^^ο^ Λγ^^-γ,^^,; /«/.γ ^./.χ, ν.^. 

νΗίοΗ δΐβηίθοΕίίοη οί Ις-ημι ^ .. Γ^'*^ "''" 

Η Ιο ϋβ Γοίιαι! ΙΒ ^ίμαηηι. «-ί^'πΐίΛΓ. 

/ Ο * Αη<1 2& ΧΛξ»*(^ «^ *Ε^μ». ν•ιί σ-% 1} ϊΓβλίί ΛΨίκήζνζΐ9 * ίνίξγΐΊΊϋΥ ίίΐλοΨ&τ§, 9^ τας 

ίχΛν^ν λίγί. Βαξυιια γΛζ ί^ τ^ι^τα μ^τψ^ηυΙμ^ΨΛ, Κ.ΡΑΤ. 

5 0;/« ϋ&Αΐκ μ^)*, Λντΰ^ϊ^Μ 02. τ/ 7^? ^' '£7 νά^^^ί ; 

*£ΡΜ. Βββ^ίβΛ Σν ίΐϋ ^ (Μ^Λβ^, τ/ βύλιι-, η τ/ τβ τξ«- 

• ιζ ^/'ηντνβ, >ή Ι) «ΓβΛίί βτ/5ΐΑ>»α•β ^1. *£ΡΜ. 'Ά^ΐί ίψ γ^ λ)ιν ΐΆαιβ Οο&ιΐΊιϊυη. 

■ΨιΐΜ ^ΐΛίηοΐ %*ΐβα φτο^ν€ ΦΙ» 

' Χχίαϋί 2βηίαί, 

• ώΐί^/ίτην ] ΡίηιβιβΜ. ΤΗβ 

νΓ6(Ι 6χ βΐ7 ΟΙ.ιίϋο»1 νΤίίιβΓ, 

ίΤιοΟζΙι ΜαΙ/αΙΙοτ Ηαι ; ^ΗιεΚ 

. Ιβ <κΜ. Αη(1 γ«( Ι ςιηποί ^ιι{ 

^^. Ί• ΚΡΑΤ ] κ Μ$ Ηαιΐ» ίι 
)(ΜΙ0^. ΟτΛν. — Αρο *α 
ηι\ιίΙ 1)6 ΓίβΚ(Γο: ψ^,ν Οαΐ•η 
(Ι)ί«« (Ιυννα λ!1)ι(: Ηκ^, 1>τίοηΒ ; 

ιΚ:• εΗ&(}«ία ΑτίΤίΟϋΓ, ^)ι.6ν«Γ 
1»β «>'«&« ν^ίιΗ Ηίβ ΤΛ^ίοΧ Χι/ 
^ ί ίνβττλ'&'. — ννΗίςΗ ρΐαΐη!/ 
ίίκνν•, ιΐυΐ Ηο αν ΓΗ€^15^ ίο 

β;&•'θνομαι \λ 9ΐ1οντ«^4, οη α!1 
]^3η(Ι«, Ιο £θΐτβ ίΐΌπη ΐί^υέκ ; 
ννΙιίςΗ, βΐ'ΟΟΓίΙΐηβ ΐο Αηβ9ί'€ 


αλ- ^Γί/?. ΗίΟ. ΑηΪΓηίΙ. Ι,'Ι). ίχ ρ. 

8. ^ λνΠϊΰΗ \νοΓί»8 β^ί>Βοζ ί^ 

λ*ρ•ς ΡΙιη]^ (Ζ.ίΑ. χ. 0. 74 ) 

^^η^)^^8 1)χ Αααία & Οον/^, 

Νϋ>κ^, Α8 ^ηβ.ίΐβ ηι&Κ«< |Η• 

001 ιΗίηϊΐ' (1ι»ι ;<^0β/, Γι^ηϊ^ίοι; 
• εηιηιηοο ΐ)αι.ίί ογ Γ>γ<ι^^, €λ« 
1>β (Η• Ζ,αΓτ> οί ίι ; Γο (ΚίΚ, ^ 
Α»αίη^ /Άνν ιτ>ΐιΩ ηβιη.Γοη*• 
8β4•6ίΓϋί οί Ιηβ ί)*Γ/1 ΟΓ ϋταΐα• 
Κίηϋ. Αβ, (Η€η, ΒΊγο^ οΓ (Ιιί• 
ΚΪΓ.θ Ηβνβ ΝοΐΗ!η^« ϊβ ^ΗίεΗ 
% Μαη €•π ηλΓαΓ»Ι1]τ Ι}^ εοη- 
ρ»Γβ(] (Ο ιΗ*Γη, θ(€ϋρΐ ιΗιι^.ν». 
Ρα^^ ίη ^ΙιίοΗ ι()«ν ρν( οη€. 

ΡθΟ(, λβ Ίι ΐνίΓΙΈ €ΐ£ΠΙ»€Γλ{βΐ7« 

Ι)οΓθΓε (Ιιβ οίΗοΓ ; ογ ΐΗιΐ ο>• 

Γ<6ηη Ιο 1•Κ« Ν^ιιςβ οί (Η* 06- 
]«Αβ, οο( οηΙ^τ 1}<;ΓοΓΓ, ^ν( οβ 
«αοΗ 5κ.'β οί ιΗί'πη ; ογ (6 .1 
^ί"^• ^πίΐηίΐίηξ Μβ^ ινΗΐϋΙι 
ιΗεγ ιπαΐίβ »8 Ιΐ^γ ^ο ιΐοο); : 
Ι Ιη7ϊ *^«;*<ρ 1>*^'ηρ 'ϊ'β ρηηςίι »1 . 
ΙηΠ*瀫8 ιη ν^ΗκΗ « Μ>η »α 
ίηιί<λ(ο ΐΗβιτ». '0^\θύομ&ι 
(ΛίΐΛΐγ, Β^£Μίίι»Ρι αξο, /«'Ό;", 
αιγψ/^ί/1ιί€ « ΒΓίΛί^Μ») η\ν(^^ 
ΐα Ί|8 ίυΗ 8ιηΙ>, πι•3η, Ι βνίΑ 

ίέπηζ;^ αϊ Ι ξ.9\ \\^\^:\^Β^ πίβ^*- 

ΐί η, ίί» ιΗγ Ρ»ηίΰί}>1« /βρίνθϋΛ• 

/Μΐΐίό', ί« νκΓ/ »ρμϋς46ΐ«- (ο • 

Ρ1ιί1.^ΓορΙΐ€Γ^ • τας Ιφ^νς Ι^γκ^μι;, β ββτ/ των φρόίΐίίνν, τΙς Η-<ν, β τφψ 
β^Β^υΨ Μ^ίγων» »^ώίί(Λί96ς } ΜΕΝ* Φιλόο^φ^ ης, . « *£(- 
μη* μΖλλφψ ϊϊ γέικ, »ί τίξΜΛζ μίψ^ς' «η Λ'τόϊυτΛν κ} 

αίΨΛ. *ΕΡΜ. ΚχίΐΛ^ ο-υ τβ^ β-;^^« Μξωτ•Ψ, ύτ» «§ ^ 

ξ^9» ^ * Λ«71^ «3Μί»^«^;» Κ; Ιίνφίΰίς »9λ«^λ«κας ; «λλιλ 
^ μΛΪβίΐοναΗΛΡ /ΑΛλΛ νβΛλ^ι') κ^ λίιςβιι «κ βλ/Vβ^, >^ ν^λν^, 
1^ μικξύλόγίΛΨ' ψη Δ/«, 9^ ΧζνηΛΨ, τ* '"'^'> 'έ <ί^ν;Γ«^ΐΜΐ» Ι Ο 

» Λ<λ)|^^ι 7'^( ^<* *^ *£) /^^^^ . νίξΐκξν'τίας Λυτά* 'Κβί^ ν^ 
ψινίΐ»^ ί'ί ««-<}$«, 10^ τβν τν^βν, 1^ το ΜτΦαί 9% ά/Μ»6νΛ 
ΜΜβι ταΙ» «λλΑ>ιτ. *ί2ί νγ% νύίίΐ» τλΖτλ ϊχων ψ^ίνΜς^ 

τβΛν» «(^«, ίτηί^Πξ; ιίτω Μλίυ%ις. ΜΕΝ. Άλλοί ι^ το» 
ΐπ^Α'Μί τ»το» «τοί^σ-3-Α>, « '£|;/^9 /3«^ντ η 'όν?«» Ν| 
λΛΤίόν, οβς ,ό(βκ• Πιη§ /κναΙν τζ'';(^(; ί<^^ Τ!<λ«ί;ΐ^Ι^09• 
*£ΡΜ. Ευ λ&^ς. Άνο^β χ) τβτο». ΦΙ Α. 11/»/ τ/$ # 
ΛΤύκίίζύΦ9 (Γ«ι ί ΈΡΜ. ΜΑν»Λ"7Τ•ς ΜντΙ, λχΛωψ ττίλίχν* 20 

Τ«ν ΡΛυπηγί^Βΐν^ «ΤΟΧοψίΙ «ντο 4 Ι^<»4^« τί) Λ9Λ^ΰίΒ'ξΛ 

χζητΛμίνοζ, ΜΕΝ. Οάβ, ί *£ρ^Μ?, «λλ<^ νζΜβί μι 
Λ^Λ^ός^ γίλύίΙτίξΛΨ γβίξ τίίτο. ΈΡΜ. *0 νιλ9κυς /««νό;.— ~• 
Μ£Ν.*!|Ι|^ £νγ€. άν^ξωτηνΰίηζΛψ γβίζ ψΖψ ΛΨΛΤΤίψνινΛς, «ιτ•- 

6ίμί9•ς > 

Ρ!ιί1οΓορΗ€Γ, «β ίΐ ί• βχρπββΐνβ ιηοΓβ οΓ α• ΓαΙΙ Ληό ηλΙΟΓλΙ. 

Ι {|^η<^ Ιςηο>ν Κονν ιο «χρΓβΓι ιΗβ ΒηηίΒιιι πιαίΜβ, λη>1 Γο €αα . 

ύϋ^ •6(>νβ Μ^αριη^9 >" ^"«« ιηβ&η αο πιΟΓβ ιΗβη Μη^^^^^ηζ 

^Ιί>«Γν1Γε .ΐΗ»η 1)χ ίαβί'φβ^/ί' ογ ΟτηηΒΙίηξ (οΓη€νν1)&( Ιο 

£*ηΛΐ^ νΗΐεΗ ί$ι ιΐιβ 5(τιιΓ€, πΒοίΙ ΙιΙηηΓϊΐΙί. 
ΐιίιΙ<ΙΙν,&ΙΐΓί6τι(α(1 ΙΟ ΐΗ>• >νοΓ^ * λόγ:ίς αΚΛ^Θόό^ας.] Τ^ΰκκβ .• 

Ι( τηΑ]τ οοΐ 6€ <πιί1«, ΙιβΓ€, »ο €ηΐΑη{1(τ(1 Ιϋΐ€ Τί:ηυ^ ην ν^τγ 

θ1>Γ(:Γν€. (Ιη( ί»ζΐαΛ αΙ'β• ΐΚίβ ροΓ.^Κχβ.Ι ; ογ, ρ^ρΐΐ^ρβ, •()£- 

Ρ&Γ<.!αρ!€, ουί «αίγ ία.•.Ν6τιΐ£Τ ελίιΠί 0<ι« Ικπον• ηοΐ νΗνϋ . 

6«ηΓ<ρ,Α8 ία {^ΐ^• ΡΙ ιε<ί, 1>αΐ >'Γο ίη ΐο (ΑΚβ ΗοΜ οί (Ιιβιη. 

ί^Ι'* {^ηά οί λ ΡΗίΙοΐΌρΙλβΓ Ιοο) ΒΙφνί, 

?] 0^$»Ουάμη^ ΎΪ ν^Ις αύτον. 5 Ε»)^».] Ιί^β βΓ€ ίο Ιιΐιβ . 
ο «ινΗίεΗ Ρΐ4€€| 0ξΛ*$υίμί\^^ {Η€ Τβχΐ, λβ ϊ( ΑληΗβ^ ^^«ΐΜ»ιιτ^ . 5^ Χ*^0*^ ίζ *£^ν• ^*ΖτΛς ι-πη^χΛ»^ «τ« •ίϊ'* *^* οτγ Ύ ανβοΗίνύβψ ίχνίόν, Τ/ 

5^ι^ΛΜί(; ν*^9^9 ^* ι». ΜΕΝ. ''£^ «τι τ• |3«ςντ(»?ον νττ^ 
(ΛλΧμ ΐχ,Όί.^ *£ΡΛΙ. τ/, « Μχη^τπι^Ι^^'ΙίΙ. Κ*λ««««7, 
« *Β^/κίί> «Γ•λλ^ 99 τΑ βίγ ^^4ύί(Τ»ύ•ΛΨ9 »ντψ» ΦΙΛ• ΓαρροΓϋΐ} ίο ιαΓα ιο Μιτοιτ^^ 

^'ν('•»ΐίίΑ€ ί>\ιη αρτρίατ^ ογ ΙαοΗ^ 

«ντϋ τ';» χινα^ραν^ ίαν'ιη^ ρηί 
£^•1^, ΐΐΐιΐ 18, ία^..η ο^^ ύΐί 
ϋιτί ; 10 νΗϊοΙι δρ^εοΗ, Μ€' 
ιι%ρρΛ9 »(.Γί5\ιιο Η$ οννη Ας- 

ΐΐοΟ• (ο Μϋ^ΟίΤ^^ »« ||6 ΗΑ(] βΧ€- 

ρ4]^ Μ€τζηί';β Α ^^ηηρι^^ί1^ηι, 1)]τ 
^ίνιη^ Ηίίτι 1ϊ»« ΗοηοϋΓ οί" ίι. 

ΤΗβ οίΙκίΓ ΤηβΑαιί'^η Γ»>•8, 
£»^^ / ΗνιηαηΐύΓ «ιΜΐΤ αρ|>α^^^^ 
ά^ροβίο ίιτΰΐηο ^οΒίοη^ Ιαΐςΐης 
ηο Νοϋίεβ οΓ αΰτον, &α(! μ ίί 
Μαι•ρρΗΛ ΓροΙςβ 10 ίΚβ Τ'Α.Α- 
^^^ρΒ^^. Βϊ^Πάββ- άνβφαί»* ηε- 
ν€Γ Π^ηΐββδ αρρατΐ9. ΒυΓ, 
νβΓβ Ι αΙΙο>^ί^ 10 •Ι(βΓ ιΐτβ 
Τ€χί> ί (Ιιοβίίΐ ιΒ'ηίς ι1ϊ€ νίΓΗοΙβ 
\^0ΡηΙ^ (ΙχηιΙ πηυο^ ιχιογϊ; ηχ;α• 
ΓβΙΙγ ιΗαβ •. 'ΕΡΜ. Ό 'βη\ι..υζ 

βίτδ τ.ι» Λΐν&$^αν, μ6ν. Βύλδ* 
οηβίΙ,ρΓορεΓίχ, Ιο βζηίίγ, χι1»Λ>ν 

/3ρ«ίΓίί, //&ί Λ3</ ί/ /^ί^^. Αϊ 

06|», ιΐΐβη, 8Γβίοη<! οί ίΐί^ρίπρ ΟΓ Ηί<Ηηυ ιΗβΐΓ Μ«α% ϋίΙ ίΐ 
βίηΜί^ Ι ΓαρροΓΰ (Ηαΐ «ηγ Τ1)ίης>* 
ιΗλΙ 18 </ιν/;τ ύΏάβΐηίιηζ» τχ\\^\\1 

(ΐΗυοςΗ Βΐ€ρΙ>αηηι ;^ν^8 ιΐ5 ιη 
ΙηΩβαςβ ο^ ΐΗβ υΐ'β οί Ιΐϋβ 
\Vο^^^, 6Χ€£ρι ίη ΐΐιιβ νϋΓγΡΙλοβ) 
βη(1 ΐΐ Γ€βπη8 αΙΓο,'ι1ι8( κ Ί$ ίοΓ 
ΐΗΐ8 ΚρχΓοη, ιΗϊί ΐΗβ 5ΐ€η€Β 
ίΓοιη ιΙ>€ ΑΓΠΊ-ρϊίκ (ϊΓ Ι πια 7 
Γο εχΐΐ (Η£Γη) οί Οοκβ* Η&ιΚ 
Βεβη ΰΑΐΜ 1)^ ιΗίβ Νχιηβ, &$ 
8ναΙίΐί Λαό Μ(β€ί^ίαι Αιγ Ιΐ ίβ» 
— ΝΥίΓΰ Ι ΛίIο^Λ^^(1 ΐο ιηχΚβ * 
η«ντ Ι^αΐΪΛ νίοίά^ Ληά \ο νη* - 
άϋΐΛ^ηά κίναβρα, ίη ^τ^^ ο να 
νίζγ, 1 νου1(1 ίίΟΓπ ζ Οοηβίίϋ- 
Γ4ΐίοα οίιΗβνβΓγ ΤΗί᧕Ζ.»Γ/β» 
ΗίΓί οαΐΐδ 6γ ιΐιχι Νιηπε (νΗ^^!1; 

οΙίήίίΜ^ 1118 βίηϋηζ'^Βαζ. οί α. 
Β<:αΓλ 

βι'£ί€Βίηζ • ΙϊίΓπΓείΡ νρναρΑ:^ Ι)/ 
νΜιΙοΚ 18 -ΐηβΑηΙ Κίβ λΠαποίης «α 
ΙιίβΗ, ΟΓ Η»ο§Ηΐγ ΑίΓ. ^ 

\ ναρρησ-Μ,ν.Ι Α /τ^^Λλ φ 

Οα€*§ Λ//λ</ ίβίίίίβ. ΜΜΤίίπλίητ Χβί^βΛ^ $^ *£,!«?* ϊί 


II χντα'ΤΓλντ.] ΡΓορίτΙ^ » 

(• ΓλίΙ (Ιΰ'ωΗ ΐο Η«Ι1. 1 Καον 
ηοι Ηο>ν ιο€&Ι1 ί( Ίη ί>αΐΐη. 
* ά?η6ίΛ*ί.] Αη ΛηίίίΙί- 

β*^ λ€0ΟΓϋίη^ Ιο /ΙΤίβίίΙψ^ 18 Λ 

ΓίςυΓ€ ίη ΚΗείοη'ς, ίηιρΙ>ίης % 
€οη(Γ«ΓίβΙγ9 6ο(Κΐη ΐΗβ ννοΓ(}• 
•ηά ιΗβ 5(:ηΠ;, ογ !β οηβ ογ 

Ο^ΗβΓ οί ΐΗίΓΌ. ΡοΓ ΕΧΑΓΠρΙΟ : 

** 1(18 ηοι ]αί1 (Κ>ι ιΗίβ Μιη, 
" ρυίΓείΓιη^ ηιγ . Ν^ϋλΚΗ, (ΙιουΙίΙ 
*' 1)β πεΗ ; ϊοιΐ ΐΗ•ι Ι> ρ&ηίη{ί 
*^ νίΐΗ νΗλί Ι Η-Ανβ, (ΗυυΜ 1)6 
" λ Ι?ευ§&Γ." Ατφ, ΚΙΐίΓΐ. 
ΗβΓβ ΡαΠΪΗΐ'^ιΒ^ 18 υρρ Γί•(ί 
ιό Ροβίβ^η^ •ηι1 ^ίτι»^: Γ/ίί, Ιο 

ββΐ 18 ίήοίΗβΓ Ρί^αΓβ, ννΗ€Γ€θΓ 
ιΗο Ραιίβ λΓ€ ο«ΐΐΗ6Γ &1ίΙ(£, ηοτ 
€0ηΐΓλΓ7« 1)υ( «ηυαί. Ρογ Εχ• 
«ηί|.1ρ: 7^^^^ ντϊ.Ι ηβίβζΒΐ, «- 

^ί€αηβίΒίγ ^αηί ηιοηίγ Α^.ίι. 
ίΐίΐιΐ. Η€Γ€ΊΙ>€ Ίοαηί ο/ Μ-.ηί^ ιβ 
ιιβίώ<;Γ 1ίΙ(β, ηοΓ εοηΐπΓ^ <ο, 
ΐ/ί ίναη* €/Μ€η ; 6υ( ϋοιίι ίΓβ 
€^αβ11γ ςοο(1 Κε«Γοη«, Γογ ηο( 
Ίιη()βη&Ι(ΐο^ « λΥλΓ. 

Ι ιπριβίί/ς.] Α Ρ<τίθ4 18 « 
ϋΓΊτηρίΜΐ 8*?ηιβη€β. ΤΗε Κ.Β€• 
ΙοΓΪς χα* ιοοίς ^γ^αι Ρϋίαβ ΐο 
Π1«I^^ ιΙΐι:ίΓ Ρ^ηοΗ*, ογ 5βη- 
(€0008, ίϋΙΙ ζΐϊά !)&ητ)οηίοιΐ(, Γο 
%% \\ϊζΧ (Ιιεγ οη«ν 1}€ Γρ< 1(6η ννίιΐι 
ΕχΓβ, «η(1 Κ€λΓΗ •ν^ίιΗ Ρ:οΓογ(, 
«ΙιίςΗ (Ιιβ/ ^ύ(\I;^ γ€(Ι(0Α£(1 δο ία€οη(ΐ(ΐ€ΐ•Μ€ ΡιΓ( οί ιλβίΓ Ο• 

ΜΐΟΓγ. 

/Βΐκ», υροη 11. ι. ία)•, (Η>( « 
•• Βι»τ6αη/ΐΛ ί• • ΥίΓοη^ Ριθ• 
*' ηυηςί.λΐίοο οί ννοίάβ Αθ<} 
** Το瀫." ΡΓοΙ>β6ΐ7, «Ηοβ, 
(Ηβ Ογαιογ• ίο Ι^ϋίίαη*» Ο&χι* 
ϋΐςϋ ΓοΓηβ ίηραη;, €θΓΓθρ(€(1 ιΗβ 
ιταβ ηηά ηλ(0Γ«Ι ΡΓΟπαποίκΊοιι 
οί ιΙΐ(:ΪΓ \ν(Μ(ί», ουι οΓ «α Α0«€• 
(β ίοη οί 6ηε δρβαΐςΐη^» %αά Γο 
ιπλΗο ^<ζγ^«γ//•*/.— — .1 Ιίλνβ 
οΓι^α Ιΐΰ2Γ(1 οηϋ, ^Ηο \νοη1(] ρ«Γ• 
ίοΓ ϋ νβΓγ 6πβ δρ«Αΐς€Γ ία ε ΟοΓ• 
ί£€-Ηουί^9 ί'ν€2Γ λΐουιΐ, (ΙηΚ; 

(ΙΚΓβ νν2& ηθ( Λ ίίΓξ\€ Τί(1ΐ€ οί 
ΤιυιΗ, 10 Ληγ οηβ ^*ί/^ Ρίβρίτ^ 
>ν€ ηον λΓ« η«ν«Γ ί1ιοΰΙ(ί(] νίί(Ιι 
ΐΗβ Ν»ηηβ, ΟΓ 1<|«λ> οί Τ^^α1ινβ 
νροη ουΓ ^(ΐκβ> ΙμχΚ ϋβίης (1ι2^ 
§;υίΓ€(] ία (1ι•( ρ|<:^&ο( ^ογ(], 
Τ(ΓΓαη^: Αο(1 Γοηηβ €ΐ€Γ{7* 
Γπβο, ο(Η«Γν^ΐΓ€ ςοοιΐ Ργ€κΙι«γ•φ. 
ΙκίοΓβ ΙΒ*:]^ ϋα^ία (ΗβΐΓ 8«γ• 
ιη η<;, ψίζγ, '* ΤΗχ ία •Η (Ηβίτ 

ιΗβγ ΓΛΆγ ^/ίΟίΛ' (Οο<1•β) ίφΰ^^ 

III /5λ^<.] Ητ^ίζΒίί' ΐΓοηί- 
εαΐΐ), 6€€αϋΓβ λ(Γ€^€(1 Ρί^οΓβ•, . 
Ληά 1)αΗ)3Γοα* ^Γοοοηα»(ίοαβ, 
ΑΓ6 (Ηβ ΠΙΙ^ •η(Ι νίΐβ ι.^•▼^(^^β οί 
Ογ«ογ7. 

§ ΛίτοβάΒραν ] Ογ. Ρΰϋίτ Γΐ)Γ9 
ί( ν(τΑ8 λ ^ΐίρρίηι^'ίοΛηΙ Χύά 
ίΓθπι•ιΗΰ 5Ηίρ Ιο ιΗβ $2ΐ0Γβ, 
ντίικίι ι(ιβ Ν«αΐ€ «Κα 1ηι\λ^%« Ι'β^ Ζμίΐ9 . τ«» ^'^χίψ υΐΓΛξ;^9* ΜΕΝ. ίίνΜβΜ. ^Αλλβί. 
•^ρ ίΛΜί λυτΓίΐψ Λντόψ, '£ΡΜ. Τ« 3ΤβΓ«; ΜΕΝ. '^Οτι^ 

/Κ1}»{Τ» ^Μ3ΊΊ}0-« 1Τ*^7ΐλί| ^ΐΓ^Τν«, /Μ9}Τ| »ν»7«ς β|<^'• 

Ι- Η^τΛ^Λς λχν^βίκύΦψ, τΰ Ι^Λ'ν ταν χίφχλίιψ κύαλήβ'Λς^ 
9Γψαο%ψ Ιψ κίΜλν τίί χμ^Λβίίίυ^Λ' κ{ ί«3νν ίξ«9τ«7αΙιτ 

Μ£Ν. ΤΙβίς* «( II ίβ^ΛπντΛ ϊνί τοιτ Β-λψλΙ•^, χαλ&τΛνΙΰς 
^^ηίίψρϋ^Αλλβί ^«ζν λύγων , ν »ς«νν4 «υ« άηύιΐοϋ^ 
^ίητίξ ΤίΨβίν Λτη γ!ίς βφωϋων ^ '£ΡΜ. Ν«/, ! Μιμ^τϊπ* 
^ Λφ* ϊψ^ς ν• ;^(ν> «λλ* ο/ μ» Ι; τιιν § ΙκχΧητΜ,ν ανηΧ-^ 
Μη* Λτ^ΨΛί γιλαα% ίτΜη Ιπί τ£ ,Αβίμιηχ,Η ^ΛΨοίτν^ ι^ 
II γυΨΗ Λνηί νυήχ,^βΜ ττξος τωψ γυψβΜΚΜν, »^ τίί ΊΤΛαί» 
Ι^9Ι•/9<« βν)«, ύ(ΜίΜς κακύν* νκ• τ»% νχΆων ββίλλΰβα 

ΡΙβΟβ, θ1>Γ€Γν€(! ΐο Μβ, ** ΤΗίΐΙ 

*^ Σπα'αη, Ία Γ^ν^^«1 ΡΙ•£€8, 
'^ ξίν?5 ί)Γο«(1 Ηίαΐν (Γο Γηυ€Η 
'^ αϊ α ΐΛϊΓβ ν«$ ιΗίβ νβΓ^ ^γοαΚ 
*^ Μαη, ι}ίιβ£)ΰ£^ 1>γ οβγ Γο 
^* ΙΊΙΙίςΗ Βο^ίΙϋΗ Ϊ^ΑΐντΑΐ Κβι- 
**^ Γοη) ιΗλϊ ιΗβΓβ ί$ ΝβΐΗίη^ 
" Ιείΐ οί ϋ*, 5ϋΙ Οϋ'ί, βικί ρβ- 
^ Γίί1ι&1>1β 8οη11> Λοά Βοοβι ; 
'* «πίΐ ^Η^1(^ >νΗβη Ηο Γρ«λΙ(8 οί 
*' Οοηνβπλίί )η, Άηά ΡοηϋΗ- 
'* ιηβηΐ•) ζηά Β,βννίΓΐΙβ, &€, 
**• Ηβ Γ (>ιπ8 Ιο Γί(1ίεη1β ιΗβΓο 
" ΤΗίηβδ, 118 ΡίίΙΐοηβ ο: ΡοβΙβ 
** Ληά ΓυρΰΓΑίιίοαεΡ^υρΙβ. Ηυν7, 
** ιΗοΠ, οία Ηβ ιη&1(ΰ ΐΗβ 
*^ ΌίΛά Γρο•1ι Αΐΐ(1 ί€ΐΓοο? Β/ 
**• Λ Ρί(ζΐΐΓ6, «ηό ίο ι1ΐ€ νίΛ^ 
«* βί ΡιϋΓε.'* 

ϋ ία-ιηυ^Λ 3 Β€θΐιΓ€ Ιΐ6 
Η2η§6(1 Η)ιΐιΓ€ΐ, μ ΗϋίοΓ^ οϋ• 
ΓβΓνρ •. 

1)1γ οΓ (1)6 Ρρΐεβ ηακο, ογ Ρ««>ρ|€ 
οΓ ΑΐΒαα^ \νΗβπ πηεΐ (026ιΚ€γ 

Ιο ρ^Γβ Ιιΐν ΟΓ 0(:εΚ€β, ν»8 

διΗ>]€£1^ οί ιΗβ Τ^ΓβηΙ Ζλ'.//- 

ί;&:ι• ηιβ» ! Ιο ί'οΓηη ΓαοΗ ζ Ρΐί-β- Ιΐβ, / ίΙ)0Ηΐί?ί ιη]^ ΒαηΙ ποαχ /«- 
ικΦΓίοΙ, Βιι(, 1ΐη€€ Ηβ, Η«Γθ, 

ΐοη, 9η}ΌγΛ ιΗβΈχΊΠ^ικβ οΓ Ηίβ 
6οαΙ «ίιβà 耫(Η ; ν7Ηιι €«η Ηΰ 

^ϋ/ ί/ηηίοτίαΐ^ Ι& ηϋ( (Ηίβ 

Μβη υηάΰΓίΐΑΐκΙ 5γ ΪΜηΛτία" 
Ιίίγ Ρ Ι Ιιηον ηοι, νΙΐ6(Η6Γ Μ 
¥^ϊ11 ΙείΤβιι (1)ϊ• ίΐεοηβήβηεγ (ο 
•Ι^^Γνβ, (Ηλί ΐΒβ Αηΐί6η(6 Γαρ• 
ροΓ€ΐ1 • €«ΓίΗη δίΑΐβ οί (Η«- 
Ό^ζά ΙΒ (1γ€&γ7 »ηά ςΐοοιηχ 
Μ&αϋοη$, ντΗ^Γβ (Ηεχ £03ο}τβά 
Ιΐκΐβ ΟΓ ηο Η•ρριη€ΐ«> ζηά 

Αη6, ί\ΐΛϊ ΐΚεχ »ΙΓο ίιιι*βίη«1 
ΗίοιΗβΓ Μιαΰο^ αί 1.ίςΗί «αά 
Βΐί^, ΛνΗβτβ 

Αη^) ιΒβΓ^ΓοΓΟ, ιΙ>3ΐ ιΗίί !4ϋ•€Γ 
ΡΗιΙοίορΗβΓ €χρε£ΐ€(), >ηΗ, ίοτ 

^ρΚτ/ΰο^ Αλί/], οροη ΐίιΐι Λφ$η6ί% τ»<$ λΛβίς,Μ "Αλλβί ΪΙ άίφφΛΨΠψ το ρ4Τ»ρ« 

«^νβ^2ν«ν ΛίΛΠψβν ίΤ* ψ^^ κ} Τ»» ««^«ΧΜν» ΤΟχΙ•^90Ρ Τ^ 

μ2ι»$ <^, ^ ΜίΜ^ιτι; — Άλλ* ΐτιι ΜίτννιιτλινίΜ^ι» '\ ^|ΜΙΪ!γ, 
«^ιΐ( ^ιτ ««-«η «-,'«( τ^ )ιΐΜΕηί^»ι>, ιν$</κν Ικιινιιι* «^Μ- 10 

τ/ ίν ιτι μ) ^δλΛίτ•) λχκΙτ^ηΜίι ϊιιίσΐΐ) ι$ *»»< «μ*Τ«%^ 

Δ Ι Α Λ. «ζ'. I^^«^ι1^^^ *^ ΔΜτίιΐΗ;• 
Βοιίϊ• Βίκη 1>ίΐ(«»• 

ΜλΛ^ »λΐΜ%Ι^ 2ί;ΰ•»ν«^ ί ««ΐψώί 'ΑρίΓΜί, «γΑ•'λ^ 

ιΙ>•«/, ΐ Ιν« Λ• ΔΙΟΓ. Τ/νφ- !>Μ; ; Κ^ι/τίί, ίΗ*''ί' 
^«Γ|Μ9 ιΐλλΐ)Λν«5 ΚΡΑΤ. Τί «λ«ίΐί &««•, ίΐΜ•νν'φ-, <λ<- 

Ζ///«ί, ίΓ/ ν/ /////> ^^^β.• ΤΗβ Ιί/ί γοη. 

ί/Α#ί, ίο //*!». II. Ι.ΪΗ. χχί ί. ^νοΓ(1ίί πιβ8η, Γοιτγ/ ογ Λί ϋϊ; 

1»γ νΙιίϋΗ (>Α(Ηίη ηβΐιΗίτΓ ςοηϊ<1 νίΐΚ Κί^Λχά ιο Ηί? ο\να λη<1 

ΐΗΓον ιΚβ οΙΗιγ) ^'βΛ• ιπεβπί, Ατίβΐηι^ ΕίΙϊΐβ. Ι ιΐο ηο« 

Είι})€τ ϊ *ωΐΙΙ ιΐν£ ^^9* α 01)αη€ί βηονν, ιίνΗχ άΐβΐί/ ΗμΗ Ββ^α 

οί ιΙίΓονϊοβπΐί;, Η)^ ΙβΐιΙ | γοα ΓβηάίΓβϋ «*/ί^ί•, ϊ^ Ιΐϊβ οΐΙιβΓ ^^^^ ί4 ΚξΛτητ^ 9ζ 'ΑΜγίψίίψ. Τϋψ, ως γι ^ Χ«λ}βΜ«« νΜ^ι^, «λλιβ 9^ « Π(;^«(^ «ντ•^» 
«ί^« μ» Ά^ΐΓΜ 3Τ«^ιΓ;^ι τα »ρ«τ^, %τ< ' ^* ^^'Ρ6^^ 
Κ«^ :τ« τ«λ«ιττβί, ΐ9-οτ^' ^ί» Ι9Γ/ τντβ^ >?» ί^ β»** ΙκιΓί'•» 
||5$|»•9η. Δ10Γ. τ/ ν» νκρΑ; (>4»ιτ•, ^ Κ,Γ«ίηκ; «μ^^^τμ 
>Μβ^ «{<«». ΚΡΛΤ. **Α^ω ηΦνΖσ-ίν Ιτ} ^Μίς η^ί^Λζ' 
Η α κληρ•*, Ις Εννόμΐόψ «^ θζΛσνκλί» ιτψηλΒ'Λν, Λ^ιφα 
Φ^Ρ/ίνύς 'ί^ί^ί* ^^β ιτ««ιτπ Ί* ΊΤξο^Λπννψ'ίνίίς ϋτβΦ γίνί^ 
ψΒμ τλΖτλΛ /ύΛνλίΜΠί */Λ^ Από Σ<»ν«>^ Η Κ/ρρ^ν 

ΛηΤ^ΛΛΊΙ9•Λ*• ΔΙΟΓ. Εί Ι^Φί'τίΛΨ, Ή^9 ^9 Μτ% 

ι» τ^ βία «^£9, έτίέΐ^ τύάϋτύ Ι«ιμ«/«ιιτ 9%^ί αλλήλο/^' ϋτα. 
τ% βΛχ\η\(Λς Λνη (ιΙ;^ικ ^£ 9-«»ν ««^ηρ«ν β» % χβτ/νν 

τ«» «Γΐί^'Μτ, § ^ΜίΐΜς δνο $«(/«Α'ν ^^ι;0'«^ ΚΡΑΤ. Θν- κ» ιΗβ 0\ά ΤβΠιίΓηβηί, /Αί 

€1>ίΐΗΓ€η 9/ ΑηίΟΦΗ^ ίοΓ ί/&ί ^#»- 

9η9ηίί€ί\ ίί)€ €}>ίΜΐ€η 9/ ίΒβ 

Ρτ9ρΗίίί^ ?ΟΓ (1}6 Ρ'9ρί)Η$^ θτ€. 

Ι »α 6 .(), «ΙιΐίΑχβ £^ί―ν«ι- 
ίί€ΪΜ9η 10 ρτ9ρΙίφ, ΤΗβ Μ«Β- 
ηβΓ, ϊη «'Ηί€Κ λ Μ^οΓά Ίβ αΓεαπι. 
ίΙιηεβΠ ία Ιΐϊβ Τεχ(, ί• οίΐ^α ιΗι 
ΙιείΙ Μΰ&ηβ οί 'εοαιίπ^ «( ΐΐιβ ΛΤ€9^^^Β^ι^ Λοά Αηβ€α$ νβΓ€ 
βο Ρτ9ρ}3€ίχ^ ηοΓ €ουΙ(], ΐΙΐ.Γβ- 
ίοΓβ, 1>β Γίί(1 ΙΟ Ρ^9ρ1>«^^^ ίΗιΙ 
νξομΛνηυ9μί*ιις ιηυίΐ ΗΰΓΰ Α^- 
οΊί^ α ναί/1ία$ ρτΜίΑί/ίίηίίΐ^ 5β• 
ςαυΓβ (Ηρ7 ^^ '" *^ Τεχ(, γ«• 
ριβΓι9β<β(] 9Λ Ρ^ίΓοηβ ΐΗ«ΐχοη* 
Ι'υΐιβό ιη&οτ^ΟτλεΙο. ΤΗ(:οιΙΐ€κ 
ΨταηβαίίΜ Γβα^βΓβ ίΐ, Λ Α// «/• 
)&// ρηρίίΧ€ΓΛη( ϋίνίηί ; «τΗΙρΗι 
•8 Α Τ^α1ιβαI^9η^ Ι (Ιο οο< ΰα- 

{ Μτί>«.] ΤΗο 01^»ηρί€ 
ότον• 1ΚΓ8» ιη&άβ ίΓοαι ιΒί• 

Τγ€0. ΒοΜπΙ. $θοΓο οί ίι ^ 


«θα, 


, ΐΗβΓβίΟΓβ 


» Ι $ 


χοίΗΛας."] 


ΤΗο Αίίί€ Μ€&• 


Αΐη Ηαπαΐ)/ 


ο£ 


ΟρΙαίοα^ 


Ε8 ΓαΓβ 


οί Οτγ ΤΗΐη^β• 


ΡέοΙ^β. 


ΟαΙΙ. 


Ρίηίδ. 


δο1ί<3 ΙοεΗββ• 


%9χ}ΜρΜ 
ο 


Ο 


ο 


0,276-/^ 


^κίπα^ 
ο 


ο 


ο 


2.7631 


*ΟΙρβ9θφωρ 
• ο 


ο 


ο 


4»'44ί 


Κ«τνΛΐ| 
ο 


ο 


ο 


ϊ6,$79 


Έί^ης 
ο 


ο 


ο 


33.» $8 


Χ«ν«ξ 
ο 


ο 


Ι 


"5'7θ5ί 


4 


ο 


$ 


5 5^» 

ΑΐΙϋΤΗΜΟΤ• ι 7]36 3ίο;^ 0/Ρηιι.ιϊ». 35 

ϋν-γΛξ μόΐ τντα9 *β^βι, «λλ' (ιΆ ηι^ ω άιΙγΜΗ• Α γ^^ 
Ιχ,^η*% β-ν τι Ά»]ιβ•$ί>'ίί? ίχλη^Λνό^ιιτΰΰί^ 9^ 17• •"»» ιτβλλβΙ 
Α*«'ζΛ> 1^ νψψοη^Λ ΤΗί Πιρσ•5ι» Λ^;6ί?ί• ΔΙΟΓ, Τ/»* 
τνίντΛ φιίς } ΚΡΑΐν ΣόψΪΛΨ^ *" ΛντΛ^ηΛίΛν, άλήύϋΛΨρ 
ιτβ(ρρ«0Ίί«», ιλίν^λρ/Μΐ». ΔΙΟΓ. Νη Δ<« μψ.ψημ»ί, τ¥-• ^ 

ΐτλϋβι »«]«λ<τ«^ ΚΡΑΤ. ,'ΑΛΛ' ο/ βέλΛοι ι^ίλνν τ«ν 

νρΑν-^ΜΜτ»* ί( ^β τ« ;^0-/0ΐ» νάίΐίς ίίοΛυΓβκ ΔΙΟΓ. 
Έ.ίκοτϋΐς. Ον γύίρ δ^99 ϊνύΛ ^ίξίανίό τλ τβΜίντβί ΜΛξ'ΐΟ 

βΛλΛ^Μ9- "Ο,ψΛ α%•όΙ* 9^ ίγί•οίλλοί 'πζ ίς Λντίίς Η ^^- 

τκ '9ΐ;^^ίΐί(^ ςίγϋΨ V ΙυΜβ^ν»* βιον τ^ ζτβίΰ'^νσ-ίν λ! τν 
Δ«Μ(8ί Ί" ΛντΛί ιτΛίΒί^Λί^ ίς ΤΟ» πΊ; υτ^ΐί^ϊαγ ΊΤίί^ν Ιχλψ^- ' $ 
λϋα-οα. Τΐ ^ί χ^νβτίοψ, ^^Ηο^^^ 9^'^έίνξίΙ »ζ ΜΛτνι μηχ»*^ 
ίφυ^ΛτΙοψ. ΚΡΑΤ. Οώκ»» ημίίς μΐί ίξ*μί9 »«Μ«ν^« τ•» 

0>ι^^ : Οί ν^ΗκΗ ιΗε βίοία Ληά Iηϋ^ι1 πηοΓβ &ρρ1ίο&1>ΐ6. 

^Λ/ίί 6θ5ΐη<Η Γο ΓπυςΙι : ζ% Ηο- ή» ανται.] ίΤ/^^γΐτ, Γ»7• Ηβ, 

ΓΛ.ί Ιβΐΐβ οηβ ϋί ΐΤιβΓη— /(?Γ/ Ιί ροίηΐίη^ ιο (Ηβαι, 5ε€&αΓβ κϊΛγ 

ηκίνιΐί ίζΰΗΐίΐη. — Ιί 1ι»8 ϋεεη νοΓβ Κ*γ<1 Ιϊ^ Ιιιιυ, %% Ββίος ία . 

ΓβηΛβΓβΗ, ^ταζαΙίίαΐίΐΗ^ ννΗίίΙι ΗεΙΙ. 

η ίοηκιίιη» ΰ§ηί6€8 : Βα(, 

Α Β ΗίΛοιγ 18 Λβ ΙϊείΙ ΟοηδίΗεηί ιιροο ίΤιο ιΙΐΓββ ΓοΓΙονίβ^ 
ΌιαΙο^Ηβ$^ Ι Η^νβ (ΙιόυςΗι ρΓορ«Γ ιο Ργ^Γεικ (Η« γοοη^; Κ€β(^ί^ 
\νϊ(Η ιΗβ ίοΙ1ονίΒ{'8ΐοη€ς, εοα€6ηιίη§ (Ηβ ςΓ€«Κ Μ«η \ν1ιο ΓρελΙκ 
^η (1ΐ6ΐη. 

ΤΒ€ 8^9^^ ο/ Ρηιι,ιρ. 

ΤΜΡ', Κίο|; οί Μααιίαιία, ινλ• ^4ο^&(^(I, κ Τ<&«^^/, οηΗβτ 
ΕρΛΜηηάΛί^ ΐΗβ ^€Μ«Α ΟοιηαηαχκΙβΓ «η(! ΡΗϊΙοΓορΙιεΓ οΓ Ηίι 
.Α §6. Κίη§ ^ητβΗία»^ Ιιίβ Ρ«ΐΙΐ€Γ, Ιυκί 1>€«η ο(){ί^(1 ιο Γ^η(^ Ηίιη 
ιΚϋΓβ, «8 40 Ηο(ΐ3§6. Α8 («οη 18 Ιΐ€ €Αΐηβ (Ο Ιϊιβ Οτοννο οί 
Μα€βύ9ηία^ Ηίβ ΟοιηίηΙοηβ Ύΐ€τη ίηνλΐΐβθ, &ί οηςβ, 1>^ ιΒ€ 
Ρ^ρβΛίΛΜί, ΙΙΙΐβτίαΜί^ 71)τύ€ΪΛΛί^ ιλΛ ^ΐίίΜίβηι, ΤΗβ ΡαιΦΛίάια 
ζηΛ Ίίταΐίαηί Ιιβ Ιιοα|κΗί οβΓ ιτΊΐΗ Μοοϋχ, ιηά ιΐιβη (ΙβίίΑίοιΙ ι^ 

ιύοαρΗ ιΗείΓ Ηοίϋβ,- ιΗβη, 5/ ί» ΐΙΐ€ 1>€(( ίη «11 Οιτης^^ α^^ 
Ιϊχβ Υΐαοτ/ νο(7 (1ίΐ£ςιι1(• Ηϋ Ιϋαϋψίίν 4Μλΐ ΙΐΝ;£4ρίΝ^ 
36 ΤΙα 8^ο^^ ο/* Αιεχανοιλ. 

^Γ££ΐ^οηε(1 ιΚ€ 1)βΛ ΤβΓ§βΐ6(Γ«. ΑίΐβΓ Ιίχΐβ, ίΐΊ6 ΤΙ^άαηι ίηνιιβ^ί 
Ιίίηι Ιο Κ€»(ί (Ηκιη, ίη ιΗβΐΓ νΤίΓ ν/ίϋι ιΐιβ ΡΒονίη/ίαηι \ Ιωί, 
οροη Ηίβ ΜίΓοΗΊης ίη(• Οη(α \νΊιΗ ΙΗ«1 ΟβΓι§ιι, ϊΐκ ΡΙ)Λ(ίηβαη , 
3οίηΙΐ7 «(τΐιΐι ΐΐιβ ΑΛ^ΛΪαηί τλ^ Ι^^ίά^Λ^Ιαηί^ ^Ηο «^βΓβ ηΙΙ 
(ΐΓυεΙκ νΗΙι α ?λαίο, αροο ΗΊβ Αρρρ^αεΗ, Γβαΐ ΛηΒλίΓιΗοΓβ (ο 
|)ίφ, ΐο Γα€ £οΓ Ε Ρ⻀β. Οη ώ οΛβΓ Ηιηά, ιΐιβ. ΎΜαηι^ 
νΗο Ηλ(1 βη^ιί^εϋ ΙιΊαι ίη ιΗο £χρι;,(ϋι.ίοο« Γεοί Ηίπι ΑπιΙ)«(Γλ(1οΓβ 
•ΙΓο, ίο (}€ΓΐΓΰ Ηΰ ννοοΙ(1 ρΓοΓεεαίβ ιΗβ "Μ^λγ, νίιΗ λΠ ν^ιοπΓ. 
ΒίπΙίρ^ ο-ροο (Ηί•, Ιοοϊς *η ΟατΙι Γερβηΐθ)/ (ο•(ϊ>«^^Γτ^&ληΓ•4ο^β 

ίαβίΗίΐ^, ίη ιΙΐ€ ιηοο Τίιηβ, οη ιΗβΙτ ^ζη^γ : V^Γι^^^<:^ϊ^, Ιαΐ- 
Ιΐη^ αΙΙ 8ΐ(]€8 ίη(ο α ρΓοΓοαπά 8«ςυπ(^, Ηο Γίζε.^ ΐΚβ 8{Γ€ί^ΚΚ3 
οί Τί^πΛορ^ί^ί, Λαά ί\\6τ€Ϊ>γ^ §01 α Ροοι'ιη^ ίη Οταν^, νΚιοΙι 
&ΐ€ ηβν«η|ΐιί(ΐ€Η, (ίΚΗ«€θβιν^Η «II ιΗ« &>{€• (1ΐ€Γ«οί. Ηέ 
1)€ΐΙ«§ε(Ι ιΐιβ ρο^νβΓΓΰΙ Ο'ιΐγ 01^»ΐίΜ9.\ 1>υ£ ιοβίς ί^, 1>]τ ιΗΐ 

ΤΓβΑοΗβ// Ο^ ''*^® ΟθΤ€ΓηθΓ8, ν^έοΠΙ Ηβ ΙίΓ^ύΙ)^ 1)ΓίΙ)€<1 ΙΟ \ίΖΙΤΖ^ 

\1 Ιο Ηίηι. Ύνίο ΒΓΟίΠεΓ", χοοιεικίίη^ ι^ουι ΐΚβ ΟΓον^α οί 
ΊΊ}Γα€:^ ΓοΙ>π)ίη6<Ι ιΗείΓ ΟίΓραιβ ιο ί^ί/ι'ρ. Ηβ, «οοοΓίΙΙηςΙχ^ 
οιηκίο («Ιιΐΰ ίΐ-, ΐΗΐιή νιταβ α, ιΗβ Ηβα^ οΓ «η Αηηγ» ν^ΐΐ'ΐ 
νΗίςΗ ΐΜί (4θΙς νκ9γ (Ιλβ Οιαίβ οΓ (Ικιγ Οαηίβηΐϊοη, Γογ Κ« 
€οοΙ( ιΒ^Ίγ Κίη^()οπι ία(ο Βί< οικτη Η^β()3. ΤΙπι», βηεΓΜ&ης ΙιΊ« 
Ροντ€Γ Αα(] ΟοΐΏΪβίοηε, Ηο ΓοΓοιεύ ιΗβ ^τ^λΙ Οϋίί^η 8§3ίπΑ Κπ€ 
ΓίΓ^ΛΜ ΜοαΑΓι:Ηγ ; 1)ΐ]ΐ, ί>εΓθΓβ Ηε οουΐιΐ εηΐεΓ υροο ΚΚϋ Ε:χβ- 
€ΐ>(ίοη οί Ί(, Λν88 ΑίΐΛ^ΓίαΛί^ά \}γ Ραπ/απίαι^ & γουο^ Μο6ΐ€ΐηλα 
%β. ΜΛί:44ρφίΛ^ Ιβ. ΐνΐιοηι Ηβ ϊαά ϋ€Αί(»1 ^αΐίϊεβ. 

7'>&ί ί/^Γχ β/* Αΐ-ΕΧΑΝΒΕΚ• 

ΑΙέχαηίίτ ίΐ€ ΌτίαΙ νβ,β ίΗε 5ρο οΓ Ρί^Ιΐρ^ Κίη§ οί Μαοψί^Λίοφ 
Λαά ΟΙ^ιηρίαι : ΒαΙ Ι( ντΑ3 ίΑι)1^^I, ώ.Α( ^ι^ρ^^ί^ Α»ΐβοΜ.\^λά, ίλ 
ΐ()β 8Η2ρε οί Α Οη^οη, 6««η οΙ'ιβη Γ6βη ίη Ηί;; Μο(Ιι€γ*6 Ββθ-» 
εΙϊΑπφίίΓ, »ηά ιΗβτβΓοΓβ, νιβ Αΐ€χ^Μ^η\ ι^\ ΡαιΗ^γ ^/ρ*- 
^^^έτ ΚίΓηΓείΓ, ίη οχά^τ €ο ρ^Γβ υροη ιΗΰ ί^ηοΓΑη( ΝΑΐ)οη$, Ηθ 
ίηιβη(1ε<1 (Ο ίηνΑ(1β, Γογ ΓοηιβΗιίη^ πιοΓΚ ΐί^ο ^ ΜοτιαΙ, «η.Ι, 
{ΙιβΓβίοΓϋ ίΓΓβΠίΙί5ΐ6, Αΐν^αγβ ΓΑνοηΓβ(] ιΗίβ Κ«ρ<9τΐ; Αη(1, αΓιογ 
1ιε ΙΐΑ(1 ρ^ίΤεί! ίΐΌπι 4^β ίηΐο Εξ^β>ί^ ιοοίι α ]οοτο€^ ιο ίΐ.β 
Τβιηρίε οί /ίι»»ΐ9«, >νΗϊΓβ ΐΙΐ€ ΡηεΛβ, %»Ηοηι Ηβ Ηβ(1, ΙιεΓοιβ- 

' ΗληΗ, εαυΓεθ (ο 1>6 ^η^βιΐ, αροο 1ιί• ΑΓτίνΑί, Μαι^ά Ιιίιτι α8 
ΐΗβ 8οη οΡ ίΚΰΐΓ ^Μρ^^€^. 

υροη (Ηε ΒβΑΐλ οΙ Η 8 ΡακΙμτ, ίΐιβτε ««Όίε ^γ^αι θ:(ΙνιτΙ>Αηεε« ϊά 
ΐΗε Μαΐ£ά9η'ίαη ΕαρίΓε, ίοΓ 1>ο(Η ιΗβ' 5(!«ΐε8 οί Οπ^γτ^ ^ηά ΐ\ϊ& 
ΒαΓΐ>ΑΓθΐι« ΝΑΐίοηβ, ^^ο νεΓε ία6]εΑ %ο ΡΜ^ϋρ^ (>€^π Ιο Γε\«Ι( 
ηηά ^αΐιε οβΓ (Ηε Υο1ς«.^-*•Βαΐ ΑI^xαηά^^^ ηον Ι^ιΗ (νροι^ 
Υε&Γβ οΙά, ΑΚλοΚε^ (Ηβηη, \ηΐΙι ίαςίι ΙπΐΓ«ρΐ(^«(γι, (Ηαέ Κε (ο<ηι 
ϋΐ6<1«ε<] (Ηε ΒΑΓΐ)Α:ί2η5(, «ηά εβπΐΐ, νί^Η ΓαεΗ α ηρϋ €ο•γΓ€, 
ΐιροη Οη€α, ϋΐΑΐ ΑίΙαηι ί^οη Γοε(1 ίοΓ • ΡεΑβε. ΤΜβΛ^ ίη.- 
«Ιεεά, πΐΑ(1ε α $ΐΑη(1 Α^ιαηίΙ Ηίιη, 1)ΐΐ(, ϋγ ιΙ)« υηεΓ Ι>ε(ΐΓ«£^ίιιη 
οί ΐΗκ {Γ«ΑΙ 0(ΐ]τ, Ηβ Αηΐ€ΐ( α ΤβΓΓΟΓ (ΙίΓοη^Η αΗ ιΗε•οιΗ^τ 
βίλίφΑ, %χΔ ίο α6(Α'ηβά α• υοίνείΓΑΐ ββ^,ι^βί^η ίΓοαι ΐΗ^ιη. Ηβ (Ηβη, «Ιΐβίΐ ιΗβ ΑίΓ*:ηι61χ οΓ &ΙΙ ιΗοΓβ 8ι»1β8, ίη ^ΗίιΚ 
ΐΗεγ ίΗοΓβ Η'ΓΡ €θΓηΓη«η(1βΓ ϊη ΟΗϊβί ο^ &ΙΙ Ιίιβ Ρογο(:8 οί Οτ€£ζί^ 
ίοΓ (Ηβ ΚχΐΗ'Ηίΐίοη Ηβ ίηΐ€η(ΐ6ΐ1 ββΐιηίΐ ιΗβ '^^τβαηι. ΗβΓ(:υρβη 
Ιΐ€ ΟΓοΠβίΙ ιΗβ ΗίΙΙφίηί^ βΐ ΐΗε Η€Λ(1 οί οηΙ^ ΤΗϊγΙ/ 6ι•ι• ΤΗοα- 
Γ•ικ1 ΓΠβη: 8οοη »Η«γ νΗίοΚ, Ηβ \να5 ηκίΐ» •( ιΚβ Κινρπ 0/•β»<>»/, 
1>γ ΟΛΠβί'• Ρο^^βρ, νΛΐΙΙγ ΓαρβιίοΓ ΐο Ηϊ$ Ίη Νϋπ:1>ΡΓ. Ηβ 
ΗϊΓτΓβΙι ν4ί ΐΗ<; ΓοΓβαιοΟ, βηΗ ϋβΓεβίν, ίη ιΗβ Αΐ•8^•!< : Βαε, ίη ιΚβ 
ΟοιίΓΐβ οί <Κβ Β«(11β, Ηβ νακ ΓϋΓ.•υΠγ ΓιΙ υροη ϋ/ ΐνο ?€νβαη 
ΟβίςβΓβ, βηά ννοαίά Ηινβ Ηβεη ^ζΧη,^ Ηαι ίοΓ €1{Ιηι^ βη υΐά Οαρ- 
Ιβίη, νΗο Η«(1 ΓβΓν^ίΙ ιιη<ίβΓ Ηϊ• ΡΛΐΗβπ, ίη ΗΙβ λΥίΓε. ΤΗίβ 
Μ>η ΙετΙΙ^Η οηβ οΙ ιΗβ ΑίΓβϊΙίπιβ, νΗίΙβ Αΐίχαηάίτ <1ίΓρ»ΐ€Κβ«1 
ΐΗβ οίΗβΓ. ΑΪΙβΓ β 5Γ6ΛΙ νίΛοΓ)', ΗβΓΓ, ββίπϋΐΐ, Ηβ V»» ιςιίο 
ητϊβΐ Ηγ ΟαηΒί ΗίπιΓβΙί, »1 ιΗβ Ηβκΐ οΡ δβνίτπ ΗιιηΐΓ*;<1 ιΗοϋ- 
{%ηά Μβη, « ιΗβ Οίιγ ΙβΉι. Ηογ•, βρ^ίη, ίΗβ Ρίτβαια \νβΓβ 
<)βίβΑΐβά, \νίΐΗ ΐΗβ Ι,οΓβ οί «ο Ηυηίϊρκίΐ ιΗοϋΓίηιί Μβη, «ηά ιΗβ 
ΜοιΗβΓ, \νΐΡβ, »ηθ ΐν/ο Ο^υςΗβΓβ ο£ ϋαηια νβηβ Γπβόβ Ργι- 
ΓοπβΓΒ. Α1€xαηά^^ ΗβΐΗ «Ινναγβ Ηββη Ηΐ^ΚΙγ ευηππι^ικίβίΐ Ηγ 
Ηΐί^οήβηβ, λη(1 οίΗβΓβ, ίοΓ Ηίβ ΠπΛ Οοηιιαβηογ από ςβηβΓου^' 
ΒβΗινίοιίΓ Ιο-Β^βΓΗ» ιΗβΓβ. ΑΓίβΓ ΐΗί» δαςββΓρ, €ι^ρηιι^ ιλ^κΗ 
ΐΗβηβΐι^ΗΗόαΓίης ΙΠιπάβ, βη() «11 Γίαηίαα^ ΓυΗηιίηβ(1 (ο Ηίπι, βχ- 
οβρίΤ^ίΓί. ΤΗίβ Οίιγ ντ•$ ΗυίΚ υροη « ίπΐίΐΙΙ ΙΠλιχΙ, ηβαΓ ιΗβ 
ΡΙχΒΛΪηαη 8ΗθΓβ, βπιΐ οοίΐ Αΐ€χαηί1ιτ %ί\ό \\\% Ατσιγ ΙηίΙηΐΐβ ΤοΙΙ, 
ΗβΡοΓβ Ηβ ΓοοΙΗ ΐΛΐ^β ίΐ '• ΡοΓ Ηβ ναβ οΗΙΙβίτό (ο (ΗΓο\ν αη ΐΓηπιβηΓβ 
άίζ\ οί \ζχ%ι: ΤΐπιΗβΓ-ΐΓββ(:, Ηαββ Κοε^«, ΕίτίΗ, $2Π({, &€. ίηιο 
ιΗβ 6βΑ, ΐίΐΐ Ηβ ΓΑΊΓβ<1 α Ηγπι ΡαίΤα^β &1)ονβ ιΗβ δυτίαοβ οί ιΗβ 
ΛναΐβΓ, ίοΓ Ηίβ ΑΓίηγ ιο ιτϊίΓοΗ ΐβΑΐηΛ ΐΗβ Τονη. Ιη οβΓΓγίηβ; 
οη <Η:ε ρΓΟίϋςίοϋΒ ννοΓίϊ, Η β Μβη νβιβ (Ιίϋγ ίΐΑϋ^Η(βΓβ(1 \νίιΗ 
ΜϋΠνβ ^Vβ3ροηβ ίτοτη ιΗβ Τγηαη δΗϊρ", «ηθ ΐΗβ Νν«1ΐ8 οί ιΗο 
Οϊ(γ : Βοι, «Ε ΙβπβΐΗ, Η^νίπ^ ίίηΚΗοιΙ Ηί^; ΝΥογΙι, Ηβ ΐοοίς (Ηβ 
Τον^η, >ηΗ ρηι «11 (Ηβ ΙηΗαΗίΐϋηΐε ιο (Ηβ 5ννοΗ, ογ η«ί1β(] ιΗβαι 
(ο ΟΓΟΐΓβ! ι1όη§ ΐΗβ 8ΗθΓβ. Ηίβ ΙαίΙ ^Γβ^Ι ^ηΛ (ίββίΠνβ \\λν\ζ 
«ίιΗ Οαηΐίί >ν4«, αΐ ιΗβ ΟΙιγ οί ^^γΑ^/λ, «τΗβΓβ Ηβ οΐβί^βιβίΐ Η β 
Ατηιγ εοηίίΐΐίης οί α ΜΙΜίοη, ιΗαι ί$, Τβη-Ηυη(ΐΓε(1 ιΗοαΓιιη<3 
Μβη. λνΐιβΓβυροη Οακΐια (^^ό^ &η(1 να•, Γοοη Λϋκτ, π)υΓ(1βΓβ<1 
Ηγ οηβ Βι/Γ::ι, β ν^I13ηου^ 8υ1}3(>έΙ «ηά ΚίηΓπηαη οί Ηίκ ο\νη. Αί• 
ΙβΓ ΐΗίίί, ΑΙίχαηίΙβκ ραίΤβίΙ ΐΗβ Ταηαΐί^ «ικΐ Γοΐκΐη^ά ιΗβ &:^ίΒίαηι, 
Ληάοΐ\ι^τ Ν^^ί^!>^ίβ 14Λΐ\οηΛ. ϋροη αΐΐ (ΗβΓβ 5οε€βΠΓβ8 Ηε^ιβν 
ίο ίηιοΙβΓλΗΙγ νι'ιη Ληά ρΓοη(), ιΗ&( Ηβ ΰΗλπςβίΙ Ηίβ ον^η ΟοοηΐΓγ 
ΠΓβΓ$ ίοΓ (Ηα( οΓ ΐΗβ Ρίτβαη (Ρ»γΙ οί »ΗίςΗ νΑ$ ιΗβ ^ΛΆΛ^^^ α 
Μ^ί^Iα^^ ^β^^^} %ΐ\ή βν*;η €ΐβπι&ηΗβ(), ιΗα( Ηβ ΩιοοΙά Ηβ «ι1οΓβ(] ; 
1¥Ηί€Κ >νΗβη ΟαΙίβίίηα (Ηβ ΡΗίΙοΓορΗβΓ (ννΗο ΗαΗ Ηββη Γβη( Ηγ 
1)ί« Τα(0Γ Αηβοίί€^ ίο «ηβηιί ΗίΓη Ίη Ηίβ Εχρβ(1ίιίοηκ) ΓβίαΓβίΙ (ο 
<)ο, Ηβ οΓίΙβΓβ^ Ηίβ ΝοΓβ, Ι,ίρ», ΚβΓκ, Η«η(1«, «ηά Ρββι (ο Ηβ ευ( 
οβ", ΐηό. ίη (Ηλί €οη()ί(ίοη, Ηβά Ηίιΐι €«Γίΐβ(1 αΗοοι ίο & ^>§;^, 
-νίΐΗ Α ύα% (Ηοι ηρ ντίιΗ Ηίτη. Βυΐ Ηβ ρΓβ(βη(]β«ί, (Η&( Ηβ υ(β(] 
^β/{/7^^«ι ιΗαβ, ίοΓ Οοηίρίήη^ «ςαίηίΐ Ηίπι. Ηβ &Ιίο βοιτιπΊΑΠίΙ- 
€Η Ι^^Λαΰίηι^ λ ΝυΗΐβ Μα€^<ίφηϊαη^ %ηά ζ ΟΙΓςίρΙβ «ηϋ Α(]ΓηίΓ- 
€Γ α\ €αΙΐβΒ€ηα^ (ο Ηβ Πια( ηρ νΙΐΗ « υοη ίη Ηίι Οβο» ΗβεκηΓκ 
Ιιβ Η«(1 νίΐϊΐβ(1 Ηί• ΜϋΠβΓ, ίη Ηίβ ι^Γβλΐ ΟίίΙίβΓβ >νί(Η Η1• ονΐΌ 
Ηληά, Ηβ, ίη λ ιίΓαηΙεβη Ρί(, ΚίΙΙβ4 οΜ £///«/, νίφ ΗαιΙ ΓβΓνβιΙ 
ΚίιΡλίΒβπ ζϋά{Λνζά\ύ%ονίαΙλΪ€', Άηά ΐΗλΐ ίοΓ οοΐγ ςοιηρ&Γίης 
£ Ηίβ 38 Τ^Γ 8^ο^^ ο/ Ηδννιβλ^ 

Η•» ΡιΐΗ6Γ*8 ΕχρΙοΙίχ νίιΗ Βίβ. Ιη Ηίκ Ιηίίαη £χρβ(]ίιίοη« Ηβ 

ίιοηι ν»Η^η^β ΒηιΗ Βα€€^Ηί «ιϋ Η€ηαΙίί Η»> Ιϋίτη ΐί-ραΐΐ^ιΐ. 
ϋβ ιΗεη ρ.ίΓίίΙ ιΗβ Ή^άα]ρα^ :ιηι1 4ΐ«:ίβΛίε(1 «ηο ΐοοίς Ρι•;ΐοί6Γ 
Ρ•Ψηι^ &η Ιηάϊαη Κΐη^ ; ^νΗοΓθ ΒΓίνεΓγ, ΚοννίνοΓ, ΐο£;ειΚ«:Γ 
νίιΗ ΐ1ι«( οΓ Κίβ Αιτηχ, :ι(1τΠει1 Ηγ ΐΗε Νϋητ.ϋίΓ «ηϋ δίΓβηςιΚ 
•οί Ηίβ Ε^ίερΗ&ηΐ):, ιη&ύβ (Η« Β&η)4> α ϋΐοοά)^ οοβ« αικΙ ΐΗβ νΊΰ- 
ΙοΓγ ςοπιβ νεργ (Ιε&Γ ιο ΑΙίχαηάιτ. Ργοιπ Ηβηΰ*;, Ηε Γιι^1^^I 
<{οννη (Η€ Οηη^βΐ^ ιο ΓείΕ ΙΚ^* Οεβ&η, Ημ{, ία Ιιίβ ν/^αγ» ιοοίς 
ΐΗβ €ΐιγ ί)ί ΟΚί: Οx^^^α^α\ νΗρΓβ ίΐ€ ν4Η ΐΐιβ ΗγΟ «Ήο ιτιοαηζ- 
«<1 ΐΚ« νν^ϋ, αη^Ι* ΐΐΑνίης Ιβαροά ίη(ο ΐΗβ Τονη, ΙϋίοΓβ Κί• 
Μεη £οιιυ (όΠο^τ Ηίιη, ί>«ι§ίι(, ια(1 Οβνιτ ΝαιηΙχΓβ οί ιΗβ 
£η£πη>, Μΐ'τιΗ Βί>« ϋη^Ιε ΗΑη<]. ΑΙ Ιβη^ιΗ, Η« ν«8 ά^ΐψζτζι^* 
Ιγ ννοαην1ε(}, Βιΐι, ιΗεΓευροο^ ^λ% ΓβϋβνεΗ «ηΗ τεΓεαειΙ 6χ Ηί• 
-οιΐί\ 8^^^<]^^^•1 ννΐιο Ηβ(!> οον, ^^1 οτβπ ιΗφ >ν»1Ι. Οη Ιιί& Κβ- 
ϋΐΓΐ^ Η(? η9>ΓΓΊ£(1 Βίαΐίτα^ Ζ)«μ'»/8 0«ιι§Ιϊ(6γ, &ί Ε€ΐ}αΐαηΛ» 
Χλ Μ€Αία^ Ι'β Ιοίΐ ΗίρΒαφί9Η^ « 7***^^ »ί»οιίι Ηβ 1ο?«€ΐ ^εγοηά 
Μϋ(ΐΓντ(- : \νΗ'κΗ Γο ρυ( Ηίπα 1)βΓι<ίβ ΗίΓη'βΙί, ιΚαΙ Ηβ: οχά^χύΛ 
-ΙΠβ Γ1ινΓιι.Ί3η Εο Ββ ΚίΙΙβιΙ, ίοΓ ηοΐ Γεεον6πη§; ΙιΊπη, ζηά ριιι (ο 
•ιΒβ 5νί>ΓΐΙ • ¥ΓΚοΙβ Κίΐΐοη οί ίοο^χβηι ΡβορΙβ, ζ% λπ Ιπαπιοί»- 
ιίοη ιο ΗΪ!* ΟΙΐοίΙ .• ηββίΐίη^ ία ΐΗίβ, «• ίο οιΗ«γ ΤΗίηβί», ι• 
ίι1ιί(β.(ο Α€ΐτϊΙΐ6ί'% ΒβΗβνίααΓ, ίο Ηοψμτ, ΑΙ Ιΰα^ιΚ, Ηβ ΛΓΓίν- 
^ά'ιη Ιίαύν/οη^ «νΗεΓε Ηβ €&ΓαιιΓβ(1 νν1κ)ΐ€θ»3'^ ^"^ ^'ε^^*» ^^^ 
Ηβ βΐίβ^ (4 .Ημ £χ£ο0ββ. 

Ηβ ^48 »^ΓβίΙ δοΗοΗΐΓ (ΗινΙης Ηββη «(Ιαεκεά Η/ ΑτίβοΊί^ νΙιΗ 
ν/Ηοπι Ηβ, βνβΓ α£ιβΓ, €θΓΓβΓροο(1β(1) «ηά & νβΓ^ λΗΙβ, && ν^εΙΙ 
«8 α ιποίΐ ΓυεεβΓβΓαΙ, 0>πηπι&η()βΓ; Ηαι \ν&8 Γυίηβά 6/ Ρηί{β, 
%ηά ΐΗβ Ιηάυ1§(-ηββ οΡ Ηίβ οίΗβΓ Ριίΐϊοαβ. Α Ηκΐβ Ηβί'οΓβ Ηβ 
βχρΪΓβό, Ηβ ΐοο|{ Ηί« Κίη^ οβΓ ΗΙβ ΡίηςβΓ, βοά κ•νβ ίι (ο /^γ• 
Μοςαι^ οηβ οΓ Ηίβ ΟβηβπλΙβ \ «τΗίεΗ Η3(Η Ηββο 1οο1(β() υρηο, 
Αλ λ ΜλΓίς οί Ηίβ Ηβςυβ3(Ηίη9 Ηίβ £ΓηρίΓβ Ιο Πίπα. Ηίκ Κβ- 
ιηβίηε \νβΓβ ελΠΓΐβΗ (ο Αΐζχαη4ήα ία £^^/> & €ΐΙ^ Ηυϋΐ Η/ 
'^1!IηΓβ1ί, ζηά ιΗβιτβ νν«Γβ Ηαπβίΐ. 

7]&^ 5/οΓ)> ο/ Ηαννιβαι. 

Ηι.'Μηί^αΙ ΐ\ϊ€ ^Λ^^^α£^ίι^αΜ ΨΤΛΛ, ρβίΗλρβ, «κ ^^>( * ββηβΓ«1 α• 
βνβΓ Ιβ»Ι «η Αγ,γπ^. Η€, ιΗβΓβΓοΓβ, ρΓονβΗ ΐΗβ γποΛ ίθΓΓηί^•ΗΙβ 
Εοβην/ (Ηβ Κίκαη £ίπρ'Γβ βνβΓ €οηιβη(1βι! «^ί(Η. Ηβ ίΪΓίΙ 
- Γ*?Γνι»ί Ηίβ €οαη€Γγ, •β 1>ΐβαιβη•ηί ναά^τ Ηί• ΒΓυΐΗοΓ ίη-1.ίΐν 
>^</ΓΗ^α/, \η ΙΙ>€ΐίΛ9ΐ 8ραίη% ιιροοι>»4Όβ ΟβλίΗ, Ηβ οΗΐλίηεά 
ΐΗβ ΟοίΓΗΠιπΗ οΡ ιΗβ >νΗοΙβ Αιιηγ, «η<}, ιΗβίβίρπίΗ, Γοοη εοη- 
ςΛίβΓβίΙ (Ηβ ΟβΙΐίΒ^ηαηχ %Τ[ά ΟΛίαΊαηήη (Ηα( €οηΏίιγ. Ηβ, ιΗβπ, 
(>βΑ<ςβ(1 βη(] ιοοίς 8αξΜηΐΜΐιι^ α ΟΙΐγ Ιο ΑΐΙίβηββ >;ΤίΐΗ ΐΗβ ^9- 
»#««^ υροη ιΗβΙπ ΚβΓβη(>η^ οί νΗί(:Η« Ηβ ππητΗβ^" ο11^ οί 
ίίρα$η ίη(ο ΟαηΚ ιη<1 (Ηβηββ ονβΓ (Ηέ ν*() Μοαοΐιϊηβ, €3ΐΙβ4 
|Η< Αι-ίβ, ίοίο ΙΐΛΐγ! \¥ΗβΓβ, Η^ * ίιρίίΙ νίίΐο»^ |;•ίηβ<] ονβΓ 
ΐΗβ 2?•ΐίΐβ»ι, •( ιΗβ ΚΙνβρ Τίαηβι^ Ηβ πηβΗβ ΗίηιΓβΙΓ Μ&ίϊνΓ •ί 
ιΗο ιιιτΗοΙβ ΟοηηΙητΐΗ»Γ ΗοηΙβτ• ηρ•η ιΗβ §ΤΓβ« ΚίνβΓ Εη^αηηι^ 
ΟΜ^λτ €Αΐΐ€<ί ϋιβ•./ν. ΤΗβ 116X1 Βλίΐΐβ Ηβ (ορ^Ηΐ, ηβ•ηΗ€ Ι.»1ςβ 

οί 0/η€ίΓηίη^ 8 ε ι ρ ι ο. 39 

ίχοερί 4«)οαι ΐιχ ΤΗοιιΓιμ<1 Ηίβ ιΚ;γ<1 «πΗ £Γί•ιβ1> ΟοηβίίΙ ν/ίιΗ 
Ι^Γ,κί Κφΐηαιι \λ »&, ζι ΟίΐηΗ'ί'^ » Τυ^νη ίη /ίραΗα^ ννΗβΓβ Ιΐ6 
ηπΛίίί ίυοΗ 5!«υςΗ(?Γ »|> η ίΗ? ΒαπΙ^β οί ΐΗο ^«/ί '»/, ΐΗλΐ Ηβ 
ί^!1ΐ(1 ί(5 ΟΗλπηβΙ ν^τΙιΗ ΟαΓε&ΐΓ^ι^^ Γο ΐΗα( Η^ \?λκ (> 4 Ιο Ηινβ 
ηΐΛίΙβ 8 Βπ<1§€ οΓ ΐΗίπη βοΓοΓ•» ιΚβ Κ,ΐνβΓ, ιηβ ϋΚεννίΓβ ΐο Ηίνο- 
ροίικη ΒυΟιεΙβ οί |!;οΙ(^€η Κιη^β, ιΗβ ΟηίΑίΤΡη'β οΓ ΚοτηΛη 
Κηί^Ιη», ννΗο ννίΓ€ Πλϊπ ίσιΗε Βαΐΐΐβΐ'. ΑίιβΓ ίΚίβ» ^ί ιοοίς ορ 
Ηΐί \ν η«6Γ ΟυβηεΓβ ίη Οαρηα^. ίΗβ /«ίοοπίΐ Γίιγ ίο /•λ/>τ, 1«γ 
Ρ(>>ινεΓ αηΗ 8ρ](τηΗοΓ < ννΠβιε, ί( ΐκ Ι'»υ, Η^ ντ•1}€<1 ιΙ)€ ΟμροΓ- 
ΐιιπ'ΐ'ββοί <1«Λιο^ η^ /?;ω/, •ηΗ βηϊΛΐης ιΐιβ \\ίΐΓ, ϋγ Γρβηίϋη^ 
Βίλ Τίπιβ ίη ΙυταιΚ^οι Ι.ίν1η{^« ΛΠίί ΐΗβ Οαπηρη•]^ οΓ ^Α\{\^αίί^^>^. 
8θΓη€ ΤίπΓΐβ «ΓΐβΓ ιΐιίβ; Ηβ «ηοϊτηρΰά, τη ΙΗρ νβπγ δυΙ>α•1>8 οί . 
ΙΚίηί\ ϊίχχΐ^ υροη ιΗβ Νίν« οί ιΗβ Ο'οηίυΐ Κα*'τ^% ΗΑνΪΓ§ ιΙρ- 
Κ^%\.αά 3 βΓε3( ΛΓΓη7 νί(1ι Ηι*8 ΒγοιΗ^γ Α\ΛτΛί>€ΐΙ |>ι4 Ιχ^π 
)£«ιηη^ Ιο ϊ)ίιί ΑθΐΠ»η€€ Γγοιγ» 8ραίη^ %ηύ υροη ίοείης Ηίβ Π•ο- 
ΐΗ•Γ'ί> Ηγ«(] ΐΙίΓονη 1>βίθΓ<• Η^ Οαιν^οιΚ», Ηβ Γ»ίΓοί< ίΗοδί'^ι•, 
«ηϋ ΓβΓίΓίίΙ ίηΐο ΒηιΝί α Ν »"1ί οί Ιία-^^ ν^ΗβΓε Η•* Γεηιβίηηΐ,. 
ίοΓ Α ςοΓ.ΓκΙβΓ&ΒΙβ Τίιηΰ. Λί'.βΓ ΐΗίκ, 6νι/ϊ/β, «Ηγγ^αγ^ι /^'γι- 
€Ληηί^ ιην^οι'η^ Α^Ηοα ντ\ύι β ^γμι ΤΙ^κί, ΗαηυίΙκι/ ν/Άα ^^^^\•€Λ 
ιο ιΗΰ ΚβΙϊεί οί Ιιίβ Οουηιτγ, νΗίεΚ (οηιη^ληΗ Ηβ Γ€»ιϋΙ/ 
'ο5£»€0. ^Λ*;> Ηι»]η|^ ν«Ι?»?<ί β νΐΛθΓ3% αιηΙ • Ρίΐοί Η«:γ^ 
■νη«{ϊ«, ιΗβδβηιΐβοί ^?μ^^, \ρ^ α>^ ΙαΐΗ^ιιίοη οί Γυιτιβ ^ί(Κ«1 
€ίι»ζ«ρ• οί €ΛηΙ)αξ€^ «βΰυΙ«{] ΗαΜβΐΙ'αί (η (Ηί Οακίία^ίηία» 
8βηα(β, «» ΗοΜ'ιη^ « ΟοΓΓβΓροη^εηοβ ινίιΗ ΑηίΪΦ€ί}•ι •ς&ίηίΙ ιΗβ 
ΙΓίΐιΐϋ» 1η(€Γ6(1. Βοηηί^αΙ ρ^Γεβίν^^ (Ηβ 5(οηη ^«(ΗβΓίαξ, απΗ,. 
ΐΗβΓβιιροη^ ίΐεό ιο ΑηίΐβζΙηιι, ΤΗε 8^η•{6 οί €αηίαΐ9 βοη- 
«Ιβΐηηβιΐ Ηίχη λΗΓβιϋ; νΗίοΗ ΗβθίιΙ'ΒοΙ ΓβΙνηΓ, ύυΐ (ΙτΙΙ τβΓοΙνβιΙ 
<ο ΓβΓνβ Ηίβ Οο^ΏίΓ/^ «νΙλ€Γ« Ηβ οονίθ, , «ηβ, τΗβΓβίί ρ«, ινβη( ιο 
/ν-ιτ^ι/, Κία^ οί Βίίίγηία^ ίοΓ ινΗοπι Ηε (>ίηβ.1 & Νίΐν&Ι νίέΐο• 
Γ^ ονβΓ ΕϋΜίΜϋ^ «η ΑΙΙχ οί (Ηβ Χφίηαηι. ΑίίεΓ βΙΙ, . Ρτηβαί 
Πϋ^β λ (^ηβηίΙΩιΊρ ΜτίΐΗ (Ηβ 'ΧΦΜαΜί, «οθ (Γβ&εΗβίουΟ^ ^«νβ υρ 
^ΗαηηϋαΙιο (Ηβπι. Βαί (Η(τγ ό\Λ ηοι ι«|ςβ Ηϊγπ •ϋνβ; Ιογ, ()€> 
ίοΓβ (Η«χ €ουυ, Ηβ ΙοοΙ( λ ΟοΙ'β υί Ροτίοη, νΗκΗ Η« Κ(^ρ( Η/ 
Ηίιη ΑξΛΐηΛ Ληγ Εχί^^βης-ν. Ζ.Ηθβ«, ίη Λίφχβηάίτ^^ 8}>β(τοΗ^ 
^αΓ§εβ Ηίπ) ντίΐη *Α»ίΓίξΐ »«ϊ ίολβ»ί, «β (ΙοίΗ Τ^^'ν^ λνίιΗ ** Λγ• 
■•* β<1ΐα ρΙϋ/^Μβ» Ριιηίοα " ΒαΓ, Η/ νΐϋΐ Ηιλοπββ ιΗβ)• Ηΐν©^• 
(>β«η «αιΗοήίβίί ιο ά9^ 1 Κηοιιτ ηοι. 

€οηατη}ηξ ^ ο ι ρ ίο». 

Α β ΐϊΐΡ ΗίΛοΓγ οτ Βάρί» ίβ-ηο ίαπΗβΓ οοηοβτηββ ίη ΐΗβΤβ Ζ>/<ιΛ^»^/,, 
(Ηιο ιΗ&Κ ϊ( ί• 1>ί<1 (ιβ (οοΐκ €αηύΛ£^^ €θηηυβί«<ί Ι^ϋα^ άι\Λ 
η^Μΐβ Ηαηη'ώαΙ Αϋ^^ 1β( ίΐ ΓοίΗοβ ιο Γβΐ&ΐο ιΗβ 5ιογ> ιΗ«ι Ι,ιν^ 
ΤύζοχΛ- οί « ΟοονεΓΓλίίοο Ηβ ίβ Γιί() ιο Η«νβ ΗαιΙ^ϊιΗ ΗαηηιΗηΙ^ 
ίη Αβα^ αίΐβΓ (Ηβ ν^λΓβ Η«(1 Ηββη βη(Μ : '' \νΐΜΐη ((«γβ ^^ί^/•) 
*^ (Ιο γοα \Μά%ζ (Ηβ {Γβο^β^ Γσπ>ιη•]ΐιίβΓ ?' ΗαηηϊΐΜί ΑπΓτνβΓβΗ, 
*^ ΛΙιχαηάίΤ, ΑοιΙ νΗ•')Πΐ ιΗβ ίβΰοα^ ? ΡγττΙίΜ* Ανά ^νΗοπι 
*' ίΗβ ιΗϊηΙ ? Μ)τΓ€ΐί, ηο.ιΙοιιΗι (Γβρίίβ» ΗΛηβΐΒηί.) ν^1>*•, ιΗβιι. 
*" {ί%ρ Α/τηααΛί ίϊυίϋος) νοαΜ )χα Η4ν«.ίλΐ^^]Μ4.7οα βοη- 
Ε 3^ ^^^ Ό^^Χ^^ 4θ *Αλ^Λ*^ζν, ΆννίΖα, χ, λ. 

*' ςα^πΗ νηα ? ΤΗβη, ίΓ<1ίβ(1 (αηίν^Γ^ά ΗαηηΐίαΙ) Ι νοαΜ 

** ΟοηΐΓΠίΠΜίίΐδ ΙΗ3[ «νβΓ Ιίνίίςΐ '* ΡΙπίαίε}}^ ^ ΟαΠιπί^ Ζ/- 
ν^, Οίτη. Λ^(ί/>Αί, '^ηβιη^ &€. βϊνε ΐΗε 3ίΙ)υνβ Α^^ύαηι8. 

Δ Ι Α' Α. 1^. 'Αλ»ξ^ι$ρν, *Αΐβψίζ^, ΜΛα^^* >^ Σΐ6<^/«»^. 

ΑΛΕΕ. ' Τ^ Μ Ε^ ϊί< ττζΛχίχξΤΰτ^Λί «, 2 Αίζυ' α^ώωι 
Χ^^ 7^Ρ ^(^** '/^ΝΝ. Ον^{»»ί, «Λλ* ΕΜ5. 
ΆΛΕΗ. Οιλ»» « Λϋ>4»$ ^ιχΛο-Λτω, ΜΙ Ν. ΤΛΐί 5^* Ιί-ί ; 
ΑΛΕΕ• οΖτ^ [ΐ\ψ ΆΐίήΖας • Κβρ;^»} ^βκ*^ • \*/α 5ί 
5 Άλίζ«ιτ}).©^ Φιλ/«-4τν. ΜΙ Ν. Νϊ) Δ/« ΐιτ^οξβ/ 7< «ψ^^- 
']ι^ο4. Άλλ« 1^ «Γ{^/ τη^ ν^7ν η βρι; , ΆΛ£Ξ. Ωι^^ 

ψΛ. Έγοί ^!, »(τχίζ ϋτοίζΐϊς ίτΛπν^ »;^4 τντν /«0Ρ«ν, 

ιβλλ^ ντάίϊϋΡ (τ^ζίοϋν 'τάύψ ζτ^ο Ιιλ,η φτ^} βαΑ'/χ%Ϊ9 τλ «ό- 

ΙΟλ/^/βί. |}ΜΙΝ. θώ&8ΐ> £» ^/ρ» 8»«τΙγ^ ίίιηίτΛί.. Συ ^9 

ν^α>τ^9 ^ Α/<οΐ>, λΣτ*• *ΑΝΝ. Έκ ^ιν τ5τβ, «τ Μ.ίν»ς% 

«}έ τ«ν7ΐι νλίοψ ίτ(^ ίήγκΛίτό μι^ — Φιφ^ί ^ε τΐ^τκ; |Κ«• 

1 5 ν^ί <^^ ^&€7« νςοί;^«ρι}^0ί^, ^/ «^4?» )ν?«μ4ν τβ ζτίρχ- 
&βλλ^ΐΜ/, 1^ «ξ<«< 0οξ£»>7£( ^ίχ!^ί• Έν** 7^" ^*'''' ^^''' 

τΰ Μ^λφί^ (Λ*γίί•«9 ιίξ<«0ΐ)ν, βίρΐΓ^ χ,'45ι4.< Κβίΐ ηίς γ€ 

ΚίληΟΐί^ας &/Λβν, ιζ * Γαλατί/ν ίκξΛΠία-Λ τΖψ *Εαη^ίαψ, 

2θ Κ.«} τ^ /Κ87«λ« Όρϋ ντπξζας^ Τφί ν&(ϊ τον Ή(<^νο» λ^λϊ- 

«ΤΑ »<ΜΓ 68» αΜ^?^ 9^ «ν^^-Μβη^^ •^«/'ϋβ'βΙ Τ•β-«ΪΛΓύ{« «βΛίΚ» 

2Κμ,Άί^σ•Λΐ, κ^ τ»; ΐΒΓο7α{|Κ£Τ( 7<^ν#«Γ«< ΐίχρΰϊς- Κ«Γ τ«ΐΙτββ 
άλλ* ΛνΒζΛΦ%(^ φΛί •[Μλ•γβ»9, ψ',οίΙήγΛίς τβ Τ9Ϊς βννίΙ»' 

Ο/ίΙϊααηί^ ΙηΗ|^ίΐλΐι(8 ο( θα//- ΑβαΐηΗ ογ Εαβίτβ ΟαΙ/αϋαητ^ 
€ία ίπ ^^βιΊτ, £έΙΐΓ(Ι, ίη 1«//», ντΗο αΙΓο ννϋΓβ » 5£ΐ(1«ηι«η( 
ΟαΙΐΛ€ί^ Γγοιώ ιΗρϊγ ΝείζΗΐϊουτ- ίίοπ>.0-ϊ•/. 
λοοίΐ (ο «η «ηεί( ηΐ ΟοΙ^ηγ οί '^ /κ•}ί/Μνοκ 1 8€6 (Η€ Νο(β 
ΟοΜΰ ίη ιΙΐΗ Οοοηαγ. Ηο οροα Οκίί. XVII. 

τ§ίτΐς Τ^ίτάίς Μντ^ίΤΜζψί*^^ 9^ ψζΛΠύίτΛίς ψοΤς ^χ^μντΛ* 

ηβ^^ τίϊ τ?ί τέ;^ίΐ?- β^»?<. 'Ε^γμ ί* Ιί» •ϊ'/ηι« η, ι^• 
^9 •λιΙ^•* ΐκΙινΜ ΔΜςιΓ•ν ίν Ί«να> τι ι§ *ΑζζήλΛίς ίκζΛ>^ 
τη^ν, Λίητάς. τβίρ »»τξ•»κ, α-^ΓΚκνηΐβθ»! <^, ι^ Ιϊί- 
Ληβίψ την. Ι^Μίί* /Ληύί^τίίΨίν ίβντο^ ι^ ψ,ΐΛίφονν «τ 

Μτ «η»Χι^1νν ^Μΐ7«έλ«; «^λ« Μ-ιχ-λΐνσνντΜτ •τίί^ ΑΛίηκ^ τ«* 

1ηβ34ΜΒ^^^/;, ηηγκΛ 4ύγ94»μίψ»% τ• ν^7/(^• Κ«/ τβ»τ* 
ϊπξβίζΛ^ β*ξζΛΙ^ «ν, «^ «9ηΜ%ντ^ ιτ«ι^«< τ?$ '£λ. 1$. 
λίί»#*55. Κβυ ίτι "θ/*ιιρ•», «στη/ «τ®^^, ίρρβψ•3ίί», »τ• 
ντ* *Αγίτβηλα. τ• σ»ψ*Γίϊ »«ΑρΛ/5 /«μιίι ίί τ»! ψύη* 

^Τ4 Τ«τν Κΐ^λίΐ» %εΚ)|Τ•> Μ«Κΐ}«ν/ ^ ίΤΦ^ς 9^ ΤΛυΤΛ^^' 

ηρηί' Η μην ^ίβ^ τ^* «^αΛ«ι )«ξι/ι? 2 ν 7**>'<^9 *$ «Τ*^ 
ητ)^ «»3ρ^, τίϊ 7ΐ'•Α*!' *^•' ϊ'^Ρ ''? ^^Χ^ χ9χ?η^ηι• 
ΜΤΝ. Ό. /λΪ9 ιιρϋ»» 9» ά^ηη τβν λόγνν» »9Γ* «« Λ/£ον •/— 
«μ; !« ντΓΐζ «ντν. Σν {"ι, » ΆΛ«ξ«ΐιΙρι, τ/ «-ρβ^ τ«νΓ« 
^; ΆΛΕΗ, Έχ^ν^ίν^ ω Μ/ι«(, ^^η> «-^^ «»^^« {ίτΜ^$\ 
5ρΜο^* 2»«νΐι «/«ς 9§ η ψημη Μβ^χ^. η, ^•$ μΐ» ίγ^ 
βΛβ-ίλίυ^^ «^ Κ ΜΤΦς ληης ^γίητΛ, "Ο^μ; Υ •ρ« ι< «αχ* * 

ιτ;^«^7?^'''^> 'ό '"^' **Ρ;β^ ΐϊτβ^ΐί^]ρ•*«Ι» • κΛτίτχψ^ ιζ 
τ^ζ φ§ήΛς τη νΛτζός' μηηλίΛν^ **τβίψβ2ν•4ίβ - την Έλ-Ι•* 

ιΐ7«ητκ* ' Λ^χΜ. φχίηίν Φ ηιατηξ κΛτίλίϋΗν^ «λΛ« μ^«9 
ΙτηψΦηβηί την ηόί^τ. '§ '^***** ίΙ}^/**"^* ** (Λ τηίίϊων κ^η^ 
τηΦΛψί^ ^>^^% ΛγΜ9 Ϊ9ΐ&(Λ•» 9ς την *Α^Μ(|!, >^ ΐττ/ η35> 
Γ|«(Κ]βν' «κρ^ηΐΜΐ ^ιγιέλΐ|. ^;ϋη^ . Κ«α τίιν Λνί/Αΐτ Λ«- 

• χβτί•^•.]. δβί, π ιΗο (ΐΜΐ•«ΓόΓ« ία ώ€ Λίαί5τΛ««ιι ^§ 42 ΆΛι{«»2ρΐ<, *ΑηΧϋ, ». λ 

γάμ{Ψ4ς, ϋλΙ^ΛΨ «τ^ 'ΐβ-ηψ^ Ϊ9$Λ Ακ^Λς νντψΜί, μυζίβΐ^βίς 

^νν « 7Τ»^^μ%νς^ μίι ^ρχίσ-βα Λντ•ϊς τ•η τ« στύβίφΛς^ «λ- 
Ά^&ίλβι; ^ιιιγιί^«>'/Μ(<, Λλλίί ίζ μί)^ξίς 'ΐνίύϋψ «Λ^•», 9^ τορ 
γ«λΐ| Ιππά(Λαχι/Α, |^«β/ τ»; ^/λν; ^ν ίιπίίηο•»^ ^ τ»; 

.^/«& τ«τ Β<0ν»Α», ΧΛόάνίξ Λ^ίΛψ ί», 38-«ΐΊί^7^τ«7•ν ^ ^/(μ'-. 
τ«Ιοι> οτ«. *Ω( 7^ζ ^ν ίκξΛτηη τ«9 ΊτΛλβίψ, ίαί λΛγαψ^ 

'^νφ)!;», ίκλίλΗΟ-Β^χί μ•* ί•ίΛΪ Η§& Ι^*^** ^ ^9^9* ^ν*• 
#βΜ( ^ννα;ιρ, ^ τ8( τν 3τ•λί^» 3α•ι^$ «' ΒχνΜΛ^ί^ζ 'ί^άί^' 
Φυίτ'οΛΰη', *Έγύ» ^ί^ ύ μη μικξβί τ« ίο^ίξΐΛ ^«{«^, Ι;γ/ 
ΐΊ»; &ν μί^λλ•» άί^μι^σ-Λ, τ/ «βν ^£7* ^^ζοι^Λ^ Ιτο(Λ/«ν * 

γ6μΛ9(^ } Λλλ* »«•■ «ξ<β^;^«6 Ι^«{β μβ« ίχΐ?ν«, νν«%Ίιί^- 
β-ΛίΪΛ «^, )^ ^{0-ΐΓΟηιν β^λον^ΐ'το^ Εί^ΐίΚΛ. — ζ ν ^ « 

Μΐι ττ[•τ%^Λ9 «ν μη ι^ ψΛί «χκ^. ΜΙ Ν. Τ<< 7*Ρ "• 
30«^ίλτ<Γΐ3 « «Γββίΐτ ύ»ν !(»$; 2Κ1Π. Ίτβ(λΜίτ«$ Σ««^μι», 

μίγβίλΛίς (ΐΛ^Λίζ- ΜΙΝ. Τί 5» ι^ ο-ν 71Γ5 ί £ΚΙΙΤ. 

Άλΐξ<^»ίζ« ^51» «τΙα!» «ν^Ι, τέϊ* Ά9Μ& Λ(Λϋ1ίΜ^ ί$ 3)ΐ«{(1| 

•}• ^;ζιίίΛ^.] ^*β/ι, οΓ, Γβ- ΧβΜΛΜί^ ιΒ^ϊγ ΕηιρίΓβ Ββίο^ 

* άτα»/ιχ«τ^] ^Ιίχαη^€Γ% ογ, ν^αΓίίΙςΰ Ρι:ορ(ε ; Γο ΐΒλ( ίί ιβ « 
ΓβΐιΐβΓ, Ζ«οβιτ ίοΓ 4ι•ηη> ΗβΓβ, ΟυβίΙίοπ, >νίΜ:ΐΗεΓ ιΚε^ *νοΐι1<1 
ΓηρροΓβί ΐοο τηιιοΗ. ΡοΓ • βΓΜΐ, ηοΐ Η^νβ ΙΙορρβ<] /ί//*Λ•ί/ίΓ*• ι»τΜ6, ηοπ, ίο ΐΐ^ ΗΛοά• οί 1α< ^ου^««^ ^ Λ Ι α' Λ. «/. Δι#χ&»« «9 Άλφκ•}^. 

)^^^&Φ*!Ιΐ ^^"^^ λίγΑ'ν ίβντν #< «}«« νί«ι' ^ν ϊέ Φι- ι ο 
λΧηη^Ιμ^ησ'^Λ. 'ΑΑΕΈ, Φιλήηη ^χλΜ^ή, Ον γ*ζ λ» 
τΐρ« η< ιίν«ιι^^«^ΆΑ£α. Κ'ν^ 'ΤΛντΛ ««»•? «ο^ηρ #ν. 
ν/ιν» ν}φφητ»* ϊληγΛ»• ΔΙΟΓ. ΆλλΛ το ^ϊυ^ί^ Λντϋ• 

*Ατ«ρ ι/νί ^*4*, τΪ9ΐ ηψ τό0^ντ%9 Λζχ,η* *ΛΤΛλί?ίόΐ^«ς ; 
ΆΑ£ε. Ομκ •ι3«9 ί ΔίΦγίΨΗ' *0ν γί^ ϊφίχ^Λ Ιηπαί». 

}ι»«βί τ«ιτ 3«ΐ(]νλΜν ΙΐΤϊ})ΜΜί. Πλ«» |»λΛ« ΤΙ 7*^^^> ^ 
Αίογ*Ψίί} ΔΙΟΓ. Τι 7<^ρ «Λλ# ιί Μ^ίιΛ1ιί^^ψ φΙλ ίβτΜίι «2^ 

♦ «τροΓΑΐν.] ΤΗβ /ΜΐΙ•4- Όί§ΐ€ηα Γ6€πι« ΐο ιπθ, Ηβι©, (ο 

ΜΙ, ΟΓ 89]•ητη€η^ αΐ /ίιΒίΜΐ, Ι>« νπ]^ ΓλίΥΓίε^Ι υρι η ΐΗβ $ι&ϋ6• 

^ΕΓβ οΒΙίςβθ, υθ(ΐ6Γ ι ΡβηαΙι^, οΓ Οηττβ^ %ΐίό Χο Γ&^ &$ πιηοΐι 

10 ροι ιΙκοοΓκΙνβ• οικΙβΓ ιΗγ Ριο• α», ΤΗλΐ Ιΐι«γ κ«νβ ηρ ιΗϋίρ 

(«β'ιοα ΟΓ ν%αοιΐΛ%ζ οί Γ<>ιηβ 1.ίΙ>«Γΐ7 (ο Αΐίχαηάίτ Γο Γαγ, 

«1>ΐ€ Οιΐκη, ΐΜ'Ιιο «τ•8 (ο πι«- (Ηαι, ίη ιΙιβΪΓ Ν•ιίτΓ ΟουηΐΓγ, 

ΒΑ^β <))€ίΓ Αβ&^^^, •ηΗ ίββ ιΗβγ ροΐ ιΗ€πιΓ6ΐν€3 υροη ιΗϋ 

ΗίςΗίϋοηΦ ιΗβΐΌ, »ίά ιητΗο, Ροοΐ οηΐγ ο( ^«/.β^η^τ/, «εΐΗβ^ 

Ιτοΐη Ι6ηι ΟΑκβ, ν^Α« ελ'•ΐ€(1 ΜαιΙ ΓοΓκαΗβΓϋϋ ΐΗο «Ηο'β Μ&• 

«ρβς-άτιΐί, ■ ΌφηβΓ^ ΟΓ πιΙιβΓ^ ιι•|«πη«ηι οί ΐΚ€\ϊ \^νΛ% 'α'^Ν;^ «τ« •ΐτΒ•χ ως τΐζΐ β-ό /κν^ί** Ί* ^ιτλ Κλί^ρ;^» άηλύοιιτίς, 

ι»ρ/» ί| τβ|ΐν*ίΛ φχ^ί/ίτ^^ίί, φυγόνΐΛ»ν ί ΆΛΕΞ. *Αλλ β/ 

φξί^ητϊν τι ^ρ'/'»». Κ«/ β^Α'; «τ ^ιχίΊήτας βίύτί/ς^ ίοΐ ζ^^ο* 
•οτΐ9(<$ ω9>Τ*4.'Λος ΎΛς 9ίκας, ΙκραΙπί» Λνταν, Ονο Ιτηάξ- 

7•<λι /Μ•<,. «ν ^ν τά> ίέρΛτΙν ^ίίλΰΐηίς ^1«ξ4 ^<ΐιπ^»Τ4ί ζμπη. ^ι ι^ Κ} την ΜχκΜον Ο ^Λίίίνμηνς ίΛ^ίΗ» >^ γ*μϋζ τ»ικτν« 7«^>» ^^ *Η^«ί<- 
^/νΜί ίβπι^ΛγΛΜ'β/ψ. '£* Μ^ί^-α /Μην ^κ»ν«ί, «η <»?γι- 0«α«Γ»Ι, «νΗο ν4ΐ ο6Ιίςβ(1 Ιο ςο 
ίηΐο Β«ηί(1ιη3«η(, 6βίη^ οοη- 
<Ιβπαηΰ(1 (ο (1ί€, ^νΗ^η 1ιβ >νου1<1 
Βθ( ΓβιοΓα Γγοιπ ΤΙ>τα€€^ οροη 
ΐΗβ Οοιητηλπά ο Γ ΐΗβ Ι,αί^άΐ' 
ΜΦΜΪΟΛ Μ»{ίΙΐΓ»1«€, (;»ίί(;(1 Ε' 
ρί>^^^. ΙΙρυο ΐΗίβ, Ηε «Γ4κ (ςίπίΙΙγ 

ιιικΙϋΓ ινΗοπι Ηβ ϊί^ζΑ^Α λπ Αγ- 
087 οί Οκ^Γΐ'αηί, ίη Ιιί^ Κχρ«;ιίί- 
(ί<Ηΐ Ίιι(ο ιιρρ€Γ Α/ϊ•ι^ «§8ίηΑ Ηί^• 
ΒΓοίΙΐθΓ ^ίΓίαχ£ΓΧίί, ιΗβα ίί^ 
Οκίαί^ Κίη«? οί ΡίΓ/!α. ΤΗ^β 
ίβηαυίι•! Εχρ(<ϋιίοη ίβ ε&11?(1 \)γ 
Χ(η9ρί»η^ ντίιο νιίΐβκ «α Ας- 
ει.αοΕ οΙ:' ίι, τν Κν^ Άψάβο' 
Πί, /Α# ΑΙ'€€ηί ο/ €}ηα ; •η<1 
'Η€0€β ί( ίϋ* ΐΗλΐ ι(ΐ6 \νΌΓ(1' 
«*8λθό*7ι«, (ί((ηίΓ7Ίη(; λ}€€Λ' 
^ίηΐϋΐ^ 18 ιιΓβ(1, Ηργ€. ΤΗίβ 
Εχρ«(11(ίοα νν•8 οο( Ιοη^ Κ>€Γογ€ ϋΐ€ ΤΙηη€οΓ ΑΙέχαηΑίν^ άχϊΑ 'μ 
Ϊ8 ιΗου^ΐ) ΐΗ«( (Ιι« δυοςοΓβ οί 

«ηΗ (1ΐ€ίρ ίΑΐηου• Κί(Γ«2ΐ αοΗβΓ 
2[6Μ0^1>^η^ 1»βΓ€ ΐΗβ ΜοΙϊν€» ο£ 
Ιιΐ8 ίην&(ϋη§ Αβα. 

(Ηβτρ, ι1ι«ι ί>^, οροη δυϋπιίβΐ'• 
οη; οοι ζ^ρί^ Ι ί^Α (Ηϋπη, « 
(Ηΰ οΚλϋΓ Τκαηβαΐίοη \ίΛα η, 

φ^ιτρίί.] ** ΓΓρ^ς Γοπιρ•• 
** ΓΐιΐΊοηϊ ςΐί*ιη ίβΓβΓνιΓ, ραΐβίΐ- 
** ςυβ &Ποα6ϊ Γ«(1ιΐΊ ^γ^, ο^ 
** ΡΙ^ί, Ερ. νϋ. Τά }ι •\λΑ 
'* ^(λ.^κ(Λ αν ι'η ν^^ς τ«ι/• 
" τΑ. Ει ΒίτϋάοΙ. Μη /ΜΙ 
'* «Λ7Λ»σθ>ΐί νρβς λιθίβς Πι/ρχ- 
*^ μΙΐΛς :' Ν« ηη€ €οη(?ηιη8• 
*' ^^^ Ρ/ΓλίηΜίοιι• ΐ8ρΐ(1<:ίΐ»/* 


0%ν της τΣ Δ«^»ν '^ν^Λίκος χχλης ίσης, ιζ τ?; ^ιίτρβ; 

τ«». ΆΛ££. Το ^4>•χ/ν^νΜ» ^$, « Μτίρ, ¥» ΐ»-«/»ιΓ(9 
«^ το {Κ ^ Ό4ν^^'χ«<$ νςαΙτ«» καΒ^πλΛσ-ύΜ €^$ νο έιτ^ 
τ» τΜ>^{^;, 1^ τ•^«ι/τ« λα,ζίΐν τ^ΛΐψΛΪ»ι ΦΙΛ. Ον»5 
ΙντΛίνΛ τέτο, «κ Άλ£ζβίν3{ζΐ* έτ;^' «η ^« μεΛο» Μ»«(4 0</|ΜΜ 
1^ ηΙ^οτα^Μ νόπ τΰ¥ βΛηλίβΛ, 9^ ν^οιαΛυνίίηίΐι τη 
ί-^Λ*)», άλλ* β π σ-Μ τΜντ». ΐχίΓοβ' τνηφί^. &ί9ς γΛ/ίί•^ 

τ^ τ^χψ-α^τί^ ΤΜΛΪτΛ γίλΛ/ς ην τόίς β^βΜτί' >^ « ^Α^*ν 
γ^'ν^, 1^ ^νίό^Λνϊίς ήλίγ'/β^ 1^ •1 9-ράφητΛί κΐλακίς^ 
^Η ψ/{ ¥κ ίψ βγίλβίην, ύ^'Μν το9 τ» Δ<•( ν*Λ9 λΜΤ•ψιι*• 
χβΐΤΛ, ίι«^<νβιτ τβ;» <β(1ρ.ν? β$ηίίΐν } ννι ^ίι> 7^^ ^«"^"^ ί3^ 
τβ^νΐΐ««ί, »» Με< »-«λΑ«« ο»<Μ. τ«τ; τίιτ η-ροβ^Μ^β-^» ΐκιΑ 15 

}β«νΐ. *ΑΛ£ε• Ον Τ«νΤέ» φ(ά9Ηνί% ύΐ ΛνύζϋΤΤΛί ΖΓΙ^ 

ψ», «Λλ* *Ηρ4ίχ>£? 9^ ' Δ<0ΐτνσ^ %9ΛμΛλλΦ9 τίίΐΛοτί μΛ• 
Κ«/ το; Τ4ν *^Α«ρ9α9 ϋαί'9η9 «τ$'' Ιτίρ» Ι«(/τ«9 Λ^εβντ^» 
Ιν^ μΟ¥^ Ιχ^^»ισ•άψ,ι^9* ΦΙΛ. Ό^βί; •τι τβ»ντ« ατ; νια; 

α•ίΛντΐ9γ 9^ Ιικ Λίβ-χ,υη^ 3 Αλί^ΐ9^ζί, 8^1 το9 τνφ•» 
»πύ(ΑΛ^Ηογ, 9^ 7>^^ 0Ί«Μ»τ;βν> >^ 9ν9^9 ίί«ι ^'^ι^^))^ «».; 

•)* ^Οξΰί^κχΐίς] Νοί' *« Ιΐ)€ " βνβΓγ ΚχρΙοΗ οΓ /οιιγβ ίββηη- 

" οίβη/β</ι«•.Ρ ορίβ." ** Ε.Οοίί." 

' « ««ν ί'άρ, ^^. ] ** ΡοΓ 

Δ- ΪΑ• Λ. «*. Ά;^/λλί*τ? 9ζ λϋίΧί^ν. 

Iίβη(^ ήά\€ηϊβίΙ^ ί.>Γ ιη•1μηβ,ιΗ« οίΗβτΛνοιΙό $ «Ρθ•Γβ &<(β (λ^»» 
ΐΗβ ρΓβΓί-ηΙ ίη (Η*• ίοΐΊο\νίηί? ΥίΓΓίδ Γροΐς^η 6γ ^1^ι)^ιι*^ Ιο 
€7)ζ^ίί, νΗνη Ηβ {υΐ^^Ιι) νβηΐ ιΐίνβ ω Η^;!!,. Ιο ςοοΓιιΙΙ 
Τ/'/^Λί ιΗε Ρ»ορΗ^ι, ΐη Ούγί^^Ι. Ι 4^ Α^ίλλ,ίβ^ 9^ *Α9ηΧίχ9* 

ΆΝΤ^/^ΙΑ ΐΓρ«ιΐΝ 'ΑχίΧ\ί5, Μξ^Ιζ 1^9 ΌΐυτβίΛ ^Μ 

γβίρ Μη ίφης β^λίσ-^-βα ΐτ4έρ»ς(^ «ν, Βτηηναψ ν»ρΛ τ<νι 
5 τ£ψ «κλιίρ«?, ^ /Μ4 βίτ^ Λ-ύλνς υη, μΖλλοψ ΐ 1Τβίψΐ09 

Χιγιιψ* τ^ψ Π})λ8Α»$ Κ νΜ» τον φιλο»(ΐτ}ϊ;ιτβτ«Ϊ4ρ η^»Ψ 
λ^λψΪμψ^ ΤΛ^ϋΨοί ϋτί* τη^Ι Λντζ ^Μνοϋσ^Μ^ ν^λΧη βίτ- 

«^, βξ^ν ^»λι«; IV τί) Φ^<«τι}Ί 30>•λν;^«νΜν /ββηλΜι, 
ΙΐΜν» νρΜ/λ» τίν ^7ι^ τίί; «7*0ί}( ίοζης ^(Ι^β^•^, ΆΧΙΑ• 

^« «ν, ΙΚ; τ» /3<λη09 υαίί^ϋψ «ν^η^^τβ ^? άγψΜν^ τ) Κ• 
Ι^θΐν«ν ΐχ«ν« ^«ξ«ρ<«9 ΊτροίΤίμΜν Τ» ^/». Ννρ Κ βννΐ^ 
ϊίίΐί^ Λτς Ικνηι μ^ψ Λψβφφίλνίς, ιζ ύ * «^^ ^λιψα «ι' 
«ι>« |»«ίψ4>^ι^0ΐ^«ν, ^ιτ<^ ιηχ^«ιρ ^δ ί/ΜημίΛ. Κβίί δη τϊ 
ιίβΛλ(^ *κφβ^ £ Άψίίλόχί, ζη 1} ίτχυς ττάριψη, «λλιλ 

«ΙΙ/»Ι^« Λ^ΛνΙίς νΧ• τ» «νΤ«ί ζόφ^ι' ΛμΟίΟί^ 9^ ΚΜΤ «τΚρ 

20«λΛΐ}Λ«τν ίίΛφίζΰνΙίςΛ'Κ.Λ} ϋη όί τάίν Τξάι»* νιχρβι 2^}Ί«« 

9^ ψίκρ^ς, ομόΐ^, 4 ^(>ί9 ΚΛΚΛζ^ « ^{ κ^ ΐ9-$-Λο(. ΎβΛτά' μ% 
«νιβί) 1^ Λχ,^ίομΛΐ, βτι /Ι4« ^λ]Τ£Μν ζ*ι». *ΑΝΤ. **0(Λως. τί 
κιτ «ν τ<; τηΐ&οι^ 5 *ΑχιΧλ%^', ταντΛ γβίρ ϊ^οξί τί) φντβί^ 
25 νβϋίως Λτοθνήο-καν ΛττΛίΙας, *^Ω«•ί ;ΰζίί ψ,^ίνπν τω /•- 
^, >^ ]ΐ«ΐΐ «ΐΊ«0-^^«< τ«Γ; ίιαητΛγ^ϊηίς» '^ΑλλβΦς η, 
Ορβί^ ΤΜΙ' ΐτΛίζ^Ψ 00*01 9-ίς/ 0*6, |0γ4βν <ν^ι ; ^ι]^^ ^χρο» 

ϋ ιζ *θϊνο^νς «φ/ζιτ«< 1* ττΛ9τφ»ς. Φ«'ρ» }^ ιτΛ^αμυ- 

υης αντΗς ΛΨΛΐίψ>•^Η% ^ητίντονΙ*ς Λκλήξοις χ^ «Ιοί^ίς «ν- 
ϊξΛτιν, Ά ΧΙΛ. ΈτΜξΜη ^η η νΛ^Μητις. ^Ε/λλ ^ϊ 

«Ν» 0<Τ 0ίΤ#ί η ^9ψη τΒ9 β•Λ?<^ ΓΜ /8/0» «?<£, 0/^1 Ι'β 

• 5τι ] ΡβΓρβΓΛίη ίη 6ηι- χΐΓ*, ** οβίίηίηηί '* Οκανίατ. 
ΒΐΙ)ΐιβ ϋϋήβ^ίχοϋΓιβ ΓΰΓΪ6Ίί0Γ + «τίντβΰς ] Λγ ιο^^ αηίΐ 

ί•ηΙ>€η(1αΓη ότ( /ΕΑ>άλ(ΓΑ, *^ ιη»χ- 1λΐΰΙ]Τ €«ιη£, «//«^, βικί (ο τς• 
^ ίιχΐ€ Γ' Β( ϊΐιαίυΓ ντί τΔ• ΐβίη •(•ίη (ο Ι.ίί«:. . 1»:^* ηψν^^ίοα Λυτό ιηί^•9•Λί, Ά Ν Τ. "Οβ*• άλλ* 

Δ Ι Λ' Α. «7. Μ»Α9ΓΤ» 1^ ΤμτμΛ». 
ΤΙμ Αΐ>ΓυΓ4ίΐ7 οΓ Ταηίαΐαί** ΡιιαίΩιΐηβοΙ. 

Χ »^ τ5 λ<>*»ΐ| ίΓίίί} ΤΑΝΤ- "Οτί, Ζ Μι. 
Μ«ΐ•ν» Λψ•λ&Χχ'• ντ)τ τν })Γψν(. ΜΣΝ. Οντως Λ^\ς ιΓ, 

#ΐίί^βτ- τι ιΜντ&ΐ'ίι ίϊ ΤΛΙ^Λλί. Άτ«# Ι/ΛΙ /*β<, τ/ 7*^ | Ο 
Ι^.- τ9 ΐτίΜ• ; £γ ν^( σ«>^ ^Χ'ί'ζ» ^^ ί«ΐΓ»« ^ίΐ» » Αν- 

ίψν;^, <τβ^^ Λ9 ίπ ί'ίίφ^,'η ηΐηκ', ΤΑΝΤ. Τητ 
$ιΜ η 'ν4λ»τί{ Ιγ«, τβ %ψίίν ^» τίν ψι;;^ν ύς σαμ» ίτβββ. 

ΐΛώχ ηΛ νντί άιη^χνζς ; ίίχ, ό^ΰ γχζ «λλον μίΐύί ιΐ-Χέν 
βτΤίιν» η ^«ά1•» ιΐτηϊ^ν ίί; ί'η^ον τόχ-βν. ΤΑΚΤ. 

τ> ίίΓ;^ί//4ίη' »-<»?ν, μύ'Ι* ϊίβαι?•ΐί. ' ΜΕΝ. Λχ^ίΓ;, «20. 

^Ελ^ϊΛΐζϋ >λ Δ&• ίί^ί τίίψχίΐίίψ τ»Γί νίτβ τΛ λΜ•τ4'ιτ'*/ρ 
Χ99αί» ϊί^ηγμίψ•ίς ττίποί^χζ, ν τ^ «τ%ν;, χλλχ τηψ 2)ι'ψ«ν 
νΐ^««ι^Μςν(^. ΤΑΝΤ Ό«5ί ταΐί Έλλίβ;^», « Μ{9<τ^ι, 
ΛψχίΨΛμΛΪ Κίίίν, γίΐΜ μοί μΙ^ΛΈ, Μ£Ν• ^«|ί]ίν> «2ς 
ΤχΛχλΛ» ■ Εν. ΐ^3ίί ως ίτΐ σν» ίη χΧλ^ ν/ίτχί τί» 

Γ:. . " . Α 1 Α' Λ. 
59 Μιν/τιπί «^ ΑΙλ*£• Δ Ι Α' Λ. κγ', ΜίΜβτχν ι^ Αΐβίχν• 

ΑΙίηίρ^Μί Γ€€8 (Ηβ ΟαιίοΠ^ίβ• ία Ηοΐΐ, •α•1 ηιΙ&ββ Ηίβ'ΑβαΐΑτΙΐι 
•Ι^η ιΗοπι. Ηβ ίβ ντ«ί(«;(1 «|Η>α Β/ οηϋ οί ΐΗβ ^αιΐ^εβ. 

\ 

ΜΕΝ. Ι Ι Ρο; τ? Πλντ«ν^, ω Α«««ι, νιρ^ιι^βνίί ^•ι 
υ. τ^ ι» «^» ιτ«ίν7«. 'ΑΙΑΚ. Οι; ρ«^««», ί 

'^Μλ ί^4 Ιλ^λχμ 10-Μνιτ. ΜΕΝ. θΓ}« τ«τ?τ«, κ) #^ 
•π «ΓνλΑ^^ι/;. Κ«ί^ ΤΜ 'βΛτ^λΛΛ ιΏ^ν, «} τι»( Έ^4»ιυ(; 
Τ^$ ϊ' Λ»$ξύη{ς ψΜ τ»; ^τηίλΛί }|ΐξ•», ΐ|{ μ^τί^ ^«^| 
Ιπί^^μνζ ΛυτΛΨ. ΆΪΑΚ. 'Ο0Τ(^ /^6ΐτ Άτβι^ΜΜ!*^^ *^*^ 
Ιό^ Ά:^ιλλιν9, 2τ^ ^^^ ΊίψΜνς νί^η^Μ. "Ε^ύφ -Ο 
^ν•-ην;, νψΛ Α/ι»(, ' ^{^ Δμ^$«;» ι^ μ 2^μ ται* Έλ• 
Λ>ί»^». ΜΕΝ. £«£«/» 'Ό]»!/!• •!<« ^Μ ΤΛ9 /«ψν^Μί» η 

Ι50ντ^ 3)ί. ^ Α/«»&, τ4 <$Ί5 ΆίΑΚ. Κυζάς !«-<». θ7• 

Μ( τΗτ»;, Μ/}β(ΐΓ, «Μΐ»^ 2ΐί, ΚίξΙης, ΜΒΝ. Ε/η 
η, ^Ι «ιι0«{^«, η ΈλλΛί 9φξίτ•ί, , ζίνγψνίΐΛ μιν . τ• 

20Τβί]||ΐ π ΟΓβί ^ί ιζ • ΚξΜς Ιγι3 τβ» Σ«]ρ£ηι«• 

τταλορ }ι^ ^ ΑΜβχΐ, νβ^ά,Ι^^ί μ.%ί καΐαί κ^^ρηί ^Ι' 
τ^ΐψβν. ΆίΑΚ. Μηί^(Μς' 2<«^ςνψι/( γ«^ «ντν τί 
χς^ν/•», 7ν'<<(Μ<^<>> •ίΐ'• ΜΕΝ. Ον»»ν• «λλ« ν^Μνΐμξο< 
^<</ γ• νβίι]β»ς βίΛβΛγνίίγ οΐι. ΆίΑΚ. ΒνΛϋ '}| η 

ΐ^Ι^ί^ύΙ» 'ί ▼>"$ «-0^»;; ΜΕΝ. Ν« Δ/«ν<• 'ΑΙΑΚ. Π^£ 
τ{^ έτΦ$ «-«< • Iιυ9Λγ^^^Λς Μ. ΜΕΝ. Χ«Γ(Ι, '^ϊ $ Εν 

* ίμηηνύ^. ] πα»7κ )* ιισ^ν οΓ ΐΚΰ Ρηίη/Μία^ νροα ννλχί 
1Γ.ίί»ς ϋκυνν ^/ΑΐνιΐΜ «»^«ν«. ΜοοηΚ ^#^^9#/ ΑιηΗβ, ίη Μαα 

Ί* λ» }) τ«ν 4ρ«ν.] ΑΓ(€Γ Γ37φ Ι^ΰ Γ«ϋ€<1 ονο-^ φηΒΓοα§Ιι 
X^^x£$ ϊ\ζά ίον«(1βϋ όκ'ίΦα ναΠ Μοιιβ(:^ίηκ. 
»ΐι Αηηγ (»8 7«^'«ι «^«ϊεδ) οί («α || οΓβς.] ϋΤ/^β/ β νίΐί Η^€ΐίί 
Ηοο(1ι€α ΤΗοϋΓ^ικΙ Μβ•ν Ηβ .| ε24>•?^ι.] ζ|τ/ΑΛ^«Γβί Ιιβ1<1 
€ν( 1 ΟΙίΑηαβΙ λ•(ΓθΓβ ιΙμ Ν€€ΐ( (ίλΐ (1ΐ( 5οάΐ• •ί Μϋα, βίιι 

2 εεη»] Μίν/ϋΤϊτ» κ^ ΑίΛκν» 5« 9ζ ^ν γί, 3 Μϊ»*3Γ5η. ΜΕΝ. Ον» ΐτ< § ;ί:ζν7ί$ β 
ρΐ^βς Ιτί ^«3 ΠΥΘ. Ον 7•^<?• Άλλ* ψί;ι /ίιΐί, •' 
*ί τύΐ β»2«/Μ» 4 »•ίίζ» 6;β«. ΜΕΝ. Κν*^»ί, «^ 'ν«- 

ϋλλχ • ο«η«ίη Τΐηηβ ή>•ιΐ ΐη Η^Ιι, 
^6Iυ^ο^(1 Ιο Ι,ϋβ ι^4Ϊο, λη<1 
ρ«(Γ6<] ίη(ο 2 η««τ δ-. Κ οΡ Βοάιβ*. 
Αβ Λ ΡγοοΓοΡιΗιιι^ Η« «ίΗ•π\€(}, 
ι^ιαί Ηΰ ΗίηιΓοΙί- Η&(} 1)£ν-η £ν• 

•0(1, (ο ρΓονο ίι, ΐΊκΙ Ηβ Κιΐίν^ 
|Η(Ϊ 8Ηίβ1(] οί ιΐιιι ΧΥλΓΓΐοαΓ, 
«ΗΐεΗ ^ Γ«ν ΗβΓ^. ορ ίη οο€ 
οί ιΙΐ6 Οη€ίΛΛ Τ«(η}>ΐ€§ 

Ι ^ "ΑνΦλλβν. Ηβ ν«• οΓ 
ίύ 6»αιίία1 β ΡβΓΓοη, Ι&μ' Ηί• 
£κ;Ιιο1«η( αίϊηΙ Ιο €βΙ1 Ηίπι ιΗ« 

Ι^ίϋ νϋ. 8«ξηι ίί. ΐΛΠ,ίΜ (»1ΐ• 
ΚΊιη Β/ ιΒβΓβ Νιπηβ-, ίη ΠβΓί- 
ϋοο οί Βίι νΐοΗ/, Ϊη )ι•ν':ης 
€η<1β*νοοΓΜΐ (ο ρλίϊι ίο Γ ΐΗβίΰ 
ΡβιΤοηκ. Βϋΐ ί( «Μ ηοΐ ίο 
ηιοείι ν«ηίΐ]τ, βι « 8οη οΓ ρίπο• 
ΡπόΗ ίο ΒΙηα, Ι)€€•οΓ€ ^ρ, 
ΐΗΓΓϋ6}-, ρτοροΓΰίΙ |^ Κ«Γογ• 
η\•1'-οη οί Μ«α, «β «τίΙΙ ϋρρ«'«Γ 
Ι>7 ιΗβ ΒΕΐΙ^ Νί4β. ΤΙιίβ ΙΙίΦΗτβ 
118 ΐΗε Ν^ςιΙΙίιγ ΐΗοΓβ ντλ» οί » 

Γ. 7»» ιΗλΙ Γ^ίΒαι6^α^ Α\«νν(1 

ίιληκΐβ υί θ9οΐ0Μα \ ζν.ά (ίιιΐ Ηε 
\ν«« Γε€ιι, (Η«ι ΥϋΓγ Οιγ, «ι 
Μίία^ΟΜίαη^ •ηο(Η£Γ Οΐ(/ οί 
1:α'γ. ^ί^'ίΙΙίτιίκι Ιοο γ^Ιλιοϊ ΐΗο 
Γ.ιΐη€ Ρβέ^κ; 1)01 ηβίΐΗ^Γ ^ίνββ 
Β• Απγ Αθ€ουπι οΓ |Η€ θΓθΐια(]ϋ 
οί ιΗί• Ρ»Ι>'€ οΡ Ηΐ8 1*1^0$ ΤΗϊ^ί', 
βί« ΜΙαη. 1/4), ίί. €λρ. α6. 
%ηά ΑρβΙΙοη (1«:•ΜίΓαΙ)ίΙ. 

ΙΡ Ι ηηΐ7 §;τι«Γ(ί ιι (Ηΰ Ροοη* 
(?α(ίοη οΓ &11 ιΗ<•Γ6 Ορβαςβ 
Τ)ΐίη§.<;, Ι (ΙιοοΙό Ββ «ρι ίο ^ηζβςβ(] ίη ΓβΓθΓΓηίη|τ (Η« Ον 
ίοηίαΗ$ ίΓ.ίΐ Α'ΐ*'αΐ9η:!Λ£ΐ^ ι ν. ν 
^^(^^8 βηιί.-ο!)^ Γοηκ ίη Ι-ιϋΧϋ'ν 
«Β<1 ΟίΙ)»αΰΙ-.€τ)', ιΚγ 1>€ΙΙ«γ ιγ> 

€ηΡ^Γ0€ Κίο Γιί•ν έ Λνν*, •Γ'' Ι.• 
^ίνί ΐΚΟΓΠ «η €ΧΐΓ30Γ0ιηίΓ/ 

(^Αη^ίοΟ) Η« <:οηΐΓίνν({ (•> ρ&ι.- 
ίοΓ Α νη/ ν/οπι}«ΓίυΙ ΡπΓ #ι» 
ΟΓ, ΓΐΐΗ^Γ, Γοη)€ΐΚΊΓ.2 ιτιοΐ€ Ιΐι»α 
Μ^ο. Ηίβ ζΓεΐΙ &ΙϋΙ1 ίη ^!.>• 
ΐΗβη\«ΐί€» Ιοο, 17 ν.ΊνιΙι ΐ Λ 
ρι1Γ€<1 ^'ίΐΙ) Γοπκ: Γογ • Οογ);]- 
Γ€Γ, ιηί(;Ηι Η«νβ ϋοπίΓ-^υκό 4θ 
£η•ϋ!ίίΗ (Ιιί• ΝϋΙίοη οί Η ιη. 

ίΐΛξβΓΛΐ άιά ηοΐ »11ν)ν ιΒΰ £«ι• 
ίος οί Αογ Ηνίης 0γ€&Ιιιγ6, 1>υι 
«οιι'(Ι Ηβν^Μβη 11^6 υροη «11 
γνΗοΙϋΓοιηβ νβ^βΙλΙ)!», βγο^ρΐ 
Βηηκ. Μιη7 ίλΐ3υ!οο& Κ»ίοηΐ 
Ατϋ £ίντα ί)Γ Ηΐ< ίοιΙ)ί^(ϋης :|»β 
ΕΛίΊτϊξ οί (ΙιγΠβ •. 8α€ΐι «^, ι|-«(: 
ύίκ,γ Γ*;Γΐ'ηιΙ)>θ ιΗβ Ηαιτ•«η Ρ:ίη8 
οί Οα«Γ&ΐιοο'• ΤΚιι (ΚβΐΓ 
8α11β βΐ€ Ιίΐκο ΐΗο θ4(» <ί 
Ηβΐΐ, Ι>€€ΐοΓ€ ϋΛ^^ Η«νο ι ιΗο- 
Γοη^Η ΓζίΤΐξ^, ΟΓ οηβ ^οη1^ηυΓ^ 
ΤιιΙ», νίΐΗϊη ιΗϋΠΓ» : ΤΗίΐ ΐί 
)•οα βτροΓο ΐΗο η Ι) ίΐβίί, ίοΓ « 
ε^τίλίη ΝυΐΓ.Ι)6Γ οί Νϊ^^ίβ ΐο 
ΐΗβ Μοοη^ ι[)4>^ νν\]| ιοΓΟ ιο 
Βίοο(Ι Χ)/:^, Ζβί//. ίη Ρ^ίΙ'»^. 
&ηϋ Ι,ικϊαη ίο Βί£> Πρα?. Βυΐ 
Ιΐ)6 ΐΓοε ΙΙολΓοη, ργοΙ)αΙ)!/* ««.ν 
Ι^ίΐ βίνβη Ι))• €η€Τ9, "Εκ 
** ςυο €ΐί»Γη Ρ^ίΗβ^ϊΟΓίαί ίηΐί•- 
** άίΛυΐΓ, ρυ^Βιι!^ ηβ ΡεΙ)^ νϋΓ- 
*' €βΓβηίαΓ, ςιιόΗ ΙϊΑΒίΐ ί:56Λυο• 
' ΓΡίΠ πΐλ(.ο&Γη 18 είΐϊΐΐί, ιγ»'- 
*' ςη Γιοι! Γηεο:ί« \«;γι ςοι^Γ^ο• 
•* 11 ςοηΐΓβΓ"»-η.*' Ι, 6 (Ιίϊ Γϊ- 

νίπΛί. 5«νί Γ»; 4ΐ;'- βΓΓ οΓ 0(;\ν- 

Ρ 4 ν\ν*τ». 5λ 
υ•9 ΜίΝτηι Κ^ ΑΐβΒΚΙί. ρ,νΛ^^α ίζ Χ χ,ι^ΛΧΛί τφκααιψ Ιν^ΛΪί. ΆΐΑΚ» 

«ν»(, Ιΐ4Γι««β(, ΐζ «.' ΛλλΡί. * ΈτγΙλ ^ί ΜΛΨΛί ΐ«Μ»> 

§^ί *ξ^* ΜΕΝ. 'Λλνι•! Ητα, Ζ Λί«»<, ^9>β<» ιε^ ^«ι•- 
^ςβί τ*> «:λλ.ν>. Ό ί.^ σ^7^^^'Λ νλϊϋς, «γτγ;^ ί'/κ;νφίαί 

'ΛΙΛΚ. Ζ^ΐΗχΛψ,ζ^ ω Μ.ινίτΐ'πί^ υ.ιαιι^^^ λτ:• ^ης ΑΊ- 
τ\Ύ,ζ νχάί. ΜΕΝ. Ο. % χ,χλχ.ττα ,2:λτ.Γΐ, τι ζ^λΒαψ ρίι.η ΐΗιΐ, 0Γ.ί**Γ Γ/•^Λ•ίΓβ/» 

ΟϋΐΗβΗ Λ'ίν'ςε 1•> Η^^ 5Λεΐ2Γ», 
ιΗϋΐ ιΗ.)- Οιουΐιΐ ηοι γπ^ιτα- 
νουΓ »«> Ι?εοοηΓιβ ΚΜ/αιΰται, 
Λι*ι# ί/ί^/' ("Όγ ίι ν/ί* αι\:ίΙ Ιο 
«ΙΐΑ Μα^Οιβίεΐ «νίιΚ Βοη%) 
ΐΗϋΙ ίΐ, Ι^•1 (Η€]Τ (^0I1Iϋ ηοΕ 
ίαΙ)]β£1 ι^πγΓϋΙνκ^ (ο ιΗβ ΕνίΙβ 
οί ΑιηΙ;}(•οη. δβ»• Α>•. Α- 
■χοίτη ΌίΐηφΙ. διΗί.ί•?β. ίο 

ΟΓίΙ. €.Γ.Ι. ΤίπΐΟ€Γ4ΐ. & ΪΙλΙ. 

•ίή Ροί-Γ. Γχίαοΐ. 

ΐίϋ Ρ. .ΙοΓ'Ηργ5 ^ί.ο, [€οα- 

5 ϊ'.β^βλ*; τ;.•^χ->] Κ£ς«:^ 

1; ρ.*, 3- Α Γ.' Γη ίη Λγ.*ι η:ν, 
/ι :.• ι: ί Λ. ί. ς 1 1: ε £.ν ηνιίί^ ι ί λ 

'' Γ•ί'θ ρ3•? Ιί£^:.λ:: ■^ί).^Λ''ί <ίΐ- 

** ^'^ϋ^, ϊη'ίϊίοΓ ατιΟ,αηι **— - 
Νί-νν, 5 6 ιΚτί; !ί πο Λο.-.'υΜ 21 
ΙίϋΙϊ, Ι'-Ι Ι «.»η ί:η.}.ιΚ..ΐ /)/'λ- 
^99 α ι &.'*:[;*■•: Β (,ϋΛΛ γπ^γο ΙΑιί 
ϊΐΐν Ρϋ'.ρ 1.^' (:ί:ΐΗΐ&1.οη α: Γα- 
Γίί.Ι* ί.'.ϋΠ Ιί- 16 οΓ Γ. ^1^.<1^ί π, ιίΐΐ 
ΐΗίΙ Ιΐ-.».)^ ΓβΓίΜΓΐΙίΐϊ ίϋ».1ΐ Ρ::Γί% 

ίη βΓΓί;»Ι, Ι αϊτί α, ι ιο ζ^^ηκ, 
ΐ'ηβΐ Ι.ι.α^η ΓΓϋίΙ Η?ν€ ν,Γίΐ ίι 
Μ^κίλαί «^ί^ί»-". Ρ '!■ \^ν»».ΐο 
♦•.35 «ί Λ», ϊ•} ίΐίνΐΓ, 6ν€Γ Γΐ^- η:β«ιί ΤίβίοίΙαι^ Αή3, ϊΓ Κ ΗβΗ, 
ν.Ηγ (Ιιοοί.ι Σκάαη «Ιι«γ, ογ Π- 

«Ηο ίοΓΐ>»Η ιΗ« ^1^^η^ οί Β^αγ^, 

Ρ>Γΐ• οΐ' Ορη€ΓΑ(ίοη ίη Ρλίβηι» 
οοΙ)', ίυΐ εΗοΓι: ίη λ Λ ΙιοπΜΐι, 
ΟΓ, ρείΗιρ•, Γν'ΓΒ €ιτ2ΐιικ•? 
τβχ4«ν 18 ραΙ «ΟΓ τβην». Ιο- 

ηί€«. 

τη^η/κΐΓ.βιΙ, Η^Γβ, ΐλ-«Γ€ €ίΗ9^ 

Γ/•/*, ΛΓ.ό α*:^ΜΐΜ3, 

^Γϋ/(^-:κ; ν1(Η ΒϋΐΥ«Γ^. Α Μ^- 
ΙϊρΗοΓ, ■> η ίΐιο Β^^αι^^»^ •»/, 

ΟΓ.ίίίΐί/^.•»^, οί ΤΓ«δ, ΟΓ ΡΙβ•• 

Ι) ;•-•τίίί»,-. ] Κ^βτέρ, ρ-Γ». 
Ρ€Γ!^, ι•:;.!. Γι' 5 α (\ρ. ΐ'Ηβ 
Γ.."Γγ>«^ ΟΓ Ιί)^ («υιηϊη^ ΜουηΙ 
-Λ;*; \^ίΓθ, ίη Οπίί^ €Λ\^ά 
Κ.ν;τ:;.ί,-. 

§ Μ->ί->^:λ4* τ<;. ]^ ΑΓίΓ 

ίι ίί. ΟνιΜ ΐΙ *! Ε•'νρ:ί!:{1α (ΗςυΜ 
Λ•: \νι.-Γ Ιη ιΗϊίί ΝυΐΓήιϊΓΐ'.ν ΟβΓο. 
Βυΐ, [«Η.ρ-, ίι ίβ πΑΐυιαΙ, ^η 
« ^1.1 (.:•)■ Ι.*ί11«••. ιΓι-, ηί•ι Ιο Ι»ς, 
ιιρο» Μΐν/τ9Τ» 9^ ΑίΛ^. 53 χμλί^ τ<ί, δ Ιίίΐίπιη. ΜΕΝ. Ου ρλ Δ/*, άλλ• «Ι- 
$ξίίκ£ίσ%ψ ΛντχΤς κξν,νιτ» «τ» άξι•!» ίΛ<β. Πλ^ι» άλλ 
ΧωΛ;(ίτης λ', ί Α/λ«£, « »••1• ίρ<^ ίΓ<ι ΆίΑΚ. Μι- ^ 
ΜΕΝ. Ό^$ ιίνΛβ^ιι» <}«> «ντβ», «ν» Ιν:^«2ί ΐΓ<ν. 

ΆίΑΚ. Όροίί !-«» ψΛλΛΚίύί ί ΜΕΝ. *Ά«-«»Τ<( φΛλΛΗζ»! 

1/9*»* «»π πβίίΐων Ιίψ %1η τντβ τ• γ9ωμτ(ΛΛ. *ΑΙΑΚ• 
Τ^ιτ 9-ι/^ιτ Λ(7«. ΜΕΝ. Κ«< τ»5* 2/μμιτ* η^ο) 7^ρ ΙΟ 
««•«»Ιΐ(. 2ΩΚΡ. '£^5 ζκπΓ;, 1 ΜίΜτνΐ; ΜΕΝ. ΚκΙ 
^'λ«, 3 Σί^α. ΣΩΚΡ. Τ/ τ« Ι» Ά«ιί»«ΐ( ; ΜΕΝ. 

ΛΡΤίί, 9^ Τΐί ββ^^ΤΙ^Λ ύ ^ίΛΤαΐϊΙ τις, ΛΚ^Η φ«λββΊ0^βΙ «ροη β Π Ο倕ίΐοθ8, Γο νβπγ «- 
«6λ 11 ΙΟ •ηΓ«ΰΓ, <)ίΓβθΐ7, ία ΐΒβ 
€&Γ€ οί ι1ι• ΟοβΩίοη : Ογ, ρ€Γ• 
Ι)•ρ«) ΐΗβ 8ρ«ιιΙ(€Γ, Η«Γ6, ιχκλη• 
Ιο Γ«7, Μ|λ«>^0λΜ ΤΙ( 9, «' 1ι 

" ^λΐ ίοηι« ΜκΙηβΓβ.** . 

ίίοιη (?«/ηι, ΐΙιαΙ ι11 ιΐιβ ο\ά 
ΡΙ»/(Ϊ€ΐ•ιιβ βίβι! Ιο οΐΐ, τέ λΑ 
τ2* ρ/χΜ* Ιιοι^Γ^ινΜτ ύτ'^ίν λιατ- 

Νιιηΰοίιι^υζΑ. ^β οίΐΜΐ ί^ϋ 
Μ«ι}η>«η 80(1 ΙΗίοιβ ΐΓοιιϋΙειΙ 
ν^ίιΗ ΐΗΊ• ΟϋβυχΊοα, ικ^Ηβηοϋ 

1%«ηε€, Ι ίαρροΓΰ, ιΗβ ΟπιΚ» 
»ν« ιΐιβ Νλΐηβ οί χ^$νζ«, ΟΓ 
ΡίΊν^Ιίηξ^ ίο Μ&άηϋΓε. 

* Παλαβή)»;.] ^€Γαία^ υρ• 

Λρ Αί)>€η'αη ]ιΐ(|βίβ: ** Ιί 
** Εν^ΑΐΗ ϋβ 1>ιιΐ α ^οιιΓη^|^ 
.•• λίηςβ (ο αοοιΗ€Γ Ρ1•ιβ, •ηά 

** \\ Ιμ ΐΓυ€, «'ΗαΙ ί» Γβρθϊ(6(1, 

** ΙΗ2( αϋ, <λΗο Ηανβ <]Ί(:(), «/€ 

** ^"<ί8;**1 "Ο 56ίι!ΐ II -^1 η, 
**'ιΙιια ϋιβίβ 10 ςοι^ι^Γίϋ \νίι>ι ** ΐΚοΓ€ 3ϋ11 }σ<Ϊ8ί?«, Λ/ζ^/, 

<* 10(1 νΐΐΐΐ ΡαΙβΜοΙ^Ι, ΟΓ ^4 Λ*, 

*^ ΟΓ •η]τ οίΗβΓ νΗο ΗλίΙι όΐ£(), 
♦* 5/ λο }Λη}η{ί ^η^|ρη^ηι?" 
^*/α/. ίο Αρβ^ο^. 

1 ιΗΊο1( ίι ΓοιηβνΒλΐ ρΓοΙ»1>Ιβ 
Ιΐΐ€η, (Ηβΐ Ι^ηάαη^ Ηβκ, ρΙ•€- 
ίο§ $β<Γαία ίη Ιΐΐ6 ρ«Γ(ίειιΙ•Γ 
€οιηρ«η7 οί Ν€βο^^ ιι πςΗιβοο• 
Μβη, 10(1 οΓ Ραΐ4ίηΐΐ(1α^ νΗο 
Η&<) ΓιιβÀë(^ 6γ • ΓιΐΙΓβ Α€€ΐ>« 
Γλίίοη, 18 λ Κ<0(1 οΓα Οί6€ αροη • 
ιΚ« «1>ονβ Ρ&(ία^£ ίη /'^/«» 

Μ^ηίρρΜί Ηβ(1 «&€<} Ι)!:» £οτ 
&ί•ΓΛ/ίί) Ιο Γ27, ** ϋ ϊ γοηθφΓ 
*' Η« ίι, (ο 1)6 ΓαΓ?, (ΌΐηίοΓίίος 

«» ΡαΙοΛοΙα, Κα ΡβΙΙον-δαί- 
" ί«Γ(Γ6, «τίιοΓϋ Οοτηρ^ο^ Ηΰ ίο 
** ιηιιοΗ 1 η0β(Ι {ογ." 

§ βτβλλβί. ι ΙηηΐΏβιΙηΙβΙ^ •Γ- 
16Γ (Ηί8 «^ολλβ» (Ηβ Λ#5. ξοελ οη 
ΐΚα5 : ΣΔΚ. ΙΛλΚλ «τόλλνς 
ί^^αχΛ. ΜΕΝ. *Αλλ* {νρβκα^, 

«Γ^ς, {^ ΠλατΜΧ β^τβ;, • /μι», 
Γ 3 «"«ί** ί^ ΜοΛπατ ι^Αια»&. ΪΟΚΡ. Π»ρ; ν^ ϊδ τ/ <ίζ•>ίίΓ<»5 ΜΕΝ. £ν2«;^Μνν, ^ 

ς ^ηον ϋί•9\Λί ΜξΛ τιτη'ί^^»^» Κ; »ν1ιβ Ιτημημ» 1 τι^ 
τ«, ^ γίίξ «^«1 τ«Λ«ΐ9ι^ Λί^κ^ΐ'» »}^ι^ ^^(Μ. ΧαΚ7. 

<^ιώ(» «ΐ9ΐ7« τ) ΊΓ^γ^ρα ιΙψλι• μεν. Τίπς $€ »τβ/ Μννν 

ΐρκ) ^ τ0 ΚΛκνΓν.' ΜΕΝ.. Εντ^ ^ Σάχξβ^Ι^, «η «αν^η^. ^ΙοΓορΗβΓ (Ιί 1ι« (]ιτΓ€Γν«8 ^η 

»ΐ6»ΓαΓ68 οΓ ι1ι« Βούγ >»«€ 

^ βίρανώ^ ίιψΛβΟ*^ ΨΙαίΦ 

ν/(ϊίΐ Ι^πεβ Ιο Λν/^. »— 

Ρ»Π, Ιο Γ<ρβ ϊΙλ νοηίΐ€Γ8 οί ιΥλ 

4»β ίικτυΓΓεό Λβ ΟίΓρΙβ^ΓοΓο «ί 

1>]ΐ: (ΰίΐίη^ Ηϊγπ (Ηλί ΗΪ8 \νοΓάβ 

ΓΛΛίτ)^ ; ίοΓ τνΙιίοΗ, Ηϋ νουΙ<ϊ ί>ΐί»β 
Ι»€«ο ρυι (ο θ€βΐΗ, ϋιιΓ'ί^κ^β 
^£θ«ΓθΥΐδ 8η(1 )Μΐ.-η«η€ Ώί9•^ 
Βτοΐ1λϋτ-ίη•1.»ν ΐο ΐΗβ ΤχΓίοί. 
ΗΗ ΓεεοΓκΙ £χρε(ϋ(ίυη ^2&, (ο 
ΐα%6 ΡοΛείΠοη οί Γοπίϋ Ι^δτηΙδ 
ΜοηηίΑά Ηίηι -Βγ 2>/ί»^^»/ ιΐιβ 
Υσΐ2Π§ΐΓ, ίο ιη/ϋΐςΗ Ηβ "ν»8 Ιο 
παΐίε «η Εκι>€ΓΊτη«ιε οί (Ηλ( 
Γ»Γη0Ϊ18 ΨΟΓΙΏ οί ΌονβίπΓΤίρηί, 
ντΗίτΙι Η€ ΗΐίΤι Ιέί( ηι,-ίη'ΐιϊβ 

Ηίβ Χνςήτίΐ νττΛ ίΐΓΐη; «ρπη 
\νΚϋΗ, ^ι ν(ΤΑ8 ΐΙιοΐι^Κΐ, Ηβ ρν^ι 
Όϊ•η Λη»1 Ύ-^ία^^ ι»ρ<ηι Ββ- 
ϋίΓοππηιΙ^ 1>ί•τ>. Η 1β> *>»;:. ΐ£»Ω, 
££τ(»Ιη, ϊΗλι Ηβ «« οΙ)Ιί§€(ΙΤΌ 
« ΐΛί€ΡΓ, νίιίοΗ ΐϊϊβ ΡΜΙοΓορΗδΓ 

Ηίδ ήνοοΓ, ίοΓ Ηί3 ΕΓςίρβ ίταίη 
8ί€ί^ 4η«1 ΐΗι'ί ίεοοοίΙ'ΤγΜηΐ. 
'ΤΒβ ΐΙιΐΓίΙ 'Τί黀, ίϊο ^ν^ΒΓ1ο ιη2ΐς€ υρ Μιιΐ€« ^«ΐν«ρη 2>^Τ7Ι, 
Ιΐ)€0 τπθ€ΐι ίαΓρ€Α«<1 «ι ΟοπγΙ, 
ομ] ΌίΜφ4^ ντίιο άίΙΙ 4>^ά^ 
νβοίΓβιίοη (οΓ ΡΙαίο : Βαί, ϋίΐ- 
ιος ίο (Ηίβ, Ην Γοοη τβΜπ]«ύ 
Ηο<η«. Ώϊοζηίί Ι^ίΓΐήυ^ ΙΛ^ 
ϋί. 8. ιβί.ίη 8νϋίΐ4ΐΒ<:«, |[ίν6««9 
(Ηβ &Ηον6 ΑεςοοΑΐ; ϊη ^Ηίοΐν» 
\ν€ Γ€€ ηιι)ι«τ ιΗβ έοβίΓβρ^ "•? 
8117 ^^Γνίΐβ Αη«η(ίιικ£ «ροη (|« 
Τ^ΜΠίβ οΓ -^ιοΐΐ^ί $β' ΐΗαΐ Ζ»- 
€ΐαη, Η£Γ«, |>Γ9Η8Η1)τ> «»1ΐΜ «ϋ 

ΐΗο Οίνίηβ Ρ^Λ/βν€Η«ΓίίΛβΓ. 

¥το 00^ Γμ, Η^ρβ ίη Ηνίΐ. ^ 
γγλ/// ν^Αβ '^οηΐ ΙΟ ί»^ .Τ1}«ΐ« 
Ο^ΜΛ^ ΟΓ ΟηΐΜ ϊ^βίββΛ, >ρ• 
ίθΓ6•Η4θ(1, Ιο λίπι. ^Η« τ^ηβ^.^ . 

2)/β^. £λγγ/. Ι^ίΗ.. ϋ. θβ^ρ, 3*• 
ννΚΐίΗ Νοκίση ίδ .ν/\αΐ -ΜίΛ^^ . 
/«/^ ΗβΓβ, ρΓβ(<Γη<1& (ο. ΠίΙίονΙβ. 

^'Ώ^ίρϋαη ΘτζοΙκ . ριναοπανοά 

ΛΥΗιΑ, -«Γ(«^-πτΐ€ΗΕα(ρΜΤ7,-<(ι« 
ΗνιηΜΓ €}1Γοο«ετ€^ (ο Ηβ ΐΓν«« 
4α ιΗΙβ ΙΙύΓρβ^ οηΐγ^ Ί'Βλι λ^« 

ροΐιΐίϊ. ί^ρ χΛώΜη, ίΐ ί$»ύ, Μ£Ν. Όν ^ιλ ΔΓ, «τι «-^ 
%ξ^ν9 γβίρ 9^ ^«(^%«»(^9Τ«λ•ν }ίπίΐ^ ζτλκσ-ίόν Ηχήσ^Ψ 

'*ΛΙΑΚ. "Καγ^ ίί)Ίΐ ««πι/μ, /β^ ««/ τ« «/μ»( νικρ^ίν λ^Ιιι ^ 

'Δ Ίί Α' Λ. 1^. Μινήπτν ι§ Κι/ε<]ΐιι. 

Χϋάιη'• Ώίάίί «/ 8οςηΐ€β. 

.>1ΕΝ*|^*^ Κί^ι^ί•, {^υΡ/ί9ης γ4ζ ι//μ «ι, χ«•»' >$ β^' 

Σ'Α'κρ^τίΚ) οττίτι κΛίήα νξ^ς νμας ^ ίΙχΛς Ι^ί σ• '3ι^ι» *^»1», 

ι^ιΛοι^.. ΚΕΡΒ. Π«ρ|ΜΐΑιν ^ι», « Μβνιτπη, ^ΛνΙβίπΛΰη τ 
&9ί§α άτ^\Λγ ΖΓζΛο•^»^ βγβηιρβίΐ, »§ ^ ν«νν -)«)<Ιμμ ^ν^ν 

(^ίΛ*>κ. '£^« ιμΙμΙγ^ι» ΰ(τ«τ τ^ χ^ί»Α^, 1^ ιΐ^ τον 

{^Μ/τν- ύμΟλ ωίυίίΐό, Κ; :»»(ν2Μ0( ί/ίιβίβ• ΜΕΝ. ΟύχΜψ 

"* «ΓΜ^ΐ;*.] νν //^ ^#γΑ/. βτβΓ,''}^ί«ι«οοαεί1η61β(ο8«ϋ{β» 

Γ^ χ«νι/*> ΙβΐΜ».} \ΤΗ« Κ«- ύχ ιιίςίη^ ΟΗ^γμι^ ΐΝΪΛη 1ΐβ 

γητ^ρΓΰοιιης^^'ΤΒ^^/ IIα§^^^α§ τα Γ»]^, «««ιίς» )αχαν, Γογ ύ^αίί^ . 

'ΗαΗ, ΓιΜ ^#ν'^«^^^/'^ο*ι^β^^I14 4)6 πΙιΙνπιΠχ (λϊ^ (ο Γβίκ :θ^ 
ν«ΐΓ»^8 ,>ίι<ιη <1ο«ιηι 1}| ΐΐιο Ροοΐ, ^γ4/#^«μ*ιμ0, «νϊκίι ΐΗε Ητμ/μΪ, 

.ίη§ (Η«( ίβίΐτβία ΤίίΛ νοτ'γ ΙοιΗ νΙιίεΚ «τιβ ιΙΐ€ ΡοίΐΌη Ηε {ιιά ' 

-(ο ^(}ΐΗι ιΙιΪΒ Ι^ϊί^, «ιιθ \ϋ3 βιΗ 6ηηΚ• κύ*ηη ί$ τεείκαηββΐ Ιο 

[ρ«ι ρΙΓ Ηΐϋ Ο^ραΓίτιτθ» ιίΐΐ, ϊΐ 1>ε γ•ιΙι«γ 4 5ογ{ οί ΡΙ«η( /^ ' ' 

.Ίΰβ|[^ Έ^κίιΗ Γ£ήκ(] Ηίαι ί«Α, οογ ΚμΆ^ϊ. 
•«ινΗ Ιαύίειίΐιίιτι «^«χ* "* '^Ρ^ ΐ ήηχ»ι3- Ι Ιίηον ηο 'Αν^' 

ϋπαίΕ, ιϊΐΑ Ο^ΗΐίίΥΜ» 6ΓβΑ{(« ΙΜΑΓ ΥοεΗ ΑνίΚοΗίγ, ββ ιΗα 
α^ησιιι^Ιι 'ΐΗίβ ΑΙΙβ|οτν, ν»1ιβη, ςίνβιι ϋ^τ Ηίι βοΗοΙβΓ ΡΙαΐ• ; ιη 
Ίη ϋίβ 'ρνΊν«(« €<]^Εΐΐγ οί & νΐιίςΐι» ίΐηΐ ΡΙιίΙοΓορΗβΓ ς» 

<ννί& Ί1(μΜ\ ίοτ ΐΗΊβ Αίβτηβ 4ίσΐ), ΙβχϊΙικΙ Οηιηι§6, «ι4 $6 Χλ'^^η κ) Μινι$ηιΐί• 

μβτ^ } Β^ΕΡΒ. θ9»' «λλ' ΐΐπΐΐπ^ ά9»γ»Λ7•9 αΜ &Μ 

ι§ «ιι})ρι/•ι, Τ4»}* ΐι>^β5«» § ί><*γχος Λχ^Λης• ΜΕΝ. Έγι^ 
ϋ ν»ς β-Λί κχηληλνΒτνΛί ίλξ» ; Κ£ΡΒ. Μμ«(. ί Μι- 
Μ91Π, «£/*τ; τκ γΐ9ας, 9^ ΑιβγίίΨΐί ιτρ• ογ, «τι ^ «»«7*«- 

Μα]6Α7 ο^ΚϋίΓοο, ίΗλΙ ϊ ιΗίιι1( ΙονΗβ νηβ)ίαΓρίΓ€<]: ΡοΓΓεβΓεβ 

ίΛάαη {νΛϊο αΙΓο ςοιιΐά ηο(, «η^ ΤΚ ης Ι^Γβ (Ηαπ ιΐιβ €οη• 

ρο£96]7, 1ι«ν£ Α &£ΐ(6Γ Αοοοοπΐ) ί^ΦXϊ^^^ ΟΗμγΓιιΙικΓ, «ο(Ι Ηαρββ 

% ηκ>(ί βίΓ&£Ιβ<), ίο; άπου•» αμΙ οί « ΜχγΚ/γ, «ρρ€βΓ ία 1ιί& Β€- 

βονίοοι Τιΐ(]ας6Γ, Γογ (Γβλίίη^ 1)»νίοιΐΓ. 

ΙιίβΟΗλπΑεΓν'κΙι ιΗίβΙθ(]ί£η•Ιγ. § *λβλΧ^•1 '^^ί* ν^Ο'^ 'Α 

Ηΐι ά)\η%^ 26 Βΰ (ϋιΙ, Γ6«:πι$ & ΐΚβ ΜΑΓουΜηο ΟροάβΓ, «^ Ιι€Γ€ 

ΟΓοης; ΑΓ^οιτ^βηΙ, (ΗβΙ Ηβ να• ΐ\ζρ^(ίκ%^αΡ^9ο/\ ίο ΐΙι« ΝνοΐΦΤ, 

(« ΓοηΜ €πιί耕ΐ α^τίβίαηί βΙ- β 8€9ΗηώίΙ, 

Δ Ι Α' Λ. χ{. ΧΛ^ωης ι^ Μιν/τ9Πί. 
^ ^(/^^ ίαν/ίοι ΟΗίΓοη ««</ Μ^ηίρρυδ, «3««/ /^^ ΝανλΜ 

ΧΑΡ. ' Λ Πο%$, ^ΐ κχίοί^ίΡ.ί, τ^ νΦ^ίμ/Λ. ΜΕΝ. 

χ\ Β««, •< τκτό ΟΙΟΙ «%ον, Ζ Χ^β/9. ΧΑΡ. 

'Αίτβλβ ^1^ «ι>5'* «ί> σ« }<ΐ4Γβρ4/ΜΐΐΜΐι^^ΐ|ΐ'• ΜΕΝ. Ουκ 

Λ9 λΛ^οΦίς ττΛ^Λ τν (Αη Λχ,φ^φζ" ΧΑΡ. ^Εη ^β τ4 Λφ^Ιρ 

«τ» Ιχιϋ. ΧΑΡ. Κιί(^ μ«ν «τί*^ ^ι Μ τ•ν ΠΛντ«τΜ(, 
ι3^ (ΜΛ^ί^ υ» /Μ« «9η}»$. ΜΕΝ. Κβίτ'^ τ«ί ξνλ^* * σ» 

1Τ</ΐ«ίξ«(, ί'Μλνβ'Μ Τβ Κ^Λ9ίφ9, ΧΑΡ. Ί" Μ«Τ4ΙΤ »» &!} 

«0^.} Α^ θΓΛν. Βα€ 3 ΡΓΪ«η<) (Ιιίιιΐς•, ΐΙ)&1 ΐΐιί• 

Ί* Μάτην, &ο.] ΟΓϋν'ΐΜΐ Γιγ^ Ιη(βΓρΓ««ι!οη οί Οΐ^^νίαι «ο• 

. Ι^β 5<Γΐλ1(ί, Κ€Γ€9 ί•, ** ΤΗ€η £^θ5ΐ«8 (Ιιβ δβοΐΐηκοΙ, Ληά ί• 

«^' γοη ΑιαΙΙ, Ιο ηο ΡοΓροΓ:, Ιίλνο υηη9ΐΐοΓ«1>. ηηά ιΗμ ιΐιβ .(ιθ€ 

*^ ιη£<1β (Ηίβ Γθ£ΐ«2(β Ρ&Π3|;ο, ΕβηΟε €θΐΐ3'Η[Ι^τ ίβ;. *^ ΑιμΙ Γο 

** £&€£ ;οη Βλνβ οο( 1}Γ0ΐιςΙιΐ ** ρο ίΚλΙΙ Ηι»ν6 ιηκίβ Γο {Γ€ΐΐ 

" γοηΐ ΡείΓγ-ρίΒοχ." Α• ίί •< α Υογλ^β ^γλΙν,*^ Υί^ίΗ 

(Ι ΓαρροΓϋ) βνβο Βίι Η•νίης ίι ιΗο ι«€€ίνέ<1 £€ΐ!€• 
(οίκοη ονβΓ 0)&ηΙ(1 Ωϋΐ α^ι 
νη'ύ ϊί'ιαι. /^Μγίης «^ Μ«ν^«λι«. 57 

ντ^λίνκΰίς τοητΛ» νλ»»; ΜΕΝ. *0 Έ:^ης ΰ^*γ ^ #μ 

Μ /κίλλα» ^ 1^ {ητί^ίχΐήαν τΣν Η»ρ«». ΧΑ Ρ. Ονκ «)τ#- 
τίν/ΛΛί βτ/, ΜΕΝ. Τντ» ν* ίΗΚΛ νίνλκήτΛς τ• «νρθ'μίΓ- 

ΧΑΓ. .Σν Τ 8» ΐ^ι<; «$ «β^'ζβ» ϊ(ύ9 ί ΜΕΝ. "Ηδιιν μίτ, 
«τ» ιι;^•» ^ί. Τ/ ύν ; ^Χξ'ί* ^ τντο ^^ «»ι«^«(Π» ; ΧΑΡ. 
Μ,ήύς ίίν αν^ίίν'ας ττ^όΐΐΜ α%7Γλιυχί9Μ* ί ΜΕΝ. Ον ιτρ•^» 

ι& «η* ϋ6λ«ι•» ^9^9; 7«1ν <βλλι»ρ ιτι&τπνι>. ΚΑΡ. Ον^ίνΜ^ 
ΤΛί-ζΓ» ττξ^ς ΤΛ ηό^ύ/ΛΜ. •- Τοιτ ό^•λ•» βητΛ^ΨΛί η 2ιΓ, « 
ν«^ ^ία<ί βίλλας γηίσ-^Λί. ΜΕΝ. ΟνχΜ» «9Τ4^«ν^ Ι"• 
«ν•3^ι; 1$ 7βν /3/0ΙΤ. ΧΑΤ. Χλ^κψ λίγης* <η» ι^ «*λν}^( 
ίτ/ τ»τ**.^ »«,-ί^ τί Α<Λχ5 ϊΤ|;•β•λΛ^. ΜΕΝ. λϋΐ Ιμ;^{< . 
«>. 'ΧΑΡ. Διι|μ τ/ ι» ^ »)ί(«ι ΐ;^(. ΜΕΝ. ^ Θ^-Ι5 
•μια, ίΐ Βίλας, Ί^ τν( *£«^ηκ 1^ 2ιΓ«τ•». ΧΑΡ. ^Ιβ^ιν 
-τ£τ#9 ψ49, 2 **Ε{^«» ^«ν »νΜί ηγ»ιτ%ς } •& -Κ "*; ιΛ<^Λιι 

>#«Μγ7#»> ■«; •μοΜ( •«2#^ ^^^Μμ9 ήιΐΜΐΜ '£ΡΜ. Άν 

^ΑΡ: Κϋ^ ^ «ν <η' λ«ΐ:«» ν«1ί.^ΜΕΝ• "Αψ λ^Ά^^ Λ 
* 6ΐ(/>ατ?^ Αρε.] 8«« ιΐΐΰ Νβίά ΰρόο ΰιο νΠίΐΗ 0/βΧτ^«/. 

Δ Τ Α' Δ. Λτ\ Δ<•γινν$ ι^ Μ4ΐι»^λι& 
*?ϊ*^ίί β^αηίίγ β/ ΜβυΓοΙο•*/ ΜοηΜβηβί^ ηϋνΐί ναι *«/ »/ /ί# 

Α10Τ7 ^Γ^ Κ.Λ^, Ι9Γ/ τΛ/ ^7"^ ^•μΓ^ ι§ νΛίΐΛ/9 η(ΐΆ9 

λ ^2 νρΛΤί^Λ^Βχί άζηας ^ ΜΑΤΣ. Κ«^ ««-^ ι^ 

βχβ-ίλίΜ μΐψ, ζ Χί9•ηί%υ^ •ς ΧαηλίντΛ ΚΛ^ίβίς ^ΜΐΓ~.ι•-.' 

γψ9ΐψ, 9^ «χςι Μ«Λιίτν ΐ«-£ιιν, ^ νλλά ιϋς ^^»^Λ^ις ^ 

:.•ί^ι «τ4^ .έ; ΛβίλΤ^φ* αί>ιτ»ιψίΗ9^ 1ίιητω9 ι^ -άνΐ^ωρ Ις τ• 
ιΐΐκ^η^βν %ΛΛα€γιί%Μ9 λι^» Τ» ««Λλ/τν, '-βιίιν ,ίτλ νΜ»» &- 19 
.||Τ Γ^ί ικι> (ί^Μν;• ο ν }"•»« ^Μ }»(«/(»; ιιτ/ τ«γ•κ ^«γν. 6ο ΜΜψίχιη ι§ Χίίζ»9(^, 

μα^» Μ£Ν• Τ/$ ίί «ι ϊξΛτς τκ ^Λπίπί Μχ,ίΨ, άπΐΛίΜ 
τ•4ς 9ύλλ€4ς χφΛΛ,τ^ ; ΧΕΙΡ. Έρίν ν^ίς η »ίκ άτνηίφψ. 
Λ9ΨΛ» Ονκ Κ9 ϊη ή^ν ΛΐηλΛν»9 τκ{ λ^λ^λτΪλ^. Μ£Ν• 
Όιμβ' ΰν ί», ζΜ9ΤΛ ό^β» τ# φ^ί;; Χ£ΙΡ. Ο»», Ζ Μ<τ*ιτ• ΙΟ^-^ /«ιηί6-;^ιο» •λ4ν^ τβ η,τηΐψ ί». ΜΕΝ. £« λιτ•^»- 

1^&ψί|ίν, βί^πίξ Λ9Μ^ ίη νανρ ϊίίψ «λΛ* ΛψίπΛίΐΪ9 τμ-«9 
- «ηβιτΜ» ΐ9/«εν• ΜΕΝ. Ός«, ^ Χίί^νν, μη 1* τηηττΜ^ 

ΐη^οη!^ &θ"» ^'β >νΐηΐ οΓ€οη• ιΚοοςΗΐ 1• ΓοΙϊΛΙΐϋΐβ π>7 ονη 

(Μίανβοκ, ί( 18 ρΓθ(>ιΙ>1β (1ΐ2( Μ£ιηίη§, Γογ & 1>€ΓΤ«γ, ^ΒI^β 

ίοιηβ οΐΙ)»* Ρλ6ΐ6 (ηο( «βηιβ ΐΗβ >νοΓάΒ οί ΐΗβ ο.Η6Γ Ύνα»/- 

άονη ΙΟ «β) ^ιτΐπΐ οί Ηΐππ, ΐη Ιαΐΐοη^ λθ(]- οοηρβΓε (Ηϋΐΐι ιτϊιΐΐ 

"«ΗκΗ, Ιϊ€ "«Γ4β Γ€-ρΓβΓβη(€(Ι, Α« ιΗβ Τβχΐ:, νΗί«:η Ι Η*ν« ΙεΓι, •• 

Ικ 18, ΐη ϋιί* ΟίΛ^ιμβ^ Ληά ιΙ ΓοιιιηΙ ί(^ ^* Υβίρηι εαπι 

ΐΐιχ, ^ο ^^^ '^3ΐ ΐΗϊβ Ι,ιίο 18 ** 6^0 Γβιηρ€Γ νίνβΓβηι, ϋΓ- 

ιιο(- ιΐιβ Ρΐβΰβ. ΙΟ 6β 'ρ^Γ^έΙΙ^ *' ιίβηοςμβ^ ίΓμ6Γ€Γ< Γοΐβ, Ιΐΐ€€, 

Ιιιρρ7 ίο. Βα( ΖίίααΜ ντονίά ** αΙ>ο, Ιαηη Ιιοηβ βιιίβηι 㣕. 

ΐΒτη ίί ίο ίίβ ο^«ϊΐ ϋΓβ. " εο^Γ^Γβηΐ, Γβ]<<]υΑ ίΐβπι οηη- 

•**β}ίβ^ Η ζβύτ^ &&] Ι σ«α ** ηία, <ιιΐ£€ΐι'ηςιι« εο^ϊη^οβΙ- 

Ι ^ΜΜα& πηιΐί^ Ογ^ιβ8γ οί ^ Ίλ νίΐβ, ^6^^φ^οορ ςιΚΜίΑΐη 

ίΐκΓοΠνβ ΏοΙβΓβ Ι ' ^6 βΐίοιν- ** «1ι« ρβ/ νίόββ Γιι'εΰ£^6Γ€ηΐ ; 
€(|- Ιο εΗ&οςβ ακολνΒΰ*τ» (Ο ** Γκίβιαβ νί(!βΙκ€( «οχοιη ιτχ 
οΐ(βλ«θν>7•, &ικ1 Ιοίυοίοίΐβ Γοιηο ** εβρκ. 

•ί^ίΙκ.• '^οτιΐβ.ία « Ρ4υτ«ηΐ(ι«ίτ•»^' ΤΝ• ηιινην^Τι^ηίίίΰϋΜ»!! 6'ί 
Μ ίοϋονβ; *£7» ϋ. ζοη άάί &ίΐΦΪ4^€»ρφ»^ ά-^^ηβα (<ί^0. 
ι} ΛηΌλανΑη» τβν ομιίνν, 5\«ί, 2>«γ, οοΙ ^^μ-^, λρ Η^^^. ΑηιΙ 
^ο(^.τρ#ψ?? (αΤ «ίρ«« οί «ντβ), ΐο4«Ικ« ί^ι^ ΗβΓο, ' !« ιΗβ ίο-. 
Ι&^^τΐ γ^μν/Λ 2«η»2«, «^ ε<«^]^ ΜβΑοίη^ οί ΗβΜΡτ^ 
•ΜψΤΜψ «κηηΐρ. ηχ•λιι03»τ• θι&£ - Γ««ηι» ϋο ηι» ΐορ ϊτίΟίβ^*; ίότ Η« ' 
τι^> θ«ηρ«) . 1νη'λΐΜ'3«ΐ' ;^ εηοΐ•!^ Μ•9«νχ (^^: Γ«|ιΐΓοίη^ 
«Μττ^Γ (ΓβηΠλί» ιΗί& Οκη-'. &β/^*ι ΐ/ζΛ^^^/^ΐϊ•. - 
(αΐ£€, £€(»ΓάΙη^ (ο ιΙμΙ^μΙ^' γ 4ηρ«τι«9«τ; ] ^ίρ]^Μ9 
ίθ(1 Ιη€, Ιβϋ Ι ΙίΜνΜ Ιμβ (Ιι9«γ8,. ιΐΐλΐ ''«η^ιηνΙ» οί(«η- ^Μντ», 9^ {ς τά »Μ *•9ί 6 λαγ^ ^ίΤ?,' ΧΕΙΡ. Π'&'% 
τ»»• φιϋς } ΜΕΝ. Ί^'Ότι *ί• ταν ίψ 'ί^ βίγ τΐ όμοΐΰ> «ίΓ 
9ξ τΛΜψ Ιγίνίτΰί τη 9ζοσχ•^\ς, >^ ητΛυ^Λ ό^•ι« «^τχ, 

ΧΕΙΡ. Τ/»> Λ9 ττίΐία ης, 5 Μίηη-^ί; ΜΕΝ* "θ«^, 

ηΛζίίο-ι, ιζ ^*^ βίνταίρ άφίξητον οίιτ^ί. 

ί?ΚΐιΊθ€ϋ, ψ»ο4ί^ιη άί^αΝν ψ^χ^ί- ^η 0^ βθβη ΓΡρββίβί, ίο ιΜ• 

ΛαΗ %ιρ»Γ^, α 1ιιιΐ6 1>€ΐοιν, Ηβ Γυίΐοη ία Β^ς^ηηβτβ. Γ ειιιΐίοη 
φ •θτί ει\. &ς.] ^^«{ΗΐΚίοΐΒ Ψταηβαίιοη, 

Α ρΐρίίβηί ΟοηννίΓΓιΐίοη )$ζΐ3ύ^Λ ιΙΐΓββ (ΙβεειτΓβ^ ΡΗ^1οΓ^ρ^,^^8< 
(^τΚίης 2 νν^ΐΐς ιιρ ΐον^λπΙβ-ιΗο £αΐΡ•α€* ο£ Η%Η. 

•*ΔΙΌΓ. Λ Ντ/β•1?ί?ΐί >^ Κ.ρΜτγς, ο:χ*λ*ΐΨ ίγΛ^ιν' ί^ι 

τ/ βχΛΓίφ- Λντο/9 »■*<«/; ΑΝΤ. Αν/νμιψ^ ω ίίι^/νι\ς. 

«Μ-αίν β^»ν, τκ$ Κ ίκίΙζνό*Ιβίς άψά-ΊίνΛΐ, Μας Κ ^ύΛ/$ 
χ«τ<0ντ«$, »ζ ίζτϊ τ^Λχη>^09 άΒ^αφ•* τδ Έ'^μ5^ ό^ς άν» 
ηζβα'ΐοντΜς, >§ ν^ητ/ν^ (ίίίίίν^ψτας, ίϊΐν Ϊΐ69% ΚΡΑΤ. 

ΤΚΨ βίο». ΔΙΟΓ. Δ<ιί•>οίσ«'» » Κ,ι^ΛΠίς' ίΛ^κχς^ γά^ ''''''* ιλ 
ναΡ^λαχ Ι^ψ. ΚΡΑΤ. Κλ4 αλλ,οι ^.ψ• ναΚΧ•} σνγκοίΐίζχιψον 
ηρίϊΐβ' Ιψ αυΊΛίς Υ Ιη'βΊΐμΛ», 'ΐσ'/ΛΤίνί^ύ^^ς η ά νλύνί^^ ί 

\νβ« δοΗοΙατ Ιο 80€νβΐί*^ ««μΙ 'ΤΙ)/€€ ιτβ ]^ίη£<1 ΐυςΰΐΐι^ι^, ιβ • 

Φξίηίΐ ^νίβ δοΗοΙβΓ ια Αηηβίϋ' |* εΜυ ιΐς ιΐα5ά$£τ.] ΡιΗ Γογ ' 
»^/, 20(1 ΟίΛία 10 0*»ΐ(ηίίΐ ΐΙΒυ 7%ν ςίί» τίξ; ««βίίίί. Λί^Α, 62 Διβνίννς, Άνητ^νίίς, «, Λ• 

%ςιή Πι 1^ τ• τξΛνμ,α ίψ τλΊψ χίς•Ϊ9 ίϋχ** 9^ τ« νΜΪί» 'τβί 
νίΛγψβί, « ««ηλιΛβ/τι«, ΛΨίΧΛΑίϊτΦ, ^ ίΛντΛ ίχι^ί^φντ• 

^ *£λιν3γς4( χ^^Μ ιτΛΗ(ίίμΛ Φ9Τ» ντη τϋψ νολί^», ^Μ^βν- 
Φ09, όυ• (Μνας •ικίτβίί ίτηίγίτ»* «^ τ«βΐ;τ«, φίΛλΛς 'ίτνη% 
χζντΖ;, ίζ κυ^ΪΛ τετ]«ξ« ^α3^ Ι«ντν ϊχ«*9. *0 3"* Ά^ατΛ» 

β»'^^χξΐκΛψ) ηχ,ύηο^ 9^ ηγα,ψοίκηι τηζος ββ^ίζ^•»9^ ^ «ξΛί 
Ι Ο τον ίV^•^ Λυτω »ζΜ'«;^^^ίίΜ«^Ρρ^«^ ^^^^ ^ ιχ^^τ^ Λντψ 

ΜυΤ^^Τ•, 9Γ0Λν ΤΑίν ΛλΧθ»9 βτροίΤ^ίξ'^^^'^• 'ΐ'^•Γ«$ 2)1 

|Γ• Θ^^> τη ΖτίλΤ^ ^Ιν ν«^ν^ ΛΙΤΟ^ίΤΜ ΤΟ Α^βΓ«Κ1ί 

ΐΜ»τό. Οντ®-» ί"! ν^φύίίς Γ^ΐ' α•Λμα•ν»9^ Λυχΐ9 τι }μ(««ι- 

^11, 1^ Τβν 'ί7Γ7ΤΦ9. Ά Ν τ. Π«ί( β/9» ΤΙ, ώ ΚζΛΤΤΙΐς, (€4Μ 

«τλιιτίί τβΜ γίΗτ^αίι^ ΚΡΑΤ. *Ρλγ«, ί Άιττ<(γ5ιι^. 

Ό μ\9 7*15 Ι»ιίλΛν>ι», ι/>ί*5•/9Γί;^νι» πνΛ «β»τβ» ιτρβ€ιζλΐ|. 

20^**"^* ^ ®ζ?ί ^2^ {χϊι}"!! τ»! ίτίλτ»! ΛτηΛζύοΜ,τφ τίψ 

{ΤςΟσίΑλ^ν, 1^ Ζ?-«£>ίίλ5ΐ|Τ ΛνΤ69 Η ΟΧύ/ΚΚ^ Ιζ γ09ϋ ΛΛλΛΟ-Λς^ 
νΐχίΤβϋ ΤΗ Ο-ΛξίΟ-ίΤνΐ ΤϋΨ ίτηλΛαΨ, Ι€- ΤΙΤξΛΙβΊαί τΦ9' <Λ•- 

ϋτ»!» ν^Γο 10 ^2ζ»«ν» νχο 5ι;μ? ι^ 9'^β0^ότ«]τ^ ίαρτόν Μ-• 
-9π/ς«ντ«, )«ιΛ«νΐΊΤ«/ ^ί^ί >^ ο Άξβ-κκίίς Η '^^9 βιΛβίη& 

2: βϋί/ΛΛ'αΙξ, Λ;^§<ί ν»•β Τ/,» «-Χ/ΤΙ!»• β; 5$ *<β» *! ι^εητ•* *γ 
τ9 «ν^^{0(, «ΛΛ« τ» /χχ8 ^£&λΛόι> το ^^ον. ΉγΛ9ΰί»τν 
ΪΙ φ(Μ»ς^ όμότΛ/Λ^ αν τ•7ς ^ίλλοι;, ι^ «ξ/ι< ι«^ην; »«τ<€- 
ν«/. — *0 ϊ'έ γί Ό'^φίτης ο ίίίάτης, 9^ ττΛ9υ Λ^-ϋλΦξ τ§β 
νάίι, 9^ »^ 6ΤΛ9ΛΙ χ^ΰίμχϊ^ κκ οπΦ/ς βΛ^ιζα9 ^^λτφ• 

^Ο,'ΪΪΛτ^ίία Τ ΛντΦ ΛΤίχψϋς Μί^Φΐ ττΛ9'ης* \:πύ άχβ- 

ίωνί Τ«» ί>Γ3Γ«;ν, φ!στ(ζ φΙ «γι .τ29 ΛΚΛ9^θί9 \νΐθΛΐ9Φ9Τ6ς 

««ς•^0^)}τ/, μόλίς βΛ^»ζασ'ί9» "ύς•$ Ι^ιί κβίΐΛζαλωψ Ι«ν- 
τβ*9 ' ϋ£ΐ<το, >^ Ιίίψ.ίΖ μηχ«9^ «αίςΦίο^ΰα ν,^Χιν^ φ βίλ" 

♦ ΚβΜτπ«$άχΐ]ν.] ! οηηο( ος- ραίοαι. Ι οοηοΐ !?οϋ ΐΗ!η1< ιΚβ 

€οσηΐ ίοΓ ιΐΐίβ Α£•.υΓ«ιίν( ΟβΓβ Τ€Γίηΐη»Γκ.η «τ ον^ίιΐβ Ιο αα 

ίβ•ϊΐι, ιΙ»β Γ οΓΓΊη»«ίν€ Ηριηβ βΐ- Εγγογ, ίη ΤηηίοΓίΒίπρ. ΤΗβ 

ναγ«, ίί Ι • ί'*»<•« Γ.οι» Κβΐτ- λνο^ά ϊηιιΛ Ηογρ, Ψι%η\ γ, ί/•* 

^οπ) ν/Ηιε(ι €αριη(ί.α «τ«<; Γο /^6^ €ηρρα4β€:αΛΐ, 

τ<5-^ τταξΒ-^ίΐόΨ^ Ιγ» ϊδ ΙγίλίίΨ. *ΑΝΤ. Καν* ^2» ««"^ ««τ»""! 
ν^' άη^ίξΛ ψΛντον τοις Λλλοίς^ Λλλ' άφΰς οίμ^ζοντΛς 
«ι5γ»5, νίοβ'^ζχμά/ν Ιιτϊ τβ ττόξθΐΛίΤο'ν, νξοίΰαήλΛ^ον χω• 
ξΛΨ^ ως Λΐ ΐχίττιί^ϊίως ζτλίν<τβα^ί. Π»;β6 τον . νλ^ψ #2, «/ ^ 
μ,Ιν ί^ΰίτίζυόψ η, ιζ ΙνΛντΐΰύν' (γ0 ϊϊ μβίλΛ Ιτίζ-Λτόμην Ι» 
Λντοίς. • ΔΙΟΓ. Συ (άν^ £ Κρ*τίίί, κ^ *Ατη'σ^9ίς, τόΐύ- 
τ»ψ Ιτυχιη %υΐβο^ύίΐτοζωψ . Εμ•} ΪΙ ΒΛιψ/«$ η • βββνί^- 

νττο Τ8 ττΛί^ος ίκ (ρβ6ξ^άίκ»9 άιτό$χ9»9' « ^£ • Αη^ίς οι 
ϊξΛίΤΛ ΜυξτΙα τϋς Ιτ»ΙζΛς^ ίνύτφΛ^οίς Ιχυτΐψ^φ•• οΐ 
Βλίψ/έβ$ λιμ» Λ^λιος Ιχϊγιτο + ΛΤΐ«&λιι«ίΐ'Λ/, #§ $Ϊ5ίλΗ 

Β'Λ¥θί»''•^ΕίΤΛ ΤΜ ^ϊν Α^μίοι βί,ιηΦ»αίψν χον υιοψχ . ** Οίκ 
** α^ίκ» μίψτΛί ί-ΛΤΛύίί, ίφπψ^ υν Λΐ/τί, %ς τλαλψτ» 
** ίρ^Α»!» ο^ζ ;^/λ<«, Ν^ τζνφαν Λντύς Ινηηχο^τΰάτης «ν» 
** •χτ»ΐί»ί^ίκβάτη 9Μψίσ•κν •ηττΛζοίς ^βλέ; 2ΓΛίζίΓ;;^ίί.'*— 

τυ Μυξπν) η λιτμ το9 ίζΜΐχ, ^Λυ.ον όί ΐί ^ φς τας 
'* μ\ψ τι-ολί^ίνς ίί^ί ν^ττό^ί ϊτ^%7Λς' άλλα ^ιληαι^ννΜς 
" ^γαινίζα ιτξΐ των Λλλων' Ιχλ ίβ τν)^όΡιος ζϊΤΛίίίσχΛΐύί^ 
** >^ ϊακ'^νάβψ ϊχιπλϋί^ωψ χ^ τίνΛγ^ν, ΖΛλνς ο τ•"»***».**— 
Ο μίν ΒΛιψ/κ^ γβί^ χύτΌς, ίχνί^ κοίΐΐίγίξα φθΛβτας ττόλλ^ίψ 2ζ 
τη^ ΛνύΜψ, οτί χξίίμΰίίΰύ ίψνλχτίί τοις μ^/Μ* 'ττ^ύβ^κΗΠ 
κλψ^6ΐό(Λ6ίς ίις Λίϊ βΐΰίαησ-^Λί « ^άτΛί^ νβ^;ζΑ>».— Πλί* 
Ι^ο/ γί 8 τϋψ τυχ,5σ•Λ9 τί^ττα/λκν «τΛρίίτρ^βΐ' τότδ «ιυ'»]^.— 

Αλλ ίΐ0}} ^ί> β»•/ Τ« ψ6^1ν Ιδ-ΙΛΙΨ. Ά•νθολί7Γ%ίν χξ^Ι, 9^ . 

ίηατκύτηίν ττό^^άιθί» τ^ς άφίχ,να^ίνίίς, Βχζχ), ττολλοί γί$^ 
1^ ΤΜΚίλοί, >ό «ταντβί ^«χρνονΓί;, ζτλβιτ τλ» ιΐΐβ7ΐ'Λ?>' τκτ•» 
Ι£^ ¥η^ί«ν. Αλλοι >^ ο< ^ΓΛί-ι; ^Ύ^^'^^^^^ ο^ν^ητΛί. τ/ 
τϊτβ; Λρ:« τβ Ι φίλτ^οψ Λυτνς ίχΐίΐ τκ ^/«^ τ^τβ» «» 
τ« ύ^ίρ^*»,*^* δςίβ-9-Λΐ βύλύξΑΛί. — ** τ/ ϊ^χ^νί^ί ΤϊίλΜίΚ- 
** τ•^ άττούχναν ; τί ΛγανΛχηΐς, ω β%λτιψ%, κ^ τλϊτι«, 35 
Ο 2 '•'' '^Λ^'^'ΐ^ 64 . Α^ντφ;» 1^ *ΑγΛ/Λψ,%9^^. 

" ΪΛίΛΟβς, Δ"Μ>Ρ. ΆλλΛ νΜττράττηίί ΠΤΛΧ. Ονϊί «- 
** <«■*. Δ10Γ. ^Α^Λ «ν .ΙτΛ8τ«ί, 6;τα άνΜ « τλ ητ^λλ^;» 
** τ^υφκψ άτιολίττσ^τ» π^^/ΛίβΛί -, ΠΤΩΧ. ΟνΤίΨ »»<2τβ».* 

** ;^οί ίχ, ιβτίχΐί/ί '«♦ <ς} τΓξΛΤίπ χ»λ^Λς•, *^ ί^υ^ον /3λί- 
•* τ^ω*, ΔΙΟΓ. Ε/ΤΛ το*8τ©- ώί», ζ^ν «ί^λίί ; ΠΤΩΧ. 

10** %ξί^^^ >^ ίαί/ΤΛ, ή^οαζ^ττας αψ τ» »'β;ί^{Α»5. Τ/ ΙΜ 
•* Λ¥ τίζ ,ϊχί λί7•' νιρ νων ήαι»^ •'πάτι μ τηλικΗτα φιλβ- 
** ζαίοί ίίΟ"»» ί «ί Ιλ^Ι*^ ^ιν^Εί» το ι» Β^αί^ΛΤΟΊί, ας ΤΛ>ν ι» τλ 

•* γΐ^ίβΐ Χ»ΚΑί> φθί^(ΛΧΚ»Γ Αλλ* .Λ7Γ^Μμ^V•^ ^ *«/ Τ^ 

^ Ι Λ Λ • λ'. Αΐ(ί(>τ^ χ^ Αν^^ν^ΐ'βχ^. 

Τΐΐϋ €οΒΐββ ίΛοαι ΐίΐϋ Απώγιϊγ ιί /^ίΙίΠα τΛ\ζ\λ9<1, 

ΆΓΑΜ/ΤΤΙ ' ^ν /Μ«ΗΙ<, « Αί«(1^ 9\Λ\ίΐ\9 ΙφόηνίΓΜί, 

Ι/ν 1* ψίλΙ<τας }Ι 1^ ^/««« λΙιγλ¥Τλ{9 τ/ «ίίτ»«» 
' ΐΓΐιτ Ό3ν70-(« 3 1^ ιτ^4^ΐ9ν ίίτβ ^^-;Μ-<£λ»ψ«( «ι^τβ») $τέη 

5 Ιίίί'πΐΐ'χ 9ζ ίτχι^ϋν* αλλ* ντηίονίίκΛ-ς^ (ΛΐγβίλΛ βχίΐίν^, %φ» 
■^ϋλ^ς» Α ΙΑ Σ. Εΐκότως, ω Άγά^ίμνοψ' αντίς γβίξ ^«ι 
τίί ^η^ς (ΐ.ϊ•ίί<^ χαΙβίΤ!, ^βι(^ άίΐί^ίταα^ίίς Ιττί Τόΐς 

ΐίτϊ κ\»ίίϊν ίτηϋνη^ι ι Α*ΊαΣ. Ν«/, τλ τ^ τβ^ίβνΓβί• 
^09ίΚ%ΐΛ γάξ (ΑΟί «» Η ίΓ«»βχλ/<ί, τ» <ΐί»έψ<5 7* *'^*• Κ^ 

9^ ΰτ<κ^Ε;^&'ς;ί0'«ίτί ^£ο< τ^ν Ιί6λα>ψ. Ό ^^ Α£»^^τν, Όν Ιν^ 

ΐ^λλΛχις ίσ-α/σΛ κινουηυοντ» κοίίακίκόφύΛϋ ντο ταν Φ,»- 

^^φ.•χ, ΰί^ίΠΛίψ «ς. ν {;ν«<, ίτητηοίιοτίιοζ ί^αν τ« «;Γλ«• 

15*λΓΑΜ, Α/'τ/λΙ τ*<7*^*<^ <5 7**"*^*. ''^'' ®ί«"'*> ίί ^^«# 

^^<}^ οί ΐΗ.Ι Ναηι^, α• ΗβνΐΓ£; Ιηβΐ Η* >ΛΤΑ8 Λαγΐη^ <Η« Οπρ• 
5ΐίυ^*)1«Γ4<1 & ΡίοιΙς υϊ 8\λ^^ρ^ €ΐαχ ΟΙηίίν, ν Κ<^ Λ€ (Κοκ^Νΐ^ 

^•1 Μ4»4«ταΓ«^ 41 υίκνψΜίηφ• «9 ΛΛ-βϊί)*4/Λ4 ί ΜΕΝ. Γ ττλαι^, * ΐΕύ^τα^β; ^«τ« τ«κ <« \χ^ζίί »ν, 'ίίς κ ντο^ίΐ}, τ< 9«ι τΐίς κϋίτΜ νορίίΛς ΰΐϋ^»^ 4ίλΛ«Η τ^^ ^"^ ^^^'<^^ ^^> ^^ ΐϊτηφ ί/* β ^οηίΐβΐ Λ//»/ 
βαΐ Ι ειηηοΐ Ιββ» Κονν ίτλίοΐ», 
Ιϊείηΐί ΙΗ« ΝβαΐβΓ ΟΌπιρίΓίΐΙνβ 

ΟΓ Ηϋ^ν (ΩιουΙίΙ ϊ( Ιιβ (84ίΜΐ ίη ΐι« 
ΠπΛ δίπΓβ οί ^/«ί ΟΓ ιβ.*;ΐ//) \ι 
04Π 5θν€Γη ίΗκ Οβηίιίνο 0•Πί 
οΓ τδ ν^, 1?βς {ϋί« Ι οιη Γίτε ίίο 
€οηΓιίΙΰηι Μββηίη^ ία ίίαύαίίΜ 

ΐΗΊηΙι ιΗβ λ^^νβ $ϋη(€ αα 
ΐ^1^^^€ ΓΪΓβ βυΐ αί Ιίιο'β ^Λ'οτ^18, 

^^ΛV^^ι Γ€ηΗ6Γβ ιΗβ ννΗοΙί 

ΑΜίηινί $η€ ίη$/}ΐίίΐ^ ΓηιΚίηξ^ 
ιτλίβν βη Αί1νίΊ6 ιο 1>β ]ο πεϋ Ιο 

ΙΐΓ?^Ι . ΙΙλϊβν 18 Οίΐιοη ί^ΚίΟ 3(1- 

νι•Γΐ)ΐ«Ι)γ ; 3Π(1 ίί, *(χοΓΗ1η§ ιο 
ΐΗί4 Οίίΐ^η, ν»ρ ννοΐίΚΙ Κίςι»!!^ 

1^7 ίηηίανϊί «?♦ λ/9*' /ίη/ιην}^ 

** €» «νη ιηβ," ίι νιουΜπ Ι 
|^ίΓ.1<, 13€ 5€ηί>; ΪΗΐ( Ηίί^ (Η6 
Μ'αβη6? ©Γ ΕχμΓνΛοη Γκ^ίπκ 1]η• 

ςαΙ.— -ΝοΙ Γη^ι^I1 ΙβΓβ ^• η^ 
ρ^Λη ιο η^β 1^6 Τ»4ςίΗ5 ^"^ 
ΐΓλ:βν ίοΓ ρΙ»ηοια^ ιβ Ι Ηαν^ 

Ε«ρ/ίβΐοβ Πϋ) )]4ΐίΚβΓ, βηίΙ 1+ίβ ϊίοηΠίΙβΓ «•>*#, ΜΐΙΐ€ Ν<αΐ<τί• 
0€η(1εΓ οί νλί•;, /Ε>/Λιβί, ι^οιΙ 

»/ /^&ί Γ^βί*. !Ηη ι^ίβ^« ΐΐΓ« ϊ||«! 

ιΗαΓβ Γβ( '/οπΗ 6γ ο(ΗβΓ£, Ι ο•ιι 

1)« %\Λ^\ Ιο οίΐβΓββ βΓγ, ΟΓ αΠ^ 

Ι ίιβνβ ΐΛβηΓκ'ΐΛΐί, ίοι• Β 6βΐ^ετ, 
ΑΙ ηοΓ.ΰ ο\' \ΐΛ^η ί8(ϊι^ο• ιη»» 
— ΤΗβ Λ/5: Ηΐ8 Ιι, »$ θ|ρέΛ* 
«τδ »<« «Γλίον ; ν^Η•ςΗ νΗΙ πιβΙμ 
ίο}ΐΜί)ί€ δεηΤίτ ιΐΐϋδ» '* ΥουιΗ 
*.* ιητνί(«() ιη*, βηΗ ιΗβ €οα• 
** Γ»μίί οί χτ\γ Μίη<ί, Λ'ιΜ 
** ηηπΓβ." Τΐΐ6 Αί3. !« ςΐ}ο(€4 

Οη-ί ΡΓΪεηδ νβαΙΗ Γ€η(ί€Γ Η 
Ι^.ηβ ίη Εη^Ιίβ^ ** Υουι» , ζηά 
** ΒβΚΐββΙδ «ΓλέΛ ξ^τίοίίΓ ίίιΠί 
*' //>Λ/οΓ« Υΐ)αίΗ,^υηίσθ Γηβ.** 
ΑίΜΐ •η<>Ιί"€Γ βρρΓθνί•8 οί «ίτλίίν 
νέ», *' Ι^οΙΙ οί ιΐϊβ ΥοαίΗ,•• ιΗλ 
ί?, "ΓμΗ οί^οηβΠρΛοβ:»* ββ*. 
ί 8«Γ« ΥοϊλΗ 'ίβ βρί Ιο 1}ε €01»^ 

• κάΐαβας ^ Οΰηιίη^ ιί φη % 
Ιι^€ι«>Γρ Τίβ^ϊε»! ΐ8ηΊΓΐ>ί£Κ «γ^ 
α Ιοίιγ 1,4Τ>2«*^€. 

Φ''Λ «ί^ίλότβς &€.] Μί/ιίρ' 

(η>ψΩ ΗίηιΓ©1ί. ΤΗε γ^Λ οί ιΗίΛ 
1^6 7^ Μ^ιι^9^^, η ΝΜ<Μ^Μνη/«. 

ΦΙΛ. ΟΖτ^' Λλλ' % η ττβίξΛίΓΛί'ας } ν γβίζ Λ9 ϋτβις ψ^ 
^ΤξΛτς ^(»4^ϊας ττζος Λνϊ^ φίλας. ΜΕΝ. Μΐΐ 5β(ΐ»- 
^«(9ΐ|<, Λ ,ίτΛΓρί' ϊίάΦΓί γχρ Έύίίΐτΐϊι^ ιή Ό^ρ« σνίγίψό- 

τά ^{τ^« Ιχ•/ τ* «•ί^ βί,;^ιτ«<.— Άτι^Ρ Ιΐϊή /»βι, «-ίί τά 
γλυφίπ», * •€•λ«9»τν0-<?. ΜΕΝ. *Ά$λΜ ι^ χλκ^λΙ" 

γίίψ »ύτύς, ΦΙΑ. Τι ^«ί ί ^ί^ΛΚΤΜ η νυίημψ το7ς χΑ» 
τω ν%ζ) τνψ ίν^Λί ΜΕΝ. Ν^ίι Δ/« Χ; ν,ολλΜ' «λλ' «τ 

^ΒίγΛ^ναν^ (ΜΙ κκΐ Πί Ί" ί/α2ί 'γ^ά^^τΜ γζοίφηψ ά^γ9ίίΛ9 
ΙπΊ τη 'γ»ίΛ/Μίψ^ός, ΦΙΛ. Μ))^«/εμ>(, « Μίνιττ^^ ιτζ^ 
τί Δ<ο$, ^ φΦόίίσι^ς^ ΤάΦ» λόγων φίλγ «ν^ξ/• Πςβ^ γβίζ 

20ΜΕΝ. Χ»λίχοψ (άν ΙτΐΙάτίϋί τηνίτΛγμΜ^ ί^ Η νβίψΐΐβ 
ΛτφΛλίς. ΠΛ«» »λλϋί σ^ γι ϊνίΧΛ τολ^ιίΐέβν.'-— £#0ξΐ Μ 
** Τ»ί ^λαη'ί/ς τήτνς 9ζ νΦλυχξη^τας, 9^ τβ χζυτίφψ 

3. ΦΙΛ. Μίί ΖΓ^Οΐί^99 «7Γ5ί?, ^ 7*^» '»''^ ΪΛ^^ί»*» 

^'»* £<$-' β|?$ «η ι<1ί$, «τ{ νίκνίΓΛζ ττΛζ . ΛντΛΪς» Ε'ίχϊ^ 

Ινο νβτΓββ 4Γβ ΓροΙςβη 1)γ ί^/χ/*" €οη8 ^ίνββ αβ ιπ^γ^ οΓ ί(ί Οοιή- 
/*/, 0<ί3Τ»Γ. λ. ν. ι6} — Βαΐ \ί ρ' Γιΐίοβ. ιΗιο β/3ολΟ, βΙιΙΐυο^Ιτ 
ΪΒ ΐο 6« οΐί^τν^ό^ ϋΐλ(, ΐΐιουςίι ϊΐ 6ο ρΐιίηΐγ εοτηροαπίΙΐΓά ο£ 

4>ιλ9τΐ)ί ίοΓ ^νιίί£^ )Τ€ΐ, »ΐΓηο(1 ιΗβιβίοΓβ, ΓηαΛ Γι^ηϊί'χ (ο τναϊζί^ 

βίίΐιΟΓ Αιηίαίία^ ογ, Αιη9^. 3αίΙΙ)' Γ»ί<1 οΓ ιηϊΓ<?Γΐγ Μεη, ^^Ηο 

"[ η.] Ι'ιαΙ^κ ^ Ιο 1)£, ΗοΓβ, ΑΓ6 ιιητίοαδ Αΐ)ου( ιΐιβ ΙΏυίΙ πιί• 

Ιηίοΐί^βίϊίνν &' ίη Ο/α/, χχχϋί. παΐκ Ρ&γΙ& οί 0;<ία. 

χ\ α\ιΧ:. η ,πι ϊΧΐΐΗηι• ? \ «^*; >^?ά>|.ϊ7βί.] Α 0^ίί^ 

♦ ό^δλ,ς-α'ϊϊίί^ιν ] ΤΙιο νβΓό ΙιϋϋΓΓί, καΐ* ίκ υαΗβΓίΙοο^. Ιιι 

]βη.\ «ι-^Αϋ ι«:η.ί..Γβϋ 6^ /ατίί- ΰαΜ /(π^Λΐη. Τ^γ. Ία ΡΗοηβ. ΊίΛ^ΛΤαπΗ*. ΜΕΝ. ΎίΓνργιίΙίβιτ >^, ΤΛντ4 σϋ. Τι γ^^ 

ιτζΛίτά^ ο-όί βίαμί τη» γ^οίμην την Ιμν^ν^ κ^ «^(» άί^μή^η* 
ιτζ•ς τκ9 κΰίΐΛασΊΨ. *Ζγ«Φ γά^^ ίχ^ί (λλψ Ι» ΜΛίνΐψ ηψ, ς 

νχη^ψ ίζίλΛύτας, 9^ ΛλφΖψ \{ΐ γάμΛίς, \τλψΙ» τλΖτλ 
ίγ^μη» *{»»* ^ΚΛλΑ^ 9^ » 9-ΛρίργΛίς Ι»ϋ>»^ΐιν .ιτ#ο$'«ντ«. ίο 

!!«»«» τ«ίιτ νύμωψ- ΤΛ9Λ9τίβί τβ<ν ττ•*ίί»(ς Μλίν^ψτα*»^ μήτ* 
μφίχ^ίνϋψ, μήτί ψΛΤίιίζμψ^ ^η «(ίτ^ζΐ^. *£ν μίγβίλψ 
έν κΛΒ^^καν ύμ<ρίζολίβί, νκ ιΐΐ'ίς 'όη χξηβ-βα'μη^ βμβινιψ, 
Ονη γΛξ τίΐς ^ώς λ9 «γ•Ιι ηγΐίμη» μοίχίνσ-χ4, μ^ γ««-μ(- ι ς 
σ-Μί νξος «λλιίλιτ;, §1 μη 0ς νί^ϊ κΛλϋψ τΗτωψ Ι^/ν^σΐΜ»* 
«τ «ν τ«τ( ν•^ο^^τ«ί^ ψΛΨΛψΙίχ τύτοίς νΛξβανίΪψ, ίΐ μη 
λυα-ίΐίλαψ ν^ίλφίμζΛνόν. 

3• 'Επα ^ί ^ίητΓΛξνν, Ω•ξί ^ι ίχί9ψτ» ηΛ(βί τίις χ«- 
λΐίμζνα9 τύτΗς ψίλ•«-«φ^ς^ ι^χμζίτβα η ΙμΛνΙό», ίζ ^ί^-ΙΟ 
Βηνβα Λυτωψ χζητ^Λί μοι, οη βνλβ»τΰ, ιζ τ/ψβί Λϋ» 

ΛΤΤλην ^ βίβΛίΧΨ νΤΤοϊίϊζβΜ Τν βίΐί' Τ«νΤ« μί9 ίη φ^6929 

ΐΓξΛΤΛΗ9 Λντ$ϊς. *Ελίλή^ί9 ν ίμΛντο9 ίς Λυτ», φΛΤί, 
ΤΛ § ηνξ (κ τ5 ΚΛΤΜΗ βίοίζόμιψ^. Π«^^ γΛζ ^η τντβι^' 
μΛλίί-Λ %υμ<τχΛ9 -Ιπίσκοπω* τη9 αγ9ΰΜ9 9^ τΗν Λ7Γ0ξί»ψ2ζ 

9-Λΐ/θ»«, άτ^ ^»ί Τύίχ^ίΤΛ ;^</0*ν» ΑΛ1$ίΐζχ9 9ίΤ0ί Τ09 τίίψ 

ΙΙϊΜτίί» Αί99• Ί"^ Άμίλα^ 11 Λ μ^9 »ύτω9 »-« «)^I4 τβ ηΛ9 
η^ν^Λΐ^ 1^ ^^«^«ιτ Τ8Τ0-Μ ν»9\φς μίΙϋΨΛί' τέτβ 7^ς |Γιτ«ίΐ; 
το ϊν^ΛίμΛϊ, ϋΗ Ό ^3. Τ4« ^^β(Λ;ν, ν^ηΐν τ«ί ■μοί9ΤΛ^ χ][ , 
μο^χβίϊι, 9^ το , ο-άίμ» ■χχίχ9χγκΜζ§49, ^ΡίτίψΐΛ 9^ Λμ%μϋ9τ.^Ο 

7«/ΐι/ίΓ 383ίηΛ 3αΐαηι. ριονβιΒίβΐΐΝ, Καπνον ρ^ι φ(ν}^«9 ' 

φ /«.βιχίίαί.] δύκ:Η ζ%ζ^ί ΜαΠ ίΤς το «τδρ «ΓΐρίέΛηβ-οι», ίβ Ρ}αί» '♦ 

νίιΗ Α^^Λκχ. ίΐκ Κκρ. €ο^ηαί. 
Χ χάμνζ^ 8υςΗ »5όί ^»/»ι- •}•^ Ά/ΐ*ίλΐι.] ΡΓορβΓίχ» Νί 

ίί κ ν/ιΐΥϊ ^ιίηο. ^α^α : Αηιΐ 1)^^^^,' (ί€ηία» 

ϋ χΛλ^. ί^ιΠηονι : Ροι ΐΗβ 5/ίΛ^. 

ί/ί/Γί ς»11«(1 αΐΐ νΙτίαοΜΐ Α£1ί• II • Λ'ί* ] Ατφίρ)*^^. 

οηβ χΛλά, ιπνΐ ιΗ€ ς<Μ:εΓ«Γ7, 18 Ό >δ.] Απ)^ οί ιΗβ 0;«/γ/. . 72 Λ£ί«Μητ^, ϋ- ΚικνβμβίντιΐΜ, 

^§ΐβ}^ίί$ ΤΛ ταχίΛι^α^ ίχίΐ*» τ» Ήτιά^ νίξΐ της Λ^$τη$ 

"ΆΛΛ^ Κββ€»φ^»Ηί» χξ9ψΛ4ΐ'«»¥ 1!Τ«ρΜ•λΐΜΤ^, ^ «%ΐί-' 

Κ«; τξΐΐιιχνς ι4 ν^τβκ* ϋηιτ ί*'ύς «ίΜ^ν ιίημίΐ 

ΤΗαε Ιη 1ίΐ€Γ»Ι ΕκιΙίβ^: 

βίβτί 1/ ΐΒ^ ^^Η^η^^^ αικΤ/^ίι ηι^Β ιΒ ^ άναΙΙ : 

7Λ* Ϊ0$$ηβ9ίΜΐ β•Λί ΒαΦί ΙλϊΛ ; /««£ *$ /^ ΒαίΒ^ 
ΊίΒ€ηία^ ί»ηά.νρ.ΙηΙΙβναιι}Η: 4•ά^ λΙ ίΒέ βκβ^ 
*Τή ηιζζί^ λΙΙ \ ^«/, «ι^^λ ϊΒφ Τορ ^ΟΜ ζα*η^ 
ΤΙ)€η£€/^β9ΐΒ^ίΙΪ€ΐ. Β7&ΡΓ€η(Ι. 1οέ•(νΙιοι««£Ε^Α(:4 Ιο ο«ρ^Μη.ι1ι» 

ΐνΟΓΐ(1, »0(! <ΙΊΓρϋΐβ<1, Ιο η»»ίη- 
Ιβίο ιΗβΪΓ Ι>νβΓΑΐ ΟρΊ ήοη8« υ(>• 
ο α (Ηίβ Ρ^ία(, ?τίΐΙι ρτβ&ι Ηαιΐ 
%ηΑ ΟΙ)ΑίΒ«οχ. 

•ρ Ι>6Α€.] ΤΗβ ννΟΓίΙ ίί£• 

Μτ^$ ςοπιαιαηΐγ η^'β^* 3ΐοοη§: ΐΐιβ 
βη(ίβη( ΡΗΙ|ιΐοι>1ΐ€»βν ΐο Γι§ηϊΓ/ 
ΐΗλΙ ΐίΜίταΙ Νο(ΐ9Η Λ Μαπ ΗβιΗ 
οΓ «0/ ΚΊικΙ οί Βείης;;^^ ογ 

Τ)|ίΐ1β:8> «9 000 1ΐ>ΐΗ 2 ξίηΜΤβΙ 
Νοίίοη ΟΓ /^Γβ όί ΑΟ Η.ϊγΓρ, ογ 
II ΤΓ«β, ηη(ΐ£Ρ νΗίςΗ Νοΐΐβη ογ 
Ϊ4ία^.\ί^ όούκ η<α τβρΓβΓίηι (ο 
(ιίπιίεΐΐ:* «η^^ οηβ ρ&ί(|€θΙ»τ 
ΗογΓ<ρ, ογ ΤΓβί, 1>υΙ οαη εςιίΑΐ- 
1/ «ρρΐγ (ΗΊδ Λ/^4ΐ (ο ^η^ οη€ οί 
€ΐΐ1ΐ€Γ Κίο^ ίο ι1ι« >νοΓΐ4}. Βυ( ^7α/^ Μχί ο(^«ΓΡ, ίπ ίπιι!(ν«?!&α- 
οί Ηΐιη^ (Κλνο «Γ(:(1 - <<ι• ΊΡμι» 
22ία 10 Γι§ανίχ ^Μ^[^ ; «η4 ιΙ^Μ 
«ροα ιΗιβ Αοοουητ; ιΗ^ι ^οά^^ 

&€Π^Γ€ 1ΐβ Η»<ί ρτρά ϋ€β(1 ΐΓΜή^• ' 

ΐηΙσΒβίη^, οοοοβίνβιί •η<> ίοηιι- 
«<1 ΟέΜί οί ιΒβ ΓενβΓβΙ δρ^ςίβ» 
οΓ 8οηβ ο( ΤΗίη§8 Ηβ \ν>8 ιο 

§ίνβ' Β*ίθ§> (•, Μϊά ΐΒ»(, ^ΟΝΙ 

ΓυεΙι /</^β/ ίοΓΓη€<] ίη. ΐΗο (ϋνίηο> 
Μίο<1> €Α€ΐλ 8ρ«οΙθ5 οί Τΐιίη^• - 
ΐοοίς ίί$ ΕχίίΙεηΓβ. Η«η*.^, Ι 
ζζγ^ ιΗίβ Μ^ογΗ 'Μλ Η•.(Η 1>γοο 
υίν<ί Ιο Πδηί•)• €αΐί^ϋ\ λτχΛ 

10(5 οί ΡΙαίο^ Γ*γ8, Τάί ίί ί5ί»ς 
υ-^ίς-βΟαι αΙτΙας τίνας ^ ^^;^«« ΜίΨΙΙΠΓ^, 5 Ν#«Ι^^«Λ»ΤΙ#«. 73 λ§γ«ψ, ο^ίΙξΛ «»£ιΙ«ί ι§ ιτί^ϊ'ίτί λ^νίΤΓ •9ΓβΓ<ζΐΓ•, * «Π μίπ 

1.\1.>«.« «'ι^«•« «^^ »^Μ7Μ■•Μ ^^Ι^-Μ. ίΤΛβΑίΖ^^ Λ»^• Ην. ⣫ ΜΓΙΐν Ί/λίτίΐ» 'ήζΚ», Μ^ ΤΛΪίτ* ι/5βτΛ ηίφϋςψ ώς• »« ι*» 
♦* Οακ/α βηιΐ ΡΓΐηϋίρΙύΐ, Γγοπι •* ηοίΗ'ιης εΐΓβ,'* ν/Ηβηοβ ΐΗβ ΤΗί秕, ι Και 
•* ΓιιΙ)ΓιΐΙ 1)7 ΝιΐοΓΡ, •Γβ ΓαοΙι 
** Λί ιΗργ «ιβ.* Αηϋ >νΚΰονβΓ 

βοά, ιΙ«ι Ηβ αΙκίΗ ΙΗ? ΤβΓίπ 
ΙϋΛ^ ηθ( οηΐγ Ιο Γι^ηίΓ/ ιΗ« 
Γ«ν€Γ&Ι 5ρββί6« οί ΤΗία(^«^ 
\νΗεΚ Ι)« Ιβ^δ ίΐαν-'η Λΐ/ηοηϊία- 
γ^ €βα]£$ ιιη(1(ΤΓ Οο<1, Ι) υ ι ιΙΓο 
IV ίί^ηίίν ΐΗβ β^β ΟαΜ/ί^ ογ 
0(.(Ι ΗΙηιΜί. ΤΗβ /ί/ίβχ, ΗίίΓβ, 
ιπΐ'πιίοηβιΐ, £«' ιΐι )Γ€ Γϋ( ροΓϋ 
ίο Ηινΰ ρτίζΪΛαϊΙ^ Β««η ιη ιΗβ 
Οίνίηε ΜΪΒ^ ^ Β^^ΑαΓ^ ίπζΐαη^ 

Τί'Λγ οί (Ηβ ΡΚϊΙοΓο})ΙιοΓ<-, ίπ 

8ρ<Ρ€Ϊ€• οί Ββ'ιηη Ιΐιιΐ «Γβ ία 
ΐΚβ\νοΓυ. ^* 

\ ά0^/Μ4τ«.] ΡΙαϋ «ΙΓο &Γ- 

Γ Γβϋ (Ηϋ Οοέ^,Γίπΐ οί ΙΜΓίΓ- 

τϋν φ'/^• ασ-ν/ΛΛίΛ ιΓνβι, ** Ηβ 
*' ίϊ^^^.4ί^ ιΗ»1 Οθ€ί, »« »ίΓ<» ΐΗο 

ίααί. Ι,ίΙ). ϋ». 䀕<ηη. 77• 

Κτά ΡΙαί» Ι^ίιΤΐΓεΙί, ίπ Βίβ Ρφ- 
Γίίΐ$ρ^ !«>»., Τα γαρ ίτόψ.Λ'ίΛ 

/ΙΑ^Ον, £λλ« ϋ ΗΟίΙ», ΙίΙΧΧνΙβΛ. 

•* Ρί)Γ ίΛα9'ρ*η*ίΙ Ββίπ^ί', •« 
*^ 1)εαιιιίΓιι1 «ιΐ(1 Αηιρΐ€, %τ€ II άτό^ν;, χαι κηΐ.] Γη ΐΙΐβΓβ 
ν^οΓ<1ΐ5, Ιΐί• αΙΙαί!β8 ιο ΕρΐΰΜ' 
τηί*% ΜχηοΡΓ οί «ϋοσυηΐίη^ ίοτ 
ΐΗ«ΟπςίηοίΐΗ(! ν^ο?ΙιΙ^ >ιΐ'ΗκΚ 
νΐ'«$ ΐΒϋ οί «(ΓΰΓΓΑ^', ΤΗ«(, 
ίΓοτη ΐΚβ Β«^ίηιιίη|Γ, ΚοίΗίηρ 
«χΙ11ΰ(1, ΒαΙ »ιι^€ 5ρα€€^ Βπΐί 
νΡΓγ πιίηυι^ ΡιπίςΙσ* οί Μ*- 
ΐβΓ, «νΚίςΚ Κο ε..|!<4) Αίοιηι^ ζγΛ 
ΐνΙιίςΗ, (}7 Λ€€ί(1ΰηΐ ογ ΟΗ^ποβ, 
3οϊηί;(1 Ιο οηβ βηοίΗ^Γ, »ηι3, ιη 
ιΗη ναίΐ /^ί/■^, ίοιηιρίΐ ΐΗίπι- 
Γ€ΐνί8, 6^ ιΐιβ ΗίΙρ ι.ί Μοίίυη, 
ίηιο ιΗβ ρη:Γ(Τ.ι Οτά^χ ιί 

\νοΓΐ^, "ΓηςΗ «Λνβ Γοβ ιΐ βοκ 
/^ΐίΓΓί/.— Βαΐ ν Ηίΐΐ βΓ« ηαΐ ιΗκΓβ 
^!(ψΜί ΐίΐΐο ΜίΕΪΩη, \ο μ' ΐΛ 
')'Λη οη« 10 ιΗβ οϊΗγγ ?- ΜοίΙ ί£ 
ηοΐ («»νβη υροπ Ηίβ ο%ι•η Ηνρ^ 
ιΙΐ'ΠΟ 1>β ΐ1)0 Λ!η»ίιίΙιιν Ρ^1^^^, 
ΟΓ Οοθ ? 

ιο ίγΜ ίηςίϋύ»^, ί<.•{<!οηι ί&ΐ|$ 
Ιο ρυ2ζΐ6 > >'"οη|; ΚοΛργ. 
\νΗρη•ί. Γί, Ι βίνο ίι, ίη Ι.ΐτβΙ 
Ρ'*χ}'β% ίηίοΓίίη^ βχρίίηιίΟΓ/ 
ΝΥοΓνΙδ, «β ίοΙΙον^β : *< 8ο ΐΗιΙ 
** Ι €υΐι!{1 ΓΠΓίΓκΙίΛ ηι•'ίν.ΓΓ 
" οηί Ρ}}ίΙ•/9*.Ικ'*\ ιτ>ίίηΙ«ίηΐί•^, 
'* ιΗιι ϊΗο νιτγ ΤΗ^ΐϊΐί ^^- ί^*"/- 
*' ίί>» ««/ Ηοι, η•ϊΐ• ήί.οΗίτ 
** ο^ΙΡί'ίΐηχ ίΙ\ιΙ ΐίϋ /α*ηί ^Ιί'Κζ Η Μΐ-ΙΧν^, ^ 2\1*>ί4ΛΜ*τ%Λ. 6.^* «τ««ΐ^/.'ί«•£ί»«;• «ντ#; ί*ΐ€Λ Μ-χ»»χ *ν• ψαίι*•,Μζ' 
ίίϋΐ^.; τι «ν ί•;&«5•/ βίΤΛΚΛ; χχτ^,χίζΐιττΛς^ ιί,Λ Ιΐ 

^. Κί£Χ Μ4Ι ν•7Ι β,Χγ^νΤίνΐη ΠίΤΑί» <«ίΧ«, 3«{0 ΐρ 

η/ΛΤΛίί Τίτ»ψ «Μΐ/ϋ> τι τν «ίν τβ; η-^λ^ι;, κΙ κοΓα^μ» 

'λ^,α» Ϊί9 }*7νΜ4» ΚΙμ;, ν«ξ« Τ.>^ Τ?ίΓΑ.ν ζ.ΛΤ Μ^»Λ»Μ•9 

2οΜ*7ίΓρ «Γ«/ «^ΐΎι «η (ΛαψΙίΛί μ| ^^^^^• τι$ (Γ•' β «^•Γ^ 

τΊχ7/.ψ, τίόλιγ ^{9 τ<ν κδ'α];*, γίΎϋ»* »1 ιαλ>μ 7«»»βν «Χ- 

(Αίσ^γ^ χχΗ'/κτΛ^^Λί /»•ι τΐ$ «^κ. ΠαΕ^«λ«•«» » ^• • 

Λ^νγ, Π'/άχ» μί9 κΐΛ,ί^χζ £>νί« Ν^ Μχοην, «ΧΑ* Τι) σ«λ«νΐ| 

χ'^^ααι^'^ί ίλΐτί, κΛ^ίίγνν £?γ/ «ί *Ενίρ*τΐι», ί•Λ» «Γρ:^ 

^οά;:«.«λλ•>;« Τ6> ΐ!><»^> ««ο'/^ τ<ν« μχχ^άψ Ικιύγϋΐ^ ης ¥ 

νφ^ΟζΧ Χ«?4«ΚβΤ. 'ΏτΧ» Τ'βρ Μ φχν>.'ίΙ 70/9 IV ΤΜς Λ- 

γίίτι κτ.(νκίΦ9,'' ^x/^ξ«;^^» Τ4 κ^ »» «τ^βλΐ^ ίφΗγ/ίτ•' 
νλ*ίΨ «λΛ' ί«κιι νί τίΨΛς ίπίΧΛΜϊν^Λί ΤίχψΛνΛς. Μίτ» 

* «; ί.'];,^•/ τβχκ?.] ίίβρΒαηΜί ογ */" 5ΐτ€ηξίϊ>. 5θ, ΗβΓβ, «ν 
ίιΐ:Κ': υΠ)^ οοΐνΓν«Β, ιΙ)»ΐ !;(«> ΈΪχη ^ί'/Ηζ ΐΊ^ηϋΐ<,$, λι / ι^^τ^ 
Ηί^ΓΟ, ίί :>οΙ Ι'» 1)β Ιιίίβη ίοΓ #/" ^ρ€ί(:\ ϊΗλι !«» ««"«Λίτ»/^ /» 
Ρ'βιιη^ 1)1.1 1^21 ι £ ΡΗγ&Γιϊ 18 0•^ ^ΐβ'^ </ εί)€(Λ\ ΓοΓ, 1 Τυρ- 
οί ιΗε Ι'ίέηηε Ν^ιαΓβ νν'κΚ ιήβΓΰ ροΓϋ, Βίίρί-αΜΜΛ ιρβϊπβ (!:&(« κ^ τβ τ» ΧΜί0>7τν νί3»ζ. ΕΜί ίϊ ύίΓ«/^ρ<^ ίπί τίί νββ^.' 
'βίπ/ ίί Λλκ ι7;βΐ τίίί β-ζβ^/ΛίτβΠΑίς ΖΓίζ^ . ^Λ9 * ννκτκς 5 
Μ τβ» Τίγ^ίΙ* νβίΛ/ΛΟψ άγχγαβ¥, Ικχί}7ΐ.ί τί*^ί ιζάτη- 

«(|Κΐ<β >^ τΐ黧9Γ*ϊΐίΐ» ίχίΐψτ.9 'ν7^^τΛί6^^υ^»ς. Έϊτοί όλί^ |ΐ<ί 

$»ΛΐΓί^ιζοψτΜ. Κ«ι τ• Λβιτο» «ίμφι ττλζν ιΐχ,ο^ιι, Αο" 
9%ς /ιϊ» 5* Μχγίχκν τ</ ?ϊ» Γβλ^», τ* ιτβλλλ^ ίΰ,κνΤχν 
τι Μυί/χ):. '£μι ^'ί ττίτατί φί^»ρ ίητκίυΛΠ τ» ζη\^ 

ίζ τη λΐβΙ»ΐίϊ» «; 1Γζβ«Τ< τί» λί'ρββ• >^ ΙΓΑί^ΙΚίλϋ^ΜΓ•, »!» 

τκ ^Ίβ/ /ΚΙ ΊΉΨύμΛ, ΜίνιιτΤΛψ μΐι (λκ λί^ιιι», 'ϋ;«κλί«Β « 5* 
}ί, ιί Όλ»^0100, υ Ό^^Μ. ΦΙΑ. Ώί 3^1» τ/ τίτ«, £ 
ΜίΨίίΡνί ί Η γίίρ τννίιι^ί τ^» λλπ'χψ αη ιη τ^^ίμΰίΐ^'^ ίτι 
ταΙ» Φίο^ΛΊΜν, ΜΕΝ. Κ«< |Κ^» ΐ!Γρ)2^Λ^ν γί τ«τ•; «ζ « 
νχίΐίλνς άττομριΙΊοψ, Έτη) γχζ ΐίΤΜ ν^• ημαν ζίαϋος. ϊς 
Λ^α II ίίΛίλγ.λνίίτχι, ήγίίτό^ ν μΛ ΛΤίΐχ^σταν αν7ί7ς,20 
Ρ^/δ»; Λ9 το τ2ί ΑΪΛχΗ ψ-Ί/ξχ» ϊίΧλχΒίίν^ 9^ χχ§λ{η^ς 
ιταμλ$ίί99 «τι Γννϋ^ίη^'α» τ(«7^.^^$ ι««λ« νχ^χτη/ΑΜί^ί^ 

ς. '*Έύη ^ ν» υχίφχιη^ ημ^^, ι^ χ»\ιλ$1>ϊι$ Ιτι το» 
ιταίχμ^ν, νίξί ΧΉίγνγΑ^ ΐτ/ίγνψι!^Λ. Πχξ^β-κίνΛί-ά 2''^5 

«1^« κ{ 9%άφ^9 1^ ]: ϋρΐϊ'«, »^ /Αίλ/χ^ΰ^, 9^ χλλΜ ΦΤΛ' 

• »ν«τ««3 ΤΗβ ΡΙοΓλΙ ηιιτι- ίι, ]υίΙ βίιβΓ Ββίη^ ΓαΜ«Γ(Ι Ληά 

ΒβΓ ο^ «ίτζ 11 'ΓβςνϋηΐΙ)^ οΓΰι!, ριΐΓΪΗβίΙ. Μμ ι* ΌϋάκτίΧοοά ; Γογ ■ 

ίοί>(τ8(1 ο/(Ηο 8ίη§οΙΐΓ. 8ί€ρΒ. ρΐί ^αΐ^ίΰ^ Ιη /.α/ι», ίι> 2 1ίηΐ;1«Γ 

Ί* χ«7α/(Αα}^5-«(.] Ι ιΗίπΙι ίΡ ΕχρΓΓΠΊοη. 

ΐΙιβΓβ ν»« ΓϋοΗ & \νοΓ<ί, ία • ή χβΐιλβλιίβίί••»,] Αΐιίοβ, ρρο 

ΣαΊη^ Μ ηαζίβΰβηί^ ο-, ■ ίη χαϊίλυλιίβΐίβ-Λν. 

νοιιΐιΐ ηιοΓβ «χ«£ΙΙ]Τ βχρΓίΓ* >νοΓ(!β ΐΓβ ΓροΚί-ο, ι'π Κκΐίευ'ο 
ΛΛΤΛμαγί^σ-Λζ^ 'ΐΗιη ίΜ€αη!αιυ οΓ υϊγβι{\ ΡΓ£ρΐΓ2ΐί•η8 ία 7/;. 

§ άς •7χβν ] Α»1ν)αα ΤΒ»1 

Έ»θ* ίιρ^Μ /ι*ιν Πι^ι^'ί ϊβς Ενρλβχφ- τι 

ΕΓχο,. _ 

Αο<1, 

Π^ ντΛ μ ΐλί*( ^τγ Ηιηι. 0<!^Π". Ι-Ιϋ. χί. 70 }Δί9έΧΛ(^^ « Νΐ«(/Ι|ρΜ(»Τϋ'«. τι ;^*'μΌ» ε^»9μον ι^ νλ*2κ» 'έ «ηίλΜν. '£$ • άν^ίΪΗ 
μι^τν; «ίμ» β0^ζ:Φ^-ικά ηνβι }§ ΛβχμΛ ΙΑ/λλΪλ ^ ν•λν- "• !Βα&«2(«π, βτΓ.Ι Τΐϊίβ νβΓΓβ 
18 ιΙΓο (λΐιβη Γγοιπ Ηομ€γ^ ίΙ>. 

ί»( ΙΒΰ >ΛΓθΓ^ θα»•;^», ία ι^^ίβ 
ι. ηρ, ιΗϋΙ ίκ 13 ιεηΰΓΐΠγ βχ- 

Γί/ί Ηρ, ** Οοιησ.οάίιιβ πΙίΓίΐ 
** Ι&εΓ^πη•» ΐΐ» ΐηιβΙ1ί|^βΓβ ροΓ- 
** Γηηηα• (}ΐΐ2 τη8|ηΑ υ1>^η8(β 
** εχ οςοίί» ρΓοίυηαυηιΟΓ, υ( 
*' Εγογ^ο βχ ΑΓ5εΓίΙ)σ«." ΡβΓ- 

ίοί ιΗ« ΜίΙβρΗοΓ, ΓιϊΙΙ ιτοΓβ 

•• ΟςίΓ.ΓΠΛ ίΧ ΑΓΐ}ΟΜΐ}ϋΙ, Λί 

1* ί •-«χ*•*» δί€.] ΗβΓβ ΐ• 
λη ^1^^6I« ΥιγΓ^, \νΗίςΚ, νΗ<τ- 
ιΗ^Γ ίι ΙΙαπί!» ιΐιαε Ίη λγ^ ^ο<:1, 
ίχ ντΗβΐ Ι (Ισ ηοΐ Κηονν. Ι &ηι 
«( ( (ο (Ηιικε^Ημ Ι,ιίααα ρί^ςβΗ 
ίι ΐο^βιΗεπ οαΐ οΓ ιντα ΡΓϊ^πιβηιί 

«Ιοηε ιΗαΐ ίο Οίατοη, ^ί τις *νχ(ϊαί §Τ>αί. 
Β'ΰΐ Η Γΐ(!ίη• λ Πκΐβ Αγια^ 
ΙΟ Γπβ, ίΪΛΐ Κβ ηιοΒίά ιη»λ« Ιϋ^ 
οΡ 1 1)6 Ερίι^κ αι»8Μ«ν ; ήηάψ 
1\\\ ι ΟΟ 6η(1 λ £00(1 Αοΐίιοτίΐ/ 
ίοΓ Η» ίο ΗοΙθΒ« Ι (Η&11 ύϋΐίβνβ 

Αη(1 >£Μη, 0^1)^ χι. 

Λτά εν£-γ \νΗ<Γ6 (ΙΓ€ ίη Ι&'β 
Γαπΐβ ΜϋοηφΓ. ΒιΓκΙβλ ιΒ'>«» 

Γ«:βηΓ>8 ιηυςΗ 1)«ι(βΓ «.ΓρϋειΙ (ο ΜίηιηΓ^, Η Κίκνψ$ί9ΤΜί. 77 

ΚύίΙίφΛίψίΙ• ν<^Ρ ϊϊ'ίί ^^ νλύτ^ 9^ η λίμνη. »§ • ΤΙομφλ*- 
ι^ωψ^ 9^ τ» Ώλύτ»9(^ ΤΛ βχτίλίίΛ» Κοίίίλύόνΐίς ¥ Ί' όμως 
}^ τν ;^«β/Μΐ^, τ«» μ%9 *ΡΛ^Λμαν6•9 ίυζψ69 η^»ιΐτ« 

ι^Ι ^ ν«ρΜΛ«^«* ΤΛχν ΪΙ μα κ^^τΛί\(^ τ«» λυ^Λ9^ ττ*ζΜ- 
;^ημΛ ΐχύίμίύη ιητ• τ» μίλιις• Έπί) ϊί νρ«; ι^ν Λ(/ι«ηιΐ' 
«Χ^ι^ν, /ϋ«ς» ^ »»* Ιπ%^Λΐύ$ημί9, ϊ» 7<*Ρ «^4 »-Λ«^; 

^«1«■λιβ^ • 1*1» τβ ^»ίλ^, • 3"^ τνι» »^^«λ«^ ο ίι Αλλ• ίο 
η 9νίΙη•μμμί9®^' ψοί ί•»Μψ ϊ* ι'ί»^ νρλψΐί νΛζόνπς.. 
'Όμως ^ ϋν « βίλτιτ^_ Χ«ί(ων^ ως ίϋϊ την λίΛίΐη»^ οίη^νς 
μ% τ«» ΉζΜ»>ίΛ ίίΨΛΐ, Ι^ί^ίζβίϋ μί, 9^ ίίίπΐξίμίνβτί Π . 
βίσ-μίψφ*, 9^ «9Γ•(«η ίίίβ^μΛίΨί ΤΗ9*Λτ(Λ7τί9. 

6. Έττύ ΪΙ ημίΨ Μ τω ^τχΛτω^ ν^•ήα μΙ» Ι Μιύ^ί^Λρ- 1 5 
ζάνηί• Έ,Ι'πίμΐίν V Ιγω 9ΜτΰΧίΨ ΙχΙμίνος αντϋ, ϊως . νρβς 
λαμωνα μίγα-ρν ΛφΜνύμίόω τω ωτφΛ^ίλγ χ4ΐ&|«^ν)•Ρ•. 
*Έ96λ ^η νις^ιχ^ιι^β ημΛς § τίϊμγυίΛί τωψ ηκζωι Λ4 . 
^κιΛί. Κα(Τ «λ/χβ» Ι^ι νρο7ό»7ΐ;, νωμγίψίμί^ω ν^\ς το 
«2 ΜΛα» ^<κ«$ΊίριοΜ. ^Έτυγχμη' }ΐ\ ο μΐψ ί'χ^ 5ρ^ιν ^ϋο; 20 

-(- Άλ«ν«(ΐ(> κ^ '£ρ<πνΐ(. £τ8;Α>^{ν }"( ν^ΰο^γόίίο νολ- 
Λ•^ τ^ι^Κ Ι^4?( <»Λν0-ϋ /ΛΛΛξΛ ίίίιμίνοί, 'ΕλίγΦνίΛ. .11 ιΓ- - 
ΜΙ μ•ίχ•/, 9^ «Γ•?»•δ•«Μ/, 1^ ηλ«Μβ«, Ι§ «4λβΜί, , 1^ 

βΊ;«Λψ«νΐαίΐ, ί§ τβιίτ^ ϊ^ιλ^ τλρ «-λ»!* χνίΜΐίιίΑτι» Ιι τ«25 

Ι^ίΒ. χϊχ. νρί'η Ι^ζ δΗοςΙς 8ίν- (ΰη χα«τκ,' ι 

«η 10 ι}) « ε>ηΗ^. ((ια-ΒαΙι!»• "Ο-χι'ο τιτρΐ)τν7«. 11. Αίϋ. ν. 
οΡ ιΒβ Οο(1• 0(«( 7ιτ{/. ΙΟΙ. 

■)• β/ΐ*•»<.] Ν€ν€η})ζΙ«β : ΤΙΐΗΐ Ο Άλ^Γβρις.] ΤΗβ ΟΓβΙηπίύΐ'- 

ίβ, (Β6α§Η βνβΓγ Ύ)λΜ% 8ρρ€ΑΓ- ΠΑΟβ 3£Γθβ ΐΒ»1 * ΚΚΐζΌύ^ (ίςηί- ' 

€(1 ίπβΗιΓαΙ ΙΟ <1βι«Γ ««. ίίίΐΗ' »η /ν/7 (?/»/«/, νΐιο ϊη- 

;( ιο-£:ρ3χίν))η.] Π«^«Μ>Ι« ί• βϊΑι οροο Μβη β[λ«(-4, »0/-;•^. 

'βηίβ, «0(1 Γιςαΐϋβν, ΐηΛίζοη- ΡΜηί(λϊΊη«ηιβ. 5/γ^/^. 

«ΐη>/0^-, 3η(), Γγοφ ΐΗ€0€β, ί( Χ\ χλοι3ν, ι^ χό^αχα.] ΧΧβιΚγ 

/ι^ηίβέβ, Μ/χ/# ϊνιβτιοτ^ ογ ί»- α χλι(« ζΐοΐίάο.^ α ΝΐίΙίΤ$Ιί§ 

/Μ^Φ^^Μ'V€^ιο^. δΐίρΗ. — 5><^*.— *— ΤΙιβ ι4«^ ι»β«. 7 9 Μί>;τ7^, Μ ΚΛ9Λμ3ητ^χ• 

ίυζΖαίν τι τί( γι^τ^αιν^ νζ ίζχοΛίΨ νίι Λτ•>Λ^μίψβη, 

Κ«ϋ!γ3:νν %( ΛνΤΛ9 ΛΛί9Μ ΠΨίς 9ζ νΧξΛ^β\•ί ζίίΤΛζίςφ 

ΦΓΛ. Τι'τδ; ΙΤ7Μ ΖΓ:Ις Αιίς ; ρι >■*? •«'ί'* *§ «»"• •?- 

5^*• ΛΙ£Χ. Ο.V^« νν τανΐΛτί τ^ς νΛς τλψ ίΧίβ» 

Λη.ίλνμιρ^ς ηαχς Λχ-α τΜ$ σ-ΛίμΛΤΛβψ; ΦΙΛ. Π«η> /Λ 

ντ. Μ£Ν. ΑνΤΜ ΤΜννν Ιτίίϊί» ΛΤ9ΦΛΨ0^η, Χ*ψ/•Μ91 

τι, 1^ Μ»!χμ*^.νζ^α^ ιζ ^.ίλίγχ,νη τα νιιτξΛγ^ΐτα ίμϊ^ 
ΊΒ-»^ ην βί'^9' 9ζ Γ-φΐΐ^Λ τηΐς. Λντίίν α\Αχ»ς'§ί 2•κ]?η», 

ΙΟ«π ΛΐΙ βν^^β^ίΐ, «^ μύίπ-ίίϊ ΛφίςβίμίΨΛΐ τλψ ^ωμ*τ§η. 
Ό }* ίν ΜίτβΜς ίιηα€λίς ^Γί^ζα» άΐίτίξΊμτΐΨ ιΐΕ«Γ•ν 9ς τ)» 
τΖν ΛτίοΛ9 ;^;•7, %«4ν . Ιφίξ/^Λ* XX* ' χ^ιλψ τί» τίΤ•λ- 
μτ,ΐΑΐϊΜψ' ίζ μάλι^Λ οαίϊάυ η^ΐίΐ• τ^ν Ιτί νΧΐιτ^ίς η ιζ 
α^χμις η υφύ/πίτΛίψ^ χ^ μζψ•ιι$χ) ^ νξ^τχνψύτ^χι *'*^<<~ 

Ι^μίΐΙΛϋψ, τ«ιτ η ϋλιγΦ^^ήΐΛν Λ?ίαζΛ»9ίίΛψ Λντίη^ «^ η» 
^71τ•Ψμ» μυτχτϊ»μΛ9^^ »ζ •τι μη ίμίμντιί}•, 5ν«7•/ VI 
•ν7ΐ£ «^Γ»/, »^ λ?ί/«τ9 χγχΦαίψ τίΙνχψίΛης• Ο/ ^ «ν•- 
ΤντχμίΨύί τχ λχμ%'ζχ \»μα ίταψΪχ {Μλύττίς λί[άτ, κ^ γί>ν9 
9^* ^νϊχςιΐχς) γνμγρ} χχτοί ϋΗνχίτίς, ιηίζϋηκατχν, «τβ^ηρ 

*ΟτηΛ βΜ/^•ν ^α(;Γΐ^Τ4ΐζ^/(£νΜ τ^ν νχζ ήμΐψ {ν^Μ^νΜν' 
«5-1 ί/^ντί τλΛ* β^ν, νη/ί]^;•', ^ <ϊ' τ<*« γ9Λβ,/τχίμ$ 
χντϋψ, -χ-ζΑτιαβψ Λ9 ήνν^ Ή-ως ιηημιμνίί^κη, '* Οΐί^ ην 
'* ιτ-Α^'^» τ*> /3;β^ ίζ ηλΙχ•Ψ ^φυτχτ• τβτ;, * "^ψικλ ν«λ> 
'^ λβ< /«ί» ΐΑΐ^ο Ι ν/ τι» ψς•9υξ»ι ■ νχ^αςήχιιψχψ^ τ«ιτ νρ^•^ 

*' «Γ|:β^ τ^ν ΛΜίΙχ^' § ΙΙ μ•γις «» «^ χψχίαλχς χντ•ϊς 
*• ττό^υζζς ης, η «■ίζ/^ζν®-, ί ^««(τ«/κ<Λ^, ιν^ίίι^••- 
*' ψχς νίΐο κ} μχκχξίας χπφφχιννψ τίίς ν^ΦηίΛ'ϋΐχς, η9 τα 

V Γ<|^®^ <!Τ Τ«' ^ΐξΜΜ ^ίΜ^Λς ^ΛίΑ ΧΧΪΧφ^ΧΜ•^ *£»ΐΓη4 

%^μ\9 ίψ ίΐ9ίβί*ίο αχύη.ις• 

7• Τ« ^β ΜΪψχΪ μ!» ης »^ 9μς ^»μ9 β^ΐΜν-^^ %»4• ρτ(,\)Λΐ\γ% Γοιηβ ιηιΛ^ Ιγοπ, νε ΙκβιΙι υρ ΟπΛΓΓίββ, •* « 

ΓΓί^», Εηΐ ΐΗβΓβΗγ, 6ΐΐβ<1 ίο * ήη'χ*.] ^ηηΑι^ οτ ^ημμ ί 

ρίϋΓεο βι»Ι Ι)Γβ»Ις ιΗποοςΗ 2ηχΛ, ^ΐί/«, Οί €αη]ά, 

•η^ ΤΗίιΐζ ΐΗαΐ νιβ ΓοΙίά εγ(1 || Δι»»ι;β•ΐ5ί!.] ΤΗ«β ν»» Ο/^ 

Αγοπ§. >¥«• €»11 ιΙϊΛΐ 8οΓΐ οί Η^βαί ,\\* οί Λη^Γ, « ηΐοΛ ίη- 

ίινβ Ηιη(1Γρ1ς(, νίΐΐι νΚικΙι Ιιυπα»α ΜίΡΜΠτ^» ί ϋίχί^ψΛψηίΛ• ?» 


βη ΤχπΒί. ΑΛβτ Λβ 

Ι. Ηϋ (•νβ ΙιίιηΓβΙί ο ρ ίηΐι.ΐ€ΐ)[ 
Ιο ΚΰνκΠίη^, «ηβ ΐΗβ Μ;ιΠΓλο6 
βί Ηί« 8α»ϊ}βΑ». ϋροΛ ιΗΪΛ, 

Γ€€οα4 νΐ^ΐίί, λ Μαη οί %ϊ^λΙ 
Ηηπι»ηίΐ}', Ι,β^ίΓηίηβ, ΜίΙπβΓχ- 

βςη Ιο (!βι!ΐτοιΐ€ Ηίηα ; 6βΙ, ΐίρ- 
•α (Η* Τ7Γ&ηι*β «ϋΐϊΕογ^πης ίι« 

ιίβηςϋ νίΐΐλ ΓαΑίΰίβηι Ρογγμ, 
ύβροΜ Ιιίπ^ν «η() ηηαθβ Ιιίιη 
Ι^ (Ο ιΗβ 1.}(ηη/ΐαηί^ « Γβο^β 
•^ /Μ^, ινι€0 ίπ Αΐΐΐλοον «ίΐ4ι 
1)Ηη. Η£Τ£, 1)]τ νίΙίΑΐοοα» Μ»- 
ΐΗθϋβ•. Ηβ §01 ΐΗθ ΓυρΓίηιβ 
ΡοννβΓ ίαιο Μ8 οινη Η^ηά», 

^ίοΓβ άοΜ^ νχ ε^Γαοί/ί, ΑΙ 
Ιβη^ιΐι, ννΗβη Ηβ νββ <1βΐβΓηιίη- 
(ι1 Ιο ηιιΙ(6 α ^βηβηΐ δίΑυ^ΙβΓ, 

1)ί• ΡθΓΰ€8 «ΤβΓβ θρ(>θ!€(1 «11(1 

ίθϋΐ6<1, >ηΗ ϊ)« ί)ϊτηΓΓΐί οΙ>Ιί.>«4 

νΙΐίΡβ Ηβ ΓβΓί)ΓίΓί•ί 8^^^Λ^Λ^€^ 
«ηΗ, οηΰΰ παοΓΡ, ίηιύύ ΗΊηιίβΜΡ 
ΜβΙ1«Γ οί ί(. υ|>οη (Ηί•, Οί^ 
ίοΓίηβΗ α ΓρϊοικΙ ΟοηίρίΓκ^τ^ 
Ιν^ίεΗ ΐοοίι ΕβΤβΑ : Ρογ Κβ οίν 
ϋ|;«() ι(ι« Τ^ΓΑίιι 10 Αν (ο ^»* 
η>/^, νιτΗοΓ», «Κ>1 Η6 ιηίςΐκ οο 
Ι^η<;«Γ «^«•Γ ίοΓΡπίιίΑ^Ιβ, «η4 
ίο ρΓρί«τβ Ηί• ϋίβ, Ηβ ΐυΓη((Ι 
Βυβοοη «»<1 8<.1ι )ύΙ ητβίΙβΓ. 

Βί«^ βίοι ι. Ι.ί%. Χνί. ΑΠ Η ^Μ/^ 

//>, υ)> χχί.•«-Ηί8 1>βίης Γβ« 
6«€β(), (ο Ηνβ ιΗβ υ(Ϊ9 οί Α 
δΰ^ιοοΙ-ηίΑΠίΓ, Γ€«Γη« Α πΐΑηίίβΑ 
5α^^€η( ΟΓΟο ϋίιη, ίοΓ αΙΙ 1ιί• νίοΐΕΓ^ ΡΓΑέΙί£€•, 

φ ΰατβ τϊς Γα«(.] ΡτοΒαΙιΙ^ι 
Ζιτηβι», Ηβιβ, πΓ.ϋΑοβ Ιο ίηβηο- 
Αίρ, Ιιοντ €οηιτΛτγ (Ιιβ ΑΓίέΙ 
ΜθΓίΐΓΛ7 •οί' ΡπηοϊρΙββ οί (^ο 
8/ίΐα «τ(Γβ ιο ιΚα βοοπηοαβ 
ΡΓΑ£ΐΊςϋε οί Ώίίη^βηί^ ινίιο 
ΐΗο^^Ηι ΗίιηΓβΙί, Α• ί( \ν«Γ£, 1ί• 
εηιΐ£<!1 (ο ιΐο ντίΐΑΐ ρΙβΑΓϋ() Κίηι, 
ίτοιη ιΙμ ΙΧ>ΑΓίηβ οί Ατ'φίγρΗ$^ 
νιΪΛ (τρ^ητικειΐ Ιιϊι Οοακ, Αη(|; 
^ΐο| <ην£^κ»'^Α« ΡΙι.ΙοΙΌρΙχβΓ 
(ϋιιΐ Μ« Α νίεΙι^Η ΜλΐΙποΑη) 
Η6ΐ(!, Τΐιβΐ ΝυΐΒΊη^ ^αβ ^οόιΐ, 
1)υ1 8«!ί•θΓΑΐΊβοΑΐίοβ, οτ ΡΙβΑ- 
ΓιΐΓβ; ΝΦΐΗϊορ ονίΙ, &«ί Ραια 
οί Βοθχ ΟΓ Μίηά ': Α ηκύηΩκΜίβ 
Οο£Ιι]ηβ» ιΗαΙ ρΐλίαΐν βηςοο- 
Γ2§β« Μ«α (ο ΙβΕ αΗ τΗβΪΓ ίί«- 
ρηιν•(] Αα(1' νίηΐΜΐ ΑρρβίΚΜ. 
ΙοοΓ^ αροΒ οοβ ΑβοίΗ^Γ» ΙοοΓβη• 
&ΙΙ ωό Τίββ οί νίΠϋθ, Αηιί 
Βοη(ΐ8 οί 8οαε(}', Αη<1 {«ηιΐβ ιο 
ηηΑΐςβ ΜαοΙ^ιικΙ α ΜαΚίιιΐιΙβ οί 
Ρίβη(1$ Απθ Μοη(ΐ€Γ8. 

6^8 (Η ΑΙ, 1>ΜΙΐχ^Μ'•ΡΑΐΑ€β ΜΤΑβ 

ν€Γ^ (ίο(ί]Τ, Ι}€£ΑυΓβ απΑοχ Μα^ 
ιΗβποΑίκίΑοι, νΐις βυιϋβιΐ Ηι^γαι» 
ϋΓ<ιν ι^Γ Ρί§υκΑ ία δΑ&<1. 
Η€ €«η•Ίο}γ «ΜΙ8 Α Ι,ονά- «αι| 
£ηοοηΓΑ(«Γ οί ]>ΑΓηίΒ^ αιμΙ 
1νΑΓ•«(1 Μρβ; Γογ Ηε ΗΙ^ακΙ 
Ρ/α/•, ινΊιΗ ^ΓβΑΐ ΡΙοΑίαΓβ, αιμΙ 
«(^ββιηεύ Βΐπι Γο ΒίςΙιΙγ, α« ιο 
ρΓΟτιίι'• Ηίτη Α €οηβά9ΓΑΒΐΙ 
ΤγαΑ οΓ \ΛΛά^ (ο ϋίΐ αρ Ηί• 
η6«ν ΡοΓΟί οί ΟονεΓηπαβοί ί•.: 
Ατί^ρΛί^ ιΒε ςΓ€Αΐ ΜΑΐΗβηίΑ» 
ΐίάλη, 30(1 ΡρΒαΐ»ηαη ΡΗΐΙοΓο- 
ρ<»«τ, Ιΐλΐΐ Α νΑ& ΐΑ&α^«&ί^ 8ο Μ$9ίΊΤΧ^, « Ν»ΙΜ/««>ηΜΐ. 

Μ•λχςιίρΐΛ9 Λφίχνίί^ί^Λ. ^£ν5» ^•, £ φιλί, νλλύί «^ ιλ<- 
Μίψβί Η9 Λκίσηί η «^ ίΙιΛ* βΑΛτίγ^ν η γ'^^ ^*^ ^)/«φ^ 

5^λ«^ .*$ ΛνφΛίης, 9^ τζ»χ•Κ *$ >• χ^μΛ^^Λ ΙητβίξατΙί, κ| 
• Κί^ι^^ Ι^«ς)«9Γ7ι* Ι»οΛ«»ζ«ν)ο η «(ρΜ νβίνΐίς, βΛο-ΐρ 
ΛίΛΓ, {"^Λβι, σ-βίΙζΛ^'Λί, τήνΛκ• νλ««•ιβι, νΐαχύί' 9^ μ^ 
τ^ιΛι 7«ο-ι τ«ιτ τι!•λ^ΐ)^)'«υτ. Έν^; Ιβ Λυτωψ ^ §γψ§β^ 
^ηίμη ιΙόίΐΗ •ιτ•σ•ί {σ«» τϋν ηβίγχ^ η7ιλΙιΡΐ|«^τ««' 

/β«ρ(Γ$ θ7κ, 9^ νπί^ΜΜ ΜΛ^βί Τ«ν /β<#|Τ|— ΤΜ; ^9 ΤΜ 

Ίήνητίΐ ηιιϊΙίκΐΜ τβη χΛχϋν ΰΟίΙ•» 9^ ^^^«^«ιμ^μμι 

15 4• Κ«^ ^«Ι* ΛΛχννΛ β$9 ΤΛ μν^ίϋη^ Τ•9 Ί{μΜΙ(, «§ Τ«« 

1^0νφ•9, »^ το» Φ^ντΜ ΤΛίΙαλΦ9 χμΧΛ,Ίτως ίχμ^Ιχ^ «^ η» 

άγ^. Αηλ^ίΙίς ^ι «; τίτπτ;, ίς τ• νιΙ/Όιτ έτΜλλι^ίβν 
τ• *ΑχβξΗα^49' %νζίτκψί9 τι <|ντ^ι. τν« ι^ΐΜΒη^" η * 1^ 

20 τ<^ ί^ϋίψΛς, 1^ τ«ν «Λλ•ν «^Μλον τ«ν »ι«^», ιεα?« Ιύψη ι$ 
^νλ<β 2<«/7«ΐ£»Εν»^ τέ( μρ ττΛλβίΐύς η9»ς ιζ ΜυζωΙΜ^ς^ 
^• Α^ί ^4β'<' 'Ό^ς(^, Λ/*ί9η9ίίς' τ9ς ία 9ίΛλύς «^ βνΝΤν- 
ίίΐτβίς, «; μΛλΛψΛ τίίς Αΐγν^1ω9 «ντέ;, ^ τ« ν•λν«(|- 
»<; τ?( * νΛζίχ,%ίβί$» τ) ^9 τ•4 ^"^«τΊΜίαχΜ» ϊ*Λς^, «τ 

2 5^1/1*1; τ< {ρ ί^***' «^πΛ^Ιΐς γ€^ζ Λη^νς ΛλλήλΛίς γί9•ψΐΛί 

νκη 2 Αο<1 ^ήβίρρΜί οΓ«(1 (ο οΓίορΓβΓβ Μβη, μι Ογ<Ι€γ βκΒβς 

Ι€ΐ1 Ηίπ), Μ Ηί• Ρλΰβ, ΤΗαΐ Ιΐ9 Ιο (οηαΓ9, ογ Χλ ρα& ΐΗοπι (ο 

6«ςα€ο(€(1 ΗΪ8 €ο«ιγ(, 6€€ΑιιΓ6 Ο^αιΗ. «ί/ί/ν^• Ιϋί^ν «γμ «η- 

^€ νί%η\Α:ά Μοη•]τ ίΓοηι Ηίηα. οΐΙιβΓ Ιοβηιιηβ.ηί, '* (|αο νίη - 

Χ^/ΛΛΤβ§9 )ι^/κιν•; νβίξΧ β 9 %Ηω^ *' £ΪΰΙ)ΑαΐνΓ ΑΙΙΚ (οτςϋβϋληΙαΓ 

£ι^• Ιΐβ. Το «^ΙιίβΗ« ίη Ραπι- '* Ν耫αΐ€8,'* αβ*5/γ/>^&<ι«κχ ο6« 

αίίλΤν ίηεϊαη ρΓοΙχΜ^τ, Η«Γβ> Γ«Γν6• ^ Αικί» &» ίΙ ψι%% ίο 

Αΐ1ο(1β«. δβε ΐ>ί9ξ* 1»α€η, ία οιακκΐ (τόπο χνιττβ» ρτοηηηΐ'» 

ΒΙλ( %χΑ ίο Αηβϊρ, /**^^»7 '^^'» '«^*^ν^« ΐ^ ρΓυΐ7Α6ΐ7« 

Ί* ς-ρίβλαι^ κ^ χνψαηΈς.] 2τ^• νκ«8 ίοίτΐβ δι>Γ( οί «η ΐΑί>η}τοβϋΙ 

0λΐ|, ρΓΟρβΓίγ, ύ§ηΊ<Ϊ€(1 α «00•</• ΐΚλ( Ι)ΓΟΙΙ{ί;1ΐΙ ^Κ« Ν€€((• Ληά 

4» ίηήΓυη)(.'ΐι(, «ί(1ι ννΙ)ίν:ϋ, 1)7 Κοββ» ιο^βιΙιβΓ, ãëιηΙ>Ιίθ£ ΐΗφ, 

Ιΐιβ Η€ΐρ οί νΤβίΙςΰΒ, δΗίρ Οαγ- ΡαηίίΙιπιβη^ οί Τχίος Νβ^Κ «αή 

ρβοιβη 6ιοα§[η( ΐΗο ΡΐΑη1(• οί Ηββίβ, υΓβΗ (ο οαΓ δυΜί^η. . 
86ίρβ εΙοΓΰ (ο ιΗέ Τίπι6ϋτ•. * τα^χίΜς.] Τ\ίζ «0€!€0( 

1^ ιιτλΐ Γο ε*1ΐ€(]« Γγοιπ γρ^4^ ^£^γρίίαΜ1 ζχη^ύνη&Α Χϊλιψ 
ΊβίτΒ, Λαά ψΜ αΙΓο ιηΑ(}€ νί€ Ό^Άά ΙΟ ΛμΛν(θ} 9^ ίίϋΤίμΛί^ ΐζ Ιίϊί9 ίΤ< Τοί» ν»^ νΐμίψ ΜΛλ&9 φν~ 

λΛτίύνΙί^, '^Ω«*ι- ττ$λλΰ09 ι» τχντ» ηβίλκ]»» κΛμ»ίνίη^ ι^ 

^Λίτηψ ^Ιξο» «Μ τ» * ΦΛΜίχΛίΐβ βΛτίΑίως, η Ών^^ίΛΨ 
Τ99 ^Λγϋξβν Λ^ ΤΗ *Αγχ^ίμ9ύ9(^, οΛΪψ γβίξ ιτι τ£ψ 
νηλβαϋ* γνβίξίσ•/Λάτα9 βκντβΓ^ ιΤΛ^ί^ην^ Λλλ ϋμοΐΛ τλ 

9* Τμ^^]«< ΐχι/ν^ί «2«τ7ι« Οόαα μ^ φ .χωψ Μ^χωψ 

ΤΛΪ{ ψχΙφκΪΛ ν^οτΜνσ'Λ, ΤΙψ (*%9 γύίρ λΛ^^η η 
*'^ν* βΛσ•ιλίκίίς ίαάχίυίΐη η^ίγΛΨ η ΙχΜ^λ, >^ 2•- 

1«* τω 2^ Μκιπι β%?/Μβ 9ΐρΐ(4ιμΜ* τβν ίβ ην«, Μ(λ•^ 

ΪΙ Ι'ΐΛ /^ίσια τπς νό^τϋς ^Ιί&κλι τα 1»ίάΐ9 νχ^ήμΜία^ «» 
ύίτΛ ΐ( » τιΛ<^« 2)ι«7Τομ;Γ<ΰβ-ΐΜ, «>(, ΐτάχβησ-Λψ^ «λλιΑ 
μίίΛμφκβηβ^^ τοΓ μι» § ΚρβΓ(τβιτ ΗπίγκΛΠ τ«ν τ» βΜβητ 
ι§ ΛίχμΛχίΧ ητχυαηψ αίΛλα^Μ, τον ϊί ΜαίΛψϊ^ίΦΨ^ τίΜς^5 
η τώς ΦυάτΛίς «-4μτΐν«ρ?«, τ«9 ϋ Ώφλνκ^τϋς τν^ΛναΦΛ 

^^^*ά ίη ΓαεΗ ι πιιηηβΓ, ΐΗαΙ (Ηβ «ικΙ Μυθο'λοβ, ζοά \\9ά ΐΗκ 0! 
Βο(1ίΜ ΓκηίλΙη βηϋΓ^, «ν.βη ιο Γ«£Ιιοη οί ιΗβΐΓ ΟιβίΤ» βεά ?€?•> 

]^ Γραηό, ίη ιΗ^ίι Τυιτ.Ιιβ. Ιγ€, ογ η|>ηη (Ββ ρυΜίε ΡϋΑίνι!• 

* ΦαίίΗΜ* βασι^ΐνς.] ΑΙζί' βηά 8ϋ *ιηπίίίβρ. Ηβ »ΙΓο νΜ 

)ν«ιη. 10 £ηι1 ΐΗειη ίη αΙΙ Ν€ς€0«Π€3. 

/ιβ; ιίΐΕΐ ΐ*, τσαηίΐηι Αία^^ίί' § Κ^•7«-ο».] 8ββ γοητ ΌΙιΠί• 

ηι»3^ Ιιο Ι&αο^λο ίΓοηη κ^ οιΗργ || Γίβλυκ^Λτ»;.] ΤΗβ δίοΓχ οί 

Βοηββ. }ν/γ€Γθηι' ίι νβΓγ βχίΓΛ0Γ(ΐ!- 

ϊ χβρ'ίλ""-] ^"^ ί'* '^' ζ^'"* ''*»'Χί »η<ί 'β Γβ1βΐ€(1> ΐο ιΗίβ 

*/ « χβρ>:>ος; ν/Ηο ^88 ΐΗβ ΡιίΓροΓβ, }η ΐΒβ ίϋϋ ΒοοΙε οί 

ΡθίΓοπ «ρροίη{((1 Ιο ίπβηβ^ς //'#^β^»/■/. — Ηκ ίΐΓίΙ ΓΰίζβΗ αροα 

^ίιβ ΑΐίίΜίαΜ Ρ1»76Γ3, Οιης€Γβ, δ^ιη*/, ιΗοη ςοΐΐ(}υ«;((1 η&ο; οί 82 ΜΐΐιΤΐΓ^, 91 Ν§κνψΛττϊΜ, νΜΜντΜ ΐχ«9Χ^ Λχύζς Τ4^ νχινίίιν, 9^ «τβ^ν^Αίμϋ»^ τ^ ιΗβ Αζι/αη ΙΠ4ΐ;(!δ, λη<) ιοοίς 
ΓενβΓλΙ Το\να» υμοη (Ηΰ €ο•(1 
οί ^<• ; βηθ ιΠ ιΗίβ, ννίιΗοοΙ 
Ιλβ Ι»(1 ΙηΐΐΓπιρ'.ίοη οί Ηί» 
δαεοβΓβ. υροο ντΚίςΗ, Αι»αβ$^ 
ΥΛη% οί ^Βυρί^ Γ(:ιιΙ Ηίηι α 
Μ «(!«£€« ΐο ()€ϋΓ6 Ηο νοπΙ(1 
ΐΗΓο^ν βητα^ ^ΗιΙονβΓ Ηε Η&(1 οί 
§Γβ&ιβΙΙ ΥαΙαβ, ιηό τΒβ Ι-οΓ^ οί 
νΗίΰΗ ν^ουΜ ιποίΐ •ί9ΐ£^ Ηΐιη, 
ίοΓ (Ηκ λίβ £υεο€ίΓ«;β ν^βΓ6 Ιοο 
€χΐΓ&θΓ(ϋπ&Γ]', 8Βί1 ηοίΐ Β6 ίοΙ- 
Ιονβά ι»/ Γοηηβ !<ΓπΒΙβ ΠΊΓιηβΓ, 
}ί 1ΐ6 €ϋ^ ηοί ίοβίι!^ αροα ΗΊπ\• 
ΜΙ « δΙίΑΓβ οί ιΗ6 Μίβίοηοηββ, 

Ι^ίίΓ. ΙΙροη 1ΒΊ&, Γοι^^^α^6^ (οοΙ& 
«ο Εηη€ΓαΙ(! 8'!§:ιΐ6ΐ οί ίαείΙίΓη&- 
1>ΐ€ ΥιΙϋβ, λοθ, £;6{ΐία^ Ίη(ο & 
Βοβί, «^βηΐ οαΐ Ιο & ^00(1 ΠίΓ- 
Ι4ηςβ ίΓοιη β,ινιβι, Λί\ά ιΙι6γ€ 
(ΐΓορρο<] ΪΓ ίηιο (Ηε Εεα, ΒείοΓβ 
πίΛνγ ννίΐηείίεβ. Ιη ΐοην ογ 
βνε ϋίρ αί^βΓ, Ηβ Ηϋΐ ζ Ρηίαπί 
πίλΗε Ιηπι οί & 6ηε ΡίίΙι, ΐη ΐΗβ 
ΒεΙίγ οί \ΐ)ΗίοΗ ιν&β ίοαικί ιΗί». 
νεΐ7 5ί£ηβί. Οί *Ηίο!ι ίϋΓριίζ- 
ίοί; Ρίεοε οί ΡοΓίηηβ, »Βεη ^- 
νχαβί Ηκΐ 6εεη ΙηίοΓπιεϋ, 4^ε ίη- 
ΑαηιΙ^ ΓεοΙ Λιτ.ΒαίΤα^οΓε Ιο Ροίγ- 
{Γαίίΐ^ ϊ)γ \ν1ιοιη Ηο Γεοοοη€ε(1 ίΐιίρ ντίΐΐι « Μλο, νΗο ιηιι(1.- 
εοιο€ ΐο Γοτηε άτ^ζάΐηϊ Βικί. 
Ην» ΑρρΓεΒεηίίοη• ^εη;, ίη (Ιιο- 
ΕικΙ, ν9ήΒ9ά\ ίοΓ 0Γ9ία^ Οο•* 

ν€ΓΒΟΓ •ί 5β^<///, «ΐηύεΓ ϋ^ΤΗί^. 

ύ&νίο{, Ι>7 ΐν3ΐ)τ οί Α-Ι^υΓε, ίη- 
νί(ε() ΡοΝϋΓαΐα ΐο εοιηβ βη*! 
«εειρίοΓ < βΓεβι ΤηβιΓυπΑ Ηβ 
\ί*ά %ί Βίβ 8εΓνίεε, «ΕΒ6Γ€6ν (ο- 
ρυίλ οη ΗΊ• ΟοηοηβΑ•: Γίΐρ- 
€καί€»^ ιΚεΓευροΜίΡα^λίει] Ηί•. 
8εεΓεΜΓ7ι Μ^αηατίΜΐ^ Εε^εο^, 
ία Βίκ οντη δΙε^Η, λπΑ «τεη( ίο 
νίΛϊί οροα Οτ»ί€ΐ^ νΗο ίηίΐ^ίΐΐ- 
1^ Γε ζεΗ «ηιΐ ΟΓοεϋϊε^ ΒΊγη. 
Αη(1, (Ηα<ι, (1ΐ(1 Μ/ναηάτ'ΐΛί ^^ι 
ΐΗε ΡϋίΓεβίοη οί Βί» ΟΓονη.— 
Η{ίΐ<1ζίηί ιηεηΐΊοηβ ηοιΒίη^ οί 
ΜαΛηά^^ΗI^% ΒείΓβγίη^ Βίπι (ο 
0^(8ιη^ ΐΒ Ι^νήαη ςΐνεβ αβ Ιο 
Βεϋενε, ίη €ΒαΓοη\ «ηθ, Ι 
ιΙουΒϋ, ΝνΗείΗεΓ ιηγ ΗΐίΙοΓ^, 
ν.-ε Ηινε ηον εχΙλπΓ^ ςίνει ΐΒαΐ 
ΑοςουηΙ. 

" νίιεη ιΗίβ Ι-ΐίε Ίβ εηΗεά" 

Ί• ΛίΓβΠίί « τύχΐ).] ΤΙ,Λϋ ί$, 
*' ντίιεη, βΐ ιΒίί Ηουτ οί ΟελίΗ, 
*> Μεη πιυίΐ ρ&γ( >λ'1ιΒ αΙΙ ιΒτεΐΓ 
" ννοΓίϋΙ/ ΡοίΤΰίΠ^ηδ." 

τηζχς Γο. Φ ΙΑ. Έκή μ•ί, ί Μβνιιτχι, #/ τκς νφλνΐίλίίς 
^^( *έ νψίλβτί τάφας ϊχβΛ«$ ί«^ τ^^, »$ ήλΛς* χ^ 

τωι ίΐίβίΐων νίχ^άίι/ ; Μ£Ν. Λΐ)^ι7«, » ιΙτ•(. Έα γά^ ι^ι«• 

Τ¥ μψπμβίΐφς, 9β^ οτ»9 ΙϋΛ^νηΙ• τΐ}λ<«»τ•ν «£;(;^ο$ ητ/χΐ/- 
^^•;. ΈίηΛιί9 . γΛξ, ί Ιτ«^» # Α/«ι«μ( Λ-πψ^^ήη^ 
ΙκΛτγ τ\9 τ«νβν (^/2)»η {"ι τ• ^ί^^Γ•» » «-λ£οι> 3τ•^() «ι^Μν 

η(Μ9 βΛσ-ίλίας ίζ τβίΙ^Λ^Λς^ νίάΦχ,ίυ•νΐΛς νΛ^ Λνταίς^ 9^ 
ητοί ΤΛμ^^ά^ιτύλ^ίΐΛς ιητ άίΤ•ξίΛί, ϊ τλ ν^ντΜ * %%»-• 
σ^φψΙκς γ^βίαΐΜΐΛ^ «^ ντη τ5 τυχόνΙ§ς {Λζίζψίψϋς, 9^ ΐΜβ- 

ψΛνΙζ ϊυ9Λΐ•ς η9' *^'χβη ^ /ΙΜΙ » ν^'^'ί^ '''*^'* μισ•^ 
Λ]ίίίμ4νός τΰί σ-χ^^χ τ£9 ν7Γ$ίημ»τϋν. Π^λλκ; ^Ι ις) αλλ}{§ 
ηψ ίΐίίψ Ιν τχΤς τρ<|»}ο<$ μίΐχίΐνίΐχς' Έίζξχς λ^ΰ^ >^ Δμ- 

II. Φ Ι Α. ^Ατ•3Ρ« λίίτ^ τ<^ ϊπμ τ5» βΛηλίέβ9, ^ 1*9- «^ 
χ^Η «19 ί^ίψχ. Τι κ Ί^ωχξβίτΜ %τρ««τ7ι, ι^ Δ/•7*''4^9 
1^ ι/ Τ4$ «Λλ•^ τ«» 0-•^? ; ΜΕΝ. *0 ^9 ΣΑτκ^Απκ ««* 

} Πβϋλο;, « Γατυρ^.] ^•Λκχ ΜίΓηίϋΚ'ΐΐ^ 0€ΐΛ§βΙίί»9/\ Ιπη- 
τναβ α Γιιηου• 0^€'ίί Τγ»^- ρΗίιπ^ηΙ οΓ 8ρ€βς1ι. Όϊφ^Φη 
<1ί»η, \νΗο η€ν.€Γ ί»ϊΙ«(} Ιο πΐλΙ(« Λν*/ ί,ίΐλ ^ν'ι. 

3£ν«τ(1 ιΗβ ΕΙίδΙνα οί ΒορΒβζΙη, ιΐιε Ο^Γβ οί Ι)/«ιιχ^«(« •1〫<17 
Ηο^ηηη '-^αίγκΛί ντΑβ βηοιΗΰΓ οο£εΐίοβ€<1• 
ΟπίΐΓ. ΑέΙοΓ, Γ«π9ΐΓΐς&ύ1ΰ ίυΓ 

.Λ β* ΜίΗππ^^ η Νικν#|»3ΐ»ΠΜί• της φαμμ,9ΚΛ'π^τΜς τβί ΠΕβλ*. ' Ό ^Ι β%λτί^6% ΔΜ>«ηκ 

12. ΦΙΛ. ΤΛνΙί μι» ίκπνίίς'-'Τι ^ί τΐ ^*τμ» ?^ 

•«ν^ Ιν «^;^ ίλ»/•ς «Μν^Μ^βΜ κ«»)^ τ»» νΑν^ίΆιι» ι . ΜΕΝ. 

£3γι ννΙμψη^Ή- Ον γβίρ μΤ •«:«$ νι^^ ΤΗτα λίγα» νζ^ 

ΙζΒίμ*9φς^ Μ-Μμ^Λλυ άνηΓλ«νιί3'9» τ» λό^ν. Δαύμ^ίΙ^ς 

γήζ μα νΛζ κννΖίς^ ν^ϋ^^ηίψ μ ^ ρτ^ν'βίνας Μλ^^ν 

άνΛμΙ^Λς Ιμ»υ!«ν τ$ΐς ■ ναΐζφίς Ίνθυς ΜΗ *ζ «ντ)« γ» τν» «8, νντΗβη ΐΗ67 Γι( υ|ροα Ιιίβ 
ΤπίΙ, .** ΤΗιι ιΗβ <τί</, ΟΓ 

** Ιθ({υ€ίΚοο λϋ Μ€η, %χ\ά εοη- 
*• νίηι:β Ιίιβητ» οί ΐΗείΓ Ιςηο- 
•• Γΐη« οί νίΠΰβ." (ΟϋΓ Γνί, 
Ιιον Ιίΐίο » Ι^γΓοπ ΓοηιπιίΛίοη- 
€(Ι Ηβ Γρρ&ΐς!:.) Αη() ι^λΐη, Ηο 

τ/ι «ο-ολιΓ τΛυτιι ν^θβ^ιθϋκένβι, 
όδιν «ταύο/και ^* Αβ (?•</ Ιζβιπ• 

** Ιο ηΐί ΙΟ Η^.'ί ρΙ|«ί1 ΓΓ€ 

•• βνβΓ ι^ί» Οίιγ, ΐΛΪηΐί Γ«€Ϊι & 
*• Γίφη^ &8 Ι (.βηηοι ^^3ί^ »ο 
•* «χ«ίιβ, βηϋ ρβΓί'ιΐίΗ™, ιηΗ 
•• ορΚτ&ΐιΙ βνβΓγ Πηκ'β Μβη." 
//β^. ίη Αι>ο}ο^. \ού ί( ΗλίΗ 
ΒΟΐ 1>€£η άοιιΙ>(β<) Βγ ηηλπν ν^ϊΓ« 
μ4 ΐ€2ηΐ€(1 ΟΙίηβίοηί^ ιΗιΙ Οοϋ πΙΓγι} Η!ιτ> λ 1«'κΗ( ίη ΐΐιο Οχ^ι 
οί ΟλΓίεηΰΓκ, ι« Η« \λζΑ Γο ινο•- 
(ΙεΓίυΙΙγ βη1ίς1ι(€η€(] Ι>!• Μίικ}»*^ 
ιΗλΐ ηο Μβη €ί (Ηβ Όίκίΐΐί 

νίθτ\ά^ βνίΓ 1)€ίθΓβΟΓ ΐί"ΐΡΓ Ηΐπίΐ, 

(Ιιηηβ ί^ίπΗ νιΐΗ ΓυεΗ ςί«αΓ ^ 
νί(<εαο€ ΛΤίά {ίη η^ Οοανί£Ηι•Β, 
«ςιιηΩ (1ΐ€ ΟϋΓΓυριΐοπί: οΓΜ«η- 
|ςΐΓ<Ι Ιί ΐβ, ιΗίτβΓοΓβ, νίιΗ 
ϊπβ ηο Οβ«•βΗ>η, ΐ!ί»ι 0<χΙ βρ- 
ροίηΐίίΙ %η^ ιη ρίΓβά Ηίίη ΐο ϋε, 
ίη ίόηηο Μ««Γ4Γ£, α 1»^§Βί ί* 
άίπΆ ίΐί ΟβηΐΙΙεβ. 

φ \ιη%&>\ι•:ί\^. ] ^ΙερίίΛη•! 
ΓβηΗίίβ ΐΗΊβ ννοΓ<1 1)γ οίβηναηί^ 
ίΗί ΡπορΓίοΐγ •>Γ ^ΗίςΗ, ίο Γΐζ- 
η;ίχ Ότζ^ηϊηζ %. Νο.Γε, Ι οαβ- 
ηοΐ Γΰβ. 

Ι ΙΓρίΤΓΛΙΐίί] 5« ιΐιβ Νθΐ6« 

ηροη ^βη^. Ρ«''. 

§ Ιχχλοηας'Μν.] ^ΡχχΧ«Τία(-4< 

ϋ^ ί})€?ίορΙί. \ Ιιαονν ηο βχ- ΎήφΛβγΑΛ- ^ 

** 9Γ0ν τ«ίιτ νΐηίτΑ»» κβίΐβΰφροψίίΐίς^ ΙΰύκίΛί τγ Ο /3νλί| Ι^ 
*' "φνχ,οίς Λ9Λπι^φ0ίίσ•Λί Λνω Ις τ«ν βί^ψ, ϋ(«]«λν<σ-3»ι 

*' ηνίίψ η λοίΤΓύ* ^ννΛί αντ•Ίς ίττοΦΛ^Ηΐβ,^' — \' " Έλτπ 
** την γψΜ/ΛηΨ ΚξΛ^ίΛ* Σ»ιλι7/«π'(^, Νίκνσηνζ^ φνλ'ϋς 

ΛΛΙγ οοΓΓβΓροηϋη^ ΤβΓίΡ, βΓτίΙ ΒίοοΜ^β. Ι ντοιιΙΗ Γβη(?«Γ ΐΚβ 

1)7 ΐΗβ ΚοΜαηί. €βη(^Ϊ9ηαήΗ$ νΗοΙβ δβηΐεηεβ ιΗϋΡ, ίπ Εη^^. 

Γι^οίβββ ΓΐΐΗβΓ % Ρ^€^Μ(ηιί^•9^- Ιβ»:. ^γ«/Λ ΐΗο 8οη οί 8Λ6/€ίθΜ^ 

(ίΐίΛί- ^βίψΛ^Ηα^' ιΗβη « -Λ^ίββ- β Ναίίΐί «/" Ο^ββίοΜίΙ^ οί ίίβ 

ί^^ οί οο*. . 7γι^/ */* /ι&ί ΒΜ/φ^ ρΓοροΓεύ 

II /8νλΐί ^ ίή/^ν*) $€6 ιΒβ ιΐΐίβ Β€€Γ^Γ - Ά>^^Β«>τ^^, 

ΚβΙί•* αροη Ολγ, ^ίβΓ. 36 • α ρύν, θ< λίί^ας Οαίία νβΐ 

ίίββ Ιίη ΤΗουΓίΐηίΙ ; Γο ΐΗ ιΐ »ς { έτί Ι^ί^»»»"**• ] Ργοπι ιΗίβ 

ΤίΓηίδ ϊΙίΑΐ, ν»ίΠιη'.Κβι$βοοο. ΡΑίίί^β, νβ χχχχγ. οΙ>Γ(:Γνΰ» ιΗ« 

•^• εΤτγ• την >Λβΰ/(*«ν.1. ^Λ^^1^η ΐΗβ Μ^βίίΐΓβΐΜ, %Τίά ΡοορΙβ οί 

• Ι,Αλν, ΙΟ 1>6 ρίΐίΤ^<1, είΐΗβΓ ία λΥίΐ}» ; ^ΟΓΗίρί, τη Αςςοϋηι οΓ 
ίΗϋ 8^α&^^« ογ ΑίΓοΓηϋΙγ οΓ ιΗΰ ι1ι« Οίί^ϊρθίοο ιΗ<:»« ^«β 6«• 

ι!ΐΓίΓ» τϋν -^Μίψ,ηη^ ϋ ρτβρφ ήαί τ^ΐιο νοίεεί «τΐιΐι "ΡβΙ^ΙιΙ^β Ιιι^ 

ΟριηίοΗ — ΤΗβ ίοΙΙον?»Γ6 ριο- .ινο οί ΐΙΐΜΤ», οηβ 1>)»ε1ς, βη<1 

ρβΓ ΝίΓη*^*, Ηινβ, ΗβΓ€, 1>Ρ€η ιΚβ οιΚεπ . ν^^ίΐϋ. Ιί ΐιβ νοιεύ 

θ€θβΓιοη»ΙΙν γΗ»<!?, βικί ΙιατηοΓ- β^ Ιΐ< ΟαείΙΐοΛ^ |ιβ ρηι Ηί• 

οϋΠγ3ί1.ιρΐ€'ί1, 1>ν•^«ί''ί*• Ιι »ε- «Ηίΐβ Ρί1)1)1β ίηΐο ιΙϊ€ ϋΓ0> 

οοΓοίη^Ιγ, ΐίΐιβ ΐΗ« ΙλΙϊ«•17 ρΐ3€ί:<1 ί^οΓ ΐΗβΐ ΡϋΓροΙίρ ϊη ι1ι« 

<ο ΓίΠίΙ^Γ *Αλι|3αντί•)ος Βχ (Η€ ΑίΓίΐηΗΙχ; ίί αξΛίηβ ίΐ, Ιΐι« 

«ΠΑύ* ν»'βΓί1 Εχ/αηΐΗ9ηα^ ΐΗβ ΙιΙ^ςΙς οη€. β^β Ραίΐ, Αηιί^. 

1 ^Λί(#^ 


'• τ** < 'τ-Λ^ '-^Λ» *-*« »« «ηΐ.]τΓ^ ;•*; /»; τ» Τϊ»- 
" ντΛΛ,Λη/^ .ι€:«ιι> ■ * Γ «ΐ— τ 4 χτ««ςΜτ. «.1.1 «ητν ι^ 

% ίΐ. 1» Λ* ίΤ*•/»".•*" ^ *^' <* *^• •*-•α•Τ ■.! ■ Ι 111^1 Ακίν^ ι• ί Χί7»Λ';» -Λα* "7 »Γ,ιΐ ν;«, νβ «τον 1 1 ^>νβ 

γ/ιΐτ,ίίΛ « ^/-ι ο ■ ', γΓΛ^χ\^•^^ βι«Άα, ϊ: ηοι ίο ίΡίκΐι Ηαιηοντ 

Ίο ^'^^ ρ*/ΐ'.:'/η. Ι^Γ Μίοϋ. 

) #*^ΐ/ «ιι/)»/!*-/*:^.] Τ6€ ι 'ίΙ( ιίητ», &ε] 04)^/1 »Ι- τον Α^ν^ι^ }ι« »λιι6ξίκ§ ίσξΜ φϋς^ " '£»ι7νβ (ε^))) •«'^ 

'* Τβ ίίζόΨ Τν Τ^φέίΗϋ, Χακίί$ί9 ΧΛΪΐ^χόίΐΛί Μ* «ΐτ• Βμ• 

** αΙ?μ«. Ύαντην ν» «(μ0<, χ) «ν^ν; ββ^ μγ<' τίκ *£λλ«- 

Δ Ι Α' Λ. Λ7^ Χβίξ$»9, η ΈιηβτίΛτΜίς• 

ΤΗίβ ΟίαΗΐΜί βχΗΙΙ)!» ΓβοΗ α ΐΓΟβ »η(1 οΙγεγ ΡΓοΓρβΛ οί (Βφ V** 
ηί(7 οί ΗοΓπβο ΟΓβικίβαΓ, «ηϋ ιΗβ βχΐΐΌπϋ ΡοΙΙγ οί ιβοΑ οΓ• 
ΐΗσΤϋ ΡνΓΓαίϋβ ίη νΗίίΙι «τβ Γο €3$βι!ν ίο{<π«(1 οοίΓβϊνβ% ΐΗαΙ 

Ι>«ΐΚβΓ• 
^ρ4», & ν#ί?ν ΙΜ^^^^« ί9Γ<;^ρΐΜζβΙΙΤ ΦμΙγ Λ9ί0 . Έψί^^Π ί 

ΧΑ ρ. Ί^Γΐ^ί^οηι, ίί '£//«*, Ιμ ίιτΜ ία τΛ Ι» τα> 

^ι»Μ, «^«^^I^( φΐ/Αωζκη %ΛΜα ν«#' «^Μί(* ί(]^ >«^: 
«ντ«ίρ «}ϊ)ίκρνΚ λία-λιναγν. ΑήΊΐ#«ζ(Μΐ^ ίψ 9Λ^λ τν. 

(ΜβΙΛ ίμ!^9 ΧΜ»9'ί9ί0ς γίΑ^^Λί, ΛΗΧίλΡ^Λ ίφ ^ ^#^« 

Χν φίν •τι /Μ %νΐ4ΐημ9Φψ9¥^ 9^ ίαξμ€ 'ί^^^^ β^ !ίρ «^ . 

γ4^ η ϊί0ί»Φ9η^(Λί9φ* υ Τ^ 0Ρί0 άά ■ τ99 Μζφ^Ηία»* *0 

ίί Φΐί4ν^ί 1% Ιτ/, «^ Μμκ μη βίβΧ^^Μ (Η, Φ^Φ9 Ιμίπ' 

ζΦ9 ΐ^ν» ύ»Μ, πΛξΜΜ^ Τ^ ζ^^' β ^^ το'Ή^^'οΐ'κ 

«)« Ί" •/ΐ'#;^'» ΧΑ Ρ. ΙΙι^/;»^^ ί» /»! %Αβίλ0ί π9Μ90'' 

μ49$ψ 

• ΜΑν^χβ;^. ] ψψΛίίβΙφΜ. %φ\^ι% ίΚ* Οο4« μ> ^Τ«α&τ( 

β£€ ]^οιΐΓ Ι>>^ίοη»Γ7 ίοι Ηιιη- «Νς^ ν«<«ϋ (Ό λϋπιοΓφαβ, «ο^ 

Ι τ» Αη» Δ^^*] Τν 3<>ν€ 4• ΓΑίΐ«ι| ίαοΐι • ^ο\1^I Ι,βιιςΗ «αιορ^. 

^^0Φί .' 881(1, ρβίΚ^ρβ, (ο ό'ιΑίη- ιΗ(^ιη, &• ραι «ο Εγ.() !ο « ΑβΓε» 

^αϋι Ηίιη ΐΓοαι 7^^ ^^^«9^ ογ Ου^Γ^Ι, ίιι μΗϊ«1ι ']ηρίατ %β(| . 

7^/«/«, ία «^ΚοΓι- Κ •»1πι, Μβ^Λ" ^ημφ νΰΓβ (|ι«α «ο{Α^«ϋ. Η•.9ΐ* 

τ^ \ϊζΑ αΙΓο «η ΚηΛρ1ογηι»^ηΚ. 11. ί. 

Ί* «ίνβ^Μνν. ] Αΐΐιιϋΐη^ ιο ];. ^λικ^ Ψη^βψφ Μ' ια ο<Ι4 ■ 

^«/Γβ»*β Ιΐυ1>ί11η9 Μ•οΑ» οί 8ί(αί£θΑΚΜαοίΛλΛ«νβ. 
Ι λ 
ί5 Χκ'ρ**, ί *ΕΐΓ;^*&Χ9ηΐίί. 

Λί^η» ντΐ^ γ«τ« κ^ τβΓτβ. ΙτΜίξ^, ι^ (»|ρ«χλΐί(, 9ζ πιι. 

•>«■ η £Μν^5-χ^ •τ. «4βι «..«7•. χ η ίτ «>?>•<» Ικίλινιπβ, 

\ι» »«ι^> Ι;, €•$, ΐ/λ*ηΓ ν«^' 9λβ« -ην 7>.«> ΦίΛλίγ^ί' 2/ν 

4ί&' 7«. .11)44^. *1 τ» ϋ τ» Β>« ΛΤΜ9.Λ., *$ Π 9^ Λΐ9 

Κ^Γ»τ«.; >^α ΐχΐη•. ηί^Χλ:ΓΛ» 3ΐβ>.Γ3-χίη>;ϋ ίν τ« ηΜ- 

ΛΛΛϋ ϊ-ρς, Λ Κ^;. ^' \«>.:. ϋΐ• ϊ$ «■< Ι&Γ:&Ι4«'ΜΜΙ« Τ«Ι χ«;<'• 

Χς*θΛ• 7»» 3#7 ^.ί »--Γ3» τϊί νιι.ντ>νη«τγ »« «Μ»}νλ#? 
««/«-τα^-^* ν^'• *^*ί*β'• 'Ττνζ^»**•• '• •«•|• τι ^^ 

νιΛΛ•> 7«{ «■ Μ» « 2μΙ.»•4 7 •*«•'''• ^' ν*^ ^2* 

25 ς})! ηΐν•9«ι. 

ζ. ΧΛΡ. Αΐτϋ(, « '£:μ4> ιν.ΐ4ΐ• τι .βίληνν- '£^ 
λ> νΐ£ΐ •:1» τ«» £«-£: γίς, ξυ^- «ν. '£ΡΜ. Τ• ^ι βΛ«^ 
ΙΤ Χβίβτ, ΐΓνΐ{>^ Τ,ι^ 1^1 π» Χ»'^''ί» *< «ν* ΪΒ1ΐνν ΜίΓ ΐΐ !ι ϋ:*#<1, ίη ώ•-- δβΓ.Γβ, Γγοπι 
Ιΐΐ€ ο.πίΓπη >*€ΐΓ-ίΓ^ βΙί:€κ, 

10 Ε.^ <^^α^, Η€ πμ7 34(11%- Ιμ 
<■ '»: >-•/«•'♦ *' Η;ες ιγ.ϊ..ι ν;- Α0<{ ΐΕ• Γ€β ΟΓ ΐΚ€ $€1ΐ{€1•€€« ΐ• 

ΙΟ Γ(&αά ι• ίι ΐ•, Ι ο«α Ι οα 

ιηλίιβ ΒβίιΙΐ€Γ 8«3ΐ€, ηοΓ ΟηοΒ- 
ιηΐΓ. οί ιη« ν^.ο!β. Ι, ιλ€Κ• 
ί^ΐ€ €ληηοΐ ^^ίρ Κ«ι4ίπ§ ίι, 

νϋλλν τν χι*•**» 5 "^^ ^^ 
2» ίκβίΜΐΌν* [κ νί^ΐύΛ-ιης γΛζ α* ΜΚζίζίίς λ^λ^λ κα^Μ,Λς• 

ΧΑ Ρ. Οίβ-^Λ^ ώ Έ^η Λπίξ α'α»Β•Λ λίγαν Ιγω ιτ:•$ νρ»^, 
ίΤΓίί^ΜΡ νλίνμΛν ί ονόταν γα^ το νψΐυμΛ χα.βαγίσΛ* 5 ■ 
ττλΛγίΛ τγ ο^09*ι ψ9τίτνι, 9ζ τΐ χν^« νφη^Ιν «^^^, τβτι 

^κ»«< Ολίγον Τ» Ί* «-«ί'β;, « αΓχ;ΐτ{«δ'|Ρ0ί^ιιν τω νην/ΑύίΙί• 
Έγ« ^έ Τ4ν ηβ-νχίΛν «ίγαν ναζΛΚίλίν•μΛΐ νμη' αντος 
γνίζ ι/^Είταίΐ ΤΛ βίΧτί», Κ,χΪλ ταυτΛ ύϊ ίζ ^ ττξάτΐί^ Ι Ρ 
ίποσνί κΛλίς '^χΜ νο^ζϋς, χνβίριίτικ νυν γι «ν. *Εγ^ 
ΰί Λκητίζ ίΜ•ί$βίτ»ίς νόμος, αωτήι χβΕ^^ΜΚ^«ι, νβίνίβι, «Τϋ- 
$6μνος χιλίνβ»]/ Γθ<. '£ΡΜ. 'Ος^^ν; λίγας, Λυτύς γΛξ 
ΐίσομΛί τΐ «-««ιίίίονι κο\%νγή^ο» τ^ψ ΙχΜην νκοηήν. Αζ 

Φψ,φοίν ο Ολνμ^(^ ί»ν»0(Τί ί 9^ ΤΛΙ ν ^«ΐ;λ«ν τι άΗμ*ΐ!301Ι9 

%ς το9 "Ολνμτύν άτίίΜν' σν^Μ^ι/» ^ί η >^ ν^νςγ"*^*^ 'ά 
§% ϊίί, Χ Α Ρ. ΙΙ^«Γ«τϋ' υτηίξγι^τΜ γρίξ 4^« #ννΑτ«(. 

δνο >^ Λυτίΐς οίΐοίς ϊη ζτΛίΟΛς, (5ΐΛ4β'«4 νοΙ% την * Οσ•"^^ 

νΛν ίΚ βά^ζων β^νΛΤΤΓΛΤΛν,Λς^ νΤί^ίΙνΛΙ ΤΜ 'ΟλυμτΓΛ^, ι?. 

ΤΛ το ΠιιΛ«ον Ι^' Λντγ ίκΛνκν ΤΛυτην κλιμΛΚΛ 'ίξ,ίΐν μ•- 
μίνας χ^ 9-ςόβ^Μ-ι» νςβ; τον κ^μό» Έκανο» μίν ν? τ« 
μϋξχκίο* {ΛΤΛτ^άλέβ "/ο^ '^ΤΆ^) ^ηιχς ΙητΛτην. ϊ^α 2ΐ 
(«τ γβίζ νττι ΚΛΚΜ των 5ι«» τοΛτ» β^Χιυομίν) τι ί^ί οίκο- 25 
ϊομ^μίν «^ «ίντο^ χ«ι<έ τλ λΟτλ ^ηκυλί9^¥9ίί9 ΙττβίλλνιλΛ 
ΤΛ οζή,. β»ς ΐχριμϊν ίφ* ΐτψ<λοΐ€ρν Λκ^ι,^ίςΊ^χν τι^ν σ^^οΎ^ήV ί 
Χ ΑΡ. Καί Ϊ*^»1|τ^μ^$β6, ά. Έ[μη ^ν ^ν^^ς «£>«^«0^^ίκ<, 
■ ά^βίμινοί το Τΐίλιον 'ι^ τί^ν'^Οοναν^ *£ΡΜ. Δ*«( τι )^ κ» «ν, 

ίκϋνο»} ιζ τοιΖτΛ, 5»ς ννϋζχ,ονίΛς ι ΧΑ Ρ. Ον»* «λ- 
λ^έ τβ ιτ^«7/ί^^' ^«**? Α*•* Λπ/ΒΛνόν ην» μί*/Λλ4ζγίΛν ϊχ,νν, 
'ΕΡΜ. ΖΐκΙτοίς. Ίλβίτικ 7*€ ''» * Χλ:^•^ *δ ϊ«Τ• 
ν^Τ4»ο'(γ Ό ^ γιννοί^ 'Όμι^ζος «χο ΪΊ^οϊ» «-/χο» «ν* 

• Μάτΐϊ ΓίΓλΛ* ] ■ Τ* /«γ/ ίΐο 8ίαί, ΤΗι: £ά//Μ «Ι(ο ςιΙΜ - 
5."/. ι!ιΐι> Λί^ί, Λι .• 

β^ηίιχ ιΐιιι ^(^#, 1>^ νΙικΗ (Η« /ν^. ^Αΐ). ν. 

ΙονβΓ ς'οτο<τΓ οί « 8•ί1 ί• πι•- - |:*«Μ«»^Μΐΐφ,2: .0ιικτ.«β4 

Ι 3» 
Φίίς τα 'ΰξϊΐ, Κ«ι ^Λυ^βίζύ» α ο-λβ ΤΛυχΛ ηρβίςίΛ Μβα 

&α»αί, τοψ "ΑτλοϋΤΛ, ^))λ«^ι^ ι<}βτ<, %ς το» ζτβλον ΛύτΛ9 ύ% 

ων φίίίι, ί/ιχ,αΐί Ιΐ(ΛΛς βίτα,ίίΛς. * Άκ,ύίΐς ^β 'ίο-ως ι^ τη 

^ψ,Η «%Λφκ νί^«, τν ΉςβΜλι^, ως ^Μ^^Λΐϋ ν«7ι Λν- 

*^Χ^^(' ν^Μς 1»ντ•Ρ φο^τίν, ΧΑ ρ. 'Αχκαι ι^ τ«ΐτΓβί• 

Αντ«ρ ίττ' 'Όβ'^ Πιίλ(ον ύ9ύβ•/φρλλ6ν. 

1 5 Φί^ι ^ν ΛΨΛζφίς ίΜ, $ ' 1^ τ«ντ« /»«»«, 4 {«-««χολμιΓ» ^^^ 
ίιιίβιι. — ΙίΛΤΛί' κΛτω ίτ* Ι»]^»)^ » τί» ΙτΛβξίί» τί έρ«?8' 
«ιτβ /«ε» 7^ ^^ΐ' ^^"ν /ΐ^^'ν^ Ί«Μ« 1^ Λν«« ^«/νι7«ΐι 

20 « .Κρ4'τ4 ν ττβίψν σαφώς. ΜίΐΛΚίηιτεχ η^ΐν, ω ν^ζέ/ίαν, 
9^ 4 θ/«ιι, <^( ϊακίΨ, ίϊτΛ ο Ώα^νασ-ΤΦς ίνι νίσ-». ΧΑ Ρ. 
Οΐ^ΤΑτ νβίοί^α' 0^ (Μ909 μη Χί'^ΐΙπζ•^ ίζίργΛσ-ωμίύβί τ) 

γίφ8ί>\ίς ΛντΖ τηκ^Ζς τϋς 'Ο^ζϋ ρ^>^ο^^μ1|Τ4X^^ ΊηίξΛ- 
1^Β•α»ΐίν, ξννί^ίζίψΐΐς των κξΛηων, '£ΡΜ. Θ«^», ασφαλώς 
.γάξ ϊξμ άίτΓχνΙχ' μ^ιΛτίύίί τ^ι^ ΟΪτνιν^ ί^Μυλίρίύ'σ'Β'ω «^ 
« ΙΐΛζ»Λ<ττ•ς, *ύΐί ψχ-ΰίνη^Αΐ Λυύίς» Εν 9^α, νανΙ» ίξω, 
*Α9ΛζΜ»ί η^η >ζ ^ν^ ΧΑΡ. *ΌξίΙοψ^ ω '^ί^^ ^>»^ χΜ>•' 
«τ γβίζ Ιχ/ μΜγΛ9 ^ί ταντη^ τ»ΐ9 (Λΐΐχ»νιΐ9 ΜνΛ^ίζβίζας• 
30*ΕΡΜ. Ε/ν« /^6' '^"' βθ^λκς, » Χλ^»»» λλ-λ»!*, «τ» ιμ Κ 
;£^<^4ν, »^ ά(Γ^4λίί, 1$ φίλ•6ίΛμο9Λ ώ«ίί• *Άλλ' ί;^» ΐ£ΐτ 

«ίηλήλυ6χς ι$ ^ν. Κ*^ ίτηίχίρ ϊικί^ν^ί^ ό Π«(»««ν^ 

ΡΐΛ€β5-χ'Ρ*»-''&<'/5Γ-Ιϊ'»Η«Γ Ρ*Γΐβ « 8ίίρΙ)ύ»Μ» ο5ΛΓνβί, ι&Ιςβα 
•/■ /έί ΐΛβΓ •, ΐΗΐΜβ, *' θ€χΐ 10 ύ€ΐηοηίΐΓΛΐίν€ΐ7 ΙίΙιβ δ7^5 
ΗΙΐΏ 88 Ηβ ίΐοϋίΐ." ΡοΓ ΐΗο •8, δ»τ»ϊ)$τίί«Γθλ|Γ, /υ Λ«ί• κγΑ*. 

4• XΑ^ 4• ΧΑΡ. Οξα γί(9 «ΤΛλΛί» >^ * λι/«ν))ν »<!»<« ^(γβίλιιν ζΛ- 

78^'βνΐ^ μνζονας' ιζ «ν^ς^ίττΗ; βτ^νχ; γ^»^»$, κ»1 τΐΨΛς 
φφίλί^ς αντων» '£ΓΜ. Ιΐ0Λΐ4( \κίΐνΜΛ ίίπψ, ίς φοίλινς 
&Μί ψΛ^ίζας, ΧΑ Ρ. ΟΪβ-Β^χ, ω '£ρ/«?, ως άϊέι» ΐί/ΐ4<> βί- 5 

τν» Οίττ^^, 1^ τ<^ «ίλλ« 0^ (4.(Ιί»4ψιία•Λμίψ, '£ΡΜ. 'Ό^^ 
τ/; ΧΑ Ρ. οΛίν Λκ^ίζίς ϊγωγΜ ανο ιϋ ν^λΜ ί^ω• 
'£(Β8λομ9ν ^1 ν ττόλνς ίζ Φζα αντΛ μ•ην^ ίίβ^ίζ ι» γζΛ- 
(Ρ§ί7ζ ό^Λψ^ ΛλλΜ τχί Λΐύ^ύτηα Λντνς^ 9^ λ νζ^ίτίνσ•», μ^ΙΟ 

ν9Γΐςί•λ«». •£ΡΜ. τ; ^1 τ»τ• «ν; ΧΑΡ. Έ^-ί ϊίίπΜν 
οΙ^αΜ κλφις ν5Γβ τ<»®- τίί» ^/λβ*>, ** *Σς την νψ-μ»ίΛ9 

χΐζ»ΙΜς Ιπιπο-ζα-Λ^ ¥χ «Γϊ* #τ» «ι»«γ«>7^, ΛΐήΛΐΗΡ «ν- 

Λκύόΐ(Αί, *£ΡΜ. *'Έ.^^ ΛΤ^Λς' ιζ τίτ• γβίζ ίγω ί^τ•- 

1X11, ^»^4«'# ^ιμ&€τ< ΛζΛλυωτΪΜ^ «Λλι^ «-«^^$ μΑ» 0^^. 
ΧΑΡ/Αίγΐ ^'ι^ι». •£ΡΜ. 

Αχ^υν ο «ν τ•ι «ιτ ϋψθαλ/Λωψ ίλόψ η ηζ» «γ^*^ 

ΧΑΡ. Τ/ Ιί•/Μ 'ΕΡΜ. "Ηί« «^-, ΧΑΡ. 'Τίΐ^^Λ V»• 
Τνφλβ« ό Α«ν»{ν( αίΐο(^, «$ νξ^( 1^* «η σν το ητ^ 
ηή-Α» ιτ^ο^<1«0χ8 ^(, »^ «χβκξ/ητ Ι(Α^«/)<. Άλλ<& /βΐίλιι 
««τ« τ«ιτ "Ο^Μΐ^ον καγ'^ ^ωμΛί σι, •$ ^^ί νϊ^ Λυτή 
Λ(Λ»λη «ν7α ^ τίίί» Ό^'(» ; '£ΡΜ. Κ«^ ν«^ιτ γ^ ίχ^μς τ/^ρ 
τΑΐ» Ικιιηί 1/ϊΐΜκι, ΐ'Λνηκ «μ^ «; «ρ«η(4ητ^ ωψ^ ΧΑΡ. 

!»/«? 7τ» ιύ^ΑΨημΛί, ΚλΙ τ•ι ;ι^ιι/Μηρ «/μ»^ «τ ρΛο^ς τρτ$ 
κΛττλΛ^νβ, Έ^} γίίζ %ξ«1# Ρν9 «τ ν«έ»ν Λΐίηίψ ηΜ•35 

• λ//ΜΜΐν τιιΛ ] Οίίατοη,, Ψ€τγ οΓ ΐΗβ 3ί(]^ιίαη ΐΛΪιβ, οτ ιΙ^β 

ηίΐυΓ&ΙΙγ, €βΐΓ« ιΗβ νΗοΙβ οιΗβΓ Κίν^τβ οί ΗβΙΙ. Τ1ΐ€ν 

Οοβαη Ά Κΐηά •/ α Ι,αίί^ |>β. νϋΓβ, ίο «11, Γιχ :— ^/^«, ^I^^^«^ - 

€«υΓ« Η£ η€ν6Γ )ϋΛά Γ€εη «η^ ΙαΓ- γ•», Ρϋ^ιαίφη, Χ^ίϋβ^ Πη. 

£βΓ £χΐ6η( ο£ ν»ΙβΓ (Ηλα Ιΐι&( /«/, ΑΌίτηιυ, "^ "'■ 
9ί Χβίξρψχ η 'Ε9γ<9«•«^/1ι(.. 


πίιΚε ϋιιΐΰ 8(η{& οί (ΗΊ» Ι.ιη- 
2α&§;« ά '^νη Ιο ναϊίν, ϊηεΙυΓινε, 
Α$ ϊί ί1ίΐα(ΐ8, 6οιΗ Ηϋΐΰ, «ηι1 ίη 
11ΐ€ 6ϋΐΓ Εόίΐιοηο : Ρογ ιΗε ιΗίιΗ 
1^ (Ιον/οννλ' Η, ΊηίΙβ^ό υί ςο«ι• 
ρΐίης Λ νβρά (ο ν/ϊϊΆΐ ςοϋβ ύο 
ίοιβ, Α8 ΐίιβ ί.ΓΓη^Γ 5*»* ίϊ*νβ 
ύοηβ> χιηη%ίΜΐΛ\\γ Γα&]οΐα. ιίιβ 
Ρληίοΐρΐβ ΛίΜών Ια .%ίλλας 
«ρόβυνι ; (Ό ιΐΐϋΐ *υκ£ν ί« ηοΐ 
οηΐγ &ϋΐυΓ£ΐ1γ υΐκό, ίπ ιΗχΙΡίΙβΓ- 
ρ«6(, 1)υτ λΙΓο ιπ:ιάβ λ Νοιηϊηϋ- 
(ΐνβ ΟλΓ(Ε^ ΙΟ νΗίΰΙι ΚΗβΓβ 18 ηο 
ΥβίΙ), ίη ιΐιβ 5^α(^η^6, ΰϊΙΙιϋΓ 
€χρΓ€(Γε(1, ΟΓ ϋη(1ϋΓ(Ιυοι1. Το 
, ΐΚΐβ ίβ ζάύ^Λ (Η€ ΙηοοηΠΠ^ηςγ 
οί πηϋΐ^ίηξ^ υττο τάίν ίοτΑ» Ιο ϋβ< 
ρβηιΐ ηρ•ιη χΐ/χίί^ν, νινίβ χυχύν 
ίδ η£\ϋτ^ά Ιο ιΐο0-Εΐί«τ &6ονΰ, 
«8 Ίί Νί^Ιπηί Η&(ί ςοηΙοΓίά ΐΗβ 
8«« \νί(1ι ιΗΰ ν^ΓΓεβ ΓρΑνα Βγ 
Λ»ΐίΓ.— ΤΗβ Κβϊίΐΐηξ: χυκίϊν 
Ιχύχϋβ-β, »η<\ ΙίαάίτΛΛηΔ',ηξ 
νηο τϋα ίττΰν, α^ ίοΠοννΊα(( 
^/(Α9^^^»ν ίη ιΗ« δ<.ηΓε, ννουΐοΐ 

οί (Ηβ ^Ηο4(;. Υβ , Ι ίβ8Γ, (Ηαΐ; 
ΐΗα\χ\ά 1>ε <1οΐης ΐοι* ^και « 
νίοΐ€θ« ςο ίΗβ Τγχγ, 4)«;«υΓ€ 
ώ« ΑΐίΓΓαΜ ^ο, ίΓοηί χι;χ£ν (ο 
Ιχ&χΐ)0-ι, νοιιΙ(] 1)6 ί«^•η§ 'οο 

ΐΙ»6 ?Λη% οί ι1]|^ δ(τηΐ£θ£^ ϊιι 
(ο ιΙ\β ίοϋονν η(( ΡοΓοα. ννϊή Ιλ 
Ι Ηχνβ ρΓ(;Γ|ΐρ£ί^ (ο Ν)Ι]ο\ν, ίη 
ιηγ ΤΓα*<βαΐίοη^ Ι ίϊα<1 ιΗβγ ^ίϋ 
οιαίιβ ΒϋΐΙι δβπΓΰ βικΙ Ογαιπ- 
ΠΜΓ, νίι('•οοΐ «Ιΐ€πη^ οηθ 
νΤοΓΓΐ: ^VΗ:^^1 ηη&ΐΕ(-8 ίΐ, , ίη 
Γοιηβ 5ογ(, ρΓο!ι«6Ιβ, ιΚκΐ ι{ι«^ 
ηί^Ηΐ Κλν£ 6€(τη ιρΐΓρΙλς(-(1, Ια 
Ιΐϊζ ΤΓλοίετφΐη^. Ι, (Ιη^ίοΓ^, Γ£&() Ιϋ ΐΗυ8 : Ά; ο ΠΜΈΐΙνν 

νίίς θΐ/ΐλλα« &^έβι;νι, ς ίτ«ρ{ι 
τβν «Γ0>7^, Λο-ττβϋ τορύΐτη* ι»*Α 
ϊμβα'ΚίύΛι τ^ Τγίαΐ}ιαττ^ ι^ ΜλλΛ 
νολλα χ«χ«» την &«^λΑ0-β-«»* ν«λ 
τακ έ9τ«ν, χα/ΛΜ* «9*Μ ιί 
^ϋφ<^ Ι/Αν8β-»ν, ολίγν Βίη 

ΦΙ^ΐίτ^Ι-φΐν ΙΙ/ΜΪ» ΤνΐΤ ΥΜΤ, 

Οί ν6ί«.1ι, Γ£6 ππγ Τ^ακβαί^βΜ, 
ΑηΗ 1 απι (Ηε η\οΐ€ ΐα^θ€(;ο\ο 
(ΙιίηΙς, ιΗί πηίί^ΙΚ Ιι^νο 5€£π ΐΗβ 
οη^ίηλΐ Ρυίιίίοη •!:' (Ηβ Τα<ι 
^ϋοαοΓβ ίί ιηβί&€• (1ιβ ί^ν^τύ 
Ιη«.ΐ(1βη(& ΙΟ ίοΐΐον οηο «ηο^ 
(ΗοΓ, ίη (Ηβ Οιά^τ οί ΝΑΐυΓβ^ 
(οΓ ΐ( ραι& ιΒγ ΟαΐΒβηηζ »/ ίίτ 
Οίίΐκίι, 6τΛ ; ηβχΐ Ιο (ΗαΤ, Κ^ 

ΐΚίο, Ιΐι«; Οβφβίη #/ (!»€ &«. 
Βϋΐ ΙϋίΙ 1 Οιουία &εηι Κο Ηινί^ 
§οη€ 400 ί&Γ, ηοι οηΐ^ ίη αΗ€Ν 
ϊο^ (Κ€ Ρϋβικ-η, 6υΐ &ΙΓο η 
ίυ6!?κα'ίης ηη^ - 1 ντη Τ^4υφφ^ 

(ί.ί&έΐίιη, Κ&ιϋ, ΓβΙ άυνη ΐΐίι& 
^αΐ^ατ ΤΓβηβΛίίοη οίιΗε ννΐΐοΐέ 
Ρ«ηίο<1, \νοΓί1 ϊοΓ >νθΓ(Ι; 194)Ι(^ 
18 88 ίοϋονί; ** Ει«ηΐιηρ 
*^ ρ<^ΙηυβΓη ΰ&ηΐϋεη&η^ <)ΙΜΙ• 
** ϋ>Γη η&νί§«η(1ϋϋβ ηοο «ϊ• 
*^ ηιοΗυπι ρΓοΓρεηιη ηβ^άί^ 
*^ Γ«1υ(Αΐ(-αι ίυϋΤ«( «η ρΐ«(ν« , 
'^ ς^πηιοαπι νί ίαηρυΙΙ'ιΐΝ Νμ^ 
^^ (ΰηαι:, & ηαΙ}06 €οηνοε•νιΐ|' 
** λη]υ( ΐηάθοίϋ νείυΐ Ιογ^οα 
** (ίπΐίΓαιιΐϋοΐο, (|ΐιο ίο οΠίι «^ 
** Ιί.|αίϋ ΚίΐΐΙΟΓ βζ ι^ιΟΙν ί^ 
^' ΐ£Γ οο^ιιεοθυιτ)) ίη}«ιξΙο« εηΐο 
^' βυέΐυϋπι ρΓοοεΙΙλβ «χαιινϊΙ, 
^< (ηιη 3ΐίΐ!: η^οίηβ ΐ4''!?^ ^^* ΧΛξϋν, η Έβ-ισχ^ηνίκ. 93 

»^ Κυκλωτί. *ΕΡΜ. Ον .χ«λινΜ ί> ί» Ι« ΤίπίτΜ ^τ« 

ΧΑΡ. Εινίν^/ΚΜ* 

Τ/ί τ*^^ β1* ίί•/ »•Λ;;βΐΓ^ Μ» ^υς η μίγΛί τι, 
^Εξοχ^ Λψφζω^'ϋΨ «ιφ«Α«» Ιι^ικίβ^ 2τ^Μίν 5 ΙΟ 

*£ΡΜ. Μ/λ»ν «Γ(^ • Ικ Ιζ^ΜΓ^ν^ «Ιλ^τκ. Ένβ^ιτ»- 
«-4 Ι' «ντ4• •/ "£λλΐιη$. «τι τ•ν τ«»ϊ^ β^κβ^ Φ^ Χμ 

τ9 Γ«}Μί ^!Τν. ΖΛ'• Κ'Μ ννΤΑ' 2ΜΚ4Η9η»» β§ ^^ » 

'Ε^/μι;, ΙιΤΜίΜίν^ ν«»τό ^Μ τ•ν Μιλιηβ ιβ»7 <λ#>•§ {»λ* 

5»9ί^ /««Μ ^ιηύς Μην «ντ<ν ν«βτ»«λ»ζϋ. '^β «^ 

«ικν^ ^1^ Τ/ »» Μ|ίΪΜν ι Μ χ έ» η^Μ Μτν ι ^ 2^ 
τΜΙ^ίά ν•Ιΐ; '£ΡΜ. Ίΐ#Ι^ Μ•> ^'βΜΤ* ιίί9 /^ 
^ηντΜ9 Λ9 2τ Μ^ τ•#βνι^ί ΖΑΡ. '£« τνηρ μ ϋ^ *' ΐ(ΐηρ«ΑΜ« ςι» «οΐ ενοΒ { ΐΑνίν^ <8^Ι<—/ ^ •^ 

ΤΗβ Εη^Ιβ ΤΓ•&β«ΐ:€α, ^ ΡΙμ•. Αβ^ '^Μ Τ^^€ Ολ^** 

Γ»η€ «Τί^ ^2/. Ι *^.1 Τ9Λ ΡίΤ'Χίβ. 1«Τ«, 

** ΚΒιρΓοιΙίβι «/«•^ «1/^ &;./^ ^- Ι• :% '>»: ΐ« «ι^β& :• ί^ 

•« 01)4 0^4ΐΓ/^ι//ν, &€/* ι1»ι ί», «<«/«Ρ ΐΤΓ,α :•; Μ•« >« 

ριβίβΓ. •• ΟτΛ'ί /κ, »ι Μ '•, κ :τβ- 

>-«1 1 ί^^ 00 υΓο οί ίι, Ι:€ΐ€, 

5. Σί 94 Χ4ξ**9* ΐ Έ^ίβχ-ΛΐηΑίς» 

9^9 ΛΨΐίζ ί ίίχ 'ΈλΛιιι «$ ϊοίκη άττ• γίίψ της Ολ4$. '£ΡΜ. 
Κ.ν^•(, ύ Χοί^βν, β Κα^ζνσα, βς τηψ Λζχ*ι* ΜΛλβα Μη- 

^0^ «β(χο< ΛττΛ^ούΨ• χ Α ρ. Ό ΚςβΓτ^ ^ί «« νβΐι «4- 

κϋνος 15*4»; *£ΡΜ• Έχι/τι ««-««λιψβ" Ι( τ«ν μίγΛλνι 

Ηχρό^Φλίψ ΤΙ19 τ• τρ<^^»ν τΐ/;^^. Σββ^^( Ιμ<Μ(Ι• Κ«^ 

ΙΟΤ07 Κς•7β-β» «^ο οξ^ ηϊη Μ κλίη^ς Μ^ης ««Ιΐ^Μ- 

?•ν, ΣΟΛΐν»< Τ« Άφη^Μν ϊίΛλ§γΛμί9Φ9 ; β¥λα Μ*»€0/ώ9 

«ύτ«ίν •, τ« 1^ λί7ν^<{ ΧΑΡ. Π«ιν μϊψ Μ9. — ΚΡΟΙΧ^ 
" ^ίΐ ί%Η Ά$ιιν«<ι (ιίΐΐί ν<*€ Η* '»'^» Μλίτ•!, ^ τιτ* 5ΐ|- 

!^'* 9Γ•Λ(/Ιιλιι«») ιΐτί /<•< τί9Λ 117$ τ«9 ν^ΛίΨ άψφρ^πΦ 
** ιν)Μΐ^ΜΓ«1βι ιΓνικ^.** ΧΑΡ. Τι 2ρ« # Χ^ΛΜΡ (||7| 
'£ΡΜ. θ^ίίν, ΌνΚν «τΜί, ^ί Χ«>ο. ΣΟΛ. " *0 
*' Κ^ΜΠ, Φλίγφί ^ ίνίΛίμά9ίς, Έγββ Κ ^ϊν βΟίι^ Κλ^ 

20." "'ΐ^ /ΐζΜ'«( νβΜΐι*^." ΧΑΡ. Τίί$ *Α^ΐ9η ψ(^ ίνφ^ 

*' Ό 2ί^β( ^ ΤΗ •» ΜΙ ΣΟΛ. Τίλλ^ ; 'Α5μ2||, 
25 " •ί βν η ΐ^/*», ι§ •9Γ8:^«»ιν ννις «ηι^ ν»>1«(. ΚΡΟΙΖ. 
*' '£)^ Κ, »Λ^ΛζμΛ^ » ^•< λκίν 9ν^ΜμΛ»9 Αλ* $ ΣΟΛ• 
** Ονίίχ«τ «1%», Κ#•ιη, «ν ^4 ν^)^ ^0 τίλΗ «φ/χιι η^ 
•• /β/*• • 7*€ ^*'»•ι•ί ««ζ<ζί»ς Ιλιν);•( τ5» τμκτα»» »^, *4 
** ^^' *'β^^ ^* ▼ίτέ^^ ιι/}«4^)Μ« )<ιβ^«^ν««.*' ΧΑΡ. Κ«λ- 

* ^λλΛ τ$ ν«ρ&/ΜΐΓ•ν^ &ε ] ιηϋοΗ ΐο Ιιβ' <Ιοα^<Ι, ινΒβίΗιτ 
Ι( Γϋβιηι (η Γη€ ΙΙταΓ^ι• 1*«α• χ^ίτΐ! Η»ΐ1ι £ν€Γ« β!Γ(ΐιτΙιβΓ«» 
^αιρβ 10 Γ«γ, ** ΤΝ( (ΙΐΓ ^«•>' 1>< βη Ι«Ι(βο, βνβη Ια ΙΗ!« &$>.(«. 

Νϋγ, Ι άοοϋι 5υκ ίι ίβ Νυη- κΗαβ: ** βνΗ ε^ταιΒαΐη ΐρΠΡΑ 

ΓϋηΙΪΒ. ΓΗτβΙτίΓΰ, κριτιν ιτ.βΐΐ, ^' ϋκΊΑΙιηΜ «(Γβ α6ΐ ϋβ (•ΙίΙ«υ• 

ΗΰΓβ, (ΐ^ίΐί γ xρι7V«^ ** '^»*^ ** 3αίϋααιη ΗϊγΊ ο«ε(ίΓϋ βΐ.*• 

** 1>γ ^νΗ^^Η «^€ ι:αιι Γο•ιτι β- Β>ιι Ηΰ^ν οη χ^(ς Π^ηϊ^* ία 

νΗκΗ Ι ηιβίΐι ^7 Εχαηΐβ*^ «Ο *' ιΐΓπ ίβπ ροίΠι," νΤΗΐΐ(:1ΐ( 9•ίΨ• 

6. *Αλλ^ τίνβξς ίκα'ης • Κρ•7ο•6ζ Ιχτή^Λνα) 8 τ/ ι^ 
ΙίΛ τ£ψ Ιίβμ^9 φζζίίτΐ} *£ΡΜ. Πλινΰνς τ» Τ1υ9ίώ χξυΛς 

Χα ρ. Κ«^ ^«ν ίιχ «ζ» ϊ, τι «^^ι* *^ί ν^^τΗ"», ιίΙΟ 
^)| «ί^« τίίτΦ μό9ΦΨϊ •η /9ΐκ,ν»«ν7<« •/ φί^ΰίΐίς' λΜ• 
'£ΡΜ. Ον 7^( οίβ-3-β» •«■•< ττολμίΰί ^ιαί τ»τ•, ι^ ΐ^ι^νΑϋ^; 
9^ Λΐ)πτ(<«, ^ Ιχίέζκ/Λί, 9ζ ^ονοι,' χ^ ^τ^<^, 9^ «τΛ»; 
/»«Μ^«9) 'έ ^9Γ«ρ/β», 9^ ίνλιιΓαίΐ. ΧΑ Ρ. Δί^ τΗτϊ», αί 

^λΜΛψ, ίζύλ09 ίς «ϊο•^ ΖΓΛ^Λ των ΚΛΤΛ'ΧΧίόντω» Ικβίψΐί 
ΐΛΧίγ09. ΈΡΜ. Ν«/. Άλλ' • χ«λχος μίν νόλνς*^ «η » 
ν^ιν β^ν)«ίζΐ'«ι υΛ•* «ντ^ν* τέτηβι» ϊ'έ ολίγφψ £» «Γ•λλ» τ» 
ββίΒας Μ μΟβίλλ^Μις άηζΜνη, ΠΛ^^, «λλ* Ι» τίκ ' 
ν«Τ, 1^ ϊτ^• Α^τηρ « μίλ^Ι^, ^ τ«^λλ«. ΧΑΡ. Δ^-2ΰ 
ηίι^ τίΝΒ λίτΐΐφ τ«ν Μγύ^4»ψ τηψ ^ άβίλτίρίβίν, β2 τΰτίη'φψ 
ί^Λ Ιρ«9-ιν, ^;^, «^ |3βί(ίΜ( κϋμβϋ^. ΈΤΜ^ *Αλλ' 
«τ £^4»9 7* £β•ΐ9^, ^ Χ4^^«9, 1^ Λύτ8 φ'ιαηΐΛί ύς βρ«(• 
ΚΜίχγίλΛ γάζ- τ£Ι Κ^Μσ» ι^ τικ /βι^ι^λΛ»;^!*^ ι^ /ββίρ- 
^^^]ρν. Κ«^ (ΛΗ Ιμιο 1ζ.ΐ9^9Μ/ τι βύλ^βα λΜρ; Έ^τα-^^' 

'* 7* Σ Ο Α. Εΐιτί ^1, ιί^ Κρο7(η, β/ίι ν'^ξ '>'' }^<<^^<*< 

«* ι«ν ϊτλ/»ί*»» τίίΤΛ»^ τ« τΐν9ί•ψι κροις: Νλ Λ/• ^ 

*' »/Λζ Ιην αντΛ » Αίλφφϊί ΛΨβίΦήμΛ «^ι> τ•ΐ8τ«9. ΧΟΑ; ' 

• ϋ4>' <^ ί βίτολιϊτΛχ ] Ι *♦ οηΙ^^ €η^4^ Ηϊιβ•, βΙ ρΓβΓβηϋ 
Κοο^τ αοί^ Ιιονν ίΗεΓο 0^α^ί^ί ** {«ηΐ^ 6αΙ (Η•1Ι, «^<»^ 1>« ιΐιβ . 

■«τΑβ 6χ ςίνίης Ηίιτ) Ηορβ•, ογ ** ιηλϊςίη^ Ηίηη (οο ΓβεαΓ^.** 

Α(ΓυΓ3ΐιε«!, ΐΗχ Πν^ ΑηβιηρΙ Ογ, ρβιΐΐλρι, ΜϊϋβΓ, ΐΗαβ; ** Ηβ 

«ροη Ηίιη, ογ Ηίβ ΚΊηςάοη•, ** Ηλ(Η ΙόίΙ Ι)ΐρ Ο^ΙΛ \^^ ύ^^ΐ% 

(1ιοα)(] Γα£€β€(Ι: ΑηΊ, ηο ΟουΙ>{, ** Ο^αιία^Άπά^ ίη « 1ϊαΐ€ Τΐηι«, 

^αΐ ιΙι&(, 5^ ΓοεΗ 8η^§βΐνιυιι•, ** Ηβ ΓΗαΙΙ, α/β^ 1οΓ6 Ηί» ^^^ 

Λβγ οΗ^η ΒΛίΐϋΐβά Κίο^κ, μτΒο •* \)γ ϊΐΊβιη. 
Γβηί Λβιη ^ΓβΑΐ ΡΓβΓβηι•.— %. άβηλ-η^.^ *ΑβίΧη^»ζ (Ι β. 

ΗβιβλΙΓο, 5 ^«0(18 ο<)ΐ7 : ^η4, ίτ^^ίλτι^Ανβ ^λτίΜ-^ΐι γΐ}^ 

ρ^Γίιβρβ, Η£Γ€ Ιοο, Ιΐιβ ΜβΑπΐπξ: κύοΉβη) ύ^α^ύν$ Ά Ρσο/. $ΐ£ρΒ* ΟνΐΜ^ < 9^ ΧΛ^Λί9, 4 *Ε7ησ•κΛΤίί»Ϊ6ς. 

** Οώκνι μ,χκΜ^Μί β/ιι τον Θμι> άτφφβί/Ηίν, ύ «Ι^β-^/Ι• 
" Ι» τ«7; βίλλΜ^» ^ ΈΓλΛν^Ης χξνηίς } ΚΡΟΙΣ. Πίς γβίζ 
** Μ } ΣΟΛ. ΙΤ•λΛιίν /Αύί λίγϋς^ ω Κξΰΐη, ιηνίΛν 99 τξ 
** ίί^Λνω, ίί υο Ανϊΐχς 1* μ^Λ^λλία-^Λί τ« ;^ν^ι«ν 2•^ 

5 ** 0*1* «ίΐΑτν$} «ν β^^^ν,Μΐίσ-Μσ'ΐ. ΚΡΟΙ2• Πν 7^( τ«7«Γ^(^ 
'' Λψ γίψοίΐο χξντΰς ύβ^ ν«|Ι »ιμ7ψ ; ΣΟΛ. £<9Γβ |Μ•ι, 
" ο-ϋηρί^ ^* φνίΐχι έν Λρ^/ββ,• ΚΡΟΙΣ. Ο^ ζτλ9» η. 
'* ΣΟΛ. Τ^ βίλτίϋν^ «ρ« ιιτ^ηΓ; Ιη. ΚΡΟΙΣ. Π«ν «- 
'' /Α%ίνΦ»9 Φ σ•βηζ•ί ,Χϊ^^*^ * ΣΟΛ. Χ *^Η» «;Γ•»ρΛΐ| /μιιΚ* 

ΙΟ'* ΛγΛΨΛΐίΙΖν, μβίΦόίς αν, ΚΡΟΙΣ. '£ρ«τ«(, ω Σβλ•». 
^< ΣΟΛ. ΙΙοη^ο7, ίμώι^ς^ λι νρζόίίίς τηχς^ η μ σνζ•- 
" μι»βι 3τρ«^ Λντϋψ; ΚΡΟΙΣ. Οί νωζοίΐίς Ιη>^ΦίΙή. ΣΟΛ. 
** "'Άρ »ν ϋ» Ιϋνξφς^ ως λόγοττφίίίοτί ηνίς, ΐίτ/ι» Λνλΐφ» 
*' χξντΖς (ίοί'^^χίξΛ^ αν νίίτΐβ τ» ί-ξοίΐω, ΐή § νϋί^ξΛς 

15" άνΛγχΛΪφς τόΠ} ΚΡΟΙΣ. Ό 0-<%ρ•( ίΐ)Α«})ί. ΣΟΛ. 
'< Κ«/ »7( /*4 τντβν «-«^«ΜχίνιβτΜΐ•, •ί;^Μ% «ν «*•! β 
*' Χζυτ6ς ίς ϊύξ<τ»ς Λ}^(ΐΛΧω}ύς. ΚΡΟΐΣ. Ενφήμϋ^ 
*' Λβ α»ΒΜ9η, .ΣΟΛ. Μν γίνίΐόί μΐψ »ν ίττΜ ΤΛνηι• 
•" Φ«ι»ΐ| % νιρ Λμίίνν τον 9-<%ρο ομΰλογϋ», ΚΡΟΙΣΕ Ονκ<- 

20 *' ί^' ^^ ^^ ®<^ '^^^'^^ «"«^ΐί^Μ; νλίνύϋς ά9βίΙίΒ^9βα μΛ, 
*' τβν 91 χ^νβ-βι» οπία•Λ »υ^ίς Λ9ΛΚΛΧίίν 5 ΣΟΛ. Ον^ι η- 
** ίϊί^ΐί ί»ιί»*ί γ% ϋαίοϋΜ' άλλ* «? τι χ,ΛλκΛν, «ν τ• ;^ν• 

** β••9 Λ1ΐΧ$Τ,ς^ Λλλ•ίς (Μ9 ΖΤφΙί' Κτϋ(Λ96 9^ \ξμ«ζΜ9 80^ «ΜΙ^ 

'^ η6αχΛ{ς, ΦΜκίυτίρ, >ι ΒοιαΠοΓ^γ» η Α*λφφίς «ντΜ$, ίι 

2Γ*' Τί9ί τυξίίψνγ λ»)^^* 'ΤΜ 3& Θι« βλ/τ^ν /Ε^λϋ τ«ν 0-«ν Χζ9- 

'* 0-ο;τ«4ίν»• ΚΡΟΙΣ. Λ/ι/ νν μα τω νχύτγ «-^σβτΑλι^ιΓί» 

«' 1$ ψί•«7ί.•* *ΕΡΜ. Οί ψίρί*; Λι/ί^βί, 4ν Χ«^^», τ^Ιν 

1ΤΛ^^η'Μ9 9^ ΤΗ9 ΛλήΒ%ί»9 τΖν Χΐγό(9' ΛΧΧλ ζί9»9 Λντ8 

^•κύ τ• ν^Μγμχ, νίνης Λν&ξ»7Γ•ς ν;^ υ^ο^Ηνς•ν9, τ• #• 
30* ττ»ιίί'ύΙμ^νο9 ίλίν^ι^ως λίγωψ, Μίμνήβ'ίΙχί ό Η9 μΜξ99 
ν^ρον τ» ΣβΛατνο;, ότ«ΐ'' Λνην ^*} <»λβντ« ί^/ τ^ν ττνξΐίν 
νχΐ τ5 Κι^ν ΛναχΙ^Α^Λί' νίκνβ-Λ γΛξ τϊί ΚλΛ>^ί? βτ^Μζ» 
Λ9»γηωηαί9Τϋς τλ Ι««ί«-4> ΐ7<χ(«λ*»(Γ/[Α'.νβί. '£ν Φϊς ι^ τχντ 
ρ^γ^ΛχΙΦ, *' Κρ«Γβ-ον μέν <βλ^νι'0Μ ν^το Κ ν; κ» Κΐϊ^βν 4ΐί «ιλ- 
• Γ ** τβ» ν5Γ* ίαινητί Τίί Μ«βνΛ7^τ/ίβί ««^«^«ιτΰν." *0^ 

•ί* /Ε*βτας•ίλλβσ&αι,] ΜΊίΐ€Τβ•' * ΌΤΛμτάμίΐκη . ] ϋΐ ν«^- 
^ΜΪ-ΟίίνβΒαηί, 8αρ}>. τΛΟ-^αι ά'ιάίατ ρρο /« ΜίηίίβΛ 

α^Ι^ί' $€€ ΐΐ^β Ν(:(^$ υρίΰπ ;/ αΙϊζα^Ηΐ ίηόίΤί, Βί^ρΒ; ΧΑΡ. Ν^ ΑΙλ, *ΕΡΜ. Τ«^ι;^<ί Ι«ι/ι>ίί Ιί"/* ιώ τή» χδ- 
φΛλήρ γί ΛπάΙψ>^ο•» Τ8 Κνς» «ντ» Ις άσ-κορ ΐ^ζχλίί ζτλκ- 

Κβψζνοτις ίχίϊψός Ιην. Οντ^ βΛο-ίλίνίπι ^%Ϊλ το» ίτλ- ζ 
ΠζΛ, Χ; ^υ^ίΛ * ^φΛλ^}ς ί» η Αιζν^ι ^ Αίύΐόττίο^^ τ• 
τιλ£ΐ;1α(?«ι» ΙΑΛηίς Λ^»$»9ί7τΛί, ίν^κίανας τον Λ^<ν. ΧΛΡ. 
^Ω β-βλλ» 7^«ί?«^. Άλλ<β νυν τίς «ι> «(ΐ/τ«τ$ ττζΛοΖλν^^ία 
Μτ»ς ντη^φ,οκζνΐύίς τίίν ίίλλόίν ; η τ/ς αν νιψίυηί%ν, ως 
μΧ ολίγΛ9 ίτος μίν χΙ^^Μλοϋός ϊί-Λί, ίτος ^8 τκψ χί^»- ι^ 
λ»ιΐβ, \ξμ 19 Λβτύ£ χί^ΜίΙύς $ 

8. Έκϊίνός }^ί τίς ίς-», £ *£ρ^?. ο τίιν ττΛζφυξχν β^<> 
ς'(ί^χ ψ,νινξ^τψίν^ς^ ό τ• ^ίβϋν^^ΛΧ, ω τον &χχΙνλί69 φ 
(Λχγίίζφς «αβχ^ί^βίη τ«» ΐ)^6υν άνοίΐίμων^ 

Νηβ-α» Ιν ίμψίζί/τιη^ βοσ-ίλίνς ίί τίς ίν^ίΐχί ύνχί ; ] Γ 

ΈρΜ* Έ.ύγ% 1* ναξγ^ύΐς^ - 5 Χχ^ων' χΚλχ Χ Πολυχξβίτην 
β(^ τ«ν ΣχμΜν τνξχννν ίν^ιρίονχ φΐό^ίνον ύνχι. *Ατ«ς 
«^ ϋτ^ αυτίς υιτ• τ£ Μ0^ς'ίτ^ •ίκίτϋ Μχίχν^^ί^ί ν^ό' 
ί•Β^ίς Όρ•/τΐ) τ« ηίΐ^χ^^ ϋ χινχβΊΜλΛτησ-^σϋχι, αύλ*^ 

* β-^αΧύς.Ί ΡΐΌρβΓίν, Ιη^' Ι,ίηε οι Ηύ^αί€κ''& Ό^)^^α ]μΧΗ^ 

ρξά ηρ. Ηεη€6, ίΐ ίβ χ^^^^ Ιο ίΓορη 

ίΐ^ηίίϊτ % ΡβτΓοη ζ9»{τίί}ί•%Ηοη /»- "Ανί^ /α« Ικβ^ε ιλμλ-λ Όΐν^ω* 

^&/V./V*;V^/. Ι, ίΗ«Γ€ίθΓ€, Γβη- τρβπ•»»,— . 

<ΐ€Γ ίί, ίΜαρίίχίηιβταίηί. ΤΗβ ^β^η Β^ί^ιφκ^^I ΐο 

ΡβΓί οί €αμιΒγβί*6 ΗίΛοΓ3τ, ϊιβΓ€ Άμ^^λ (χοι ί»ι« /βώ^τα ΐΐτολν- 

αΐΐούεί) (ο, ί)« (Και οί Ηίβ ίιίινίη^, χ^οτοχ,— 

βΗ», ίΐ€ΠΓθ5Τ€<1 ΐΗβ ΤίΓπρΙε οΓ «τ<»λΐ;τρ•τος βδοΐίνίη^,, ιηνώ 

Αρϊί^ βη<1 ΐΗε οΐΙιβΓ Μ^ξ,^ριαη ν§φιΙ ϊη ίίί Κηίΐυ'Ιί^,^ί ϋΙ^' ίΙ:^ 

Οο(ΐ8, «βίί, ιΚβο, ΓβηΕ α §Γβιΐ ίν^τΙύ\ Ί}ι,ι «Γολΰχ^οτα^ ^^ϊ^γΛ 

Αγγπ^ ίο Ζ./^^•β, 10 ΐΙϋΓηοΙίΛι ιΗβ ζΐί^ρρ^^^ .ογ αρρίαΐαϊίά '~^'Χ\\^ . 

ί"8Γηοϋ8 ΤεΓτρΙβ οί Αμμοκ \ ' ΒΜτΐ€/(ΐιιί ίη, Νή<Γα• εν άμ<^ίρό'!η 

ν/\Λ\ί:ϊϊ Αττηγ νναβ ίηίίίβΐχ ΙοίΙ, — τ/δαιτιλεί^ ίί τ*; ιίγ^ται βΤ.αι', 

ίη "ίΐΊο ίβηό/ ΟείίΓΐβ οί ώ^ι ίτβΓηβ (ο ιώρ Ιλ οοοβΛ ίη 6Λλ- 

€οιιηΐΓ7, Ι)χ ννΚΐοΗ, Ηβ ντΑβ γ^λ'^ ΡίϋοΗίηβ; μ{> <η βηΐΐΓβ 

α-<ραλίΙς^' {Vί^ί^>^ο^» ιη })ίί Ρ^β'' ν^ΓΓβ, ίο Ηο»ΐ€κ''6 Βΐγ\& ^ηά 

^ν<^/. 8β€ Η Ύΰίί. ϋΐ). ίί. 30(1 ΜβηοβΓ, 6/ Ιοίηίηςίν^ο δςΓβρς 

^ϋβϊη^ ί-,ί6. ί. οί ίί?ΐΜίΓ*δο\νο ΡοΰίΓγ. 

η'βεβ ΙΟ 9ΐαλ6 ν€νβί, ίη Μι- Νοιβ Ιο ϊΙ|^ϋ)φΛΤΒ;, ία Ο/λ/. 

νιΐΰΚτ;^ οί »ηοΐΗβΐτ ΜΕη'**, ί«Γ χχχΐί. 

ΐΐιε δίΐΐςβ οί ΗπνίΟΛΤ^ ντΉίαΙ} [) άνΛτκβλοπ-ίβ-^ίίΛΤΛί.] Λί/#- 

1$ νύΐϊαι ν^ο οαΐΐ ΒΛτΙ([ΐ{ηΐηξ^. ίκ^χαί-αΐΐαΐί^ν, 8ΐ€ρ1:^ 

£β {λ& 8!ίρ1αηΐίΐ Λενδ) ιίΐϋ βτΛ 

Λ Ικτης-ύί^ 9^ ^Λζωι^ η '£«^»τκ•η>?κ. 

ΐΛτία-ωψ ης %&ίψΛ9ΐ»ς 2» ΛΜΛρϊ τκ ;^•ηί• Κ«2 «■»«» - 
7«( της ΚλΜ^Φίίς ίπήκαβ-Λ, Χ Α Ρ. £»7*> ^ ΚΑ«#•ι* >•- 

ΜίΛΤΚΦλΙηζί^ ΐβς Λωηψ λ9$^λμτη μΊη. *Εν τι•τή» ΙΙ 

^ΙπΛί'γίσ^αν^ Μς •» «4*^ ν^^λβΚς» «λτΚΜη^•* ^Α'»»^ ■- 

^«Ιΐί•<. *£>« }| γ*Χ β 9^ί β α τίη γ9»ΗΤΛς «νκη «ηκμ 

9• '£ΡΜ. ¥ίΛ4 τί μΛ9 τ»τ«»9 «% ιξ».— Τ«ν Χ νλ«1ίτ> 

τ«>7«$ ; Χ ΑΡ. *0^ Μ$»χίλη9 τπλ τν^ιι», ιε) /β•ο« ν»;)•- 
;^ τον /β^βν, 1^ τ«^ Ι ζτίλϋς γ% Μυτωψ 9Λ η9ίΜ ς -η^ 

Ι5ιτλ4»•ν χι>7εΓ. Όλιγβ* ϊί τ«»Κ ^β"^*^ ^«ΒΚ «■Τΐ'η, 1^ 

φί^ϋτί Τ69 ή• νχΆί^ί^»ψ, Ό 2( «Γ^<χΊί7«^^ «Μη; ι* 

τ άφχνζς κτ^ ο;^λ^, τ/η« ϋ'^»; '£ΡΜ• *£λ«Α(, «» 

η!0νΐ«» «-ΜΜ' «/^ ΙλπΛ§ς νχίζ κίφΛλίς β»0ζΜμ»Μ4, 

2^ύν&τ Λ» μΛλίς-Λ μιΡμΪ τκ («-«ΛιίψνθΜΐ «ντνρ» «μμτ- 

χ«ψ*9ΛΛ ηχόίίβα^ Λ*χΐ^9^ΤΛς αντίις «ν•λ««ΓΜ«Μ* «ν^ ^ 

τβ» Τ«»]«Λ•9 ΧΜ6ΤΜ 9•Λβχ•9ΐΛ €γχς ιητ• τί νΙΜ^• *^Η» 

ξ «•λι7ς σ-μίΜία-η ΐοίηίας.'\ + ΰ»Λίηρβ». ] Όί^ίΙ»:τ€9 : 

■Τϊ)£ Μβ&οίη^ Ί«, ΐΒλΐ Ιΐΐ€ /ν#- ΑΙ) ννίΜΪψΛΐ^ /^^#. &«^. 

^/ί οί ιΗβ ΟΊιΐ€ΐ 2Γ6 βίςϋ { «ίτ^«τΜ.].ΝοΙ (1ΐ£ ΟΆ/; 

δν«^«« οί Β««». λ» Γοηπβ «Γε «ρκ α> ΐΙιίοΙ^ ί•( 

Ιίατ 3ίίΜζΐ ϊ»γ νβΥάζϊίη ιηοαί, ίίΓ€ΐ€Μ νβτβι^ ρ•1ΪΪ€€ 

Χ)ΰαΧ ραΠϊζΜΐΊΓ ν/^λγ €«ς|ι Μια /Ά*• ^'ντ/ αο4 

ίο<.Ιι «» 1>3Γ Υχχ\Λ^ Τγ€»€Ιϊ€Γ7, /^/γ^ 

ΟΓ ΜαΓ<Ϊ€Γ,. &€. γ οι Μ€0*8 λνΗΊϋΙΐ ΟΟΒΟλ Α^β« ΙΟ Οι/«#>, 
ι1>β(ΕΓ€01 ΟϊΓροβίΙοΟΙ (1ίΓ€^ ίΙ^Ι Αίϋ λ1«87δ 6ζ«Ι, ΙίλΤΙΟΚ 

ΐΗϋΐη (ο (ϋβΤβΓβαι \ν«7« οί 1>€- ινίιιΐϋνη- ϊ« ΐο Ικ Ιραα ΐΐβα 
\ώ% ^ΐνΙ(€ΐ1. ϋροα ϋΐΜΒ. 9φ* ϊχΜς-έν «Λ•• τ5» φίτγΛ*\ύ»ί', ΧΑΡ, *0^ ττΛίιν λβ?Γ?ϊ» 
ΙκΛψγ νη^ Ιτπ'Π'τλίγμίηΐβ ν* '''* "^τολλ^ί, τντβ (ΐΐν ι»ιΛν, 
ίχίοβ κ «Λλ«. *£ΡΜ. Ε}κ^τ0ς^ £ Ώό^^^ίν' ιίμΛςΙΰα 
γΛζ υαΙπύ ρι,ίψ ί»*• τίίτ» ^β»*ι;ί?»ΛΓ τκτ*» ίί υττ άλλα* 5. 
«^ κΧηξ^ιψνίτΛί ν* τ»τ«» /»6ν ΙχιΛν, οτν £ι> ζ μίκ^νη^^ 
τ\ ψϋμΛ' Λα7ν«ν V λΖ τιίτΜ' τοιέτϋϊ γοίξ τι ί * ΐ«Γ<Λ•λβ»ι' 
^ιίλβΓ* ΌζΛς ϊ' ίν ΛΛ-^ 7ίτί5 «ς«^/(ί#ν; ΛΤαίίΛςί 9^ ^ 

-νίζος Τ9 βΛ-^φ-'χ μ'ί'^Λΐβ τβ» ψβ^β» ίξγάτίΐύα' ίτ^ ίί 
^Λ|70V ««-0 γ?$ Λ*αίξ^ΐΨ^9 *>'' ^ νιότη ^ ά^ΰφηΐί χΐ/- 
^Λί, μ•γίζ 9^ τοΊς '^ίίτόαν ίξΛ»ανΒ^νΙ^ τν «τΙ^τ/ΜαΤί^• 
ΧΑΡ ΐΙ»^γίλ«Μ ταΧηΛ^ ω *£ρ/κί!ί» 

10. '£ΡΜ. Κλ) μ^^ (ίΥ ΐίττιΓι ι^βΐ( 2ν ιμ)<2 τ»;ν «|/ΐ£ΐ' ι^^ 
ΊίιτβΗ Ιψί κβ^Φί•^λΛψΛ^ ϋ Χίίξβί^* 1^ μάλίΤΛ «/ ββ^β^^ «'^ν- 

Ίίλ»4 ω^νς ΜξχιίίΛί, Ιτ' Λψ IV ν^ΛτΙνΦ-ίν* **ΟτΛψ ϊϊ 
ίτ(ρ0^λ&η, ιτ.λ^ ί* " Ότ1βτ•7,•' 9ζ^ " Αί «#," κ} "'^Λ ^«ι 

" ^1.**^ £/ ί* ΐά^νί Ι| «^χϊί ίΨΟίΐί9 ίΤΐ ^^ίΐβΐ' Τβ Ι/Μΐ» 

«ντ«/, 9§ ^^^V^ τντο» ;ΐ{;(βΐ'•ν Ικίίτμίσ-Μ^ΐΗ τω β/ν, «7/* 25 

τι «ν σ•^ςΛ»Μί•ί^β», >^ ίτίοί ίκ/ίΛβ ΜΤΛ$Λ»θί}ίς' \ν9. ϊί Ιζ 

νζτι^ίπήί κ«βΛί), 1^ «^«^77) ■τίϊίίβ'Λί τ5 Μυ-^ίΙν, ϋ τί 
ψ-λΑη ^ντΦβ^Λσ-ΒτίτίΒ'χί ΛντΖί. II ^'^Η, τ/ 7^€ ^* '^'^ 

* ίιτί»λβΐί«.] 1 οΗυΓο ΙΟ Γβη ιΚ• Οο1<1; Βαΐ ίη νΜοΗ (αί- 

ίβΓ ιΗίδ νίοτά ΙηρΙίχηί^ ίΒ* εορόΐο^ ΐο 5.ν/>^Λΐ»/) ιΗ€ Ημε 

ΤγίΗξ'ΦΗ οί ιΗβ ΤΗΓ£&€!β ηροο αικ] ΟοΙό &γ« ΓοΙί, αι ιΗο Γλίηβ 

ΐΒβ Η(:^ά;ί^ οί ΜογΙ»Ιι. Τίιηβ. ΑΒ ητηαζ^ »////. 

Ί* δτβί 3 ΜΛηίη§ « Οκία^- || *Η, τ», &€.] ΤΚίδ δ«η(«ηεε 

Αία»; ν/Ηοίβ ^(■β/^& («8 \ν6 3Γΰ ντίΙΙ ρΓον€ οΙΓεαΓβ ίο Βί§'•ο- 

•ρΐ ίο Γ•^) ιηβ^/ί β ι'^ίΛ/ 7ν«/?. ηϋΓΡ, ίί ΐΗίγ άο ηοι €αΓ€Γυϋ/ , 

ίο ννΗίςΗ (88 1 »ηΓ» νβΠ ΊηΡοΓπι- ία ιΗο ΤρονβαίίΟΛ, 
' βϋ} (1)€ Ηηΐ ία11«ηι!γ Γυςςε^άβ τνς ίζγβίτας Ινισ^ζ^ωψ^ ιι μΛΦόΐ οη η μ^^ §ζκ τΐλ^ς' 
Λντα, ό ^έ, §ί[1ί Ιπί^ίίς τον 'ίξφφφψ, «τ/•<, τ» «λ^^•- 
)τομ«ιτ χοίίχλιτί-αιρ ίττολανϋν Λυτϋς, »ντύς μη^Ι ^ττψηο'Λς 

5 Λθλίος Ιν Λντνί•, Έκίίνός μίν γϊίζ » ΧλΙ^***, ΰΤ( α^ί9Λ 
σαϊ^ ίτααν αντω η γννίι, ιζ φίλια λ«^ τντ« ΙγμΙ», 1^ 
Τίίνο^χ τ5 ττχ:^ος ηίίμίνος, ίΐ ηζΐίς•ζί\ύ ως Ι^«ΐτκ 
γΐϊόμαφ^ 9 ΤΒ-Λίς' τίβψκζίΐχί, άξοο «» σ-οι ίύκ^ Χ^'ζ^* ^ 
άυταί ^χβ^ε^εκΑ»; ^Λλ^ τβ Λίτί99, β η τοψ μΧψ ιντυχ^ίΛΛ 

Ι^«^/ τω νχι^ϊ Ιχϋναν όξΛ, τον τ» ά6λίΐ5 ναΙί^Λ, τ¥ 
*Ολνμ7η» νίΨίχγ,κότος* τίν γίίτ•νΛ ^ί το» Ικχο,Μ^'ζον!* τ• 
?7-ύί<^/«ΐ) «τ;^ όρβ^, »^Ε ύί^ίψ βίφ* 9ΐΛς »ντΰ κ^όκηζ ΙκμμΛφ• 
Τ ν; [ύν γύί^ τηζΐ ταν 9}ω9 ^ιαψίζομί^νς , «^, οη* ίίβ-ί^ 9^ 
τν( ζυ>χγίίξ•ίΐας τχ χξ^.μοίΊχ, ίΐτ» νρίν ανΧΛυ'νβϋ «^ 

1 5 τοί9 κχλα^ιηίζί υφ' ών «^β», ΙττιονΙωτι Λ^Ρλ*»» τι >$ ν*τί- 

Ιπόα;, τ/ τ0 ιί^'ι» Λυτΰΐς ττΛζα τ«> /β/«ιτ, η τί ΙκύνΙ Ιγ<^ V 

Ι Ι . *ΕΡΜ. '^Η» τ^' '"'^5 /δΛββ•<룫5 ί'ϊ»» τα «ντ4»ι»> «/^(«^ 
20 £ΐ^^^<|ΜονεΓ'«?«< ίΐνχί ^ϋΐ^Τίν, ί\α τη άζίζχίκ, κ^ ως ψ^ς^ 
κ^ριζόλν τ*ίς τνχτ,ς, τ^Χιίω των ίι^ίων τχ αηχζχ €^ιίη< 
ζτξοΰ-όνΐχ κ,ντΰΐς, φόβας κ} τχ^χχχζ, ίζ μ^ιτη* χ^ Ι^Λη- 
λαί, 9^ ύξγας/ ιζ χολχκίΐχς' τΐίτοίς γχξ χχ-χίΐίς ^ν9ίίσ•ιν• 
Έω «Γεί$>?, ν^ νοονς, 9^ * τΐχύτί^ Ι| Ια••^.ί^ίΛς $«λ«£| 

V ' ■ ^ 

* «τάθη ] ΡαβοΜί. «^ ιΙΓο (ίο,ιΗ " νβΓ^,*• από Μ 

•)• ίττα ίβ, &ε] Ι Ηινβ εοθεα• καιρίς 1ίΚβ\νίΓβ (ίοίΗ ** ορροΓ- 

νοϋΓβίΙ Ισ ΓβηιΙεΓ ιΗβΓο 'ΝΥοΓίΙβ,. ** ιυηίΐϊε." Ν^γ, ϊ §ι 6^1)7 

ί3οννο Ιο £*«» ίηςΙαΓινί, &ε€0Γ<1• ύοαΒί, νΗβίΗρρ, ΐη Ληγ Αο- 

ί.)^ 10 ιΗε ςρηβΓαΙΙ)" ΓοςΓίνεΗ ιΗ<ίΓ «ιΉβιΐΌίΓνίΓ, καιρός 1)β υΓβίΙ 

δέπΓβ οΓ ιΗ^ιη, Ι-οίος ιΗαϋ ο? ίο %ΓΪΓγ «ηχ ΤΗΐη^ Βυι ** « 

ΐΚο οίΗ^Γ Τταηβαΐϊύη. Βυΐ Ογο- ** ΓίΓδΙοη^Μβ Τίηηβ," ογ, *' ιΐιβ 

η:'νία$ ίΓ&ηΠα•.€8 ιΗ.γρ, ιΗαε *• " Ορροιίυηΐιγ υί <•οΐη{ί βηγ 

•* ΟυίΐΓπ, γρΙ, υΙ)Ί χογο Ηιο *' Τίι;η{; ' Βϋΐ Πϋΐ, υροη 

*' ΓυπΕ Γ€9""^ πΐίΐι, ^ρροIια• ΐΗ^Γΰ €οηΓι<ί€ΓΗΐίοηί:, ! βηυΐίΐ 

•^ ηαηη» νεί. ρΓαΑό είΐ, ςυΐΐί^ε- οΗυΓβ (ο τ^ηςΙεΓ ϊΐ Ιΐια. ϊ ** ϋόΐ 

" Γ€, ςυίϊΙίΕ Γιηΐ ρΓΪνλίοιυιη." *' νετο Γη»1ι ΗοΓαιη (/(ίΐ- Π' 

Αηό, ϊηιΐ6€Γί1, Ίι ιηυίΐ 1)ε ^Γαηε- ".^β»») /«»', /^/ </«/«γ ος€»Π- 

€ί1, ΐΗίΐ ό'7Γ« ΓποΠ ηααΐΓΛΐ1)' αικί '* ο ς •1:ίρ;€0ιϋ (^υ&1ϊα Γιηι ρΓΐν»- 

ίΐΓ0ΐι|ΐ3' %πίβ65 <' υΐΐ," 48 ί« *' ΐΟΓυΐΏ.**• ίέ ί1ΐ6\νβ ρΐβΐηΐχ. \ . ^^ * 

ψΛΐηίΨ βΗψίβ. * ηης μαίξ»! «π, μ} Α^/ιμ» ί«(«[{7<τ«ί, 
^0€ΐ|Μ(»* «^ Ιΐτί ν^ί$ψ ϊΐΛξΜΪη, $ζ Ί* ^ζ•0χωζΐιφί9 
ΜντΛΪς τϋψ «ΑΛμτ, «ί>ΐΤ4ΐ»« {Ληξψυνβίμηαί 1$ Ιμ^ί^ν^ #)«»ρ • 

**'^ά7ΐΐΜ«ι» τι «Γ)ΐν}«^1ι νΐ(}^ τ«ντ«ί| ηΜυ^τ$% 

** σιμ^ν «ι^ι^ι ^^• Ο»}"* 2ν ΛΊΐάγρί τ<$ «νΤΑί» τι (^ γ 
«* »\ή:ψ''ί^Λ^ΛΛ949. Άλλ' 41^4 τ^ν ^^» γι^»«ν Μ^^ΙΤ-. 
** 5ί*Γ τίι»•!»!*!» 8, >§ τ^ ^$^^ •$ Τ• χ^νψίΰψ Μ»1 βίλ-- 
^ Λ^ν ^Ι»«ι, ιζ μΰΛ^^λλια τ^{ }£0^«τβΒ;.'**^£< τ«ιίτ«, . 

9^ Τβ^ ΤΜίνΤΛ 'ΐξ. {!Π|ΙΜ» ψζ^ίοΜψϋ . βίνΤ•7ς^ ., ¥Κ Λ9 «ΜΙ ^Οΐ 

*»ρ«τ•λν ; '£ΡΜ; ^α ^Φύβίξίί^ 9Λ..'•!^^Λ.. 69»$ Λνηις η, 

ίίΛΛίΛ δ«ηΐ6η€€ 1}«§ίη8 «Ι ^ηητ; Ίί Α>ικ), &Ι ά.Ιι (Ηβ ρβε&ίτΐ^ιΙ. 
Γο ΐΗβΐί (Η«Γϋ Πιουυ 56 α Μι ββη'β. « 

δίορ ίιηηΐ€<1ί•ί«)γ »ίΐβΓ •ν•/•5ν. ^ τΓνί^μιχ^έ] /η/^»//. ^-^ 

βαΐίοη^ Γ6Β(1«Γβ<Ι ϋ «εβοΓίΙίος ΐΊι&ί ίβ, ντΗβη Γοηΐΰ Μβη ΓαΙ>- 

(ο (ΗβςβηίΓλΙ)^ Γβε^ίνβά 8ί4ΐΓϋ, π>ίΐ ιΗίΐΓ Ροηιιοοβ αικί Ιο^αΠτ^' * 

^ ντΗίςΚ ΐ« (Ηϊΐ οίιΗόοιΗβΓ Τιταη- ΐο (Η« Λ%%τ9.ηά\ύα^ οί οιΗ^γ», 

βα{$•Μ^ 1)111 &Γη ΓβΓ6 Ι ιηίίΐοοίκ ιοϋ, η ίι ν«Γβ, ύά4 (Ιιβηι- 

ΙΪΙ6 ΐτΒβ. Μ^ϊΚίΓί! Τ€ΐ Ι ΐ€( Γολν^^ϋο ΙΙιβίΓα. Ι02 ^*τ^» « Έη&π&ηίις. 

«νπκ, ««ν Μίζ ΌΪ9ττίνς τνς ίτΛίζΐίς ι4^«η> )» ν% 

$''Μ «V ΐΕ^ βν »ιζ;«7^ ΙίΛ^ίΛ'/τ,ς } «χις 7«^ *«^ ί^« • 

βλλ' ύα/ψ Λυτίν ΛλίγΦί ί νΛ:ΛΙίγαίΜ4* ηιτ »ι:«' Ι( τιλ 

τ« ν^ΛγρυίΙϋζ^ 9ζ κΛ:§γψΛΜΛης λΙλ ίπ, ΧΛΡ. Ομ»• 
ΙΟμι/^μ^ Τν» Ι μ βήτΛίμο; *£ΡΜ. ΠμΑ τ«ντ« λί)ίΐιν 

Ι^μΛ^ίΛς, ΧΑ Ρ. £νν<9 ^ τ^**^!^• — Πλ^ν Μ»ν •λ^^ 
%νι^ «^ '£:««4• ΈΡΜ. Ί««νΜ 1^ £τΜ. — Άλλ« Κβίϊίφψ» 

13- ΧΑΡ. '^Εν ιη Β«••^νν ι;}*^»^^, « '£;^« [κλΙ /ημ 
#»|«; «ντ«, ί/ΐΐλ4 ΐτη την π%;ίίγητΐ9 παγμικατ;) τ«« «ν•- 

'Η;μ(, ^# ΧΛξϋρ, 9ζ τνμ^ας^ ι^ τάφϋς κχλπη τλ τ•<«ν- 
ΤΛ, Πλΐϊν τχ ν;# τ«» ν•λ<4ητ ίκιΓνβί τ* ^4^x1» «;2(, 

9^ ναμΜΪΛφνΧχχ^ί Ιψι• ΧΑΡ. Τι κ» ιχιΤ^τμ ηφΛΨΜ 

ΤΧνΤί ΤΛ »'•λΐ/ίΐλ« }»Γ3Γ)'«, >^ ίΐί τ* Φ^υγίΛΧΪΧ •Γχ#», 11^ 

* Ιϋρή»»ν. 1 δεβ Ι.ΊΐίΙ(ίοη% ΙοΓορΙΐϋΓί, ^ &ι •ρ,-^&Γβ Γγοιπ. 

Οί£^ίοθ2ΐ7 ίοΓ ιΗεπί; ^νΗίΓβ ΌΐαΙ. χχϋί. 

>Όυ νίΙΙ ίΙΓο Γ€•(1 ννΗλΐ ί^^ΐί^' Ι δ^^*ί•] ^»α^€ ΡϊΙΪλπ {%% 

ι1ί(1, νίιΗ ΚββίΓίϊ ΙΟ ΐΗβπι. ^«/</λχ Γ»7β> ννΗίςΙι νβΓβ £Γ££\€<| 

•{• ά«•6*λ*νΛ>ϊις.] Ηε Γρΰ&Ι^β, η€»Γ Τοιη6ρ, ντΐιΐι ΐΒΓςΓΪριίοηβ 

«8 1ί &11 ΜααΚΐη^ ν«Γβ €«Γηβ(1« ΓεΙιΙίη^ (ο ιΗβ Οοά. 

οηβ λλ'»γ, ιο>ν»Γ<1 Ρ»10»οο<1 &η(] Τύ/^^β» ί^ ς-ήλη— //(Ρ«. //. χνί. 

Τκβ, νΙιίΰΗ Π»η(1 οβ οηβ δί(ίβ, § λ/θί/ς.] Μ€«ηίη§ (Ιιβ Λ7- 

€Χ€€ρ( Α νεΓγ ίεΜΓ \νίΓ« Μεη /<2γ/ ηεβΓ ιΗε ΤοηιΙ». 

*Ηο /«Γ» «^ 10 ΤΓϋΐΗ »0(1 νίΓ- Ι ν«:ΓΛν?β;.] Νί», ρΓορδΓΤ^, 

Ιαβ, ^1ιί(.Η •Γβ ρ1ΐ€β(1 οη ιΗο Γι^ηΐβεβ «ί#, ιο ^Λ*. Ια «ΙΓο, 

ορροΠίβ δίίΐε. Ηβ, ρίΐΗ&ρβ, 38 Βαρί^αηηί ί}ΐ€\Λ•8, Π^οίβββ ^Λ- 

ιικτααβ οηΐχ ΐΗβ δβνβη νίΓβ »»^γ«, ίο ν)ΐηά πρ ΤΗΓΡίίί ϊηιο 

Μ«η οί Οτα€ί\ ϋεε&υΓβ Ζ»• α Βοΐΐοηπ; «ηϋ, Τγοπι ιΗεηεϋ, 

«1)ΰΓ£• %\\ ΐΚβ οΐΙΐϋΓ Ρ1ιί• βΓί/νβ, /ρ ^&^<7/> »^. 
(ΐ^ΧίκξοίΙΰϊ, άΐς γίίν ύκοί^Λί* Κχ^^^**} '£ΡΜ. Ονη. «/%», 
Ώό^ΰ^Λίν^ τι τοΛτΛ 9-^0$ τ«τ$ ΕΚ α^ϋ* ΠίτιψίνκΛη ¥ 

<ηΙν % Ίημτίΐο/Αίψοίς τη ν κητψχψ^ ^ τΐψ κλ^ρο9, τη'ϊΜ ΪΙ 
Λ7Γ0 τ5 βόΰξϋ το /ΐ66λ/*ρ«Ιβκ. ΧΑ Ρ. Έκίί9^ς 6τ# τη'ναψ η ζ 
9α•^ίίΐ¥, ων ΤΛ κρανία ζηξ^ΤΰίΙχ^ κλΙ τβι γίλ^ιΐς ύ(Μ 
^«< λεν*"* ταντβρ, όβ^^ί^β^ κχΐίίγύνΐι Λυτϋζ ι Οίο-^' ν» 

ττζΛγμχΐ' 'ίρ^ΜΨ, ι/ ϊ^» μιι κχΐβίγαν μόϊ»ν «ντ^ς, άλλβί *^ ^^ 
ΛνΒ-ις %9ύίγίί9 νκ^μϊϋίς. Ω μβίτχίύί^ της ,ανΙΐΛς^ ν» ιι- 
^ΐης ηλίκοις *ζόίς φίΛκίκζίΙα» τλ νιχςβίν, κ^ τβ^^^ίίβα 
-Ζί-ξοίγμοίΐΛ' ιζ όΜ ΤΛ ττχ^ ημΐν ΙζΊ^ ι^ $τι ^ΗΡ^ 

τνμζν. ΐ5 

Έκ ί* Ι^ Τίμίί^Ιξ^ Κξίίαικ τ ΆγΛμίμψΜΨ, 
θίξσ-ίτγ ϊ^ ίσ^ θίτιο^ ΖΓΛίς νιυχόμοί», 
ΠοΙνΙίς ^' Μψ όμως ηκνων άμινπψΰί κΛξηνΛ, 
Τ9μ}/οΙ Τ6, 1*1.3•/ τι, *«Τ Λβ^β&λΛί' λαμϋψ», 
*ΕΡΜ. Ή^ΰΙκλας, ας ττολυ* τβ» * Ο^ηξοκ 1* Ι?ιιβ6ΐί7λιΣί. 20 
Άλλ* Ιπντπξ ύΐνίμνησ-ύίς μί^ ^λω σ-βί 9ί7ζαα τον τϋ Ά;^<λ- 
λίάς τ«^βκ. *0^2ί; το κ 1^^ τ|ι ^&«Λ«βτ7))^ Σ/τβ^ν ^βν Ι«ιΓ- 
9» 1^ Τξωϊκόν' ΛνΙίκξν ^6 • ΑΪχς τίύατίΐχί α τ« 'ΤύίΙίί^» 
ΧΛΡ. Οι; |β6ΐ7«λ«ι, «^ Έρμ>ίί οί ΤΛφ»ί. 

1-4• Τ«; ττόλας^ τας Ιπιστίμΐίς ίίη ϊΰίξόν μα^ 1^ «$25 
ΧΛΤΛ Λκύομν»* τ^ν Ν/τβκ, τΐίν Σ«ρ^«ν«β3ν«λ»9 ^ Β«£ν- 

* ΗβΜ6τ» ' ' ν\\). 'ι. Αη(] Ι^υάαη ιηοΐΙΐθΓ, ϊα 

Ί». 8ίΓα»7λ67ί.] 2^0» />««^ »/ .• Ηίβ Ότ€αιη : *Ώ.τν6^ την Νιόβην 

]οζ\ίΐαζ υροη €1ατ•η^^ Βυίΐύ€Γβ «χόο/ΜΕν, <7ΐ «τ^ ^μγ «/ ΝίοΙ>€• 

οί Ραψιριηζ ίΗβ ννβίεΓ ουΐ οί Αηά ( ιΐουύΐ ηο(, Βυΐι Η9τα€€ 

\ΐ\% Βο&(. ΚλίΗ «(Ιοριβά ιΙιΊβ Κίθ() οί £χ- 

\ α; χατ« ίκάομιν."] 8ίί- ρΐ€0ίοη, ντΗϋΓβ 1)6 Ηαρ, 

ρΐίαηπί α€εοιιήι• ίοΓ Ιίιβ Α ε- /ίηϋα ρ»ι^ηαι νϋϊο ρατβη• 

εοΓ&ΐΊν€ €&Γ6 1 16Γ αχύβι', αβ ΐ( /«χη Κοτλ }Μνίηίία, 

18, ΚεΓβ, ραΐ, Ι)}^ οΙ)ΓβΓνίη5 ΐΗαΙ ΑηΗ ββΐη, 

αχίίΐα^ υροη ΓαοΗ θ€0Αίΐοη$, Απάίκ^ ηα^ΜΟί ^ομ νίύύΦΓ 

ϋζηίΗ^Β Ιαηάβ-ανάίο^ ίο ϊίίαΤ' άπαχ, 

ο/'.ίγ-ΚβροΠ, Χΐηορίίη Η»ΐΗ « λΥΠίςΗ 1»ιι€γ ΡαίΓιςο, ία Ιΐιβ 

ϊίηηΐΐΛΓ ΕχρΓίτίΠοη, λνΗβΓβ Ηβ Ορίηίοη οΓ ιΐιβ ΟοπιπηβοΜίοη, 

ΓλίιΗ, μ; ήκασ'ϊιι' ίηΐρός ρίη εργίί ΐ$ ηοιραΓβ 1,αΐίη\ ηοΐ Γ€€θΙΐ6£1• 

ίιαπΡΛτ}ψίνι,7 τ^-Κ^^ν. Ρβεά. ίη§, (Η>( (Ιιίβ Κίαιΐ «^ ^ννχ!«^«.« 104 Χ•^«»*ι ϋ *£«Ίί•χ#9Γ«ι>7κ« 

}| €•« ίκιΛ« βΓ/», « $νΐΓν:γ^9 η τον ^ΐγΛ9 τη,Χφλ^ν' ί 

ψη κΣίΛλα'χϋΛί• Χ Α Ρ. Ώλ^λ} τίν ίυηύψίη "Ομν^ι, ι^ 

■ Ιλ<•» ίζΙι9 

1 5• Άλλ^ ^«ξν λύγωψ^ ηνίς ί}σΊ9 •/ νολψίίίΗς οΑ 

20**^ ί ΰιι^ 7Λ(^ «λλιίλν; φ•ηνν0><»3 *£ΡΛ1. *Αζ^ύβ$ 

«^, 4» ΧβξΑΊτ, 1^ ΑΛκΛίί^ίας. ι^ τβιτ «^ι^κ^β Ι«ιιν»> 


Ιι«(Η Ι)€βη βΓβίΙ Ι>7 Γοίββ οΓ ιΗβ ιΠβ Εη5ββ€ΐτιβηί, «χοβρι ΐΐιητ;. 

|>ο(| ΑαΗιοΓβ Ίη ιΐιβ ΟΓί^Α ΐο ν•ίΓ, ΐνιτο οΓ ιΗο Ατζΐτη^ 

Τοι駕β, «(τΙιίςΗ πι»7 ^««"Χ «'ε'Ι Ο^οη/ίαι Αηά ^ΙοϊηοΓ^ «0(1 Ο-- 

ινβΓηοΙ Η$ταα\ ίκ1ορΓιη§ ίι, «β ίΒτ^αάίί^ ιΗβ ΟβοϋΓ&ΐ ©ί ιΙλ6 

Ιιβ Η«(1ι 4οη€ ίβν€ΓΛΐ οιΗβΓβ. 8ρατΐαΛ$ \ νΗο \ν»8 Γο <1εΓρ«— 

♦ •ο^(0«ί^•ι'.] ΤΗ€ &ΟΓ7 οί ιιϋβΐ; %ΐΓθοη(1«<1 ιΒ»!, ΓςΓ «, 

ΟΛτ^αάα \% ηοΐ, ςοπιρΙεΛίΙχ, λνΗίΙβ, Ηε 1»γ «ι Α^%^ %τηοη^ 

ΙοΙά 6χ &η7 οηβ ΑμιΗογ, οΓ ιΗ& ΐΗβ εΐαίη. ΤΗβ (ννο ΓοΓνινίηβ 

Πϋ07 μγΗο πΐϋηΗοη Ηίπη ; 1)αΐ ΑΓίινίΐ^ Γβείης ηο •ηε Ιο ορ. 

Γπιχ 1>β €οΐ1ί:θ€(! Γγοπι ιΗΰΐΜ »ΙΙ, ροΓβ ίΗβιπ, Γβη Ηοιη« ν^ίιΗ ιΒβ 

ίο ι^€ ίοΠονίη§ ΜίηηβΓ: . Νελνβ οί ιΗ<ίΓ νίΛοΓ7. 8οοη 

ΤΚϋ 5/βΓ/Λβ/«η(1-/^Γ;:/νΓ1, Ηβν- ίΐΓΐβΓ, ΟΐΒκΐ^αάίί Γί€0νίΓ8, «πά • 

ίοβ α ΟίΓρυίβ ί6ο Ι % Ρΐεςβ οΓ βηόΐββ ΗϊΓηΓβΙΓ ίη Ρο(&Αιοη οί 

1,»η(ϊ, €»1Ι«ί<1 ΤΙτ^'^α^ οΗοΓβ ιΗβ Ρΐ€ΐ(1 οί ΒβιιΙβ, €ΓΓβ» « 

ΐΗΓ€ϋ-Ηιιη<ίΓ«(Ι Μρη οη «λοΚ ΤΓορΗγ, νιΐΓίΐίβ οη. ίι, )ο Ηΐέ 

$'(]€, ι^Ηο Οΐ( ηΐά (ΐ€ςί(ΐ6 ιΗβ ο «ν ο Βίοοά, / ^αν€ €0η^Μ€κ€ΐί^ 

ϋίβΤίίϋηςρ, \>γ (Η© δννοπί. Α βη(Ι ιΗ^η 1)Γίη^ι ΐΗβ Αγοιβ %ί 

Β«((ΐ€ «ηΓοβδ όηννβίπ ιΗοΓβ ινο Ιΐ»€ ίϊ»\η Ατ^ίνα ίηΐο Ηίδ 0«ηιρ. 

•■^Ιβ Γ€ΐβθ€Η ΑγγηΊ», ν^Ηβ β^Ηί ΤΚε η^χι Οί7» 'Ιϊ« ινο Γηβία ^ώΐβδΐχ Ηυο(ΐΓ((1 ΓαΓνίνίά ΐίοοβ^οββΐ» &1 ΐΐικ ΡΙ^εβ οί Λς- 11<Μ&- λΜ Λί/ΑβίΙί. ΧΑ Ρ. 'ίτίζ τΛ^ Ι'έ Λυτΰΐς^ ί '^Ρ^ί* ^ 
*ιτ«λΐ|Μ^ ί *£ΡΜ. 'Τ«-ιρ τν «η$<ν «ντ», βι £ μΛ^^ίΙβμ• 
ΧΑ Ρ. Ω ΤΙ)$ «Μ<«$9 β47β »«^ /«-«»» βτ< »«ν βλ«ν Τϋ» 

Λ«(•οιι» τοπη νΛρβί τζ ΑΙλχη. Το ίι νύί•ν Άτ• «λ« 5 

ΛνΛττΓβίσ-χίίίς τ» «ρ•τ^4τ. *£ΡΜ. Οντι» /ΜΙ» τ«ΰτ« (Γ«ΐι« 
*Η/κίΓ$ Χβ κΛίβΛβίΛίς η9η$ χ) ιμ(1« ;^ρ«ΐ' ιι^ιΙιί^Ίκ/}!; ΛνΦίς 

ΤΛ ύζη, ΛΧΛλλΛτΊβί^ίΦΛ, Ρ^^ μΐψ ΧΛ0* Λ ΙΤ«Λΐ)1'> 9ν V 

Ιττί ι• ττΦγΦ^ίο»' «{μ Υί 9^ μϋ' ολ/γΛ9^ * ι^ ΛυτΙς Ν• ΙΟ 
κ^ός-ύλΜψ. ΧΑΡ. ΕΪτ*. «γμιιτμ;, « '£^^• Βμ^τ^ικ - 

Υιέ^οΓ^, &• ιηοΓβ οί ΐ1ΐ€ίΓ Μοη ίί Οίατβη^ ΗβΓ€, ιηϋ&ΐϋ Ιο.Γιγ, 

))&(1 ΓιΐΓνίν€(1 ιΗ€ ΒΑΚίε : ΤΗο Βιι( ηβΐ ά ΡίίοηΙ ο/ ΟΗαγοο («■ 

βραηαηί, λ« (ΗβΐΓ οηβ Μ«η ΗαΗ Γοπι« νίΐΐ Ιι&νϋ Ί() ύο ντοηΐά 

ΚβρΙ (1ΐθ Ρί€](), ιΗϋ οΐΗ€Γ6 Η«ν• Η»ν€ ρο{ ίη ητι^^ &8 Ββ Ιΐλΐΐι 

!ιι§, &8 ί( νβΓΓ, ββ<1. υρ\)ο (ίοηθ, ϊη ΐΗβ Εηύ οί ί)Μ/. ζχνί• 

(Ηίβ, 1)ο(Η Αηηίββ ^φι ; 1)α( λ^τ^ον ίί ατβρ» αντΰ καταλίλοινίτ• 

Ιΐιβ 8(»ατίαΜ 5«Ίη ιΗί ΥίΛοΓγ, — Αό>'βς ίοΓ ΚαίίΦ^ «• ΑίαΜΚί 

Οΐίηα^α^ αΓιΟΓ Ιιο Γ€ΐαΓ0€(1 ογ ΕβίΜαίίοη^ ίβ οί ίίβςοβοί 

Ιο ^ΛΓ/Λ, ΚίΙΙβΗ Ιιΐιηίβΐί, Γογ ϋίε. δο Ίί<•€ηί. \ύ, ίϋ.— 

βΗλποϋ οί ουίΐΐνίης Ηί» Μ(ο, το 8β μιΰ >Λγη ϋνΐΛ «ό«^*- ^?«/ 

νι^ΐιο «ν€Γχ οηβ Γο 1>Γ2ν€ΐ]^ ΓβΙΙ. ^ΰΜ Μαίί ηο ΑεζφΜηΙ φ/ «ί, ΐ!«6 

^^£^9^οί^ ΒλιΑ, ΡΙμι. Ι^αΙ^Γ, Ο- 18, 7»Λ /ί/ηί ηοί/^ίκζ ο/ΐΜί^ ογ, 

ν/^. ίη ΡίΛ. ίπίΐ 1Ι»^ηιαη. Τφ» Ιίί Μί αϊ ίί9Μ^Ι}β» 

* % αύτίς ] / ί»ι^]ί11' ΙΟΦ^ ΐΗ»1 
ί'7 ο^ **»ΛΙ αί -^ΟΗ, 


Λ Ο ϊ- [ ιο6 ] 

ΛΟΤΚΙΑΝΟΤ 

ΧΑΜΟΖΑ'ΤΕαΣ 

Δ Ι Α Λ Ο Γ Α Ν 

ΒΙΒΑΙΟΝ Α£ΤΤ£Ρ α 'Ν. Δ Ι Α' Α Ο Γ Ο 2 #ί 

λ(Ιပ(ίοο. υίικνίΓΓ ^Γβ•( Ιοοΐ€πιβοιι (ο ΥοοίΗ (Ιί ΟφοίΜν 
^Ιο ρβΓΓ€ν«τ€ Ιο (Ηβ ΡΰΓΓυίι οί Ι^βΓοίο^, βν€θ ιια(ΐ€Γ Ιΐη |τμΚ 

* Λ Ρ^< Α*^* Ιτη^Λψην 94ς Τβί * ΙίϊββνΚΛλ%ίΛ Ί* ^1Α^ 

ιί^τΐ;;«, ^<κ^«ί η ώχί, 9ζ ΤΛχμΛψ ην» την ίιη* 
άπΛϋίΐν» £ί Υί πνΛ τίχνη* των Χ βΛΨΛν^ββψ 
Ικ,(ΐΛ^ύψί9 τ\ (4Λ9 ΊΤζωτ^ν ίχ&νζ ίίψ Λντ\^ ί,^ψ τ«λ #|ρ- ■^.^^ • ίίίΛΛΛλιΓΛ.] ΤΗίβ \νοΓ<1 
{β ΓβΜοΓη αΓ€4, 6υ£ ίη ιΚβ Ρ1υ• 
Γλί ΝοΓΠΗϊΓ. 8ο Χ^ηορίοΗ^ βΣς 

λκ«ι«0'ώη)ς, )»8ββ-)ς«λι7Λ. Ρχ(1. 

φΜτβα», Η«ΐΚ 6€βο, Γο εοη- 
ήιοιίχ, οΓβ<1 Ιο Γι^ηίί/, ίη Ριγ- 

Μ99ΐ•8ώ9ΐαη ΚΐλΤ€ Ι:€€0 ειΐΐϋά ρ^ορ^^\^^ « 8υΙ>(1«ηπνβ οί (Ιι• 
Οοηηιηοη Οβη(ΙβΓ« ^η(] £§ηί£€• 
Λ ΡβΓΓοη ινΗα υτ9κίι ίη β ^«Γ^• 
ΟΓ Ρ9ι^η^€^^. Βα( ίΐ ίβ, Ιΐ€Κ^ 

οηι1ϋΓ(Ιθ(ΐ(]. 8ΐ(ρ1}αηηΜ (|ΐιθ€€• 
(Ιΐ6 Εζρτ^βίοη, -^ναυΠί^ Πι^} τ» ΈιτντΜ»* «ΤΜ, Β. Λ. Ι07 

Τ^ίν» 9^ ^<«ς»$ τ•ν »ςβρ. ^Αλλν τ«/»νρ «λλιιν Ι«-«ιι«»Ι^» 

ί•χίμάΐς) ** Ού Βψίς (υπίψ) ίλληρ Ά^η^ψ Ιιτιβ^ΊιΤ», ννΙΦ 
'* ηρ«»1(^. Άλλιλ ^•9 «ν• ^)^Ι«( ^) »έ ><2)^^ι 

*' 9^ ίζμΛγλνψίΛ' ϊνψΛίΛί γφίζ 9^ τ»τ•, φυηως γί, 49$ 

^ν;, ίήπλΛτ[•9 {ώίΛτως^ ως ΙίΙϋΜΨ ιΰ μλΙ^Ι) Ιφ* ύζ 
ν«^ μΙ» τ«ν λι)ίβτ»βΛ«^ρ Μλν^ \λβί(ΛΛ9•Ψ. Ύΐτ% Η^ 
ΙτΜίτ^ ύς τ«ρ ίνφνίχψ »§ τ«ΰτ«β ηρ' ιζ Χξ^^^9, ^Χ*" *^ 
|•Μ^ τι^ ίλ^<1«(, #( ίρ βζ»χμ μΛΦίσ-όμΛί χηψ ήχιηιψ^^ο 
ΛΊτ υ/,ί/ψηί γ* 'κης ^ νλΛ^Μηί• || *Ά(αλ τι ν* Ι^τιΙιίϊίΜ^ 
Ι^ιι ιί/«ίς« 'Λχιης ΜξχβΦ'^Λί, η,άγω -βτΛζϋΜμνΡ "τ^ 
5ι/ν, μβί ΤΛψ Δι" «τ αψίίξϋ τω 3^ρ^έ{^τι «χΐβ^ι^' ιίλ- 
?ίβί μόί ίζ ιταύωίρ ην» ίτ» 4ίτι^|) ΐΚχιι ί;^ι<ρ, ι^. ν^^ 

ύ^Λλ^ιάτιά η»» /«<»^ιλ χΛωνίΛν^ζων \μωυτ^ τι, ιμμ^ 

Ρβ<$, «(υ; 3Τ^•Ι}^'»ρ9Ρ. Κ«) Τ^ΤΙ ΊΤζωΤΛΙ» κιΓ»β, ιζ 0^ΐ|5κ 
τμ; άξχψ*9•ίς ΙγίγψίίΛ, Έγκάΐήω γίίζ τιν« μΜ )»( • 
^^'^ 0(ίΛιν«ί μ•ί ηζψ» κΛ^ΛΜί^Β^ί ΈτλΜΜζ^ ιρ ^ύ^ 

Ί* χβρ)}>^ρ ] Ργορ«γ]^, ΙΗ€ * ϊχβη }ιζι«(.] Μίοοι Αΐιίϋβ. 

βΜ« $(«§£ νρίιΗ Μυ&€, Οληαη^, § νλας-ιχης.] ΤΗβ ΑχΙ οΓ 

ίΐ ΰςηΐέϋ* ΐΙΐ€ Εχρ*η€* οί Γιιγ- 8α}{βα瀫^ ΓικΙι &» >ν«χ, €1»7« 
'ΒΗΗΪΟΚ λΟγ ΐΓλ()€> ΟΓ Βθ&0€Γ«> <2Γ^. 

νίΐΐ) «11 η€ε€ίΓιπο. II "Α/»*» τη 5», &0.Ί ΤΗοβ 

"5 ί^/ις•>^λίί4>•*.] ΤΒβ Οαπν- ίο ΕκξΙι/Β : ** Α( ιΗβ Γλίηο 

ι»/ οί Μ€Κ€Μηα Γββιηβ (ο Ηβν€ ** Τίιηβ, ΐ€ÀίθΓ€, α ρΓορ«Γ 

Ι»«€η ιΗΰ €θΐηιηοο€ Α ΒηούΗ οί ** Οαγ ^«8 ρΐΐεΗ€<Ι αροη, •α^. 

ιΗβ 8ΐλ(ιι«τγ*• Αη, λη(1> ύβοεο, '* Ι ^«8 «ΙΓο (ιίωί) β,ίνβο ρρ, 

Ιΐ ί• ΙίΙΐϋΙγ, βνίΓΥ 5Μ(ΐΜΓγ ι»*• ** ^*.*' 10$ Π•^< τν Έψυτρίϋ' ΗΤΟΙ, 6. Λ. 

κίψΛΨηςί Μίί^Λΐψ το ]Μϋ0ν, - • ι 

ΙΐΒΐι9ιν, .I«-^ Τ4ν •ί»Μν ΛφικΛμΛΐ νυηγ^ίς «»βλ•λν^«9» ι§ 
Ιιρι^ν«ν 'τ^$ ύφ^Λλ^ίίς ν^όΨτΧΜ^' 9^ Ι^ιηγί^Λί την ,τκΛί' 

τον υ^ίξ/οβίλΜ/ΐΛί κβίΐβί τ«ν ήχη*> ΆγΛΨΛκΙηηιμίνης . Κ 
τι; μ%τζ•ς9 9ζ νόλλίί τω Λίλφγ Χ9ίίόζήσ'Λμ>ίης, ίπηί ηζ 
Ι^λ5«, χλΙΟλ^Β-οψ^ ϊτί ϊνΪΛχξνς, ι^ την - νυχ,Β^ «λ«ι> ά^ ' 
νβ«Ι». Μί;ι^ξΐ /Μ$ν 3κ τκτΑτ^, γίλΛημ», 9^ (Λϋ^Λκαϋη τΑ * 

|ς|]ζΙ||^ν«* Τ« μΰΛ Τ«νΤ« βί, «»βΤ< ίνΧΛΐΛφζ^9ΰΛ^ .« 

μΐιτ«• *^Ιψλ γΛξ χλΒ* *^ΟμηζΦΐ> ί/ιτΛβ, 

— Ί* 3ιί•5 ^< ίννιηίΦν ιίλ5$ν β»«ζ®^> . ^ 

'Έτι 7^1" 9^ /ΑίΙβί τοητον χζόηψ τ«η ο^/λοΙλ μΜ τ£ν 
φΛΗψΙοβ* » τβ/$ οφ0«Λ^Γ<Γ ιτβις«μρκ, «^ # φβ^»η τϋρ «κιτ#^ 

ίϊ»1ίΦν αΛνλ(^' ϋτΛβ Ο-ΛΡ» ΖΤλΛλ 919» 

2. { Δέβ γ(;)τι»/»ι$ λΜζό(Αί9Λί' τλ79 χ,ίζΜ9 ύΧκΙν μ$. 

2ζΤτμς ΐΛνΙη9 ίκοίΙίρΛ (ΑαλΛ β^οάνς, 9^ κ»^%^ς, ΜαερΑν. 
γου9 (ΛΙ ίίίτχ-βίατΛνΊο ζτξΛς άλλήλας φίλόΙίμΗ^ίΟΜΛί* 9^ γ^ξ; 
α{1ί [λ19 λ9 ^ Ιτΐξ» ίνΐκ^ΛΤΐί, χ^ ΖΓΛξβί μ4Κξ^9 ΟΛ«» {4χί4 
/ΜΙ* λ{Ιι ^Ι ΛΨ ΛνΒ^ίς ν^ο της ίτίξος ' ύχό^η^• Έϋαψ 
Ιί ζτ^ϋζ Μλλιίλ*ς ίκβίΐίρχ' η ^19 ας Λυτής βν]« (μ χιχίντ- 

^-^«< βονλαίΐο' ΐί ^δ Λς ^Λτη» τβίν <χλλο];/αητ άίΙί^ΛίΛίΤύ. 
^Η¥ ^ η μ%9 ΙζγβίΙιχη >ή άν^ξΐκη, 9^ ΛνχμηρΛ ταν «β^ν» 
τ^ χνμ τυλϋρ Λ9Λ7ΓλίΛίς, οαζακτ/Λίρη τκ9 Ισ'ΒιίτΛ, τι1«»βν* 

* Άρχ^, &ο ] Η^βοι1. ιΗβ )ΌαΛς ΗίΓο, ηοΥ^ίιΗΠ&η^• 

φ θεΤός /ΐ/ίοι, &ε.] Ηομ. II. ίη^ αΙΙ (1ΐ6 §«γ ΑΙΙιίΓΓίιαεηΐΒ •ιηΙ 

ίί. ΙίίΐτιρίΊης ΑΓ§;υπιεη!8 οΓ ΛΠι-©, ^ 

^ Δυο ^/ϋίίίικες, &ο.] ΤΗίδ «Ιρνοΐοδ ΠίΓηΓεΙί 10 νίΓΐϋβ. •8μ 

^^^αη ίκ ίοΓΓπενΙ υροη ΐΗο Χίη. Μ€ηι. Ι^ίΙ). ϋ, 
Ρΐίπ οΓ ΐΗ€ ]ϋι1ζΓηρηί οί //^γ- ΤΗεΓε ίβ Ηαηιοατ ίιι 1.αίίαΛ\ ' 

α/ΐ£τ^ 10 νίιοΓη, «/Ηβη 2 ΥοαίΗ, ρυιιΗΐ|; ΙιίιπΓΕίί «ροη ιΗβ Γ&η>6 

ν'ΐΓΐυε βη(1 νίοε βρροαΓβίΙ, αηϋ Ροοιίηζ ^νίιΗ ιΗε γονίπζ Ό&ηι» 

ί<;ν€Γ*Ί)τ ηΐνΐβ δροεβίιοδ•, 5ϋΐ ζοό, ΗίΓίνΙίί, κΐίΐΛγίμοντΛί ύος κν • 5ιμ(» οιτόη {μι ύΛ$ χΆ%υ9' η 

07ΓοίίζΛ βύυΧβί^η* βνηΤνΧί «ντϋΐν• 

^' ιίζξ&; μ»ί^βίΐΗ9^ •]*%Ιλ ί% σοι, ι^ σνίγίίης λιλοΗ»^ Ο» 
** τι γΛζ ζτΰί^ττφ* «», {ί\π•ννΛ τ«νΜ/6« τβιί (Λ,Α'γ•τ^ 
" τθ((^) λι^οξόν^'* !ν, ^ τ« ^^4ν ^μφϋψιβ^ ιζ μβίλΛ 
** %χ^*ί{Λ%ίτ»ψ \ί ψ»ς. £< ^6 ^ίλύίς λί^ί»9 (άν τζ φλη- ι ο 
** 9ΛφΜν τ»9 ΊΤΛξΛ τΛυττ.ς βί7ήχ,9τΒ•Λ*9 1'αΧ»τΛ τίιν Ιτί- 

** γινηχως^ κ^ τ»; ωμ)ίς ϊζίΐς κ«ρ1ΐξ«ν;, φθ'Λβν Κ ττχ^ύς 

'* άλλο'τρ<(^ 6<πί, 1^ β3 β-βΐβ α^τα Ι-χ) τήί• άλλββαβτήΐ', τ«» 

'* η-«)ρ/^«, ^ τ«ν$ ΛοαΙους ΚΜίαλί^άΐβ' * «ι}^ 1^/ λόγας Ι ζ 

*^ ίπΛίΗτόίίαί η ττάνίίς. Μη μντΛχβτ,ς ίβ τβί; βη»- 

•* ^λ1®- + τδ ιιϊτδλΕί, ^ί}β τϋς Ια-^ητ^ τβ ιβ-ιΐ'Λ^β)»• Άπο 

'* γύίζ Τΰίν ΤΛίΗταν ΰξ^μί*^^ *^ Φα^ίχς ναΐν<^ % β%ιξβ 

** Τ09 II Δ/<β9 >^ Πίλν«λίΠ^ τ«ι» ^ίί^Λν ίίζγΛσβίΙο, 9^ 

"** ν«Λβί< 7*^" ^^'^' ^^*'* '^'^" ^Α^"• Εί ^« τκτίΐΐΓ 6?5 75- 

*' >Α«0| ^«ί; /Ϊ&3ΙΤ «τ κλαν^ς λΜ^ τ^ΛζΛ νχα-ιν «»$ρ»'π•φΐς 

** γίν»ίΦ; ζήλάΐο» ίϊ ι^ τ»ψ ζτοίίξξΛ ά-ττφ^ί/'ξας, ί^ιρ^^λ|9^1•» 

** ϊϊ ΛνοφαηΊς ιζ τη* ζτβίΙξίΟΛ.'*. — ΤβίντΛ )ζ ίτί τΗτων 

(ύψη' αλλ* ΐΗίίη μψ,νν,^αί, Ύ^- ττλίΐ^» γαζ ηϊή ^ τΐιν 

• ύίί ΐίτί λ•>^4ς, &€.] δΗβ ί ίϊϊΐ;β] ΑΜίββ, 4η ί^ιοΓβ 

πιεβηΒ, ιΗλϊ ΜωΙζίηίΙ ^α// λ^»/ Ολ)Τ8, π»βΜ€ « ^Γβ»6 ΜβΓίι οΡ 

}^ΓΛ//^ Ηπη ίοΓ ΓαοΗ ίηΓι§ηι£:!ΐη£ Ιίίΐίπζ Ρΰορί»; ^ΐτί βηγ 6ηίηΐ€(1 

ΤΗίη§β «8 ίν^κάί οτ ^ρβ€είίΐ^ Ρβ-•ΟΓΓΡβη€€ οί ίΗ(:ίΓ«, ΐηιΙ, 

ίοΓΓΠΛηοβϊ. βρίζίαίΗΐη ΛΛη'φ. — Βλτ. <1β 

•ί- το βΰηλίί.] ΤΙϊίβ ηηί^βΐ^ ΚΛ. Ι'οίί. '* γ.α .«<. |( 1^ ,αηϊ'ί^Μ ύς τϊλβί § κν νι-ηι':«Γ»ί. Ή- 

*' ^«Ιΐ ΙΓβ9»Τ, »«» ΤνΤ^ Τ);ΐ «Τικ -«ν ΐλνΐΜ τ» «Μίί «- 

** ζ<(»«<ν, τΛ^ηιν^ί τν.ψ '/ψβίμτ,ν, ί'Γί'.-ί ^β τίϊν νρ .7#%Κ, 
" ΒΌλ/ΓΜΐ; ζΐϊλΜ^ο;, «Λλ «ι^τβ ^«Ίο ι ν«ν^» *& τ«» ίκ 

** Τ¥ χ-»λΛ« ί'ϋΜΜ ΐΓβ, «Μ Τ«» νζ»χβ»1« 1•Λ'•3«Ι|«"*»»9 ^ 

*' χξί/το•; Ι:«ΜΗ•» «ν. £< ^2 )^ Φκ^μκ; ι; ΙΙβλνχΛι^Ττ; 
** '^' '/&^'» *«'?*•'' *> •■•* β«*β'•ί "/ΐΨία-ίΐΛί. Οί•; ^άζ «ι 

•* ?'.ίγία.Λντ£ψ *9ΓΛΡ/ίλλΐία•*, >^ » •-►■.ν» (^$ ι/Λ-ί;» £<«νΐι;•ν 

** Λ'χ•φΜ>νσ^' >ά ΐίΐΐ» ψν;^»!», «^.^ »«* κυ>,ντ^1ίΐβ ιγι* 

20** «ΧΛ«•^^>ί«ι» «ΓοΛΛβι'ν, ίύ ΛγΛΐ•.; κότ^κΐίίχη^ β•0φ槻 

** 0"^»)!, ^'>χ9Μ•7νΐ'ΐ}, %νηαΐΛ^ ζί,}*οτΑΐι, ίτι^ακίΜ^ η;νι- 

** Γ4/, «Λ,Ίί,Μί, τ* τί» χαΛα;» ί δι ♦, τί «τροί τ« «^ν•- 

** Τ-//-6 ί/,ι^ρ,. ΎβΛτκ γΛξ ί5•<7 β τ?; 'ψνχ,ις «»ιί^«ι«( 

" ^; («λ^^Ατ; κίδ-ίΑος. Αή^Η ^ί 01 ^^^ Ζ3-«λ4ΐον ν^ίΐτ, νη 

5 Μ.» ] ΤΗί* θ€η•ϋίν€ ΟαΓο οΗβηΙς ν/;ΐ). χν ΙΐΑνίη^ οηΐγ £Χ€• 

<1ο:!ι ΓΟΙ ία ι ο ν; τίλ3ς. Ηαΐ ςαα* \^»»; '-ίι^-γ Η»ν»- οΓΐ€θ Γ«α 

«7{9(.'ς^ο-{Ί. Π({;& ί/Μ.• ο (ρΓΟ Η.'ΐΚ: 'υ\ ο:!^•κ, &η(1 «Ιο (Ή^ηι- 

Ίμπί γί^αι. Ηι.:. II. χχΐν Γ«*ν( πιτιΓ ηη ϋν Γοιπο Γ« 

ΙΙ,•/,ύΐί. ίη ΑΓ;>. >ΛΌ-.' «» .«•^:η^ι1 Ν•!€η, »χ ρρο• 

• λά>»» Ρίϊν.] Ί Η•ι !ί, /^# ΛυαΛ \π ι'ιε ^^»^^^:Γ οΡ ιπβΪΓ 

/.//ί »/ α //«'ί; 9^^ α ί^ι/ί »/ ο\νη »;•. ιιβ, •η(1 {Η«γ«γΓοι£, 

/'ί-Λ' ίΐΊί/ .ΟI>^(Μ'I^^. <οηΐί 1ΡΓ .μ ιΗβη 8κ α Ι*4Π οί 

+ '»'•;ο*»ί* »Λ•α»>•^•••ΐΛΐ.] ΤΗί5 ίυςΗ Μι,ίι* ι ίΓίοη-ϋ Γκς^'Ιβηεβι 

ίη ν€Γγ ηαίιΐΓ»! : Ρ•"*» «Ηβη βΓ^• Γ.ϊ .υπι ρΙ^»Γβ,1 ν^ίιΗ τΗιΐη, 

ινο :ΐι1:Ή»Γ€ Λ'7 •^««ίι^ηί^ ϊ*^•"* ^νίΐΐι.αι, ηι ϊΙι€ Γ-ιηβ Τϊηι«τ, λ 

ί<»ιπΐηο', νν« Γ* Ι<1οιτι ΐΑΐ1&, ννίΐΒ ΛγϊΠ* Α.5πϊίΓ»ιί..η οί ιΐ,ο λο- 

»»^ ί£^*^ί ΚπρίαΓ».•, ΟΓ ιΗίϊ ΐΗ Γί> «^Ικ• ρΓθι1ϋ€βι1 ιΐιηη. 
*" '^ηιιη» •"<! »ΊΐΙν οΙ)ΓίΓνΐρ, 1 ^"γ^*"^ 1 . Μ^'»*»" '»'«ΐ'; 

|Η *η ΑΠ Ιβ » ν^*^ βϋί χί^σ-ι οΐβ•νόζ»η^ ί. β Ολ€ ^^9 

ί^{ ΐΗιβ : 1 Ηλ€ ^0 «Γβ *ρ( Ηακάι, ΒουΓ(}. 
ΑηΊΐΙί* ΙΑ ιΗΰ ιην- 
*• »^ Ϊλ4ν$, βίτΤΛ^Λ βΛ-ββ-Λ ίί"), ΤΛΤΙ 3ϊ7«ί ΤΛΤΙ «ν^^»- 

'* μίΐ' ολίγον ΛΨΜΤΐ ζ^λαΠο;» ^ ί7Γΐφ6βΐύί βτ*;, τιμίί/Αί- ^ 

*' Καν «ν «Τ«})}]Μ^;« ν 2"* Ιτ^ Τ«$ «λλ^<«7ί)$ «^Τ^άΤ^» Αϊ}* Ι ο 

'* άφ^ν»» ίβ^' ΤΜΛνΤΛ τοι νΐζΐΗ^β» τβί γψίίξΐβ-^ίοίΐα, ατι 
'' τ«Ι» 'φ^ω^Μν Ιί^ςΉ» το» νληβ-ίον κίνή^Λ$9 οαζα α τ^ 

^' «Ι* ^ τ«τ( φιλ»$, ΐ ι§ τϋτν «ϋύν •λΐ}» κχίχλΛ^ίΛΛίΥΐ, ίϊς. 

'* ;^*Ιιβη( 0/ ιτβλλο/ ^^{<^ο^I«ι* ^ΛνμίίζονΙίς, ίζ ϊντΛίμό- 

** ϋίζόνίίς 0% τ3ΐ» λίγθβ9 Τί« ϊνΜίί*$4>ί, ίζ ΤβΚ 1ΓΛ?ί'ξΛ ΤΊ?Ρ 

** ίύπύΙμ{»ς* Λ ίΐ λίτΐ^ιν^ ^$ οί{* ά^αίΛίοι γίγι/οτΙ)»» ΠΨίς 
'* Ιξ ά9^γΛηα>9, τ»τ• ^ο« τηξίΤΦίψτΜ, Καί γάζ ηψ «^ 

**' ο^ν^2νο<ί, Ν^ ζί^τφ^ίλάίν τύίς άξ4ψοίί» ΌξΧί το Δΐ|- 

'* ^βτ.^!»}* ««ΐΓνβν, τή^ ΙΙΜ» Μλ, Ρ/ω ίλΐκο» ίΖΤΟίΙ^ΤΛ } 

■^ ύζ^ τύ9 Αίνχ/ίηΐ9» •ς ηψιττΛης'ξίΛς νιος ϊι, «λλ* ι^( 
** Λύτη ίί ψΛ * Φ)'λΐ9Γ9ΓΗ «!^««Γβ1;β1ίΙτ ^ • ^β '^ Σ^κξΛτης^ 
«« >^ Λντβί ύπο τί» Ι^β7λ»9*«ί ΤΛνχιι τρΛψίΙς, <α-ιι1Κτ23 
«* ΤΛ;β*ί•* β•ϋΐ>«χΐ τ5 «ζκτ1β>β<, >ή Ϊξχνίΐίυσ-Λς ττλ^ αύ^ 
** τ^ ΐ{ΐη-«μβΛΐιη» «$ Ι^{, Λκ^ας ύ)ς νΛ^Λ ττΛν\ό»9 Λ^ϋα^ι 

'* *§ *ζ;ΰ*5> *; '■* *'*'' •^•^•'ί βύϊβχί^ίΓι», >^ τβ 62Τ/ σι;»6Λΐ 
• φίλιηνς ί^ί^άΐίΐνοΊψ. ] Ε|θ9αβη€ϋ, ίΐκΙ Αηιι^.ορίΛ ία 

.|»χβ, ιηΙεηΜ ιο ίΙίΛτο]^ ιΗβ Ι/ι- ίπ ιΗ•: Οίι^ 

ΙβΠγ οί Οη(€ξ^ Ώί9ΐοβ}>(Λΐί ορ- φ ΣΛχράτβ;, ^ αΐ-τλς. ] 

ροΓί•€ΐ Ιιΐί $ςΗ«ιη€(, νν ιΐί ι ^Γ€3ΐ ^ΓΓα/(/ \νΛβ ΐΚε δου ο£ ^•ορι^^•• 

Αρρ^Λ^ίηΓβ ο^ακεΓβ, Βν ΐΒοΓβ »;/γ«/, β ^ΐαίπατ^^ ζηά ΡΙαηα- 

ίίι.τιουκ θΓ8(Ίοη8 ιο ϊΗβ ΡεορΙο ηΐ(^ « Μΐάννϊβ. £>/β^. Ι,αίΠ, 

οί Αΐί^ηί^ €Λΐΐ4.'<1 Κίβ }Ί>ΐΙ!ρρί'η. — ι^"Λύτβς, ^τν» ^&ί, ιπβ «οα- ''2 ίΪΨί η ΈννιτίΜ* ητα 

" «βί ΤΙ, ΐξ^ >£β^^ί2^ £»»}, ϊίκΐΓ» ΖΓίφξΛψ' Μβίς, «λλ' ιίτι. 

^•ί^ 'ί ίξγβίΙίΚίίΨ βχ-Ολί^Α-ν, ^ΐ!:•«ΐνβ? »Γζβ5 Τς» Π«<&«1 

μίίλΛ γίγτ,^ΰίς^ ιζ ^ «>.!$-«, έχ-βι μ»ί $ζ ύς »ν» !λ#ΐν ί 

1 5 χ^£( Ε:^ ξί^^ίΐ^ *Η Ιί αηΛλϋΡ^σ•», το /«έ» ν^τβι 

*' •7ίη]ς, Φτι ΧΛ>.&•ς τ^» ^/χι;» (^ίχαΓβκς. Κα/ Ελ^ «}«, 
•• Ιτ^ίβν,ίι τ*•τ» τ» βρ^ιί^'ιζ^, (ίί.|Λσ-#έ τ< *•χ^ψΛ ν»••»•- 
** '/ί£4# ϊζΐ•3Γ0ίΐβ τ.ναί?, τ5 Πτ,γβίβγ Ιλιλοτο/ψ) •νως ίϊης •ΙΛ 
** "9^ ιίλ/χβί ^ «χ«λν^ϋ'9»$ {μα Λγίθήσ^9 ίμίλλίς," \ 'ΐ,χύ 

Ιψί^-Ί Ι'/Λί Ι-χ-ίβ-κότΜΨί άττο τ«$ ί» §ίΐ\Λμ%ιος Λχζί νς«€ 
ΐσ-κ'ίξΛν, τΐολΜξ 7^^ ΐύνίΐ, κ^ ^κμ\ί%, * ΚΛ^Λ^ΐζ • Τξ«9τϊ•- 

λ(^«£ Κ7Ιύ9•%ίΊ^ωΐί τι ίί Τ4ΙΤ ^'ϊΐν. Ί* 0()κ^< ^εν Τ£Ι μί- 

μχγ,μΛί 

Γ.Γ /Ρ• Γίν, Ι'ίΊ οί Λ ΒίΓίΙ. ί'β'«1 Ηϊ*ν »ΙΙ ονίτ ΙΗ€ ΕιϊΙΒ «τΐΐΐι 
κΛ Ι-ιίίί //^Λί/, α^ Ιιο (ΙηιιΚϋ Βν^. Ι.'ιτη, ν^ϋε Ηβ, ίη ΐΗβ ιπβαη 

ΊίιΛί Ογ^/, ίη ιΗο Τίπιε οί ΗΰΓ ιί^η^. ΤΗι: Γου.ιήλΐίοπ υί ιΗϋ 

λνβπίΙ^Γιπ^ κ Γορηοβ'ι ιΗΰ Υ/ογΗ, ΡαΒίε >λ-3?, ιΗλι Ιιε ντΓοιβ Γενβ- 

ίη 0^1 ίΐ ο Γ \\ζτ Οβυ^Η^ΡΓ, /ν#- τ«Ι ΒοοΙς.- οί Ηνβαηάτγ^ νΗίς^ 

/ηΐ>ικ6^ νιΊιοιη Α*/»//• Η•<ΐ(1 1»'•Ι«-η νβΓ€ ςίΐΓΪί.•Γΐ ΐο ^ίενεΓ»! Οι.υη- 

ίη.χΐΛ ΙΐίΓ, Γο3οϋΓΡί(1 ννίιΗ €ί- ΙπΓ?, ΐη λ δΗίρ, ςλΙΙιά ΐΗβ 

/ί«', Κίηβ οΓ ^ιίΐία^ 8Γ:ιί ίη- ΏΓα^^η. 

ίΪΓυ6ϊί(1 Ιί!•- δ«'η, Τί'/ΑοΙι'ΐηιυ^ ίη ^ Οΐ-κίτι /Εχί/Μνϋ/Μα*.] ΐ^Μάοη^ 

ί\^^^ιι//ι^'^ βπιΐ (//> οί ΓίΓΐι ; (ΗΓοα|[;Η ΜοίΙίΛγ, ί»)• Ηο 

ίίΐ€•Γ ννΐιίςί), ίΐιβ ητ.οιιηΐΰίΐ 1ι1»η Λίί λ;/ ηηΰτί;ίτ «•/"«/ ί( νβ• μηιμ»ί •, τ* τβ ητϋς«^ιι#ν ίκύΐη ϊι», 'νλκ9 ητ• ^«β», 
ι£»Λιύτ4βιτ7«« Ι Ο 

\κΙΪΛ^Λγβ%ϊςί 13-ρβ; τβι τί» ζτλιαγαν ψό^β». Μίΐβξν ){ 

•* ίσ•ΐ!ηξ9ς, Αίβττιρ ό • Ήζο^λίι; >^ Λντίς «Γ*. Τι ί' «ι 
'* ΙτηλΒίψ β^ντψ λυ^ϊ^Λί τ«ντβί ντξΛς )ί)Κ««, ι^ ^«ιβ-^ϊ»** 

** ί*λφ- γάζ η ψνχξογίΛ. — Μη + ««ρ*» τιιτ*» Η/κ£^ ΛΚη Γ•^/, ^νη^^^1 Ηατβ 6β«τη τβ- 
ϋ€ίν«<), νΐΐΗ ν•ίΙ ΗοηοοΓ, 1^* 

(γοπ\ ^ιίβ ΤίΐΛΡ. 

ίη ιΐ( — ι•τ, οΓ(£η αι«1ΐ(δ 'ΐΗβΐΓ 

ίΗλ( ίβ, «0/7/ ^»/ /« /ιι Η^§ηί.ί 
ΜίΐΛ\€\ϊ ΜβίβρΚοΓ ί« ιβ1(€0 Γγοπι 

ο()ΐ€Γ δίΓίη^-ΙηίίΓαϊηβοί, «« ί« 
ϋ|ηίΒ^ά Ιΐ^ ϋΐΦ ννΓϋ Ι^ν^» 
1»βη/ί^ ΜΛέίβΓ ι1ΐ€ ΤΓΡΙ)Ιί, ΟΓ ίο 
ρ/^ν ιίέ Βαίι Ιο ίι. 5ββ &^/^^>. 
. • Ήραχλί; 1 1 1 )ι«<Η 1}«ίη Ηί^ίΙ ΗίΤζϋΙα. 

τηΛζΛ Ι €•ηοο( 1ιι( ;1)ΐηΙ( • 
τινκ^ν βηιΐ τι>α(, Η€:γρ, ίΐΓ«η§^ 

τη3η 8ρρ«αΓ& ί» ητίΡ Ιο ςίΓΓ)^ «;ΐ . 

Ιη ιΗί$ δΓΟΚοιν, Ι η^αΐ ναζ, 
Ι . €»οιιο( Λ^^^Ό^^^ . νί(Η ιην 

Νοπηίηαπνν ΟιΓι: 8ιν•4«^, κΙΐΗι 
οαΐ. • ν€Γ|>, ΑΓ, Β( ϋ«ί!,-,•ιιΓ7 
ντιιΗ οηβ 10 'Ι)^ «ηιΙςΓΠοοι)^ 
ν^ιΚ ΟίίΗι:ο1() 911(6 υηετΓίβΊαΐ]^/ 
3η§9^!γ, .Ι\ί*τ »«νο Γ.'«χίυ^'•, οηβ 
ΓοΙΙοΜ'β(ΐ:]>7. ιΗβ Ριορρίιιίοη ,4^^ 

3 «*«ί?> / 114 Πιρί η Έψνχίήι' ϊτόΐ 


οΙνΜ; •ηι] (Ηβ οΐΒβΓ, ν€ΐ7 
Ι^Γ^η^ρΙ^, 1)]τ (Ηβ ΑεοαΓ&ςίνΰ 
«ΓΛ £λλΛ ; ννΗίεΙι ΓβοιπΒ ίο Ηινΰ 
ί)α( « ίοΓε€(| (ΐ£ροαόΰϋ€6 οη 

€ίΐΗ£Γ ΐΗί3 Ι»ίΐ€Γ 5) ΟΓ ΑΟγ Ο- 

ΐΗ€Γ >νοΓ<1, οίιΗβΓ οχρΓβίΓ«(1 ογ 
ΐιη(ΐ£ΓίΙ'>οιΙ, ίη ΐΗβ δ^ηιεπορ. 
Τίί/Γί//)^, }/αρ Γβεπιίη^ ϋο ^β^ίη & 
ίΙί(Ιη£1 δΐΊΐΙβηοβ νί(1ι ϊτβ, 
ίΗίΐ ρΓβΓ«1β8 ϊι. Ρ^ΜηΒΙγ^ ΤΗϋ 
λν»ο( οί ?τ< βΓίΡΓ ^α^, ΙΟ Βπης 
ία ίιίξιί» 1)€ΐο«> Λ^ί(ίι ^αίιο^Γ$, 
ίΐ ί( οπ^Ηι (Ο 66 6ΓουςΗ( ιη 

• ΓΐβΓ ^.Λ^. Ρί/ίΒίγ^ ΐΗβ βΓ6Λΐ 

01>Γ<.ηΓί(γ οί ίΗβ νίϋτά υννιψ- 
ην, ίη (Η'ιβ ΡΙ^εβ. Απ(1, <^/.χ://&- 
Λ, ΐΗ€ ϋηοβΓίίΐίηί/ νίΐΓ(ΗβΓ 
Αλι (ΗθΏ\ά 6€, ^^^^, υικΙβΓ- 
ίίοοά; 11105, 7γ8 γα^ ο^ιν &^ 
ίΐ^Λΐ υνίκρισ-ιν ', οΓ ν^ΗβιΗοΓ 
ΖβΓία» πΐΡληΙ, ιΗιΐ8, Γγι >'^ρ 
"ΟΤΙ (βτί Βμπ^ υη(ΐ6Γ(Ιοο(1) 

* ίίί^ιίιι την 3λ/,ι> 'λς («ί αΙΓο 
1}€ΐη^ υηόβΓίΙοοι]) ίνόα^ισ-ιν^ 
ύί% ως ΙγνοΜΜζ ψΧυΛξΜ αυτά, 
ί β. ««τ" αυτά, Λ% γοα Ηανβ &. 
ΐ!ΐΊ€ αΐνανβ, ληρϊί^αί ναυτα. 
ΤΗε 1•ί§;Η( ιΙλάΙ Ηίΐίοιγ >6Ρογ(1$ 

ρ^^β», οροη ι«το ^Γβα( Εχί^θη• 
αϋΐ ίη (Ηβ Γαπιοιι• Κ6(γ6&( οΓ 
ΐΐιβ Τϋο-ιΗοαΓβηίΙ Οκ^^Μι οαΐ 
οΓ >^α, ^^^φΜ^/{' ΐνο ^^^αη^ι ; 
οη«, β Γιΐΐ)€ )>€ίοΓΰ ()€ ν«8 εΗο- 
Γβη Ι^ΰΐΗϋΓ οΓ ιΗαΙ Κοιγ^αΙ, ζηά 

οηβ «Γ(€Γ. Τ1ΐ6 ίοΓΟΙβΓ ΒτίΟΜ 

'^ νιβ Γβι ΐβΙΙ ίη λ Ρ1ίΐηη€, ϋγ 
•• υ|:Ι)*νηΐη^," \ΜΗίΛ, ίη Ηίβ 
ο»ο Μίοϋ, Ηΰ 'ίο(€ΓρΓ(;Ιι^ ΐννο " Γγοβι ^Μρι^€^^ Ιο Ιβ^Η ΐΗβ (Ρΐ'ί- 
** €ίαια ουί οί (Ηβ Οϊβεαίιίβΐ 
** ιΗβ/ (Ηβα «τ€Γ€ ίο;" ΟΓ, Λ»- 
€βηάΙ]^^ *' κ ροΓ(€θ(1ίη2 « ίν- 
** ΐΙιβΓ £ηιΗ•ΓΓαί)ηιβηΐ οί £ΐι«Γ 
*' Κ€ΐΓΜί." Βυκ ΐΙΐϋΓβ ί« 00 
ΜεηΐΙοη πΐλ(ΐ€ (ΗαΙ ^η#/^Μ, 
(Ηβη, /«/</ Βί8 ΡΓΐϋηθβ, ΟΓ «ο^ 
οί ιΐιβ ΑΓΓη7ί οί ι1ιί« ΌΓίαΜ\ 
(Ηου§Η« ίηπηΐ£<{1λ(ΐ7 υροπ ί(, 
Βΰ |8 Γ&ιΗ (Ο (12 νβ βίΤϋΓΓ.ϋΙϋά (Ηβ 
€&ρΐΑίθ8, λη<] πιχιΙγ ιιι^IIι ΓαεΙι 
ζ 5ρ^^^Η, 8* ς«αΓ6(Ι ^βη (ο 
εΗοΓβ Ηΐπ) ίοΓ (ΗΰΪΓ Ι^αΗγγ. 
"Ηίί οίΗατ ΟηαΐΛ «τ»ε, *« ΤΗιί 
^* Ββ Γλ>ν ΗίηιΓβΙί Βοιιαό νί((ι 
** ΟΗαΙηδ, ϋιι( (Ηα( ιΗΰ^ Γοοα 
** 1οοΓεπβ(Ι, οί ιΗοΙγ ονη Αο• 
*^ εοΓ(1, Γο Αδ (ο Ιβ«ν6 Ηίαι 
'* ςυίΐ€ Λΐ ίΙΒΓΓΐ^." Αϋ ιΒί• 
Τίπιβ, Ηβ ϋΐίά Ηϊβ Αγπι3^ νβΓβ 
Η£πιπΐ€(1 ίαΊ>)τ λ €ΐβ€ρ Κίνβτ, 
οα 01)6 5ϊΗ«, &η(Ι λ ΜοοοΙλίο, 
οη (Ηβ οιΗεΓ ; «ΙΓο 6^ (ννο Β»- 
(ϋεκ οί (Ηβ £αεπιχ, οηβ Βλη^• 
Ι ης ονεΓ ΗίΐΏ οη Ι^ ΝΙοηηΙαία, 
ζηά (Ηβ οιΒίΓ λρρΰ&τΊη^^ οη (Ββ 
ορροΠιβ 5ί(ΐ€ οί ΐΒβ ΙϋνοΓ. Ββ• 
ίοιβ 0»γ•ΒΓηΙ(, Βο (οΜ Βή 
ΟίΕεβΓκ Ηίκ Ώτ€αΜ ; ντΒο ιΒίΓβ• 
ορ'•η, οίΤβΓείΙ « δια-ΐβεβ οί 
ΤΗ^ηΙ^Γ^ίνΐης ΐο (Ηβ Οούι, 
βηΗ, ιΗεΓέΒγ, ΓοηΓ«ά ιΒβ. ύβ-' 
Γροηόίης 5ρίηΐ8 οί (Βε δοΐιϋβη. 
8ο•η &Γ(ΕΓ ΐΒίι, ΐΒβ ΚΊν«Γ «τα•, 
Β/ •η Αεοάεηί, ίοαηά ίοτιΐ- 
&ί)Ι«; νΒίΓβυροο, ΐΐΐΰ Αγπι/ 
ρβίΤεά ονεΓ, βπί) ιΒβη, ΓοοΙιη§ 
(Ηε £ο6Γη7ι ςο( εΐβ&τ «ντ&]τ. 
8€6 Χ€η•ρΙ>» Αη&Β^Γ, Ι^ίΒ. Ηί. Β/(>* ΛϋχΜν». *»$ καγω τντύψ 'ίιϋζον 1^7ψ ϊίψ/ηο-Λ^ΐίν Ικώα μιμ^ ύ^ΰίς •# & ίν. .Λ^β^, ί( Γ€€Π» Ιίΐςεί^, 
ίΓοηη ΐΗ€ ΕχρτβΛϊοηκ, β-Λτρββ 
οίχία, »ηΗ νψίς-οίΎαη β•βλ• 

Ε)^© Ιο 1)θΐΗ ΐΗβ «6ον6 Οπιλι : 
1)0 (, Ι ΓαρροΓβ, Ιΐΰ «ντοιβ υροη 
Ι>«Γ£ Μ£πιοΓ7« ν^ί(ΗοΌΐ ίπαιπο- 
«ϋαίΰΐγ εοηΓιιΙιίος (Ηβ ΗίΑοΓγ, 
«η(1, (ΗοΓβίοΓβ, (>γ ΜΐΑ&ΐΕβ, 
ηο( οηΐ^ ιβίκο ίη ι1ΐ6 ίοηχΐ€Γ 
νηαβι^ νΗίεΙι \% οο( ΐο Ηίβ 
Ραη)θΓ(Τ, ύβςλοΓβ ΧίηΦρΒο» Η«ι) 
ηοΙ, ιΗ€η, €99»ι»Μηήαΐ£(1 \ι (ο 
«η; ΡβΓΓοη, 5η( βΙΓο ΓορροΓΰ•, 
ιΗ«( Χ§η9ρ1>»η Η«(1 ποΓϋ Όηαιια 
ΐΗ»ο Ινο; νΗκΗ ίι ρΓοΙ>«5ΐ£ 
ίΓοπι Ηί• διγίο^, ^ ^^ '^ ^»' 
*Τξΰ»Λ θΙ)ίίί^ Λπά 5 '>'<^ «λ^* > ^<°>^ 
ΐΗϋΑί ΕχρΓβίϋοηβ ί€€ΐη (6 ίηη- 
ρίγ «< ιηυεΗ, «β ίί Ηβ ^«(I Γαΐ^, 

τ^ βϋ^λ« •£ΝΤ'ΠΝΙΑ, ** (>οΐίι 
♦' ΐΗ«1«ίθ Ηίβ ΡαίΙ>€τ'*ί Η»η/€^ 
** 10(1 Η«» οίΗβτ ΌηαΜΛ,^ 
Τΐιβ οηΐ^ Μβ«η!ο§;6, ίη ^νΐιΐεΐι 
ΐΒβ ^ΟΓ^ ίιΟΓ^ιβ-ΐί ΗλίΚ Ι>€οη 
βχρίλίηβίΐ 1>]^ εαρίαηΗί^ η*^ 
1^)1 €(* : ^, ^ΐβοίίαίί•^ ΟΓ ΐΙΐΑ( 
Κΐη(1 •( 3ι'ίαβΙαΐίΜ^ ογ Ρηίίβίί' 

2α {γ ^ Η{βη•ηίί θ€βΜΐ ρίΓβηοΜ 
αΗίηαι» ηρτΛ^(ηίαηί%Μ. Κηά 
^«Ι/^^ ΡτΦ9ΛΜάΛίί» : Βο( βίρβα- 
α11> Ιΐΐ€ Ρί§θΓε« ιηΜ^ά Ρ^^ΜΜΗ' 
€ίαΗο^ ινΗίΰΗ ίβ «ιβηρΗββίΙ, ίη 

1Μ 1,ΪΙ1€ οΐ ^/Γ^ί/, 

ίοΜίϊΛ ΐΗβ οηΐ/ $€οΓ(:(, ίη ντΗίςΗ 
ϋΐΰ νΤοΓίΙ ίι ιιΓβί), οίΐΗΰΓ ίο 
«οοίβηΐ, ΟΓ ιηού€Πΐ Αυ^ΙιΟΓβ. 
1, ΐΗβΓ£ΓθΓ€, •ηι ίηςίίηρά ΐο ηηιιίΐ (>€ «αΚβη Γγοπι !Η6 βτβ 
8ί§ηί6ςλ(ίοη; «οϋ, λ€εοΓ€ΐίηβΐ3Τ9 
Ι οίςς Ι,αηαη (ο 1ΐλν« ΓροΙκϋο,. 
ΗβΓΐ, ίη ώίβ Μ•οο€Γ : *^ Ρογ 
•* 7θα Κοον '* ίΐταΐ Ηβ ΐο1<1 
** Βί« ^{^Μ, οο( Μ « 5ίΜηΙα' 
** //0« ; ι1η( ΐ8, ιιοί «• ίΚ Ιΐ6 
^* ρΓοροΙΐό ΐο ραΓ• ίι ηροη Ηί• 
*' ΗβλΓβΓβ ίοΓ οηβ Τΐιίη^, νΐιίΐϋ 
^* Ηΰ ρπνϊΐβΐ^ ίηίοιΗ^^ «ηο- 
" ΐΙΐ€Γ, νΙιίοΗ ΐΗβγ πιπΛ ςο€Γ• 
** «(, ΟΓ 6η(1 001 1>γ κΗβ νία^ οί 
*' Ιη(ΓΓρΓ€(«(ίοη; ^Γΐ1ι«(νουΓ(ϊ 
•* 1)β ΐΗβ Γίηϊ6 \νΜΐςη€Γ•, ιΗλΙ 
** Ι Γπ7•§ίη€ Γοπι« ηηί^Ιιί ε1ι«Γ§€ 
** ιηβ β (1 ιηγ Όκ€αΐΗ ν^ίιΐι. 
'* Νο Ι Χ'η»ρΐ39η ^ο(^ο(^^(1 οοΐ 
" αη ύνΟΜρΜ-ιν, ύοι ΓοιηβιΗΊη^ 
" ρ1»ίη, ς!€8Γ, λοϋαΙβΓαΙ} λίκΐ 
*^' ΓαοΙι βΙΓο ί• πϊ)γ Ιοιοοίίση.** 
Ργοπο •ΙΙ (Ββ λΙ>ον€ ςοηίκΙΰΓλ• 
Ιίοηιι» 1 !]«▼« §ίνϋη ΐΐιβ νΕοΙβ- 
ΡλίΤλ^ο ΓυεΗ β Μ«•Βίη§ ι• ^οη 
Γ€ΰ, ίβΓβ, «η<1 ίη τα^ ΤταΜβα-- 
ΙίΛΜ^ Άηά νΒΙεΗ ίι ΓαπΗβΓ 11- 
1οίΐΓ3((() 1)7 (Ηί• Νο(6. Βοΐ Ι 
€θηί€Γ•, Αί(6Γ αΙΙ, ιΙίΑΐ Ι 1ι«ν€ 
ηθ( 6€(:η Α&Ιβ ΙΟ Γ«(}Β€6 Ιΐ)β 

Τίχί 10 εΐαϋί€λ1 (τΓ^#4; ιηά 
ιΗ^Γ^ίοΓ6, ϋαη^ (ϋίΓ&(ί<£€^ 1)οΐΗ 
«τίΐΐι ίι %ηά xη^ ονη ΙηίΐτρτέΊΒ• 
//>«^ 11ιουΙ(1 ϋβ νεΓ7 ςίαιί ίο ϋ€ 
Ι>βιΙβΓ ίοίοΓίηβίΙ. Ι ψί\\\ ηοΐ 
οιρίΐ (Η€ οίΗβΓ ΤΓαβαίίβη <Λ 
Γο ίηΐΓΪΟλίβ λ Ρ&(Γ맀 : ** Ν^- 
'* ςυληυλπι, 6 (>οηβ : Οιιοηί'λπι 
'* ηβ(]αε ΧοηορΗοο ςοοηιίληι 
** βχροηβηβ δοπιοίαπα ίΙΙυιΙ, ςοο 
*^ ρ&£Ιο. ίΙΙί νίΐηηα *Γο€ΓαΙ ίά 
** <1οηιο ρΑΐοΓηλ-, & χΐβίηςβρ•- 
*' οοίΐίβ νίίΐοη^ηβ, ηοο οΐ €οη• 
** 3€£1>ιίοο«ιη, ρΓορο£(Απα ιαβ• 
** ςιίΑιη ηο§;λΓί ίΙλ(ηί(Γ€<^ ί1ΐ4 ίΐ6 η1»4, IV •.!', όΤί κρκη9•ς άχύτχς τν ^ν9ν, ήοΜ•» Μ»- 
ί3^«νιλ^^λ&^«, ιί >^ μιι^ίν «λλ«, ίίΪΜς γίν τϋν λλΙβ^λΗφ» ** ηλΓΓΑνΊ(, ργκΓγπϊπι ία ΒβΠο, 
« βί Γοπιπι£ Γ€Γ•πι €ΐρΓρβΓ«- ίοοΰ 
" οοηΗί α;ϋ«, βΓί.** — ΤΚογο 
η β Γβνπηία; ΙΙϋΙ ιΊοη 1>βτν(:βη 

4ηζ* Η€Γ€; 1)01 ■ &« ύτοχ^ιτή.:, 
ιΙιβΓΓ, ηιοΛ £§ηίίγ ΐΜί£τρτ€ί^ 

Ιο ιΐ, ΑιουΜ η£(£ίΓ&Γ':Ιχ Π§η ίγ 
ΙηΐίτρπίαίίΦ ; ίοΓ ν^ΗίςΗ Μ βίο- ι α; Ι €ΐη Γοβ αο Κβ•Γοιι, ίη (!ιίι 
Ρ'ιςβ. Α Γγϊ^ικΙ Η•ιΗ (/Ι)^»^^^, 
ϋΐλΐ, 1>χ ν7ΐχ(ΐχι;« ρτοΙ>λΙ>Ι/. ί» 

*^ ίΐ99 ;^ •» ΊΓ ΣβααΜ Βλύ ΓαϊιΙ, 
ιΗδι ^ Χ£»βρΙ$Λ ΐοΙ<] Κι* ^Γ^4η■| 

*^ //•«*' ο( Ιιί» ο¥τη, οηΙ| η Δ 1 Λ' Λ. β', Θμ» ΈκχλητίΛ. 
ΤΗβ νΠοΙε ΗΜνβη οΓιΗβ Η^^ιΗ^η Οο<Ι$, (οςεϋκΓ νΙιΗ ΐΕβ-ΑΙΙ^ Α ^ ΗμΠ Τ•1>5θξίζΐΤ!9 ί ^λ />««)ΐ >Μί1^ ν*^ ΖΕΥΣ. 

Ί^γφξίίτν. Σν ^^ >^ χ^^υτίί, « Έΐ'^, το κίξυγμ^ί, νλ 
ί« τ¥ νό^. ΈΡΜ. * "Αχνί) €ητ>'«. τις »/§ξίνίίΨ ^λι7«Ι ΐΗϋ Αι1>€ηιαη ΑίΓβΓπΜγ, ητίίθβ. 
Ι^ό ΡΓβςΙίΓτβΐίί.ηβ : ΤΗβ ΡιγΛ 
ΙΤΑβ, Τις 0ίγζνί•%ιν βαλίταΐ τϋν 

Αηθ, ιΐϊΐιβα (&€ ο1() Μοη Ηα(1 ΓροΚφη, Ηβ Γπλιΐΰ (Ηίβ 8γ€οιι(1 
ΡΓος'ΛΐΏβΐίοη ; Αΐ^^ϋν τβ» 

ΑιΒεηίαηί, /ογ κοΪιοιμ // /ι /β«»- 
/Ή/^νηΛγ Γρ'.οΙς; Γογ ηοηβ, υπ* 
ρβΓ ΤΚίηχ, Ηί{! λ ΚίρΜ Ιο 
Γρβ»ΐ£, «< ηβίιΙιβΓ (ι-α(1 ιΗβ 117 

ΧΑ^ι 1^ * ξ,ίΨΛβρ* ΜΟΜ. *Εγω ο Μάίμ(^, ω Ζίν, ύ /»Μ 
Ιτ/Ι, έψι/Α; ιιΐΐΜ* ΖΕΥΣ. Τ« χή^ν/^Μί ιί'}ΐι Ιψίηβην' 
«ΓΙ ίί^Ιν ψ5 ^ϋίοΎΐ. ΜΩΜ.^ Φιι^} Τ9ΐ9υψ Ϊμλ ιτοαΓ» 
&/κ$ ίιίΑΰίρ, οϊς ίίκ ΜνΙχζή $-Μτ« Ιξ άν^^ωττων Λυτιΐς τ*!^- 
ψησ-Β'Μ, άλλ' β/ ^^ 9^ τϊΓ( άκ^λιίύίίς, 9^ Β^^ΛΤΓύνΪΛς Λυτά* ^ 
ίτόΐΐ^ϋζ ίί^ϊν άτΓοφΛνζο-ίψ ^ ΙίΛΪψ μίγΛ^ ίίοΐ η»9ίχόψ Μ^Ιβα 

ίΐιηΐν' (ί^ϊ γΰίζ Λν ίίλλέίς }(/»«//κιιν. Άλλ« νάίΐίς μί 'ί/τΛ» 

9-όΗΛί ταν «τ κΛΚάίς γί^^ψΛψωί. ΰ^αΚίγχΙϋ γΛξ ίίιταίΐ»^ 'ζ^Ο 

Λίϊ5ί ί9ηκΛλΜο/9 τηψ γνά/Λη** ««*& ^ζ Ιη-Λχ,^ς ϊοκΐί τοίς 
νβλλβΓ;, 1^ ο•νκοφανΙ*κος τίιν φνην, ίψίμόηός ης κλΙη^ 
γοξ^ χττ Φίύτβίν §ΗΤύνομαζόμη(^^ Πλην «Λλ' ΙπίΙπίρ 
(|ίΓ<» ίζ χίκιηζνκΪΛί, 9ζ σ-ν, Μ Ζίυ, ϊ^ϊ^οίς μύ* Ιξνβ-ΜΚ 1 5 
ίΙπίΤν, ίίόίψ ί νπ^ΤΛλβίμίνφ» ίξίί, — Πολλοί γάζ, φιιμί, *τ» 
ΛγΛναίίίς, βτι «ντΜ μίΐίχ/ασ-ί ταψ Λυτοίψ ψ,ϊν ' ξ(ΐη^^/«ν» 

τον «ΓξίΑίΜΐ», 1^ 8-«^ινβν^ψ«ν. 1^<βι »?» Ιττίβιΐίς ίίΛνύ/Αβίς η 10 

Μ(τ€ντ^*% ' ΡΓϋ€ΐ•πη«(ίοη, 1>ο( ν^^^ ηοΐ »11ο«β(1 Ιο τοίβ ία 

ΗβΓβ» Γΰΰΐηβ (ο 1)β ιηβ(]ο υρ οα( ιΐκ ΑίΓβηοΙϊΙίββ, ογ Ηανβ (ην 

οΓ ΐΗ€ »6ονβ «νο. ΡοΓ τίλι/«ιτ δΙιΐΓβ ίη ιΗβ όονΰποπηοηΙ, ιοά 

5^ιΰν ΑΐιΙ'νβΓΒ 10 Μ€η α^ννβ ννοΓΰ ο1)Ιί§€(), υο(ΐ6Γ Ραιο ο£ 

^''//0^, ίη ΐ1ΐ€ ΡοηΗ€^\' »η(1 βίς ΟοηϋΓεαίίοα, ίο Ηβνβ ιΙΙ ΐΗοΪΓ 

Ι^βς-ιν Ϊ6 α ΡαΓί οί ΐΗϋ Ι^αί/^Γ, ΒυίίηϋΓ ίη ΐΗβ €οογ(8 ιηαηβ^β^ 

«0(1 Γ€«Γη8 Ιο Βο ΙίτνοΙΙβά ηί \)γ Ραίηηι^ €βΙΙί(1 «σρος-βτβί, 

(ΗοΓβ 0«ίΐί€β νΐ30, ϋ^ίης ζίηι ' &« Η&ιΗ 1>ε«η &ΐΓ€•(1γ οΙ>Γ€Γν6(1. 

Λΐ\ά μΐΎοικοι ίη Ηε^νΰπ, Ηιθ, Τύεχ αΙΓο ρλϊά β γ€&Γ|]^ ΤΓΐϋιιΙβ 

ΐ(ΐ«Γ6ίθΓ€, ηο Κί§;Ηΐ 10 Γρ62|ς, (ο ΙΗΟ εΐ&ΐ€, ΐΛΪ.εά '/ΛΛΤ91μΜ9^ 

ία ΐΗΐδ ^ίβίΡίΒΙι ο/ /Ι^ 0§4$, νΙιίςΗ 18 ιηβηΐίοηϋΐΐ, & ϋΚίο 
»η<1 8Γβ, ΗβΓΓ07, ν8Γη€(1 Λ- 6ε1ο«τ. 8θ6 Ρ^ζ/^γΑ Αο(ίς. 
§βίηΛ ρΓίΓϋΓΤϊίηβ Γο ϋο ίΐο. ^ υνος-α'ΚίμΛν^] ] *ΤίΤ•- 

ίοΓ Γοιη€ ΠιοΓΐ Τίπκ. ΤΗο •^ ν8/(Α•ντΑΐ.] έαρΙίαηΗί ίΙιβν^Β, 

/(αΙτμχμ'^ ΛνβΓβ ΓυεΙι &$, 6«1η§ ιΗ«( ίΓοπι ήμω^ Μβη^Μβ^ 

ΑγΑ Γ£ςίΩ€Γ((] ίη ιΗβ Οουη οΓ ςοιηβ ήμβ» ^ηά Μμομαι^ ρφάιο• 

Αη•ρΛΐηί^ ίοοΚ αρ Λοιγ ΑϋοΗ» ^αΰά-αϋ^Λη - ναζΜηι ^ ραπίίΜΐ» 

ίη (Ηβ €ί(χ9 λπό ίοΙΙον^6(1 αη^ ^• 
1ι\νΓο1 Βα1ία€Γ8 (Ιια^ ρΐ6«Γθί1& 

/ μ{Ιο/»α9• 1 1 8 θίΑΤ» *£Μλ«ΤΤ«. 

^ν«ι«ν. ΖΕΥΣ. Μ«>:/ ΛηΧμΛΐΛ3!ς, ί Μ^μι, ΛλΧΛ 

Ιτ η ^^•^ άΛίρ^ί^Μ σοι ό λβτ^^» ^ Βτβλλν^ Ε/««ζ•ιν, 

5ρ«η««'4»βν?«, /«ι^ί» 5«»•Γ» λί>^«». 

2. ΜΩΜ. £7/1, ^ Ζιν, «η 9ζ τταζΡ^νΗίί ^ ■*.•$ 

1^ μ9γΜλ*φξ§ψ, 'Ώ«γ ίς«Ι ^ τίτ>9ΗΛ. — ^Ό ν^^ τβι ν<»τ«ι- 

ίρίΐ/κ«ηι$, ΛΛζΛΤϋ Ϊ^Β-ίψ βητΰχψίάίψ, 'ό ΙΊ, ιζ •λ>ι» Χ φ(«- 

ι§ 3ητ; Λΐήφψινί^ τβν Π«9«^ 9^ το Σιλ*»•», κΙ ΧΜνξβς^ 
ΑγζΛίκνς τίΨίίς, ^ ΛΜλϋς ης νολλέ^, β^κιρΙ^ιΤικν^ «ν- 

II; ΛΤΦ9 ιξ ημιπίΜς \ς τ« ιμτ« «/^^ Μ<χ#<, ^ γρϋ«» ^βϋ- 

)^«ι», «υ/ιμ; τ^ι> |ίιν«, ίτ^ '^νν ηλ «βλλιλ ^;ϋν^ΐ'Φ^ 
Ι ΑυΥος Ητ•ς' μ }'£ Σ^τν^οχ οξιΤς τ<λ «τ« »§ «ντ•^ φΛ' 
λΛΛζΦί, κίξΛΤΛί (βίΛ τόίς βίρΙ< γί99ΐί5^η9 Ι^/^μ; «» «Ι- 
^1» νττοψνζίΜ) Φ^νγίς τη^ς •»!•(. "Βχ,Ηη )^^ $ ι§ ύ^«^ 

* Κ4()/(χ« ^ατρι^ας.] Μφμμι ιτΚοΙβ Ρβορίβ οΓ Αι^{^Λ ϊαί» 

€«ΙΙ• Οα^ηΐΜί β Μ^ηΙαηΐ^ 1>ε. ίοοΓ φύλβι, ογ ΤηΙ>.ΐκ, ^Ηΐ 

€»α!(6 Ηβ ν*.- ΐΚβ δίπ οί ^^^ί- ⻀ΐι ΤΓί5€ ϊηΐο ιΗΓββ φρ«• 

ιι#τ, Κίηβ οΓ ΐΗβ Ρίχχηϊήαηι^ τρίβ'β, ογ νΤιπϊί, λα(] «ιεΗ 

κτΗο, ίη ίίκ ΚβίΐΓπ, ν€Γ€ ιΗβ ΥΤ'ΛΓίΙ ίηϋο ιΗϊη^ 7^^»ι, ογ Ρ»πιί- 

^λΐ^Π ΤτΛάίΠ 10 ΐΗβ ^οτ\Λ — Ιίβρ. ΤΗ€ ΡβορΙβ νρΓβ, «Αβ»- 

θιτ^βτρι^ίίς— ν. ΤΙιΐβ Νοπιί- ¥τ•γΗ8, ίϋνί(ί£(1 ίπ(ο ΐοα, «αιΙ, 

ηιΐίνβ ΟαΓγ 18 « ΟοηΐΓΑ£1 ίΓοτη λ^λίπ, ίηΐο ι^δίνε Τιί^β•, «• 

θιο^ατ.''ίϊί5ς, »η<1 Γίβηίβρβ Α Ογ. Λ^/λ- •α(1 8ι^ΒύΜΜΐ Πιβ%Τ. 

^Κ0?.α<ίΙίΙ\Λ^ \Υλ ^αΜ^ι>ί^^, Αηθ ίι ιπϋΛ, ΐΗβηο€, (οΓον, 

■^ τη» /Ε*ίτρβτ.] ΤΗί» Γηαγ ίΐιαϋ ιΗί <ρ^%τρί*ι νβτβ «Ι6ΐ' 

Ιϊ« ΐΗβ ΑοςαΓβΐίνβ ΟλΓγ, οί ιηυΙιίρϋ((]. 

Ι ^ρβτρίβν.] ΑΓί€Γ €(€Τίρ{ ίλΐΗεΓ ο^ Βα:€ΐ)αί, 

Ϊ!»<1 Γι•ιΐΙηΙ » ΡοΓΠΐ οΚ Οονοη- § 5 »Ρλ?.] Ταιί,αΙ[Ό: ΤΠβΙ 

ιηοη( 2πιβη^ ΐΗο Αιί€ηίαηι^ Η©, ιβ, ΐ3ΐ.Π(ίβ ΐΗΰΐΓ οιΒιγ ΟβίοΓίηί- 

ίοΓ ΐΗε Ιίκατ ΟοπίΙαέ^ίιι^; οΓ ΐίββ, 
ρο51Ιε ΒυϋηεΓ^, (ϋνΐ(]€(} (^1^ ΘίΛ9 'ΖΛκληα^ίί• 119 

βίιΤΛ0\ΐς\ 'Ρ^η ί3ας «^<» ^ι«(; ογμιΓ « «γϋιιΛΛα £νΛ 

γνναίχΜ^ Μ9ψ/»ίί, τί^ν /κ. Ν Ι-νμ^νη* ΐίταν Λντ^ τη* 'Α^<• 

Τ4» ^^ 'ίκΛξΜ τ^ γίωξ^ ί^γΛ&ζΛ» Κ«μ (β νάΑύ»* γρ» 
λοίΰτοί))», ω Βίοι) χ^ τοιτ «νΐΆ τ»ί Ήξίγόψί^ς, ιζ τ¥ΤΜ 

^νηι69ς ΙκίΤν», 9^ ό^ΐς ηγ^^Λ »ν9&§9 αίτηις, Τ•Σί«ιΙ 
3• ΖΕΥΣ. Μυϊέ», £ Μ«^, β/Ίτΐίί, ^'τι 2Τί|/ί 'Λ«χλΐ}- 

«Γΐΐ, |Ν^7β 97Χ^^ *ΗξΙβ«λ1ΐΙ$* 0^4^ γΛξ «1 ^^4| Τ« λ«^• 
■ «-ολΛϋίΐ' «ΐΤ^ίξί^ «&λλΐι^1'. 

Ό ^' ΉζΛχληζ^ νιος α» Ι|Μβ(, ν» βΛ^«ν «-<ίιηνιτ £9ΐιρ/«1ο ^» 
«ΐλβΜββ-ΜΝτ. "ω η -/Μ)) ιοΰίίηγύ^ »ντ»9, ΜΩΜ. Σ<ι»ιπί- 

ίίν «ΛΛβ, ίτί τΛ ν%ίΜΪΛ ί^ΗΤί τϋ τχτν^Η, Εΐ }& ί^ν κ^ 20 

ίίζηϊν• ΖΕΥΣ. Κ«Ι ^ΐ' «-|.β$ Ιρ.•^ ίξι^-ι μ,Λλίς-ΰί^ Μλψ 
2** ν ν καΐΛίξίνίας ^ίάκίίς ί ΜΩΜ. '£ιτ Κ^τ•) (λ^ψ ίί μ^πί 
τντ• ΛΧΗο-Μ Ιίπν, ΛλλΛ κ^ «λλ« τ< 9-^{;^ «« λίγνβ'^ <^ 

Άχ^*ιω9 Αιγηνην^ ν7!ΤοΖ»λ:(Λοοίάψ σι ίΐψοίί φοία-κνα-»»• ■ ■ 

λ^ ο-χ,ήΐΛΰίΙι• *Ώη έ^^ς ^£^ιί»«ίΐ| μΐ] β•| ΚύοϊχΦνβ^ τίς 
^υλλα^Λ^, ίπ^τ λψ τ«ΐ^^ ^ί, ΐ τϋψ χξυτ^^ίων τις μη 

ίί Ιλλβ'^/οιτ ^ί» 7^1^• Πλ!)« «λλ« Ιμ,Ιτίπλ,ηκΛς γ% το» «- 
* νλιχΓίν. ] ^\/>αΓ ΙΟ οηβ Βίτναηΐ^ ζηά οηΐχ /** 7*«ΐΑ ο£ 

ρΐί Οί ΛίΓΓΛ/Ρ/, νΙΐΟ \νΕ8 1)υ( Λ 'ΧίΛ, 120 θί&9 '£««λ«0ν«. Μλ<ν βιτ Θ«^<;ι Αίόψνβ-ύς μζν Βύς' Μ ^' μΨμι «Μι 
•-Π«τ0«ν(, • 'ΑκΙμλψ, ι^ β Λιβί#;β®-, Μ^ωπβη Λη^Άω9 

4* ΖΕΥΣ. Μιιΐίιρ νιρ; τ? ΓΛΡν/ίίί^ς, £ Μββ^ §§9^ ρ«ΐΓ8 £Γ0ΐη ΐΗΰ ίο11ο>νίο§ Μ^- 
(ΙιοΙο^γ; ^νΗβα €αίΙιηιι$ €οτιΜ 
ηο( 6η(1 Ιιίβ 8ίΑβΓ, Ε^τορα^ ηο( 
^&ηη§ ΙΟ ΓβιαΓΟ ^ Ηίβ Ρ&ΐΗεΓ, 
ΑζίΜΒΤ^ ν^Ιιο Η•(ϋ Γοαί Ηίηη ίη 
Ο^βΑ οΓ1ΐ€Γ, νί(Η (Ιπέλ ΟΓίΙβΓβ, 
ο^ν^^ Ιυ ΓβιοΓα νίίΐιοαι ΗβΓ, Ηο 
€«ηιβ ίηίο Οη€€€^ ντΗοΓβ Ηο ία- 
ΐΓΟΐΙυςβά ((ΐϋ υΓΰ οί Ι^βκΐΰΓβ, 
«ηά 6οίΙ( Ιΐΐΰ €ί(]τ οί 'ΤΜί$ ία 
ΒΛΦίία. Ββίλ^γ Λί ΐ6η§ΐΗ, 
ΐΟΓύΡά οα( οί Ηίβ Κΐιΐζϋοτη \}γ 
Αιαρϋοη ζηΑ ΖίίΒητ^ (Ηΰ Οο<]8, 
ίη Οοιπρλβίοη Ιο ϊιίιη, ΐαταΰΐ] 
Ιιΐιη Ία(ο α £€Γρΰη(. βθ6 Ονι/ί. 

Μα. 

Β/ Ηίβ \νίΓ(Ρ, ΗίΓΜίοηί, Ηβ 
Ηΐίΐ ίοοΓ Οαυ§Η(^Γ$, 8ί»»ίΙβ Α• 

^βαΐβ ν/Λ% 5!§ οί Βαϋώιΐί^ 5^ 
^Λρ^I€^^ (Ηβ (}(:ΠΓβ(Ι (Ηο Οοϋ ίο 
€αιΙ)Γλ€6 ΒβΓ, α$ Ηΰ νναβ «τοηΐ 
(Ο (Ιο 7*"'*' ^*^®» ΐΙιεΓβΓοΓβ, 
ντλβ ^υΓοβ^Ι λΐίνβ, νΐιίΐο Ηβ &ρ- 
ρΓΜ€Ηβ(1 ΗβΓ \νί(Η ΤΗαη(1βΓ ζαύ 
Ι^ί^Ηΐηίη^.— /ί^Λ•*, ν«ϋι Ηβπ 
Βα€€ΐ>αηΛΐ»^ (ΟΓβ ΗθΓ οψλ 8οη, 
/ν«//^^«χ, ίη Ρίίοβί, ίοΓ ςοη- 
(βίηηίη§ (Ηβ Κί^Η($οί Βα€νΙ)Μΐ, 
¥τΗΙ1β ιΐιβχ οβΙβΗΓΑΐβά ιΗβπι.'- 
/«9, Ηανίης ΓίΐνβΓϋΙγ ΐΓβιΙεό 
?^)^^xΜ^ »η(1 Ηί//^, ιΗβ ΟΜΙ- 
<ίίβη οί ΗβΓ Ηϋ&ίΐηόΐ, ΑίΒαηαί^ 
Η^ Ηίβ ίοΓπιβΓ >νϊΓ(Ρ, ΝίρΙ>€ΐί, Η>(), 6γΑ, (Ηβ ΜοΓίίββηίοα οί 
Γββίο^ ΑίίαίΛΛί^ ίο • Ρή οί 
Κλ^βγ 0&Υ ΗβΓ 8οα, 1.6αΓ€ΒΜί\ 
«αάι (Ηβη, ^λβ, ινίιΗ ΗβΓ οΐΙΐ€τ 
5οη, ΜΐΓίΟτίΛ^ ίο ΗβΓ Ληπί, 
(ΐΓίνβη Η/ Ηίιη• ίοΕο (Ηβ 5βλ.-" 
Αηά, 1λί)Ι}Γ9 ΑΗί9Μ•9*Λ βοη^ 
Α3α$η^ ΗβΙη§ (υπιβιΙ ίηίο « 
8(ΐ§ Ηγ Οΐαηα^ ίοΓ Ηί• Η«νίθ( 
ΓβέΒ ΗβΓ η&Ιςβ^, νλβ (ΟΓα ία 
Ρίβ€β8 Ηγ Ηίι οννο Οο?•. Ον/^• 

* 1^ •* θβλϋίι &ι*Γ] ΤΗβτβ 
ίβεΐΏβ (ο Ηβ λ ^υοθ (ίβαΙ οί Ηα• 
πηουΓ ίη (Ηί» ΕχρΓββϊοη, ιβ ίί 
Ηβ Ηλο Γ&ί(1, Α^, Λτ\ά (ί^ ΛψΗ' 

ιηίτ^ Ηαΐ ηο( ία (Ηβ >ν«^ οί 
ΗαηηοαΓ, Η^ίΗ ΐΗβ Γλπιβ ^οιΐ 
οί Ιί^χρΓβΠΐηη, «3, *Ι^ ^λ3( 
ίνα-Λ^ 11. χίλ'. ααά αΓ^^ ^νλ»; 
1»α•α^ II. χχΐϋ. ΑοοΙ, ρβΓΗλρ•, 
ιΗΊ8 οί Ι.αείαη ί.•; α 8αβ€Γ υροα 
(Ηβ £ρίιΗ€(, θνλ!;;, ιΗΰβ αρρίί- 
β(1•, ΗβΜαΓβ, ΙΟ ΠιΫ α Ρειηαϊί 
ΟοΛάφ^ ΟΓ, α Ε€ΐηαΪ€ 99^οΐΗαη^ 
18 ίΐΐΐτ &α(] (ΓΪθίης. Ι <]ο ηο( 
Γα^ Ηυ( & Ροοίίς^Ι Οβαίαι π»/ 
ιη&Ιςβ (Ηίδ ζ Βν-λαίχ. 

ΑιτιοΌΓ ντΐιΗ Αη€ΐ)ί/α^ ΑηΤ9ΤΛ 
^ί(Η ΤίίΙ^9ΗΜί, ΐΛΜα \νίιΗ '£«. 
άγγΛίΦη^ ζηά Οΐτα νίιΗ ^^Λ* • 
\νΗοΓβ διοΓΪββ ίββ, ία χ•ϋΓ 
ΟίέΙίοοιιχ. 01X9 *Ε««λυβ•/«. 1 21 

ζ#^$ιτ(^, 1^ ^ονόνν^} Ι^} την ΜψΛλίήν 9Μ ψίδτίίνΑίν^ ^ς «- 

τον χοίν^νψ^ ίζ τίιν ηχ^χν^ ίίΐί ίλλίΐνΙζ«ψ τ^ φΜ9^9 «VI ίϊ* 
Ιΐϊβ 2τρ47Ρίνι τίς, ζνψίητί; ΤόίγΛ^ίίν «/ ΈκίΑ'Λί^,,ίζ όί ΓντΛΐ 
τχ,ντΛ βζίίΐίς Λνταν, (ΐβίκ^βί ίμίν "^ο^ζαν ιΊτοίΙις^ ΛντΛΪ ΐφ κ φΐΥ οτΓΛ^ς ^ιΐβ»λ^βίν. Κλ/τλι ΤΛντ* ό-λΛλ^ ώ ^ο<. «ντο» 
4» ^ Αιγνττία, τΙς ίί, ω βίλητί^ ϋ ζτίς ά^όϊς Β•ίος ίΐΐΛΐ νλ««• ($ 
1^9 } τι }ιΙ £»λο^»^, 9^ β Μί^φΐτίΐς £τ«( Ι* τ<βν^;> β 
νβ;»/λκ, ν|;β<τχνι«7νβ<, ;^ ;^^, ι^ ντζ^φήτβίς ΐχΐι ί α,1σ*' 

νβλλ^ 7*^^'^'^^^> ^^^ β17^^Α'$ ίξ ΑίγΜν τ9•»ξ»ζυ(Γ^9ΪΛ 
Ις το «τρβ6νβ». ' Α ν^8?ί, αί ^«/, νως άψί^ίο-^ί ο^Γας ίττΐ^ 20 
«Ί)9, )) 1^ μ«λλβτ νι««ν ΧΓζ«0'«ζΐ;ιτΚ^ΐΐ'0( ; 4 #1», ^ Ζιι;, ' ττως 
ψί ϋς, Ι^{;%^> χρ«» μλ^λΙλ φντΜσΊ τοί} Ζ£ΤΣ. Α/βΓ« 
Λ Λς άληΰίϋς τλΖτλ φγς ιοί 'τη^) τλψ ΑιγυτίΙίων. *Ό(4Μς 
}69, £ Μαί^ι, τχ Πολλοί «({^«ν Λίνί^^Λ Ιζπ^ 9^ α τΐΛνυ 
χ,ξη ΧΛΪΛγ%λ^9 άμνή!»* β»!*• ΜβΜ. Π^νν γζν μν^Α^*ν9^-2Ζ 
ω Ζ(ν, ^|Γ «^Γν, «^ <<}»«<, 5•»^ Μίν, τ^$ ^ϊτ$* κννοαίφΛ^ 

5• ΖΕΤΣ. 'ΈίΡ, ^ί^ί, ΤΛ ««ρί τΛΐ» ΑίγνντΙί'νν, «λλ•?• 

λν$ λ?7<• ΜΩΜ. Ί•9 Τζ0φωνί69, ω Ζίΰ, 9^ » }ίΜλίψ4 ^^ 
μί Λ-τοττ^Ιγα^ τοψ 'ΑμφίλΛχον' 'ος Ιναγζς άψΒ-ξΑ'ΐΠί, ι^ 
ί μ-ϋ/Λλ^ίν ΧΜ•ί 0», Β^τβην^ϊ ό γίΨϊΛΪος 19 ΚίΚικίΛ^ ψβν- 
Λομιν(^. ΤΛ «ΓθλΛ«(, 1^ γοήί*νΜ9 τ»/» οι/οιν ο^οΛο/ν ϊνίΚΛ,' 
Ύαγβύξζν νκ ϊτί ΰτν, . ί '^Α9ΓΛλλ99, ί£ί»κίμίϊς^, αλλά ϋ^ΐ} 

/ 
. • κνιηιτ^οα-οΰΐιη ] ΤΗίι ν»» ^ α•.ητζ«>^ϋία ] ΤΚο ΝΌ- 
^ί»αίΐί^ 2η Ε^νρηαη. ΙίΙοΙ, ίη ηιΐπ«ιίν£ Ολ'β ίβ /(Αΐ9τρα> οί^ς. 
ΐΗβ ΡοΓΟί ϋί Α όβ^: ΤΗβΙ ΑηρΙ}ΐα»ααί^ »,«; Ρ•ι.|ϊ^^ 

^^^ξ. Μη, νίϋ. γ/Λ, ^Ι ^*»« * €»ηΛοΐ βηβ, 

Μ «κας 2-*ϊ • ίΤ^.'ί. -:.ί. •- 5•*!.•^:.; ΠίΛίΑΡ. £Τ«Γ«πΕ• 'Λ»ΐλ- ί ;--.•/ Τ: τ*. ^ : Γ -. .- --. . Ι •. --- ^-•. -ς• =:. ν..-•-•! 

-Γ - :-- • . τ•-- -Γ- :..*•.'τ.• .•-:-:::.. 'Λλ.-. ίΐΓΰ-, 
'■-.• •. - •- ;-. .-.-.:: τ_ -.-. ?ϊ ; Γ !-.:• ϊμ 

^!.- :•- : -.•.-. .- • /.- Τ- . : . Γ: 1. ; ζ.τα. ^ζ *':• 

9. τ •;• :-■«.- 1. : ^.•• .:? ΐ :;- •••-', ί". ογ• 

1-ί 1. ■ ::•.:; .1. !:: :- 5--ίΐ, ::-.; £-:% ?.β- 

«:':*• ' ..- - -ι• ;* • :-;":γ:ι ^: ς: ί'^Ι* Τ? ί ; ρ:•- 

τ"^ '. Ι Γ.• :.'■.■. ■•« /-•ί. Τ— τ •Γ•-•. : ^Γ^ €«1ι 

Τ-- -: -- :-. ::.-•: -ζ Γ ':». ::- :•« ίι*:* τί :-.; ΐν- 

ϊ ■--. '-τ. Τ • -ϊ --■- • -' ' Ι.•*•*. :-?£ -ζ.Γί »ϊΐίι ιΗβ 

»•.: -■ : ■ : 1 7ί ί- ■•^'- Κ;:-, "γ*:*: '*• οί ΐίίβ €& 

« « :- .':..•τ. £1 τ- ϊ' *. ΓΙ σ: ίΓ.•--.ΤΛΐ';: &Γϋ ιΗβ 

η•. :-ί::-β "ϊ ; Νί: " ίτιιρ :'• : '!• ^"^ Ο•*», «Ιϋ• 

♦ ::• ί:*-χ :-ι :.-.^ Ν:» ί/- - :? »£:•! ι"*» ΓΓ«ίϊ<}ι<^, νβι 

Γ,τ». ?■ •■■ ._•. Ι: —ί: ΤςίΤ.-.•».*. 

Α--:, .^,τ ι. ':::- Γι-ϊ «-:* Τ-.ί• ι- β :Γ*β<••-^5 Ρ.ί!ν ι• 

Γ= • „ - - =.-. ■••■-* £;.—*- ^ι":ι ^ »!γ»ο: !?<(.- Το-Ιϊβ, !)ν 

:γ Α.• ^•^:-••.••, - -: — »•'ί ϊίΡί.τ :ήι. ΤεΓ. :ε / οΓ ΐΗΐιΓη 

ρ-τ;-» •:_: Γ : ; -■ • .•':γ. ■» Γ" - ■-• Γ•;ή->. -'ΐ^Γ ίί"β ή.'ίΐ IV- 

Ει*«. ι:. -^' « -'•'• • ■-"-' νέ-. '.,ζ\- ^Λ :!:*.- Τ ίτ»»: ; Τβη 

Υ- 1 ::":•:. "■ *• -". -β -ο•;, ί ■ :"* Γ.τχί Γ6•*η•. ιηά 

^..•ί*-ί»- ί• Γ: ■ : = £:.•-;* ;. γ. ; Ι. ί»:^. Τγλ Ο" ΐηβ Ρίίϊ^ 

Ι - -Γ Γ.• * :: ί-; — . -, .•■ϊ: :;'ϋϊΓ. ι Τυτ οί ίβνββ 

«^.; •:; ■*..■•£;..•.•* Ι ? .-.ί• 1.• ».•. «ί-: ?■ ^ 4.•^ βνρ ..ιηΜ 

♦ '- .-••:•.! Ξ 5 .;τ . *ιι ;* ?-, ''• .γ. •"•••-!":»«■ Πί\•ι, Ιρ*1 

..-* " .τ—— -•. -β -Γ =— ? :-.:.= ΤΓ ---Τ.;, ί-•- ^:ια β^ϊΐΒβ 

- - . - • - . Γ . - - .1 ε:•-ίΤ: ί"« ^^ί^.■'ηί. 
.,..-; .- :.- - -ρ ?= - Ν" •./ ;Η- ΤίΓ, «•Ηοιτ> ιΗβ 
ι τ :■ .-?' -Γ . :. . τ : Χϊ Γ*." -τ-.τ.-.ι'; <ίΓ.•^υίΓ.» ιοί οτ 

- - . .- ?'_■ •. Β Γ-. ■^■■. •.■.•- ΓΪν-"*, ^•β'-Ρ. ΪΛΓ ιΛί Τϊιτί 

:• .-.■: •■- Γ :." "^ε Ν'τη. 6 ζ-, ^ι €\: τ-ϊΓ*"!:. ; *ηα οτ-β- 

.- : ί• . ■.. ! ■ "• Λ ί" '- «Όί- ο: :"τΓ\ ^ί-•!••. ^\Η. μγλ* ιΗο- 

- :" ; -ί - Λ- Κ Γ-:- ίϋτ '-ν [λ• ι^ ρ-^ί:.■^, ίυ €ΗΊ(;Γ, 

5 "»■;. -. : -ί^ ~:Γ.".-ά γ: \ν::ή Κρ^ί-.ί Ι"» ιΗρ ϊΜλιι• 

ί' . - :τ-. .- ; -.ί: \ν ,:•ΓΤ!. οϊ.ίΪΓ.ί^ ΒιιβείΐΆ οί ιΚβ νβυτΛ- 

; -. . -.*. »-- .-:•^£Γ :«. Τη» )ΐ7; να« Ιο Γΰΐτ.ιηϋα ιΚο ΡβορΙβ ..!•, Θμι η^η τ^9 \ κόΙνλην ίϊνΛΠ Ϊμ τ• ζτλΐϊθ^ τίν ΊΤίψίνΙνρ' •ί ^• 

^ώς, 7Τγ•ί^μ»ς ΡίξίάκΛαΊν ίχνίίίς ζτλ^λ νβίίΐΛ τλ να- ΙΟ 
τξίΛί ίζ 29 τψι γη νξΰΙί^αΛβ-ΒΌα Β^λϋο-ί' ΔΕΔΟΧΘΩ τ^ Ιο ττϋβΐ; Ιΐι»ί οί ΐΗβ Φ^βιϊροί, 
Ιο 1ι^ 1)6ΓοΓ€ ΙΐΊεηη ννΗ»1 ιΐίΰγ 
Λ(Τ€Γ« (Ο 4}εΙίΙ)6Γ2{ΰ οροη 9 ιοά 
ΐΗίΙ υί ιΚβ ΙίτίΓΛτ»;, Ιο §Γ3ηΐ;~~ 
ΐ1ΐ6ΐΏ ι1ΐ€ 1,ϊ6βΓΐγ οί νοιίη^, 
νΗιςΚ ιΗεχ οοαίοΐ ηοΐ ^ο, ΐί1ϋ)β 
]ΐλ() §ίνεο ΐΗΰπι Λ δίξοαΙ. 

(οοΚ ΐΙκιίΓ ΚιΤβ ΐη ΐΗ« βλ'λυ, 
ΟΓ 8<ηαί^^ ^βΜΐιίε ΐΗϋ Ρ^γΓοπ», 
ΐίΚο ςοοιρο 1*6(1 ίι, >ν6Γ€ Μ€η οί 
ί,εΛΓπίη^, αη<1 ξτζζί ΚηοννΙβό^ε 
ίη ιΗβ ΐΓΟε ΙηιβΓεββ •ί ΐΗε ^οη- 
ΑίΙαιΊοη ^ ϋαΐ ηο Αέ\ οί ιΙείΓ^β 
ιν&ι οί »α7 ΡοΓςβ, ιίΙΙ ιΗβ αϋονβ 
ρΓορεΓ Ο01εε2$ ϊΐ2(ΐ 1αΐ(ί ίί 1>ε• 
ίοΓβ ιΗβ Ρίορίε, >ηςΙ ιΐϊεγ ϋβίΐ 
Γ»Γιββ(1 ίΐ Η^ ΐΗείΓ Υοΐ-ϊ. Τιάδ 
Αοοουπι ι ίίΛνε οοΙΐεΛεό ίΓοπβ 
ΐΗβ ίτίοΐ^ Ιε»Γηεί1 Ογ Ρ•!1(γ. . 

Ιι 18 Ιβ 6ί? οΙ)1βΓνεθ, ιΗλΙ 7*- 
/'ΐ^β» ί», ΗεΓβ, πι»(1ς ιο τερΓΰ- 
ί£η( αΙΙ (!ι€ «ΕΓρι;1αν£Γ;, ίη Ιιίδ 6α- 
§Ιβ ΡεΓίοπ, βη<1 Νιρίκηβ ιΗε 
«Γ^9ε2ρβ{ ; 1)υ( ΑροΙΙο βοό Μβηιυ 
οηΐν ΐΗε Γιι.§1ε Οίϊι^εΓ», ο^ΙΙεϋ 
ΙτνίΓατίΐς λπά γραμ/υιαί^ύς ; ϋγ 
νΗίςΙι ΐΐ »ρρ^••^^, ιΗ»1 λ ρΓθ• 
ρεΓ ΡΓε-ειτιίοεηςβ ί^, Ηεπβ, ρΓ^- 
ΓεΓνεό ίη (Ηο ΌίΑίίύικΐοη οί 

Μ ♦ γνύμην ίΤ'7ΤΆ.1< Ιί 18 ώ(Λ 
ιπεαπΐ^ΐΗ»! Η^ρι$ΐίΐνα$ (ΙιεΡεΓ• 
Γοη, ννΗο Ιλίι) ι^.ίβ 0(€τα ϋείοΓϋ 
ΐΚβ ΑίΓβηηϋΙχ.; ϋαί ιΗαι Η« ντα» 
ΐΗε £Γβ ΑυΐΗοΓ οί ΐι τ%ά>μ.ηί 
ίί-ττιΓν, €ίηΙ'ίΚ€^ νβΐ, ΑπδΙφΤ'ίβί• 
βηίίηίία, δίερΗ. 

ΤΙιβΓβ ίεβππδ 10 1)« ΖΛ Ηαπιβ- 
Γοα8 ΑΐΙεςοΓχ, ι η ηΐΑΐκίη^ (Ιι« 
(ίο<1 ί{3/ίί/> ΐΗε ΑοΐίιοΓ οί ΐ1ιί• 
^^^^^€\ ν/ΙιίοΗ ίϊ* α8 ιτΐΌεΗ ζ% 
ιο Γ3γ, Λα! ΐΗε ν^ΗοΙβ ΑίΤλίΓ οί 
(Ηίβ ΑίΓειτι6]^ οί ϋέΐ'κίοιιβ Οβί• 
(ιε$ ί• ϋαΐ % Ογ^αΪιι, ογ Οΐιί- 
ιηεΓΛ. 

•γ α μϋφν ^Ελλίΐνβί. ] Ηβ 
ΓρβΑΚι, ίρ ΟοινΠοΓΓηϊιγ Ιο (ΙϊΟ 
ϋΐίββ ιη ΑίΙίίηί^ νΙιεΓβ, «νεη, 
Οκ(είί ννοΓβ Γε€ΐςοαε(1 |βν|^- 
ΟΓ δίΓβη^εΓβ; ιο νίΐ. ίΰςΐι ΐβ 
€-ηιε ίΓοΓπ Ιοηΐα^ ιΗ«ϊ ΙΟαηιΙε,' ογ 
ιηχ οίΗεΓ ΟοΙοη/. 8«;€ Ροΐί^κ, 

Χ Ιυγα'κί^νγ.] Ρυ6 ίοΓ σ^υγ^ 

κλ:5ίΛ>ν, ίΓΟΓΟ ιΗβ ΝοΠΊ'ΡίΙΐΙνβ 

συγα-Κυς ϊίίο;, • ΡεΓΪν»- 

Ιίνε ίΓοιο β-νγΚΛΜω^ €θηνοα. 

§ ^»Λ?.] δεβ ιΗε Νοιε οροη 
^Ρ*Χι***Ν '^'^• '^' 1^'λΙ χι. 

•}• ιι•τνλ»ι?.] δε€ ιΗρ Νοίβ 
υροη χι^ίνικας^ Ιΐ^, Ι, Ι^α/. 
χνϋ, 

3 * ^^. « 124 €)δ«> £ΐΜλΐ)τ/(βι« • Ζίνς * ίίΤξυί^Ηνί^ 9^ ττζ•ίί^ίνί ΏΦναίβίν, Ιτηηίτα Ά«ι•ν Μηη(Η, ν»8 ςίΙΙεά ψθί.νντος 
ϊικάτη ; ιΗβ ['^ύοηά οΓ ιΐιβ ίϋΓπε 

ΜοηιΗ, <ί.^.ΐ'ί•.τος «ννάτ;β ; ίπίΐ 
ίσ οη αρνίΓΗί ιο ντ^ήτη ^5*- 
»«ντοί, ϋΓ, τρ/ακας, »ίιΐΓ ΐΗβ 
ΜιηοΡΓ οί Γ^εΙιοηίηβ; ιΗρ Κο' 

9ΜΗ ΝοΓ.Εδ, Ι(]€:8) ΚΙ.Λ Οαΐ^ίκΐβ. 

Βγ 3οίβα\ Κ€κιιΙβιΪΓ^η, ίνεπν 
Γβεοπίΐ ΜοπγΗ ΗαίΙ 1)\ιΐ Ι\¥ίτηί^- 
Βίη6 Οαγ», αηά ΐΗΰ 1^(1 Οαχ 
•ί ενβϊ/ ΜοηιΗ «ταβ ςαΐΐβιΐ 

Τν€πίγ-1>€< η(Ι, ΟΓ, 8εςηΓ(]ίη2^ 
Ιο Γοηαβ, ΐΗο Τλνβηΐ}τ•ηίη11ι, 

οηβΗ. ΤΗβ τρίακβς ^3• ϋΙ^Γ- 

ΐπΑ; 1>€ε8υΓι: ιΗο ΟΙιί Μο.η 
•ίΐεη ί»Λ^, ζηά ΐΚβ Νε\τ ^ί- 

Αηθ, ΙαβΙ^^ ΐΗβ Γιτηβ ντα8 
ίβΠβϋ Δη/Μ-ίίτρίίίς, Γιογπ Όίη*^- 
ίτΪΛΧ ΡΠαΙίΤΟιί^ \Α^Ηο Γη&(ΐ6 
*νβΓγ ΜοηιΗ Ιο ςοηΓιίΙ οί ιΗίΓί]^ 

ΥεΐΓ οί 3^0 ; ίοπ >νΗκΗ, ιΗο 

|ο Πιπί• ΡοΓ βΐΐ Ιΐιίί, ίη(1 γπογγ, 

ίεβ ΐΗβ ιηοΛ I^^ι1^•^β Ογ Ρ:ΐΐβ*. 

■ * ίΐΓ^υτάϊβυΒ.] Βν 5>/#«'δ Ι-*Ι»η 

οΓ ΟονίΤΓΤΤΪΰΓΓ, «Ηβ ΓΐιρΓΰΓΠβ 

Ρο\ν6Γ οί ΓηαΙζ ηδτ Ι^αν/ίί «η»! 
ΟβΟΓΡίΒ \ν8ί» 1α^I^;β.^ ίη ιΗε Ρβο- 
ρΐβ οί ^ΐΐίη ; 6υΓ, Ι^Α «Ιιε 
υηιίιίι-•Κ]ι^^ Μυ1(Ί«υ(1β ί1ι -αΙ:^ 
Βγ οΓΕίΐγ *'"•(ί (ίεΓίβπίη^ Μ»ίθ, 
1>β Γο^ϋϋειΙ Ιο ρίίδ 807 ί-'*«<1«" 
ίΐΓϋίϊίνε οί ιΗβΪΓ < ντη Κϊ^ΐί 
ΛΠίΙ Ριίνίΐί^ε'δ, Ηί ίηΠίΙϋΐβϋ α 
δ^ηιΐβ, νΙιίςΚ ν*•; οοΓτροίϊ-ύ οί 
ΓαοΗ Μεη οηΙ)', ακ \ν6Γ€ ΓβΓη8Γΐς- 
Λΐ3ΐ6 ί.)τ ΐΗείΓ §^ε»^ \νίΓ(1οπι, 
ΕχρεΓίοΓΟβ, ιηό Ιηίε^ηί}^. ΤΚΪ8 
βοίΐ/ υί Μεη *'« ς3ΐΚ(1 <ί«Αί, οί ΡοαΓ Καη^ΓβΗ ΜεηΙ^ϋΓβ ; 
ιΗβ ΤΓΪϋεί. οί Αίΐϊεα^ οηΐ οΓ 
\νΗ!οΗ ΐΗεγ ν^^βΓβ οΗοΓεο, 1>;:ίη^ 
ιΗβη 1>υι ίουΓ. Βαί, νΗπι 
Οΐβίβηα^ βίίΗΐ)^ βχ Υ«8Γ» λΛι;γ, 
<]ίνυε(1 !ΐ)ε Ρ€•>ρ1ϋ ίηιο (οα 
ΤΓΪΙ)ε5!, Ηβ λΙΓο ^η^^^&Γ^(} (Β• 
^ίίλ»; ιο ΡΙνβ•Ηοη(ΐΓεί1, Ιιγ' ογ• 
(ΙοΓίης ιΗιΐ ΑΓι/ ΜβπιΗβΓ)- Οιοιι1(1 
1)6 εΙεΛ^ιΙ οβί οί €»€Η ΤΓΪΗβ. 

Ιη ΐΗ^ϋ 8εη4ΐ€, ιΗε 6ίίν Εβ- 
ρΓεΓεηίαΓινεε οί βίϊςΐι ΤΓΪΐ)β ρΓ©- 
6<}ε<), ΤαΓη «Βοαι ; «η(1' βκΐι 
Ρίί[5Γ, ίοΓ ΐΗβ δρ»εβ οί ΐΗίιΙ^- 
ϋνε όα^β* ϋεςίηηίο^ ννΙιΗ ιΐΛ 
ΚερΓοΓβηΐ&ΐίτεκ οί (Η< ΐιλ 

ΟΑίΙεΗ «ρυτανίΓς; Απϋ ΐΙι6 
εριεβ οί ιΗΪΓΐ^-βνβ 0•7•» €ΐα•• 
ηη^ νΒΊοΗ ιΚεγ ρκ1ϊ(]ε(}, «τη 

Ιειηαείί ΌΤξυτάψααί 

ΤΗε Γβιτ.β ρηΜ\η% ¥\(^^ •• 
^ιη {]ίνίΗ6<ί (ΗίΐΓ ΤΓουΙ>!€, 5^ 
8^Γε^^π^ ιΗαι Τεη οοΙ^ οί (Ββη 
ίΚοϋΙίΙ ρΓεβοΙε, Γογ ιΗβ βΗΐ Γί*^ 
νεπ Πϊγβ οί ιΗεΪΓ Τίπι•; \. Τίη 
Γηοπε, ίίΐτ ΐΗ« ηεχΐ Γε^β-η ; «ηΐΙ 
ίο οη, ιίΙΙ ββ€Η Τβη οΓΐΗβ Ρϊίι^ 
Ηλά ΐΛ^αα λ ΤυΓπ οί («νε• 
Ο.'/]) •, \νΗ!<.Ή Γη4(ΐ6 Ωνβ .Ιηη 
Γβνεη, ΟΓ ι^^^^γ-ίΐνβ•^8^», ΐΗβΙ 
ί^« Ιΐιε Ίτρυτ,ττζίΛ^ ογ ννΙΐοίϋ^ίαΜ 
οίιΗε ΤπΙ>β'8 ρΓΐιύίΙϊηρ. 

Ν':νιτ ίΠε Τεη, \νΗο<η ΐΐΐβ 
βίιν «ΓρντΆ*ι"ί άερυιε»! οηϊ οί 
ιΗε•Γ!€ίν<•8, ^βΓε, {ογ ΐΒε Τίιτ« 
6 ϊηρ, 0Αΐ!β<ί «τ^ίίϊρο»; 9η(] οηβ•" 
οί ιΗγΓ?, ί^ίίη, ν\Ηο >ν8» οΗο- 
Γβπ ϋγ Ι.ΟΓ ίο ρΓ^ίκΙε, ίη ΟΗίεί, 

ννίιΗ ' κεββκΐ Ιο ΐΗε ίκκλϋ»* 
«τ/ηι, ΟΓ Το^.ηίακ /ΙβίίήΒΙία, ΐ1ΐ6 
(ΙίιϋπΛ ΒυΩηείλ οΤ ιΗ€ «-^ιτρλ- 
ν•?; 1736 Ιο ίοιηποΰο ιΚο ΡευρΙβ 

ι• ϊαν' ί7Γ<λ£λ•<5ΓΙ ϊί η Λμζξοσ•ίΛ^ 9^ Τ$ ίίχίΛζ, έίψι § μψΛς 

^8£τ?, «Γρ«§^^/<β$ η^ιάχΛΤίΐι ίχνίπς ζτλ^λ νβοίΐΛ τλ νβί' ΙΟ 
τζίΛ^ 7^ 19 τη γη νξύΙί^Ζσ-Β-οα Β^λϋο-ι' ΔΕΔΟΧΘΩ τ^ Ιο ιτϋβΐ; ΐ!ι»ί οϊ ΐΗβ Ότράιϊρβί, 
^Ιο 1^ 1)βί^0Γ€ ΐΗβητί ννΗαΙ ιΐίΰγ 

ν6Γ€ Ιο <ΐ€ΐίΙ)6Γ8ΐ€ ΟρΟΠ } ίΠ^ 

ΐίΐΛΐ υί ιΗβ ΙίτίΓΑτβίϊ Ιο βΓΐηΓ*" 
Ιΐΐϋχη ιΗ€ ϋύβΓίγ οί Υοιία^, 
ντΗΐΰΚ (Η?χ εοιιΐό ηο( (^ο, ΐίΙΙ.Ιΐβ 
]ΐλ() §ΐνεο ΐΗΰηα λ δίξοαΙ. 

(00 1( (ΗβΐΓ ΚίΓ6 ίη ΐ1ι« βνλυ, 
ΟΓ Β€ηαα^ 1»β€ΐιιΓ£ ιΗο Ρ^γΓοο», 
ΐίΚο ςοοιροΓβίΙ ίι, >ν6Γ€ Μβη οί 
ί,εΛΓπίπβ, ΛΠίΙ §;Γ€2ΐ Κηοννίβόβε 
ίη ιΗβ ΙΓΟΓ ΙηΐθΓείΙ* •\ ΐΗε ^οη- 
βίίαιίοη •, 6ηΐ ηο ΑΛ οί 1^€ΪΓ*8 
■ ιν&ι οί »α7 ΡοΓοβ, ιΐΗ ιΗβ ιϋονε 

ρΓθρ€Γ Ο0ΐ€εα8 Η^γΙ ΐΕΪ(ί Ι! 1>β• 

ίοΓβ ιΗβ ΡίορΙρ, βοίΙ ιΐϊβγ Ηχΐ 
ΓΕίΐββά ίι Η^ ιΗεΪΓ Υοΐ-ϊ. ΤηΚ 
Αθ€θυπΐ ι ίίΛνε οοΙΙβί^εό ίΓοηβ 

Ιι 18 ι© 6ε οΙ)1βΓνεθ, ιΗ»ΐ 7** 

Ρ»ίβΦ• ί», ΗεΓβ, Π1»(1ς 10 Γ€ρΓ€- 

ί£η( αΙΙ (Ιι€ «ΕτρυΙανίΓ;, Ίη Ιιίδ 6α• 
βίβ ΡεΓίοπ, αθ(1 Ν(ρΐηη£ ΐΗβ 
«Γ^Φβίρβί ; 1)υ( ΑροΙΙο βοό Μβη» ι 
οηΐν Ιΐιε Γιη^τΙε Οίϊ^^^Γ», ε4ΐ1ει1 
|τΐΓ»ζ•ατ»ις λπά γραμμοΗύς ; Ιΐγ 
ντΗίςΙΐ ίι »ρρ^•»Γ^, ΐΗ»1 λ ρΓΟ- 
ρεΓ ΡΓε-ειτιίοεηςε ί^, ϋεπε, ρτ^- 
ΓεΓνεό ίη (Ηο ΌϊΑίΙ^ικίοη οί 
ιΗεΓΰ Οίϊίο€3. 

Μ ♦ γνύμην ιΤτη».}^ Κ 18 ηοί 
πιεαπί^ΐΗλΐ Η^ρΗ»ινα$ ΐΙιεΡβΓ- 
ίοη, ννΗο Ιλκΐ ιΐτ.ΐβ Ό(ζτα ϋείοΓϋ 
ιΗβ ΑίΓβηηϋΙχ.; ϋαί ιΗαι Η« ντ&» 
(Ιιε £Γβ ΑυΐΗοΓ οί \ι Γωί/ιοιν 
ίΙ-ττιΓν, ίί»/ί•Γ^, νοΙ, ΑπδΙΦΤ'ίββ• 
^^ηίίη^^α, 8(ερΗ. 

ΤΙιεΓβ ίεεηηβ ιο Ι)£ »ι> Ηηηιο- 
Γοαβ ΑΐΙεβΟΓχ, ιη Γη&{(ΐο^ ΐ1ι«; 
(ίο<1 ο{8ΐ€ίρ Ιίιε ΑοΐΙιΟΓ οί (1ιί• 
^^^^€€\ ν/ΙιΐοΗ ί> Α8 ιΠΌςΗ &» 
ΙΟ Γίγ, Λα! ιΗβ ν^ΗοΙβ ΑΡΓλΪΓ οί 
ιΗίβ ΑίΓειτι6]^ οί ϋέΐίη'οιιβ Οεί• 
(ίε£ Ί• ϋαΐ α Οι^αΉι, ογ ^^1^- 
ιηεΓϋ. 

•γ ν /»»ν•ν 'Έλλβνίί. ] Ηβ 

ΓρβλΚΐ, >ρ ΟοΛΠοΓΓπίΐγ Ιο ΐ1ΐ€ 

ύΐίββ >ά Α'Ίίίηι^ ντΗεΓβ, «νεη, 
θΓ'(ίίί νν€Γβ Γεςίςοηείΐ |β>υ, 
ΟΓ δίΓβη^ετβ^ ιο ννΐ(. ίβςΐι ΐβ 
€~ηιε ίΓοίΏ Ιοηία•^ ιΗ<; ΙίΐΑη£}8,' ογ 
•ηχ οίΗβΓ ΟοΙοηγ. δεο Ρβΐΐ^Γ, 
Χ ΙυγΛ'κί^ν>.] Ριι6 ίοΓ β•ί<^^ 

Χλίίίίιητ, ίΓΟΓΟ ιΗβ ΝοΠΙ'ΓίΙΐΙνβ 
β•ΐί>'Χλΐ;? )ίίο;, β ΌεΓΪν^- 

Ιίνε ίΓοιο 9-υγκΛΜοΰ, €9ηνο€9. 

§ /ι*»Λί.] δεβ ιΗε Νοΐ€ οροη 
ίραχ/Λϋν^ Σα>. 1. Βί'αΙ. χΊ, 

•}• ιι•τυλίί».] δεβ ιΗε ΝοΙβ 
υροη χήνικας^ Ιϊ^, Ι. Χ)/^/. 
χνϋ. 

3 ί»•5ί ΙΖ6 ^ίϋρ^Λία^Λ. 

λαϋς Βί^ς ίτίΐίί, τξίΊς ^Ιν, Ικ τίίς νΛλΛίΛς βίίλης τϋς Μ 

Ύκτας 9Ϊ τ£τ; ΙτηγνάμόνΛς, Λντίίς /4ξψ κΛ^ΐιζνΓΐ^χί «^μ- 

^ΤΛνίΛς τ•Ρ Ρϋ/Λίμΰν όζκο9^ τν ΧτυγΛ, Τ^^» *Ε^5*?' Λ 

χιιΐ^νξχ/ΐχ ξνψχγχγίίν ΧΎχνίΛς, 9Τύ$ ά^ΜΤί "^, ξν^βλπν ΊΗ 

τΐ ννή^ξίον. Τίίς ϊϊ ίίκϋψ μχβυζΛς Ι^ταίγψίμΗς ΙνωμΙχης^ 

ΤΛί θιί«Λί τΛί ζτξογβνικβίς, ^Ην ίί ης *Λλω τβη Λ^ 
χιμββψ, 9^ α^τχξ έ:τ^ τα/ψ ίηγνΜ^^ψΛΐψ ΙχχμΜνι ίτΛΛίΨβη 
τ5 ίί^ΛΨΗ, \ς το τχ^χζΛΨ Ιμπϊπϊν τντΛΐ, Έζγχζίσ-Βχί 
ϋΊ^τχ «ντΗ ίκαςΌΡ. Κχί μήη «ίν *Α^9Χ9 Ιχο-^χί^ ^η 

ί^τΐψ Άβ-κλνίΤΓΜψ χξηβ'μ«>'^Μ9, μ^τ% το» ΆχΟΛλ« ΤΜ-βι^^ί 

• μίψον «-Μΐ/ίτ, «Λλ' π τ/ («'<λ(ξ#έ/Μ.ι»«ν, μχί]ιψ, η 'κιΒ^ϋ^•*^ 

η Ιζίρον ίΐψχί, Ύόίς' ^ί ψίλΛο-όφοις νξ•ν^*, μίι λψλ^ 

νλχτία» κχΐ94ί Φ90μύίϊ»9 μη^ί ληξίΤν τηζΐ £9 ίχ ϊηισ-η, 

Ό^Λο^ί . α Ιί^ή 9X4/9 Η Βυ<ηβί9 ίι^ίά^τΑΡ, «Μίν^ν μ49 

20ΚΛΒ•Μΐξώϋ9Χί τχ χγχλμχίχ, ίίΐίέιίνχί ^Ι η Λί^^ ί 
*ΉζΧζ, ϊ Άτόλλΰ/α^^ ϊ ΤΛ9 χλλω9 τ<»β5' \χύ9ΐς }^ 
*'τχΡο9 χύϋοΓΧί τ«»> ΖΓΟλΐ9, 9^ ^^1^9 ϊ^ι^ται ΜΨτί 
βά/μ5, "^Η» ^ί Πί -Β-Χ'^χκύσψι Τ8 χηξΰγμχτ^^ ι^ μ^ 
^ίλήσγ βτ/ τΗς ί!ηγ9»μονβίς Ιλ^ΐΓν, 1* ίζήμην λΟί9 

{ ΧβίΤΛ^ 

Χ ξυντίλεΧν. ] ΤΗβ ηΐΗβΓ /« ίΐίζηίίαηι»^ νβΐ, Μα^ίβκχ» 

Τ^αη/^αί^ΰη ΓεηΗίϊίβ ιΗϊβ \ν γ(1 («μ αϊη. 

Ιέξί(ίΐ瀕α^ΐΛΪ{ΐί ; 1)αΐ Ι ςΒαΓβ * άλοΓ.] ΤΗβ άίΐτά ΡβΓίοα 

10 ίοΙΙοντ ^ι^ρ^αηκί, >»Ηο Γ8)'β ϋπ^αΙβΓ οί ΐΚΰ Γβ€οοΗ ΑοηίΙ οί 

(Η«(, υροη 0^€αΓιοηβ οί ιΗίβ (Ηβ 8υ6]ιιρ£\ΐν£ ΜοοΗ Α^ϊνο• 

Κίη(1, ίι βϊυυΐιΐ 1)β Γ€η£ΐίΓΡ(ί Βαΐ Βο Η "ιΒε Ρ^Γί«•Λ Λαα Γβ- 

€9ηΙίΐυαΐ^ ίο ί^ ταηΙα4 α»ι:ηξ, €οη<1.ΑθΓΪΛ ΑΛίνε οί ΐΗϋ Υβι!} 

ΥαΛϋΙ Ι €Ληΐ)οι ίεβ, νι\\γ ϊ£ ά,λίβΊίω^ ογ Ελίί/ι*ι, »γ€, §:9瀫 

ίΗουΙ(ί, ΟΓ Ηυχν ί( €2η, Κ)€ οΐΐϋα τζΜγ, ΐΛ\αα Ρβί31νΰΐ7« &• χλίν- 

ψΛ{Γιν€\γ. Ιι οοΐΏίβ ίίΟΓπ τίλβί, τΛ>ν «λβίΧΕ, [ϋταΗΐ ά^ρ^^ι>^Μ^)ί^ 

Ρϊ^ηίΐαί» ΟΓ Μα^ίβκαΐΜΐ^ €/1^ 8((ρή. ληϋ, ιιτβλις άλνβ-«, 

(νΙιΙςΗ δ^'πΓβ οί ΐΗβ \νοΓί1 ί» ΐίτΒί ίαρία^ II ϋ. 

εοΓητΓοη, » νβ ϋηό (^ηα^ Ια φ 1{«/*>»ν.] ί^«^««^— οτ, &η<1 

2ίίΐι»ρΒ(η, ίζρηξ ίΐς τ5τβ τβ ίρη^αος, η, β», «γ»; 6οιΙϊ Γλί(1. 

τίλο; Λατίς-η) ; »πίϊ Ι εληηοΐ Βυι ΐΗβΓβ ίβ ηο ΓηςΗ ν/οτά αι 

•ρρΓ€Ββη(1, «Ιιγ ίι νηπγ ηοΐ 1)β, Ι^β^»;, ία ιΒΓυΙαίϋ διιΙ>Λ*η- 
ηλίνΓ&ΙΙ^ Λαά βλίϋ/, ' ηαά^ΓΖΐϊ^ 

Ιίνε Ύψ»Η • Μ#«^'»^{β^»^• -1217 'ί «φΛΛίτυβ•ΛΜίί». "— ΖΕΤ2. Τ»τ• ^ί» ημιψ τ\. 

Ψ49 χβϊξ»• Μβίλλόψ ϊί Ιίτω γι^ΗτΒ-ο^" ιτλίίας γΛζ βίί* 

Η ΛψΒξάητΦί ^ύν αντίν ϋΨΛ* νό^ζασ-ίψ* , ΙΟ 4ΐν€; ίοΓ, ^Ι)«η !ΐ ίβρνίλίοιιβ 
ίοΓ & ϋφη^ λ;*ί*' Κ'ξϊ»> ί» 
ιιηοΙΰΓΑοοό. Ευ ϋΐι«ννϋ€, ^Ηβη 

ίΙαη(ίν€ ν^κη^ ζ €αΜ/€^ ογ ^«//, 
ιιηίΐ€Γβοο4ΐ. δ€ίϊ Βί^ρί). 

θ£ηίϋν€ ^'«1^ ΡΙλιταΙ ««τα- 
^αίτ^7««, ιΐιβ Ρ^ηΐ€ίρΐ€ οΙ^^ ιΗε 
ϋτΛ ΑοΓΪίΙ ΑοΤινβ, ριιΐ, «ν:- 
^0Γ^1^ηβ ιο ΐΗο /ί///ί ΟίβΙβΛ, 

ίΟΓ ΙΐαΤΛλαίΤ»σ•»ΤΛ>^ον, «Ηί- ΐΗΐΓίΙ 

ΡογΓοο ΡΙϋΓα! ο1^ Ι(ι« Ηι1^ Αογϊ(1 
οί ι|ι« ΐΓτρεΓ&ιίνΓ. Μοοιΐ ΑέΙίνβ 
Οί ιΐΛΎΛ^ίαΐΎαω,, ^φη^€»^ιη^^ ϊιο τι 
ΧΑτα, €.ηίκ». 10(1 ί*β<ΤΛ» //γ*- 

ΐΗ»1 /ί^^^^^^αρ^ ίκ & πιοΙΙ βχίΓα- 
(»Γ<ϋη•ΐ]^ δι^ηΐβοΐοα οί (Ηβ 
ν^οΓίΙ ί»Λίτ«, ινΗ €|λ, ρ^υρ^^I/, Αΐ)(ί, Γιηε€ ηοαβ, Ι^^Γογ^ ΐάίαΐ^ 
Ηλνβ ^ςαυπίεά ίοΓ ϊιβ ϋ§αί(γ-. 

ιο ^η«•δ, ιΙ]«ι ^^ >«, 6ε£αιιΓε> μ 
ιΗ« ΡΓβΓΰη6ΐιι^ & ρη ρ«Γ Κ,εςί* 
1060 οί Χ>/^/ Γ«((οι«λ Η^&ΙιΗ ιο 
ΓκΙι ΡβΓΓοηβ, Γο ιΐιε Οεοϋοι, 
ρΓοροΓιύ 6γ ΑκίίίκΛίοη^ ΓεΑ()Γε• 
Ρείιεε «η(1 Ηλπηυη]^ ιο (Ηβ 
£οηΐ6η(ϋη^ Ραπϊβδ. ^βΓβ 1 «ί• 
1υντ£(1 λίΓο 10 §υεΓ8, 1 ίΚοιιΜ 
&£ αρι ΐο (ΐ^ίοΐζ, ιΗλι, «$ « ρχο• 
ρβΓ Κε§ϊηιεη βί /^/^/, ννΗίςίι 
ϋΙΙυινδ Α Ρ ΐίβηι ηείΐΗβΓ »«γ^, 
ηοΓ /τ/^, ι^Α 1 Ββ οα^Ηι ιο Βανβ, 

ιΗαΙ ΟιΩπ6υποη οί ^11Η^^^, 
>νΗ•€Η βίνε.Η €ίςΗ οί ΐΗ»; Ι.ίιί- 
β»Ι.ΐ8 Ηίδ ίΛ•Λί/ Οη€, νη\ζ\ϊΐ 1)β 
«βΙΙίίΙ ό)^ ΐΗβ ΓαΓπε Νϊπηε. 

υροη ^•ΎξΐΜ¥^ /.ι5• II. ΏϊλΚ 

ϋ. Ιΐ Ιβ ίιηρηβΐϋΐβ (ο εχρΓ6(» ιΗε Ηυπιοοτ αοά 82(χΓ€, ν'(Ι) ^ΙιίοΗ (Η« 
νίο'ΐ αη(1 Ρι>1ΐ!«δ οί ΜαηΙ^ΐικΙ «ιε, Ηετε* «κροΓ£<1. Βαι ιΗ6 
Ι)^ί1 Ννα^) ^ο ^β ^υ&Iγ «β'εο^εό ^ΐιΗ ϋοΐΗ, ίκ ίοΓ ΐΚ« Κ6λ<1εΓ 
ϋτοα^Ιν ιο ρί£ΙυΓ£ λοϋ ΓορΓεΙλαι, Ιο ΒιηιΓείί, ΐΐιε ΗιΙιί(;£, ιΗβ 
Αΐΐι(υ(ΐ6(>, ιΗ€ ΗυιηυυΓϋ, ΐΗϋ ΡαίΙΐοα;;, ζηά ΪΗε Υοχεκ ο• .ΐΙι« 
δρί:4ΐι«Γ8. δο, \\ ν/β ^οΜ\ά Γ€4<1 ΤιΐΛύη'& ΡγΙ^ργ, \νΐιΗ ννίΜςΙι 
ίΚε ΟιαΙ^ζία Βε^ίη*» ^•ί!^ » ρΓορβΓ Τ»ί1ε, νβ ιγ.ιιΛ τερΓβΓβηΙ Μ 

•«ΓΓβ1ν€Ι 7ν«ΜΙΙ ίο Ιΐίΐ ίίΐΤΓϋό 1«λΐΙλΟΓ Οολ^ι <Ιί](^Τ, βίΑΐΙ);* •Β(1 128 τ/μΛ»ψ, Η Μί<τΛ9^ζίΦπ^. 

Ιβλοίο^ υροα Ηγβ δρκίβ •, ζηά ιΗοη, ζίίκν ηο νβργ ριοαι |Μ!μ- 

ΙουΗ, ΗδγΠι, απ^γ^, κίΒϊος Τού6 οί νοιοβ, Ά^άη(ίίη^^ οτ η^βτ 
«κιείκίη^, ^ηρίί€Γ ν^ΐιΐι & ΥοΠΰ/ οί Ρο€(ί£»1 £ρί(1ι«ΐ• •β4 
ΑΐΐΓΪΒυΐΜ. 

ίζ ^λίΤΛ 9ΤΛ9 Λ^Λξωπ νζΐς ΤΛ μΛτξΛ' (τβη γβίζ «ν• 

ςΤφΐς νλνΰίψνμος γίΨοίΛίν^ ΰχίρνίύς τ« μιττΙ^ψ Ά Ί* ^μ- 

^^ν• »9 ^"«^^ϋζ^^ν τ• »(;^*ινβ( τ« ρν3-/6ν) Μ «ι•ι νν» 9 

2^«κ;, ΐί^ Λζγίί^ίς* ^ ^/Μ^ρ^«Λ€β$ κίζανης } βίντΛίΐΛ γβίζ 

ΤΛυτΛ λ?^(^ 1)^11 άνΛΤΓίφΫΐΗ, 9^ ΚΛ^ης νΦίίΙίκος άη^νΰς 

ΙΟβέ*^ τν ναίΐ^γν τάίψ •9ύ/ΑΛΤΰίψ, Το λ «Μ^^/Αβιτ αν.' ι^ ί»|- 

Ι^|Κ«τβρο( κίρΛυρίί φλόγ», ΟνΤΛ* Ακλόιτ τϋ« ί«-«ν«?ι/ΜΜθΐΜ 
^•κι/ί «ι^•Γ;, «( «Γΐ/^ /Μ6», η κΛΤΨοψ Λτί »ντί μη ίΛί" 
ΐβΛΐ^ μόνον }ί τντο ύίίτ^^ί Μ^ολαναψ Τ8 τρχυμβίΐ^ψ ϊη 
ΛνΛζτΧνιτ^σ-ονιχι τϋς άσζολα, ''ΏΐΊ 'ίίοη οίβί τοΛτιί σ•ι 
Ν^ β ΈΛΚμοηυς άίΙίζξοίΐΛν ΙτΙΧμΛ^ « ΐΓ«ι>ν τοι «χ/!λ»*(^ 

2ο•" ^€*^ *^^*' 'Ψ^'Αίζ•" '»'«'' *^ν«> Δ/λ, 5«ί)^ΐίΓ7β5 «"«^ «ί 
^Ι7β(λ«ν;ΐ^<(^ΐ*«ί• Π«$ γ<^ρ Ότπί γί κΛΒ^ΛτΠξ ;]: νν^ ^«ν• 

2ρ«7'Ρ* 

* «})/λΜ.] ΤΗΰ "^οΓάβ ^)^ι7ι>, ιΐΓ.ύεΓ ίι, 1)τι( (ο ΓοΰΗ «β. ^γ<»Ι 

Ιο/ρίίαΙαί€^ %Γ•ά ]Ηΐ^ΗΚΛη4ίΊ€€^ ύ\^ ]\3Λαί οί ά : Από Ηϋ, ϋιβι•• 

4η άί^ΤναηβαίίοΗ^ 'λτνο\Αηκύ ΐϋΐί« λνουΐιΐ Ηινκ ϊι γ£8;<, «Ινί 

*[* μίτ^ν. ] Βα/«β>ται ίβ β( ^^ανορα^ρ», β//£Γ ΜαηΔκαΙί^^ 

^υθ/Μοί, τβ ί< μίτ^α » /?α/- ΐΐϋΐ ι$, ^^ «ίΐβΓ Τ•Ιίίθ^ ζ ^«/' 

^ΎΛί.^ δςΗθΙίιΛ. ^ΕΐςΗ> ί. ^*' οί Μαη^^α^ι^^• ΤΗ&ί άνί 

/ΐϊ^ίΓ— δο ΙΗλι ρ«/^/I*β^ Π^ιιί- ίβ, οίιεη, ιβίςεη, ίη ιΗϊβ £««)«* 

ϋββ (Ηβ ία^ΜίΜ^^β' Κμλ οί λ ιβ ε'.η&ίο; *β, «^ ^* αΰτν 

ΥΰΓίϋ, «ηιΙ/ΜΕτρον χ\ϊ^ίνβ Μ{α• θο^εσ^οντβ, /ι/ έΐΐηά^ αηιιαίαη- 

/ιιτί^ €ΐΓ Λ/β«ι6ίΓ, οίΐ-β^ι. /ι»»•^ 11. ίχ Λοό» άίΓο ^βίνπί» 

^ ΰ?Γ0 μα>ο^αγί^Λ. ] (?Γ^- ^β/? ζαηαη \ &.ί^ ναΚττΙγγ^ζ^ 

νίια ιI1ιηΚ^, ιηβι Ζ.«ί/Λ ςοαΜ ^β ί»Β^ βηϊ^Ληι. 8ΐθ,«Η. — ΥβΙ, 

€ΑθΓο ιί/τ/^ Ιο ίαείΐ) α• οοΐγ //« ζηι^ΙιΓ Ιηνβ εοιιϋαςΓΐό α Ζ^β/'^ 

ο£ Τ/^«τν, Η Μ.ίβχίν^09τφ*. 119 ?Γ•Ιι ?νίί '»"^* 'Β'ίοί ΛΜς οα^Ηζί»9, αλλ* άίί ίΗζγΙς 

λισ-^ψ οΓ 1ί, «8 ίη Ορρηβοη λη(] Ζβα^/ 
υροη (Ηβ δβηββ•, αηΗ, ΐΒβΓβ- 
ΓοΓΡ, Ηλυρ {9Λά ο\ % ΡβΓΓοη, ιΗ»ι 

ί1)€ Οΐ*ρΐφ0η ο/ α Οϋβ ο/ Μλμ' 
4κα)ί€. , 

Ι Ηανε Ββ^η ί3νβυΓΓ<), νίιΗ 
ΐΗ« Γοΐΐοννϊη^ &ε€ηΓ3(ε Αη€ΐ 
*ΐ6βΓΡ€ΐ1 Αςςουηι οί ΐΗ* Μαπ' 
ύταΐίί^ Ι)γ ζ ΡΓ•€Γ.ί1 :— '* Λ/β»- 
" άναΚί ϊβ «η ΗεΗ οί &η ηβΓ- 
*« ςοΐΐο «η<1 εοΐίΐ Οιιβΐ ΐγ, βίρ•- 
*• ςϊ»ΙΙγ ιΗβ Κ.ϋοΐ, ι?νΗΊ(.Η ΐ8 
*• ΙβΓβ*", &η(1 βιβρείΐ Ιϋς*- ΐΗοΓβ 
*« οΓ ΡίΓίηΐρ, ΟίΓΓοί, ΝνΚίιβ 
** ΒΓίρηγ, . (^ί". βΓ<1, ίη οΐίΐ 
*' ΤίΓη^ρ, Ηιβ Βεεη »ρρΙ'«:(1 ΐο 
•* (1ρ»<ίίη Ρίίη, ίη ΡβΠβ Ιο ύβ 

** θρ€η(<]^ ΟΓΟϋΙ οβ^ Ι •^ Κοοίβ 

•* «ιβ ΐοιη*ιίΓτ.€$ Γι.γΙ<«τ<Ι; ννΗ ςΗ 
•« ιτ>ΐί(ί€ ιΗβ ίΓϋϊιΓϋΙ Ηίτί(1> οί" 
** Αιιΐί()υίΐ7 ίβη^^ ι^-^γ λνίτβ 
** 11^»• ιΗ« Ι.«;»ί^, ΟΓ ΤΚΐ^Η^, οί 

•* Μ€η, 3Β<1 ΐΙίίΓ νρβ ί(8 (ζΓίίΛ 

*' Νίπηβ οΚ 17β»ί//α^*ΓΛ» ηυαβ 
*• ΑηϋΓίβΟΓβ, ηΜφΗ $η(βκ ίκαάί-τ 

•* η^6η νο€αη. Ρ'^!^)α^9^α^ 

** €3118 ίΐ, /ίηί1ί^^ρο^η6^ρ}:>ι^^ > 

** ΟίΙαΜκίία Ιι-Γίτΐδ ίΐ, 8(>ηίΙ)οηΐθ 

*' /ΙΙ^ίΠια (ίβ Μ»η».ΐΓ*ςοΓ3, 

*' Όηιβα$ ά€ Ν4οηΛΓίί!. Κιτ€ί)(^ 

^' ΓΛ/ Ηβ Μα^ιί» ΡϋΓΑίΙιΐΙο», 

*' /^//ί» ίη ΗίΙΙ. Ν»1. 2>)^ ο- 

** ΤΗβ Αηςίοηι^ ΒκΙίβνΗ ίε 
** ςιβνν οηΙ)', 2( Ρΐβςβί ο/ £χ6 " Γΰΐίοη, ουί οΓ ΐΗβ ϋΓΐηβ ϋί<1 

" Ρ4ΐ οί ιΗβ Ό^ά \ ιΗιι, ίη 

*^ £Γ3(1ϊε&(ίοη, \ΐ ΟΐΓίβΐίβίΙ; 

** ΐΗίΐ ίι 6ΓουρΗ^ ΟίΐΛΓπΐιγ οβ 

** ΓΐϊςΙι &« ροΙίίτΗ, ογ ίία^, ϊι υ|)^ 

^^ ιο ρΓβνβοί νΐιίςΐι ΟϊΓβΩιβΓβ, 

** ΡΙίη^^ ινΗο Ιίΐί. ηοΐιίΐί δίοί/ 

^ Ωίρ, ^ϊν€» Οΐκ^ϊοηΒ, λϋ 

** 1αΓ§^, (Ο Β^ υΙ}Γ€Γν€0 )α 

'* ρυίϋη§ίί. 

** Οηηηίης ΐΓηροΛοΓ• 1ι»νβ 

*• Ο'.ηβιιτίΡίΙ ιΗβίβ Εγγογιι, 1ι^ 

** οΗυίιηβ ίοΓί^έίΙ Κοοιβ οί ΐί, 

'* »ηι1, €«ΓνΐΡ§[, ίη ΙοΓτβ, (Ιΐϋ 

** §;(τυεΐλ(!ν£ Ρλπι οί Μίη^ ήα 

** οίΗβΓί, ΐΗοΓβ οί ννοηπίη ; 

** »π(1 ρυΐίίη^ ίηο Γιτβΐ' Ηοΐββ, 

*' η »ι]6 ίη ρΓορ«Γ Ρΐβοβ, ιΗβ 

**• Οιβΐηνοί Μίΐι ι, ΒιτΙί^, ΛΓ 

*^ ιΗϋ ΙίΚβ; •π(1 Γ«(ιΐη^ ιΗ^Ια 

*' Ίη β η•<»»Λ ΡίΜί•, ΐϋΐ ιΗ•7 

'* 8Τ€^, *ηιΙ <?»! ίο.ιΗ ΒΙλ'^ββι 

** ννΗις^,^¥ίΗ< η <1τ ίά» !οηΙ(βά 

*' ϋΙ^ΐΕ- ηΛ. . Ρ•.ι ιΗβ ΟιΙςο?•- 

" Ι)Τ Γ.ί ΐΗί•ί(• ΓΚίηΐίί, νβ Μβ 

"^ 1)ί:Η<>1<<€'η Ιο Μαϋίτί 1«ι, Γη/- 
*^ /ιΐϋ, 5ΐΓ ΤίέΜύΐ Βη^ΐΗΐ^ τΛϊά 

ροβ^χίζ^ ίι^η 6βκ '^^ο </αγ/, οΤ 

*' /ίι/^Α Ρΐλεβ, ΟΓ Τίιίης ; ΟΓ, 
*' ίΓοαι &η ΒΐζΒ Ρ1»ι.β, «ι Γοιη€ 
*' ϊΗίη{» ΙκΙο^ην Αη<1, (Η(-α^Ιι 
5ί€ρΙαηαί^ ννΗο (Η6«^ί< ΐΗί& (ο 6θ 
ΐΗε ΐΓϋβ Μβ3η Πβ οί ΐΚβ νίοτά^ 
)Εΐ(εΓρΓβί8 «χρο^βλισ'μϋς^ ^"^ 128 Τ//ΜΙ», « Ηί<^ΛΜ^ω^^^. 

1οο!ο| υρορ ΗΙι 8ρ•(ΐ€ ; «οΗ ιΗγο, ζϊίΐτ ηο νβργ ρισαι ΜριΙ^ 
(ίοο, Γυ(](ί«οίγ - .Γϋίη§ αρ Ηί- Γο«^γγ ί1ΰΰ:ίο§ Ρ«ε«^ ΑΟ^ΐη « 
1ου(], Η&γΟι, 2η^Γ7, κίΙ>ϊο§^ Τυύβ οί νοιοβ, Α(Ι<Ιτβ(&η^, ορ ηώβτ 
«ΐΐλοΐΕΪη^, ^αρίί€Γ νι'νΛϊ & νοΙΐ£7 οί ΡοβίΐΜΐ Ερίκλιβη %»Α 
ΑΐΐΓΪΒυΐΜ. 

ΤΙΜ7/^ Ζιν • ^/λιι, >§ {ερ;ι, ι§ Ιτ«<^ι, ι^ ^ 

ίζ ^λίς-Λ ΊίτΛψ ί^•ξ£β•ί νξΐς ΤΛ μίτζΛ' (τόη γ^ «ν^ 
ςΤΜ^ Μ••λνάίνυμος γινο^ίν®^ νχ%ρίί^ς το ΈτίττΙύΨ Ά Ί* /«•- 
^^ν, »9 ^^Λ^^^ξ^'9 ^^ «ί;^*!!**; τν ρν3-/6ν) «« «^1 νν» 9 
9ζίψμΛ^γ^ άί-ξΛ^η, 9^ η βΛζίΛξΦ(Α^ βί•*ϊη% «^ φ,λΙ' 
ΒίβλΦος, ί^ Λζγι^ας^ 9^ ^^^ρ^«Λ^•$ κίξΛυΗς } Λ'χ-λιΪλ γβίζ 

^οΛον ονλον, 1^ ^ξ*Χ^ξ*^9 Ιίκ Λίϊ' Φίττως πλίΛ/ς ««ίο&ι, 
Ν; ψν;^οΐ^ ^<> ^ι^^ί Φλϊγάψ ρ-νίψΒιίζΛ Οζ'^ς ΛΛΤΰί τϋψ «- 
^^ίΐάίψ ^ίαφυλΛτΙάν, θΖτΙον γϋν των \ιι:ΐΦξκΜ ης Ιη- 
χμξ^νΐάίψ ϊωλφψ ^νΛλλϋΐΒί φφζ/ι$^ί4η Λψ, ί τή> τ» «-«»)»- 

Ιφκίΐς ΦίντΦίς^ ως ννζ μΙψ% η κΛΤτνον λίτ »ύτ5 /κ«. })ι3<ί. 
ψΛί, /κόνον ^β τντο Φϋτ^ΰΜ «^ολανι^ν Τ8 τ^χυμβίΙ(^9 οτί 
«ν«8-λΐ]Γ$)ί0-ο»•-«« τ?; άο^ολα, 'Ώ{-| «^11 ίι« τβ(ντοί σ•! 

Ν^ ο Σ«λ^|ί8^)( άρΙ*ζξΦ9}Λν Ιτόλ^Λί « »-«»ν ΤΜ «χ/3»ν(^ 

μ*γΛλΛν^ίίμί9Φς, Ώϋζ γχρ 'φτη γί κΛ^άπίξ ^ ννο ^«ν. 

* «Κλίΐ.] ΤΗϋ^νοΓίΙβ ^)^ι7ι>, «ΓίίεΓ ίι, 1)αΐ (ο ΓαοΗ »β. ι/η»* 

Ιφ/ρ'ααΙαΐ€^ ΛΓ.ά ^ιι^^ι^^0η^^^^^ Λβ ^α^^^ οί ίι : Αη(ϋΐϋ, ϋιβιβ» 

4η άϊ^Τίαη/Ιαίαη^ νίΓνονΐανύ ιοιγ, λνουΐιΐ Η»ν<: ίι τεβ.^, (1«^ 

•}• /Αέτ^ν. ] Ββίνβνταί ίέ β! ^^αν5ρα^^ρ», β/ΖίΓ ΜαηΔταΙΐ€^ 

ίϋ&^βί, τα ίι ^ίτρα ό /5α/- ιΐϋΐ 1$, »* ίίΐβΓ ΤΐΙςίο^ ζ Οφ 

»«ττα».- 8ςΗβ|ί»ί1. ^ί.ΐςΗ> ί. '* οί Λί^βί/Γβ^ί " ΤΗ»ίά»ί 

/β^Γ— δο ίΚιι ρ^^^^ Π^ιιί• ίβ, οί-βη, ιβΚβη, ίη ιΗίδ δ^βίβ, 

ϋ€8 ίΗ€ βα^^ΰΜ^^Μ, Κμλ οί λ 16 €•.Γΐ»ίη; «$, ««» ί* αύτδ 

.ϊ υ»» /^*ο^*?β>α. ] (?Γ^- ροβ ΐαη^ΐΗ', &η^ ^αλ»^V^^?, 
^'" " *'"'^^\^"" ^*'"» <^θ"ί<1 ^>ϊ /»<^-Ρ Λβ/'»». δίβ, Η.— Υβί, 
■**■ ' """ "' **» Α*α'ί»α)^ρα, Μκ ιΗί. Μαηάτ. Ιΐ€ ΐ» » ΡΙ^ητ οί » 

Ιβ ΙικΜ^ Μ ροΐγ /ι> 'χηΐβΙιΓ 4ΐΛνβ εοιιβαςΓ*:<1 α /)ο7' 

ο£ 1 Τΐ(€»$, Η Μ.ίΤΛΨ^^Μ%(^, 129 Τ ?Γ•ϊΐ ^Τ^ί ΤβΤί 1!Γ;βί Λΐίτόί ίΚί^ΗζΙΛΨ, «λλ «» «ίί^ν^ί οΓ Ι(, «8 %χ\ Ορρτφοη βη(] £οα// 
υροη (Ηβ δβη^β; αη(1« ΐΗβΓβ- 
ίϋΓί, Η^νε Γαιό οί & ΡβτΓοη, ιΗλι 

ί^€ Ορρη^ι^η ο/ α ϋφ ο/ Μλμ- 
4κα)ί€. ^ 

Ι Πίνε Ββ^η ίβνβυΓβό, χτίιΗ 
ΐΗε Γοϋοννΐη^ &ε€ηΓ3(ε απϊΙ 
ΊίΛΓΡβιΙ Αςςουηι οί ΐΗε Λ^β/»- 
^ΓαΑί^ \ίγ Λ ΡΓ'€Γ.ί1 :— ** ΜβΜ• 
'* ^ΓοΗί 18 «η Ηί Η οί &η ηβΓ- 
*« €οι!ς •ηά εοΐίΐ Ο»»! ιχ, βίρ•- 
•• ςί»11γ ιΒε Κ,οοΐ, ι?νΗί».Η ΐ8 
•• ΙβΓβί", ϋκΐ βιβρεό 1ΐ4ςϊ• ΐΗοΓβ 
*« οΓ ΡίΓίηίρ, 0»ΓΓοΐ, \νΗί« 
** ΒΓίρηγ, . (ίί'Γ. βΓ<1, Ίη κΛά 
*• ΤίΓη«?, Η38 Βεεη «ρρΐ'^ίΐ Ιο 
•* (1ΡΛ(ϊίη Ρ3Ϊη, ίη ΡιΠβ Ιο ύε 

** θρ€η€€),• ΟΓ ΟϋΙ οϋ' Ι '^ ΚοοΙδ 

•* «ιε 1οηι*ΐ!Γτ.ε5 Γι.τΙίΓίΙ; ν^Η οΗ 
•« ιτ>ί«(ίε ιΗβ ίΓϋίιΓϋΙ ΗίΊ(1>• οί 
** Αιιΐϊ()υίΐ7 ίδη^^ ιΚ^γ >ν*:Γβ 
*» Ι'Ι^ί- ιΗε 1.ε»ίΝ, ογ ΤΚϊ.Η', οί 

*« ΜίΙ), 20(1 ΐΙίίΓ νρβ ί(8 Οπιλ 
*' Νίπηε οΚ Ιΐαηάία^φτα^ ηνοβ 

*• Αη(ΪΓ3^0Γ3, ^»*</ ΙΛ/^Γ ίΓΛ^Ιί- 

•* €αηίΙ»ιη ίΐ'νίαίακ •^ ί>Η ■ληλιμ 
•* ^^/^^( νο€ί»η. Ρ'^ι}3α^9ταί 
** €3ΐΙδ ίΐ, Αηιι}^ορο^η6^ρ}}η^ \ 

*' /4ί/>ί^ια^ (^ε ΜβαιΙτβςοΓβ, 
*' Όπιβαί (1ε ΜοηβΓίί!. Κΐτ{Ηΐ' 
^^ τια Η ε Μα§ΐΛ ΡίΓΛίΙιι'κι, 
" /^//ί» ίη Ηίιΐ. Ν»^. αο^. ο- 
*^ ιΗε'8, Η^νε Γαα ίηιο ιΐιε ιίΓηβ 

** ΤΗε Αηοίοηΐί! ΒκΙίενε^Ι α 
** ςι «ντ οηΙ)', Λί Ρΐ8€β8 ο/ Εχβ ** Γΰΐίοη, ουί οΓ ΐΗβ ϋιίηε ιιι<1 
" ¥λι οί ιΗε Οβ•(1; ιΗιι, ίη 
*^ £Γ8(1ίε&(ίοη, ίΐ ΟΐΓίεΐίείΙ; 
** ΐΗιΐ ίι 6ΓουρΗι ΟβίΕΓΌΪιγ οβ 
*^ ΓιιαΗ λ« ροΐίε^, ογ (^ι1^, ίι υ}) ν 
^^ (Ο ρΓβνεοΙ νΙιίςΒ ΟίΓβΩιεΓβ, 
'* /νι«^, ινΗο Ια*- ηο 'ΐίΐε διοί/ 
^* Ωίρ, ςίνει Οϊιε^ΐοηΒ, «ϋ 
*' ΐ3Γ§ί, 10 1>β υΒίεΓνεά ία 
'* ρυΐΓιη§ΐι. 

** Ουηηίπβ ΤιηροΛοΓ• Ιι&γβ 
*• ο.ηβηηείΐ ΐΗβίε Εγγογ», Ιι^ 
** οΗοΙιηβ ίοΓΐιε(1 Κ•οΐ8 οί Κ, 
** &η(1, εΑΓνίρ|[, ίη Ιηιτε, (Ιιο 
" βιτίιεΓβΐίνε ΡϋΠΐ ϋί Μίη» ηι 
** οίΗεΓί, ΐΗοιε οί Υνοα^εη ; 
** «η(ί ρυΐιίη^ ίηο Γπ'β!> Ηοΐεβ, 
*' η ΐιΐε ϊη ρΓορεΓ Ρίβεε, ιΗβ 
*•• ■^Iβ^η«>ο^ Μί1• ι, ΒιτΙί^, Λγ 
*^ ιΗϋ ΙίΚε; %ηά Γείιΐη^ ιΗείΒ . 
" ίη α η•ί»»Λ Ρίβεί•, ΐϋ! ιΗ•7 
" 8τε^, «ηιί 'ε»! ίοκΗ ΒΙΐ'ίεβι 

*' Ιίΐ4* ΗΛ. Ρογ ιΗε 0«Κο?•- 
** ίγ «.ί ΐΗ*τί<• ΓΚεηΐϋ, >»ε Μβ 
** 1)ί:Η(>1ί^εη Ιο Μαίί^ϊ Ιαι^ Οι^ 
*' 7ΐΐϋ, δίΓ ΊΙϋΜαί £γ#«», 80(1 

*' 0•Ιϊ€Γ8" 

^•ΒίΧίζΜ ίι^η ϋεκ '^^ιο ^Λ^{^ οΤ 
'* β}99ΐ^ ΤΓΟΓη ίίηίοί^^ ζί »η3Γ 
*' /ί)/^* Ρ1«ς€, ορ Τίιίης ; οΓ, 
" ίΓοπΊ ΑΠ ^&«|;^&ΊΡ1Α(.^, *ι Γοιηβ 
** ϊΗίηβ ΒίΙο^^ν . Αηβ, (Η^α^ΐι 
8ίβρΙ}α9Ηΐ^ Μ?Ηο (Κε«τκ ιΗί8 ΐο (ιο 
ιΗε ΐΓοε Μεβη-η^ οί ΐΚε ^οτύ^ 
ία(εΓρΓεΐ8 Αχ^ο0«λισ(Αος.^ ν»"^ 130 ΎίΐΛ4»9 η Μίβ•«ίν^(ύΦ^τ^. ηχ£ς ίίΛλίγίί^ίι νίί•! τι ^«γ^ούΐόΐ, 9^ ζ/οαΦί 1^ ν•)•- ' 
/Α$ς ίκβίς-νι «-«7«ι»' βίη τηλίκύίυτη ιν άκΛξίΐ ^ξίηί νΜΜ• ίΓΟπι Ιΐ8 €οιηρ'>Πιίοη, οηςίηαϋχ 

«0(1 ρΓΟρβΓΐ^, % Ί/γ, ^4Γ β//«- 

νβΙ - αΙι{4 - 2;Γβ - ^α^»ία(^β όρ, 
ίίϋαιιη-ν^κ/ΪΗ' Ιθ€Ηΐη - ^α^αιαί^ο: 
Αηά^ 1)«Γ€, ί( ηηυίΐ ΰ^ηΐίγ ιΐιε 
¥οτίη€Τ^ 8β ΙΗ€ ί^/ιΒ/ηιαζ ιηαίΐ 
Ιιανϋ 1)€€η ^Λ^^^^ ύο^ηποατά. 
ΡοΓ ΐ^οΓε Κϋ&Γοπδ, Ι ΐϋΐςβ ίΐς 
4χρο^λ(9/Μον (Ο 6ΰ, (ιεΓβ, ίρο• 
1(60, ίο πηυοΗ (1ΐ6 Για:ΐ6 ΜαηπεΓ, 
λ• ιίς ν«ι^/3όλ)]ν, οΓ, βΓ« το 
ΛΚ^ιβίς-αΙοψ ; Λύά, ΐΚοΓοΓοΓε, 
€ο ίίςαί^3^, "/ζϋί αά ^^^ο^ιίι^^''' 

•11111», ΙΗΚ ίδ, €ΤίΗ ίο ί1?€ Όί- 

^Κίί β/ αη Α^^9\^οι^^ηιηί \ ιΒλΙ 
ί«, '^ 28 ιΐιίείς «8 ϋατίί >Γ€ 
•' ΠιοΛν«Γ£(Ι <1ονη Μροη «ο Εη€- 
** πιχ» ^«"ΟΓΠ Λβ >ναΙΐ8 ο£ & 

** ΤοννΟ, ΟΓ ΟΐΙΐβΓ ΙίξΙ) Ρ1ί€€ " 
^Γβ/ίβΙ//, ΗίίΓβ, ΓβΟΓίβΓδ Ι)0ΐΗ 

Κο-νΐ; «0(1 ιΐς |>7 ηοίΗίηι; 1>υ( 
ίη ηοΓ^η; νΗίεΗ, Ιιον ί( αο- 

ί¥Τ€Γ8 ΙΟ ίΚοΓβ 1\νθ >νθΓ<ΐ8, Ι 

€&οο•( Γ(6: ΝοΓ ς«ο Ι «ρρΐγ 
ΐΗίϋ ΕχρΓβίΠοο (ο ι!(, ΙΐΑνίης; 
ηβνβΓ Γη«ί \νί(Ι) ιΗί$ ΡΓοροΟιίοο, 
ίο τΚαί δ' οΓε. 

* κο0-χ{ν»).ν. ] '* ϋΐ εηίη 
** βζίίαίίβΜ^Μ ΓεΓβΓΓΰ νί(ί€λα- 

♦* ΙΗΓ." /νΐ*ίΓ. 

+ «ίχβρτίΛίίς. ] 5ΐ€ρίτΛηηχ 

•' βι-Ιο-€αΓΓν:£Γ€Λΐ- ΒυΠΗβοβ," 
«ς^ <)>ο^τ(χβν «-λοΤον, βη^^α^ία 
Νανίΐ', Λίϊά ίΗ^ι, Γηε(αρΚθΓί- 
<»1ί/, ί( ϋ^ηί&ϋβ ΐΛφΙςβΗί^ ΟΓ ία3ίο/ίΐί, Βο( Ι (ΪΩ(] ί( ΙηηΙ Ι• 
οοπεείνβ (ΐΗοο^Ιι Ε^α|»^Λί Η«ϋι 
Γσ ΐΓΕη0αΐε(1 ίι) Ηοντ 4>^^τι«β^ 
ΙιεΓε, £20 ΰςοΊΓ^ ΛβΙβββ^ ΒεαιαΓβ 
Τινιοη^ ιίίΓΟϋβΗ ιΗβ ^ΚοΙβ, 
ρΓεΓύτνεβ, «( ΙειίΙ, « δοΓΚ οί « 
δΗε^ οί Οΰεοι.ιηη (ο««ΐ(ΐ8 7«- 
^/■/^Γ, >νΗίεΗ ιί ννουΐιΐ 6β ίαςοη• 
ϋίΐεαΐ ίο Κίπ, ΙιεΓβ, (ο 5γ6«Ιι 
(Ηγοο^Η ; λΓι(1 1>6εαυΓ6 ίκ ννοοΙ(| 
1:6 ϋοΐΐι οΓ.ηαΐαΓαΙ αη(1. ηοηΓβη• 
Γΐ€*1, ίο Η'πι, ΐο 16Ι1 ^αρ^^€^^ ιο 
Ηίβ Ραε6, ννΗΊΙε Ββ νίζ^ Ργ>7ΪΑ{ 
' Ιο ΗίΓΠν (Κ•( Η6 νουΜ /«/ΙίΓ 
Κίπι, 6Γρ6£Ϊ«Ιΐ7 ϋηεο νΗ«ι Ββ 
ΓοΙ>3οία$ ιο <^ορτ<χ£ς 1ι«λ|)^8•• 
/Μα», ν/β. νετο» ρα^^αΓΜ, &Γ• 
18 ηο(, «ι «!1, 1•&οςα«(6 «Γ • 

ρφύΚίηζ ΝβΓΟΓβ. Ι, ((ΐ6Γ6ίΟΓβ, 

«πι Ίοε1ίθ6<1 (ο ιΗΐηϊς, (Ιι«(. 
φορτ(x^3^, ίο (Ηίβ ΡΙλΰβ, ηΐ6«ηβ| 

ηίαζΗΐβΛ \ 88 ίί 1)6 Β6 1ΐ8^ (ζλΑ^ 
*' Απ<1, ^«ριΐζν^ ύί%Χ Ι πη«7 
** (8ΐΙς Ιο ]τοα ίΐ»ρ9τΐΛηίΙβ^ οτ 
'^ ι^αηάι^^ «8 πηγ δυΐ)]^^! Γβ• 
*' ()ΐιίΓ6$,« Ι ηΐ0Βΐ(1.*•— Αιι<1 ιΗίι 
Η6 ΓεαΙΙγ (1ο6^, Βγ §οιο^ οη ία 
ΐΗβ ^Γβ«(/ £χρΓ6άυο5, ^ιτ•^ 

Ι «Γ0ΤΛ|ϊΑ3ς. ] ΤΚβ ΎξχΙ 

Γ66Π18 Ιο >ν«0ΐ 1^ ΒβΡοΓί• «Γ•τα« 

/Α0;, Ιο «(ΐΓινεΓ τ« §οίο§ ΒβίυΓβ. 
II Αι/κοίρβί.] 1^€0Γίί νιζ&^ί 
διτεεί οί ΐΚε Οίεγ ΏίΙρΒΐ^ υροη 
Μοαοί Ρανηαβ*ί^ οΡ ^ΗίοΗ ΐΒϋ 
εοι«Βΐοη Οί£ΙΙοαΐΓί6« πη&Ι^ο ηο 
Μβοϋοα. Κ^βΊτβν 0^, « Β^ΜΡ γίνψΛΜτβίΙη^ ««-«^«/νν^ι^ νΛζωηί^ίνα ν 

Κ«/ «-ν • νψ<£^ΐ/Μ€τικ «κη^τΛς^ η ΛΨΛηβ•Λ* ης χνψΛς^ 
η τ»$ γΜίτ•9Λς ΙχίκΛλίτΛ^^Λί^ ως β•ιί^ίψΛβΛψ\Η «ννκ^ΙΟ 
βι/λλ«^ο<ι», ίτ^ Γν0%ΐν«ζθ|Κ8ηί( ν^\ς ΊΊΐν φυγην• Άλλ' • 

ΐ^Α^ν <» τί) Ι^Μ^ Τ«^(9Ι τΜννιτ, § «^ 3»ν^σ-ιι, νΐ|- . 

^ •! /μ{ τ<« «ΙρΛ νίμ^γν» ^' νΛΟΑπβαηι ι7/ιτ^ 1»η(1θΓαηί 

•θλι//^βΓ»»κ.] ΤΗοΓβ ΑΥοΓ^β »Γβ, •* Ο1χΓηρ:€0Γαιη." Ααά (1ιι• 

(ο πί)6, νοΓ^^ οΙ)Γ€ΐΐΓϋ ! Ι, ιΙΐ(Γ6- $6ηΓβ Ι ΠιουΜ §1&()Ιγ εΗ«η§ϋ 

ίοΓβ, ΐ€«νΓ ΐΚβ ^τακβαίΊοη οί ίοτ οηβ ιΗ•ι πι»/ Ι)β ^Γλίνη £γοπι 

ΐΗβιη, 88 Ι Γουηϋ ί( ; ΐΙιουςΗ, Ι ιΗβ Τ#;τ/, >νΐ(Η πιοΓβ Ε&Γβ. 

Γ€θ<ΐ€Γίη§; «Γβί^ιρ^ον, α<]νεΓΐ)1»1- 1εΙ>Γ&ΐ€(], ία ΗοηουΓ οί ^κρϋίτ 

Ι/, Ι)^ '*ο5ίΐ€Γ; Απιΐ ηαιιεΗ Ι^Γι, Οί^ηι^Ίη$^ ηο( •( Μουηι 0/)ρμ- 

ίοΓ Γΰη<]Γηο; *0><ν/Ανίω9 ^γ ρηί ια ^ΒιβΌΙ}/, \>\ιΙ ηοΓ ΐΗβ 

** /»^1-αί1ίβ ΟΙχΓηρίςίβ." Ι( ίβ ΟίΙ^ Οΐγιηρϊα^ ούί^%νι\\^ €«1ΐ€(1 

ΐΓυ«, ^Ολν/ΜΌτια — «ν ΓίξπΊΗββ /*'7^τ νιροη ΐΗβ ΚίνοΓ ΑίρίίΜί^ 

ΟΙ^ηρΐα^ ΟΓ, ίηιΐί Οίγιηρΐα'^ ίο ΡίΙα*>οηΛ^βίΐ, 

'θ\ύμνία)¥ ςιπ β^ηίΓγ, ** /«- Ιινβ €«Γε 3ίοβ;•)8Γ οΓ ^Ολν/κνια, 

•' ρίγαιρίςίδ,** ίβ \νΗ3ΐ Ι «η- Λ€ Νβιηβ οί ιΐΐλΐ Οΐιγ, νΐι^ 

οο( εοηεοίν€. ΤΗβ οηΐγ 8€ηΓ€• ην Λάό^ά ; αηά Ίβ ρη( &^ν6Γΐ>ί• 

Ι £&■ ιη»Ι(ΰ οΓι!ιΐ8 Ρΐιεϊ', ζτΚα βΙΙγ» Γιιπίί^Ίη^, ϊηΟίγιηρία, 5α ■ 

Γγοπι ςοηΠν!«Γίθ{; ΐΗβ Ττα*/, β» ^Ο^μντια^ε*^ αί- Ο Ιβηρία •^ Αη4 

Γυηηίης ίη ιΗίβ ιηηιοεΓ; «τι ^Οϊ^μνία^ι^ 0I^9^ρ^αΜ " ψ^^' 

^{^9V^ος ίη σ-ή ην9ς, δη ^»^. 

ζ'»^α>5ντος^ ίϊ (Λ ης άρ« § μ ^ανμαίσί^'\ ^ Η•ηοή8 

ΠΟΙΗ'ΣΙΕ ντά(ψ/ον ΈκεΓΝΟ ** ίρρίΙΙαίίο. ϋΐ, 31 γηάίΛ^ 

Όλι;/ί*«Γί«». *' Νεο Γιςπδ^'βηΙβ ** ιύϊα^/ε*;»»*, &€. ΡαίίΓ. 

^* (ί6ΐ 3πηρ1ίυ« «1Ί(]ΐι», βεο % Ότόσ-οι Φαίθον^κ, &ε. ] ■ 

** βαίηαιη /««μ εοΓοη^αι^, ηίβ^ Ηι^α ικοην ΜΗΪνεκ/αΙ Οοηβ^ΓΛ^ 

*< ^^βίί^τΐΐ ^οΙΓρίΑπι Γαρ€Γ• 1/0»^ ««/ ΏίΙνζίί / Μοιαίο^, 132 Τ^ΜΝΡ» $ Μ4^<ίν5^4^1Τ^. 

ΤΛ καψίί ΐΛτβίς^ '^'^Ι^ ϊίπβί, ΤΛτΜτνς ΆΐιΐΜίΛνΐ' •κ «ψ•^ 

ξ φίλΛίρ Ιχ,χίΜς το νλνΓ•», Ιτϋ^ν ιτίηκ 2<^ τ«ντ» ι^ιι^- 
^ϋν, ¥χ €τ« «ίβ γβΜ^ίζωμΜί ν^ς Λντ2ν, ίη «-^#σ^λ•ιηίην 

μΛΤ^ «»ιιΡ«μίΜ«• *ΑλΛ' «ν νι« 1^ •])|» /βέώίζΐΜ' Ι»τί;;^Μ- 

Ι^ντ^ τν χς•ΐ|Ι Λ9ΐ{ί^/ψίνη9 ΜΛ^ίζχ%νκαίί^ Χ ^Η|ϋ «Μ- 

το» » «^<νβλλ« Γοττίίρββ) ΐί^ Μξγψπίν Λυτίν γνγνη^άβη• 

**Ω,η ντη τίψ ΐΜκϋν Ιπ{ τιβνη}ν τ^ι* ίτχΛτί»ν τρ«ν^Ν«, 
1 ^Ινχ^Ι^Λμίνόζ ίίφύίξΛψ, ίξ^χζ^μ»* τ«ι» »^9 Ιηήμ*^Λ§ •£•Λ«ίρ 
ηττΛ^Ρ, τ^ Ι^ιΐ^'^) 1^ τί) ίίκίλλιιι ΊΤζφτφίλτΛφϋ* 2ρ• 
τ«ΰ^«. Τ»«• γίιψ μύί Ϊ•κ2ί χί.^ΛΗΪν^ μηι^η •ψ•τ5ι•ι 
ν•λλ»$ ν«ρ« Τ4» «ξ^Μ» ίνπ•βίίτΙΰ9ΤΛς, * *Α|ΜΐΜτνιν 
γά^ τϋψ• 7*• Ηΐιι ιτΛΤί ϋψ, ω Κρέν» « Τϊλ§ μι, η» 

()ι•ΐ Ιΐιβ ρπβΓβηΙ Κιαβ βί Μογ- -|• ^Εττι/μι: /}«>.] Ηβ ν•ι Ι 

1»ΐ9 €ΐ€Γ«Γνβ Ιο 1»β ΑΐίΓΛίέ/, «Γ ΡοβΙ οί ^^^ίί^ ^Ηο, ■• Βο βΙ• 

4ρ'»ηη€ίΙ^ 9ηαηγ Τίηηϋβ ον€Γ. ΙοηίΙίΤίΙ Ηίβ ΡΐίΗβΓ'β Ρίοςίι•, ΓβΙΙ 

5 Μη}• •♦Α>^•:τΐς ] Ραί>β^ αβαρ, ίη > Οινβ, 9Χϊάβίρί ϋι«ι« 

ΓβηιΙεΓ:» ΐΗβΙβ \νν)κΓ5, *• ηβ Ιβ- ηο ΥίτΛίβ. 

** ^€η(εί- ςιιί'^^Γη," «β ιΓ \\ί^η δ(. Ρομ/ Ί$ ΓβΙά, ία Ηίβ ΕρίίΙΙβ 

εοαΓύ(τΓ€(1 Τ/ηβ*, αι β ί&ΙΙβη Ιο 7ι/«/, ΐο Ηλνβ αιιο(β()« Γγοιβ 

ΡιΙΙβγ ο£ Γο.ΐίβ δίτρϋΙςΚη:, ΐΗβ Ηίπι, 1(ι4ΐ νβΓΓβ, 

]ηΓ£Γ<ρ(!οη οη νΗϊοΗ ιΗβν ςν?ο/^ Κζ^ης μϊ 4^Γαι, μλ^ 

%»( Γο ιπυςΚ «^ ται,Ι — 1( 'ρ ι^α^, θη^'β, γ^ίμς »γγβΙ. 

αναγινΑί-κοΦ^ οίΐπ), Γι§ηί£€β ΐο &^/^^. 

ρΓ<.|«Γ «0(1 παοΐΐ υΓαλΙ 8^ηΐ6- ^* % ρ/ττ», ^α^:», «11 Ιμι^/μμ 

** 8§ηυΓοΓΠΐ€$'* ίκ <Ηϋ τηοΓβ Βόι Ι ίΒοιιΙά ΐΗϊηΙκ (ΙΐΑΐ, ςοοβ• 
0•(<ΐΓ&1 8^0 Γβ, ίη ιΗϊβ ΡΙβεε, <1€γ*•ι1 ββ ιΗβ ΤΗβήη€ οΓ ^«(ζ»« 
ΐΚου^Η 1 ονη (Ηβ οιΗβΓ ΐο 6© νΓ»//,ν, ιΐ ηΐί«η% γαΙ!ϊ«;γ, φβ 

* Άνκι^ότίροτ. 1 " ΜοΓϋ (Κΐ( ί» ΐΗΓο>νη 6γ Ροτζ€\ ηηά 

*^ νίχΑΐίαΐΗ,** 11)&η €νί•η η\γ . ΐηίβ Ι ιΗίηΙί, Ι>€€»υΓ6 Ιι ΐβ» ίΓβ- 

^ιηίιίβκ, ίο Ιΐιίι ?!»<:€ ρί ςο^α^ΐγ» ο1'β<{ ΐο ύ^ηϋν Ιΐιβ 


την φλογοί, €Λ•<&|<κ/ο τι»« ;^βλήρ ί^^,ΰίϊαζ 9^ ηΛηκϋ Δίβί, 
ιί /»^ Λλη^ϊ 1$•/ τΛ ντ• * ΚρυτΛί β-ι*/ β•», ί^ ιίί; 6»ί7 β^ί 

3- ΖΕΥΣ. Τι'ί ίτόζ Ις•»^ £ *Ερ^»ι, β κίκ^Λ'/άΐς ιχ τϊί ^ 

Ιτίψ' ί γάξ ΛΨ ίίτως ΛύΊ^ί7ς τίίς λίγας § ^«ιξ^ίκ χχΒ•* ίψΜΨ, ■ 
*ΕΡΜ. τ/ φης, £ ιτατιρ ,• «ν?β»^Γ ΤίμΜίΛ τβ» *Ε;^ι«?λ• ΙΟ Ίνίηά. Ήβοοβ, Ι οϋηϋοΐ ΒυΙ 
€οηο1ϋ<}€, ΐΗβΙ ^νΐζω (ΐοββ ηοΐ 
Ιο ρη)ρίΓΐ7 Γίβηίίγ, *' ίοϊΐϋΐϋβ 
*' ΓυίΗ/' (25 ιΗβ λνρίΐβΓβ οΓ 
ί.εχΊοοΓ.β ΓοηιΙβΓ ίΐ) 1)ϋ£, ** ρΓο- 
** 3Ίι.ίεη(]ο νθηΕιΙο," /* ίΙοΌ) ηρ 
^ α ρτψΗΊΐί Μ•ί•.9η \ «ε ΟΗΊΙ- 
ίΐΓβη, ίιί ιΙ»€ΪΓ Ρ1«χ, ^/Λ<//ρ «/> 
ΐΗβ Ρ'ΐΓβ οη ιΗ€ Εη(1 οΡ « διίςΐί, Ιαϋβ» ίί, " π (ίβ€€ΡηΓο ; ν^ΗίοΗ 
Ηε ιηαΐϊ Ηβνβ ϋοηβ, Ο^Γ.βυΓβ Ηβ 
ίοιιηό \ΐ Γο ν^ιίη^η ία Ηί;. βοοίς. 
— ΤΒίδ ΕπΊίΐκΙίΐίοη ί% εβπ- 

ΤΗϋηΗ6Γΐ)ο!ι Η«<1 1)€Γη **•//λγ/, 

ίΐ \νΐ8 ΐΙΐΡΓβίοΓβ, Ιο 6β " Γβ-ϊίίη- 

<11β(1," ΟΓ, «»βίη, ηη&ϋβ τίά Ηβΐ, 
* Κρυτβϊν.] δεβ Ιΐιβ 8ιθΓγ οί !)/ ινίίΓΐΐΗΐζ Ίΐ αΙ)οο<. "Αηθ, ^ίιρ^!^^^ ίο )'οϋΓ ΟίόΙίοπΛΓγ. 

ρκΓΗΛρε, ^ιτγ/λλ, ΒβΓβ, ίηΙ?η(ίε(1 •^ β?]αα{.] Ιι Γβεπτ, ^αρ^^^^ 

1)γ ιτιαΚίηρ ΤΐΛβ» (!ίίΪΓί^ Ηϊγπ Ιο ^ίβίηαΐγ Γεβ, ν.Ηί-ΓΚβΓ 77»τβ« 

ην:ν^ ιΗο ΡίΓβ οί Ηίδ ΤΗιιη(1βΓ- ναβ (ϋζζίηζ, ογ ηοΐ : ΒαΙ Ηβ 

ΒοΙι, 88 » Βογ, ίη ΗΙν ΡΙιγ, €ΐοϋ8 ν«Γγ 3υ(ϋαοοίΐ7 ζ»φι^ ίνονη 

ΐΗαί οη ΐΗβ Εη(1 οί λ 8ι^^^, ν/» Ηίβ β'ίφη^ Ροΐΐηιτ, ιΚιι Η© ί$ ϋ)τ 'ω1^^^ι^Ηζ Μ ^^οι1ι. Ιη "^ΗίοΗ 
&οη οί ΑΛ οη, *}αριίίκ^ ηνίιτί' 
ίηξ Ηίί ΤΚυη(1βΓΐ3θ1ί, . ίη οιίεΓ 
ΐο ΙίζΗ 1/ Μ/>, ιτηπίΐ ηι»1ί€ & 

ςοΓΠίΓΛΐ 8θΐΊ ο ζ ΡΐβΠΓβ. 

II Οίτι:;.] ΜοπηΙ Οί/β ΗηΐΗ, 
ΓβνίΓ, 1>β?η ΓβηηΐΓΚίΙϊΙε ίοΓ 
//Γί ΟΓ Ι^οΙνακβίί. ΒυΙ αε Μίηα 
ν-• β 8, ϋοιΗ ίο Γ ΙΙιοΓρ, βηοΐ ί^Γ 
'ΐίϊβ Ρ'-Γββ Όί 11ΐ€ €^€ΐ9ρί^ ίη 

ννΙΐϊοΗ νεΓβ ΓΠβθβ '}ΜρίΙ(Γ^% 

ΤΗηηΗίΓΐ'οΙίρ, Γ Ηβνρ ηο ΟουΐΕ, 
1)ϋΕ Ι^ΛζΊϋη νιτ.Ιβ ίΐΑΓτνιΐί. Ι 
Πίνε Γουιΐϋ ΓαΙατ^ Ιοο, οί ΐΠίκ 
Ορίηίοη. — ^«ανβ-^/ΑβΜρ, Γββϋ 
άίβι/^Λ|οιε•.βς, Γαγβ ΕαΙ^η•^ «-Γρί- 
ο!*Ιΐ7, ΐ32».4ΐΐ:'€ Εκα/Ίηνΐ ιηΐβί• β( ΐΗβΙ «ΓΓΐ οί \ν•ϊϊς. 

]: «|><λ3<τβφό;.] Μβη7 οί ιΐιβ 
Ρα/οβρ/?ίη νρΓβ νοηΐ ϋο <ίβ• 
ζνγ ΐΗβ ιΜίΡεΓίςί) Πβιίβδ οί 
ίΗ* ίίΐαιί^ηί. Οη ιΗΐ3 Λείοηηί 
5ν«8 $β^^α^^^^ ιΗβ {;Γ«α(€ίΙ οί 
!ΐτ€πι, ραι ΙΟ Ιλικί}, \}γ ιΗβ 

ί«Γΐί£ΐ Τϊΐιίε οί εΚ? Μίι 
νίϊΐΐί : ϊ;ί|ΜίΑί, {ΐΓί>ρί ί ίτ* ι Ν 
^x;, 29-;(ρ » λΛίΛΎ^ύίς ύω6βί/αΐβ ίΛ,ταζίίν τ^ άίΛΠΛ, Χ£Τ£. 

β/ τοτ^τόΐ φίλοι } τι ίτ*^** »ν Τ6ίΗτ9$ ίί-ίΡ^ Λν;ζ^}•ς, 

^Ιί^λίός, ίζ Γκχ^χψίΙζ, ;^ μΐΰ-Β-ΛίΤος, ως ίβ/χικ, »τ« /Β«- 

νξ9ς Τν,' ^ΐ«,(6£ν»( αζΤΛίΙχς «Μ(/«$* «( 1ί «Λΐ|$ΐΓ λ«7^, «ΜΙΚ| 

«} Ι ίάί^έίίβ, κ} Λκζίο-ίχ ιτίξΐ τίτί φ/λιΐ(, β; «τ •ν*/ι*,.«- 
ΙΟξΛζι ίζ λίιχοίς ^Λμζομ,ίνς' «λλ' νΛ"β γννΜί τ•τ«τ«ν • 
ΐΜ(«β7;:;(</ΚΑτν κίίζό^ίίός το ί'τχ:^ φίΧπς ΜΛΙ Λντίίς ι^ Ιτβ/- 
ρΐ<; »ί?0, ν^' ίννοΜ; τν.ς ζτ^ο; «ι^», ^Λίζόίΐβίί τ^ β•:** 
Ο/' 0ί τ« ίς-α γν^{ΛνάσΛ*Ιίς «κ.ιίοΜς^ χ^ ν%,ιΤ).«νβ'»7<(, Κ 
τ<5 >ζ ^οίλο; (ν:)» ίκίΑυζήτχίίίς, ι^ τ»τ•» ί» ^'λ« Ιτημίλίίς^ 
ϊζοίχ,οίΐο, αυο9 αύτον ι^ τοις ^ιζχς ντΓοτίΙ/Λημίρΰ^ ««Γ•λιν«>7«• 

^<(9 ϋ Ιτξ-ί^ί^όίΐίς ίν τ» ^ α ; })ι« ταινΓ^ Μχίλλιτικ >$ 

.γίΜξγίϊ^ ι^ϊλΛγχ,ολαίν τοις κακοΐς, βτ< οι νλντββκ ν«^ 
20»ντ5, (ΐύίλΛ υτςίίοττϊίκας ττ»ζίξχ,ό!Ίχ»^ «τ^ί τϋν^Λ^ ύ 

§ τιλίΐ«».] 8ϋςΗ ΠβλΠβ »βΓ€ *' ΐΛίρΙ^ ΐηποΙιβ(ί,** /. λ νΚο 

€ΗοΓεη Γογ 8^^^^β^>'^^ λβ νειβ /β/ί/χ ς»ηη€ Ιηιο α ^Γ^α/ Λτ- 

νιίΒίϋί ΒΙαηίβ : ΛνΗ'οΗ ΟυΓ- /««^ ; αη(Ι ''υ^11 ιΚεκ Ιι•<1 6ΰϋΐΐ| 

(οηι> (1υιι^ιΙ<.ίβ, νΐ8 οηςίπλΙΙ^, ία ΤϊΜοη*% ΫΛτη'Λγ^ λ% «ρρ^ιη, 

ίιΐιια ίιοττϊ ΐΚβ ΟοΓΤΓηιηϋδ \>γ Ηίβ Οι οοοΓίε ννίΐΐι ^/«/«/ 

ςίν^η 1>γ β•<1, 8( (Ηβ Ιηΐϊίιυ• Β?Ιο\ν. ^/«/^•β»ιτ/, ιοΟ) ΙλϋΜΤΐ* 

ΐίοη οί ΐΗο Ρ8ΪΓυν€Γ, απΊ τί ΐ!ΐλΙ ΜοττΚίίίος ί?, ΓοπιαϊπίΜι 

ΐΗΰ €οηΓ(:€Γαΐ'κη οΓ Ρΐ^Πι-; ΙαΚβη, ίη ιΐιϊβ 5(οΓβ οί ««/«τ- 

*' ΥοοΓ ΙίΛπιΙ) ίΐϋΐΐ 1)€ καΊϊΒβΗΐ ίΐιίαίαι. 

*' Βίβαιίβ, » ΜαΙίίοί ιΗε βιίΐ + Ο^Γββ'ί /«£» ίΣ»ιΓΐρ ] «« ΤΗβί 

«* Υ€!ΐΓ..' Εχοά. %\ί. ς. Λιΐ(1 " Ι ιηιγ Γο Γβχ : Τ1ι»ΐ ίβ, Τβ 

• ** ΤβΙιο οηο γοΜΏζ ΒϋΙΙοςΙς, ** Ιλ:!^ ίη ΐΗβ λν*/ ο£ ι1» 

** βη<1 Ιΐνο Κ,ΛΓηβ, νΐίίύαίί Β/ί- " λνοΗΗ." 

*' Ιϋ^." £;Ρ*</. ΧΧίΧ ί. ΤΗβ 1 ί^β'^£ίΛ.] ΡΓΟρβΓί^, Ομ^' 

νίοτά τ•λί{«ν, 8ρρΙί€<! ίο &- ΜΰΫαΙί'^ [Ηβι ί•, Η'^ηφ^^ ογ, 

ζτφςα^ 18 ΟΓ ΓΓ£(|υβη( ΙίΠΡί ίη ^ν* ΟηϊΙί. Ηεην,ϋ, ίι Ιΐ4ΐΗ Βββη 

Ιΐ9ΐη(τ\ ννΗίοΗ π Αΐ^εβ Ι,αζϊαη υ<'β(1 (ο ϋ^ηΐ 7 (Ηαε Κ=α(1 οί 

υΐν ΐΐ, ΗϊΓβ, ίη ι1ΐ€ Ν^βγ οί ^ϊηρίίίϊίγ^ νΗΙβΗ . πιιΙ(«• •η 

ΗαπιοϋΓ. Ιίοηίβ Μαη ιΗίηΙς ονΡΓ/ οίΗεΓ 

» >Ε>Γλι/)ο;.] ΝοΙ βκυίηΐ^^' αβ αηίΙίβζηΪΗζ αβ ΙιίιτιΓβΙί, βηιΐ 

/βΓ/ν/'ί//, ΑΠίΙ, ιΗίίΓείοιε, «η Μ^ΒίςΗ, ΐΚςτίτΙορε, Η«(1) α Μίχ- 

ΧΙρβατί (-νιΗΙΰΚ 18 (Κε υΓιιαΙ (\ιγ6 οί ΡοΠ^ ία ί(. $€€ &«/Λ. 
δίβοϋΐςιΐίοη οί ιΐιίβ \νοΓίί) 1)αΐ, 

ΎιμΛη Τι/ίΜνν κΛλϋΤτΰ^ ίίϋης» ΖΕΤΣ. ϋαΐ ^ι(Ψ ν ττΛρΦττΙίός• 

1^ %^ΜΛ νοι*ι<τΛ^*9 τΰΓ; κχΐββίΰίτοις Μλ^ξπβ Ικώοις^ ιτί• 
>*λ»)ηιβ5>'•< ^ν^ξ^β; • τόο-Λντχ τοίνΡΜ¥ τΐ χ^ Λί'/Λΐν ττιΐ- 

τί» 1* κνΙα-ΤΛίβ. «ντΛ?ι» 6;βά^' ίχλίιν ν?Γ άσ-^ολίοίς τι >ύ ►^β- 

^ί»€« ΧΓοΛλ» τ*» €Λ•<βξ«»ν]ΑΤ», >^ βΜζό/^ίψύΦΡ, 9^ ίξ'ΤαζύίΙνψ^ 

ϊη 5δ #^ 0«€η τ5 ζτύ6#« ΤΛ» ί«/οαι;λν»7α#ι> (χτβΛλβ/ 7*? '^'^•* 

Λ«$'<« (ξ ύ φιλοσ-ύφίΛ. 9^ χ λο^αν ίζΐ&ις Ινη'χΙλΛσ'οί^β αντοΊς• 
' ίζ•} των \υχ,ΰίΐί, 'Ό,ψί η ΐτη^νσ-Λμινον ^βτή τλ ώτΛ χα^Β^' 
9^ >^ξνς ^ίγάλγ τί) (Ρύί9^ ^υνίί.ύψΐόίν, Δ«« ταντΛ τ«< 9^ 15 
αϊ ΐύν ΠλΗΤύψ, ά '£γ^?9 9'Λξο6λ*ζαβψ, κνπΒ^ Ζ!Λ^ αντίν' 

λΛτίίτ^βίτάί ϋτΜ ραί%'<ν;, κκ»• ότι μοίλίΤΛ ντο χζηί'οηίίος 20 
Λνθις Ιχ!^ίΰί»»ι Λυτίίς τ'ϋί 0{κίβίς. Πίζί ϊί ίΆψ κόλΛκά/9 
ΐ««ΛΑ>ν, 9ζ τϋς Λ^^ΛΊΤίΛς^ ί» ίτί^ϋζχίΐό ττ^ός ΛντΛψ, ι^ 
Λυόίς (Αίν οχίφόμΛί, 9^ ^ίκ^ψ ίάίαίαν, ΙιπιΪλ» τ«9 χί* 
^Λνγοψ ΙπίσταυΛο-ω' χΛΪίχγμίΐΐία γΛζ ανη ι^ ίΟΉόζ-ο/α/^ 
' ^«Μ ύα•4 ^ν• II ΛκτίψΗ Λΐ (άγίψΛί^ «9τό?ι φιλοΐψόη'^99 2 5 

#»^•^^ν^Γ, ΐΗ»1 τοταυτΛ ιτιά- \νΗί£Κ νίΛί ηο |υβ ΚοβΓοηίπρ, 

Ίάϊα 18 1)2Γΐ>2Γοα8 ΟτΒίί^ ζπά ΒεςΑοΓϋ ιΗεγ ν^'βτο οηΐγ &1)θΐι( 

ΐΗβΐ ίη ΐΗ€ Κο^λΙ Μαην]ζτίρΐ /^#'•<//. 

ΑΙ Ρατ'α^ ί( Ίδ, τοσα2τΛ ^άί^κΛ § ^«τύί^ϋΐα.] δίβ ΐΗβ Νοίβ 

τΛΐί;»•»:», &ς. ♦* 5ο πιαη> ΤΗξΒχ ι^ ιΒΊβ \νϋΓ(Ι, Ι,ίΙρ. Ι. ϋΐαΐ. 

•* οί Βαΐίβ." ΡοΓ ΐΗϋ 7>/ν/./, χχχίί. 

βΓρεςίΛΐΙ]^, Μ/β.β ηοΐ Ιο 1)β ο£- ' |] Λκτ»»«ς ] Άχτί», ρΓορβΓίγ,. 

Ι«Γ€(1 Γι§:ηΐββ5 & 3αη•ί>ίακ. Ι ϋ-ρ. 

— — «τίονα ^ίρΣ ΙκηΛ. ροΓθ ίΗβ $1}α/ίί όΛη^ά Ι)/ ^ι•- 

/^Γ ϋΐΐΡΓβ ΙΙ.€Γ€ ννο'(1{., Ηίτ, ηο \ν€Γβ Γϋ|:ροΓ€(Ι Ιο ΓοΓοΓπϋΙβ ΐΗβ 
ΠοϋΗΐ, πιαί» Ηε ΓυρροΓί;!, && ίϋ /ί^τ^ί »γ ίΒί 8ι^η, ίη Ροίηΐ υΡ 
\νβΓ€, 10 /β«^ «^ ιΐ,β ιΐβϋςϊοΐίί^ Βη^Ιίΐηφ^ «ηϋ ιο 1)€ <1»<•Γ4:(1 

Γ\ 2 «χβ'Λβ-Λ. 136 Τΐαωι^ η }ΛίνΛ9^»π(^, Τ*ί5.«4*<λΓ,Τίί;, ^4^5 ΐτΛ«5 ιο«μ' ΤΙ^Λί «/«ίί τ»ί 5ϊ»ί. Άλλ' 

ριχλίΐίς. - Ο 01 χί^αν>ός ιις τβ * ΛΨοίχϋό9 23-«;«ηςιίψ«ί, 

^εχίΓΐίί τι κχιίφλΐξί, κ) «ι^τβ; βλ/•/» ^ϊΊ» τυνίΙ^ϊΖκ ττΛ^Λ 

τ>:» τε-ίτ,ίί»• ζτλί;» /*«►«' Ι» τ^τκγα» ι^ κντη π/μλ^Ιλ Χ^μ 

4* *£ΡΜ. Οίο» «;> τβ ^?7* κίΧΐχγίψΛΐ, ι^ «;^λΐ|;0ν ιΓ- 

Ιί ΐν'χ,&ίίί-,^ΐς τ2τί γ^ίί^Τί^Λΐβ, 'ΐ^ίτ ^^-ζ «ίντ;«βΙ (ΜΚλ νλ»- ^<•».•ί ΣίΐίΓίίΗί οι.Γι•ινο$, ίΚαΙ 
Ιΐΐ€ β-ί^εί, ΟΓ ^/7*• Λ/ς•«, λΓι€Γ- 

^ίηαχα/^ΐίαι νΐχ \(:τγ «ιηΐ- 
ηεηϋ »Όγ ΗΪ5 Χηο\νίί•(ί§β, ίο Νβ- 
ΐηΓίΙ Ι*(.ΐ•<.Γο|ιΙιν, βΓρβεί&ΙΙγ ΐΗβ 
ΛίΐΓ'ηυηπ €»1 ί'αιί. Η(: Η£|(}, 
ύϊϋ ιΗε 5υη νναβ & μυΙ^Ις ίιά- 

*• ΓΡΟ Ηοΐ ΜαΓί> οί Ιγλι],** «β 
ΐΗβ ΤΓΑηΟιίοΓ ο£ Ι,αίτανί τεα- • 
<]θΓ» ί( ί 1>υ(, 2€€0Γΰίκς (ο 
ο:ΗϋΓί, βηϋ >νίιΗ Γη•>'-€ ΤιιιΐΗ, 
•' %. Γΰϋ-Ηοί Γοαη:ΐ Μί'.δ οί Μ»1- 
ΙβΓ ;** >ΑΚίςΗ, Ηε ί.ίΤ^Γίίί, >ν35 
Ι«!β€Γ ιΗαπ λ! ι ίΐιο ΡίΙορίηηβ- 

ίΗ€ Μοοη ν/ίΡ ϊϋ ΐΑΐ>«ΐ6ϋ, βι.ϋ 
Ηίϋ ΜουπΙη ίΐί• 3η ; λ'ιΙΙΙίϋ ίη 
ίΐ. Ηΐ« ΟρΊηίοτ ΰ• ΐΙΐΓ εαη'8 
ϊί:\α'χ Λ ν^γ Ιιγ^:*. γμ1-1ιοι Μ;»!* 
οί ΜιΙί'^Γ, &η■.^ ϋ? ί ^.β Μ οη*8 
Ιΐ'νϊη^; Μ.;»ϋπ(3"η'5 ζηά νίΙΙί^ρ, 
18 (ΐ€ίΓηοΓ.ίίΓ2ΐΐ(1 ^7 ι!.β ίΓ•ο(ίθΓη 
ΡΗΊοΓυρΗίίΓβ. Α 11(1» ρεπΗΐ;)», 
ι\\6γ Ιΐϋν« 3Γπνίΐ1 .1 ΐ'νβ Κπονν- 

ΐΗί; ΛηΓίίπίΡ, Ι.ίΐνί; Ωΐ6ν»€ΐ1 ιΗεπα 
ΐΊβ νν«γ ΙΟ ίί. 

Αηαχα .^^α^ ν.•»ϊ, Ι) ν οηβ Ο^- 
ρ«, ΕΓΓδΐί,ηΡά < Γ Ιι%ΐ'ί«1^ Ιυ>Λί Γ(1 

ΐΗί Οί</;, Γ;. Γ ΊινΜ_:ι:ε ΐίΐδ Λϋονβ Ορ-ηί'^ηβ» Βυι Ηο >νβι οηΐγ β- 
η(-(1 (ΐν6 Τβ'βπΐΒ, λη:{ (>βοϊΙΙι- 

'• 1. 1 Γ, ?€ΤΗΐα^ \χνητι% <1θ• 
** Γ€η(1β3 Ηίιη. ίηάοΛ ίΐϋΐβ, 
τηβΙςίΚ ΗΙγπ βπ ΑΛϋβ ; Ιηιι (Ηί 
εοηίΓΑΓ/ ίβ βνί(^ικ^ &9"^ ι^μΙ» 
ιπετηοη^Ιβ ΛαΓκΰΓ, ϊβ, οΛ€β, 
ΐΌΐϋΰ (ο β Μβη ^Ηο «ίΐΓΡ<1 Βίη», 
λ^Ηχ Ηβ (ίίνΐ ηοΐ 'ΐ»1ζβ ϋΛΓβ οΓ 
^^^ €οϋηΐΓ7 ? •• Υρ8 (Γ«.<! Ηε), 
" Ι 12 Κβ ξΐ6•(. €»Γβ οί η»/ 
** €οϋηΐΓ)Γ: «ι ιΗβ Γ&πι«. 
*' ΤίΓηβ, ροίηΐΐη^^ Ιρ Η<.βν6α. 

1 Ιίπον/ ηοΐ τνΗλΐ: Ι^ΜαβΜ 

ΤΗ ικΐ Γ^υΐΓ, ιΚ»ι }ιαά ίηΙΛί" 

/ίηαχ/ίξο^αί^ 0^(ΪΤογ€ά ΐΗβ 
Τςιτρίί; ο Γ (?λ>γ «η(1 Λ//«*; 
ΟΓ^ρΐ, (Ηβι Ηβ βΐΐυϋΐϋ» (ο Γοιη» 

ιΗ3ΐ ιΗΊί ΤίπηρΙβ ίιβΗ, ίυ ΐΗϋ 
Τίηη© οί ΡίΠΓΐίΐ^ ϋβ€ΐι <ίί- 
11ιο)'€(1 Ι^γ ί,ί^,Ήιηίηβ 5 1)ο4 Ι 
(Ιο υΊ>ΐ ννΙΐ6ΐΗ*;Γ ννβ Ηίν© ιη^ 
ίυοΗ ΗϊίΙ .Γ)^ ηονν «ίχΐίπι. 

* ανάκειαν.] Οαβοτ αηίΙ Λ/- 
Λ/.ν νν€Γ€, ρβευΙίϋΗγ, €•11γ^ 
ανακες, /^^ Κΐη^ί^ ΟΓ Ομλτ^ 
ύΐαη! \ 3Γ<1 ΐΚοΐΓ Τϋη'.ρΐί, ΠΛΟΥ τ. *Αλλ' Ι^ίΰ έ* Μ άττίλύόί/Λΐ, ω Ζίίί, 2τ«ρ Λΐ5» 
τό». ΖΕΥ2. Δι<» τ/, ω ί^ις-ί Πλ»τί, >ή τΛΪίτΛ *ψΗ ιΟ^ 
λίνσ•Λ9ί^- } ΠΛΟΤΤ. "θτ< ν'α Δ/λ ί;^?ίζδ^ «ί ^δ, ι§ 
Ιξίφόζϋ^ ίζ ίΐς ττολλα κΰίϊψί^ίζ• (τ^ τλϊ/τλ, νΛ^αον «ν- ς 

Αν^^Γ ν ν άτ'ζλ^»^ νΛξχνΙτΰίζ, κ^ κόλΛξί', ίζ Ιτβίίξχις ζτΛ' 
ζΛ^66η(τομίν(^ } £»■' Ιχώνς^ » Ζίϊί, • τΑ(ίιτη μί, τέί . λ/ο•- 

τηξί^ϋ^ητος» οίτβ/ ϊδ β/ * Λ«ξ•< τ|ϊ ΐηΐ'/β& ^νήί'ανΛΨί 
«ν τΓ^οημάίσ-ίν .^μΛ^ν, 9^ Ι'ιφΒΙζαν ττΛ*^ Λυτής λΜΐΙϋίς, ι^ 
^ΙκιΧΧΛί^ <«^χβίτΑτσ-0βν βί3^λ<ο/, τίτ.Λξίίς οβολ>ΐίς κν^φί" 
ξοντίς^ βί ^ίχΛΤΛλΛντας οβύ^οίν άμίλκτΐ Ζίξ•7\αί90ΐ, ΖΕΥΖ. 
Ού^Ιν ϊη τβ<^τΜ ό Ύ/μϋψ ίξγΛατΛί τπζΐ σβ, «"«ΐνν 7^^^ Ι ς 
ΛΰτΙν η ^ΙκίλλΛ ΊΒππχί^χγνγήκίν (β1 μη Ό-ΛίΤύίττατ» άϊΛλ" 
γητίς Ιψι τκν οτφυν) οοζ χ,^ν σ% άίτ} τ?ί τη»χς ττ(όΧί^ 
ξ»ν&<3». Σν μίν ΤΛί ττοίνυ μίμ'^Ιμ^ΐξ^ Μχί μο$ ^ΰκίΐς, 
'*ζ νμ» Μ¥ τβν Τίμαι* χΊπΛ, ^ίοτι να τχ^ ^νρχς χνχτί- 

λβτντ^ϊ.' 'Άλλβτί ^£ ^^!νxνιίό9 ζγχνχκίας χχτχ τ»ν «τλί/- 
νΐϋν^ χ}ίΤΛχικλίΐ<Γ^χι λίγαν ζΓ}ος χύτωι νχΛ μο^?^οις χ^ 
κλϋτί, 1^ ϋττ^ΐ/ίύψ ί'Χ•ίζο?ίαΧς^ «ι$ μηοΐ νχξχκυ^χί β-οί ίς 
ΤΛ φ»ζ ουνχτ^ι ίί¥χ{, Ύχυτχ γϋν χτΛ^^ΐί ττγόζ μι^ 
άττοζτνίγίσ-Β'Χί λίγβ^ν Ιν ττολλα τ» σκίτγ^ Κ,λι ^ίΧ τίτο ζζ 
άχζ^ς ίμΤν ΙφχίΡίί, ίζ ψζοντί^ύς χψχζτλΜς, νυητζτχκως 
τίίζ οχκίνλας * χτ/βί τβ &^ τΖν Ί" β-νλλογινμχψ^ 9^ αιτο^ 

* λ*^ο/.] Λ^ος, ρΓορβΐΙ^τ, - ** ΑοοουηΙ,^' ΐΜ>ίη^ *• ΑΊτίιΙι• 
Ιί^ηϊΗβ'ϊ 4 5ία•ζΜΐ\ ινΗΐεΚ Βο^τ* '* ΡπειΐςοΓαπι νο€λ6ϊΐ1θίη.ν . 

Λ ΙίαΙο ΚγοιΙι Ιο Ηϊπι. 5/^/».^. • ^ ο•υλ\$γία•μΖ¥. ] ** Αθ- 

\ν€, ΐοο, εαΙΙ Μεα νΗο ιγ€ '* ΓςπρΓιε Ρϋεπ ίοη^ πΛλβ• 

ίίΓιΙ/ ίΓηροΓ<:<ί οη, ογ. Οορ€8, >»{•*>». Οκβηον. Ηίβ ΡαιΗ^τ*• 

Ιϊ)Γ ιΗδ Ν»τηβ οί (?/<///. ΟοΓΓβθίοίϊ Ϊ£(;ιη8< τί^Ηΐ; Γογ ιο 

Λ*/)^ /β //^ί Ουβοοί «^ Οοηιρίίία" ίΓΛΛτ^Λ'ί/, '* »€<( Γΰίη§ (θ ΐΐιβ 

/ΐβΛ, ΐΗίΙ ,18^ 4$ Τ,ΙίίΠη ΟΓ *' ΟϋίΙΟΓη οΓ ΚιϊΌΐ^οηίΓβ οί 

Εβ^^^η^^ί^ οί Μοπ^^. •γ£: 3ρ(. ιο. ** Μοηεν,**^ ί• ΠίΟςΗ πτογ© ηβ— 
Ιιβνβ ΐΚβίΓ Ριη^ίΠ, ^^η^ηρι€ά^ ΐαΓΛ', ΐίι»η Ιο Γ»); ιΗ^γ \ν€Γ6. 
νΗίΙϋ ιΚβχ .Γ#ί:^#« ιΗβ ΟαΟ». — Γο, " ■^^ο^(^^^2 ΐο Ιίιε ϋυΠοΓη 
2ι/?Αρχ»<Γ/ΐΛ•ί, οΓΪβ'ηιΙΙ/, ίΐ^ηί- ** οί Ο ιηρυυιΐίοη." ννΚίςΙι Ίι 
ββι, ** ιΐιβ ΟλΛΐοβ υρ οί βη α (.αιΠι ΈχρΓοίΓίοη. 

Ν, 3- . ^^άνντ^χ^ '. 136 Τ/^ΛΤν^ ϊ Ηί^Βγ6>7Γ@^, τίίζΛίαλητΛζ, μιΜ '»Αλ>5 ανκί ηνας ίίμ,οίί τίίς Β-ώς, Άλλ' 

'ριχλίι^. • Ο ΟΖ χβ^'αννβί ύς το * άνοίχαοψ ζτΛΐΛτκιίφΜς, 
^ίκ(7ν9 τ» κχΐίφλίζί, «5 Λντος ολίγα ^»ϊψ β-υνίΐ^ΐζχ ττοί^Λ 

κ.'^τύϊς^ ύ ντο'ίξζ^τλντίίνία τον Ύΐ^οΐνο^ όζαην, 

»««, »ζ Β•ία<τνι ^ 8 τ•Γ$ οιΐί«<οΛ47^ο'< /ΑονΜς^ άλλα ^^ ψοΤς 
Ι.αύχ,ύίί'ίϊας τ2τ* Χξ'ίτι^οψ. 'ΐδίτ 7*^ζ «βντ/χβι ^βίλ« ζτΛϊί- 

^ϊΙ<ηΛσ'Λ/Λίν(^ Ιρ 7*1 εί;;;/^, >^ Ιζπζ-ξί-^Λς τον Δ/λ. Ε< Ϊι. ^ίτίί'ί ΣίίίκίίΝΐ οΐ'ΚτνεΡ, ΐΚίΐΙ 
ΐΗ€ β-ί^'β^ ο•" ^'ί/ίί Μϋη^ λΓι€Γ- 

&ιηί9ηΐΙ)Γ, Λϋίίί ^-ο^μγ»» 

Αηαχαΐ'ΐται νί*. νείγ ειηί- 

ΐβΓίΙ ΡΚίίοΓορ^, βίρβοίΛΐΙγ. ΐΗβ 

ΐΙ)31 ΐ1ΐ€ 5ιια \νΕ8 & μνΙ^Ιζ ίίά- 
ΚΓΐ^ροί, ^αη^^η^ Έίνηιηι^ '* Α 
*• Γ€0 ΗοΓ ΜαΓ& οί Ιγλι)," «β 
ΐΗβ ΤηηΟ-ιΐοΓ ο£ Ι^αίτϋνι τεα- • 
<1θΓ» ίΐ) 1)υΐ, 2€€0Γ(ϋΐ3|; (ο 
οφϋΓϋ, 8θύ ννίιΗ Π>.>Γ€ ΤΐϋΐΗ, 
•' Α Γ6ϋ-Ηοϊ Γοαη:Ι ΜίΓδ οί Μ»1- 

]*!§€Γ ι Κλπ »ί! ίΐιο Ρί/ρ/>ί»«<?- 

νΗβ Μοοη \νίΡ ίι»^ΐΛΐ)ίΐ6;1, βηϋ 
Ηιϋ Μουηίαίπί 3η.; νιΐϋθδ ϊη 
ίΐ. Μΐ8 (■),•)! •)ίοη οί^ ΐ1ι« δϋη'β 
^^ίη!» λ νβί)- Ιατ^ί; ιειί-ΐιοι Μα'ϋ 
οΓ ΜιΙϋει•, &η(1 ϋ5 {ι^.ε Μ:.οη*8 
Ιι-νΐης Μ.ουπ(3Ίΐ"ί ιπό Υ^Ιϋ^ρ, 
ί« (1βΓΤ»οηίιΓ2ΐ€•(1 1^7 '^'®" ""θίίε>'η 
ΡΗ"ΙοΓυρΗί:ί8. ΑηΗ» ρερΠαρκ, 

ΐίΐβγ 1ΐ2ν« 3ΓΓίν«1 ίΐ ΐΗΐκ Κπον 

1ι•ϋ§<?, 1)0040 Γΰ ΐΗ«ίΓ ΜαίΙεΓί, 
ίΚβ ΑηΓί(.ηΐ5, ΙίΕνε 11\6ν»€(1ιΗ6πα 
Με \ν»γ ΙΟ ΐί. 

Αηαxα.^1^α^ νΐ'»5, 1)γ οηβ Ο^ν* Ορ•ηί'"η8, Βυΐ Ηο >νβ« οηΐγ β- 
η€(1 6νβ Τ^Ιεπίβ, επγΙ 1>2ηί(1ι• , 
€(), άτΓολ()^0-α,(Λ&ν«^ ί/ττΐρ αύτ3- 

'^ ι Λ Γ, ΡίπεΙύί^ Ηανίη^ <1θ• 
" Γεη(1β(] Ηϊιη. ϋΐΐααΛ ίιαϋ^ 
τηβΙζ<:δ Πίτη ζη /Ιίίϋβ \ 1ηΐ[ ϋΗβ• 
€οη(Γ&Γγ ίβ• βνίάΰηι^ £&9ΐη ΐί»!» 
ιπεηιοηϋΐβ ΑιιΓν«6Γ^ ¥(, ΟΑ^β». 
Γηΐι^ε (ο β Μαη ννΗο ζΰι:^^ ΗΙηι» 
λ^ Ηγ Ηβ (ίίνΐ ηοΐ Η»1ίβ ^»^^ οΓ 
ΙΓίί^ ΟοοηΐΓ^ί ^ " Υρ8 {{ζιά Ηβ>, 
^^ Ι ΐοΚε §ΐ6•(• €&Γθ οΓ τηγ. 
*' €οϋοΐΓ)Γ: «ι ΐΗί: Γ&πι«• 
*' ΤΪΓηβ, ροίηΐίη^ Ιο Η(.•νεΒ, 
Όιοζ. Σία: η. 

1 Ιίπον/ ηοΐ \κτΗ&(: Ι,νάαη 

ΤΙίι•ηι1^.Γ6ν>ΐΓ, ιΗ»Ι Η8<1• ^η^/^<^ 
Αηαχαξ^οΤαί^ ο1(;ΑΓογβ(1 ΐΗβ 
Τΰπ-ρίε ^Γ €αβοτ »η(1 Λ//»*; 
€•χΓερΙ, ίΗβι Ηε 3ΐ1υ€ΐϋ$ ιο Γοιη». 
ΗίίΙοΓ^ ιΗα{ ^ανε αη Α^^ο<1ι:^, 
ιΗιι ιΗΊδ ΤεπριρΙε ΗβΗ, ίπ ΐΗϋ 
Τίηη» οί' Ρίη€ΐ(ΐ^ ϋ«εο <1ί- 
ίΐιογ^ιΐ Ι^γ ί,ί^Ηιηίης > 1>οΐ Ι 
(^ο^ι)^ ννΐΊεΐΗ<:Γ ννβ Ηβ-νε ««^ 
ΓυεΗ ΗίΙΙ' Γ)^ ηο\ν ίχίβηί, 

/ι/Λ• ννεΓε, ρεοϋ-ΠαΓίγ, €«11ε4- 
ανακες, /^^ Κΐη^ί^ ΟΓ Ομλτ^ 
άίαη! ; 2Γ<1 ΐίκϊΙΓ Τϋπ'.ρίε, [. ΠΛΟΥ Τ. *Αλλ' Ι/ύύ έ* Λ9 άττίΑίβί^ί, ω Ζίίί, 2τ«ρ μύ* 

^9». ΖΕΥ2. Δι<» τ/, Λ Ϊγ<€•| Πλ»Τΐ, >ί ΤΛΪΤΛ ψΗ ΙίΚ 

λίνσ-Λψ^^- } ΠΛΟΥ Τ. 'Ότι »« Δ/« ί>^?ίζί^ «ί.ί ^ε, ι§ 

«/«ί, κΛ^ίίνίξ οι τβ «τυ/; 6« ΤΛΐ' ;^ι/ς5ι Λζχβρρίπ^»»]•^-. 
ΑυβίΓ «ι» αττϊλ^ω^ νΛξχοΊτοίς, ί^ κολ«ίξ<, ι^ Ιτοίίξχΐζ ττΛ- 
ξΛ^6ηο•όμίν<^ } Ιντ Ικί/ννς, » ^ίν, • τη(Λζη ^ι, τέί . λιγ- 

ϊ3Γΐ^<^βίίΤβί. 0?τβ/ ϊδ 6/ * λ/ίξΛί τ»! ϊ«>/βί ^υή^α^Λ^ί 

^/χβλΛλίν, <*/ΛχατΛσ-<β» ίί3^λ<β/, τίτ.Λ^Φίς οβολ^ς ανίψί- 
ξοντίς^ 61 ^ίχΛΤΛλάντας ^Λ>^οίν ύμίλητί Ζίξφ'ι^αίνοί* ΖΕΥΖ. 
Οι/^έν βτ< τβ^^τΜ» ό Ύΐ(4.αι ΙξγΛοιΤΛί ζτ»ζΙ α, ττάνν γ<*ξ | ^ 
«ΐΑΓΐΐτ Ι) ^κΛλλίί ΊΒΠπχι^χγνγήκίν (βί ^1) Ό-ΛίΤΛΤτατιΐβ άνχλ" 
γητός ίζ-ι τκ» οτφυν) οος χ,^ν σ% άίτ} τ?ί ττίνίχς ττ(6Λΐ* 

ξΐΛ<Γ^ΛΙ, Σν ^ί» ΤΛί ΤΤΛνυ (Αί(Λ.'»^1(Λ»ί^^ ΜλΙ ^0« ^0»|Γ$» 

'•$ νν'«££ίν τβν Ύί(Ααι» ΛίτΐΛ, ^ί€Τί 0*0/ τβ($ ^νρβί^ χνχνί' 

λβτντ^ΐί.' 'ΆλλίΤί ο£ γΙίνχνΙίΛν ^γανχκΐίΐς χχτχ τί» «τλί/- 
σ/λ^ν, χ}ίτΛΧίχ.λί7<τΒ'χί λζγ6>¥ ΖΓ}ος χύτωι ν;β:ο (^^^λ^^ζ *^ 
κλίί'σ-ί, }^ οΎ^α'ΰύν Ι^-ι^ύλχ^ί «ι$ μη^ί νχξΛκίτ^Λ^ «■«< ίς 
το φως ^ν<«τβν ι/ν4(<> Ύχυτ» γίίν χτται^^ιί 7Τγός ^Ι> 

ύβχζας ί^Τ» ΙφχίΡίί, ίζ φζοντί^*ς χψβία-λίΜς, ννητζτχχωζ 

* λ»^οΛ] Λάρος, ρΓορ^ιΙ^τ,- " ΑοοουηΙ,^' ΙλίΊοβ» ** ΑγΙιΒ- 
ΙΙ^ηΐΗβ'ί 4 5ία•ζΜΐ\ ννΐιίεΐΐι Βο^τ* " ΓηειίεοΓαιτι νο€4ΐ)«ϊ1θίη.ν 
οΓαίϋγ €»ΙςΗ, 6/ ΙϊοίΓΐίηβ υρ . 8ί6ρΒ. 

Λ ϋΐίΐο ΚγΟΙΗ Ιο Ηΐπΐ. Λ^/>Λ. • ϊ* β•1»λλ•}^1^|ΙΜ3ν. ] ** Αθ- 

\ν€, ΐοο, ςαΠ Μεα νΗο ΐΓβ '* 1<;πρΓκ ΡϋβΓ ίοπβ Λ;>.λβ- 
οΓιΙ/ ΊΓηροΓ<ε<ί οη» ογ. Οορ€8, >*{•*>». Οκοαν. Ηίβ ΡαιΗ^τ*• 
Ιϊ)Γ ιΗδ Νβτηί οί (?«///, ΟοΓΓϋθίοηί Γϋκιηβ' τί^Ηΐ; Γογ ιο 

Λ^'/)^ /β ίί''^ ΟαβοΜ «/ ΟοΡίραΙΟ" ζτπηρίίΐί^ '* 8ε<<ηΐίη§ (ο ιΐιβ 

ίϊοη, ΐΗίΙ .18^ 4$ Τ,ΙΙβη^ ΟΓ **^ ΟϋίΙοΓη οΓ Κι^ς|ς«)η«Γβ ο\ 

Β^.λοΗ(η^ οί Μοπ€^. βΓί- 3ρΐ. 10. ** Μοηεν,**> ΐ• πιοςΗ ηΜ>Γε Ββ• 

1ΐ3ν€ ΐΚβίί Ριηξίη, ^^η^ηρι€ά^ ΐατα', ΐίϊ»η ΐο Ι»); ιΗ^γ \ν€Γβ. 

νΗίΙϋ ιΚβγ Γίί^ίΜ ιΗβ ΟλΟ». — Γο, *' β^^Ό^(^^^2 ΐο Ιίιε ^ι1(ί^.Γη 

2ι/λ1ι»χ»<Γ/ΐΛ•ί, οπβίηαΙΙ/, Π^ηί- *' οί Ο ιηρυΐίΐΐοη." ννΚίςΙι ϊι 

ββι, ** ιΐιβ €ιΛίο§ υρ οί «η & ΙίαιΠι ΈχρΓοίΓιοη. 1 ^3^ Τ^ΜΑίΐ», 4 Μια-άϊ^ξνν^» 

• ύλίίς το ζτ^Ζγ^Λ ντΑ^^ίΐνοψ Ο'όκα σ-οί ϊν χ,ΛΧχ^, ί ο-ίοίαξ» 

^σ•ί ίζ ^ίΤΛ(ΐ7Γοιιήξΰίς Χ ττΜ^^νγ•ΐς άνΛτρ^φό^ίνΦψ \\ τβ# 

βτοκν, ^ τγ λογίσ•^^» Ατοττλ γζν ζτοαΐν ΒφΜΟΊ^ίς ΛντΗς, 

ίξαίΐΛς ^η ίίς νττ^ζίχϊιψ, (ξ,ο9 βΐ άτΓολοόνϋΨ έτ ταλ^ϋίίΐύί^^ 

φυΧάτΙαν ΙγξηγΛζ9ΤΛς, 6$ το στι^δίβι» >ή τβ» /Μ^λΙρ Λτκα^ 
αίψ.1^1 ζλίΤόίίχς^ 1κΛ9*ι» ΛττόλΛυσ'ίψ οίομί^νς, £Τ το Λντ^ς 

ΐοά^ολαυίΐν *ίχί^ν, «Λλ« το μτ^ι^ί μΑίχ^ι^οΐβΛΐ τ/,ς ΛπάλΛν^ 
ΠΛτς, κΛ^Λ^ηρ την Ιγ τνί φ^τ^γ κυν», ^ήη »ύτκ9 ισ^^^Iα^οίψ 
τνν κ(ί$βί9, μίτί τγ 'ίτττ» ττΜΛίνΙί ί^ίτ^^νσαν. ΚλΙ 
ΊΓξοσΙτί γι ^ ίΟϋΡ.ΛγίλΖς Λυτών (ρΐι^9μ\νοίν^ ^ φνλχτ^,ϋίων^ 
9^ (το χΛίνότΰίΙϋψ) * Λντίΐς ζτίλΛτντΓ^νΙων, Λγγόΐίνταν 2) 

|.ς ί»ς καΐΛξβίΙ^^•* όΐχίτης, α όΐκόνόμ^^ η ττΛί^ότζΓ^ -^ ντΓασ•- 

ζϋψον ^Εο-χο'τΐ}ν, 9Γρο? Λ(ΛΛυζθψ ΤΙ 9^ ^Μ^όςΌ^όν λν^^νβΊοψ^ 
ιζ II ΟίφΛλίΛν Β^^υΛλλίύιον, § ΐτΓΛγξυ^ηΐ» Ιάσ-Λς τοις τόκος • 
υως Ην ίίκ 0604x0*9 νΐ νάλβα μίν ταντχ ΛίτίΛσ^χι^ νιίψ }& 
20 ^ί Τί^οίνί ΤΛ ΙνχίΙίΑ ίτηκχλίίρ ; 

ς. ΠΔΟΥΤ. Κχ} μνν νγΐ τχλνιΒ^ (ξΐ1«ζ•Κ, Λμφ^ 
α%ί ίνλογ» οοζΜ ζΓοίΐ/ν. * * Τ» τί γχζ Ύίμωνφ^ τ^ Άχνν 
τντο αηιμνίΦν^ χμιλίς, ιζ νκ ίννύίχο», »ς ιτ^οζ Ιμι ΐΙκίτΛ^ς, 
ίίν ίοχο/ΐ}* τάς τι XV »χΙχχλίέψΛ9 '\"ί ίν ^νξίχίς, >^ βτίΜΤ^ 

φνλΛΤ" 

Ί ατΛί^αγβύγοΧ:^} ΜίΓέΓβ «Γί, !^-ζοηί-ίηίο ίΠβ ΜίΓ€Γ*8 ΟΙοΓρ!, 
ία /ιΐ2οχ Ριιΐί€ΐιΐ3Γ8, 1ί1ζ6 Τν^»^ ΐο ββαΙ Ηίβ Μοπε/. 
?Λ^/•,' νίΛ Κβ§:«ί.Ι ϊο ιΗβίΓ Μο• ||Κ βνί^ΛΓβν.] Α11 ΜίΓ•Τ8 «γο 

1ς;ΐ ίΐ £0 λΙ)γο*(1, ννΐιΗ ιΐϊβ || ίχψαλέ•».] Β<^ε«αΓ« Ιιβ νίΙΙ 

^ίθίΐθίΐ Οβϋΐίοη : ΤΗε^ βΓβ ηοΐ 'αΙΙοΐΝτ ίι ΟίΙ 6η•υ|[>ι. 

\λχ ΓΓΛίίίη-^ ίΗε αιοΛ οί ίΐ ; βηύ § Ινα^^ρΐ/^τνίΓν.] Ηβ «τΗΙ Γρ«η<1 

Λβ ΙίΙςε. ίοτη^βίίρΐφ Ν'^Ηΐδ, ίη ουιη- 

{ τοχΛΪ )^ "Κογι^μω."] Ιηίίπβ ρυΐίη§, ννΗβΙ Ηίδ Μοιΐ€}Τ νίΙΙ 

3π3 ^<^«^/>/^ /<'£'</ ζηάβω^ΙΙ μΡ Βπίΐη^ ύίηι ίη, εΐββρ, ΐίΠ Ηβ 

^βίΙΐΗ. ΗβιΗ πιίίΓ<ί:(1 ίι. • • 

♦ Λίτύς ^ΐίλοΙι/τΓΗνΪΛ'ν. ] Ά » * Τδ τί. ] Ι εαοηοΐ Λο 

Μ;ί€Γ ί* ηονβΓ οΰί ο£ ΌΐΐΆά, ΜτΚβί τβ ε•ι> ιτ)βίη\ Ηβι^, %Λά ' 

Να7» Ηβ !!? &£Γίιί(}, Ι<:Λ Ηε Κίρ^- δβίίενε ί^βα'αο ηενεΓ \νΓοίβ ίι. 

ΓείίΠϊοβϋ ΓοΙ) ΗΙηπΓεΙί; »ηά (6 • ^ή• η ^ρΛίς.] ΡαΙίίκ ντοιιΙ<^ 

!•/>«/»«/, οΓ /«//'/>/*«</, ο/ Ι^ίη- Η»νβ ίί, Ι» 3>>ϊχ«7ί, ** ίη 1^• 

/γ//. . " €18}" ίΟΓ, Γ•7β ΙΐΡ, Ζ«Γ#*» ζτ% ΐϊς. το φΛ'ς, Μξούίγ^νίας, ας μιιϊ^ Λφύίίι^ ζα-ξός τ^ι•^» 

αβΠΛ^ΐψ Λλλ^ ηιΐί τω9 <ν^<^»»«ν /«ι κΛΛλΜτΜίς.' Οίτ 

ΛλλΛ της, βχβρ Λξϋ-ό». ΐΓί, ^άτξ•9 ΐΛ•ι3ιίΓ#Λ«ί τ£ «τ^*Ρ 

7^ 0λΛ9* Σίβ^Ρΐ* 7*^» ^^ 2**» *** '^'ζ^ί ^ Δ^«>, 1/ Τ/ί Μ- ΙΟ 
^^ 1* Ο^^Μ"^ γνΨΜΚΛ 9ίΛ9, 1^ Μ«λϊιιτ, Μπ/Ι* ^τΐ ^νΛ«τ- 
1ν» μψΡΐ ζηλίϊντι^ϊ τΐ ττΛξύί^βί»^ β^φα-9 'ζ βύύίζίίν ϊν^ 

Μ9 (ΒίλΜ %νκΐ4>ζ9 9^ ^ ^•ί^' ψ^9^ >ζ ξνκΓ^^Μ Τφΐζ βϋλ•^" 

ΤΛς Β'υςΜ99 «; μάί^ξΜπ%ν$ί9, 9^ ντΛ^Ιας ι ν «ι^ηιι» κΛλ»9^ |# 
0»^ » τ•ιντ(^ ΙξΛψ α%ΗίΨ Λ9} (ί βτυ γ§^ α Ζ§0, ψΰίϊιμ 
(ψικ, ΙξΛΟ-^ις νολλζίκίς, Εί ^ί τις %^7ΓΛλΐ9 ΐλίυ^ζΛψ 7^- 
νΛΪκΛ ιί; τν^ν οίχίΛν νψγ ναρΛλχζύν Ιττ Λξότ^ ττοΛων 

>5λ^ ίίρ- Λ'ΧΛ της χζ^^ς, ^ τϊί ^Λ(χ•ς υΆϋηχνίΛς, ι^ 

^«^«/«ι* ^οξ«<ί» ι^ν, ϊί•9 VΛι^^β^'π'^^ίί^Β■ο^^^ ί^ ίττιλί^υα* τν 

ΛαΒ'βίιηξ 'άρα»9 τνϊ § ^(ϋοφί^γ ^μφ^ψ 24#β η•Λ9ΐος• τ» 

Ι^/α»» ^19 ΛΤίμ,ίΦς λ«χ1«ζό^ν^, ^ λ«^ι;0*ΓΟ^{ΐ'(^, ^■"^' 

ν^οοΙ^ Ηανβ «τήιΐο ί(, ρν6 Ί. αττάγοι. ] . Γα^ίτ ^κτοοίά 
θνρακ,ν «β Ηβ Ιι»(Η, ία ιΐιίβ Β«ν• ίΐ ν^γ9ΐ, 1)6€2θΓΰ £γ«/- , 
ν«Γγ ΟίαΙβξνί, ίΛ\ά ύττο /«(9;^. ητι^/ Ηί^ΐΗ, οαΐ «ί Ηίβ Βοοίς^' 

λβ*ί 1^ ΧλίΙΓί. ΤΗίβ. ί« νβΓ/ Γ€Ι!^Γ€ύ.ί( ** ρΓΟίΙαΜί •,'•' ΙΙλ1 

ρτοΙ)&Ι)ΐ£ ; ίοΓ ίν θνρ4(χς Γβ«ιη8 (ο Ι>ς€»νΓθ «γ•αχ«>«( ίί9ηί£€% 

Ι)0Γ(ΐ6Γ ηροη ΝοηΓβοΓβ. *' «■ Μβη >νίιο ρρφΐίΜία ^ 

• «τρςς τ5 ΔίΟί.] Τίϊβ ένεαΓ- ** Μ^Γε '^' 
ΙΟ}, 6^ ^α^β ΙΟ 7ιι/>ινίΓ*8 ο\ν• § θίΓ^ο^^. ] Οιτ« ν,Μ 

Ρ;ι^€€) ίδ ν(ΓΓ^ ΗιιιχιοΕοα$. ε»1|€(} ^^μ.»φορο?, 1)«€ΐιιΓς ΗυΓ- 

Ί* }'ή|Μ4«} Ργο >'Α/κΐΐ^<ΐ{} ρ«ρ 58η(ΐΓ^. 0€€λ6οο«(1 Ζανι, αΙκιοΑ^ Ιίϊ^ §40 Τι/ίΛη», η Μ<«ί»3•ζ*»ίΓφ'. 

τηττάΐιφίζνφ^» ΖΕΤΣ. Τ/ ίί» άγΛ^χιίίίίς κοίΐ* Λντ^ψφ 
ύβύΛΛΠ γχξ Λ^Μ κ«λ4ΐ> ΤΑν ^ί»)}ν. Ο/ ^ίν, Ατα-χ<ς ό Τ«(κ* 

ς ^βνβν τ« ΧξντΙν* φΙ ^2, χχ^άίχίρ α Φιηνς λτγ• τη^ φβί^ 
(νγγ(^ Ύ»ΐ¥ τροφών νττο τί» ΆζΛ'ί;»^» άψββίζΚ^ΐ'βί.— Άλλ 

ΠΑΟΥΤ. ^Εκύί»^ γάξ ζγλΪι ναυο^Ιχί, όίβ-η-ίζ ν χβφΛν 
τίΐ^νπτίμ,ίνν, ττξΐν αλύΦς ίίτρυννβα' ^8 κΜ:ΐί σ-ιτα^Ην Ιξχψϊλ&ψ^ 

ίτηκλνσ-Μ ΛυτΙν } «η ίζ το* ται Δ«^β^^ι'^»■ι' ;|ΐ ν/^ο- υ^ξ•^ 

Ι-τη^μοίΙ^^ Ητας ίν^υπξ'^ν το ζτ^ος τΐίψ ί«;^ν«» ^ίχ^Ι*^ 
ίςτ» νΐ^ΐί^ 'έ '«»^^ν)^ >* {ξ«^. ΖΕΥΣ. Ον«»ν ϊί (ΛΛ 

^ ςιγμάΙίΑζ."] Οαβ ννΗο Η»(1 ιηυίΐ υΓυβΙ Μοαίη^ οί βίφ 

Ιίββη 6^αα^ί^ οη ΐΒβ Ι^βκ^Βία/Ι τβ α-πτβ^ ί& (ββ ^ΐ^ρϋΧιαχ βιβν^'β}^ . 

νίΐίι ψΦ. δαςίι, ββΐιΕΓϊΙΙγ, ** ι τίΐ νί«," *8 ϊί α ΤΗίη§ 

νβΓ€ δίβνβδ ινΗο ΗιΗ ηη 3ΐνν»γ ^8β Γιί(1 (ο Ββ ιίοοβ, " Βν οηο- 

ίΓΟίΠ ίΗδίι• ΜαΩ^γκ, βη^ ^Ηο, *' Γιηςίε ΕίΤοπί," ογ, •* «ι 

- νΚΰο ΐΑΐίεο, ν€Γ€ ΐΗαβ ί^^αι$4^ '* οηοί." Αη<1 28 Τινιοη \9^ 

€ά, ΤΙιεγ ν?€Γ€, 1)χ νν»7 οί ΗβΓβ, οοηίίίίεΓβίί, %% Ιβΐήηβ Μ• 

3οΚ((ϊ, ΟΛίΙβθ " ι.^^^Γ8ι^ " Ι ννελίΐΐι ίΐονν ιΗΓου^Η Ηιαι, •* λΙΙ 

€0Β]€έΙαΓ6 (Ηβ Εΐιονβ Ι,βΐΐεΓβ ** αί οη€ί?," βη(1 ηοί, »« ίς 

(1<Κ><1•ίθΓ φ«2 ψορ/ας, ** α Ρϋ^ί- ν€Γ€, *' ϋΓορ 63^ Ογγ-ρ,** Ι- 

•* Ιίνβ ΤΗϊβί;" Ράύίτ^ • «Ηο ΐΗίηΙς %\ζ το αττβ^ «ΙμιγεφΙλ• 

ηαβοΐΊοηβ (Κεηι, (}θ€$ ηοΐ αο• μένον \νι1Ι, εοηΠΩεηΐΙ), ΓιςηίΓγ, 

€•αοΐ ίοΓ ιΗβπι. ** ΠηπΒΐ ζζ ΓεΓηεΙ εχρίπΤαπο,•*" 

Ι «ΐΓ»9ο».] Βχ ΐΗίβ ^(^/, Ηβ ΟΓ, *' αηο ΐηΟϋΐιβ εχριηίοπί," 

ιηββηβ Τ/Μί». ΐΗαΙ ίβ^ *' & Γ&ίΓαςο ορεη^^Ι, «ΙΓ 

■ • 1^ ίΐί τ• λ7γλ| άναίτιττ- ** β.* ί»Γ^.•*' Α8 ίί 7Ίη0» \ν«Γ6- 

1«/(ανον. ] Ι «βηηοΐ Γερ, ννΗγ α νείΤβΙ, \νΗοΓ6 ,ΒοΚογτι, υροο 

Ε^α/ηιΜ$^ νΗο ίβ ΑυζΗο^οΓ ίΗε Ιΐιε Ροιιηη^ οί αηγ ΤΗίηβ ίηΐ^• • 

<ηΗ€γ 7γλλ^λ//ρ», ΐ€Α<}εΓΗ ιΗβΓβ ίι, ΗΓορρ^^ οϋΐ ίηιΐΓβΙγ, ϊα •ο 

νΤοΓίΙ•, *• ■ρΐΓ^>€ΐο*Γη(|α€ ρβΓ- Ιηβαηί^ ίηΗ Γο ιτ»»<1β ιΗΙβ •»ί• 

•* ίΙΊ11»Γιοη€Γη;" ίοΓ, Ηον το ίίττ*^ άνΛ«τ3ΐΓΐ.'4;Α£νβϊ', όι•, ' 

«απ •1ί το αβτ*^ β&ηίχϊ *'^ ΡβίΤΛ^ίε-ορέηΗ» λ\\ αί βηα \**' 

** ρβΓρ«αο••?" Ογ, Λ*Λν%τίΙα' ννΗίεΙ) ίί Η© ^ν 11 οοΐ ίΐορ αρ, 

μί%•ζ ΡΓΟ- ανΛνίνίΙαα-ιΐΛίι•:^ «Β Ιΐ€ .Πι«11 Γϋίϊ«;Γ. /β^ίΓ 3ϋ(1δβΛ, 

άνανίΐαζ», ** ΰχρ&ι^ο:** Ηονν, ιΗιΙ ίΐς &πα^^ ΟΓΐβίηαΙΙχ, Ωοο<2- 

I Γλυ, €Λη .ίι ΓιςηιΓγ *• ι^βγ- Ι)«ίοΓ€ Ι/ΐ*4?'*Ι•»^**• '' €βΓί•ίη- 
♦* Λί11»ΐΐο ?'' Τ1ΐ€ πίΐΐαΓαΙ αη2^ 1/ Ύί'^9, \ί.ΜΛ9Λ1^ζ9ί^^^ ι Μ Λττίίί ΐ^ιι, Η^ ττλαΐίζίΐη «ντβν. Σν 0)ε μ,6^νητ»^9 « Έζ^ηφ 
ΐ3«ΐ(Μΐ«) «τρ^ «/»^$ <βγ<ίν ΤΗς Κίκλ»ΨΓΛ9 Ι« ^ίΐί Α/τηΐ;! 

6. *ΕΡΜ. ΙΙς«ΐί4»^8ν, ί Πλίτί.— -Τ/ «τ• ; νβτβοτ^α^ζιΐί ί, 

4«ι>. ΠΛΟΥΤ• Ουκ «€/ τίτβ, « *£ζ/ΐ*?, *Αλλ' οιτατλκ 
μΛ* ΛτΙα ν»ζφί ηΐιΛ * νί^φύίίς ντΡΛ τζ Δ^α;, «« οϊ^\ •νΜ$ ι ^ 
βί'ούνς ίΐ/^ί »^ χα/λΐς ά^ΑφόΙίξΟίς, ως μύλίς τιλί!» Μ τ\ 

^ΛίΊιίςΗ, Ι ΓαρροΓβ ί< γπ^λπι, ιΙμτΡ 
ιΙ)« Νί;(υ^6 οί >ν6%1ΐ(ΐ: ί« Γαείι^' 
ιΗαι ί[, Ιόιηβιίαιβ;» ΓπυίΙ ΊητΊζ^, 
ΓοΓη€ Ρβ^Γοο'^, β// β/ οβίί ; «β,ι 
>λ'Ηβη Λ Μβη, αι Ηί8 Οίτ&ιϋ, ιηαίί 
ΐ€Λν© Κίβ ννΤφΑΐίΚ Ια δι>Γηβ6ο<ΐ7 ; 

Ηλρρρηβ (Ο 1)ε Γοιιηϋ.} ογ, ννΐι^ι^ 
Λ Ροηυιιβ οοίτβδ, Ληγ ^Υ/α^^^ 

\ΐη€Χρ6Λ€(1ΐ7. ^ 

Ρ/Λί8 Η«Η 6«6η Γ«ςΙςοηε() (^ 
Γαριθίη^ 0<κ1 ο£ ^?/<Λ^/, Ι)β^. 
εβυΐβ ΐΗεχ &γ€ ίουηό ίη (Ιιβ 

ϋι«ιτ.1'£ΐν£8^ 1>}ξ Ριβϋίΐ Ιιιιοί νίΚ 

ηοΐ ίωρΓορβΓίγ, Βν /*/«/«, ιιι|% 
4€ΓίΙ«α<1 (Ηβ Υ€αΙ ΡίιΚ9\ (Η«| ^ 
ίβ« !Ηι( (Ιιβ />«νι7 ρΓονί(ίε8 ίο^ 

(ΚβΠ3. 

1* Σ5^λ«>ι^ ] ΡΓορ^Γΐχ, ** % 
« δ\νίη€Κ€Γ<1*8 ννΚίρ.»• Τ4ϊ0 
^Λ^ά^ ΟΓ /?5^^, 1)€ΐαίη<ί «Ηί^ΐι 
Μρα ΟΓ ΗοΓΓςβ, ίΐοοίΐ ψύΧλη^ 
ΐο ΐΙβΓΐ ία Α Κ^εΟ) ιν&β €α116(| 
υσπΧηγξ•^ %θά ΡαίΙ οι ύϊΉ 

ΓθΓ€ ιΒεΓπ, ΜΤ8» ιΗβ δίςηαΐ ΓυΓ ]^ ντοιιΜ, Γο, Γη&1(£ ν€Γ7 ςοοίΐ 
8εηΓ«: *'ΤΗ ΓβίοΓΡ, ΊΓΙ^βΛνϊΙΙ 
•* ηοι, <?/ #ΛΓί, ΙΐΑνο Οορρβϋ 
** μ{>," &Ρ. Ογ, ρϋΓΗαί>*, >-. 
/ί//^Γ ντοαίίΐ, ΗΰΓί-, €χΧ6η\ια(€ 
9ν«β«'8 ίο|•ιτ»?Γ ί11 υΓα§5 ΙΟ 
ΡΙλ^ηι^ \ίγ Γλ^'β^ϊ' ιΗ« ιΚίδ 
Ρ*β*ε*^ ίοΓ \νβ«ΙιΗ Ιο Ηονϊ ΟΙΐ£ 
Λϋί \0^^ ^^βη, 1>ιΐ{; «»^^, ιΙίΓυννα 
ρρϋη Βγ ΤίΜοη ; ΐΗαΐ ίί, ΐΒιΐ 
^>»0ΐι ΗιΐΙι, 6υ( 0η€€^ ία Ηιβ 
ϋίί^-ιιηιβ, Ιϊεςο ιοίΐΐ)^ οΓ Ργο- 

ΓονβΓ*:!^ ρυηΐ.ίΐιβιί ίοΓ Ί:, Ιιο 
οφιΐϋιιΐ^ ννοΐιΐύ, Γι»Γ (1ιβΡα{αΓ«; 
1)β ίιμζΐΐ. ΤΚβ ΕχρΓίίΛ'ΓΟΛ 
ι\α«ίναξ, ΙΒ ηΓο^, ίη (Ιιίί νβπγ 

55η'€ οί" «»Γί, ΟΓ /9Τ'βηΐ€^ \>γ 

Ι.ηςΐαη ΗίιπΓβΙΡ, ίη (Ηβ 6ί(4:£η(Η 
ΡΑΓα^ΓΑρΗ υί ιΗΙβ ΏΐΛΐύ^Η€\ 
ννΗίςΐί, ιΗοο^Ιι ίΐ 5*, ΐΗβΓβ, ,οοι^ 
ν^οΓίΙ» γβΐ ίϋίΤ^β ηοΐ ίο ίΐ8 
Μ64ηίη§, ίΐΌΠΐ είςτβ δβτβ^. 

ηθΓ«41γ, ίοΓίςΗεκ Μ€θ, 5)τ Γβη- 
(Ιβηο^ ιΗ^ϊγ Ηοη^ίΙ {οΔν^\.^^ 
Γύΰ(:«Κ>^Γυ!) «η^Ι (Κ&ί, ηοι αΐί αί 

Γι"ΐί*•€Π3β Οό(ί Οί ^^μΐίδ 'ΐΛ, & 
1ί((ΐ€ 5ί1ϋ\ν,. 141(1 (Ο ΐ€θά Γυ€Κ 144 Ύίμ,Μί, Ι) }Λ^ΙΤθίνΒ^ξ»7Γ(^. 

ΐ λί?ν««, >$ »■?« ζΓολΛ8 ίχλίλβίβ-βί Ιχ. ΤΗ /3/β, *#λ•ι;) ίτ^'* 

Τ•Ι700(^' «(ΤΙ τ^νν ^εν άγχ^&ν φΧίγβ/ν 'όν}βίψ^ ΊΒ^τηρΆν ^ί 
ΊτλίίτβΦν ΐψ τχΐς ζτολία το ττΖν β;η;^0?7«νν, ρΛ§9 Ις της τμ- 
ύτας ψττίτήάΐ ζηζΐίαν, ^ α-Λγη^ηΜμχί νζος Λυτϋν, *ΕΡΜ. 
^ £ιτ« ττΖς ίΐηϊ^άψ κχΪΛΧίζιτς Λυτ^ς, ρο^ίόίς φιυγίΐς, Ιΐη. 
ίϊ^νς την α^ύψι ΠΛΟΤΤ. 'Οΐ^υ^ΐξΧΛίς τότβ νϋς ι^ «ρΐ/ΐτν; 

8. *£ΓΜ, ^£τ< ^« /£«< >^ τντ» Λνοχ,ξηοΜ^ Ό^ς τνφ>Λς 
αν {ί}ζήτίΙ»ί γ^ς) 9ζ νζοσίτί ^^χξος »^ βχ^υς %λ τφΪ9 -σία^ 
λόΐν Τ9τ¥Τίίς ΙζΛ^Λς *(χ•ίς, όίς% νβϋΐβίς «ττο^λβνον ι\ς ν«ι 

Ηκ αΑχίτ^Λΐ ζ^ίίΐΰίζ', οΐϊ* γζν τ^Λς έτχ όλίγνς Λντϋν Μτω 

οΐί ^νΑξύίΐΛζ β/]«ί;, «V τί >^ ΐίζ * βχ^κήη» ττΰψΐ^ν φί^' 

Τις, ίίρρίψββΐ» αύτίίς, 9^ * »τ1^*» «λΤ ϋλιζοίτΜ9, υ^η^»- 

^ ρΖτ^Λΐ νό^/ζονίίς ντΓό 0-5, όΤί ι«ρ £τίί Ί* ΤΗΐ» Μξχ»ίν Μ^«; 

«ίντ^;. Πλΐ]» Λλλοί 9^ (τν ΛΨ, ίύ β/0ββ, ΛΤί οριοΧύγί^^ίΛς 

{μ Τί %υηί^ζ β^ιχυ^) ζοζυ^ΛνίΜπ Λυτζς, Ιζωμιψγ ΤΜίττν 

Ιζ^ί^ί^νινβτοίς. ΠΛΟΤΤ. Οια γ^ξ τ•/ντ•», ■•<»$ ι/^<, 

ο^ΖτΒ^Λΐ Λντό7ς, ^ΰίλΐί η τυφλόψ, η οψλ «λλ«^ ^< -νμν- 

ίς-ιψ ί *ΕΡΜ. Άλλα νας, ώ Πλ»τι, ύ (Αη τνφλάί 9ζ 

«ντο/ νάζΐις ίΐα-ί } ΠΛΟΥΤ. Ον τυφλό), ώ Λ^ίψί' *«λλ' 

)ί Λγνοιχ ν^ « χτΓοίττ,, αίττίξ ννν κα'.ίχιαα τχ ««ί/?«> 

. Ιζησ-χ.άζαπψ χύτΐις, 'Έη ϊε ΐξ^ αιη-ο? νς μ,η ζτχ^ΙοίπβΝΠΨ 

^ α^ζφος ίΐην^ ζτζοτΜτι-ίΤόΨ τπξΐΒ^ιανφ^ ίίχσ-^βίτχΐύΐ, ^β/ • 

^ Χξ^^^' ^ λ<9'βΐββλλίβν, >ή ττοιχΐλχ Ι99υς, ίνίνγ^χνα» λ»- 

τβΓί. Οΐ 31 ανΓβζο-ζβΓβίΛ'βΐ' ο/β«{νβί '•^» τβ «ίίλλ(^, {^«σ-ι 

;^ χζΰ-όλλυΡ,Λΐ μί) ΙνΙνγχχ)ι6>}ίζ, *€1ς ϋ γί τις χντοίς βλ•» 

Χΐο-ογνμ^ωτχς, ι^η^.ζί /*«, ^^.λο9 ας κχίξγήωσΊίον αν «ν- 

των άκολνΜτΙο',ΐΒΓ, τα τΆλικχυτχ^ >^ Ιζ^^ίς χνί^ά^^ν ν^ 

■5 χΐύ^ξφύίν ττ^αγμοίτων. ΈΡΜ. Τ/ «ν, βτ< » »ντ« ίϊ34 τλ 

ί Χζ*'ι^*•3 -^ ^'^^'^ -Λ^Λ». '^ίτ/Ίαν^ ^ νίίρνν Κυρνν^ χατ' 
* βα^υκήτία Όο-τΊον •■ ■ & ηλιζάτχν. *' 

«τεί^ίότ κλΊ* ηλίβάτΑν.] ΤΗεΙβ δεε ΐΗβ (αητιε, ία /'/ιι/. «τβ^ί 

»Γ6 ΡοκίΐςίΙ ΚχρΓ«ή1οη§, ΐβΚίΟ Στ»ίκ. Ιναν). 
ουί ϋί ΐΗε Γοΐ'οννίηβ ΟίίΓκΗ οί •|• τ«ν άρχην.] ΡυΙ βιΙνεΓ- 

Τ^ίβ^ηϊί. Ρα'ϋίίΓ. ϊ>ιύ\γ^ 9ηΛ Γι§οίΓκίδ «* 3 ρΓΪη- 

"Ην (Πεπαν. ΓοίΙ) 5π .;ζρ»> ^'^ίύ- οίυϊο," οι, " βηΐί οιτ.η"•." 

ττλίίιίΐι 20 Ι^»«ν«ΐΑ;/1αι ; Ν^ ί» ης άφ»*^Ύρι,% Λυτύζ, ^»ιΟο» £9 τι)» 

VI «γν^Λ ήιώς αύχές ^( Ι«»%^λΓ^ η •9μΛξφίΛ Μν, 
Ιίι^θί» ^ΑνάίΙ» Ιγωί\ας, ΠΛΟΥΤ. Ο^κ όλί^»* ^ '?^ $ 

ϋΑΟΥΤ. 'Ε^νιι^βίτ τκ ίΑυχάψ το ν^ϋνορ αίΛ^ΑβίσΛς τ^ 

#*^^, 1^ ϋ Μΐ'β*», ι! . μΐ9«τλ«ϋ;^ί«^ 1^ 11 μ,αλΛΛίΛ, /ζ 

ΛκΚ»β($ΜΜ^,• 1^ ^»«^ν«ΤΙ«^, ||Ιΐ/»)«« ΜίλΛ€ΐΙ9 ^Λξί^Ο' 

4μ¥^Αε]0ίΛ», ι«λλ' *ί««ηρ «^χιλικ» η «Ι ^φι»(, 1«(^ τδ» 
ιίιΙΜΛ/λΜτ Ιι^νΑινικ• . *« οΙ^« ίνως : ι} «ι^ι»ί« {^««λ»» 

#Τ|.#ΜΤβ"9φ'^»'<^^^^ν9^ «^ 47λ!<)^Ι«ΜΙ•}«( Ι|Τ$9« 

^ 9ΝΝμ»Ρμ;#« ^(ΐίάς-9ξξΛγ^ΑΛ ιί /Ε4ΐΐί^# ίίι^ϋθι. π ΑαΤΤ. 
Τ• «τ•Μΐ { *^ΡΜ. /^ι:« τΛ9θη^46η^^ 4#κ «ιη97!α7•|Μ^«, 
2ΐτ^. ιΐΐι μ«λΐΓ•. ,ΠΛΟΥΤ. ^4ξζΜ^ύτ9ί ^ι»ι««'μ2$ 

Ι^βοεβ 18 ΐΗβ Γεοοη^Ι ΑοΓίίΙ οϊ Ιη «γΗΙοΗ ΒβηΓΰ ΒίΜ^β• ύ^ίβρ•, 

ννΗοΓβ ι&ΐΓ^ . Ρ€γΓοο ΡΐιίΓλΙ (β ΙΐΑΐΗ Μΐ-θ€ΓοΓ6 Λνίι^^βΛ, ,Ρί9* 

«Γ^5ι<^•, .ηρι 1» {>£ .ίομ9(1 ία ^^• 

1.'βχίςοο•• ζωίψβΦμ» ιϋη της 'ΑτΙμικ• Κ«/ /μι ιτ» Ιχάμι^φς ^ 

ΙΙΛΟΤΤ. £0 νΜΐι^, « *£(/ΜΜ9 χαξ»γΛΦγα9, 9ΐηί £* ν* 

5 νΐρ^νκ^ιτ. Άλλ« τίί « ψ«^ ντ^ Η-/, καΒΜτίζ ιηίί^ 
Μζ$ς λί^ψ } *£ΡΜ. Ό Τίμνν ¥τβ«•^ αΜττΙα νλ««^% 

,.β^ 4 Ώ•9Η ΐΚΐΓν•;, Κ; ΐί Κλ^•^*», »^ Η Ζ•φίβ6, 1^ ΐί Άρί^ 

^Ον•λν ι^ι/ηί^ τ«ν» ^ΑΜ^ ϊ•^νΐρ«ρ#ητ• ΠΛΟΤΤ. Τ/ δ» Ιη^ 
«κχ-«λλ«7)•^ι3^«, ω *£^^, τ«» τ»χίτη9 $ « >Μ3ί# 2» «ν 
«Ι^Μΐίί Ι',βηϋ^ΐ' Λΐΐ0λ•γΛ9 νρο$ «(»}!«(, ν«« τ«λϊ»»ηί.«^^ 
τ•^}^9ίξαηίη^Φ9. *£ΡΜ. "ΆλΛ^ί δβ{ι τ» Δμ^ Μ« 

»5 ΙΟ. Π£ΝΐΆ. Πμ τδινν Αίηίγνς^ 2 Ά^ν^'Α»• 
;^ιι^«7^«τν > '£ΡΜ. '£«^/ τν%ν/ -τ^ν Τ^ν« «τ^κ^Ιι^ 
νχ• ^ Δι^. Π£Ν. Μΰν « ΠΑ»τ«( ίκί Τ^αηΛ, φκ^ 

«υΙμτι «»ρ«^γ«, τ^ Σο^/βί 9^ τω Π04τ» γι»ν«Μ^ ΐίν]^ 

« Π•ι>/« 2«««9 ι§ -ΐΜίί^ίαΠ•;, 0τ$' Φ /β•Μ» »)«!|»« €<χι•^ 

$ίς § Πλ9τ•$ ν»:ΛΧβΛίΦ9 «ντο ί>2^ ι^ *^^ *νΧ1^^^ 

(•;ΐ&•<•9 τί» ν«έΛ«ι) ^«λ^βΜ^ι^ 1^ Λγίηί* ^ «μιι1•» «ιτ»^ 

±ζ ^'νακ» ««•}« Μλι» ^^ * ^ΛΚΦς 'Λΐ ^/9γί3ηψΛ'•9 ; ΈΡΜ. 

'^Είβξι .ΐΜντ«, <? ΠΐΜ«, τω Δ<<. .Π£Ν. Ά)η(;^ο/ΜΜ.^^ 

^01. Οντ•$ ίϊί τ»;^» Μτβίϋ, Φί*9 /κι «η*» «ΙιτβλιΑ^ 

^θί(Η^ μΪ9τ• •π»/Μ«, ί^^β9^9ός κ τ«ν τ*^^!}" }<ιηλι^% 2•• 
)ρΗ /3ι•' ζ«ήτ, 1^ Ί* ιη/ο$ «ντο ««-«(λί^πο, τ^ Κ νι,'ΐιΜ 
1^ «-•λλ4^ τ«ντ«(• «σηρ ^Γι^ «λλβτρ<« νχ•Α«/«««Μηι• 

. II• ΤΙΜ. Τ/»κΐή» ίχΜΤΛ^Αφ^ι η τ$ βΜΧορΛ»Φ$^&^% 

^€9ηηίηΙι. 8βϋ Α}••βι.ρ]», Ίβ ** ΐ4>οΚίο§ ΐοιν8Γ<) ΜιρΓεΙι^• 
• ^μ;.] Α Μ«(•ρλθΓ, Γγοπ) Ιη ιιοίΗίο^ 1)αι ι&ιν'^^. . «κιτι «?»^^» ίξγατην ιζ (Αίσ^οψάξον όβχλιίσνΛΐί ; «λλ' ι?- 

τ*«« ^βίλ« $χ»Μ9 τβΓί Ι^Λίλοΐί κ} τοΓς λίθοις ^νΛρίψάτ* 
*£ΡΜ. Μΐίί«|χ^ί, Μ Τί/ΑΑ;^ |;4^ β^λϊις• β 7•^ βίι-^ριίτιΐί- 
βιΊβΐί βΰύ^Χς^ αλλ* ΐ7«7**^*^Ρί**^( •»ί*ι, δτΟ-Λ β Πλ^0•* >' 

τνχνι ^χβ το» 2λ^ο^9 ΛίτοΓβις τϋ^ νόν*η. Τ Ι Μ» Κ*1< . 

7βκ 7^Ρ «^« Κ; ^•<'? Κ; αν^&ρννικ μισ*^ Τ«Αο»^.^•τ^»• 
τνφκοψ, 9ς τκ «ν «> 9ύ Ιν»)ρ{φ«ιι» ροι. ^χμ^τιγ 1ι«1λλ)|• ιο' 
Π ΑΟΥΤ. *Α^ω(Λ49, «.'Ερ^ί,. »ρβς τ2'Δμ» (ί<ΜλΛ)^χβ-~ 
λ^κ γχζ ο. αί»$ρ*ητΟ• ^ ^τ^»μ$ ^οι 1>»«ι«) /ιαι} τι «α«ον 
Μττίλ'^ω ^ξοσλαζων, *£ΡΜ. ί* Μΐ}^1ι «ηκοΜον, « Τ«>«•!.* 
<τλλα τ« νανα τ«το ^τ^'^^' 'έ '^'Ρ'Χ^^ ΛοίΙά^λωψ^ ^ξόΐηνα^ 
9(ύ χίΐξί λβίμ^ΛΜ. τί» αγα^Λ» τν^ιι»,."*} «τλΐίΤ•• «ταίλΐ•, 1 5 
ιϊ^ Τσθ* 'Α$.ΐ|»βί«>ν * τί».«-ραίτβ,. >^ ύτγρόρ» τ<νν «;ι^αζΐΓνν 
ΙκιίκΑτν, μ«»ο« βΝΤΤ0Γΐν^«/Μ«»*Τ»., ΤΙΜ. Ον^» νρΐ^ΊΤ ^ίθ/Μ.«•* 

|«ΐι ιν•;^λιιτ^ ^•».7 ί«ανο( ι^οΚ^τλβτΟ' η ^χιλλΑ' τ« ^* . 
2λλ« ιι!λίΐ/[ιΐοιιΐΓβιτό( ι»^ι» ^ιι^»όί ^•»• «τλιΐ0Ία^ο»!ο(» 

'ΧΡΜ. 0^«( ; τ«Ίί »νι^3ρ4;«-*>( |. 2α 

Τ«» ^1 φί^Μ Αί\'μΛ^9 αντμί» τι «^Ίι^^ότ τι ; 
Χ^} ^1*119 ι»«^ {τ μ»αατ$ρΜνο» μ,ίν •7>αί σι, τοσ^ντα νιτ 
«ΐΜΤ«ν λ•ι>»«ηνον9ι$τ«τ». ^σό^ιο» ^2 μίί^Λμως^ »τ«^ Ιΐτν!• 
ξϋ^ΛίμίρΛη σί τ«τ $ιμι. ΤΙΜ. *Αλλ« ^^ ^ιν» «Ι '£^^«> , 
«}: τ^ Δαγ «τλιίηι χαί^Κ τί»ί Ιτΐ](Μλιίβ(* τ»τ•»Γ ^ Τ6»25 
Πλ«;τ•».»ν «ν λ«^•ΐ|κ.•. '£ΡΜ/ Τί ^1) ; ΤΙΜ. *Ότ* κ^ 
«τάλαι ^ν^ρί*» ««««ν 4^1 α7τλο< δτο; «ατιηι. κόλα^ί τ• 

«^νχ-αθιί» λα^θιίραί(, «^ ΐιτίφ^ηο» άποψη»»;* τ^λος ^^, 

^^ 9ΐ>ί« «τόνοι; μι τοΓ; «>^ριχα;τατοι$ «αΙα^ν/ΛΐΌίίηκ^α, «^ 
{ ^τ* αλ9|&ιίαΐ{ ι^ τϋα^ξητ^Λζ «τ^ούτομιλνο'α* τβίτι »ιά>* 

+ Μη» β•χ*»β».] *' ΝΙΗΐΙ Π- § /Μίτ' αληθ-ίί. ί »5 '»'Λρ^β•ί»?.3 

«' ηίίΐηιηΐί" ιΗ»: ί^ [•ι νκ «Γβ ^' λΥίι^ Τγ«ιΙι »η<1 ΡΓϋπίοπι.*• 

νβηι Ιο Γ»γ, ίη Εη^ίβ] ** Νο• ΤΗ»1 ί•, 1ϊΐ£« % Ρπγπο, «π<1 

*' ιΗΊο^; αο1αοΐ<γ," ι ^. *' ιβΩι- ΓρβιΚ^ ηοιΗίηϊ Ιιαι Τ/ηιί^ «ηϋί 

•τ» «•ρ»τΛ.]. ** 1οΐΜ-€ΐυπι (Η6Γ(ί(>^^, νοίϋοί Ρλ10ιοο() «οιί^ 
*• νβΓδ ίΙίαΐϋΓ β1ί()ΐι'• (τίίβ τλ ΡΙαιι^γ^. > 

44 ^ρίΐτβ, ί. β. />ηΜ£€ρί,^*3ί€^Β, 

ο 2 λλ7» >4•Β Ύί^ωι, \ ΜΜ^^^ύΦττ^, νάνΪΛξ ά¥^ιβίηί^ς * ιί^4^«' Φί^ζίίν νίιΐτΛί, 'Ε'ΡΜ. 

ίΑη ίΜ ψΙ Λ99 "Χ 'τούν «ΕΓολλίν ίιπινχν 3 Ι Ηανο 
£()11υνβ«1 £Γαί*ιι»ι^ ία Γ^ηϋβΓ- 
ίΐΓβ «ολλαν, •• νϋΙ^ΐίΓίΛ ;'*' •Ί'( 
Ιΐί»?ό •Ιίο ίίόήί, Ιιι Γίή<5βΓ?Λ^ 
«/^λ^•, Αβ^τ. ΐ4'>. /τ'». 3ΐ. ΒΛ 

ΓΓίΛβΙςβη ι ΤΗ »», ίη(ΐβι<1. βΐ 

*• ναΐ^υβ,•* 6α{ ιΗ»ι ιΐιβ ϋΓαβ* 
οΓ ίΗβ (?Γ##> Το•^ ν 11 1 ηο» 
ι!Ιο^ τ<^ «-•λλ^^ (Ο ΰ^ηίΙ/ 
•• νοΙ§•π•.*' Αώο Ηβ, ΙΗ€Γ€- 
ίοΓβ, ι6η(Τ€Τβ 4^«λλ5ν .Ιχί4ν«^, 
Η«ΤΓ, ♦*ιοΐϋΐΑ»» ηίιίιΛ. Η« 
Ν ίη ιΐνβ Ηί^Ηί ; ίοτ Ι οουΜ 

ίΐιίι «τβλλά, βνκΓ, Γΐ£ηί6ΐ(1 

ίίβνϋν^ 'ίΛ (8ΐ<«Ίι ία (Ηβ Γβηηκ 

//» ; (ΗίΙ 18 ίΗβ, ίι ίίβ^η βρβ 
καθ* «ΙΪλ; τλ; (ί8 ίβ Π|1<1 χατ' 
α;•ί^«?) ♦' ρΡΓ Ιηιίπΐ ρϋΠείτΐ/' 
ΟΓ, '* ςοΓηρΙ<ί£*ϊΊΐ(ίο ΐηΐβιπ ρΰ- 
** Ηβπϊ;" »ηϋ; ΐΗβπ, Ηβ ςυοι^β 
ιΗί'Γο \ν«ί»<ίϊ» <>ί ΙΙφΠίΙίίμί: 
2νβάγΐος γαΐξ άλϋσ-τ.ς Μ*>»^<βί 
ντόήΐις ήβ*ι^ν έπικ^ίξβηΪΛ τ^ς χι- 
ψαΧάς. Ν >ντ, »8 κατ* βνίρ4χ5 
Γίμίίΐβββ ** νίΓίΐίτη,'* '* ΟΓ, ρβΓ 

** Γιη^υ'οί νΪΓΟ ,"-χαθ' κβ^ύ/Ιας^ 

ίΟΟ, 1)6Ϊϋ& 3 ρβΓΕίβΙ ΕλρΓΰβί- οο, Γποη, ΠγΙΏΙχ^ Γι^η'ί^ '•ρ€/ 
•* ΐιη^ιιΙβδ'ροΗεΓε», ίίν«-ρ.ΐ]6€- 
*< Γίί€ήΐ«ί«.'» Αηά, Α( χ«|• ^ν» 
Ίαχ, ^Ηα& ιαΙ;4Μΐ, ί« ΗΜ (!«τ«τη; 
•κ ΠΓΐβΙγ «χρίΜΐΚίνν οΓ^Μ^ 
(Η(Γ(ί<)η;, κ/?ιιί<^ ίβ•^ ιτ*θΑ• 

Βιί( γ^Ι^ «Γίέι* ιΐί; (Μ• ειήηοέ 

#Μΐι*>ΜηηΊρ^ Ρβτ1ι<ι«τΜΐ4 

«' α11 ιΗ• ΜιΙ^^"^ «ιμ «#; 
ίΗβΐΓ ΗβΜΓί 3^ί»/^ ^. ί^β^ί^' . 
8< ίΓιΑέγ Ηϊ<] &ΐί &«ίη) οο^Η7ά|| 
Η^^*^«^*/^ βι•, Ιϊίτν^, ΗίίΙί& 

Μ•ηΙιίη(1 €οηΐΓ(Ιε(1 οί οοιίιίη^ 

Γνί<Τη)% (ΗΐΓ, ιΗοο^Β 4/9*7^, 
ΑΓίέΙΙχ »η() ρΓ0|}«Γ)γ, Γ>^ίΙΙ«» 
** ρίΓ ΠηβοΙοβ ρΐ}1>«Γε•η|ο»»*' 
)£( \ι ίηυί), ΗοιΗ ίη (Ηβι Ρ »€« 
οΓ Βί'•ύ(ίρίΐίΐ, 8η<1 ίη ιΗί« οί 
ίνήχιΐι^ 1)τ βη(ίί'τ!ίοΛ<1,Ίη Ι1β 

οΓ Αβίρ \/€γ€: ρυι ίοτ ^ϊ^λ;);•Α§«; 
1 1 {5€;ηΰΓί1ί«ηίί, ΐΗβιίίοΓί,ΓπιιΙΙ * 
ΓΐβπίΓ^ ♦*υηίυΓοϋ]υΓ<ιηββΓ«ιίβ.'• 
Αι ΙββίΙ, ΤΪΛΐ9η οουΐίΐηοι, ροΓ- 
Γι6ΐγ, ιτβιπ Ιβ(ν, η<ί Γη:ΐΓΜ.Ηβιι 
♦* β II ιΗ€ Λ^Ιί/ιαηί'^ οουΐΐΐ 6^ 
ΠϊΟΓΟ, ** Γί»//• *>» Γλ/Α.'* η% η χΛΜπΛίνία μ^ λίγφνία Τ Ι Μ. Δ«/ΐ, ^« |Μ«»^ 

τ»»/. ΠΛαΤΤ. '£χ#ίιν /ΜΙ» Τ0/ /ο-ιν; ]: ιζ μ«»ρΐ ιι^ν 
»ίΜ# νιΛΑ^ νπ• πι ««Ιΐ}7•ρΐ!^ι1«' ν^«ν Η •γ«> μ η. ι ο. 
η, έν$ ^^, «}«Ίίΐ|χβ(, •; τϋΐν ^» ίίΐςωψ ΛνΛ»ΐΛΐ9: βοπίς- 

^Μ ΜΙΤΙΙ-4Τ» !§ Τΐμ«ί «ζ νΜΐΙ^Μί^, 1^ ψ$φΰί9ίΦ9τ 1^ τίί#« 

^^4I, ι§ ^Β^ι^*«^^3«^κ.>. £ί )*! τι ;^ι»λι«-ο ι« τ£ιτ .ΐΕ«λ<(«ν» • 
τ«ίτ• ν^^ πί, ^ΜΠ (Μ Ιίτ0ς άτ/μας || ν^ί&Λλλίς «ν^ρβίτ* 
Ιτ<^ΐίλ•Μτσ^/ ^1. Κ«Ι τότ» τιΛιοΙμΓμ 2^4^$^'., ιν; . 

•ί|ΐΜκ. Τ«ι7^ι^»^ «^1 μΛΧΛ»η9 χλΛμάί^, τΛντη' τη* 
ϊίψβίζΜΨ § ιί τι^«ΜΓ«^τα ^0I Π<ιν« νιρτήΐΐϋκιν. *Ώη . 
(ΛΛ^Ινς φΈρμαίς ^Τύο•)^ νί^ ίΐάηνν το Δ/^ |||} ^«4^* 4»ιι» 
ιτ«{«έ 9«, ίττΑ» }νβ]Μ»Αί; μύ$ ΈΤζ•ηηιγμί99Ψ, £ΡΜ. 'Λλ* 

λ«τρι«ΐ «ντ^. I^^ι^ ^ν ^€ν η,ά^ΐ^ ως ^ΧΗ' ^^ ^^ 
τ«ι θΐ|τ«νζο χητβίγβίγι τ^ }<)κίλΛ»ι* ν^«»»«^«« γ^^ \μ^ 
ζ^ΑνΛττί βιι* , "^ 

νίιΐιοαΐ ίη6(1ίης ίηα«Η υροα ί(, θν '^ο» αττ^λυτ* Ιγ* θι£» ί^ιχ^ 
ΐ!ΐλΙ ^η^^ν ί» ΙλΚβο, ίο κΗβ ?12 ίν^α /Γ;;» •^ 

(«ιηβ Μ•ηα€Γ9 «β ιΗ€ Α<Ιν€ΐ6 { {ί/(^)«$«.] Τΐιηζη*% \νοΓ(Γ 

^ν€ΓΓαπιροριι1αιθ€θΐτ)ρΐ€£ΐ6ΐι• || ««σΊ|?αλλις ] Α ΜβΙβρΗοΓ, 

" άο," ΟΓ **•ίη υηίνβΓΓαιη.'*— ίΓΟίη ρΓββϋβίΪΛ^ γοΜΏξ ν/ο• 

ΙΊιηο^ ηο Α€ΐΓοο, ψτϊίγ ΕΓαβ- ιη«η. ΡΛ^^. 

Μ«ι ϋΐοοίϊΐ ΐ€ΐκΙ«τ ί(^ .^^ »5 ίαβ• § η ημίοττάτη Πηία,] ΤΙ^ 

♦ ΙιτιτήΙκο•.] Λ&»«#, ΟΓ, ^^- (11 /*>»θ•.] ΤΗβ Λ#5 Ηλΐ1ϊ.ί( 

Ο 3 ι?• τίΜ^ Τψΐ0 ί Κίβ^Αί^^ ΐϊο 

1). ΤίΜ. ΠιιΗοι^»*£^, 4^α2^ι« «λϊί)ι^»«τ. ΤΙ 
'^ξ Λ$ Ν} «ΓΑ^οι ης, οττίτΛ* οΐ $*ο) 0*4ζ•ί*1^ } «β71ι)τ ϋξΜ 
7«^' Λς όΧά /(Μ «ρά^'^Ι• 1/ΛβΛ%ίΐς τον «««βΙ••|Α«Μ Ι| 

5 ψο^>9 1: »1^ «ί^νιιτα;, ^ <το0ν»ν?άί( ^^Α/^< ιΐτα^Ί•- 

τβττο, 1^ ιίκ οίΓοίρ Ιπ^ όν*;ς ο^ »4Κ«ΐ«ις ιΐΙι7ιτ•* ^ΛξςΛγω^ί* 

ν«Γ^ τ» ^θίνν' ί>^ ^1 II 91-1^ Τ)^ Α/τ»^ Ι{ ΨΪ9 )ί^ΐ9 4^ 
9ΜΓΐιι^9ΐΛα$. ΙΙΛΟΥΤ. Ό |Βι^ *«ΐλ4λν9π, 1^ ^ΜΙΓ 

«τίριν*»•* «ναιηνψν 7^ ^ν• 'ΐ'^ ^ΐΜηκ^^ο» ΐ2«Γ(Χΐ^«ν' 
[Λ*Κλ99 ^ «ΙτΑκ» Σι ψ^ί^ θΐΜ^αι^ Χΐ?ν^> •4Τ<ί«ΐΐν-ΐί|τ 

Ιο 5ε ΙΗ€ Ιίπηβ &$- ύν«;ς«ρΜ-«, 
β^οιΤ^ίη^, ** εΝηη ^ί!€εύλΐη.** 

ίΛΚΛ 'Τ'ίΡα^ Ιμ«« ΑΜ^ϋ ι««^ 

Γ^, **ίνοΙ)»8."— Ηβ,Χ>ΐΗ€Γ«ΡΪ]β, 

ίηΐβι'ρΓείε ΐλ« Ν «γ6 ν^ί^αμΗ» 

π»λ^β ι^1«ι*»^7)^ ^ηλ, Ιι«τ«ΐ| 
>χ ΡΙαίΜΐ^ διχΗ.β, ** Ι ναι 
^^ ΰΛηό />ν γου, ίο «κ Ιο Ι)β ί»- 
«'?»^/ί;'' Ι Γι>, ΛίίνόυΊί 

ΡίΜίΜΐ (€1Ι ΤίίΗίη. 'Λΐ\Λ^9/ά 
αυηλδ-λν, 3ϋ11 β^^νε, ι\αί Η€ 
νοιιυ |« ^; ντΙιΊςΙ» 1ι« €οβ1(1 
ηοι νβΙΙ άο^ζηΛβ^Μ^ρίηνάίΨ- 
Ι^ ίγ,μ ιΗβ Γϋτϊβ ΤίίΛ«. Ροτ 
ιΗεΙ« ΚΐταΓοη», Ι ε^οηοΐ ^οΙ 
€οηο-Ιυ(1β ΐΗιιΐ ίκΐίαΜ ντηΐ ίΐ» 
ιιμβύν ά«ΓβΓήσβ((«α#, ♦' α ν«1ΐ:> ΐΙΊ- 
** 8ί€ϋ»Γ," λ£Γ€τηΙ>Ι]^ (ο-ιΐνιλ•. 
&Μν, κΙ>ονβ. ΑπίΙ^Ί})»»^ <)οΐ1ι 
ΐΗβ οιΗεΓ ^ΓακβαΐΪΝΐ^ 67 Βτί^» 
ΐΗ»τ, ΐ^ηάέτ Ίι \ (ο |Κ•(, ιηο(Ι 
ρΓθΙ»6ΐ7, Ε^^ΛΜΐ ίό^ίοά «Ιιβ 

Χ4• "^ΙΜ ΛΓ$ ^^I^Γ€, οί όβΐης β§3Ϊή «η- 

Ιο.Ηϋλνέη, 5> Λ€ ν^βγ οί 
ΑίηΜ^ Ιβς8ϋΓβ ^νρΊί'ξτ 1ι•(1 ογ- 
ίΙέΓίίΙ.Ιΐίΐή 16 ^γΙο^ υ^ ιΗε Γ^- 

Τ1ιβηο1εΛ6ΐ«. δεβ «1)•τ€, Ρ«- 

*Ίτ/ΐι«ΐΗ ΓεηΛΓβίΙ Ραΐ&ίίβί «"^ βΐ- 
••■<ίύ»,"1 Κηον Λοί^Ηχ; ηβΓ 
()ο Ι 1(ηο\ν «η/ ΓοεΗ Α^^νεΓϋ βδ 
βΛ^είας^ βα^ίως\}^']ί\ξ (Ηε οηΐγ 
ΐπηΐΏ6(]ί&ΐε οοε Γγοπι βα^'^ζ, Ι 
πιοίΐ ο^'π, Ι Ι(ΐ)ο\ν ηο(, ννΚ&Ι 
έοΠ οί Λ \νθΓ(1 βαβίΐας ί$, ΛΠ (3, 
ΛεΓβίοΓβ, ςβηιιοί ΙιεΙρ ιΗΪΛίς- 
ί*η§, ΐΗβι ίιια'αΜ ν/το^'^ ίΐ |9«- 

ίαηηε λδ κάτν <^^ν, ** ^ίεοτΓυιη 
** ίΓΓ.ρΓη§εη&;''»?ίρρρΛΓ8,ίΓοιτι 
^Ηρ}3αηαι\ ΛΟςουηϋ ο£ ιΗε 

•Ι* ίιΐΓβί^&ον/Αβί.] 'Τί'Οίηαι Μα- \ Ττ^ΜΙ^ .$ ^Ι*«4ιι»Ι&ξ#!Ι'#«» '5• Τ0Κ« '' φ ΑίΟό/ΜΐΜ» 7»^ 4»νρ ατι ^ανριίτικ 9^ 9νιΆβ*ξ» 
0^ν•( Τι)» ί0'χ»?»4^» #»^9^•τ οί««1(9ριβσ^/ιΑΜθ( νιηρ τον οΓ Λ^^^α ννΓΓβ έηΐΗυϋ»Λ•, νΗο, 
ΙΑ ιΗΗι•$())ίΥI^ο^(^^^6*η^^(1 ία 

υρρβ»Γ οί Ρίρίη§, ΟΓΟΓΠΐΏΪη^, 
^ βπίΐ δΗοαιίιι^, ΓΛίΠεί! α ι;^^^^^ 

Άβ^.ηφιηξηί ία ίΠβ Μΐη5• οί 
Γ ΐΗβ δρί^ΛβιΟΓβ. ^ΐ€ρί». ^β^- 

Καρ^, ΐΗβη, ί( νίζ» υΓιιβΙ ν'ιιΐι 

ΓαοΗ ΡβΓίόηβ, υ^η &ηγ γ*/^»- 

(ίυη, Ίη ΐΐιβ Μουΐ,Ικ οΓ ΓαςΗ «ι 

^φοη:β}ΐη&Ηί, 

Χ,^ϊγ/^ ΜΤλΐ Γ€£|ς')θίη| ρρ ιΙί€ 

^^ί, ησΐϊίαί/ί, ί^ιΐ€^ ^ € ^ β . 

ΘίπίΠΐΌη ύ (οΙβΓίτίΐβ .ΜίΤει 
ντοο1(Ι η«ν^^ρ«^<1οη. ΐΗα$: 

Ιλ ιΗε ναβ•η ΐΗιΐί> : ^ 
^ΐΗΚΜίη, αηίαυ ίζΜΐί 

Χΐ^νβ-^.} Α» ννΗςηΙιβ €οιΐι(- 

€ι) ΡΛΠύί. 

]| -ίΐ»*ί τ&τ0(.} «* Το Λβ 
•*Κ€.Γβ.*' 1ι ιβ Γυρροί(?< ΙΗ« 
(όνοΛ Τ€£XίρI^, (Τ $1«(ΐ»<% σί 
Ρα» Λ«Ό(1 ηβίΓ Ηί Γ, Ιο ^έκΙ^ 
ΗυΓ^ι) 0ΰΐ(γ 1ιβ ο^ΰ{< ιιρ 1ιΐ« 
&υϋΙ ς ΐΓηρ)ϊηα«η(&1 

•• ΗοβίβΛ' ^ μίτη ηίψΜΛ^ &«,] 1%€ 

«τίΙΙ) ΜολΛλλΛ: Ψοί Ρ*α<€ΐβζ9^ 

•τ //ί/'«Α//, Ι» ρτοροΓ€ », •μ1 
ύ•ά%, ΐΙίλΙ ι1ι«;γ Πΐί^ΐΓΜίί| {|. 

•οϋ ΜαηΗίηίΙ^ ίο ϋχ*( Ιΐι« "* ^βκαι οϋβηνΛ βοαρβΤΊ 

ϋιτοΓ ι νρ&ΒΒ». /«Ι«τ. 

* τ2» βλλΜ 1 ι €Αααο€ Μρ 
€«-'θΐκ ίοτ <1ιί* Οοαίϋνβ €ιΙ«» 

'^Γχ^Λ»•* Ιοτ•πο«<ϊ».] Α- 

Ι^οκΙ, Ρλίπι, ΡβΓΟβχ,Αβά,ιιρ- 
ΟΑ ίοοΜ Οε€2£«α*, •ί ΟοΙύ^ Τι[ααι^, η Μίΰ^νΒ-ζΜΤ^' '53 


ε(>η:)υίΓ6({ βι ΙΪ16 θΑΑΐβ$, ϋν 

ίη(ίιτ)2ΐεβ, (Ηϋ Ηβ ννΠΊ βχβουΐφ 
ΓπίΠ€ Γι^ηιΐ ΑΑΙοηι, ννΚίίΛ 

ίΚκΙΙ €ΐβ»εΓνβ Α ^Γ^ΌΑν 1>%ι, 1>)^(1 

/>.'<///', ίητ, ρτίΓΪιίρΐ; ΐίΐβΓβ ρΐΌ- 

νν.Α• νροηΐ <ο ^ οι^ΐ'Βά ία ΐΗ• 
Ώβααβύ^ ΛΏά νηύί ντΒίοΗ ίΗ«ίί 

νηψ^ Ηΐΐ(ΐ^; έ« >νν }6νΤη ίΓύΗΙ 

ίΐ ί« ίλ'κΐ, {ζ ΓίΦΑννβΊ τό( λ/ 

1( ιΗί,ι 1>β, Μ ϋ •ιη (Ιγοο^Ι^τ 
ρ€Γ(αβ(1β<1 ί( ίβ^ίΐιο $ΰαΓ•, Ηβι-6; 
ο(ιΓβΓν€γΙιο# 7/η«# νΗΙ <ΙοΙιη- 
ρο'{Πΐ)ί1ΐΐί6«, ου( 6ί ^/|7# (ρ 
Μαηίίίηά, Ηβ ντίΙΙ ΓΓ««ί« Η)« 
οντο βορυΙςΙΐΓβ, ■((βπ Κβ ί• 
</μ^, Γ&ιΗθΓ ιΗ«η Ηβνβ ίΐ άοη« 

ΤΗβ ΐο\\οντ\ηξ νιβ Τί»ιβν*9 
ΕρίΐίρΗ, νηΓίβη 6γ ΗίιτΓβΙί•• 

ί&ίοϋνα ΆίΤμαι. 

{ β!Τ47Γ?θνΤΛ.] /λ^^Γ Ηββ ίΐ, 

βΛ^νζοντα, 1 ΐΗπίζ, Η»^(1]/ 
6ηιΙκ ΡϋοΙΐ νίΐΗ «τίττΙοντΛ, Ββ- οβηηοΐ ν?ΐ4 1)Ρ Γλ\ο *« ιο Γιιΐΐ.*• 
Βαί, 18 ίκ>ι ^«*9/{ον1ά, 4ρρίϋ 
β<1 10 ΥΗ^ Αιηι« Μ^ο [&9 1>« Ηα 
ί(.] Αϊ II ν^οτίρ^ 1)«ίη^ «η Α«^ίν& 
ΡβΓίίΰίρΙβ ? ΡοΓ, Λΐ'βΐχ, ιΗβ 
Μλπ ΟΛπβοΙ Ι)© ίαρροΓε^ ** Ιο 
*♦ ίιΛ Μά^ΜΓ ίηιο (Ηβ Ν^ι- 
<β^— Ιίιη^§Ηι>Ηο\»*ν<Γ, ιΐϊβΐίβ 

δβοΓβί \ί Γ€ΐ«ΓΤ«<} Ιο (ΛΜ^ νΦΐιίοΗ 

ίΐιΐΐ 7/ι»ί» φίο^Ηι. 1>β Λβ ί«Γ- 

ίΟϊΙ 11«ίίβΓθθίί)α ίοΒί βα^Λ^ 

Λβ ν/Α\βΓ. 

ίίπΛΙ^, ύ^οίβ», " ριοροίοίΐ,'^ 
όΓ, ** Αΰίόί ίύ«•(«1(ΐχίι :** ίΒϋΙ 

Ι ΪΜ^ Γβ*Μ»€Λ3 Ι»| '* ΐΌ^νΚ,•' 

ίη ΐΗβ ^^αηβα^^9Μ^ 5β€»αΓ€ ΐΗίΙ 
'νϊΓΛβ (|ιβ: &Ηηαη Εχρρββϊρη) ί^ΐΓ 
Ρί^Ρ^ηΐ Λ-ίαηο ιο Ιλ€ ραίΓβ<!^ 
ΤΙ» ί(βΐΗαΛ4 ίβΓπηΰό ίΙ>β ί*Γί- 
^!Α*£ α £^«0 (Ο ιίι« ΡοορΙΟγ 
*' Κο^ΐΓβ,•• 1)«ς•οΓβ Ηβ, νΚο. 
ρτΛρφλ 'μ (ο ιΗβπι, (1τ<1 ίΐ, (>/ 
βΟιΊοΕ ΐΚβΓβ ΟαβΛίοηβ, ** ^^Ζί- 
**//>*, ΟΓ, 7«Ι/α/ι7»^ Οϋί- 
•* ηΐβδ ?" 

'' ίυ; Ικ^β Έχ8κ^*τί>ί/. /λ- 
^ί*-."— ^ο ίΐ 18, »6ονβ, λνΙιβΓβ 
Λ/ΓΓ<••ί»';ί, βίΛι ηοιιΐί οη•^ 77- 
ί»δΛ ιο ']ιιρ'ίΐέτ^ »ηΗ Ι^βίο^ν^ 
^ν.ΗεΓβ Βίνααι γ^μΙκ (Ιιβ Ζ?#- 

•' ΟβίΓίΐυηι Γοηςίοο:» 4.οηβΓ• 
" ιη»νΐΐ/' ^Ι.ρ}}., 

^}9% . 154 Τ/5*##>, 5 Μ<ίΓ»»5ΐρΛίίΓφ'. 

5 Λ» τβ «Γρ27ΐ»** γίηίΐύ «^γμ;.— Κ«(ΐ τ•< τ/ τ*τ• ; Φ•5 τ» 

το νβίγ^ψ ΤΗΤ•» «νβ^ίβ^; α^ηλΛννβ/ Λυτίίς τοϊς λιΊ9«ι$ Ο ΐξ". 
ν^Ι/^Άτιτ ««^•ζοΛ4ζό^ίν^, ί Τ67< τοσ^το» ιτ«^νιρ!«'«»> 

μίνύ$ί τντ• ο/]^β«^ κ) Λ^αανύψ, άίψί ϊί)(^ίύ/ΛίΒΛ 4^ «ι^τ»;* • 
ντΦψΜ,ίΙίς, φβ^ι /^<ν, τ<ν β.χΓ^αίτ^ «ντ^ιτ £γΟ$Ιγ<$ Γ»«- 
$»ίνι7η$ Φ »»λ«ξ, ο ιτ7^«> ^ β|[«Μ» βατίτΛψΙΙ (ΛΜ «ξΐξβΓ: 
τ«» βρ«χΛ9, νί^ης •ΧΗς νΛ^ ψ•1 ΜΛλλβίιας 9μιι/Λ§»0ς» 
15 ΑΛλ' ίυγι ντΜ/ί^τ» «^«κβ^ΐΡβ;, όίμ^ξίίβα γ^^ρ ιτί[« «#ρ- 
«{λλ4νη ΓΝΛ^• Ομκ ΐγαϊλίγφψ^ «$ »χ «^Μλ»ηιη Τ/• 
/ΜίΚ^ «70^^^ <^^^(ί^ ^* ^β^« ;^^{* Τ^^4^ι^ ιήρΜ^^νηββ, «^ . 

Κ {^ δτΓβ^ϊΙ^»*»».] 1•ιη ^Ιϊ' ^ίίΐ; " Λιγ/ οΓ ίι αΛίηί'ΛϋφΜ^ Ιο γ•- 

(τίιτοί 6*;ίηρ οη^6Γ(Ιοο(1) Π§οί- ** 1ί€νβ λ Ρ^γΓοο ία >νιηΙ/* 

6ό• **• ΡΙίοβ, νΚβΓ« οα« 5ϋΰ^/'^Α^ 
^νΑιιχΙβ Ιο ΓηΜ€\ι ί^^ί^^ ύϊΜ * η9ΐΛ&»αΊ09 λΰνρ^Ι^Μ».] ' 

" ^?//^^/ 1^αη4'ον^τ Ηίπ», ίο ■• 8οοςβ ιή ΡΓ»ίΓ€ οί ^5β^^^6«/^ 

•*ΐθ5ίν«ΗίαιιΗ«^/Λ•ι>/>ΓΒΙο«.'* •' Ιϋβΐχ ΙααρΗι,** ίΠ-ΐ ίί, Ιΐΐβΐγ, 

Αι1^ ύ»ίρ5φΛ, Λν; Ν:ϋ[. ρΙϋΓ. ** ρυ&ίιΛβίΙ." ΤΗβ ΑοιΗογ• 

(χι^^ΐΛ 56ίη^ αΐ)(ΐ6ΓΐΙοο(]) ϋ^• οί Ρΐλ'ν^, ογ 8οοςβ, «ηηοϊ% ιΗ^ 

οίΗεβ *^-Ρΐϋοε& οί Γαείι Αά- (χ/'^ί/<Μχ» νν€Γ« €&Ι1*€ΐ ^«ί^ίσ-Ν*- 

*' νβη(40[«,«βΐ|^βεΡν'ΓΓ<>η8ΐΎΐΑ7» λοι, •& χύιγΑκίο^ι^&^ΐΜλοί, 'ΐγβ• 

8^^ 8ίίρΒ Μ&ηη6ΓΟ^ 1£χρΓ€^αα. 

* βρανον ]. Έρανος» Γγοπι Ιρ^' », #^^/ ^«ι Γκαΐίχΐάί^ Ό (Ι ^ηϊ (1ο- 

*' Εικβιΐ»ίηίηίϋΐ, «^Ηκιβ βνβΓ^ ΤΗβ Κ.β«Γοα οί ιΗβ ΗχρΓ«ί7ΐοα 

** οηβ €0ΗίΗΙΐΗίίΐ Ηίβ Ρατί οί 18, (ΙίλΜίΙο ΑϋΐΗοΓδ/βκ^^&/ιΙι« 

*' ιΗβ £χρ€ΐκε, ΟΓ Ηίχ ΟΙπΙ^ί'^ Αο1ογ$, ογ 8ί秀Γί«, Ιιο>^ ΐο 

Αη<1, Ηβηςβ, ίι Η<ιιΚ όεβη ϋΓ«:<1 Γρ^Ι^» ογ Πη^, ιΚκίτ ΡοΓίοηη• • «κ« »•(ΐ!ζίΦψ. τ Ι Μ. Κΐί). ΐ^9 ιλιγίΜί γι »9γ μ^Ιχ» ζη• 
^ίνΛ^βίς ι νπ• τ»ντη τ^ ίίκ{Χ>Μ. ΓΝΑβ. Τ/τίτ»ί 

ΜΛ/£μΛίβ% τρΜνμΛΐ^ α^'Άζΐίοψ ΜφίγόΨ. ΤΙΜ. Κκ/ <&«»« 
^«(^ΐΜΜβν, ΤΙΜ. "£» μίνίίς} ΓΝΑΘ. Λίβρίι^, ^ν )2 

ΐ6. Τ^ ΙίΤ^ ίπ» • #]ρ•Τ^», • ϋψΛφβίΚίίΛίΛζ ι ΦίλίΛ' 10 

<^^ Λγζΐ9 «λΜτ 'λ«ΰ^η «) «^ ^ψ/ίίΐρί 1* ν;(0^Μί )ν• τι»- 
λ«ιτ1«, ^(Μ>5^ιρ ▼» ή«(/»»• .•ΐΓ4τι Λτβίψτβί μι η-βίψΐβη πα» 
νΜ&ν μ(9(^ ν«ΐρ«ηίνιη»» Ι^ή^Μ^»^ |»1<«#«1|^ι> ι/ν«ι 
τϋψ χνπ,ρ&ψ, ΙιηΛη ηηψϊα Μγων9 ύίί ^ «^ «-/«βίιλ^•» ι γ 
^{ΜΜ^ ίίύμ»^^ Μλψ/ίίς • 9<ι*ΜίΓ(^ πξ^πήηίΗ, Φ ΓΑ. 
ίΐ ^ηί^ ΛΨΛί^χνίΙίας^ ννν Τι)ιμρμι ^«»^:<ςι'ΐ; νν» Γι>β(5»τ• 

«ήΜβ». Χ«Γρΐ, α»ν•ίΛ^ «ι 0»^ τ»( :μ*Λί*κ τύπίς 
χΙΚκκΛς φνλ«ξΐ}, τ«^ Μ της τ(«9τιζικ /«^ΐ'•»» τ« «ΛΛ« 

π•* ΧΜ^Μζ^τιτ, ύς %^•Η νζ9ς χβί 'ηΛίΛηίγνίΪΛ χ^ν^9ίΗ 2ζ 
ΛΛ^ «}•» $#4 νλ)ΐ^/•ιτ ηκαση^ ως ^λιηνιικ νπί^μίγίΦη 
τ.•»ιΙ «^&ρτ«ν. "Η»«» Τ9ίγ9ί^9 ψβι,ντΛ η 9αΒψηί^ω9' χλΪ 
ΤΜ «-ν ν< »τ« «ν^Η «ί'• έβ]!!) -Ατως λί^^ "'^^' ^"^ ¥^ 

(ΙίαιυΓ, ** «*η€Γ6 νβΙ ΑιΗαγ^ "•* Ιο") /ιιι/•γμ, οτ, /ρ^τηα ; 
θΓ2€έ €ΐ> (ΙίίΐΙ», ΥβΙ^ζΥΙίνθβΙ, *^ ΒΟΙ ' ΠΜΚβΓ <Κ>ίη^ ιΗβ ^(/. 

'ΙίΑπΗίίαΙέ, ςαί ν€Γ(ιίοι^ ^*α(> *♦ ρΚ% ^Γαγτκ'*" ΑαιιΙ, Η«η€ς, 

■** Ηοϋ (ΙοΑοβ Η^ηβ." Λ^τγ. Λβ νίοτά ΙϊμΗ ίτ^ηίβηΐ» **ςηϊίβ 

ΤΗί• δβοΓβ, ίτοηι Λ»• Οοβ»• ** ίηιρικΙβίΜ,'• ογ, ** 5ηχβ^Α.** 

ιΙΐβΓ Μ^ν/ζ• Λϋ€«ρ(«θ€β,' «η Τ «^Λβ.} ΤΗβ ΑοοοΓ•ιίν« 
ΑεεοηηιοίιΗβΗιιηηοοΓ ίΐ «χ- €•ΐ€ ΙιαξύΐΆτ οΓ ατ^οι^-^ος. 156 Ύψ9»9^ η ΜίΤΛνΒ-ςοέχφ-' «ι;τ6ΐ>. 


/«ι. ΔΗΜ. 3Γ«<ίτ^ «ί Τ/]Μ«^ τ• /ηίτ* 9^>{(^ <ιν-7«ν»τ» 

•« Κβλντίιν^, 1»^^ ¥ ΜΟιτ«ρ χΛλν καγβέΒ^9 <^^ •δ ■^- 
^^ ^«() «>$ νκ «λλβ; » τίί *£λλ«(2ι, ν«ζ« Μνΐι• 3Κ**** 

οηΰ. ΡαΙίίν. ΐΐχβηεε, εζΗβϋ Α^αρα^Μ»^ ςοη• 

Ί•^ί«ριχ3ν.] θΐΜριιιέτ (χρί/ΐΑΛ ΓιΛβίίΙ οΓ 6ίΐγ }Μ<ΐ£€«ν ν«δ Λβ 

*^ Μοα«7 ριΐί(1 οϋΐ οί (Ηβ Τγ^»- άβςίιίεά άΙΙ 1.»>ν Οίίρυΐ», νΗβ• 

*^ (Ι>€ ρ»9ητ Ρμ.!9€α» ίηΐο ^Η€ ΪΑ]αΓί<& (Ιοοο ^^ο.Μοα \η.ύ^ι^ 

χβα^^-ίμ^^ξαι,ΊΤΙ^Κ'^^ ί^Λ^ ιΜ (^>«]Ρ Μ /κ>ι, ΐραιη 
ηοι οηΐγ ιΗβ ^*ίλ«, ογ β^η^βί^.ρ/ χ\^ Τί0:ιο•ρί |(ι«Ιγ . ΙαΠίοΜίΜν 

^9ΐςβΛ,4α |1ι«;Ναο« αροΐί.θρ5ν .^οΙμΑ 4>«:Γββ. <ί'%({ΛΤ, 
Ο.ί^ηΐΐγ, Α8 Ογ. /ν///Γ Πιεν#, §αίΠ»ϋ(1 ΐΗβ'ΐΓ Ηίφ$ ίηιο ιΗ€ ΤψΜ», ϊ Μ(^β^>^^^Α>3^^• «57 ΤΙΜ. 'Λλλ' ¥2β ί3^«(Γ« •>« «Μ««ν7ι «<« Όλ^^ττίΛ». ΔΗΜ. τ/ ί» 5 ^ι)ν• 

ΤΙλί^ 1^ολο( ιν£Γ£ ίαεΗ κ ΐ(4τ</ Λ9ί^ αχ 

ΤΗΰ τβλκοί, ΓυεΗ β^ ^&«// €αβ 
ίΒφ 7>«(^ λαό 1>βίη^, (Η«τ£- 

|τ««Γ, «ΤΐΒΓΰ €Α^1β(] τίλΐΐΜ. 

Κβντ ίνί«*»* /γ^π» «ρα», »* ιφ* 
** !•«** «τί§ίι»1)χ μη) ροοι^οΊχ, 

ί1^ί668« -ΟΟΙ ** » ο» ΓΙΟΙ,»*• 

1)Ι|1 " » δβΙ λΓ ΗργΓιβρ ίρίΛβίΙ- 
** ίο • ©ΓΛΡβΜ;" ι»1ι<(;)} ί•> βνί- 

41008 Β|>οο ϋ:ι β νν^ΓίΙ ί /^'Ά 
ίπΜΐ» ΧίηορΒ, Ρ9ί(Ι. «ι» »ρ/ίο« 

*^ νΙ»Ιι« ΗοΓ.ΓοΑ ντΙΉ ςοΙ^^η 
*' Η^ΓΠβίίβ* ;'* Απα ^<»>, ίΓοπ) 

Ι&ΐπίς ΐι βνκΐΰΐιΐ, {^λ( (Ββ \νοπ1 

Αη ΕρίιΗβι, Α^.Ι Κ(ΐνβ (Κβνα, οί 
/«Ζ/ ^ΐ'»*»•! Ηοτίμ^ ]6\α^ λ» 

•* ϋθΓΓ«* }•» «^«Η ιΗβΙ τΐλίδί . 
ϋ^μ#τ( ιχΐϊΐΛ ώκηϊί/, " 4 5βί- 
.** ο£ - ίαΙΙ- ςΓο^κ^η - ΗοΓζίΐ.** 

€νί(]«ηι, ίηοίΐΐ;({ν?«ΟρροΠ;(ίριι αΓ 
ιΗβ ίοΙ1οντία§ \νοΓά«, ονναο^ί^ί «ρα«τ{, <* α 8€ΐ. οί ίυ]1-§^Γα\νη 
** ΗοτΓίβ.*• Ι Η»νβ Γ«η(ΐ€Γ«τί 

&^αΉ |>^ ^* Ι31ΓΓΗ8'* Η<θνίθς 

Βο ^Vο^(), ίη ΐΒο Ι^αίίη Τοη£Μ€^ 
ΐΐ^ΐΐ ϋ^Μί(ίί9, " Α 8€1 οί" 
'* Ογ^Ο^ΗΙ-ΗογΠρρ," 8"ϊ &9μΛ 

<1ο€8, ίη ΐΗο Ογ«€Α, Ρα^€τ οηΙ|τ 
9ϋθιΐβ8 ίΗβ δςΗο1Ι»ίΙ ο\ Ι^ΐηίατ^ 
Ηροβ (Ι)Ι5 ν»Χ{%^^^ ίη {ΗβΓθ 
>νοΓ<Ι?: 0»^ί Ιί τ»«ί, οτ; ^«^«^ 
|αΟ^(Η? α»;|( Τ9 τέλειο» &Α(<^ *>? 
2{ φ-Μλιχον 04(7ύιτ. Τ1)€ 'ΚοπηβΓ 
ΓοίΐίΊιΐ Ι3»ν€ Γ4ί;ι /ν?/ί^ ϋ€αίι, 
%94 ΐΗε 1««((£Γ </£/'/ ϊ 1>ο( ΙΗΪ8 
^ΐνεβ 118 ηο Ι-ί^Η^ ίηιο ιΗβ Κ&.- 
ιατ.β οί ιΐιβ τίλ,ϋο», ογ ιΗβ 

* ?Γ|•ς Ά;^»/»*!*^.] \νβ Γη α (Ι 
ηοί, ΗοΓ«!, ΐϋΚβ 9Γρο; ίοτ '* ϋοιίτ 

|ΓΪ£ϊ, όί Αίΐί€β. ΤΗΡΓρίοΓβ, 

Τΐηί09^ 5βίΓ.^ αη Αΐίαηί/ιη^ «ηοΛ 
ηο( 1)€ Γ»ρρ.>Γ«Η (ο 6|;Ηι «ς;8Ϊοϋ 
ΗΙ8 ^>νη ^ου■^ίΓ/^η«η, ϋυΐ &ρ 
βαΐηίΐ ΐί)«ίΓ ςοηηπιρη Ριΐκητ^', 
ιΗί /'/6^»/,^ΑΧ, λνΗο ΕΓβ Γυρ- 
ρο1«(Ι 10 Ι)Αν« πιβ( Ηίοχ, ίη (ίι^ΐ 
Ι^ϋΐΓΐέΙ υί Αϋΐ^Λ;^ ζηά ννΗοιρ 

•* ιιρβ4»'• " ίΐτϊρηδ,'• ιΗ€ 4- 
ίίν^κι), ίο ιΗβ Τίπ^ο οί (Η&ι ιηβ.- "5β Τ^ζκΜνν, η Μίσνίψ^ζβΦπφ». ΤΙ Μ. Τίύίς} ίίΛ γΛζ τβ ^η ιχμψ ««τλ^, έ^ι ν^Λίγξ^φηΡ 
'Ιν τΜ κΛΪοίλάγΛτ, ΔΗΜ. Μιτζ<ββ τ« τηρ} σνντν λίγνψψ 

*' ΔΟΚΤΑΙ τί ^3ΐίλ|ϊ, >$ τίϊ 3ιί^, 1$ τ^ "ϋΧΜίΛ \\ λ»Ι^ 

*' * χ$;«ι;ιιβν Ιν τ|| 0ΐ|<α( ίχ^νΐΛ, ίζ άκτίνχς %χί ^ »ι<- 
ΐΟ^'ν^Λλίι, 9^ ηφχνοίβ-Λί Λυτοψ χξυβ-όΐς ς^^ΛΗΐς ΙτγΙλ, «^ η^/β/. Ναπι τνν μοί^αν άν*- 

|] χοΙλ ψυλβς ] ΤΗβ £//>Λ 
ικτ^8 Α Οοαη οΓ [αίΐίοβ, αϊ ^- 
//^^«/, ιΗο πρχϋ, ία Οίι^ηίΐχ, Ιο 
ιΗ«( οΓ Αί'ίοραζΗΒ^ ΑηΗ ίζ\ά ΐο 
Ιμ: Γο ς» 1«ί(1, Ργοοι ηλιφ*, ^ί/, 

ΟΓ ίη ιΚβ β^βη Αιψ. ΤΚβ Νυιτι• 
ΒβΓ οί ^υ<1^'ββ, 1)€ΐοη5ίη5 Ιο 
ίι, ννβΓί', »κ Ογ. Ροίίετ ίβΐβ 
ίοπΗ, ΓοΓηίΐίιτ»» ρ, οηΐγ ΡίΡίχ ; 
Ιϊυί, %ι\\^χ^\\'ί^ Ινο, ΟΓ βν€, 
Ηυη^^^^^1. 

1»€ Γα'κΐ ιο 6ί Α§Γε«τ(1 Ιο 6)^ ιΗο 
^ο(ίβι8 οί ιΗ'8 Οουη, χβτά 
4»ι/λάί, ** Βγ ιΗ^Ίγ ΤΓΪΙ)€δ," ίδ 
ΛνΗίΐ Ι ειηηοΐ ^ν^Ίι αεεουηΐ Γογ ; 
ΒϋΟβαΓβ Ι Ι<ηοΐί7 ηο Ττϋ'βί ο Ρ 
ΑίΙ'€ηί^ (51.1 ιΗβ Τβη Τν/ίί/, ίη. 
10 ννΗΐιΗ ιΗβ Ρεορίε οί ιΗβ 01- 
17, »η(1 ιΗ'Ι'βοΓβΙΙ Αί{ί€α^ \\ζά 
^βρη <ίίνί€ΐ6(1 — Ρβι-Η^ρρ, «8 ΓΗίβ 
€οιΐΓ( οί £//>« οίΐίτη οοηΠΛ<(! 
υί ςοο ^ι1^1ββ^-, ίι ννβ», ΙίΚβ »Ηβ 
/3«λ«, ΟΓ 8€Ηαί€ οί Αίίίΐα^ ιη3<1β 
υρ οΓ Μ^η ςΚοΓβη ουί οΓ &ϋ ιΚε 
ΤΙτί^ί•/» Γγοιλ ««οΗ »η εςιιαΐ 
ΝϋπαΚϋΓ; Ιο ιΗλΙ, ίη ΐΗίδ Υίον, 
Ι^β ννΗο'β Ουιΐ ΓπίβΗι Ηανβ 
ςοηίΪΓΠϊβιΙ «ην Οδ€Τ €^ «Λτλ Η«ρ9, ιΗε Τν^ΐί/, 0Γίςίη»ΙΙ]τ, «τββ, 
ηο(; ««τ^ ψι/λα(, Ιιικ ι^ τβΓς 
φνλα7(, >νΙ)ίεΗ Γββηη• (ο Ηιη^ 
^βΐΐ (ο^ΰΐΗβΓ νττίΐΚ (Κβ οΐΐιβτ 

Ρ&Γ(3 οί (Ηβ 8?8(9Π€6, λοό (Ο 

1>€ •§Γ6β2ΐ)Ιΰ 10 ΚμΓοο ; Α• ίκ, 
βΙΓο, νΜ («Γχ (ο 6€ ιηίΓ-ΐΓβη- 
ΓεΓί6?<1 (ο Μα7^ ^ϋΚας, Αη*! 
Ι αηπ ΐΗ« ιηοΓΰ οΓ ΐΗίβ ΟρΙαίοη, 
ΒβοΛϋΓΰ, •β Ο Γ. Ροιί^^ Ιΐιενι, 
(Ιΐ€ 2>ΐ/αοί, τη«η(ίοη€<1, ίπιπηεβΐ- 
ΑΐϋΙχ 8ίΐ€Γ, νρΓβ δαΙ>άϊνίΠοη• 
οΓ (Ηβ «ί>ι/λβί, 1)βίη5, ίη Ναπι- 
6βΓ, οηε Η^ηάτ^ά «ηϋ ΓβνβηΙ^τ- 
ίοϋΓ ΓγτιλΙΙ^γ ΟίΛΓίίϊδ οί ΐΗβ 
ΟουηΐΓγ οί Αϋίϋα : Ρογ, Ιο ί*»ίη 
Α €€η&ϊη υηίνΡΓΓαΙ ΑίΓβηι οίκΚβ 
ννΚο'β δϋίΐβ, ίι νλ8 αοοεΠΓ&Γ/ (ο 
ι» Κ β ΐΗβ νοΐ€8 οί ονβΓ^τ ρ•ι(ί- 
ουΙαΓ Βοίΐγ οίιΗβ ΡβορΙο. βυοΗ 
»*,/»:/?, οί ιΗβ ΓαρΓ€ηιβ ΡβιΙ οί 
(Η€ όοηίΐίιαιΐοη, ογ ιΗβ |?νληί 
ΊΊίΐη^ οί ιΗβ >»/ΐΑ^, ^^Β•ι ί•, οΓ 
ΐΗΰ ΡΓίηοίρ&Ι )9/Μ^, ιΗαΙ οί 
Αίίαιι^ ΐΗβ Ο ρίΓβΜ Τί^«, οί 
ΐΗβ Ο'ουη οί ΕΙί^α, [>γ ίι• 
Ττϋα : ΤίίΛ, οί •11 ιΗβ ίο/κβι, 

ΟΓ ίΓΓϋΙΙβΓ €θΓρθΓΑ(!θη8 οί <#/- 

/(>«, οηβ 1>χ οηβ : Αηά, /α^• 
/χ, οί «11 (ΗεΐΓ Βο(]ί€ΐ, ίο εοιη- 
ηαοη. 

♦ ΧβρβΙΛΤΟ», &€.] Ιο Ογ(]€Γ Ιο 
ιηλίςβ Λ ^ηρίίίΓ οί Ηίηι. ΎίΐΜ»ν,' η }λί(ΓΛ)>^ζω%^. 159 ** ΤΑΡ^ «^ί5•(^ • Ύιμβίψ^ ί^ ΤΛ «λλ« »•«)»7λ βΛ-βί-Λβ «ν 1^- ^ 
** λβί." — Τ«τ) ^Ο «ι» β-•* τβ ■«ί'ιίφίη»**, — Έν* ϊβ * β•βι 

^^'^'^'ΐ^^ί» ««"Λ 7^ *$ ν*^ί ιίίώΐ'Λΐ. ΔΗΜ. ΑλλΛ γΛ(Λ»^ 
$»ίΤΛ/Μ9ύ9, ί^ριψ γαξ ίΤΛί, Ύί(Α»νΛ \!^ή καλί. ΤίΜ. Οί5» • 
γ^ΐψ λβί^άνίάΐ, ΔΗΜ. Οί/χ.6ί, τί τ»τβ ^ Ι τνξχ^κ^ι Τ/-. '- ΤξίίγνΤύς^ ίΐέ>ηίίιβ8 βίΐΗβΓ ΐΗβ 
ί^κΐίίΓ οΓ β Ψ^αι^^^^^ οχ ΐΗβ 
ΤΙα^οΓ νΗο 8^8 ίΐ οροη «Ηβ 
δ(Α^ε : Βιιι ιΗ&ι, ιβ €:*^€γ δβηΓί, 
πγΛ^^ίοί, ΐΗβ Τ€ΐ]Όη^ 0)00 1(1 

ΟΓ ΕΛΐ€τίαΊηιη€ηί^ Γβΰπηβ, !ο ιπΰ, 
ββ ύχ(Γ3θΓ(1ίηβΓ7Η7ρα1Ιβ^£. Υβ(, 
Ηοτα€( Ιΐ8ΐΗ οΓκίΙ ιΗο ΙιΙεο Εχ- 
ρΐΰίϋοο, νΗβΓο Ηβ Πιχί, 

Λ7β«/Γ 

£/ 1.α\)(Γί Μΐηαι κ/ ^ΜίζΒ^α 
Ροίκαία ηΐίΠΓ. 
Ήιβ Αιί)€ηίαΗ$ ννβΓβ ΓϋίίΓαΙη- 
€(1, Βγ Ι^αν, ίποπι ρΓείεηίίπζ 
^^ου/η{ Ιο Μεη οΓ β^ηαΙ Μίτΐο, 
«ίιΗβΓ ίο ιΗβ ΤΙ^ίαίη^ ογ *ι ιΗβ 

Ρΐαοββ ιν6Γβ> ^<>η6ΓλΙ1γ, ίΓβ- 
οα^η(6(1 6^ §ΓβαΙ ΝοιηόΓΓδ ο( 
Μεη ίιοιη οιΗ.^γ Γΐίίββ, «ηά ΐι 
ντ«δ* (ΗουςΗι ΐΓηροϋΐίο ϋο γρ- 
€οπιηΐ6αΗ ί^ηγ βΓβίί /ίίίίκίαη 

Ιο ΐΗβ Νθΐί€€, ΟΓ ΕΠίΰΓΠ, οΓ 

•ηγ οιΗβΓ Ρεορίβ, λνΗβΓβίοΓ»•, 
ΓαςΗ ΡβΓΓοορ,. «β €ΐβΓ(:Γνϋ<1 ίΗίβ 
ΗοηουΓ, ΜΤ€Γ€ Ιο Γβοείνβ ίΐ 
βίΐΚθΓ ίη (Ηβ βαλί)^ ΟΓ ^^ιτο/γ ; 
ΟΓ ίη ιΗβ ν^^Λ^^οΓϊΗβ Ρ€'φΙί\ 
ΟΓ ία ΐΗβ ΤηΒύ^ ογ ίί/^^<^, ι ο 

Ρ ¥/ΗίΰΗ Ιίΐί.7 Η^Ό^ι^βί!. Ρ^ΐ^ι". 

ίΙ(ηίί^%, ί^Γηουβ €Υον;η ν.•Λ6/>^^» 
€ΐαίηιαί ίη ιΗΰ ^ί>€αί9€. Βϋ6 
ΐΗί&, ηο ][)ουΙ>(, ν/&& «η Ιηαβνα' 
//«Λ, απίΐ λη €χίνα;,Γάίηατ^ Οοιτι• 
ρΓιηπΰηΐ (ο Γα §Γ(.3ΐ α Ονί'60({(:Γ 
οί ιΗβ δ1αΐ€ ; βηιΙ ίι νλδ βίΐβΓ• 
>νίΓ(ΐ8 οΗ^βΛ^^I Ιο Ηί ι^, ζ% λ ν/57 
Γ>• βΓβίΐ ΟΓΐηηβ. ννΗεηΐ'β ίΐ ί• 
πιοΛ ρΓοΗ&ΗΙε, ΐΗαΐ Ό^ηκα^ 
ΗβΓβ, Ιη(ρη(ΐ8 (ο ρυίΓ ο;) ιηό 
βάΐιβΓ ΤίίηΰΗ^ Ηγ ςοπΓβΓΓίηβ; οη 
Ηιιη ζβηΐ'ΗίαΓ ϋοιΐ ¥ηρτ€€βά(Ηΐ' 
ίά ΗοΐιουΓ. 

• σο^ \ ΡαΙίτ ύ ίηΐΐδ ©■©«, 
ΗβΓ*, ϊπηρβηΊοεοι, Ηκ^ΑίιΓβ ,οΓ 

9Γα§ά ^1. ^ • 

Ι • τι;^α>ηίι.] Τυ^αηίί ίΐ}?ηί- 
6βδ Μιηξίγ, ΟΓ, α^Β.^^α^^ Ρανί- 
ί^. ^Iϋ^ν, α» ιΗβ ΓυρΓβίΤίβ Ρονιτ• . 
€Γ ντ»δ ΙοίΙ^βϋ ίη ιΗβ Ρβθ[ 1< οί 
ΑΐΙ)ίηι^ ίι ννββ ΗίβΗ-ΤΓέίΓοη, 
^»ηί1 ΐΗβ ηιοΛ Αα§Γ•ηΐ Οηιηβ, ίη 
»ηγ οηβ Μίο, Ιο αιι^πιρί γπλΙι- 
ίπ^ ΗΐίΤϊΓβΙί/ι^/ιί/β/ί ίη ιΗ© 8ι»ΐί•; 
Αη€ΐ ιΗβ /Ι'.Ιχηϊαηί εουΙ(] η€ν«τ 
ίϋι|;€£ \νΗΛΐ ιΗε>• ΓοΓΓβΓβίΙ, ηηίΙϋΓ 
ΐΗβ υΐϋιρδίίοη οί ΡιββπΛίΜί^ 
%.ίά Ηΐν δϋη Ηι^ρϊαί, Ι 1 6ο Τί^Μίτ» η Μισ<Β>^^Μτ€^. 

ΤΑΤί βλλα, κ^ ίττ» την α«^θλ«» ι»ν^«^α(. ΤΙΜ *ΑλΛ' 

»Κ ίμήτίιτρν,ταί, Ζ ^Μ«^» ν «κρ•«-ολΐΐ, ι»5^ ^^λα« •Ι 0«Χ•• 
^α»)«», ΔΗΜ. *ΑλΧ« κ^ «τλνΐικ το> 1^ β«-ισ3ό^•^Μ» λ- 
ςθρν{α< ΤΙΜ. 0• λβ#ρν«1α» 8^1 »τ•«, •η ά«Γ•$«»Α βτ•ιτ 
«^ ταοτβ ΔΗΜ. Διορν;ι^θιί7ΐ)β» ρι» ρπρον* ι!^ ^ 0^ 
^«οΙλτλ Ιρ αύτίίχας, ΤΙΜ Ον«^» «ι^ αλλιιν λαμ&ηι. 
ΔΗΜ. ΟΓ /Μ» τ• μ,ιτάφζηο» ΤΙΜ. Μι• { ΐίΐχ^χ^ι, 

.Μ»αρο» ««ίΐ^'^^ιον ρη ι«-*1ρ.ψα$. Μ;^Τ9* 7^ 'Ο' 'ΐ'^ 'ί 

.8. Ά>:\2» τί τ^το ; β ΘξχσνΜλιίς • ^«λ•0Όφ»< ίτ•ς 

ΐςό^^Γ( α»α'ΐ»ίΐία$, χ} βξη^υόμ^νόζ τ» «ρβί αΐ/ΤΟ» ^^^χ^}α(» 
Ιΐ 7»?αΓ:^^ι? βτ^νω*, αΡ€ί^§σ•ί>ζιψ,ί*Φ' Τ%9 ίιτ< Τ^ ^τι^^ 

Οντος ♦ ^Γος] Τίΐβ €«7 οΓ^' 

Ιΐ:€η$ ^Λ'^ ρ(εοΗ»Γ(7γ γ3Π«! 

'-^Ιβ^ λγΔ Ιίιβ Οΐιιζβη» ιΗίίΓβοί 

/^/«/, ρ. 3491 *"♦* ^3^3• 

•|• 9'^ιίΓ^όύ^|ιΛ^ν ") Α Ι ίΚβ ΒλοΙε 
^ Μι»(ΤΌα\ ΤβΓπρΙβ, βοοΗ 
ΐΗΰ ρυ6Με ΤΓΓΑΓυΓ)^, €βΙΙ«(], 
♦γοΒ) ιΐβ 8ί(οαι>οΥΐ, όβΤί^&βίο- 
μος ) ^Ηϋΐαο, 6^Γιι^€ οιΗ(:Γ ρα6• 
\\^ Μοη^γ, α ΤΗυυΙβηο ΤβΙίτΐ» 
^«Γ£ Ι»:(1 υρ ίη &ιοΐ€, λ,^ιΊηίΙ 
•ην ρΐίίΐ Εχί§6βοχ. Η βη)τ 
Μαπ ίχ|ίη(1ί:ι1 ιΗβΓΠ, υροη α 
ηινί&Ι Αεοουηΐ) Ιΐΰ νν8)> ρυι ιο 

ν I»^» ηοΐ'ί, 6βι ιΗβ Γποΐν ςαραϋΐ 

'•* βίο;" ιΗ»ι ΐί, '* Υοο »ΐ€, 

** '"/'* ίίΓοννη ΓΐοΗ, ^Γ. ^ε* 

*' ίβ•ι»•Ι " 

"^ κ^ϋίΌγΡι.^ Ργο ΜΙΗ^αρ^ι, ΐΗβ 
ίΗ»Γ Ργγιοο ίιηρυΐ3Γ οί ιΗρ ΡίτΓ- '* /Λ»." ΤΗ^ Τ#/•»/ «η• Οί- 

$Λ^ι^^0 ^•^ϊ^ ιΗβ 8οη• οί Ον/ίι 
•ηά Γ^^<». Τιΐέ»» ^βτ€ «ρ Ιμ 
ΒϊιΐΗήςΙικοί ιΗ< Κ,ϊοκ«1οι& οί 
Ηΰ«νβη ι» &»/ιΐΓ»« οο €•ιΐιϋ- 
(ιοο Η«τ ννουΙ(1 ηοι ϋι«βό αριη; 
Μ3I^-^Η^^^!ι«ι>; ΐΝΐΥ^ ινίΐάΐ ΐύί 

/β«/, βηό /ν«/β !>*<! ^ί€Β, ριί• 

\νΐί«, Η« (1<:ΐΗΓθη^«1 ΑΟΐλ 66•• 
ίιηε<1 ^αίΛτη. >ΛίΚβΒ ^•^*Η^ 
^ί% ^Γι ννιΐ υρ, Ηε ιβ2<|« ΜιΓμ 
υροη 1^!$ ΙΙικΙ^, ΤιΙλμ^ %ηά Ηίι 
(Η>η8 ΐ'βΐΐεό •ητά»ι?, Γ«τοον«Γβ(} 

ΚίΙίΐιΥ, ϋαΤα»Μ. ^ΙΓ^^. 

εοττρΑΐεβ Τ^1>τα(}^ύ€ί ΐο ΒφπΜ 
ΟΓ 1^^ΐ•η^ ότςκαΓο Ηβ €•ιη< 
ραίΚη^ >η(ΐ 6ΐ•«νϊη^, ίο ι• ΐο 
ιπβίςε α Ρι^ε )ίΙς« ΐΗ•ι οί ||μ 
Οοα ΒοΫ(β»^ ^Ιϊεη Ι^β ΙιΙονι. 

ΟΓ ΎίμνΡψ 9 Μισύ^ξων^. ίβΐ 

σωφξοψιχίς τ^ψ α^αζολτ}»^ ίωΒη [Λν^ια βσα νίξ] αρι^ν( 
ίΐίζιωψ, ί^ τ2» ί^ο»ι: χαι^6ρ\ΰύ9 χατιιιγο^ωψ, χ^ το ολιγαξΚΛς 
•9ται>^ιτ, Ι«Ί«^ΐ3 λ8ατάμΛ9^ οΐφ',ΐίοίΐο ί«τ< το ^Γννον ιι^ δ 
«ο-αΓ; (Αίγάλτι» τη» χιλ<«« ός(|{«ιΐΓ αιταΙ (τατ ζ*'^οτι^ 1ι^ 
χ«(^ι• /^αλίΓα) χα^ανι^ το Λ)}$ΐ}ί ^'^α^ρ ««^»β3/, •»«/!««- 
ταΊα ί^λ^βίκ^νία» τοΓ; ΐά/ΟοοΓς ιχι^μκ λό^^οκ» ν^οα^^τα• 
^α;» ωσττίζ Ικτΐνος τά οψα» χ^ το» νλιο^ίοψ ναξαγκωρίζό' 
(Ληφ*, χ χαξυκηζ το 7''"*^'' «^β^νλ^α/ς, «ι;»ιι^ο» Ι/κ^ορι/-• 
/ι.^ι»•(, ίτιΐίβχΐ'^Α;;, «αθαπιρ ίν τβκ7( λοηΌ^ι τι}» α^ιτι^ιρίο 
Λυρήσαν Ότροσ-ίοΛωρ, άκρι^ως τά τρο£λ«α Τ4> λι;ι^αιν^ ατο* ' 
ο^Λη^^ω», ως [Αη^Ι ολίγο» τβ * /χυτία^τ» «αίαλίνοι; /Μίμ- 
ψί/[*ο»ρο( «» «^( το» ηλΛΚ^ίΪΛ ολβ», ΐ το» σ^» ΐΑονος τω9 
α»Λη λ«βοι, ο, τ« «τ<Ρ § λ4χνβ»α$ χ) ανΧπΫ'^Λς || ο^ιλο;, 
Ιί,ί^υσος κ^ ναρο•»θ(, 8« άί%^ΐ( βΐ^η^ Κ; οξχιίΓνος /χό»ο», 1$ 
άλλα ις^ λο»^ορίύί( ΐξ^ ό;^ης νρόσίτ«> χ^ λό^ο' νολλο^ Ινι 
τίί χνλιχι, τότι ίη Χ; /χάλΐΓ«• ν&ρ^ σωφξοσΰ^ια;, κ^ χοσ- 
μίοτιίϊος' χ^ τα^τα φ^ισ-,*, ν^νι ννο τ» αΐχξαηι ^σονηρως 

ί%ή;», χ} ΐ;ίΓθ1ρΛ»λ»^4»» 7*λθΓΑΤ? Ι»Τα ί^ΑίΙοί ίϊΓ^ ΤίίΓΟΙί, 

χ^ το τιλίνταΓο», αξΛμ>ΐ90ί τι»ις ίκφίρίίσ•η αντον,ίκ τ«ί20 
συμ0ψτον\α τΐ$ «νληΐρί^ος αμ,φοτΒξΛΐς ίττιιλ^ι/Α/χόο» Πλιι» 
«λλ4 χ^ ίΥ,ψνν^ είίνΐ ΤΜ ^τρωίιίω» ισΛξΛχωρή^&αν λ» ^ίνα•• 

ΟΓ (Ηιι οί Ττίΐίη^ Γοίΐηίίίηβ Ηίβ Ηε νββ Γο τον, 6€ίη5 πιαοΗ 

ΤΓΟΓηρει.— Βαΐ, α» Ι Ιιινβ ηε- ΓυίΗαΙ ; 1)ΐιΐ ^«(.βυΓε Ηί: αΐιΐΛΐΙ/ 

ν€Γ, €ΐΓ€»ΗβΓβ, ΓΓβι ψ/\ι\\ ίΗβ »ί'ρβ8Γί•(Ι Γο, ίπ ίιίδ ΡίϋϋβρΗζοΙ 

\νϊη(ί Βο^έα; €3ΐΙ«ίί1 Αντοβο^ίας ΟΗαιβέΙ^Γ ηηϋ ϋΓβΓδ. 
ηοΓ οουΐί), οροη ηιιιΛ Εηΐ|θ ι)^) Χ χα,ύίνς] Αύ'ίίον ιίίσ•μα, ίξ 

ϋηϋ Ίΐ Γο ΟΛίΙβΗ, ί €οη3«ιΙ>υΓε αΐ^χατοζ /^ αλλαιν. Η:•/γ€ΐ>. 
ΐΗβί, ΗοΓί, Α^τ»/?ορΪΛς 18 ΐΗβ * μυ/αοτον] Α Πιοΐ)§; δ4α^«ί, 

ΝΑπηβ ο£ Γοηηο €€Ι€6γ•ι«:(! Ηίο- τηί.ΙβοίΟβιΙ.οΙς, ί,^^Ι^β, ΟΗββΓ*•, 

ιυΓ€οί(1>β Οοίί οί (Ιΐ2ΐ \νίη(!, Ρ&ΐίβ, ΟίΙ; Ληά νιην§ίΓ ^ί- 

ννΗίεΚ ΐΗβ ^Γβ»* Ζεπχίι \ϊ..ά ρί3αηίΐ\^ Ριοπι ιΗε δοΗοϋβΛ ορ- 

(ΐΓ8ννη, Ληά ινΗίϋι, οη Αί€ αηι οη ,Ιηβ.ρΙαηα 
οΓ ΐΒβ ΕχοεΙΙβηοβ ο£ ιΐιβ Ρ€γ- § λίχ»•ίαί.] ** ΟΙιιΐιο»)^," 

£^^π1&η^^, ν*« ί.ιΊί(1, ηο£ Βο• Γγοπί λ*χνο? (α• λιί;^», Λ»^ρ) & 

^ίβς, ** Α 5ίΓίΛ/," &αι Αύτβ/?•- Ι,ίτΙί-ρΙαίί. 
^ίοζ, ** Α νβΓΥ β*Γ/α/,•• ΟΓ, II ο^ιλρς ] ** ΤΗ€ Αίΐνβη- 

** ΒοηαΛ ΗίίΒίβίΓ." Αϋ<1 ιΗβ ** ιβββ *' υβηριβΙΙ/, ΐΚββΓϋβί- 

Τϋπ^εηογ οί ίΗο ννοΗ»,^ βΓ»ς βίΐ Ερίνηπ, κ & Τί6ΐ6, ρΓίβ .. 

ίγ^Λ^ν ο ΖιΣί^ΐί, Γββπ» Ιο ί»- ΐΗ^ ^*(α'φ .αΐ?αη οί ΐΗβ ηουίΐ 

νοοΓ ιΒίε Ορίηίηη. €ΐθΗ£λ(€ £»ι•51ε«. 

ρ 3 μ^Ί•- ΐ52 Τί/ΜΑτ, ϊ ΜίσΜζ»ητ^. 

ΜολόΙκων ιγΙ τα ηξωτα^ «^ ΙνιορκιΓ «γοχ••^οφ<[»)β, ΐ|^ « 

< •λν( νάνσ^ψο» *' τβ ΧξψΛ^ κ^ «α/)αχόθιν α«^*£^ ι^ 

Γβί «Ι». — Τ» τ»το ; «τανβΜ, Χξόηος ΐμϋ» Θ^«σν«λΐκ« 
όΡΑΣ. Οι; χλΙλ ταύτα, ω Τ&^μ», τοκ «τολλο*; τιίτ••; 
«φΓ^/ΐΑαι, -^ νσνΛ^ ο« το» νλ^ΤΜ σβ» τι6•9τότΐ(» «ρ^Μΐ^/β^ 

ΙΟ«ολλ«ΐΓ τιί» χο>»αΧΕ»αιτ •ν»^ι«|α/ίι&»ο« ορός ατ^ρ» οΤό» νν 

/ΐΑΟ», ^ •7ν<ν)* τ^ν^Μΐ)» όλίτ^ν τωψ αλνρ. ήοΐον '^ ιί|| ί»- 

1 : ^Μ». Ι'ό χξνσίοψ μίν γαρ β^η τΐ(Αΐύτίξο)ι τμ ν Το2( «ι- 

ιϊύς /Μΐί ^ίαφ^ήξγ σβ το «««*γο» τμτο ις^ 2ν»ΰΜλέτ«1ο» «Κ* 
/Α* ο «τλντφ', ο «ολλοΓς «τολλακκ «?τ»ο( «ιϋ«>Γ«ΐΡ σ«ρ• 
φορά;» 7«γ•η?^ι»θ(• £» 7<*Ρ Η''^^ «ηίΟοιο, /»αλ<Γ« ολ•» •!( 
20,τ«ν 3«λατ1(ΐ^ {^.βαλιΓς αντοι «^ι» Λνα^χβκ^ιτ «»ϊρι «γ*- 
Β«) (Ι)•!», }&) τβ» ^»λο0το^»ας νλ^το» ο^αι» ίυναμήν» Μι• 
/«ιι^το* >( 0α6ο$, αί ν^3ι> άλλα όνον ι$ 0«^β^>α( Ιν•μ.ΐΒ«( 

II >'•*3'>'"'α ν«β»>ιΓτ«Μ.] Ι Αρ. ^* ΙηιροΟυιβ, βικ) βςΜίΙΙβά »αι/ 

ρΓ«Ιι«η(1, ιΗλΐ ιίϊβιβ ΐί βπ ΑΙ- *' οηρ, ίη Ιιτιραύβικρ,** 

ίβ^Γγ, ίη ιίιβΓβ νν< Τν'β *• ** Ιγπ- * τβ.] Ι^ΐί^ί: τι. ΡαΗ€τ. 

*• ρο(Ια^β§ο€6 όβίοΓί- Ιιίιη, «ο4 Ί* ^β^ιρ.] ϋβ:«ίηι1αηη. Γαίίτ, 

^ Ιιηριΐ()(.θ€β ννα'Ις-^ ςΐο ε (>γ ^ Ηο* } ' ^αυνν ηο \ν«Γ^ 

♦♦ Ηΐίη '* ΤΙνϊΐ Ι&, ** Ηβ ίουΙΚ» ίη Ιί^© ΕηβΙφ Τοη^υ*•, ίΗ•ι βα- 

**! ίϊβΗΐηό ΙηιριιίΙϋΓβ, >Λ'Η1ςΗ Η<ί Ι^ργ» ιο «ψοι* ; 1)υΐ ίι 6βηί― 

** ρα(8 ΒείοΓβ Ηιπι, (ο Κΐο« ^ΪΓη- αη^ ^ί>»»ζ ^β ^^^ νηιΚ Β9€αΑΐ 

** ΐνΐίίιοηπ ιΗε ν^οΓίιΙ•, 6αι, ίί ληιΐ Γο Ί$ « |;ιη«ΓΑΐ Ν&ιηβ (μ 

"" Η« ίΗουΙό Ι>€ ί1ΙΙςονβιβι% Ηβ ύΙΙ οιΒφτ ^οη%ο\ ί^ϊόΐΜαΙ*. 

'* [ι«> 1πιρυ(ΐ€ηο0 οηΐβ &( Κίβ ||{ ίννιίκριηΦ'.] ΤΚ« ΡαΜκ 

^' Μί(1β. Κγ ιΗβ Αβϊ(1»0€« οί >ν(:1ΐ ίη Αι^>€ηί^ (Ηα( Γ*ηκ ίοτίΐι 

«* ν/Ηΐι(ι, 4ι© ΐΙι&ΙΙ 0τΑΧ(-η ίΐ >Λ'αΐβΓ, ΐΗτοα|Ιι ηίη€ ϋρ^ι^ ©- 

Ηα<} ^τΜτΐία αηθ αηαίΟ-χυϋίΛ ^ ί^άλιιν.] ΤΗΐ« Γβ€θη€ΐ Λο- 

^(•η ιΗ(τ Ο^ΐΙνβ ΟβΓβ, ντΙΐΚ τίι Η(1 Ραβϊνβ ίϋ, Ιΐ€Γβ, ι«|ς«η, ία 

ιτ4:ρ«•βί«•(<, ίηϋβαΗ ο£ «, ιΚβ α ΝκυίβΓ δοηΓΐ*^ ** €οα£€ίΕ,** 

ί>βηΓ€ ντοϋ)^ 1><: ούνΙοηβ, ία ιΐλίβ ογ, **νΓηΐϊ** νΙιίοΗ ΐ• «χΐη- 

** ΤΗλΙ Η«; 1β<1 (1)(Ε \ν»]^, ιΐιαιϊι ϊ*Γο, ΐβ οώβτ Αιΐΐιότ•.. 
'* ίίαί ι;, νν&8 ίοικιυοή, ίη Αΐβη Φμ^Αμτ. ,63 ί 4»^ τιητο 0ιίλι», ^ & ^λλ•ν τρόν•» «(»«»«» ««Ιβι τ«χΗ 

α»^(9 ^»α^•^ Μ^ι τοΓ( λοριόο«(* Ζ ^», νοίι ίξ»}^" 
§Λας, Ζ II μ4α»ψ £ ϊί ταλβ/ΐατ. £* ^• τις ^ιλόον^ ^Μ|»5 
^»|[Α0»ρί«ν II τρ«|ΐΑ0«^»α» ^ιρισθβι Ιίβαιο^. Έμβι ;^ι (««(• 
Υοι ■»« ί/Μκντβ χ»ριν ;»»Τ.4ν, «λλ« %ηξως /αίΐα^ω τ«ίιρ Ιτ«(ρΐίρ 
7οΓ( ^ιθ|ΐ&•»οις} ΐΛΛ9»ί(ίϊν ΎΛυτην Τ11» «τΐίραιρ ί^ΑνΧιίβτβκ .««<- 
<<«^ΧΑ«(• »^ι οΧβας ^^ ρΜ^4ρΜ«$ χν^βυτ Α»7ΜI)I»^Μ^. *Ολι• 
Τ^ΑΡΧη ^1 κ^ ^τ^•αν Χ(ΐι^%μ.τ^ ^ιλοσ-οφΜτΙ** «^ ρ4ΐ|1ίρ ία 
νν•ρ τιιν «τ«ρ«ν ^^νΓ*. ΊΠίΐίΙ. '£«-α*»» ταυτβί 9%, « 
θρασοχλικ' Πρ^ >»» τ«( ^<!|^^<• *^ 1ό«•Γ, ^Ιρι 0>οι τ4» 
Μ^λιβ» <ρλνλΐ}0Ίΐ> «οι^ιίλίΜτ, ινιρΜΠ/νσΆ^ 'ί» λ«ίλλ)|. ΘΡΑ£• 

Ιν βλ<ι;$•ρα τί} «όλιι. "ΤΙΜ« Τ» αί/αναχίικ, « '^ιαί^ΐ^ 
ΨίξασυΜ>Λ^ς ; ρι.Α^ ]; «τ«^α«ί«^ρια» β^ι ; ΐξ{ /;4ΐι» ί«ιμζ«- 
λί χοΙηκΛ^ υνΐξ τβ μ^ίτξ09 τίτΙαρ»ς. — *Αλλβι τΐ τ5τβ | 
•«σολλοί ^»ίξχ^ΊΛ%' Βλιφ»α( ίχιίι»^, «^ Λύ^;^9<> «; Γ»ί^ 
φΜτ, ολΐι>ς το σοιΊατί** '*''*'' οΐμ^ζφ^^βων *Ώγ• τί «« Μ 
τ II» ΐϋίΤξΛί τΛΌΤΐΐ9 «νιλ$«}»^ τιί» μ.» ^»«•λλα» όλί^οι^ «»β• 2.0 
«»««, «σαΤ^» νινοΜΜίνΓβιτ ; «ντ^ ^• οτ* οτλιίηις ΛίΟικ 
{»ρ^^αΚ9 Ιν<;^»λβι^<ν «τό^ςε^» αντ»ς; ΒΛ£Υ. Μΐ| 
^^Κίλλι, ^ Τίρ4ΜΓ, ανηΐΜ9 γάξ ΤΙΜ. *Αλλ* «κ «»βιρΜ»τ• 
7^ ν/*<<ί» ν^< Αΐ'^ν τ^Λίψβάτνρ» Ιραχ/ΐΜ», ^/^. Ι. ί^/β/. χι. 

** ΙυΓίΙ Ιο Ια^βΓ ΐΗϋ>ί \αΛ Γπί- 
*• &«»ίΛ ννΗίΓβ ιΐ') Μ^η ΙΐΑΐΗ 

.ροηβηϋγ, λίκΐ Η|βηί1ΐ«κ, ** 4ΰ• 

•ί« ιιΐ^βα ίιοπα ιΚυΓΰ \ν1κ), Ίη 
/ 

Δ Ι Α' Λ. ^. 

'«, ίιχ' Άλι|ά»1ριι^ ** ΐ€ΐηροΓ€ ^βν^η ΐίίβ 8ια/ί^ ίη ^λτΗκΗ ίΚβ 
ΟοιτίΓηοΗ ίγ ί>, υηί»6%ι;ιι ΐο ΐΐιβ 
^1>"» Ιο Γπ^Κβ Ηίιη 1>€ΐί«νβ Ηβ 
Η&ο λιΐ» 3υίΙ ν/βί^Ηΐ ^ ΟΓ ίΓοαι 

0^ά^ι^ \% τΛ^&ίΛΐ^Λ χ,ο ύ^να^ 
Κίν£ ιΗβ ν«Π€ΐ & ^Βαί€^ ΟΓΛ 

Ιο ι»«1ΐ£ II ΗοΜ ηαοΓβ. $ί€ΐ^Α» 
ΙΙμι- 

-•* ΑΙ€*»Ι«}Π •, *' Ι9Γ« Κ^», 

** (6ΐηροΓ€=8«ίοΓηΊ.** βί^^ί. 

«ρ;|^9»Υ^] 0ίίΙ}(Λί Λνβί^, 6ι<ϊ, Λ- , . *- Γ 


Ι" 5. 


">:3Ρ^ ' 


■•Τ! * 


ίβ:==. « 


2/&- 
■^ -- -βΤ:.Γ-: 


«« 


■ΛΛ. * -Τ^ 


-=--; 


- ; ^,- 


- -- 


Λ3Γ- ΤΛ ', 


« -α 


-ΜΓ^ Τ 


.Λ- 


•ΎΤ^ ντ 


ί 


' -ί Τ 


η 


Λί.Λ 1 - 


ϋ κ 


Ζ- — . . 


ίτ-Ζ 


2« η -Τ-.. 


ι- - 


.— _-•ί-. 


-Α 


Λ0€Σ.•~ Τ--* 


— 


^ —.—?--■ ■ 


-=* 


\Ζ^. '-.' 


:,: 


Ζ.,. 


^.^. 


χχ.•^.^^ « 


Γ 


- τ- -γ: 


-• 


•-ΤΛΛ 1. - 


*:.*— 


-:- τ .• 


■Πϊ- 


■Πί--* :^ ϊ-Γ 


•Λ* 


τ— -3Β. _£^ 


=;■ 


Τ"τ» ί£Μ^ 1Π., 


^-ϊί»^--* τ 


^=τ 


ΊβΛ^-: '.-^Ζ. 


π 


. ϊ.-::- 


' 'ί: 


-^^ Ζ-Τ- τκ. 


Γ' 


ϋ : Ζ'.^ 


- :γ 


ΙΓΛ Γ -5 Ι-- 
•. τ^ 


-ίΤ- 


-•τ•ΐϋ*ττ Λττ- .: 


€; : -: 


ΤΠΪ 


Ο^ύ:^ :-■ 


=ί 


τ --::. ΓΠ 


\1κ. 


.ί,χι-- - 


..- ΪΓ 


τ -ί. * 


:■: & 


Τ^\\Ζ ίι.:- Ι 


Ι . 


1- - : 


-1»- 


«-^ ■'■:-* Ζ. 


■- 


'..'. .'- τ. 


^31 . 


11 ί:τ.»!ΐ:*- - 


•- ι . 


" --•-- ι 


τ 


βι« τ • -? '. 


Λγ 


Γ :•»«•ϊ :γ 


■»■■ •*ιΐ.:^=-'τ.- 
?■ - Γ "Ι, . :. 


-τ: •- -ί^-ϊτ *.. --•3 ϊ 'ί-^:Α ■- IX...: 

■* ΤΜΤ— >- 4τ * * -■ ^• . ■ . - 

•^ «-Ι'-. ^* ' /* ■ '■ --' 

Ρ" '^•. ί•••νι 1 Α-τβ-.ψ^ 1- 
". ι:ί ■*. ".'τ-^ - 1 7. -* : 

•'>ί Τ'.'•^ ''■ /ί '^*:"Τ. •-* 1- 

Μ**--'•. '*' ' *' -"'■-'■ "< 
^ψκ^. . '.γ ^':''• ■'"■ ρ.•. -Γ. 

ΐ^.η Υ*«•• Β•. :-.^- Γίΐ •*- 
ι;•• ΐΓ.ιί ί^- •ι•/ Γ, •».Γ- ^^' 

ίη «!>'/>•, ιτ7<ϊ',»7 Υ*4?• 1 !«% 
ίΗίτ^ ί^•^ι#^«'ί ιγ<?> Α^^ιίβ !-> 

ΐι•ίΐΗ«ί ί^Γ. Ρ•ίίί*^ η-^τ <Λ\αη. 

^/^^η υ•, οροη «τΗβΐ Οοο^;οη 

ΐι πιΐι/Ι Κ•ν€ ϋςιη, υρ'^η ιΚΙ», 
:τ: • : ί. ν Γ' ΤΗ£ ^--.•3β> οτ 7:ί 3-.: ^-:^1ψ^ ί'.-^^ ι»« 

*γ: γ": -ΰ ^-:^• βτ Ργογ»•»- 

Τ-* Ττ. 1 "«Μ ί* :«•! ΙΙΑί- 
ίΛΛ.γ^ Η=η^Γ£ -££ ϊ^^ ίίιη« 

'- ϊ- :-β € : χ^=« ; >ικΙ ΐο€^ 

«Ι ^■.*ύ Γ Οΐήικβ οί ιΙι«Γ 
€.-.'.•- τ, Γ3-.ιι;<ί Ηι«"β « ΓοΑεΐ- 
«γ: Μχ :;'.ΐΓ.λη^^, ουί οί ι1ι« 
Τ-«•.'7. 

Τπ« Γ«ΙΡ8*ε:Γς 5ίζ ΑΓείφΜί 

ΤΓ,εν Κ*;§ <Ι Αρρηίι, π'€ΐη (Εβ 
€ι.ιι.ι« οί ^^η^^^, (ιβίοτϋ ι|ιβ 
ΑίΤίπιΙΙν οί ΐΒϋ ΡβορΙβ, βηά 
Ι)€2Γ(1 ΑςεαΓλίίοο οΓ ^λIαIη^^, 
Βγϊ^^γ)*, &^. »0(1 Ιοΰΐς ^«^^ 
ιΙη( . ά'ίΛη ΦίΡΝίΜ^Μ» ««5 * ΏνΜΜ'^ίΐη^ ίβϋμη ι^Λμ^ΨΒ^ Τζ^'ψρ' ^>)β τ• Χ»»^ «^^ 

το Ταυ :{: ΙνΙ 7 Μ 2γ)α Φ»»*!/)*^», *|* /3/βκ ν<τβ^χ^7«»9 ι^ ιΗ« ΡοΙκχ οί Πτόιχ η§ «οά όβ- 

ΡκορΙβ, εοηΐΓβτγ Ιυ (Ιΐΰ γ(«1 
ίη1(Γβ1>» οίΐΗβ Ο^τηπιοη^νηΙιΗ. 
$«« «II ΐΗε β Αςε'ηιη!• π(>οιβ 
ίυϋ]τ, ίο ιΗ< ιηοϋ ΙβιτηβίΙ Ογ, 

λ ΤΤΓ7 ί{Γί•ΐ ΟπΓηϊηβτίιη βικΙ 
4τία, ΆτΛζβ Γ&]^«, οί & %οοά 

ΟβΌιΛα^ί ϊη ηΜζΐι ψ 
Α»4 Μϋαη ^)%^ Τ1ΐλ( \ΐ ντλβ 
Βοΐ »11ο%ν«Η ΙΟ Ι>€ οαβ οί //ί»» 
«τ#*^• ν6Γΐ€ΐ, ^ΗΊοΙι Λτίβαψ(1•ί 
ΙιμΙ ηολ λρρΓθν•<1 οί• Λκτ/β», 

II Φ«λη^1β•ς.] Α• οιΐΓ ΑαΐΗοΓ 
(ι•ΐΙΐ ιΐΕΜκΐ€ Αψ^βαηΪΜί λ Μλ• 
ΐ:ΐηΓΗ€ οί ΑίίίΛί^ Ιΐ£ αΐ£β^ ιΐιβ 
Γ•πΐ6 1.ϊ6«Γ(γ (Ο ιπ«1(€ Ηίιη α 

Φαλΐιρΐί;(« ΟΓ ΝλΠνθ οί Ρί^Ιί- 

τοΜ^ %. νϋΐι^β «ιμΙ Ροηοί^/• 
ΙΚβντβ, Ηο >νι« 6θΓα ία &«•- 

^ ΤΙνΛη^ιίΛ «ν «6 α ΟηααΜ 
ΜοηΐΗ, (Ηΰ Γ•ηιε (&• ^ΜΐΚ«τβ 
εοο3«£)υΓ€) \νηΙι οογ ΟάΙο^βκ; 
ζηΑ ΜΆβ (ο ^Α^^^^I, ίιοιη Ιΐΐ£ 

€ΐίΐ€Ί)Γλ(«<1, ία (Ηί*» ΜοΒίΗ— > 
ΓΗΛίαρβα ννβίο Γο ελΙΙβιΙ, αατο 
τδ ίψι»ν «η;*ν«, ** ίιοη^ Β(μ1Ϊ(.§ 
♦* ΡαΐΓβ ΟΓ Ρβ»'«,*• ίη ΜβπϊΟΓγ 
οί 7ί)φια Αηά Κίι €οαιρ»βί- οοαβ> ψ\μ^ ^ϊλλ ιΙμ^ ΙμκΙ κ« 
ΙαηΐΜΐ ΙϋίΒ ΐΓοιη ^^€^^ ^χι4 |Η« 
ΜϊηοίΛΜΓ^ ίοϋίΑ «Π ΐΗϋ Λ^« 
ιΙ)£^ Κβ(1 Ι^ίι, βηΗ ιη«^β σιβη/ 
λΐΙ ιο^!Η6Γ, λ( ομ: οονανηοη 
Β>ι»)β*^(« Λ//#»ν— >^Κο»η Γ<:«, 
6>Γ λ ίΰΠ Αϋςουηι οΓ(Β€ Οη• 
€ΐαη Μυθ(!]9. Αηά ίοΓ ϊβϋμψ 
2^«/Μ{>ν, !(:« ιΙι« Νο(€ νροη 
ΐΗβ Γληβ \νοΓ(!•, Ίρ ιΗ« νΒ'« 
Φ1ΣΜΑ οί Θΐ«ν *Εx»λ«^Μ, ρ. 

ι ϊψΛ.Ί Α 1ίιΐΐ€ «(Μνρ, Ι«2 
$|ρΙβ6•, ^* («ιηρο/^,** «0(1, 1ΐ€Γν, 
•• €θΓ«ίη.•• 

+ Βίας ντρα^χΐ^ϊοη^ κ ί^α,γ^ ] . 
ι εοοοοΐ η«ίιβ δ«οΓ€ οί ϋιβ4'ί« 

>νθΓ(ΐ8, «• (Η€)Ρ ΩβΟΐΙ» 1ΐ€Γ»| 

βοΓ ε«ο Ι «ρρΐ€ΐι«οι) (Η< ^ν(ι-* 
ηβί• οΓ (Ηβ οιΗβΓ ΤτΛηβΛίΐ»9^ 
«Ηίι:Ιι ιηνΐ£Γ& ιΗβηη, ^ €οιι(||^ 
** ΐαΛ"^ ]ΐΗΐί€ίλιι« <ΐ€ νι ^ (^ 
" ρ'ω^ΐ" νΗκΙ», ΗοννβνβΓ, Ι 
ΐ€«ν«, «& 1 Γουηιΐ ί(, ιο 1(«6ρ 
ιΗε Ύίχΐ' Ος^πρβηχ. Βηΐ Η«ΐΗ 
ΐΒϋ ΥβΛ υνβρχω^ €ν€Γ, ΰκ»*• 
6ϋίί, ** εοοΑίΐαοΓ Γ* ογ, >νίιΙι 
ν^^( ΡΓορτίιίγ, •Γ« ιΗβ Ννοΐίΐι, 

υη(ΐ€η)οο(ΐ?— >Ι ΐΗ€Γ€:οΓβ« ο«ιι« 
Βθ( 6ο( (ΚίοΚ, ιΙϊ«( ΐΛπαΦΜ 
νίτχΧ, \1 ννίξχ^ν^ ΐΜ:ε«αΓβ« Γο, ί| 
ν/ίΙΙ πη&1ς€ (ο)βι«Ι)ΐ€ δϋοίο • Ροτ 
3ίίρΙ^ΜΜΐ ρΐλίηΐγ Ωι««τ«, ιΐλ^ΐ 
ννάξχω, ν^Γν ίτ€()ΐ>£η(Ι)Τ, Γΐ|^ 
ιιί6€•> '' ρΓίαιαβ ίααο,** «•, 
ίιοαι Ιΐ€ηό»ΐηί^ ννί^χω «ΙΙι• 
«ίΑ?« ** ρτίοΓ/ϊηίίΓΟ Ίο3ατί•πα;** 
ζηά ίιοιη ΡΙπΙατζί^ ^*^Χ* 
/8μ(, *' ρΓίοΓ »ίιι» ίηίβΓο." 
δο ιΗλΙ, αροα ιΙιί• Αΐ(£Γ«ιίοΑ» 


1 66 Δ»ιηι ΦίΛηΜνψ, ντο τκτκΐ τ5 Ταβυ, καίΐΛχ,ξΛ>^ζνα τ•Ίς ίμοΤς^ ^ 

1^ νΛζ:ί»ν^ ί*ιχ τϋν λίγύμίννν ν^ο τν,ς μιί^ΜτιτΙ^^ ηψ 
ίη /Κ> φνλϋίΰ-β-ονίΛ ΊΤξος τί υ^ϋίς, ι^ ΤΛς Λλλβίς 0'νΧ>Λ>οΛς. 

ητν^Λ&ίΐί ττύΧλάκις ί/κ άγ^ττϋν, ΙιΟί) ι^ νλα'βί νξοσ^ίάζ*ΐΛέ^ 
ΐΟΛΨίγκψβΦς »ύτό * ίύύύΐΆ» ανν ναζί τοις ά/ΛφΰΤίξΛ ΐί^^*9 

ν/Λί9,• Δέ^ ίε ίτ Ι^ίΚ'^όγ (Αϊ ίΤΓί ΤΗ4 Λ9Γ•3•λ<ψί4^ί ΙΐΐΛξ^χ,ίίΜ 

χης ίμαυν^* Τοις γΛξ ιτ^φ^ί'ΤξΛγμίνΛίς > αίί η (Αίϊζ•* 
Μζ•η^ν, α,Ιίΐ* μί Ί^ς ΰίκα''•ς «ττβ^λ^ψιι χ^ζ*ζ9 β*ζ ολίγα 

1 5 1* ' IV ί^^ ^< κίΙο-Β-Λΐ η όόζζ* Αικΰϋόν V» ίίχ* υμας^ «ι βΓ«Γηιτ>«(ίο&Ι 0)ίΐ€Γ οί νΗίςΙι 
ί• ρΙιΐοΙ/ ΐΗαβ, τ9 ΐΙγμΛ Ϊ6εΐ9 

νρ^ζ τΌ Ταυ ύτΓΛ^χο» 0ίας^ ιζ 
αΐηάας, ** 8ίξη)& ίηΐΐίΐαΐι >6>ί• 
•* θβ(ΐη εοπιαι ΓβρΙ^ηι Υοο*- 
*' 1!1>α8 α>ηΐΓ2 7λ», ίη^ίρίεη^, 
•* ίΐνβ ρηύβ - ίπΓβΓβη- νΐπι & 
«* ίιι]αΛΐιί4ηι.'' — ** βςϊίη'Ι ?*«« 
** Βϋΐη^ ΐΗϋ βτίΐ Αβ;οΓϋ(ίοΓ *'— 
Βαΐ ¥^6 ΓηαίΙ ηοι ογοΊι; λ ρη:ίιγ 
Ο/ίηϊοη οί ΟτοηονϊΗΐ^ υροη 
ΐΗί8 Ι*Ι»€6, ννΗο Γ8)η5, ιΗιι 
νιΤΛρχό'^νν 16 η ϋ ΐΗε Οεηΐιίνβ 
ΟιΓβ ρΙϋΓαΙ οί ϋπάξχ^Λ,ν, 6ϋΐ 
οί ϋΗί; ΝίϊϋΙβΓ ρΙυΓίΙ υντάογοζΪΛ 
— Τ3ι>ν, νΗΐςΙι Γι^τηίίΐΓδ, ** Ηο• 
** ηι'* ννοΓίίΙΙγ ΟοοΗβ ογ ΡοΓ- 
ΓίτΛϊοΐϊδ. δυ ίΚιι ΐΚα5, ΐΗβ 
δβηίβ \νί!Ι 6<ί, Ι^ίϊο γρχ^ην 
βίας η^ άξΤΤΛγίίς ΰ7Γαρχό\]οον^ 
**.ΗβΐΛί(1 αη Α<Λίϋη οί νίο- 
•* Ιβηοβ Ληά Κίρίηβ οί Οοοίΐ." 
5•^/^Λ««^ Πτ6\ν8, Ιίΐίΐ υττάρχο^Λ 
ώοββ ίΪ5ηίί)τ Οοοίΐί. 

* Βΐθύνοβ] ΤΗΪ8 ν€Γ6, ρΓΟ ** ίΐ - οΒΙίι^ϋϋΐη - βΛ - οογγΊ^,'* 
Β'^^^. Ηεηεβ, Ι ΓορροΓβ, ί£ 
€»πιβ 10 Ομηΐί/, " Γβοπι ί»ςίο «*• 
Βΰοα € Α£ζ•βη^^ ΟΓ ΑψΎαΊ^η" 

ιη^. Ηίτη *' Πηί^Ηΐ," νΗο ίβ 
ι^ίηί ζϋά ^οαΓ^ίά ίιοηι ΗΊβ Μο•^ 
Γ&1 Γ(>£1:ΐυ(1(τ• 

Ιι βονθΓπβ Α ΟβηίΓινβΟιΓοοΓ 

ΡΙαΐ ίη Οίο. 

Ύ εν Γβ-ύΰ ίι ΜΧσ-^αι τΒ ^'^Ι^ΐ'•] 
Ι άΰ ηοι (ΗίηΙ& ΐΐ ροβ11>1« (ο 
ΓΓΐβΙςΰ δκηίβ, ΟΓ ΟΓλπηιηαΓ, οί 
ΐΗϋΓβ \νοΓ(ΐ8 ΒοΗτάοΙβϋαι (ιγη' 
^€ Ηλνβ ιΗβ ΑυΐΗοΓίΐ}^ οί οΜβ 

Μ. 8. ίοΓ Γβ»(ΐίθ§ ΤΛ λΜ«-« 

γράμ/ΛατΛ «ίΐ6Γ <ί)β/3ί/; ν^ΗκΙλ ^ 
ννυΓίΙδ βΓκ ίοαηί), αροη ιΚ€ 
ΜίΓ^ίηοίιΗαΐ Λ/5. Ιίονίβ νβΓ^τ ^ 
ρ[οο(Ι ΑαΐΗοπίγ, ίοΓ ΐΐιίβ ; 6ϋΕ 
ΩίΙΙ, (Κοα^ςΚ ιΒβ Ι^&αςααςβ >νϊΙ1« 
ίΚαδ, 1113^0 βοοό δ€πΓ<?, γβΐ 
ιΗ^Γ£ ίϋϋαιβ Ιο 5β Γοιη€(Ιιίη^ 
ΗβΓίΗ αηά απεί^ϋΐε•! ίη ιΗβ £χ - 
ρΓ€ίΙϊοη) 6> »«■* τδ <^'^»> ΐΗβ 

«• 1.ί'.£Γ«1 Δί«1Ι ΦΜ1Ιΐί*ΐ6ύΨ, ««7 Ϊ^Μ τινλ, φνλΛκίν. Εί γ^Ϋ ΐξίτβΜ τ^ζ βπλψ,ΐνόΐς ιΜ ^ 
* τίίς κχΒ•* χντΛ ΤΛ^Μς ,νς άΧλόίζίΛν- βι^ζίτ^Λί, ι^ τνψ• 

% τ« ΚΛΤ άζχάς, ι^νο-ιι*. Άλλ* νη ν^ς ΦίμΛΐ μΑΙ 
ύς τοσ•ΰτ•ν ά/Λ,ίλα'»ί η 9^ ιτ«ι^βςβίη«^ «ξκν, «Ιη Ιν/Ι^ΐ^^ι 
ην» ^ϊι Ι^ίκΜΛ' ΗΠ ύ κΜ^υώήηίί το Λγνηί νμίις, ψ•} . 
Μ•»^ΛλΗΤΓίίΛν Ιτίψ ά^αοί^ψν. Ω$ ι<'$ι 1^ τατ» «λλΑ^ν . ιβΗ•^ 

Κ«^ Η» «» %7τ•Χί(Μί ^^χζί νν* ■ το Α«^/«£%β, τ«> 'Ρ« ^<«^- 
^σζητΗ» ιηξί τϋς Μίβ^ξΜς, ^ κ*φΛλ»λγίΛς. Οντ» τί . 
Γ$ίμ/ΛΛ τω Κ«9ηΓ« 2<ΐ)7^)'<ζβ^«> '^ *? ^('ζ^^ βακζπ 3μ 
νίξχίΙ» ττολλβίκίς Ιν τω γβΑφαγ ^υτΠ^ γ*'ΛφΗλων* ί^ί^βίνΐ• 
^β «ν ^ ιτ^β( τ• ΑβίμΙοΙ» ^χό/Μ9•9 Τό Μόλις ΛψΛί^ΐίμίψ») ^ $ 
«ντν, II 1^ (Μλί^Λ 'ΒΓΛξωκΧινΙοι. Κ») τβί Λ#ι^<λ ΛΨ ν 

Λ (ίη χξΚ Χυητος |$-ι τ• 2Μ«Μβ7• Και/ § «τι ι^^αΙτ^ 

ηΐΛΪψ 1)ρ, *' ίη ρΑΓί-οοα^ΐΥίοηβ αϊ€- 
•' 1118 ;*' ν/ΗίοΗ δοόαβηϋίνβ ββπΓο 
οί Γβ-β», Γε«πη& ίοΓοβιΙ. Ηβηεβ, Ι 
«Γη ρ€ΓΓυ&(ίβ(}, (Ηϋ Ι^νααη ^τοί^ 

λΟΙΊΤΛ γρΛμ/ΛοΐΛ, 

♦ τηί )ΐβθ* αντΛ 'τάξηνς. ] 
ΚϋίχΙεΓείί, '* €χ οΓ(1ίηβ Γαο," 
ίη ιΗ« οίΗ^Γ Τκακβαΐ/οη > 1)υΐ 
χαθ' αυτά οηηο( ροί7ΐΙ)Ιγ ίί^- 
ηιΓ/, ** Γαο," ιΗε ρΙ»ίπ Με^η- 
ίη§ 56ίη5, **]ΐ2χΐβ 1ι«€. Ι ΐΗεΓβ- 
ίοΓβ ΐΑΐίο ιΗ€ ρΓρροΠίίοη χαθ' 
(Ο δβ, ΗβΓβ, ιιΚεη, ά8 ίΐ ίβ, α 
Ιίΐΐΐβ !>βΙο\ν, ΐη χβτ' Λ^χ«?, 
«0(1 (Ηε ΧνΚοΙβ (ο πκ-ιη, ** εχ 
♦* οΓ(1ίη« 3ϋχΙ» Η»8 (ΙίΙβΓίβ) 
" €οηί»Γΐιιΐο." 

+ καθολ».] ΙηίββΓέ " & 
** ρβΓίΒΛο." Οτοηον, 

\ τ* ΧΛΤ* Α^χλί.] ** Γβ8 Α 

•* ρΓίηςίρίο," Τά, 6/ ίιΓβΙΓ, 
18 οΓίεη ηίέά (ο ίίςαίί/, ^' γ6«|/ •* ΑίΤίίΓδ." 8ο, Χ€Η9ρΒοη^ Γγ©. 

ίηό 8ί*ρΗαηαί (\Λ\^ Ωιεντ*, 

ιΗ»ι «Λτ' Λ^χάί, οίιβη, ύζοί- 
βρβ, **!■ ρηηςίριο '* 

II >5 /ι*ΛλίΓ*. "Ι 8ί^ρΒαηιιι Γίΐγ!», 
οί ΐΗϊβ ΕχρΓβίΠοη, ** ΕΛ £οη€€- 
" (ΙβηΐΊβ ςαητι «ΗΪΓηη&ηοΒβ, υΐ 
** Γι (1ίθίΐ?, ρτοτ]Ηί ίά ςαίίίίΐιι,** 
Βα( ί( (*:<ρτ\8 ίο πιε, ίη (1)!$ 
ΡΙιοε, ^ο Ιιβ τΛΐΗβΓ ** βχ»οτ^€- 
** Γβηιίί," ςϋ&Γι (ϋε»ε(, *» ιπι5 

4 ογί «Γ^ίτΓφ*.] ΤΚίί . Νο- 
ηιΊηαΐίνε ΟαΓε θη^υΙ^Γ ΒκΙι ιΗο 
ν€Γ{), ίΐΰίριο'αν, \>€\ονιτ^ Ία (Βο 
ρ!αΓ3ΐ ΝαΓηΒεΓ, ^νΗίοΗ ηΐί/ 
Γβεπι βΓίίηςβ•• Βα(, ίη α 1οη|^ 
Ρεηοϋ, ιΐιε ΡειΤοη, >»Ηο ΓρολΙιβ, 
ηι*7 ^Ρ•'β*^ ιΐϊβ β^ίί Τεο(1βιΐ£7 
ο£ Ηίβ ΡΙΐΓ8Γβ, Λϊΐά, Γεν^ΓλΙ 
ΝΑΓηβλ οΓ Ρ€ΓΓοα& ςοπαίη^ Βε• 
ι-νβεα ι68 Αί»« Φακ4^>1^9• ^» «/ «Γ^ι^ι^ι €ιζ«Μτν]«ι ίίίίξίΤΛίι^ τι ΈίξΆτη ΚΜΐ^ 3 λί- 
Ηψ»»ς η^νίί^, Κμ^ υμα (άι, ω ^ΐΜβ^-β^, τν» /Μ^ ^^ 

^¥ γιι^^ ϊχω ΛυτΙ χ^^ί «μ^μαμβι /ι^α(Τ(• « ψ κ•Λ««ΐμ) 
«κμΙκ «ς«^«ΜΜ, τ«, «'Άλ^ ^ τβ Τ, έ» ίρ «ϋΜΐ 
βίΛ^^\9Μ}β9 οψΛμαίταψ /«ι, »^ ^ψΛτων Απ%)ΛβΜψ ΈΓΛμ(0Λ% ' :^ 'ΐκ! οί Ηίβ 5εο(βη€β, Ηβ ιΠΑν, 
ίο Γρ»Ι(ίη^ ίΐ, η&ιϋηΐΐ^ 6ηου§Η, 
ι-ρρίχ ΐΗθ ΓυΙ) β^υεπί ΥεΓ^ ίη 
ίΗβ ρΙοΓίΙ ΝιιπιΙ>βΓ. ΤΗΐρ, Ι 
(αχ, η β4(ιΐΓΑΐ, ίη ίψ^ζ\ίλϊ\^ ; 
£ίρ€£η11/, ν^}ι«η ου γ Βρβ-εοΗ ίκ 
ρκΜφϊΐ&Ιβ «0(1 νυ^έπι 'θ(, βκ 1ΐ 
οί|«η Κλρρβηβ ιο ϋε, ίη ρΐ€Αχ1- 
ίη^ « €•4ΐΓβ. 

Ιΐ»€ δοη οί ^ζ^η^^^ νΗο, ηο 

ί ηβ-ίώτηζ^ *< ιΙ>β ϊΠ4Β(ΐ€Γ ;'* 
λλΑ ^α^ν^ι^ι ΜίΙί^Μΐ, νΑο Ηίίΐο- 

γΙαΟ, ννΗο, Α8^ΙΤ«νβ/ Γλ^β, ^ΓΟΜ 

Ιίΐ€ ΗΙίΙοΓ)• οί ΜίΙίίαί ζηά Ιοηΐα^ 

ία ^^Λν^ ΛύΛ^ά « Λαά ω ίο ΐΗβ 

Βυ( ύα4ΜΜ3^ ύ» δοη οΓ ^- 
Ι^«#Γ, ν{« ιΗβ ΡβΓΓυη νΗο 
ϊ»οιι^Η£ ύι(ο Οπία (Ιιβ Γιχίβηι 
11.«1(«Γβ, α, ^ γ^ ^, ι, }}, ^» 
λ, ^, - ν, β, », ^, ο•, τ, ν, ϊ ΙΟ 
νν^1^^ι», ίη ι4ΐβ Τίηιβ οί ιΚβ 7>β- 

" ^• <ί>» χ• •^«'^'- 

^ ' Ι&ηο\ν ηοΐΙιίη§ ιΗα( »ε• Γοοηκ ίοτ Βίι \9^]αζ €$\Μ'ίί€ 
Ιβ^ηάίκ^ Ϊ9 ^«11, λ« ϋΐΑί Ορ*- 
ηίοη ΓΡίιΐηΙ &7 ^ί»*94 .ΟβπΪΛί^ 
ίη Ηΐβ ίνιΗ Βοοίς οί Α^χΛΜ^£τ*ί' 
ΙτίΓί, ΦΓ«.' ΙΗ«( /ί^η«Γ, νΐιο 
νι< €αίίΜΗ$\ Ρ^ϊιβί, ΙιμΙ βοΙ 
αοΙ]τ ΙχηίΙΐ ^«/β*^ ϊ)οΙ 7β^* •ΙΙα 
Ηο (Ιοο ηο{ πΐΜη ΐΗβ ^«{ϋ» 
'73''*«'^ οτ βοάβακ 7^η% ολ ιΙκι 
€ο«ί1 οΓ ΡΙ}ί9Λί£ΐο^ ^ι (^ 

(οοΙ(. 30(1 >ν1ιίς!) «τ&β Ιηιϋΐ ίΐ 
>η Ιβαη^^ «χ « ΓΓη«»11 ΡίΑΜΟβ 
ίταοι οΙ(1 7)ττ^ .• ^ Γι^ Α^η*τ 
ΗΑνίη^ ΙιβΐΙΙ (Ιιίβ Τ^ι^λ', 100, Μ 
ιΐιε //?.'/«</, Ηβ ζ»ά Κί« 01ιί1<1κιν 
&ο(1 €οη1>9υ(ϋίλΙΙ) £«/«•«/, Μ 
ΟοηΙ>^ Κα'Ι 6€«η 4ο^«Ι»ίκ«ι«β 
ΐΗ^Γοοί. Αγμ), Η^ηοβ, -νιΐΐκιιιΐ 
Ο.α£ί1ϊοη, »τλ8 (Κί< Ο^^ιΐ'^ςιΙΙ* 
β<ΐ; " ιΗ€ ΙΛ•ι\ίΙβΓ,'' (ο ιΐϋϊίιι- 
βαίίΐ) Ηίπι Γγοπι (Ηβ αιΙμ» $α.• 
ιχ).>ακ ^β^Μ^^ι. 

ΚΙΑίνν ΡοβΙβ'οί Ιΐΐίβ ΝαΟ», ^1)€• 

ϋ(1β8 ΐΗο £ιιηοα8 €λ0μ Ι^ξτ^Λ 
\νΓ.ίΜΓ. £«(«/. Βμ(* ιΙι« ν•• 
φ^«ΐ/•« οί ΐΜίητ» ΗλίΗ 66觫 
ί(βα£ΓΑΐΙ/, ι^^^^1)αι1Β4. Μ» ύΛ « 2. Έπύψνν μΛΪ * Κν»ίλ« (τ• ^β 1^4 ΊηΧΐχηβψ ηκ 
«11$^ ί^-ΜίΜν, ωςίτΛχίίί Χΐγ^', Ά3ΐ|ΐτ«/«»,} βνΐ}>^ΐ|» Κ^^ 

ί% ττΛζίί χίψ^ων πψί ΊΤΜηΙγ {Ανσίμαχ^ Μλιιίτ•, 
* ΒφίΜΤίφς μίν, §^ ϊφΛ^'ψίΙρ^ το γί»^ λΑλλ^ψ) Λτη ^ 

έ^μμίΐβέ/ν γζΛμμέΡΤ0ψ» II 'Έτι ^1 Τημ§^9 ι^ τ« > ίί^οΜ^ 

ψΗΤύβψ Λ^ΛμίΨοψ Ιτόλμη^ Κ,ΛτΙ/πξη ιΙ^ιΓν, ι^ ΚβίτΙνμχ^ 
$ζ ΪΙιτΙλψ, ύτΛ Λτηζν^ςάίτΛν^ ι^ ΒΛτίλίτίΛψ •ν#^«ζιιι>, « 
μίίρίβφς II τύ^Μ% ι^«ν«»!7«Ι, ι^ νι^ρβί^ι, 2ι}<ο; ^ τ^ 

//«χ %ϊχά ναιι]ϋΗ••αί, ηίΗββ, *^ ία ίυΓίο εχρίσ," ηι 

Ί* κράτ^ΓοιΌ ΑΐΙαιΙίης ιο Ι^η'», «β ιΐ€λτ «κ ιη&γ 1>β, *' <1β• 

ΐΒε Λβκ^ί^ηφ ο£ ιΗβ 1>α€τ ^?^&*. •* ρΓβΗβικΙο.** 
* ΒΗάη9ς.'\ ΒβίΦΐία νί%* 

Γαΐ(Ι. (ο (Μΐν€ λ §ΓοΓδ ΑίΓ, «α(1 Ιο Χ ΐάγαν^Ί . λ £ΐιοηρ^ πίλΙςβ 

ρΓοιΙυεβ (1υρί(1 Μεα, Γαείι «ι δβηΓβ ογ ^π^ι^><ηΑ^9 •£ Ι^ί• 

//Γβ, «ο (Η€ οΐΙιβΓ Ηαη(], νη νο\ΐΓ£ΐ4^ (ο πίλΙκβ Ι>οιΙι οί ΐΗο 

Γ0ΐηλΓΐς26ΐ€ ίοΓ Μβα οί Τλλβ Υτβιν^^ίίΜ/ ΜΓΗ«( ιί τ2τ |ς-ι 

Αη(1 Οβοίνι. £,«€ίαη, ΒβΓβ, ν»• ιιη^βΓ&οοίΙ» ]εΑ λ<ί€Γ ί«ι- 

£6οΓυΓ6• 1^βιηα€ί»9ψ ΐον ρΓ€- χιί^ϋ ^ Τΐιβ Ρΐλοβ ί•, «βΓΐιία- 

ι^αάΐΒζ ίο «α €)(^ιι( ^Γ///£ 1/» <:οιτυρ(ε(Ι• ίοτ ίί,Μοίάη ψ^ι 

5ίίΐ€, «( ιΗβ Γ&ααβ Τί*β Ολλ^ Κβ ίαορλΙι1« οί «τπϋο^ ίκ ϋιυβ.' 
Γ€α(1βΓ£(1 Ηίβ 1.&ιι|αΐ(β «οεοιιίΐι . Ι "£η.] Ργοπι ιΙιί• (ο χίγαΛ^ 

ίΛά &&Γΐ>λΓοα8^ 67 λ ^Γοιΐ{ ϋΓ€ ίαείαίίνϋ, ΐΙΐ€ ΡΐίΓλΓβ (Ιοο «ο€ 

οί (1ΐ£ ΐΛίΚΛΧ Τ| ίΐλΟΑίΙ οί Σ. (€€ηΐ| (Ο 100, το^ είλφολί. ι68 Α<»« Φα9^ίί»1ύ»ν• ηω-ΠΆ^ ίίη Ώ^ΧΛμί^Ας 4 Ν«ινχλ/ν {κ^ % ΣφΜ^ίΙ'ίΐ & ΙνίΜ 
ψψΛβ-άηΙαη 'τ^ τΓο^(*9ΐ$αΛ9 ηκνηιν) μ τ^ . τ«ξβι ^μ», «βΒ** 
^» «/ «Γ^ι^^ι €ι&Μ(ν7«< ϊίάβίτΛίι^ τ/ ν^αττ•» 2γ«< 3 ίύ^ 

μψας «ι^ϋβιΐ»»• Ιϋ»^ ν/ΐΑΐ!* μ\ΐβ, ω Ικ^ΛβΆΤ, τ^ν /μ/^ )*- 

ΐϋίΐτΐ» φ»λΛβΓβ*ίψ ΪΛαα τ«τ( ν^; ητη;. Τ« Ι'ιί Τον «Μ 
(¥ γν^^ ί}^ω λΜ χ^ξΛ9ί ΙνΦ^ΛΛΜ ^ΛΤί, 9 ψ κφλΛαφ») 

«κμΙκ ίζάί^ΜΜϋ^ ΤΛ, η^Αλφ^ ^ζ το Τ, ίίκ 1ί» «αί«9ΐ 

βίΛν^\9ΜΤβ9 094μΛΤ»¥ /«Ι, »^ ^ψΛτωψ άτηλοβ^ψ νύ^Αη^ * ίντββο ιΐιβ Ββ^ίοηίη^ αηά ΐΚβ 
'ΐκΐ οί Ηίβ $€ο(€η€«, Ηβ ηι«ν, 
ίο Γρβ8ΐ(ίη^ ΐΐ, ηΛίύΐΛ\\γ 6ηου§Η, 
ι^ρΐ7 ιΗβ Γυϋθηυεηΐ ΥεΓ^ ίη 
ΐΗβ ρΙοΓβΙ ΝιιηιΙ)βΓ. ΤΗΐρ, 1 
(αΧ« ίϋ β4(ιιηΙ, ίη Γ^βαΙ^ΐη^τ ; 
£ίρ€£ΗΐΗ/, ν}ΐίθ ου Γ 5ρ€<ςΗ ίβ 
ρΓ«εί4λίι&(4ί *οά νο* £:ηι οι, λ9 ιί 
οίΐ€η Κλρρβηβ ΙΟ ϋε, ίη ρ\€Λΐ\- 

Ιΐ»€ δοη οί ^ζ^η^^^ νΗο, ηο 
Οοΰΐκ, ίί, ^€Γβ» ιτιβ^ηι, Ην 
• Μίτ-ίώτβί, *< ιΙ>β ϊΠ4Β(ΐ€Γ ;•* 
βΑ^ ^α^^ηΜι ΜίΙί/ΐΜΐ^ ^αη ΗίίΙο- 

Ιίΐ€ ΗίίΙοΓ)• οί ΜίΙίίαί ζηά Ιοηΐα^ 

ΐα ΙΐΑνΰ «(1(Ι6(1 « «α^ « (ο ΐΗβ 

Βυ( €α4ΜΜ3^ ύ^β δοη οΓ ^- 
Ι^«#Γ, ν{« ιΗβ ΡβΓ.Γυη νΗο 
(»κοιι^Η£ ία(ο Οτ€(ζε (Ιιβ Γιχΐ€«η 
. (^(«Γβ, Λ, ^ γ^ ί, ι, »», 4. 
λ, ^ • ν, β, », ^, ο•, τ, ν, ; ΙΟ 
ινΙιί€ΐι, ιη ιΙκΒ Τίηββ οί ιΚβ 7>β- 

Ι Ικ,ηονν ηοΐΙιίη§ ιΗαΚ «ε- Ιβιηάίτ^ Γο νβΙΙ, ι« ϋΐλ^ Ορί- 
ηίοη ΓΡίλΐηΙ &7 ^^<"'»«^«η^'*/« 
ίη Ηίβ ίνιΗ ΒοοΙ( ο\ Λΐ€ΧΛηέ&*%' 

ααΙ]Τ 1>ιιΊΙι ^νβ», ί>οΐ 7^Γ« Βϋο.* 
Ηΰ (Ιοβι ηο( πΐ€λ!) ΐΗϋ ^β^4Ρ» 
Τγηιι^ οτ 8θΐί€α£ Τ^Τ'Ά οα ΐΙΐίΙ 
€ο«ί1 οΓ ΡΙ}<9ΒΪ€ϊο^ \ίαχ. (|^ 

χοηΠίββΓ 7)Γί, ί^ΜΚ Λ'€ΧΛ9ί9Τ 

(οοΙ(. 30(1 >νΗίε!) «γ&β 1>ιιϋΐ \% 
•η ^α«</, βλ « ΓΓη«.11 ΟΐΑΜΟβ 
ίταιη ο Μ 7)>τ^ .• \ Γβ)Ε, Λξηη^ 
Η&νίη^ ΙιβΐΙΙ (Ηίβ ^'^'^ (00, 19 
ΐΐιε Ιβηηά^ Ηε «ι>^ Κΐβ ΟΙιίΙιΙκι^ 
9λΑ εοη1>ηυ(:ηΙ1) ΟλΑμλϊ^ ο• 
ΟοηΙ}(^ ΚαΙ 6€«η 4ηΙι«5(ΜΜΐΐΐ« 
ίΙΐ€Γοοί. Αγμ), Η«ηεθ^ ινιΐΐΜΗΐΙ 
Ο,αϋίΙϊοη, »τλ« ιΚΊ» 0«^ιι#χ«11• 

ςιιίίΐι Ηίπι Γγοπι (Ηβ οϋΐκν Ϊλ.• 

κΐΑΐνν Ροβίϋ οί Ιΐΐίβ Ν«111£, -Ιίβ- 
ύάα ΐΗβ £ιηιοα8 Οβτ»« 1.]γγΙ€ 
ΛνΓΐΜΓ. £«(«/. Βαΐ* ιΐιβ ν•• 
φ^«ΐ/•« οΓ ΐΜίί^η Ηλΐ!λ ^β», 

€αηη. « 2. Έ^ιΙ^νν ίΜ * Κνίίλ^ (τ• ^β ΙΓ4 ν•λ/χνΜΐτ »» 

1^ τί 1* •(^«ΠΓβΐ' 'Ρ^>» γίίτΟΜΦ¥ η βίλητό9. ΚΛΪηγψηψ 
α ιτΛζΛ κωμ^^ωψ ηη ν«ηίΙ^ (ΑυσΙμΛχ/^ μΑντ•, 

€ΐΗ ^ Λζ£»η λίγί^Β'Μί τικ ΆτΙοί^ζ. Πλ^ τύτγ }« 
τ^ ξΐΜ» τι» τ» ΎΛυ νύτν νλ^ηξ/Α» § Ι^μ^λ^λ, Μί;^ςι |ο 

€«ς»« /Μ Γ#ν «>υ7>*1^<^^'' ^^'> *' ^ν^ϋίίβί^ »μη9 οννΐ*- 
έ^ΛμμίίΛβν γξΛμμέΡΤ0ψ» ΙΓ'£τ< ^* Τιι^ι^•» ι^ τ«•«^ομ( 

9μΛ^ ί^ Η νΛκυ τι (^ΰίκψΰμη* Ι9Τ* αύτφϊς• *0;τ«τ» Κ ι^ ίκ Ι ξ 
ΤΚΤ««? «^«ί/ΚίνΟ» ΙΤβ'λ/6«0ΐ Κ«τΙ/ττ#ο» ΐί^ιΓ», 1^ ΚβΕτΙν^, 
1^ Π/τ)«?, ύτΛ Λ^ν^ζηίτΛΨ^ *§ Βλο-ΙχιτΙλψ ίν$μβίζα9^ « 
μίΐρί^ς Κ τι^<^•ΐ{ ι»ν^ν«ΐί>7«ί, ι^ νίμ^τ^οιμβα^ ^ί^ς μη τφ 
χζ^9γ 1^ τ« Χ««χ Τν»β^ τι; βιπ^ι^. Κα/ μοι 'ίτξ•^ Αϊος 
άΒνμπψΙ*, >^ .μψΛ9ό»μΛ9γ των β•η0η9^νΐ0¥, τνγγπίΐβ τ«;20 
^ιχ«/«$ «^7^?. Οι; ν'*^ *'^^ ''^ ^Μ^β^ 1^ τ«^ Τ(/;^β/Ι« 

|$*/ν • χ/νίνν^» Λ<Ρ*»^νμί9γ Τ09 0ν99Ι^α9 9ζ (Γν9ί9χ•ΧΛΛ^' 

Ψ09 μάί γ^Λμ^ίτϋψ. Κ,ίττΛΨ μα λφίλόΨ όξΨ9§%^ Εκ μ^τ»», 
0ς ϊτός ιίτιΤν, ταψ κΐλπαι λ^χλψλψ^ Κ,ίτίΛψ ά9$μ4ίσ%ν, 
*Α0ι/λβ7οι α μα ΦΛ9-ΤΛ9 φίμΛ Νιίν-ηκι; τι 9^ Κββν^Μ^, 2Γ 

//»/ ^χχά Ταίΐ/ΛΗίαί. ηίΗ(:•, ** ία ίϋΓΐο €»ρίο," ηι 

Ί* χράτ^ς'Μ'•] ΑΐΙαιΙίης ιο Ι^η'», «β Β«λτ «κ ιη&γ 1>β, *' <1β• 

ΐΒε Λβϋ^έ'ίΐφ οί ιΗ€ Ι>αοΓ ^?^«. '* ργ6Η6ιμ1ο/* 
* Βμ»τ(ο«.] ΒβΡβίία ^Μ 

ρΓθ(Ιυε€ (Ιυρ'κΐ Μεα, ΓαςΗ αι .$βηΓΰ ογ ^π^ι^.<ηΑ^9 •£ ι^ί§ 

//Γβ, «ο (Η€ οΐΙιβΓ Ηαη(], νη νοαΓβ^ (ο πιαΙκο Ι>οιΙι οί ΐΗο 

Γ0ΐηλΓΐς2ΐ)ΐ6 ίοΓ Μβα οί Τλλβ Τταη^αΐΐ^η^ ΜΓΗ«( ΐί τ2τ \ς•% 

«11(1 Οβοίνι. Ι,αςίαη^ ΒβΓβ, ν&• ιιη^βΓ^οοή» ]εΑ λ<ί€Γ ί«ι- 

£6θίυΓβ• Ι^βιηαίίίηι^ ΓοΓ ρΓ€- χϋ'^η ί Τ^ΐ€ Ρΐαεβ ί•, «βΓίλία- 

ΐ6α(1ίΒ^ (ο αα €ΐ«β•ιι( ^Γ//ιV 1/» εοιτυρ(ε(Ι, ίοτ ^ηήάη ιι7Μ 

5ίίΐ€, Α( ιΗ€ Γ&τηβ Τίιΐιβ (1ια( Κβ ίαορλΙι1« οί «γγΙ^ϊο^ νκ ϋιιιβ.' 
Γ€α(1βΓ£(1 Ηίδ 1.&ιι|ϊΐΑ(β «οε<Η2ί|| . Ι "£η.] Ργοπι ιΗί• (ο Υίγ%»^ 

%Άά &&Γΐ>ΑΓοα8, 67 λ ^Γοιΐ{ (ΐΓο ίαείοίίνβ, ΐΙΐ€ ΡΐΐΓλΓ« (Ιοο Αο€ 

οί (Ϊ16 ΐΛίΧΛκ Τ| ίιλΜίΙ οί Σ. (€€ηΐ| (ο 100, τβη^ είλβίαιΐ• 

0^ 4ιρ•.. 170 Α*Μη Φ^^ί&α, Μγας. Έν 'Λτ1»κιί» ^ι ϋλ6«, «;' <« /ι*Ιμκ αντίν^ ι^νιί^ 

1 5 Ι^«ί^«^ ^2» τ•ιβτοι 

3- Το ^) Τ«ν νΐτο νποκΣμη ύς ψΐΜτηβίΛΐ^^ ^^ζ^ * 1$ ψα0•α>, βκ.] ν^5»1 
1«ιιΐ|;ΐΜί£ε ί« ιΗί», <1ονα εο 
ν^ύτλ-βη, ίβΰΐϋύνβ ? Ιο ^ΗδΙ 

€^4^, €Γ ΜΙ 5ν^α( 5εΐ))€, <1(;(;ϋ 
(ί€ίρΐ6 €ί ΐ1ΐ€ ΡΓ£(ν:Γρ$ΓίϋΑ, 

ΑΑινο σί Λ€ ΡΓεΓβιιΐ ΤβηΓρ, 

ΛίίΗ.λαιτμίνη, ννΗϋπ (Ηίβ ΙαΚβΓ 
ϋ^Μ-ηαρΙβίι,ΓηΑπίΓνΑΙ^,βρρϋβϋ 

<• 8ί^νβα^ ΑΙΚ) ΐΐΐβ ϋοΓΠΜτΓ (Ο 
Χν« Ϋ^ ΒβΟΑΙΐί« ί( ν*8 ^ίξΛΛ» 

ιΗαι '* ννλ8 ίΚυί «χκ,** Αη<1 
•* Τ'λ»/, ΙΚ»1 ά'ιά ηοί Γρ*Γβ.'* 
Οτ, ΙλΑΐ^* Ηο)ΜΓ €«η ίι 1>€ ν«• 
«-4» ^άλΑ^Ό^ν ν Η «α ^«Ό- 
ΜιλΜ^Ι Β6ν«Γ §π««ηικ «η}ρ 
^01 ΐ2ΐ6 Οββίιινβ €ιΐ€ οί ιΐιγ 
Ρ1«ΰβ, νΙιβ&Μ ιηγ ΤΗ>ο§; ί« 

ίξΆ»} 8αρί). Ι ι»Ιι>β1ςίι«νοιι1(ί 
ιηι1ς€ (οηκ -8βα(<γ }Γ ίκ γοα 

(Η αϊ ^ νά/τηζ ιΙ«•κλΜ«^«ι«ν κήποι; ^τίίμαα ψ^Μ^ 
** Ηανίη^, ϋΙΓο,^ΐί/ «χιβ β%ί^ 
^' ^« «τΙιο1« $ία^ %ν.ά ηΗ^η- 
** ίι/ «νβη ιΚ€ Λ^ι-/* ία ι^^ 
•< ^α^^*η^ ΑικΙ ι ι1»ωΙι ιΙιΑ 
ι1ΐ€ Ρ«Γΐΐΰίρ]€οίιΗ€ϋΓΧ(Αοτ,& 
οί ΐΗβ Μ4(1(11β νοί£ο, ^«ιβτ^-. 
/Μίνον, \νΗ!εΗ νβ 6γκ1« ία ίΗ# 
7>χ/, νηιΙ((κ α ρΓο1)«Μ«« «&Βϋ 
Ι^Μ€Ϊαη νιτο\.^ ιΗβ οιΗογ Ρ«ηι• 
είρΐ€, »1Γο, ίη ιΐιβ ΓλΠ)β ^«χ* 
,»ιτοΐ(λΐ(«'έ/χΐν•ν $ ^ρ€ςί«Ιΐ7» 

ρε&Γβ, «κ ΙβαΟ, κο {ηβ,Νοη^Γίφ. 
— ΤΗβ Τ^*οέ^^οο, ίρβιη ιίΐιβ 
Λλ ΐο ^^^//, 18 λ νβΓ7 ο<Ι<Ι 

*^ π)ΐ§1ιΐ Κβν« ιίΐυΐιςΚι ναΙΙβ' 
" ΓβΓ^ί/, Ι^ν 1κ.•ίη§ ία ιη? <?λγ- 

/«ΕΜί' «Ιίςιι«η()ο ρβΓ Ρ«Γύα(έο- 
^ ροοίΙΟΓ ρΓο, ** ςαο(Ι ιΐΐι:! 

<(»ίλ4»^ 4Μρ) ν«ρ««. ^Υβ^. ία «Ικη τ« ΓΡ^;^«Μΐ» ΑντοΙμοϊ Ι' «βλβ» τα αλχ«}6ι»τιτ7Ρ•/'** 
μ^ΛΎ», *ΑΜάίη, Φ^ν^ητα Δι«αΓα>,τν /βι)? Δνλτα λντονΊΦ*» 
** Ά^ιι'λτΓβ μ» τν •»ίιλ^%ι«β»ι »τ^λίχιιβΜ' »|»ν» λίτ**^• 

■ ^^λίς τβ^ί τρ«χ«$ τ»λΑβ»τ©•, »ίΓ4 τ^ της «ολβ«ρΐ5ίΐ? •Γΐ"• 

« τκ ί^ρ»•(7«>• ^»ΐίΐ| <σ>ρ9{ το «κακηρότατοιτ τατί Ταυ'; τ^ 
^ι*. α^β « το ό(»ό^λΜ τνν Γ••;^«(*/ρ μ>9»0Γ α^ι««Γ 7•»^ Ι ^ 
αλλ* «^ «^ «^ς το Μ^ώ^ιβ» μιτβΰίβν**» τβτ•»^ τον τ^ό* 
9Τ0ΙΤ* » ^^ ητιτρί^Μ 7* «('*'Γ^$ «β'τ' ((^^(^ φίξί^^Λΐ Ύαΐί 
7λί^^0'«ι?•. . Μβίλλαιτ $ι> ω Α^καραά^ (/»ιτα$ν ^^ρ μ» «αί- 
λΐΊ». τ^ ταΙ» αψ^^ύνού» ν^αγμΛήΤΛ ανίρΜίι^• «τι^ί της γλοί^• 
(Τ9ΐζ, οτ% ις) ταόπ^ μ>§ το μιί^Ο' «(^βλορ^'χ,) κ^ 7^^^^** ατοι^Γΐ ^ 
την ^λαϊο-σΛν* 2 γλάρ^σψϋ «ληθ.«( ψόσιιμ,Λ Τ αν. *Αλλ« 
^▼«βφίτο^κ «^^λιν $ν* ΙχίΓνο, ΐ|^ τοΓς £^ξάνο$ζ σνψβγο- 
ρ^ιίνβ» υνϊξ βη ίΐς α^^τάς ατΤ^ιιμμίλίί. ΑίσμοΤ; γάξ τιβ^ί 
, ί^ζλ^ν »^ άπαοαίτηιψ Λυτωψ τ«τ φβύβηρ ΙηχαξίΤ. . ΚαΙ • 
10ίρ τι «ύΐλο» ΐίν^^ ««κλον 1(71» ^λιτ«ί, ύΪ ^Ι νβ^ιιτνι- 20 
0^, ταλοι^ •ΜΒΓ•!τ «οτ^( ο»ά7»^(^<*» Ιν ,«νβι^ι «τ^ιΐ^ία» 
ι;^ιιιτ (»|ΐ8». Πάλι» ιτιρ^ «τιςι χλ^ίματί^ ^Λλίγίτύίΐ* 
το 01 (τλ?^ον 7β^^ <Γ(* αλιι$<ιί() τλ^μα ιιτιττοίγλΐ το κλνμ». 
ΐίίοΐ β μ^ΐΌΐτ >ι τβς τυ%09τα4 α^ΜΐΓ, αλλ* η^ν «τ ^^ * Ι^" 

Αο'τίΤ» 
•(• χάλΜ.] δρββίςίηβ, ββ ΐ( οο(]βΓί^οθ(!, 6?Γογ« τ»τβίν, ία 

Οοαιί. ^ ** ν»ο1βηο€,'* *η<ϊ ** Η«3!," 

1 τβτ•Μ> ανάίτχβΠο. ] 1>βίοΓ« Ι^Α,^ξοΛ •η<1 ήλί», ίο ιΗβ 

Ιγ,5ονβΓη8ΛηΑ€€αίίιΐίν€θ»Ιβ, * μίγ&,ϊ^ν $α9•ι.ϊλΧ.1 Ι η ι1ΐ€ 
^αΐ, Γοπείίηηβε, »^ Οίηίιίνΰ, Τίπηΰ οί ιΗ« ^ίβνηαη Μοιι^γ- 

Ωιοα!(Ι ϋς ο5ΠΒΓνε(1» ΙΗ»1 ηο ^Γ/ν^/χν^^^. ιρ» αιι<1 (/«τ χχχνί. 

,νβΓΐ) ΓβίΐΙΙχ βονβΓβ » Οεηίιίνε 4> ΐ3• ΤΗβ Γαιηβ ΤίΐΙβ ννβδ 

€»Γβ ; ίοΓ, ΐΛίΒεη ΓαοΗ ίβ ραΐ»ί- εοη(ίιηΐ€(] ΐο ιΗβ Μοη»ΓςΗ? οί 

ΙβΓ 8η7 ν^Β, 11 ί• οηΐγ α ΠιοΠ ΐΗβ Μίόη »η<1 Ρίτβαηί^ νΗβη 

\νΛ7 οίδρβιΐίΐρ^; ιβ, <*αοοϋΓο, ιΗ€ΕπιρίΓβ€»ηίΐ€(1ονη Ιο ΐΗεπι; 

** ίβίοΓίί/'ίηΛβαΗ οΓ, "^οοαΓο βπίΐ, ιΙιβΓβίοΓβ, ίΐ ίε, ΐΗβϋ ?>. 

** 1<; όβ €πιηίη€ ίαΛί." Αη(ί Γο Γί»Γί, ριΙΚίπβ οί 4 .γοβϋ^;. Μίβ 

ίοιη€ ίίΐβ» οί ♦* Ορ^Γ^υΐοη'* ι• νΐϊο ννοαΐ ίηΐο Ιΐι« ΑΓΠ)γ,ίιί<1, 172 Α^ίΙ Φινιη)»7ί*πτ. «ντ«» φίΜίνς ΙχηνΛί, ι^α, 9^ τ^χγ Μ^νΛίΜΐ* 1^ * Κν- 

^#1* ΛντΙν 0Π-«, Τνςβ» ΤΙ?«ί «^^Μ». θί»Τ«« /ΕΜί» Η» «ΠΜ !ί 

5 λΛΛίς, ΟΤΙ ΤΟ Τ«ιΙ 8; το τ»ι ^ο^χμαν '^ψ(^ Έτβ^γΛγν 
Τΰ γβ^Ϋ τκτ» α-Λ^Μ,τ) φαβ-ί τν$ τν^Λ^νας «κύλΜτΛ9ΤΛί, 
(Μ(Αηηί^ίϊ}ίς αντν το ιτλ^α-μα, ίνατχ σ•χ,η^Λη ΤΜκ'τν 
{νλ« ηκτνιΐΐΛΨΤΛς, άν^ξωττνς Λ»ΛΰΤί«λύ9τίζί.9 Ιν' «ν*»• 

ΆίΤβ }« «τ» >ζ Τ« Ίΐχ}^(ΙΜΎί Τβϊ ϊΤβΙ'ίΐρΛ Τ18» ν•Μ|^ 
ν«ΤΑ>ν Τ0 Τ«ν «ξίΟΙΤ ΐΛβίΙ νΛ/*ίζίη ; ίγοί /ΛΛΨ γά»ρ φΊμΛΙ 3<» 

κΛίΛίς τζτο μόηψ Ις την τ» ΤΛν τίμΛ»μ»ν ν9ΤβΛι/ητ5«ΐι 
τβ τ5 0';^ΐ{^τι τβϊ βίύηί τή» ϊ«*ιι> ν^οο^ιΓ». • *0 Λ 
^ανξης εΓιτ«4, ντο τντν /κέν ί$)|^νργΐ}^ΐ}, ντ* $"& «)«^^ν«» 
1 3 οΐ'β^ζβτβί*. Λλΐ Ηβ νβηι ίηΐο -/^λ "^ι^ 
Κ«§€πη,** /ο /1>ί Κίηζ^ ιΗλΐ ίβ, 
/ίί ζπαί Κίηξ. 

Ι,ΗΟίαη Πιουΐά ελΠ Χβτχα Ο^- 
ΤΗί : ΡοΓ ί( ν«β Χίτχί» νΗο 
ιη&κΗεό 80 Αηη]^οίΤ(:η-Ηΐ]α• 
(1γ((1 ΤΗοιιΓληιΙ,οΓ α ΜΐΙΓιοη,οΓ 
Μβη, ονβΓ ιΗβ Η€ΐΙί/^οηΧ. ηροη 
» Βιίά^β οί δΚίρβ, »η<1 \νΗο οαί 
« εΠλοοεΙ ιΙίΓοτίβΗ ιΗε Νβςίς 
οΓΐΗβ Ριηίη/ηΙα^ αροη νΚίοΗ 
Μοοηΐ Αίί^οί Ωαη(1•, ίη Μαεβ' 
όοηΐα^ ΐΐιαίΐιβ ηί^Ηΐ Η&νϋίΐΐο 
Γιχ, Ηΰ Γ&ΊΙβά ονβΓ 1.8.η(). 8ε6 
Χΰτχα\ Εχρβίϋϋοη, Ίη *ίφίη, 
ΡβιΗβρβ, Ιΐιε Ν»ΓΓ€ οί Ο^ηΐί 

ΛνΗο \να8 ΐΗβ βΓβίΙ ΕΓβθ^ΟΓ οΓ 

Ιΐιί Ρετβαν ΜοοίΓοΗγ, <1ϋ- 
νοίίίΐ υροη Ηίδ Ηϋ'ΐΓδ ωκΐ 8η€- 

€βίΓθΓ6, ίΙΓ.ίΙ, ΐΙΐ€Γ€ίθΓ6, υρΟΠ 

Χίτχα^ \\Ηο \ν3δ Ηίδ θΓ3ηιΐΓοη: 
ΡοΓ (2ί^ 7κ/?^" Γεΐ3ΐβ?) ΌαΓίϋί^ 
ΐΗε ΡΛΐΗεΓ οί Χίτχ€ί^ π^λγπΗ 
ζ);» «^*8 ϋΛυ§Ηΐ6Γ. ΤΜβ €ϋΓ- 
ζοπ\ οί ςιΐϋης » ^Ηζςφ^η οί 
ΡΓίοοε$, 1)γ ιΗΐ Νδπιβ οί ι^β 
/'^ ^ΓίΛ/ οηο, οΙ)ΐ»ΐη6(1, ίο 
ιηβηγ Νβΐίοπδ *• ^νίιηείΒ Ι'ηβ 
€^[αη οί ίΡοΜί, ΐΗε ΡίοΙοηία 
οί £-§:>/>/, &ς. ΤΗουβΗ Ι πτ.αίΐ ο^λΊΐ (Ηίι « ρΓ£((γ ςΓθηο<]ΐ€ί• 
€οο]££ΙαΓ6, &€€λαίβ ίβ ί», οο 
ΥΓ«γ, ΓυρροΠβι) Βγ ΗίΑοτ/ι^ 
«ηά ννίΠι (ο 1)6 όβαεπ ίηΓοτπΐ€0• 

*Ό )« ς'»»γΙς •7μ», &ε} 
ΤΗΰΓο 80(1 ιΗοίο1Ιον7(η£Λ¥οτ(1• 
&Γβ, (ο ιηύ» αΓ»οβο Ι^ο^β^β» 
ΟΓ, ν«(Ιϊ€Γ} οο 1.&η^αλ§ί <1«1Ϊ• 
ΤΗ6 Μϋλοίη^, Ι νουΙ<Ι ίϋία 
ρίοίς οα( οί ιΗβηο, 19 ιΙιηϊ 
"ΤΗιΙ α €τφ ίι (ιΙι•ί »•, 
«* ιΗιΙ ΐΗβΓί 18 %ΛΊ ΓάοΗ ΤΚΐΒί 
«' &8 β ^Γ*/x ίη Λβ ^νοΓΜ") 
** ΗβΐΗ 6ε€0 ννθΓΐΐ€(Ιου(67 κΐιίι 
** Ταϋ (ΙΗ»1 !•, '• ί• ονίη^ (ο 
'* ΐΠίβ Τακ") 1>η( Η η ε«1Ι«(Ι 
<* /^&β/ (ιΗ»ι ίβ, *' \η ΐΗβ Νλίοβ 
'* ί-Λϋ^ς") 1)χ Μβη;•• ΤΙιιίίβ, 
*' &η(1 Μβη Ηανβ δ'ινββ ίυϋΐ€ 
" Ν»ηηβΓ*«^βί»ί»Ό™Λ«•^β»•** 

Β\ιΙ Ι ελπηοΐ 6β πβοοηείΐβιΐ Ι^ 
,ίΗβ Κοτηίη&ΐίνβ 0.Λ τααι^ 
\ιΓΐ€Γ ιΗβ Ιηβαϊήνβ Μοοά ιΤνμ, 
αη(1 ΓπποΙι ΙεΓε ιο ΐΙ^β Οτ«ιιιιη«Γ 
οί (Ηε ννΗοΙε δεηΐεηοβ. 

ΚοίϋΐΐηΜί^ ίη ΙαΙΚΙαβ ο^ (^β 
Ι^Ηΐϋτ Τ, Γ»78, ** €ηκίΒ ηο- 
** ηαεη ΟΓΧοαπη, ^^ι*^ ^ 
** Γ«ι;ρ3(, ηοη «1ίαηθ« νϊύβινΓ 
<^ «ρρβΙΐ9ΐίοο€ΐη (ΙαχίίΓβ.** €λΙ Τ Ε Α Ο '2.. ρ Ι Α £ ο α ο κ υ Μ 

Ι, υ α Ι Α Ν Ι 

3 Α ΚΓΟ 8 Α ΤΕ Ν 51 5 

^ 

Ιι Ι Α ί- Κ Ιλ 

Ι> Ι Α χ ο ο ν 8 Ι^ €^Ιορι$^ ^ ΝβρίηΛΪ* 
€Υ01<./^ Ρ&ΜΓ, φι^Για ρχέΠ»» &ιη &1> ΗοΓρίοΒ ίί{Ό 

/Γϋ# ί1]« »«Γα8ί 1ητ€, 6 ΡοΙ^βπΜ > ΡΟΙ,. ΡΓίπΐύίφι«• 
(!ΐ€ΐη νοεαΒ&ι & Ν£ΜΙΝΕΝΙ, ρο^αιίλΐη ν€Γ& €(Γυ|£- 
Γ2(, & 6Γ31 ^ιίϋ'^ίΐβίαη»» <11χίΐ7^ ηαηιιο»ί υΐ^Υ58ΒΜ. . 
Ν£ΡΤ. Νονί ς[υ£ΐη (ϋοίβ, ταπφ^^ ΙιΗαεβηϋηη ίΠυιη ; , 
ιοικινί^λΙ»!^ 211(01» 3 ΓΓορ. δβά φιοιηαέΐο ραίΓα^ . 

Γα» » ρίΐ£:«ιο» ^ρτβΚΦΒά* ίη «ιιιτ»«Εθ0ΐρ1ϊΐ?β9•φΜ»(^Ι»Ιΐ4 

ροίιΚΓΑΐϋ οΒϊίοορβΓοιιΙσιη (&•αιιι «]Μΐιι^β^ ιοίΐιί ίο^^ηβ) 
1^ ίοοοη ^€118 ατΒοτβπι» ΐ]ΐιαα> » πιοιηΰ ρονίαιή^ α€€«ο(|ι 

βοη?ρί€ΐΜτ <|ΑΚ>(ϋ«ιη €θΐοιη>. ικ ρχτ ΰΤ3(; ά€τοΓ««ί μκι^ 
^Εΐίΐί^ Φ« ΰΙο«( 1λ(τ(ΜΜ8. ΙΒίε νοΓΓιηί^ηηι» ι{|& (β?€ 
Ν£Μθ Μ(, ίιτ6 υΐ:.Υ56£8) ρο^^υ»ιη ίηΑι^βΓ^κ 
ΜΚϋΓΟίΒ» βΜα»πιί«Γτ1, &: Γρβε«8 ίρϋκ ϊηννΓκςίΜΗΐΐΓ, & 
0^3 ^*^^^ 3; 2, Μίη€ΐα'ί & Ρτύίά. 

6 Νΰριοοΰ. Ν£ΡΊ\ Ουβπΐ ^Ιίαπι ύοπηίϋΐηχ, 6 £Ιί, 
<)αί ηοα €χ61αίβί, ίΐααι €Χ(:χοιγ£Π5 ! υΐγ^» «αι^αι 
ίΙΙΰ <ΐαοπιο<1ο ίίΤα^ίι^ Βΰπβ «ηίιη ηοτί, ^^όά ηοο ρο- 
ιαίι ζτίϊοιζχ^ &χΐ|ΐη ζ\} οίΐίο. ^Υ^1^ Αι β^ο ^ΙιίΙιφ, 
α( ίλάΐίάι ςοιηρΓ€Ηοιΐ(!ΐ£Γ£ΐη €υιη βχευοίϋπι. £ι Ιβιΐοα• 
&€ΐ οβίυπι ?£02^Γ, €Ζΐεη<]ΰ08 πΐΑηυι, ρΓΖ(€Γΐηίι<€ΐι« (σ- 
125 ο?(5 ίη ρ^Γεϋατη, V πι&ικίαοδ ^ίί^ιί ^οζ οροηίΓΟί 
€ατη 2£Γτε ρΓΟ ιηο• ΝΕΡΤ. Ιηι^ΙΙΊ^ο, Μακρ€, φοά 
ΓαΙ) ίΐΐίι €\Λϊη-€ΎΛάαϊ% Ιαιυίκ (β. Αι οροηυίι /^ ίοείΑ-* 
ιη2Γ€ 2]ίθ8 Ογΰίορ^β Λάψ^τίϋί (ϋΐη. όΥΟΙ*. Οοητο- 
€2νί9 6 ρΑΐεΓ, & νΰπεΓοαι ; ροίΙ(]υ2ΐη αιιιγπι ΓΟητβ- 
Γαη( ηοπιβη ίηίΐ(ϋ3ΐθΓί9, & ε^ο άίχΐ (|αόθ €0€ΐ Ν£Μθ, 
&ι1>κπιιί ιηβ ίπΓαηίΓ^) άϊίο^άζΪΛηχ ΑΒεαηιοβ. Ιια ϋΧ€- 
οπιύίΐίβ ίΐΐε ΓορΗίίΙίοέ-βΙυίϊι πιο ηοιηίηβ. Εκ <\ίΐοά 
ιη&χίηιέ ΑΠ^θΙηιι ιηβ γγ^ιΛ ()υ6(1 εχρΓοΙτταήβ ιηίΙ)ί ίηίοτ• 
ΐαηίιιιη, *' Νΰ ραι^Γ (ίη<]υί{) Νεριοηυβ ίάΒϊΒϊι ιε." 
Ν£ΡΤ. Βοιιο £> Αοίιηο, ό £Η; αΙαΓαΐΓ «οίσι «απ», 
α( άϊίοΆϊ^ ημοά^ αύ (ϊι πιίΗί ίπιροίΙΐ1>ίΐ€ ί&α&Γβ ρπναιίο- 
ηβιη θ€ϋ)θΓϋπι, ςνοί/ αΐίίηεί \^τ6 αάτ^ πϊτί^^ιηήυιιι, ίη 
ιη€ ϋίΐ ΓϋΓνΑΓβ €08, γζ\ ρ€Γ(ΐ6Γ«. Νϊνίβ&ι 8υΐ€ΐηίΐ€ΐ1ια€. 

ΒΐΑΐ.οουβ II• ΜΰηεΙαϊ ϋΤ Ρ^ο^η^ 

Μ£Ν« Λ '^ ^^ ςαΐάίΐη Αβή Αφίαιη, 6 ΡΓθΐ€ΰ» οοβ 
χ\ ^ ίο£Γ((ϋΙ)ίΐ€, ευιη ίΪ8 τη2ΐη3-ίαεο1& : & 
^ψοττο,βίή Ιί 3Γΐ>0Γ€ΐη, /^ ιοΙβΓ&ΙήΙβ ; &, <{υ&Βάα ηιι- 
ΐοηβ ιη )«οη(ΐη^ ^ιιβηιβη η?(]υ6 Κθ€ βχΐΓ» ίκΐβιη ^^ 
$ί τ€ΓΟ ροίΤώϋΰ εβ^ ί€ Ιΐ2ίΙ>ίΐΗπΐ€πι ία πΜΐπ ίϊ€η 6(ηιη 
ί^ηβχη, οηιηίηο ιπιγογ Ηοε, & ηοη €Γ€θο• ΡΚΟΤ^ Νβ 
ιπίτϋπΊ, 6 Μβπεί&ε, £ο ΰηίιη (^ /Ι^^ηί/. Μ£Ν. νί^ΐ 
& ίρίβ. ΜίΗί ι&ιηεη νί(1όΓί3 (ολίη <ι/^γ/^ (ϋθ€ΐθΓ •ρυ4 

Ιο) 3(ί]ί€<Τ£ ρΓΧΠ 1^125 αΐ13Γ(]2Πΐ Ηίάζ Γ(.ί,& Γ^ΙΙ^Γβ ΟΟΐΙο• 

Γρ^θϋοήικη, ίρΓΰ ί^^Γ/η Γ^έΙα» ηίΐ (αΐε. ΡΚΟΤ. Ει 
€{υζη2πι Ηΰεΰριίο βοπ-ροίΚι ίη τ^^ιυ Ι2τη αι^ηί^Αί•} 
Ν6ηα£-^ί€ϋΠί οευΐίβ βρΰπίβ^Μ) ^Ι^οι,^ηηαχίΓΑηίήιαίινΐ 
ιη€ ίρ/υιη ? δί νβιό ν/^ι/^ώί&άίδ, & τββ νΐάϋΐαΓ €&€ 
££18, Ι^ ζβ^ ΓιιηυΙβεΗΓυιη (]ΐιοά^ληιι οΒϋτΓν^η» αοΐ€ 
οεαίοβ /ν0/, ρο(1(|α2ηι ί^έ^υβ-ΓαϋΓΟ ί^ίβ, λάσιοτηο 
ιηίλί, ό οεηβΓΟΙΐίΗιιιβ, ιη&ηυιη : Γαβιεηιιη, ηαιη ίόΐϋηι• 
ηρά• ?1<ΐ€2Γ (^ Ι/«^/| ΑΠ €(Ιμι ηγ^ο ί. ^• ιτγμμΑ' 

ροί€ηίϊα ΝερίπηΙ & ϋβΙρΜηηηι. 5 

ροέαιίία^ (αηε ιηίΗΙ ίηίΐϊ. ΜΕΝ« £χρ€ππΐ€Βηιιη φ 
αιίηίπιέ ιυΐϋπι, 6 Ργοι6ιι. ΡΚΟΤ. Τυ &αΐ€πι, 6 Μο- 
η€ΐ&€, νίά^Γΐβ ιηίΗί πυη^α^ηι νίάί^β Ροίγραηι, η€€ 
ΒόίΤβ φαί(1 ρίΓοί» ϋΐ€ ρΕίίίΐΐΓ. ΜΕΝ. Αι τΐάί Πιηέ Ρο- 
Ινραπι;. (\μχ τ6γο ρΛίίΐϋΓ, Ιί6βηΐ€Γ (ΙίΓεβΓβιιι εχ ιγ• 
ΡΚΟΤ. Οα(κΐ€υη()»ε αά έιχαπι &εΰ€(ΐ€08 αρρίίοϋβήι 
Αθε(&Βυ1», & εοΑΙβΓεεο» (€οει 'ιάβτη ρεΓ είτΓΟδ (ί. γ. 
οίτηΛ/ηίί) ιε(!(ϋ( Γβ ίΐπιίίειη ίΙΗ) & ίιηί(2ΐυ3 Αιχϋπλ: 
ιηαΐαι €ο1θΓειη, αι Ιαΐεαΐ ρίΓοΑίοΓεβ, ρεΓ Ηοε (ί, €. Ηαηα 
ίηηίαύοη$η) ηοη θί£Γει:εη3, η£(ΐα&ιη2ΐηίίεί1ΐ)9, Γε(1 Ι»ρί(11 
&ίΓιπιι>]α(ϋ3. Μ£Ν. Γεηιηκ Ηβ»: : ίΐΐυά νεΓΟ (υιιπα ίβ 
ιηυΐώ ίη€Γε(ϋΙ)ί1ία8^ ό ΡΓΟιειι. ΡΚΟΤ. ΝεΓοίο,. 6 
Μεηεί&ε, ςυίααιη τΧχχ οΓεάεΓεβ, ηοη-εΓεάεοδ/ι/ζχ ίρΓιιιβ 
οευΐίβ. Μ£Ν. Υίάεηβ νίάί \. Γεά τεβ (β ιηοαίΙίθΓ% 
εαηάβαι ήεή ίςαεηι & ϋχ^υβ^η. 

Πι Α 1.0 ο ν 8. 1 ΙΤ«. ΝίρΠίηί ^ ΏίΙ^ϋηηίΛ. 

ΝΕΡΤ.1Τ υΟΕ, 6Ι)€ΐρΒίο€8, «^«οτϊίβιη ΓειηρέΓ ϋΠί» 

Ρν ΙιοηοίηίΒαβ-βιηία }— -— Ει οΗιη «ιαίάειη 

ροΠΕίΙίδ 6Ηϋπι Ιηύβίη ΙίΙΒτηυηι, εαιη-Γα&ερεΓλΐ» η/ιτιν 

ροίΙςυΑηι-ίηςίάίι ααα-ευιη ιηαΐΓ€ α ΓςορυΙίδ-δαΓοηϋδ* 

£ι»ΐϋ ηαηο, ροίΐ€|ΐΐ2ηι•Γε€ερί{Κ οίιΗ&τοΒάιιιη )ιαη€ 

Μειύ^ιηηεοΓεπι, εοΑίΜί ίη Τχιιϊγιιπ), ^1^Μ ίρΓο ς^'ι/ι 
ΟΓπ&ιυ & ΰίιΙι^ΓΕ ; οεφι^ οε^εχιΑί οίΜ ίηάί^οό ρεΓβ- 
υηιειη εχ η&αϋΑ. 0£ί.ΡΗ. Νε ρήΓεπβ, 6 Νερίυοε, 
Π Βεηε&αίΐιηυδ Ικ>ιηίΐΜΐ)ϋ$, αίΐ^βηναι^ & ίρίΐ ϊ^^χ ρίΓΰεβ 
εχ ΗοηίαίΙ>υ9. ΝΕΡΤ. Ει &ρο ΓερΓεΗεη ϋο βαεεΗιιπι 
«ΐυόά, ρο(1<}ϋ3ΐη η&ν&Η-ρΓ9Βϋο•τία&ει νο8, ηιυΐΑνεπί, 
οαηι οροηεΓει ΑιΙ>)ιι^ίΐΓε ι^ιί^ύπι, αΐ ΓοΒεςίι ^1<03•— - 
Ουοπιοάό ίβίΐυτ £α€ίαοΓα ιΝα €0»ΐπι Αποηειη Ιηιπο 
£),ηι-ραΐΓ:ιΐ2? ΟΕΙιΡΗ. Ρεη'αηάεΓ, ορίοοΓ, (ΙεΙε^Αΐ)»-* 
ΐυΓ εο, & ίβΒρε &€€εΓΓεΙκΐ( ευπο ρτορ^εΓ αηεπι. Ι1/€ 
ιτειο, (1ίι&ΐυ$ α. ιγηοηο, εαρίεΐΜΊ, ηανίς^ηβ (Ιοηυπι 
ίη ΜειΗγιηηαπι, οίΙεηι&Γε άίνί{ίαβ ι &, ευαι οοηίΐεηάβ• 
Γαι η&νίβίαιη ^υοάοΐΑΐη ΓεεΙεϋοΓυιη Ηοηϋηυιη, υι όίΐ€η« 
(Ι&ι ίεΓεηβ (ί.ε,ββηη) ιηιϋιαιη ζχχή & 2Γ£εοιί, ία^ 
ηϊυΐχ, ροίΙ(]υαη» ρεινεηεΓοί ϋά ιηεάίαιη ^^εοπι, ίη. 
£(ϋίΐοΐυΓ εί. 111ε νεΓΟ {τχΛΐύ^ζάιχίΛζη^ ο&τί, 2ΐα(1ί«1κιιιι 
οηιοί&) " Οαοηαιη (ίοαοίι}!ΐιζ€. ιτί£ι Γυηΐ νοίήί^ ϋϊΐίβηι 
<< ϋοίιε ηχ^ ρο&ψιηι•ΑηυηιρΓαΓθ οπίιΐΐυιη^ & εβαηεΓο ^ον^^^ ΜβΐίΙαρίί^ &? Ηβηυ,ΙΐΒ. ζ 

ΌΐΑΐ,οβυδ V. Χβηώι Ι^ Μαήί, 
ΧΑΝΤΗ.ΤΤ^Χοίρ^ ιηε, ό ΜϋΓβ, ραίΓαπι όιτΆΐ βχ- 

6 Χ3ηιΗ€? Οαί8 ιβ (ΙΰΐιίΤη ? ΧΑΝΤΗ. νοίοαηυδ.— 
Αί ρδπίΐϋβ ίη εαΓΐ)0Ω6ηι Γ€(ίδΛαδ Γαηι ιι>ίίεΓ, ■& «Λυο. 
Μα Κ. Αι ^υίΐρΓορΐ€Γ ίη]€€ίι ιίΒϊ ί^πεπι ? ΧΑΝΤΗ. 
Ρίοριεπ ΗΗυηι ΤΗ^ιίάιβ : ροίΙί|ΐΐίΐη) ^ηίιη ΓϋρρΙΰχ-ΟΓ&νί 
Λΐηι οοοί<ί€ηΐ6ηι ΡΗΓγβ»δ, ίΐΐς αιιχζτη ηοη (ΙεΠΛεΒ^ι α^ 
ίΤΆ, Γ€0 οΒίΙίϋϋΒαι ιιιίΗί Είνβϋπι οδάϋνεΓίΙϊυδ, ΐυη€ Ρξο^ 
η)ΐί6Γΐυ8 ίηίέΐίΰίυηι, ίην^οΙ^Βαπι ίΐίηι^ νοΐ€Η5 ΐ}Π(ϋ$-ρΓα- 
Ιυ6Γ6, υΐ (6Γπΐϋ3 ΕΐίΠ:ίη€Γ€ΐι νίΓίδ. 11>ί νυ1θΛηιΐ3(οοη• 
»ίβίι εηίηι «ίΤϋ ίΐΙίοιιΙ)ί ρΓορο) ίβΓ^ηβ ιοΐυηι ί^ηειπ, 
ου&ηίαΐΏ, ορίηοΓ, ΗαΒιιιϊ, & ^ι^αηΐΰΐη ίβ ίη Μ,χϊ^ά^ & 
ίιευΐιί ΕΐίΒί ^&α^(^^ ^ΐίίέϋ^ηίι, ίοναίιι πκ;, & εοιηΙ}υ{Γι( ιιΐ- 
1Ό05 8ί τηγήοοΒ ηΐίαί : α£ινί( υ€γο πιίΓϋΓΟδ ρίΓοϋδ & 
ΑΠβϋίΠ&δ. Ραείζοβ ν€ΓΟ ηΐ€ ίρίιιιη ιη3§ηο-ευηι ϋΓβρΙία* 
ΰΐΗΐϋΐΓβ, ρ2ηΐΓη 2ΐΙ>£υί(-^»/Α Γ€(1(ϋά€π( ιοκυπι Πεευπι. 
νίοΐέη' €Γςο ααοηοίίΐο πΐ€•!]2ΐ>6θ ε ραίΐαΐίβ-ίηαίΐία ^ 
ΜΑΚ.. ΤυΓΐ)ίαιι$ ^^, ό ΧΕη(Η69& ίεΓνίάαδ, χχΐγζχζβ: 
ΟΓϋΟΓ ^ϊλϊίϊ ρρο^εηίί α ε&οΙίΐνβηΒαδ, ΤεπνοΓ ϋΐιΐβπι, υ^ 
^ίείβ, λΐ) ί^ηε. Ε( ιη6Γί(ό> ό Χ&ηιΗβ, ίίοε αεΜί ήίΐ, ςαί 
ίιηρ€(απι>ίεεΰη3 ίη πι^υπι η^ΐυηι, οοη νβήΐαβ ^ΰόά 
ϋίΤει Ν6Γ6ί(ϋ$ βΐίϋδ. ΧΑΝΤΗ. Νόηης ίβίΐϋΓ οροΓ- 
Ιυίι ιηε π)ίÀÀРΡΗΓγ£ϋΐη νίείηοΓΰΠΐ υΐίοκαηι ? ΜΑΚ. 
Νόηηε ν€ΓΟ ορατίαίι νυΙεϋηιίΓη^ι/ο^ίΐ^ηιίΓβΓεπ Ανίιίΐ- 

\Ϊ9, ^[\1Ϊ βΓ3ΐ βΐίϋ» Τ1ΐ«ί(1ί8 ί 

3υΡ.Τ^ΕΓιηα€, ό ^ΕΓ^υ1Λρ^, Λ /« Ηί:Γ0ϋΙ?8, πχαη- 
I 3 ίϋ8ίΐ1ΐ€Γ-θϋηι•3ΐεβτο, Γιοϋΐ Ηοίηίπ65. Ηδδο 
€ί€ηίηι βίπί ίπάΰεοΓ.!, & ίΐΐίεηα ζ οοηνίνίο Όϋοηιιη. 
ΗΕΚΟ. Αϋ> ό ^υρ^ι^Γ, νίΓπο ηιεςίίειβηιηι Ιιαπο (ϋΓοαπ!- 
^Γβ ΓαρΓίΐ ιηο? ^Εί>0. $ιιτη «€ηίη[ΐ ρΓχίΙαηιϊοΓ, ρ€Γ 
}ον€ηι. Η£ΚΟ. Ου» ίη ^€, 6 ίϋ1πίΐίη3(€ ? ζίηηβ (}ΐιία 

^υρίΐ6Γ ία1ηιίοβ•ρ€Γευί]1( (6 β^εηιβηι ο^αβε ηοη ϊ^^^^αί? 
Ιϋηε ν€ΓΟ (ΐ€ηαο ί€ΐ6ίη3•€8-ρ^Γ(Ιε€ρ3 ίηΐ(ηοπ&Η(3η3« 
ρβΓ πΐ(Γ£ηεοΓ(ϋ&πι. .£80. Τιι ο^αοηυβ ίη 0£(α ϋεα- 
ίΙυ8 οΒΙίΐυβ €Γ^η 08, ^ηλπϋο^ιιΐϋ^πι €χρΓθ1>Γα3 οιίΗί 
ί^ηϋπι. ΗΕΚΟ. Αο-Μ - - -- - ε 
4 Ν^βίπηί ξβ Ν^νΗάΗίη, 

** ΐ€ηΐ€πι ρΓβκίρΚΑΓβ ιηβ ίρΓαιη. *' ΡβηηίΓκτθ πβιίΗΤ. 
£ΐ &βΊιιηρί[ΐ( ΟΓη&ιυΓΠ, & οϋοίηίι ρΐΌΓίυδ εϋοΟΓβ, δκ όβ' 
όάίΐ ίη ιιΐ3Γΰ, α( Ααήιη οπιηίηο ρβηΐυΓυβ. * £^ο \^Γύ 
ρσίΙ<}α23η-Γο1<:€ρίίΓ€ΐη, & οοΗο^ίΓΰοι βαιη ι» £τ/^ΐΛί^ 
^Γ€η3 «πϊΐίλτί ίο Τχηαταιη. Ν£ΡΤ• Ι,Αϋάο Ιτ^^ 
ιιιΐ]&£« (1υ<1ίαιη ; Γϋρ€ηάίίΗ €ηίηι ϋί (ϋ^ηαιη ηηοβιΝΜΐ 

ΟίΑκ,οβυβ IV. ΝερίνήίΙί ΝύΤΜώ§9Λ^ 

Ν£ΡΤ. 'Ε^ΙΙΰΐυιη Γβη^ Βοε, ία <}αο(} γχΜ^ ά^ία^τΐ^^ 

νβτό, ό ΝβΓεί<ΐ€«, &εο£ρΐΐ2ΐη εα^Ι&νβΓ ΤΓ0&(ί€αι &ίροτ(&»ν 
ιΐ( ΓΰροΙίϊΐυΓ ^ ίηεοΗβ. ΝΕΚ.. Νε<^υ»^ιϊ«ηι ό Νβρ^• 
ΐιιπε» ίβά Γ&ρ6ΐί&(ϋΓ Ηίε ίη οο^ηοπιίηί ρβΐϋ^ο ; ιηίίβ• 
ΓειηαΓ βηίιη ϋριβ ρ&Ε*» ιηίίόΓΓίπίΑ 3 ηον€Γ€α. Ν£ΡΤ• 
Ηοο ςυί(ΐ€ΐη» 6 Αιηρίιΐΐηΐΰ, ηοη Γαδ. Νβ^υο »1ί^ 
^€α>ηΐιιι ίβ ^Λ.πϊ μζ^τζ Ηίε &1ίευΐΜ ίυΒ ν6η4ΐ•: ίίό^ 
ψ^ όίχί, ΓϋρεΙίβΐΰΓ ίη ΤΓοαάβ ίπ €Κ€τΓοηεΓο. ΙΙΙυά 
«1(0111 βι-ίϋ ϊρ£ ΓοΚ&ϋίαπι, <]ΐ]όά ριιιιΚ> ροΑ Ιοο ειίλΐη ρα^ 
βίβιαΓ ε&£ΐ«ιιι> &» ρΓορυΙίά ν^ Α(Η2ΐη8ιηΐθ, ς3(ΐ6ΐ ίφ 
ιιηίτβ α Γβιηπιο €ίιΗ«τοη6, «^υ» ιηαιυ ϋίβ εχοηΓΓίι -ίι^ 
ΐΒ&τ€, Κ&Ιιτπδ «»νη ηβιαπι ίη τιίοι». Ν £11. 8θ(} <φθΓ• 
μΒκ ϋτ ΓβΓτ&Γβ & ί1ΐ2ΐη> ψέο £ΓΑ(υιη•ίίΐ€ί3$ £α€εΙκ> | 
Ιπα εηίηι ^ ^ϋιιίχ & ηοίΓΐχ €]υ9. Ν£ΡΤ. Νοο οροτ* 
.η^€ιβxνα^^ Άά^ο Γεοΐείέ^ιη. ΑιίΑπιεη ηοη άεεεϋ, ό 
Λιαρ1)ί(Γίΐ6| (1^ρ]ή:εΓ6 ΒαοεΙιο. ΝΒΚ. Οακί τεΓΟι ΐίβκε 
γΒ£^ άϋόάίχ (ί.^. ^ίάά αεΰΐάϊί 1)νΐ€ οΦ ώΰίάφΓΒί)^ 3ΐ6 
Μ^βΐϋ»&ίΐΤ6Γ ι^τσβ/ίΑί ΡΗτγχ\ι$ ιικό νβΗίκυΓ.^ ΝΕΡΤ• 
Νοα-Αΐ>9-Γβ ίάί^βηΗ. Ηιε ταίπι ]υΐΓ6ηί$ ^, Ι^ρο^ββ 
οΙ^(ΐ%Γεεοη(ηίιηρβ(υιη: ίΠ&νεΓο^ ροίΙ^ιιαπι-εοοίςεΒ- 
^Γαΐ νβΗίεαΙαπι ίηεΓεάιΒίΙε, & <]ί«(ρ«χεΓ2ΐ( Η) ▼&Ααηΐ 
[ηΌίϊιηάαιη, εχ (1εΓιιε(υί1ίη€ ^οιπι^β γ^ι/ιιι ρε^ε11ι£ί, θΤ 
&ηαΙ ίΙαροΓε &ίΓεέΙ^ & νβΓη2ίηε-εοπ'ερ(&, ρΓ9θ ίπιρεηι 
ι«ΐ4ΐΐ6( Γα(51»-είΙ ίπιροιεηδ οοΓηααηι (/. #. πη/ο/Μχ Ατ• 
ΜΜ^ϋ €0Γηοα) &Γίετί$9 (^ιι2β οουΓ^υε Ι6ηε1>9(> & (ΙεεκΙκ 
III π&Γε. Ν£ϋ. Νόπηε ορθΓτεΙ»( ηι«ΚΓεαι Νερίιοΐβΐι 
ίΐιοεαΓΓεΓε εΐϋΐεηιί .^ Ν£ΡΤ• ΟροπεΒαι. 8εά ΡϋΤεα 
ηβΐΐα ρο€εΐκίστ ^ Νερίιβίβ• ^ ΌΐΑΐ.0 6υ8 ν. ΧβηώΙ Ιί Μαηί. 

ΧΑΝΤΗ.ΤΤ^Χαρς ιηε, ό ΜϋΓΟ, ραίΓϋπι <ϋΓ2 5 βχ- 
ί^^ ηη2αβνϋΙη€Γίΐη)€3. ΜΑί^. Οϋί(1 Ηοο^ 
6 Χ»ηιΗβ? Οαί5 ιβ Η<;ιι1Γιΐ? ΧΑΝΤΗ. νϋίοληυβ.— 
Αι ρ€ηίΐϋ8 ίη ε^Γΐ}οη6ηι Γ€θ1»Λϋ5 Γαηι ιτϊίίβΓ, •& ίείΐυα. 
Μα Κ. Αι <5ΐ3ίΐρΓορΐ€Γ \ΐϊ]^ύχ. ί\\λ ί^ηβιτι ? ΧΑΝΤΗ. 
ΡίοριεΓ ΙίΗυηι ΤΙΐ€ΐί(1ί8 : ροίΙί}α5ΐηι οηίιη ΓορρΙοχ-ΟΓΕνί 
Λΐ«ι οε€ί(1ΰηΐ6πι ΡΗπ^β»», ίΐΐβ ^αιεηι ηοη (ΐ€Πίΐ€ΐ)3ΐ α^ 
\ΧΛ<, Γΰά οΒίΙίυεΒ&ι ιώιΗϊ αΐνδυιτι 02(ΐΕΤ€πΙ)α8, ΐνη£ ^ξο^ 
ηιιίεηυδ ίηίεΐίοίιΐίη, ίην^(1(;{>απι αιηι^ νοίϋπδ αηάίδ-ρΓα- 
ΙυοΓϋ, υΐ ΐ€ΓΓΚ08 Εΐ>(ΐ!θ€τβι& νίΓίδ. ϋ>ί νυ1ε&ηιΐ8(εοη• 
ιίβίι βηίηι βίΤο ίΐ1ί€ΐιΙ>ί ρτορβ) ίΙεΓ^ηβ ιοίυπι ί§η€ηι, 
ου&ηίαιη, ορίηοΓ, Κ»1>ιήι, & ^ιιαηιοιη φ ίη Μχτ^^^ & 
ίιευΐιί αΐίϋί ^&α^>/^ γύάι^τάχ^ ίον&ίΐι ιη«, & εαιη1>ιιίΓιΐ υ1- 
τοοδ & ιηγπε&β ηααί : &£ινίι τβΓο ιηίΓΰΓΟδ ρίΓοΰδ- & 
Αηςυίΐΐ&δ. Ραοίςηδ νΰΓο ιηβ ίρΓυηι ιη3§ηο•ουιη ίΐΓ€ρ1ΐα- 
ϋΙκιΠίΓΟ, ρ9Τΐιπ\ 3ΐ)Αιίι•^«/ΐ{ Γ€(1(1ίά€ήΐ ιοιυπι Πεευιη. 
ΥίζΙ^α' «Γ^ο ααοηοάο ι磕ΙΐΑΐ>£θ ΰ ρα(1α1ί8-ίηα{1ΐ3 ^ 
ΜΑΚ. ΤϋΓΒίαϋδ/τί, ό Χ&ηΐΗ€,& ίβΓνίίΙαδ, οΐρΐΓ^; 
ΟΓϋΟΓ ^τλτα ρτοηαπΗ α €α(1&ν€η1}υ8, ΓβΓνοΓ ΗυΙβφ» υ^ 
^1018, %Ι> ί^ηϋ. Ει ηΐδΓΐΐό, 6 ΧαηιΚΰ, Ηοΰ αοάάΑί (ιΒί^ ψιϊ 
ίηιρ€ΐυπι-ίεο€η8 ίη ιη^υπι ηαιυτη, ηοη τ(Ηΐα8 ()υό<1 
βίΤίΐ ΝβΓϋίίϋδ βΐίαβ. ΧΑΝ ΓΗ. Ν6ηη€ ΐβΐΐαΓ οροΓ- 
Ιυίι ηΐϋ πιίΓ6Γ€Π ΡΗΓγβϋΐη νίοίηοΓϋΠΐ ηκοΓαηι ? ΜΑ Κ. 
Νόηηβ τ€ΓΟ οροηυίι V αΐεαηιιηα ^ΐέθ([ΐέ€^ τλ\{^^χ\ ΑοΗίΙ- 
1ί8, ^υί €Γ3ΐ 61ία& ΤΚςιί(ϋ8 Ι 

ΒΐΑΐ.οσυ3 VI, ^ονΐ^9 ΜβαΙαρϋ^ ^ ΗδηηΓίί. 

3υΡ.Τ^ΕΓιηΙΐ€, ό ^ΕΓ^υIΛρ^, Λ /«-ΗίτΓουΙεδ, πχϋΐ- 
I β ι«ίΐ1ΐ€Γ-ουηι•3ΐιβιο, Πεοι Ιιοιηίηϋδ. Ηκο 
€ΐ€ηίπι /ηηί ίπάΰοοτΑ, & αΗδηλ α οοηνίνίο Ό^οπιπι• 
ΗΕίΙΟ. Αι> ό }υρίΐ€Γ, νίίηε πιεςϋεαίΐηιηι Ηαπο (ΙίΓεαιη• 
^€Γβ Γαρη ιη€? Λί>0. διιτη «€ηίπι ρΓδείΙαηιίοΓ, ρ€Γ 
}ον€ΐη. ΗΕίΙΟ. Ουίΐ ίη ^^^ ό ίϋ1πιίηΕΐ€ ? έηηβ ^ηί» 
3αρίιεΓ ίαIπ1^η^-ρ^Γ^ϋί1^^ ιβ β^επιεπι οιαβε ηοη Ϊ^%€ταί9 
Νΰης ν€ΓΟ (ίεηαο ίιΛαδ-^δ-ρίΐΓΐίοερΒ ίηιπΐ0Γΐ»Ηι:Μί3, 
)βΓ ΗΐίΓεΓίοοΓάΪΛπι. ^ΕδΟ. Τιι ^αο<|ΐΐ€ ίη ΟΕι» οίβα• 
Ιϋδ οΙ)1ίιυδ 6γ§ο 65, ^ααηο]θ(|υίϋεπι εκρΓοΒΓαδ αιίΗί 
ίβπεπι. ΗΕΚΟ. Αη-!ιααιΐ€ ραπΛ & ΓιπιΙΙίλ ίη νίΐλ- 
^είΙ»-Γαηι α ηοί)!», /* βιΗαί, ^ ηΐ€ ^]μ\ βΐίϋβ Γυιη 

]οτί* ί; 6 ΜατίίΛ & ΜΐΓοιηϊ. 

}ον\$, ιο: Αυ^ίπι )2ΒθΓ6$•ίνιΑίηυί, ΰχριΐΓ^πβ «ίΐ3η>, 
ΒβΙΙϋλδ (ΙενίηττΓηδ, & ρυηίρηβ Ηοιηίη€3 €οηηιιΐΐ€ΐίοΓο8 : 
(Η τεΓο €1 Γ3(ίΐ€υπι>ί«(ίΗ>Γ^ I^ 3£[γΓΠΐ; ΓύΓ(ΰ ^ιιίάβηι 
11(11 18 9?§Γ0(αη(ίΐΗΐ8 Λ}ρρί'\€Ληάο αΓί^Μ ηβιΐίο&ιηβηιο- 
Γ»ιη, βχΗΙΒΰηδ αιιΐϋπι ηϋ νίηΐϋ^ >ε8€, Κ^δύ άΐοί», 
<)ΰίϋ ευΓ&νί ηΐΑ8 ρυί1α)3$-ίηιιί1α$, εοτη ηυρβτ 3^6Α- 
ά\{\\ ίβπιίυίΐαδ, & εοτΓνιρηι& εορροΓο «χ 2η)!>οΒυ39. 
/Γί/»* ι«ηίοί, &, ροίΐ Ηθ€, ίβίκ. Ε^ο νοΓΟ, ΟΛΆτηΓι 
ρτάρβιίίτνη 0)1 3^10(1, πε(]ΐΐ€ ί^ητίνΐ, {χζηχ (», ιτ^αιιο 
€2ηηίηΑτί Ιαηαηι ίη 1>3^άί2ΐ, ίηιίαΐβν ροηρυΓ^, &ν€-ΓΒβ- 
Γ&€υ9 2ΐ) ΟίΏρΙιαΙϋ Γ^ηθαϋο αμ-^ο, Γβά ιΐ£(}ΐ]« ΐπΓ8ΐιί€π• 
θ€εί(ϋ 1ί^βΓ06 5ε ΙΙΧΟΓ&Π). Η£ΚΟ, Νίίΐ <}ΰίϊι»β πιίΗί 
εοηνίιίϋη'» Απίίπν 3θπ)θο)ατη Γϋηήϋβ, ()υο(1 ίιηιησηΑΗν 
(<ι$ ηοη ιηαΐΐύπι (ϋ>ί ρηοΓιΐ(η(» εαιπ' ιοίιΐ^ηβ (€ όκγχχτ^ 
ία ειριιι (ί« ^. ρτύκ\ριήηί) € εοείο ;^ ίια οι ηθ «]υί(](πν 
Ρ«οη ςυΓΕτ^Γΐι ιβ €θθίυΓαιιι 0Γ3η»α }υΡ. Ι>ϋ^οίιβ^ 
ίι»(|08πι^ & τιζ ο{κιΐΓί>&ΐ€ ηό6ί$ ςοειυιη, 3ΐί<ΐ<)αί Μλ• 
1^300 νοι 3Π)Ηθ8 ΰ οοηνΐνίο. £| ({ΐιίϋαη». 6 ΗβιΧΒΐ««ι 
3ύίΙυιη•£^ ^&υΐ3ρίυχη Εε€υπιϊ>€Γβ-Γιιρβτίοτ«πι. («, 
υ(ροκ ρη'ύβ βιοηιΐϋη»• 

Οι Α 1.0 β υ8 νΐΐ. Μανάί Ιί Μ^ναιτη. 

ΜΑίΙδ /\ υΐ>5Λίη*, σ Μ^Γ^απ,^^ϋ38^^αρί«ΓIη^Μ- 
/ \ 1118 €β ηοΒίί, ηυάηι ίπίΙυοΓ» θί ίιιΟΓβθί* 
1)ί1ϊ3? " Εβο Γβη^ (ίηςαίι) Π νσ1θ€Γθ^ ϋειηίκαηι 03ΐβ- 
*< η3ηι 6 οο^ΐο ; Π υ€γο νο& οηιηα^ Οη, ίί)β€-{\χ{ρ^η& 
** ηίΐαηιίηί Ηζ?0ΓΓαιτΐ'.ΐΓ3ΐιςΓ€ τηε, ίτϋίΐΓΐ Ι^ΒοΓΗΒίιίδ ^ 
" ηοη 6οίω (ΙΰίΓδχεπηβ. δί 3ϋ(ειη €§ο νοίοετσ Γατ- 
" ΓϋΓη-ΐΓ3ΗρΓ£, /«/», υηά-ΓϋΓρζΐκίβηδ ιοΤΙλιπ ίπ ΓαΒΙίήι^ 
*• ηοη Γοΐώαι νο8, νβΓίιηι επίπι ιβΓ.Γ3Πΐ ΠπΊαΙ Α ϊΠΛΓβ.'* 

Εγ οίειεΓΕ, ^υοίί^ιισι & ιο 3υ^1^!^^ ^£§0 «οίβιτι 

ηοη η€23ΓΡΓη, (^αοίΐ ρΓ?ςίΐΛηικ)Γ είί & ΓοΙ^ϋίΙϊοΓ ίΐοίηι 
οΓηηίΒυδ %ίΙΐΛΐίιη, /. β.βπξηΐΐί. Αι πιίπίιτϊό ρ€Γίΰ»- 
€[βΓ€Γ^«/7^ ρΓ3είΐΑΓ€ ιοι•ΐ3ηιίΓο^υο ίΐηιυΐ, ί/β υι ηοη <]€<* 
βΓίΐνϋίυίί-ί1ηιι>8 εαηι, εηΗΠϊΓι 3€ΐβ;ίΓ€6Γ€ΐυυ3 (€γγ3πι Λ 
ηΐΕΓθ. ΜΕΚΟ. Βοη3 νεΓΒ», ό ΐνΐ3Γ$; ηοη €ηίηι τα- 
ΐϋπι είΐ (ΙίοεΓβ ίί»1ί3, ηε ΙαοτεηιιΐΓ ϊΐίίΐιιίίΐ ειίιιη ηΐίΐί «τ 
3ΓΓΐιΙίΓ3ίε. ΜΑΚδ. Ραΐ38 ν6ΓΟ ηΐΰ άίΛϋΓαηι-Γυίβο 
«ρϋά οηιη«? Νόηηβ νεπό 3ρϋ(ί ιβ ΓοΙϋΓη, ςαεπι, 
Ιΰ^^ί €οπ(ίθ6η;εη)•ε&-ΐ!θ£υ2 ? Νοη %χ%ο ροιυ» 

Γ€ΓΚ6Γς είΓΓΟ τοιίΰβΓΟ «ρικί (β «ν <|ΐκ>(1 αηίΟΓ ϋπίβΑβ ψα νΓίίιηιι «β 
ΐΑίΙιί ανάίΰΡΐί πι&κίπΐ€ τΐάίευ^αιη. Μθηίηί €ηίιη^ ηοιι 
ίΐα νΛ\)\\:ά «ηΐ;€, €ΐι<η Ν€ρΐ4ΐη»9 & ]4ΐοο, & ΜίόβΓνίι 
ιιιίυ^^ηιε• ιΐΗΐςί\ίι»2(ΐ•οίΓθ{»ΐ νίηοίκ ϋΐιιη ϋ&^υη, ιικνιιί• 
«ί» Μ^νΜΜη, <|αοιηθΐΙβ ^ιιη^ οιηιιίιηθάβ3 ηιή, ΐ. «. ι» 

4:ααι*ε^η( ίοΙιιιιιπιο<1ο. £1;, 4Μ^ ΓΙι^αβ, ιιιί(6ΡΤ& φι^, 
^τοοϋββι οβηΐνιιααΗΐιι Βηαι^βηη ίΐϋ &ιιχίϋανΘΐ%ιη, τιηο- 
ΐα»4ί»^6ίη<ιη ίρΓο Αιΐιηίαο αε (μϊιγιι. ^υΒΙκ ι/<^τι« 

«ήηι. Μ£ΚΟ. Ταοβ, %οικι•νβΓ^• Ν<η οοίπι ^ 
©ΪΟΟ.Ι^ >ΓΑη<Ιο ιίΒί, 6 ΡοϊΚιχ (βΛ ;€ηΗη, ορίηοΓ^ 

\\Χ, ΙΙΗΙΙΒ Γ€νίνίΓ€€ί€ ΟΓί») ροΑ^ΙΙ&ηΐ ΟϋΙ^Γ• 

Μ€:βίρ|Ηΐτη 63Α«ιη ϋΙοΓΗ (ίηγβηίβδ νίΓό €ΐΐίη ΟβπηιΙή 
«ίτοίΐ ΟΓ&ηβυιη, νεί ^η Ι-,γο€θ, ίΙ^Γίά^ηΐεπι ρ^ιίΙοίορΗοβ 
βΙ(βηΗτι>€ΐιιη'&^€ΐΌ τχΆ2ίΒΧ^ΐί)ηΐαηάο^ίηφΐΜη^ίίΙή ύΐοειγ, 

ίΙΗ, <^ϋό<1 •^ Όίθβ€ηϋ8, ύ Μοηίρρί, 3αΐ3<:ί «, 

** Π €α-κ\^7ί/υηί ίη <6γγ3 Γλίίδ (Ιϋπία-ίΙηιι β ΐϋ, νρηΪΓβ 
'^' 1ιιΐ£ (ί«-πί\ΐΓαιη πηιΙιο ρΐιιπι. ΙΗκ: ΰηίπι (^//. ^η 
*' »//λ) πΓϋβ €Γ»ι ΐίί)ί 4(ΙΗυο ίη ίικατίο, & (ίϊβιαη ί]Ηι4 
•* ροίεκαί ίΓ€<ιαοη« οΐ^ία <ί5ι, 'ηξίηρ^, θα» βηίιη ρβ• 
'* ηίΐαδ ηονίι ο^ίηΗ^τα /ΐΜί ροΑ ^^λιλ^ νίΐΗΐη ? Ηΐο 
•* Λϋίοτη ηοη ^ι^Βη^8 £ϊπιίτβτ (/. ι» ν€Γα ώ αηί/α) 
*• Γί(}βΓ€, <|ΐΐ6ΐη»<!ΐϊκ>(1οΐΥΐ ε^ο ηυηο : Εϊ ρι^ςίροέ ς«ίϋ 
** νί(1«ι« <1ίτίΐ€8, & (α(ΤΑρ&β, & ΐγΓ»τιηο3 Ιιυιηπβδ 2(ί«ό 
*' & ο&ίϋυτοδ, βςοΐ(θ9 ^3 <τ/ϋχ (οίο ρίοπιΐϋ ; & ^χ ^ 

** 4ϋΟ<1 ΙΠΌΐΐ€8^ίΛ/ & ^βΓηβΓ€8, /ίΠηρ^Γ ΓίΟΟΓίΙαϋ ί€Γ• 

** ΓίίΛήϋτη."— -£)κ:«β Η«ο ίΐίί: & ρΓ«Τ€Γϋ&, ^ιρ^ 
*'/«»! ν^ηΪΓε ρβΓΛ ίπιρίίϊέ ηκιΚΐβ Ιυρίηίί, &, ίίοαΕιι 
'* ίηνβοΰπι εοεη^ιη Η€€ει«:8 ]2ΐ€€οι$πι ίη ΐΓίνίρ, νοί 
*« βνΌίπ ςχ 4αΛίΊΐιιοη«, ύ&\ τλμ <ιιιί4^αηι.*' ΡΟί-. Αι 
Γβοϋηα»Ικ) 1ι«ο, 6 Ρίοββηββ. Ουαϋδ νε/ο β14 Ιϊοίίο 
^χ/έΐ^^-ί&α«η), ΐΗ βρήΐΒ^ β^οΓεαιη €νηι> ϋϊΟΟ. 
8οο€Χ «λ1τ3<1«Γ, 5βΓ€»8 ιΗιαηι-ραΗΙϋΒΐ ίΰΠϋίίΓΛίαιη^ 
ρΰΓνίιτη3 οηιηί ιτβηιοι & ΤίΐΓίίςΑΐαηι »ίΙιιπΐΰρτϊ& ρ&ηοο. 
ΓαχΒ (τίιοταΐΒ• ΚΜ^ι μμιβ ρ«Γρϋηιό, & ρίοταηκ^υβ β ΡΙίΐίο, βΐ4 €οηίΓα ΜΰπίρρΗψη. 

νε111ο&( ΑΓΓ0ξ&ΐ)(ε$ Ιιόΐο^ ρΙιίΙοίορΗολ ΡΟΙ.. Ρα€ΐΐ€ 

<η&η()ΰΐιι &Η(ΐαΊ<1 2<1 ίρΓοβ αί^ηι ϋ1ο« ρΗίΙοΓορΙιο» ? 
ΡΟΙ•. ί.04ϋ€Γ«; ηΰ(|α6€ηίηΐ(^Η(κ: ^ΓΑΤϋ. ΌΙΟΟ• 
]ΐ) ίίιιηιη», %<1Ηοη2Γ€ €08 ϋΐ-άβϋηαηι ηυς&Γί, & εοη(€η• 
ξ]βΓ6 ά€ Τοιίβ» & εοτήϋλ £€η€ΓαΓ6 βΐή-ίηνίςειη, & εΐΌ- 
€θ(1ί1θ8 Γ4£^Γβ^ & (1οΰ«τ6 ιηεηιβιη ^ιη ίη(οπΌ£&η 
(2Γμ ίουιίΙίΑ• ΡΟί.. Αι (Ιίεοηι ιηβ» ΓερΓΰΗβηϋΰηιοαι 
ΙρΓοΓυιη ΓΑρίΰοιίιηι, ε^ο ίηοΐοέΐυπι & ίιΐ€Γθ<1ί(ιι.ιι. 
ύΐΟΟ. Τυ ν6ΓΟ ίΐϋβ ριο^α^^ & ηΐΰ άίσ(ο. ΡΟΙ.. Κο- 
ουηαΑΐκ) & ΗβΕΟ, 6 Όίοοεηββ. ΌΙΟΟ. Νιιηα&ψβτο 
(ΙΙτίιίΒαβ• 6 εΗ&ΓίίΕιη€ ΡοΓίυουΙε, Ηχε α οοΗβ: ** Ο^ιϋ 
<< ειιίΐοάίηδ ααηιπι, 6 τ&ηί ? Οαιά τΰΓο εχοπιοί^ώ 
<* νοΓιηεΐ, Γιιρρυ(&η(€8 ίοεηοΓα, & εοη^ηεηιεβ (&1βηΐ2 
^* Γυρ6Γ (&ΐ6η(&, <}ΐιθ8 ηεοείΤε-ΰίΙ ραιιΐο ροΑ Ιηια τοηΐΓβι 
** Η&Βεηΐΰδ υηίεαιη οΒοΙυιη ?'* ΡΟΙι. ΟίεεηίαΓ ί» & 
Ιιβεε. υ ΙΟΟ. Αι άχζ βιίίϋη ραΐεΐιηβ & τοΒυίΙίβ, ηΰηφί^ 
& ΜββίΠο ΟοπηιΗίο ίΐΐί & Οϋΐηοχβιιο ρ&ΙχΑηι», <ιυό<! 
αρυά ηο3 ηεε ϋϋνα εοπια, ηε^ιαο Ιχιί ηί^ηνε οοαίί» αυ( 
ΓυΙχ>Γ είΐ αηιρίίύδ ίη ίαοίε, αυΐ ηεπτί ίοιεαίί, αοι Ηαιηεή 
ιοΒαίΙλ ; ί^ά οιηηί& ηοίηβ γμ;;] /ηηί ίοίειη ρυίτί^ι ΐί/ 
αίυηι,έ:ι/;723/?π/€Γ2ηί2 ρυ1ε1ιπΐα(11ηεηϋά&. ΡΟΙ« Νοα 
ιηοΐ^ΐίαπι είΐ ηβ^ιιβ \\^ο ϋΐο^Γβ ρυΐοΐιπε & τοΒαίΙ». 
ΌΙΟΟ. £τ (Ιίε, ό Ι,^εοη, ρϋυρεήΒυβ (Γαηι τεΓΟ ρ1υή• 
ιηί & ^Γίΐν&ιί €α Γ€» & (ίερΙοΓϋπιεβ χ^ογχζνα/αοίη) ηβ^υε 
]&ε1ΐΓγπΐ2Γε, η€^ιΐ6 ρ1οΓ&Γ6{ εχροοεηβ ί/χ βε^υ^ΗίΑΐβη . 
]ι!ε αάβξίύεη^ & <}ΐιΟ€ΐ νί(1ΰΒυηι εοί^ ^υί ίΐΐίς ^/ιμΙ 
•€ΐΙνίΐ€5, ηΐΐ ρΓ«ίΙϋΐιϊοΓ€8 Γε ίρΓΐ8. Ει, β νί€ΐεΐαΓ, €χ 
ΡγοΒγειο Ηχ€ Ι«α€ε£)χιηοηϋ$ ΐυίδ α ηιε, (ΙΙεεηδ βοδ εηβΓ- 
ν&ΐ08•6ίΓ£. ΡΟΙ.. Όίείιο ηίΗίΙ, ό Οίοςεηεδ, (Ιε ϋιεε- 
ύ£ΐηοηϋ9 4 ηοη εηίηι ιοΙβΓβΙκ}. Κ€ηϋηείαΙ>ο Αοΐεπι 
ίΙΙα 4α£ ιη^ιικϋί^ί ^(1 οβειετοδ. Ό100 Οπιίιιεαιαβ }ιο<ι 
(^αοηί&ΐΏ ιίϋί νίοΙείυΓ. Τυ αιιίεαι άείεηο Γεηηοαεβ Α 
ιηε αά 60ί (^αίΒαδ ίΐηιε (ϋχί. 

Ό Ι Α Ι. ο ο υβ IX• Ρ/ιι/(?, ^ ^ο»/Γ^ζ Μϋηφρπίη^ 

ΟϊΙΟΕδυδ. νΤΟΝ ΓεΓΓ6.ροίΓαπιΐί8,ό ΡΙαίο, ο«ηεπι 

χ\[ Ηαηο Μ€ΐιίρραπ]3αχια-ΙΐΕΐ)ίι&ηκπι. 

Ου&Γ6 2υΐ ϋΐίΰΐώι εοΐΐοο&ιο ευιη αηοίνηι α ηθΐίί, «αί 

ΐΓίληΓπι!£Γ2ΐΙ)ίινιΐ8 ΒΜ ίη αΗηπι Ιοευπι. ΡΐυΤ. Οαίά 

&αιεαι 2Η(«ηι ^ηιτβ νοΒίβ Γ«α(» ευηι β( ρατίιβτ ιηοηυιι» \ 
^|ιΟ£8. ΡοίΙ^υίίπι ηο9 ρ1ρΓαοια$ & ££ΐ«ίαιΐ]|« τ^ζοτί^• 
ύ βΟΓΗπι Γύρη ^ί. #. ãëΐ8 ΗΓΓφΑίηα) Μί(!&$ ^ιιί^ηι 
Ιηςο^ί Ιίαπ, δ:ιτ<Ιίΐη3ρ^Ιυ« ν«χ^ ιηρίι&τιιιηι (ΙεΙίοι^ηιρι, 

Υθε».η8 ηθ3 ιηβηείρί& & ρί)ΐ,€ΐ))^ Νρ*«ιΐ00«Α(η 9ΰ(1ίΐη 
^ ε^ΐϊΐηε ο^υιΐΜίρίοπιία» οοΑγο^^ &ρΓ0Μα3 ιηο]?&ιΐ9 
^α. ΡΙ,ϋΤ. Οϋ^ΐΓ^ χΐίςϋΐμ: Ιιβεε, 6 Ι^βηίρρβ ? ΜΕΝ- 
ν^Γ9 λουαι, ,όΡΙιιΐο. 0(ϋ βαίχη φΓοβ ^«ο^-Πηι (Ι^• 
β€;ηΰΓ€8 & ρ^Γίϋιί ; Ί^ιμΙιαε οόη (Ιΐίίβ £γ^( η)λΙέ νιχί^ο^ 

φοη ορ9ΓΚ^ ; ςοΑΚποϊΐΡΐυΓ εοίιη, ^ρρ ραηνίβ ρηνΑΪι• 

Ιιρηιοι £€ΐρ«ιφΐ3β ? ΡΪΑίΤ• ,ΝΜϋΛφΐ>ιη, Λ<1ορη.νβ1- 

|,,3ίίΡΓΐιιι>, /?& ΡΙΐΓ^τ^υηι, & ΑίΓγποπιπι, ίΐ^ οοβηρΓοίι^ 
^^ ιηο, (]υ&ίι ηοη £€ίΓΗΐιΐΓ0. Οαοςαη^ιι^ £|ΐίιη ι?«π• 
(ί8,ι^</ΓΓε()υ&Γ&η££η8,& εαοΐϋ ρ6ίΐΓθρεη8,& θ6η(!ϋη9• 
€Κθ5«5. Α^ιοίΜΐ ΙΐίΕβ/ίίβΛςριΐϊϋΐηϊβΗΕ ? ΜΕΡί. Νρη; 
Γ6(1 ϋΐϋ 6Γ&ηι εοηηΓιη€ΐι&, ^υ^ε νο8 ΰ^ίΠΐδ (ϋ^η&ηί€8 (ι. 
^.^ηαΐϋ Α<ηβη^),'9Α0χ^χ^ & ρΓίκ-ρ«ι«Ι*ϊΗ«-ϋ]«(ΐ€η^ 
(β^Ι-ν^ΓίβΙίΙρβΓί^^^ ηραρφί^οχηρηίδ ιη9πΐΡΓ?8 : ρίοταΐβ 
£Γ£9 οηαρϋφδί/Ιί^ )^1ί^(^ ^ΚΟ£$. ΜρΙ(ί9]»6 Ρϋ« 
«5 φ?ι^ηί8 ρόί^οηφμί! 1\\Ρ. 0^»ηίΡ ?^ο ίΐίΓΟ ! 
^ 110/0^^)1^1^ «£Ρ 4ς1ίοΰ8 ! ΜΕΝ; Ευ^^ ! }χ»,Ϊ2^\χ^ι 

^ί^ψΜηί ^^^ς^η^ρη^) Φ^ήΛ^ χ}1ηά^ Νρ/^ {ι^ίφ^η* Ρςοζο- 
ΐ;ι1>ρ νοΙ^Ρ • 4θ&β( β^.ι^^ Ρΰς«9(|ΐοΐ£Π) Ι^ί|?ΐ)9 ρϊΡΓα* 

Μ{^Κ•]^Ί£Γαο ^ΜΡϊπρ^ο .^08, 6 ΤΓορΗρηί& Αί9•» 

ΙκνηρΙίβ» 5ι «4ΐΐ€8 νΐίΐϋπιίιιι, β? ν&οί ϊβοτνίΧ^% ^χϊΚιηΑ" 
τϋηι τα• «ββ Ρϋρε ΤΗΟΡΗ. .ζίΜ^οιιΛ4ρ.4ΐ^οιρ Λ^ 
008 <ιι|ρ4»Ι(8» (ιίϊΐί 'ρΓββ β:ν}ΰμιι ορί^»ιι»]}ΐΓ χ»ϋ» (Ιο 
ιηοηιιίβ^ ΜΕΝ. Αι υρη ορίο^Γ6ΐ)ΐ;μτ» οίίΓ>Ρ8 40401 
ήτβηιε^/ί. ^..ί|ΐ 4^/(1^ ροηβη(^•αΑεη(9{Γ^ί8(Εΐ», ^ιι^ 
& ϋΐΜίγ^ιμ^ ρν9ί^<^Γ ^ νΒ|αι^5 ρτ^φςοΓ^ /ςοοΓΐ)!^• ΙΟ \ Μβηηηι &? ΟίατοηΠι. . 

Βιΐ8. ΤΚΟΡΗ. δοΐϊί Γηπο ΑιηρΗίΙοςΗϋδ Ηιογγ, 6 Μσ- 
ηίρρβι ^υόίί Γ€ίροη<ΐ€η(1ϋίη-6ίΙίρίίρΓθί€. Ι.^^οΗΐιίρηίΐ 
ΗβΓ08 Γϋΐη, & ΤΑπαηοΓ, Π €}υί8 άο πιβ ά^ί€€η(\€τΊχ — 
Τα Ααιέιη νί<!Ί6π8 ηοο οπιη^ηο ^/ λ ηυτ.^^,α^η) μ€Γ€- 
^πζι3ΐυ8-ΓΰΐίΓο ΓιβΒαοϋχ ; αΗο^πί «ηίοι ηυη ι*Ιίΐ]ί]<ΐΓ08 
(υ ΜΓεΰ πΒια ΜΕΝ (^((Ι &ΐ3 ? ΝίΠ (?πίιη ΰΓΐΙιίΤβπι 
Χ«€ΐ>&ίϋ3ΐη. & ίηάυ(υ8ϋητ6ΐ8, τ\ά\^\1\^ Ίηίϊ'κ'ηή Ώ\άΐί'\\:>\ι% 
(60€η3 οίΕίιη, ΪΓΓ€ρίί^6πι ίπ Γρεεαιπ ίαννι ρί•ι ΙΐϋπιιΙβ 
^ί. §. αη^ιιβιηη) ο{{\\ινΛ^ ηοη ροίΓ(πιΓεΐΓ6 ^υό^ ηιοηυυβ 
€8 Ιί ^1^^ £εα( ηθ9« ΓοΙέ (ϋί^^Γ^ηβ ίπιροίΙυΓ^•^:^^ ^.ρ^^ 
τ^ήείηαικίί 2η€ΐη> ογο, 0|^ι<1 ι&η<!€ηι ^ίΐ Η(ΐθ8 ? 3500* 
10 βηίιη. ΤΚΟΡΗ Α^1)0Μΐ(^»ιη £χ Ηοπίίηϋ & Οβ• 
ΰοιηρο£ΐιιιη Μ£Ν. Οϋ(κ1 ηοςυΰ Ηοπιο€Ϊ(, υ((ϋα8| 
ιΐ€<ιυ€ 06α5; & α(Γυιιΐ(ΐυ?•ίιιτιυΙ «ί^• Οοό ΙβίΐϋΓ ϋ• 
1ο(1 (υμο) Οΰί (ϋπιίάίαιη ηνπΰ βΜίΐ ? ΤΚΟΡΗ. ΈΑ\%• 
ΟΓαευΙ&ι ό «Μεηίρρο, ίη Β<£0ΐί2. Μ£Ν. ΝΗοίο» 6 
ΤΓορΗοηί, ^αίά (ΙΐΰΑβ : αί ρ€Γίρίςΐ]€ ^υίιΙ^ηι ηάβΟί 
^υόά (ο(υ8 €8 ιηοηυαδ. 

ϋΐΑΐ,οσυδΧΙ. ΜίηνηϊΙί αατοηίΪΜ• 

ΜΕΚ..(^υρρϋΐ€ίηο8,ό.ροηίΐθΓ, ϋ?ΐ(Ι«ιυΓ, (|α«€αη(|αο 

ιηυΓ. ΟΗΛΚ 5ιιρρυΐεηαΐ289 6 Μ^ιχοη, εβ^ηχτητα^ 
Για8 & ηιίηοΓίβ ηβ^οάί ά^ \\% ηνηο Α^ίαΰΓΟ. Μ£Κ^ 
Ακυίί //'^^/', 2// ηι!ιη(^έ^28, 2η€ΐΐ0ΓΑηι<)ηίηαα6<!Γ2εΗη)Α 
ταπί. ΟΗΛΚ. Μλ^πι ίίίοί8 /γ^/«. ΜίιΚ. ΡϋΓ ΡΙα 
ΐοη€ηι, €ηίηΐΓέΐιινηηίηηιΐ€ ; & (ΓοροιβΓβιη ^ί ^ρΙοπίΜ• 
^ΐΐο τίτηχΐί ΜΊ^αΛηΓ) ιΜ[\% {Ιϋθ(ηΐ8. ΟΗΑΚ.. Ροηβ 
(}αίη(^υ€ (Ιτ&εΗιη&β, & οΙ>οΙθ8 (Ιιιοβ. Μ£Κ.. £ι βουή 
ηύ ρτο νείο— > ρτοιΙΙα (|υίπςο€ β£0 οΙ>ο1θ8 (Ι^ροΓοί. 
€ΗΑΚ.. Αρροηί & Ηοβ ΜΕΗ.. £ι ΰ€πιη> ικ^ οΜί- 
ηεη(]&8 η&νίςϋ ππ)98, & ε)3νο8> & ίυηίβυΐιιηον €χ <|αο 
Ηνρ€Γαηίΐ ΓβείίΙί, (ΐΓ3€)ιιιιί8 οπ)ηιιι (1ΐ]θΙ>η3• /€ΗΑ]1. 
Ευςο! ^πιίίΐί Η2€ νιΐί ΜΕΚ.. Η«ο ΓυΐιΙ ^ν^τ μι#, 
ηίίΐ ^υί(1 ϋΐίυά €£Γο^ί( ιΐ08 ίη οοιηρυκΕΐΐοηε• Ου&η<1ο 
ί^ήοΓ (ϋα8 Ιτ Ηχο ίοΙυιυΓυιη ? ΟΗΑΚ Νΐιηο Γιη€ ίηι• 
ρο^ΒίΙΰ Γ^ ; 6 νβΓΟ ρ€Αί8 3ΐί((ϊΐ3, &ηι Ικίΐυηι, <)€ΐηί• 
ΜΓΐι €0π/«Γΐθ8 {]αοΓ<{3ΐη (ί. λ νηώΓατυηη ίακ^αη) (υη€ 
ϊίς^Βΐι ;ι;/^/ Ιυα&π αΙίςαΐίίΊα ιηιιΐηιυάίηε, Γϋΐίο-ίυρρα- 
ΐΑΐι! ροηοτί». ΜΕΚ. ££0 Ι^ιχητ ώόώ€ Μ^μ, οπιηβ 

ρ€ίΒη2 ΤΙϋΙοηΐί & Μ€Γ€ΐ4Γη. 1 1 

ρ^ίΠπίΑ ^υ£^α6 ενεοίΓδ ηιαία^ υί βχ Ηίδ ΓΓυΛϋηΐ'θ«ρίίΐηι. 
ΟΗΑΚ. Νοπ Δνΐ^τ χ[\ (/ <?. ηοη αΙΙίίτ ΙιεεΙ ηΐίΐ/οί^ 
Όίκί) Ο ΜβΓουπ. Νϋηο ν€ΓΟ ρβυοί ^ά ηο8, υι νίάβδ," 
£ΐ€Γθ€θ€ΐυηι ; ραχ «εηίιη ίβ. ΜΕΚ. Ιια πιείίυδ, βηΛίηβ 
(ίβΒίιυπι Ιιοε ρΓ0Γ0£6ΐαΓ ηοΒίϊ α Γ€. Αι νεπό ηόίΐί, 6 
ΟΙΐΛΓοη, ^ααΐεβ αηήςυί ίΙΓί Λ(3ν€η€Γϋηι, ΓοΒαίΗ οπιη€$« 
Γ&ηςυίηε ρΐεηί, {( Γαυαί ρ]€Π(]υ£ : ηυπο νβΓΟ 2υ( .ν€- 
ηεηο (}ϋΊ3 ιηοπυαβ £ ίΐΐίο, ν£ΐ υχοΓ6, 2υ€ (υιηεί<ιθα8 
▼βηίΓεπι & ΟΓΟΓΑ ρΓ« Ιϋχυπίΐ ; ρβΐΐίάί ΟΓηηεδ, 3: (Ιεββ- 
ηεΓ6$, η€€ ίιιηίΐεδ \\\\%Μηί'ί^αίί, Ρ1εΓί(]υ6 νώό εοηιιη 
νεηίυη: ρ€Γ άίνΐή^δ (Ι, €, άΙ'υΊί'ύί τηοΓίϋηι εοηιτη τηαία• 
Γαη{'ώαί)\ηΜ\9ίηχ^9 ϋΐ νίίΙβηΐϋΓ, &]ϋ•2ΐ1ϋ8. ΟΗΑίΙ. 
ΝίΰτηΙπίηι \ ΗβκείεηίιηΓυηΐ ρΓθΓΓα$ εχρειίΒίΙεδ. ΜΕΚ.• 
£ε^ ^^ν^ ιηίηίιηέ τίιΙΰ&Γ ρε€€ίΐΓ€, ΑοήιεΓ €χι^€03 €ΐε- 

ΟΐΑΐ.οβυ9 XII• ΡΙαίοηί^ ϊί' Μ^ί^νηίί 

Ρ1»υΤ. νΤΟΛίηε Γβοειη ιΗυιη, υΐηηι <Γιςό ' ρΓΟΓΓϋβ 
ΧΛΙ ί€»ίο-€οη£βίΙιιηι, (Ιίνίίεηι £(ΐα2(ειη, οαι 
ΙιΒεή (^υίίίειιι ηοη Γιιηγ, &( (|αίοορ2ΐ^ίε5 ηιΊΙΙο ()αί-τ€- 
ΟΑΠίοΓ ί/Μ Ιΐ9ΒΓ€(ϋΐ2ΐ6ΐη. ΜΕΚ ΕχΪΆΐη ; άιόί, ηίτηρ^, 
δίε^^οοΊιιιη ίΐΐυπι. Οαίά εΓ£θ ? Ρ1.υΤ. δίοε, 6 ΜεΓ- 
€υπ, ϋΐυιη νίτεΓΟ, αάπεΐεοι ^ά ηοηαβίηίΑ «ηηαβι ςι^οβ 
^α/Η νίχκ, Υ(Ηί(3ειη »Ιίο8, &, Γι ροίΕΒίΙε εβεΐ» αςΙΠυς 
ρΙυΓ«8 : (ΐ€ΐηΗε βαιειη ίι/Γ ΛάοΙ^χοτα ^}\}% €Η&ΓΪπιιηι 
ιυνεπϋΐη, & ΰ;ιιηοηεπ), ££ΐεΓθΓ(;]ΐιε οηιοεβ 0Γ()Ίηε• 
ΙνίΕΚ. Τ8ΐε/^^(/«ινί(]εΓεΓαΓ ρΓ2:ρο{Ιεηιπι• ΡΙ,υΤ. 
Νε(]ΐΐΑ<]ΰ&ιη, Γεϋ χ<]θίίΙ1η)υιη. Ουί(1 εηίιη ρ&ί£ (/'* €, 
ψίά αηι[ά /η»ίί) ρΓεοίΐβ(ΐ)Γ ΐΐΐυηι Π)ογΊ« &υ( ηίΐ αιΐίηεη- 
ιεβ ^ί. #. ηνΙΙοιηοίΙο€ί€θξηαύ)ν^ϊϊά\ζν(ίΜ Π1)ί (^ί/ορεβ ? 
Ουο<1 τ«Γ& είΐ- Γ(£(ϋίΠίηυιη οηιηίυιη εβ Ιοε^ <ιυό<], 
/αηϋ ρΓεο&ηιεβ \λϊ\^ εοΐυηκ (»ιηεη ^ι/;η ίο ρΓοράΐυΙο. 
— £ι, ^^έ/^Μ χβΓ0(»η(ε, ^αατη<υΊί <]υι<1εηι ()ΰ2 Μ/νχ 
Γη2εΗΐη2ηιυΓ πι&ηίΓεΑϋ^ΪΜ}/ οηιηίΙ>υ5, ρΓΟίηίκυηι οπιεη 
^ Γϋ€Γί£ε2ΐυΓ08> ίϊ εαηνΑΐυεπι ; &, ίη Γυηιηιη, ν»Γα 
^υζΗ^πι εΑ Ηονηίηιιπι &(]υΙ;4(ίο. Εί^ο ίΙΙε,ρΓοριεΓ Η^εο» 
ίηίΓηοπίϋίδ ; ίΙΗ νεΓΟ 3ΐ5ε»ι.ι ρΓίε ίρΓο, ίιαίηι ΐήΠίΛπιε• 
ζ^'κί ορίΐίίί, ΙΛΜΚ 81ε ρ&ιίεηΐυτ η(1ίθϋΐ3, νειεΓδίΟΓεβ 
υι•Γαη(. — Ι: ϊ ίΐΐε ρΙεΓυηκ^αβ Γοΐΐε β<3πι<Ηίυιη Ιβέίίΐι εοδ, 
& ίρεΓ2ΐε-ίαα( ; &» ίη Γιιιηη32, Γειη^^εΓ ηιοηΒαη^ο 

Κ. 2 ΠΐΏΪΐ1$ 1 2 Τ€Γρβοηί3 & ΡΗίίοηίί. 

ίοιίΐίβ εθΓΓύΙ>οΓ»ιυΓ πιπΤιο ηΐΑ^τβ-ςηαπι ]ατ€η€5• ΠΚ 
νβίί, ραΓηιί ίίΐιτϊ ΐτιιβΓ Γε ΙιαΓίάΙΐΛϊίπι,^^-ρΗΓΓοηιηΓ, 
ρΓθροη6η(08 ηΒί ΒβαΓ^τη νίταιη. Ρ1.υΤ. ΚϋραΙ>€ΓΓ2( 
ι^ί^αΓ ίΙΙβ, ίΰη^Αιιτεπι β^ΐοδ, ΙίοιίΓ ΙοΙ^υβ : Ηί 2ΐη£ΐιι 
<^ (η€()ι;ι Γρο αΐηρή; ροίΙςα3^-Γε]ιςο&ηΆ( (ίίνίιίβδ Γοη- 
010 ροίΓ(ίΠι$, ν6ηί»η(]3Π) Βίίΰ τη^Ιί ΓηαΙε ηιοηαί. Μ£Κ• 
Νύ ίΐ3 ΓοΙΙίεπυδ, ό ΡΙυ(ο ; αοεΰΓΓ^πο'βπίπι 3αιη {ίΙ>! Π* 
Ιοί, (ϊη^υΐοδ ΟΓάίήβ. δαπί ν€ΓΟ ορίποΓ, ίΓΟΤβίη. Ρ£.υΤ. 
0€(γη}ι6 : ίΐΐβ νεΓΟ Γη^υβ τυπΑΐΒ ^(Ιοίζίεεηδ ρΓΟ ίεη^, 
<Ιε(!υεε( ΠηςυΙοΒ αάβραΙιΙπΛίη. 

ΌΐΛΐ^ρουβ XI Π. Ίηϋ/ίοίΛί \ί Ρϊαίόηίί. 

ΤΕΚΡ8. ΥΤΟοοίιΛ ^ΰΛυπι ιβ^ ό Ρΐηιτο, ιη€ κ^τ&βΛΛί 
χ 1 ιη^ίη» 3οηο8 η&(αιη ιηοηουχή «βτ, 
Τ1)^^Γ^^υπ1 υ€γο ίεηειη ///»μ ώΙιγ» ηοηα^ίηια («. ^•Μν 
^11^ ηοίΐα^€Λαηαη) Λάϊιηα νίνεΓβ ? ΡΙ-ΙϋΤ• 3ο(υ£• 
ηηιη Γαηβ, ό Τ^^ρΠοη, β ^ιιίίίοιη ίΠε ?ίτί(»• ςρ(^ 
ϋειηίηειη ϊηίοοΓυπι πιοπ. Ί υ τετό εΐφβέΐ&η• ΙηΒΚΪ» 
ι(Ηγ&ι«ιη ς^/, ρβΓ οιηηβ («πιροδ ίοδάίαΐκιή• μ. Τ£ΚΡ3• 
Ν6ηθ€ ειε^ίπι οροτίαίι ίίΐΜη Γεηειη, Βί ηοιι &ΐιιρΙί(Μ 
Ιτ&ΐ6ηΐ€τη υή ϊΐίτίηίβ, €?ί(9 &1>ίΓ€ ]ο?επιΙη39 εβά^οιηιι} 
ΡΙ,υΤ. Νονδβ ίΕΓ3-ΐ€βείι, 6 Ύ^τγύοη ; ηαιφ^^ ϋοη 
^οτί€)υί ηοη Βΐηρϋύβ τβίει ηη (Ητίαί< 2ΐ4>οΗιρΐ3(βιιι. 
ΡίΓΟίΐ νβΓΟ, & ΝΛίοΓίΐ Ηοο »1ίιετ οτ<Ιίη;λνΪ€. ΤίΕΚΡ8^ 
ΑεειιΓο ίξΐιαΓ 1)»ηο Ρανεαηι άε ΙηφίβηοΑ Οΐήιη^χίΟΛΚ• 
ΟροηεΙ>2ΐ εηίτη τειη ο^^^^Γ.^ <)αοϋ2Πΐπΐ(κ1ο ββή ; ηαιή^^ 
ΓεηίοΓεχη ψηοή ρποΓετη, & ροΗ Ηαηο ^αίαιη^αβ «ηκ 
{^/ ίεευηίΐύτη ίρΓυιη ; Γ€τη τεΓο η€^οΐ2(ΐυ2ηι ίοτεηί» 
ηε^υε άεεΓερίιυπι Γ&ηε νίνεΓε, Η&1>εηΐεπι ηε• ΐαηϋΜ 
€!εη(ε$ αΓίΙιιιε Γ^Η^υοβ, νίχ νίςίεηιειη, ^αβιαοΓ ίαπιαΙ» 
}η€υιηΒ&η(οιη^ ρΐεηυπ) ^υίίΐεπι ηιυοο ^νο αά η&Γοιη» 
}ίρρίΐυ(1ίηέ νεπό ςαοΌά οο\χ\ό% ; ηίΐ Γυ^νε ]Απη ϋεηΐίεο• 
ιεπι, (^ α ]υνεηίΙ>ιΐ8 (ίεπΓυπη ηυα/ι 2Λϊ\ϊΐΐ2Λ^χη ^οάά^ΧΛ 
ΓερυΙεΙίΓαπι ; ηοη^ ίη^αατη^ ορονΙι:}( Βηηύ νίνο'ίί, ρυΐ• 
εΗεΓΓίπιοβ τεΓΟ & τοΒυ(ΙίΠΐιιιο$ ]υνεηε5 ειηοπ. Ηοο 
εηίΐΏ ^ ^ί/-5/? ΡΙ^ϋΜΙΝϋΜ ΚΕΡΙ,υΧυδ. Αϋ», 
^εηί(}υε, οροπεΓει^'ί/ν^/ι^^ ΓοίΓε, αΰΛη(1ο Γεηυιη αηο& 
ηυΙΓί^υε (Ίι ΓηοΓίΐυΓυδ, υι ηοη υ1Ιο3 [ηιίϊτΛ εο]εΓεηΐ• 
Νυηο νεΓΟ οΒίΙη^ί ίΠϋίΙ ρΐΌν€Γΐ)ϋ, Ρϊανβτνηί βκρ€ Βο• 

αιηΐίο Τ6ΓρβοΜ5 & Ρΐίίίοηίί. 13 

ιηαίιο ρηκίβηιΐύβ ςυ^ιη ιίΙ>ί νκΙϋΐυΓ— Υοβ τβΓο <|ΐ2ί(1 
ραίΠ (ί. ί, ^αά εαα/ά τηοη) £:ιιΐ(ί€ΐΪ8 ορ'ώηχ λΐίβηΐβ^ & 
νοβηϋί ΓβηίΒαβ ονί\% ίη* «κίορήοηβτη ίη(]υαιί8• ίϋτοηι^β 
ϋοΓίΙειη (/. ^. ϋί βπϋί^ηί^^ ?) ϋβΐκίί» ί^ίιαΓ πΓαιη 
(ί. €, ββ'α ά(Γίόΰηαί) &1) ίιβίΐη (1<;ίοί£ (/. ε,βρΜ ••) 
^ηχ €ΐί&ιη Γ68 β( ιηαίιίβ 3υ€κιη(ϋίΕιη&. Ν&ηι ςυο-ιοϊ^ΐ!^ 
ορι&(ί$ νθ8 ίΐίοί πιοη, ΰό ΐΜφ% Γυανο (β οπιηΙΒα) ιηοΗ 
Τ08 2ηΐθ ίΠο3.' ΝονίΜ 6ηίπι αα&η(ΐΑΠΐ Η^ης ϋΓ{€ΐη 
€χεοβή&ίΙί9, Απαβ &ιηΑηΐ€3 90 ίβη€*3, & ρΓκείραέ. £ 
ίΐηι οτ6ί : ραΓϋη(€8 ν^νο/ηαί νοΒ» Ιη^ιηαΒϋεβ.— 0α20• 
ςα^πι ηυΐιί μια εχ ασιιιΐιβ, ίηι«Ι1;ςςιΐ(68 ΗίΙϋΐί&ιη ν€(1• 
ΓΑΐη ίβ 2ΐηοΓ€• (ΐίι ίοΓίέ Η&ΙκΑηι ΙίΙΐ€Τ09« βηςιιηι #β» 
ηΐέη β €03 οάίο ΗαΙχΓβ, υ^ & ίρΑ &πι8<ογο 1ΐΑΐ>€&η(• 
Α( (Ιοίηά^ (}ΐιΐ οΐίπι (Ιοπα Γ^γοΒμκ βχςίαίι <|αιά«ηι Γυοκ 
ίη ΐ€{ΐΑΠΐ€ηιί3 ; ϋϋιιβ νδΓο, & ηλίϋΓα, υΐ ]α(1νιιη ΰλ» 
ροιίιιηΐϋΓ •ηιηιί)υ8 : ί]Η ν€ΓΟ| άοΙοΓΟ οοηίβΑί, άοη^ίΐια» 
Αή^οηι Λ £Κ.Ρ8. Υ^γ» Ββες άίοΐΒ Ι— Ου&ιΐ(υιιι ίι^ι- 

2α€ ιηβοΓυιη ίΙβνοΓ&νίι ΤΚιιεΓίιυ9 ^^/ Γΰΐηρ^Γ ιηοηΐιίΓΟ 
ιηϋίβ, & <ιυ&ηζΙοοαηαϋ6 ίηίΓο'ΐΓβπΐν ΓυΙχα9•2€ηίΐίΓ€€η8, 
& ΓυΙκ:Γοακαη3ρ6η€(ΓΑΐ€ «^ϋίάϋαπίνρϋΗοΑο &(^ιι«ραΠα3 
ϊτηρβΓίβέΙαβ €Χ ονο ? Α()(ό υ( €ςο, ρηΐλοβ «υιη αυ^ηι• 
ρήιηιιιη οοηΓοϋηΓαηκη ΓΰΓαηιιιι, ρίαπιπ» η τοΜνίτη^ 
ηβ χηιοΐί πΐ6 ιηαηί(ΐε€η(ί& Γυρ€Γ&Γ€η(. £( ρΙοΓαιη^ιΐΰ 
3!ΐ€«Ι>Αΐη ιηΤοιηηίΒ ρΓ« ΰοηβ» εηϋΐη«Γ&ο<, Ιί (ϋΓροΜΠ» 
ύηςιιΐϋ• Η«€ ίβίΐιΐΓ (νι'».) γ\^\ϊ\χ & οιΐίχ, €Χίϋ(€Γ0 
ηϋή ε^υΓϋ ηιοηί»: ίΐΐο »υ(6(η, ρο(Ιαιι&ιη-άβ£ΐα(ΐίΓ€€ 
(λθ(λΐη ιηίΐιί οΓοαιη, 2ΧΪ\ύΐηάίί ρπ^ίϋ ιηίίίβηβάίιπι Γβ- 
ρβΓίΓβΓ. ΡΙ.υΤ ίίιΐ£?, ό 1 ΗυεΓί(€ ! νΐΥΜ 4ΐυ(ίίΕιηέ| 
(ϋ(β1θ€η3 ίϊιηυΐ» & <ΐ€η^εή9 Ι&ΐ€3 ; η€<|ΰ6<α ρπυβ γβο* 
η2ΐή&, φΜΐη ρΓβΗηίΓοήι ΑιΐΓ ϋ(1ιιΐ2ΐθΓ63 οιηπεβ. Τ£ΙΙΡ8. 
Ηοε €4υί<)€ΐη» 6 Ρΐίκο• βιί&ιη ιώιΗϊ ]Ηΐη ΓαλτίίΕιηυηι 
«ρ» & ΟΚίΑπ^άβ» ιηοΓί€ΐαΓ•9Β(β ΤΗυειίΐυη. Ρ1.υΤ. 
£οηο-β3 αηίιηο» 6 Ταφβοη : ηιηι & ΡΗίίΙοή, & Μ^- 
Κιΐ)(Ηη3| & οιηηίηο οιηηβδ ψηκ^ά^τίΧ βιιιη, ιιμγ/μ ρΓ9Β 
ί|>ίΪ3 οαΓίβ. ΤΕΚΡ8• Ι^εο<Ιο Η«€.— νίτ&8 (ϋαΐΊίΕιιΐϋι 
6 Τ1ιβ€ήΐ6 1 *3 
1 4 Ζβηορί^αηίΛ ξ£ €α11ιά€τηίάα. 

Βΐλΐ.οσυ5 XIV. Ζίηορίαηΐ€ V ΟαΙΓιώηϊΛί^ 

Ζ£Ν. ΤΓ^ υ νϋΓο, ό ΟΗί(ΐ€πιί(ΐ6, αυοπΐΘ(1ο τηοΓηιυι• 
Χ €3 ? Νόβί €ΐ«ιίπι ςυοά €20, οϋπι β^ίΐη 
Όίηί» ρ&Γ3Πΐιι$, Γαβοεα(α3 Γυπ) ρ1ϋ8 ]α11ο ά^νοΓ^ηε ; 
&(ΐ€Γ&8 €ηίιη ιηΙΗί ιηοηΰηή. £Αί,. Αα^Γ^ιη, ό Ζβηο- 
ρΙΐ2η(& : ιηΰαηι τ€γ6 (/. 0, ηία ιηοη) ίυ!( ιηορίη&ιαιη 
ααί(!(1&ιη. Ναπι ηόίΐί & (υ ΓογΓηπ Γΰηοηι ιΐΐυιη Ριαρ- 
αοηιιη. ΖΕΝ. Ι1!ύπιη? 0Γΐ)υιη, (ίίνίιβιη Πΐυηι, ουιη- 
αυο ηονί (6 ρΙ^Γυηκ^υβ νεΓΓϋηΐΰπι ? ^'ΑΙ.. ΙΗυτη ϊρ- 
ίυιη ΓειηρεΓ εοΐ€ΐ»ιη, ρΓ0Π)ίΐ(«η$ ίηΐΒίηίί ύΐηη πιοηΐυ- 
ΓΰΠ), πιο Ιι^ΓΕοΙΰ : ροή(]ααπι τ«ΓΟ Γεδ ρΓ0(Γ3έΙ%-€ίΙ ίο 
Ιοη^ίίΚπιαηι» & ίεηβχ ιιΙιγα ΤίιΗοηιιπι {ί.€. Τ'αΒθ9ΐ 
αηηοί) νιχζττχ^ ίονβηί εοπηρΰη(ϋ&η3ηι (}ΐΐ3η(ΐ3πι νΐΑΐη 
%(! Υίταν^άη^χ^τύ, ΜεΓοαινίδ €ηίπι τ€θοπυπι. ρ^γΓοαΚ 

εοα1ΐ3(θΓί, ΐίί ίΐιηυ} «ΐΐ^αε Ρ(«(κ1οηι$ ροΓοεΓβι φιιΗ 
ίΙ)εη(Ιιιη) (^ΐΒίι νείό ^Βαηοίε) {νπί ιΙΙί^ ίη|(.έΙο ίπ »1ί- 
οειη ηιεΓααοΓ€ Φιηο^ Η&1}εΓει χά^τη ρΗΓ«ιΐυπι, & (Ιαγοι £Ϊ• 
δί ν€ΓΟ Γ^εβΓει ίιοο, ]υΓ3νί ηιε (ΙίιηίβϋΓϋπι εϋΐη ΙϋκΓυπι• 
ΖΕΝ. Οϋί<1 ετ^ο ΓίΛϋτη ε9 ? ΥΜ^Γΐδ εηίπι πάΓΓΑΐοΓαβ 
•οαίάίΐίίπι ργογΓι45 ίηορίηΗηιηι. ΟΑΓ•, Ρο(1^α&ιη ^^3<|υ^ 
Ιοη τεηίπιΐϊε α4 €αηαηι^ ραεΓ Η^Βεηβ ^ϊπι (!ϋθ ροευΐβ. 
ραΓ^Γ», &ΙιεΓυπΊ φΐί(]ειη Ρ(οεο(]θΓθ,εοηιίηεο5 τεηεηυτηι 
ΑΗειυπι τεΓΟ πιίΐιι, Ιΐίηι εΓΓθΓε-03ρΐυι, ηείείο <]ύοπιο(]θ9 
ίΐ^άίι ίαηέ νεηεηυηι ίτΐϊΐιί, ηοη τεπεηϊίϋπι νεπό Ρταο- 
ι!θΓθ. ϋείηοερδ ίΠε (^ιι'κίεηι 6ίΙ)φ3( ; εεο νεΓΟ Πϊ- 
ιίιη ροΓΓεΛιτη »^^^ηο(^ι1Π1 ΪΒοαί, ΓορροΠίΐΐίϋπι ρΓο ιΗο 

€Λ(3ΛνεΓ. ^Οηΐά Ηαα ? ΚίιίέΓοε, 6 Ζεη(•ρΚϊπη? 

Αι^^η^ ηοη οροΓϊεΐ ίτπ<}£Γε νίηιιη ϊοά7^^τη ΖΕΝ. 
Οηκ Ώοη ? Ρλ^ϋδ-εδ εηίπι ίερ'κί» (ι. λ ϊίΜϊί) Λ ΟαΙΙί- 
ύεπ}Ί(!€. Οπί(1 ααιείΏ 3(1 Ηβεε άίχιΐ ίεηεχ? ^;\Ι<• 
ΡΗηιο αΐι1(1εαι ρεΓ(ατΙ)3(ιι&-είΙ 2^ ητη !ΠΐρΓθτίί*&ι«» 
ϋβίο<Ιε *ίηιεΙΗξ^5, ορίηοΓ, ^αο<1 ί^έ^υπι-εΐΐ, πΓιι & 
ίρΓε ία <|ΐι»{)θοί1ίΛΓθΓ ίεοετΛΓ. ΖΕΝ. Αι ηοη οροΓΐυί( 
(% (Ιίνεηί^ε ίπ εοπιρεη(ϋ3τίΗτη νΙ.'βτη τΪ3πι. ΗΛΓ€^α$ 
εηίπι οΙ)νεηίΓει κΐΒΙ (υιίύ3 νια τιιΙ^αγι, ει£ εβ^ι ρίαϊο 

ΐΑΓάίΟΓ. Ι>ΙΑΙ.Οϫ Ι)ΐΑΐ.οον8 XV. Οπίτηοπί! ^ Ώαηηίρρί, 

ΟΝΕΜ.ΤΤΟΟ ίβ \\\νίά ψονζχ\Λ, Ηίηηυΐνί άζνΐΜ 
Χ! Ι'^οΜΜ, Β Α Μ. Οι^,1^^ ίΙοηιηοΙίΛπβ, ό 
Οη^ιηοη ? ^Νι:,Μ. Κοβ^β, 0}υΜ ίίοη\2θΗ€Γ ? Ιηνίΐιΐί 
Γ£ΐί(|υί Η3ΕΓ€θ!€ηΊ &ίΙϋ•<:Ιιιίυ8 ηιιΓ<?Γ, ρΓ3Βί€ΓΠΐ!ηί?ηδ ^<?/ 
<|003 νοΙρΙτΑΠί.ΐΐΏρΓίπιίε ροίΕί!?Γ€ ιηεα. Ο Α Μ. Οαο- 
τηοάο Ιιοο «νίηίι ? ΟΝΙ-Μ. ΟοΙεΗβιη ΗςΓτηοΙβαιη 
ϋΐϋπι ρΓΟΓίϋδ ίϋνίίίΠΊ, ίίΠΐΙ)^ ηδ-α8Γ€ηΐ€ΐη, ΑιΒίΏοπΰη» 
(;. €, ΙπίΜίταπίρ (]αί ηιοψίε) Λ ίϋβ ηοη ίΙΙίΙ)βηί6Γ «οίπιίΐ- 
ΐίΉδί ο/15οΐιιηι πιενιη "Ι'απι νιΓαιη ββ ιηίΗί Ηοο «Τ&Γη 
^ηι^^ αΙΊα ^Κ^ ϊΠυΐΐιπι, «^«7^^, ίη Ιιιοβίη ρΓθίΓΓΓ€ ίΓΛι- 
τη^η^ατη, ίη ^ιιο ΓεΙκ^υεΓίηι ίΠί ιτι?» οιηηίίΐ ~; υτ & ίΐΐε 
«ΤϊΐιιΙβΓ^ΐϋΓ, & ίϋβηι ΓαοδΓ^ί ^Γ^Λ ίτίί. ΏΛΜ. Ο^ίά 
ΐβίΐοΓ^// ίΙΙβ? ι ΝΙιΜ. Ν€ ηονϊ ςιιίοΐοηι ςυίά ίί^ο 
ίρί(. ΓςηρίτΓ ίη ιείΐ^αι^ηιο Γυο. Ι^οβυτ^ηιΓιιΒίιόπιΟΓ• 
ιυυ3 Γυιπ, ι&^ο ίη-ηκ ϋΙϋρΤο ; {^ ηυης Η^ηποΐβαβ Ηα« 
^ι ιη«3, ψί4|1'^Ρνΐι$ (|νιίίρίΗΐΏ ςυί Αΐ>Γίρυ€Γίτ €ΐί2ηι !];ι- 
πιοηι ζίίτη ^ίΰΧ. 1)ΛΜ^ Νοη ΓοΙαηι ίαηαηι Ιί φαηι^ 
Γε(1 <& τρίυτη ΐ€ ρϊΓςΑΐοΓοηι : ίΐίΐ-ϋΐ οοπιηιεηΐυπι ί[ΓϋΧ€• 
Π8 οοητΓΛ (είρΓϋβΐ. ^ΝΕΜ. ΥίίΙβΟΓ ίΐο /£€ί^, 

'ΡΙΟΓΟ ί^ίϊϋΓ. 

ΟΐΛΐ^οουδ XVI• ^ι^α^οη^ι{ $5* ΜίΓο/ηΐ, 

ΟΗΑΚ, Λ ϋ<ϋιβ ^ιιηίηοθο γ68 νείϊτχββ ΙΐδΒεηί. 
±\ Ρηγυη ζί^ νοΙ)ί8, ιιϊ νίί1ρΐ!3, &£ ραΐπ(ίΛ 
ηβνίοιιΐίΐ, & ρίίΟυΐι οηοίΐφΐ^ ; &, β ίηοΠηΛτειΙι ίη αί- 
ίςΓΐΐίΓυπι Λι/«ί, ίϋΙ^νςΓΓ» ρ?ηΗίι. Υοβ νεΓότΛηη-ηιαΙιί 
βιηυΙ νίπίιίβ, ρΙιΐΓίΐ!ΐ3 <]ΐι«Γ(^υ6 »0ΐίΓ6ηΐ68. ν»ί ί|ίΐυΓ οιισι 
ίίίΓοί οοηίο^ηίΐ^ηηδ, ν^τεοτ ηο ροίΐ^α ροε'ηίιυβπΐ'νοβ» 
Ιί ρΓ3Ρ<:ίραϋ,<|ΐιοΐ(|ΐ»οιηίΐη(1ί ηοηοίΗδ ρ<;πη. ΜΟΚΤυΐ. 
■ Οιιιοί ΐ^ΐΓϋΓ /ίιςί€ηί€δ ΐυ?ό ηανί£»1)ίηιιΐ8 ? ΟΗΑΚ. Βί- 
Όαηι ίίβο νοΗίδ. Νπ(!ο3 €οηΓς€ηιί€Γ€ οροπβΓ, τεϋΛίβ 
ίη ΙίηοΓβ ΓυρβΓΛιιίδ ΗίΓοβ οΐΓϊηώϋδ ; ύ\ζ «εηίιη νβΐ βς 
,Φ&νίξίιιπι νο8 0Ερ1?:. — Τΐ6ί νειό, ό ΜίΓόϋπ, ομτχ 
'βΓΪι ηεηηίηεηι ροίΙΗίΐο ΓέαρςΓβ, αιή ηνιΗ[ίΐ8 ηοη ίηβτίι, 
& 3ΐ)|€06πι, υΐ (3ίχί, ΓυρεΙΙοΛίΐεηι. 8ίΛη3 ν€ΓΟ α^ 
ΤολΙηπι (Ιίβηοίεε', & ΓΡοίρ* 6οβ, ΐ)α(1οδ οβοΓοοπίΙβίθ οο- 
£€08. Μ£Κ• Β(ίη€ (1ίςι$ : &ι^α6 ίΐα Αάβηιυδ.^^Ει ^ 1 6 ^I?α^οηίη 6? Μύηηηί• 

^ϋϋ'ηιιη β(1 Ηίε ρπιηυβ ? Μ£Ν. Μβηίρρϋχ >βθ• Α( 
€€€€, 6 ΜΰΓουπ, ι>€ΓΑ ιτιβΑ & Β&οϋίοτη ρΓθ3€61α-Γυηι ία 
Ι&ευΓπ ; &( (πΐυπι-ρΑίΙίυιη ηοη αηυΐι, γ€^6 Πέοίβηβ. 
ΜΕ^. ΟοηΓΰοηΗβ, ό Μβηίρρ^• νίΓορππιε, & ρπηαυιη 
οεευρ&ω Ιοουιη ίη εχοΰΙΓο ]υχΐίΐ ξϋΒ€Γη3(0Γ€ηι, υι οΙ>- 
ΓΰΓΥβε οηιηΜ. — ΡοΙοΗγγ νβΓο Ηίο ςαίΓοΛπι ϋ/Ι ? ΟΗΑΚ. 
ΟϊίΛΧΧί\ο\άΜ^/υιη 2ηΊϋΙ>ΐΙί5ίΙΐ€ Μΰ^ΗτεηΠδ, ευ]α8 οίοαίαπι 
^τλΧ (/• €> αβ'ιτηαΙαίίίΓ) ΚΑΐεΐΚοηιηι οΙΐφΓϋΠΐ Μ£Κ.. 
ΙΓχυΰ ίβίιαΓ ρυίοΙιπιαΗίηβηι, & \λ\λκ ζητη ίρΰβ οΓουΙ», 
& οοιη&ηι ρΓοΙίχλίη & ς^η&ΓυΐΏ Γυ(3θΓ€πι, & ςαΐΰπι (Ο- 
χζΐ9ΐτ. Β^ηβ Η;ιΙ>€Υ, ΓυεαηέΙυβ €$. ]ϋπι εοηΓεεηςΙϋ. Ηίο 
ν€ΓΟ ρυΓρυΓ& & ^1ί'<ι(1€Π1^ι<^ ίηίίνίΜψ (ΓοεαΙ^ηιαβ 1ιί£ΐ 

2αί9» ΐη^ιιαηι^ €8 ίιι ? Ι^ΑινίΡ. Ι•ΑΐηρίεΗυ3 ^ιμι ι»^« 
^ε1οο^ι1Iη ιγ:ΆηΏΜ9. ΜΕ Κ Ουΐ(1 €γ§ο, 6 ί-ΑΐηρίοΕίί, 
84£8(αηι-πιυΐΜς£Γ€η5. Ι<ΛΜ)*. ^υ1^ (ί. ^ ψΐίοΜΟέίο) 
«ΓξΟ, 6 Μαςϋπ, (Ι^τεβΓ^ι νίηιτη ιγΓλπηυιη ου(1υιη νβ* 
ηίΓΟ ? ΜΕΚ. Ν€^υ2(]υ3ΐη• Γ»ηέ ϊγΓϋηηϋΠΐ, Μ ηΐΦΓ- 
(ηατη ροηυ8 : <}υΑΓ€ εχυί(ο Ι>3εο. Ι^ΑΜΡ Εεού Αί 
ζ\^]^άx ίαηγ (ϋνιΐίχ Μ£Κ. Λΐ>)ί€€, 6 Ι^ιηρίοΐιβ» & 
32^&ηή2Πΐ, & ί&ίΐϋπι ; η^ιιη 1>Λ€ί§αιηι ίϊπιυ1-ιοα<ί€θΐΜΐ 
£Γ&ν2Βυηΐ ηΑνΐ];ιυιη. ίιΑΜΡ. Α(-ν€ΓΟ βηειηβ ΙΐϋΙκΓβ 
3ΐ2(ΐ€τηα & εΗΙίίπινΗϋΐη. ΜΕΚ. Ν€(|υ»^υΑΐτ], Μ ά^• 
ροηβ & Ηβεε. ί.ΛΜΡ. £(1ο, Οαί(Ι ρΐ9Βΐ€Γ«&? Οβρο• 
Ιυί €ηίπι οιπηί», υι τί<ΐ€8. ΜΕΚ. €ηΐ(ΐ€ΐί(&<«πι «ιϊαπι, 
λ 2πΐ6η(ίΑΐη, & ίη<οΙΰηι»ιη, & ΐΓβοοικΙίιηι : Ιμκοοοο*. 
αυε ()€ροηί(ο. ΙιΛΜΡ. ££€£ ιίΐήιιαϋαβ Γαιϊι• Μ£ΙΙ• 
^πι ερηίΐ 6ΐκ!? — Ο^ίβ νεΓΟ ϋβ τυ ΟΓΑ^αι & αιτηοΓαβ ? 
Ό^Μ. Βαιη»Για8 ϊΐΐιΐβιβ. Μ£ΙΙ. Εΐηιη ; μΕμ^ 
▼ΐ(1έη8. Νονί ?{6ηίπ) (^, &ρ€ οοηίρϊε&ια• ίη ραΙβΑπι• 
ΒΑΜ. Ιΐ3, 6 Μ(:Γθΐιη : Μ τβοιρς ιηβ ϋοίΐαη. Μ£ΙΙ. 
Ν€αα&()ΐΐΑΠΐ ηΰάιιπι, ό 1>οη6> ιι(^ο/^^^^^ι•ιη^^»(ιιιηι«^αι- 
ιηυΐΐΑ ε^Γπβ : ^ιΐ3Γΰ ΰχιιβ ίΠαοι» <)οοηί»ιη ίαΐΜΐΐ€Γ{€• 
ίοιρΗαπι, ίπιροοεηβ αΐΐΐπιιη (Απιάπι ρΰάβπι. νϋηιιη 
2ΐ>ίίθ€ & €θΓοη&8 ΗίΓοΰ & ρταοοοίΑ. ΟΑΜ. &ε€β ιίΐιέ 
Γ€-Τ€Γ^ ηικ!υ8 ίαιη, υι ?ί(ΐ68, & ρ&Γ-ροη(ΐ€Τ€ ΰχίβηβ ιηοτ• 
(018. Μ£Κ. Ι» ιη«ϋιΐ8 ίβ^ /^Ιοτβιη «ίΚηΐ• ^ιι&Γ€3&αι 
ίη^ΓϋΓ!€Γ€. — £( (η, 6 Ογηιο, (ΙΰροΟιίβ άίιίιϋ»» & ιηοΙ- 
Ιάΐΰ, & ίοχυ ίηΓΰρ€Γ) ηβοροΓ(ϋ(ον€ίΙίιη€οηιΐ€ρ«ΐΓΗπμ 
Ιία, η€()υΰ €ΐί{ηίΐϋ(€8 τη&3οΓυτη. Κ6Γιη<|αο νβτο & £0•. 
ηυ8, & ςΙοΓΜίη, &, 6 €|υ»η(!ο α?ί(Α8 ρηκοοηίο ρπα• 
-ηαΐ£3τίι ΐ€ ηίιηίΓϋπι Ικη^βουη, & Ααΐϋλπιιη ίηΓοήρ• 

(ίθ«€8 } ιϊοηβδ ; ιΐ£^υ€ ρ^3κ^^^2^ο, ι^υΰϋΕΐ Γλΐττι εοή§«{!^Γβ {»1>ί 
η)ίι^ηυηι ί^ροΙεΗιαηι ; ηαπι & Ηβεε ιη-ιηςΐηοηαιη γ€το• 
ΰλΐϋ ^ΓΑΤΗοι €11Α Γ. Ιηνίιυβ εβηρ., 3Β)ίϋ»ιιι ΐλτηβι». 
Οαίά €πίπι Γαεί^π) ? Μ£Κ. Ρ<ιρ$εί 'Ιυ νβΓΟ αηη&ιυβ 
φΐί(1 /ί^/νί$ ? Αοΐ ^υΜ ροΓΐ33 ΐΓορΗχατη Ιιοε^ ΟΙΙΑΤ, 
0«ίΛ νίοι, 6 ΜδΓΟίιπ» ρΓχε]&Γ&3•Γ(8^€0ι, ΛΌινκιβ 
ηΐ6 Ηοηε(ΐ3Υί(. Μ£Κ.. Κ^ΐίη^υβ ΐΓορΗ^έαπι ίΐι (6γγα ; 
ρϋχ «αΐηο €β ζγχχά ΐοίβΐ-οδ, & ηίΗιΙ ορΐΐ3-€Πτ λπιιίβ.-— 
ΟαιΤηβιη νβ^ο.ίίΐ Η!€ «χ Η36ίιιι ι^ ^^^νίβ, & ίΑ^αοίβ• 
ίε-ββΓΰπ» ; Ιιίε ΓυΒΙαιίβ Γϋρ«Γ<:ϋϋ8, Ηίοίη οϋηβ ίοΠέ^^ Ηί€ 
ρΓοΓιΧΑΟ) ^«πιίιΐϋηβ ΙκιγΙμιπ ? 1^£Ν. ΡΗίΙοΓορΗ»» ^οίί^ 
ρίίΐίη^ ό ΜβΓΰϋΓί, ηίρΓΛ/ίβΠ'^ Μ ρόιίδδ (α, ΙΤ€ 
η}€Τά) ρΓ38ίΙίβί8ΐ0Γ,• & ρ^ο^^^£^ο^α^η 6^ίοη€ Γ6Γ€ηα5 ι 
^α&ρΓορκΓ ίΙϋηη^Μο & Ίιαηε» τίίίβΐΜβ 6οίιη ιηοΐΐ» & 
ηόίείιία Γυ^ τοΑβ οεοαίι^ Μ£Κ. Όίροη€ ιη ρΓίιη6 
ΙηΙήηιπι ; <Ιείη(}€ Ηχο οηΐΒ».--«0 3ϋρή€Γ ; <|02α!»ηι 

ιίοιΐ€ΐιι, & ίιπιηβιη-^Γοη&ιιΐ & φΐβίΚοοϋΐ ύιΐΙ>ί&•» Η π^ 
. ϋόαοΪΑ φίηο&« & οό^ιι&ήοήέΙ ρΰΓρΐ€Χ&ι ?.. 5€<! & ▼«:» 
βαη Ι&Ικ>Γ€ΐη τ&ΐάο ιηαίιοάι» & (Ιβΐίπιιηβιιιί οοη ρΙιη«1ι# 
1^ ιιιΐ£«89 & ιηιηηΐΗίΓαιη <ϋΓ<|αί(]ΐίοη€ηι : Ιμο^ ρ6Γ |ο* 
9€Βΐ» & «ιιηιπι Ιιοο, & νοΙΐΐρΐιιοΓοιη-ΑίΓϋέΙυπίφ & ίηι* 
ρα€ΐοα(ί2ΐη, & ίηειιηάήιπι, & ά^Ιίεΐ^*, & ιηοΠΓ(ΐ(ΐιι ι 
ηοα «Βίη )»λ€ βιε 1μμ(, ε(β ε& βικίίοδο οεεο1τ€$» Βο* 
ροη« Αϋίειιι ^ ιηεη()2αΑ, &]&^ηυΜη, <( ορίοίοηβηΐφ 
Ι« «βε «Ιϋβ Βκΐίοιειη. Οα^ο!, ^ϋ ΙιαΒεΒΐ Ββκε οίφηίιι 
€σπΓεεη(]3», (|ο« ^ιιίΒ<ια&^οΐΑ•Γειηοι ιιτη•Β»νίλ ιε ε^ρε^ 
Γΐι ^ ΡΗϋ.. Ρεροηο ί|(ίιιΐΓ εα, <)αοαί»πι ιΐΑ 3υΙ>6«• 
Μ£Κ. ϋεά άερρπΑΐ, 6 ΜεΓευπ, Η^ηε ιηΓυρεΓ Β&Γϋαιη, 
2Γ3νεηι<|ΐιε & ΐ)ίΓίΙΐΥ&αι, η( τίβε9• Ρϋί Γυηι ηίηαηιηι 
ςυίη^ιιε» «ά ιηίοίιηϋΐη. Μ£{1. Κε^ε άίοίβ ; (Ιεροηβ 
& Ιι&οε. ΡΗΙΙ.. £ι (^υίΓηιπι επ<(οηΓθΓ? Μ&Κ• Με* 
ηίρρυβ Ηιε, &εεερ(ίί ηααρεςοΓαπι ίεεαη, «ΒΓείιχΙεί ειιη» 
Γεαίέ υΓο8^Γ9 ερίεο'ρο, ι. /. /γμιιγ/ νήν. Μ£Ν. Νε- 
^]υ3^|ι]^ι^> ό ΜετεοΓΐ, ίε(1 <]& ηαιΗί Γεητ&ιη, Ηοε εηίιη 
$τι^ ιπλ^ίδ πιΐίεοίαιη. Μ£Κ. 8ιιΑΐεί( Γεουηβ. £υ§ε Ι 
οαηε εηϊηι εχΗίΒυίίΙί 6ηηι Ιιιιπι<ιηίθΓειη« «υίείεηβ είυι 
ΗΪΓαηιιιη ί(ΧΓ0Γεηι• ΜΕΝ. νίη' ρ»υ1ιι1υηίΐ αυΓεΓϋπι Η 
άε Γαρ6π:ί1ϋ8? Μ£Κ.. Μϋχίηιέ. 8ιιΠυΗι εηίιη Ηβε Γα« 
ρεΓ ίτοηκεπι, ε^εΓεηβ ίεΐρΓαιη, νείοίο <)ΐΐΗΠίΐ οΙ> Γ||η• 
Οιιί<1 Ιιος ? £ϋ»Β \άΛλ^ϊολχ\%^ 6 Γεείεΐΐφ» & 2(1 τΜχ^τοί 

^εχρίΜίεί»} ι οχρΛνϋΓοίδ ? ΟοηΓεεπίίβ ίβίιοΓ. ΜΕΝ. ΗβΙ>βΐ ηηΜ 
3(1Ηϋθ βΓίνίίΤιηΐϋηι ΓυΙ) βχίΙΓα. ΜΕΚ. Οοίθ, ο » 
ηίρρϋ? ΜΕΝ. ΑθιιΐΛΐίοηϋϊπ, όΜβΓουπ,'ΛρρπηϊβΒΟ- 
ΙΰΠ) €1 ίη νίι». ΡΗΙΙ.. θ€ροηβ€Γβθ& ιυ, 6 Μαηρ• 
ρε, ΙίΒεηαΐΰΐη, & Ιθ€|ΐΐ€ηϋί ΓιηιρΙία«ΐ€ΐη. &•λ1ι€Ι|» 
Ι€ΐη, & ηΐ3βη3ηίτηίΐ2ίΐ6ΐη, €1 πΛιπι 7όΛε (ο\ώ% «» 
τϋΐη π<ΐ65 ? ΜΕΚ. Ν€<]υιι^υ3Πΐ : Γε^Γβηηο Ιι«ο•Ιβ« 
οαπι.ίιηί, & ναΐοΐβ ροΠΗίυ ΓΛοίΙίίϊ, & Λ0 ιΐΛψΐβίκΐοηΛ 
υΐίΠ». — Ει ιυ, ό γΙι€Ιογ, ()εροηε (^ηΤΑτη νεΛοΓΒΐη α• 
€ϋίιίοη€ηι ρ< Γρβιοίΐη, & &ηιί(1ΐ€ί€8, & α<Ι«<ΐυΛτίοοβι 
& ρ€πο<ίο8, & ΒαΓΒ^πΓπιοβ, & ίϋί» ν€Γΐ>οΓαιη ροο^€η• 
ΚΗΕΤ. ΙιΛο ;.€€€€, (!βροηο. ΜΕΚ. Β^μμ^Λλ 
Οα^νβ ΓοΙνβ Γεΐίη2ύα]2, ιοίΐ&ηιυι Γε^ίαιη» .ί1ώ€τ«1ιΐ» 
ληοΗοΓ», ΰχραη()€ νϋΐυιη, άιτι^^^ 6 ροπήΟΓ» €!*▼■■• 
Ββηο ρΐί&ιηιΐΓ, ί. ^. ρΓο/ρ^Γ^ ιΐΛνι>«ιιιτ/.— Οξ^ Ρ•* 
τ&(ίβ, ο τ&ηί ? Ει ρΓχαρϋβ, ια ρΗΐίοΓορΗβ» ςυι ηηρβ 
ΓροΙίΑΐϋ8-« 1)»γΙ>» ? ΡΗΙΙ.. Οαί», ό ΜβΓοαπ, ραηΙιΑ 

ηΐιη νίίΙβηίαΓ «υιη οοηιπ^ΑΓβ. Μ£Κ• Ουβο&αι ? ΜΕΚ- 
0νό<1 ηοη αιηρΗΐν• οοβηαβ ορίρ&πιβ €06η3Μΐ, θ€4ύβ >*»»'' 
ΐα £χί€η$ εΐϊτη ΟΜίοΓβ, & εαροί ρ^Ηίο αΓ€ηΐϋ?ϋΙ»βΒΛ. 
ΙαβΓ&Βίι ρΓοίΙίΒαΙα ίη 0Γΐ>6ΐη (ι. λ νηΛψίέ) & αηιίβ 
(^εείρίβηβ ]υν€ηε8 ιιοπ ΑΟοίρίΓΐ ρβευπίαπι ρτορίβτ ρΜΙβ• 
Γορίιίβιη. Η«€ ίΐΐί άοΧ^ηχ. ΡΗΙΙ.. Τα τ^λ, Α Μβ• 
οίρρε, ηόηοΓ χΓΑν^Γ» ^1/0^^/ ιηΟΓίητη ? ΜΕΝ.Οηο^ 
ιηΩ€ΐο, ΐ|ΐιί ίιΑ\ηάΜ\ ζέ ιηοΓίειη, ηβιηίηε τοοιοκΤ^ 
8ΰά ιτϊχ^τ ίϋΐηιοη^Β ηοβζοί^ ηόηηε εΙαπαοΓ λΙΗ|ηί8 λΐι^ί" 
ΐυΓ, <|υ2Π ()υοη]η(!αιιι α 16γγ^ νοείΓβΓαηιίιιπι. ΜΕΚ• 
ΕιΙ^ιη, 6 Μΰηίρρϋ; ηοη Αυιεηι ϋΐι υηο Ιοοσι (βάΐΙΗ 
Γιηβ, εοην€ηί«ηΐ€8αά€οηοίοηεπι, η^I€ηι οηιπϋ», οΒίβο- 
ΐϋΐί ρΓορΐ€Γ Ι.2ηηρ|εΗί πιοηεπ), & ιιχογ €|υ3 αη€ΐί^ΐΜ•. 
ρΓοηιίιιΐΓ 3 π)ΐιΙί<;πΒυ5, & ρυβΓαΙί ^'ι/ι παρεη ΐΜΐί» & 
ϋΐί, ϊηςναηι^ ΠπιϋίΐΰΓ οΙίΓαυηΐυΓ ρίαππιίβ ΐ3ρί(!ίΒι» 1 
ρΐ]€Π3. Α\ί\ ν^ΓΟ Ιαυοίϋηι ΒίορΗαηΐυιη ΓΗειΟΓϋηι 8η 
ονοπρ, ^^^^^»ηι^^η ίαποΗΓεβ 0Γ»ιίοηΓ8 ίο ^πιιοη^^η Ηιιηο. 
Εγ, ρ6Γ 5ον?πι, Ο,ιπϋίΓιαΒ ηΐΗΤ€Γ €]ύΐ2η8 ίηοορίΛΐ" υη« 
οιιηι ηιυΙίβηΒυ3 ΐΗηΐίίη(3ΐ1οπ<ίη ίη Όίΐηΐ3(ήιπι — Νεπιο 
ν<:ΓΟ, 6 Μρηίρρς, ΐς ΗγΠοι ; ίοΐυδ εηίηι μ€^9 ίη ΐΓίΙ»- 
€1ιιί1Ιο. ΜΕΝ. Νίτςιυίίςιΐϊηι ί(α κη 1>α&ίί ; Μ ρ>υΐ6 
ροΐΐ 3υ(1ί68 ΟΛποδ ΙυίΙυοΓιίΠιηε υΙυ1ιηΐ68 ρΓοριβΓ π>β»& 
οοΓνο3 αΙικ ρ!ίΐη§εηΐ68, ςαηι εοηνεηίεηΐε3'ηιε. ίβρβίίεηΐ. 

ΜΕΚ. . Οαίαΐ5 & ΏΊοξδηίί. 19 

. ΜΕΚ.. ΓοΓίίβ 68, 6 Μεηίρρίί — 86ο1, (^ϋοιρ τ\ο%]άίη 
^ ΐΓΗη5ί^6ΐανίη)υ8, νο5 <}ϋί(}εη) ρΓΟοεοΙεηιββ τ^&^\\\?ί'υίά^ 
[[ αΙ)ίΐϋ &(1 ΐΓίΚυη»!. Ε^ο νετό & ροηΐιοΓ ϋΙΐθ8 λΐΐλΐϋπι- 

ίΐίΐπιυδ. ΜΕΝ. ΡΓϋΙρίπϋ πΕνί^ϊΐ^, ό .ν»ί;Γ0ΐιπ• 

? Ρΐϋβ.^ίίϊΐιηιιΐΓ & ηοδ — ΟααΓβ βιίλίρηυπι ουιι^αΓρίηί ? ίι ΒΐΑΐ.οβυ8 XVII. ΟΓοίξύχ ίί Οιο^^ηα. 

Χ\| νίΐϋΐη» ϋίαπι ρΓΟΓίοΒ (Ιίϊίιβηι, ϋΙαΛί β 
Οοηηιλο ; ΐϋυπι ρο(ϋ^€η((πη ηιυΐ!^• η^τοβ οο^γ&πα}» 
ευ3ΰ8 οοηΓοΙ>Γίηο8 Αήί^ϋΑβ, & ίρΓβ ορυΐβηιιιι, Γοΐ€6;ιΙ 
<ϋθί:ΑΓ€ ΗοιηϋΓίευιη ϋ1υ(1, Ανί ίοΙΙβ ιηε^ ανί €^6 /« Ι 
0100 €ϋ]ιι§ Γ^' ς&αία, 6 0Γα(€8, οοΙ^Ιμμιι Γ€ ιηυΐαό 2 
ΟΚΑΤ. Η8εΓ€:(ΙίΐΑΐί8ε&υΓ£οΐ6Γΐ|υβ, 4υ»ιη•€ίΓ(;η( οοβνί, 
£ι ι η Ιυ€€π) γτοϊ^χάίΛΧΛ ΐϋβΑΐηβηια } ΜΐΒΓίΰΗαΒ ςυί• 
ά^ϊα Γ^Ηο^υαιβ ΑιίίΙϋΑΐη <Ιοιηίουπι ΓυοΓυηι οιηηίμιη» & 

^ρτϊά8•Π10Γ€Γ6(Ι1Γ | Α^^ίι^&8 Υ€ΓΟ Μ^ΓΙΟΙμΠΙ^ .β /«ίπ» 

ΑηβΜΐ ρτίοΓ &Β{Γ€(• Ηβκ€ Γαπέ Γΰΐ-ίρια ΓΐΜηιηΐ ΙΙΙί 
τ€ΓΟ ΓοΙΰ^ηι Γ6 ιηυηιο^ Γ»ρ€Γ&ηΐ€ΐ βΙΐ€τ αΙίηΜ» 9(1α• 
1;ιιίοηβ. £ι νίλΐϋ» ^οη^^βΑηι^^ Γι1<ι1^αηΗ βνβ αΒ &ί)η9) 
ίϊνβ 3 Γοπιηϋβ, υι ΟιαΜχοηιιη ϋΐΝ ; η€ί/οΙνη ι7/τ, Γεί 
^ ΡγιΗίυι ίρΓο €οη€€(!εΐΜΐ νιΑοπΑπΙ ηιιης (|υί(1&πι ΑΗγ 
Αββ, ηιιηο ΥϋΓο ΜοΒπεΙιο ; &]αο€6$ ίηΰΚηαΐΜηι ηι<κ!ό 
^υΐ(ΐ€(η ίη Ιιοηο, ηκκίό ν€τόίη ίΠαιη• ϋΙΟΟ. ΟρίΓ• 
ηαιη \%\\\3Χ 6 θΓ&ί««, Αιίι €νεη(υ8 ? ΐβ εηίιη «αςϋιιι 
άί^ηοπι. ΟΚΑΤ. Μοπυί Γαοτ &ηηΙ>ο εοίΐβιη <ϋ( ; (ιχ- 
Γ€9ίΐ3ΐ£9 νβίό κιΐίβηιηι &(] Εαβοιηίιίηι 5ς 'ί Ηπιίϊΰίειη» 
&ιιι6θ8 ίΙίΛτίξΜ €ο^Αΐα9« η^ό υη^νίΑπι «-Τ8ΐίΙ>ιΐ8•ρΓ«(ϋ^ 
Γε€ηιβ8 ΪΛΖ \χ% ίθΓ€« //Λ' «ηίιη {βΑατΉίηί (ηΚ (ί ^ίη• 
βίΜ) ιΐΑτί£&ιΐ(β8 ζ 5ί€7οη|Ε ίη ΟίΓΓλΑΐη» ΰΐ^ρί^ί οΜί- 
^υο 0€€αΓΜη(« ' εΐΓ€Α ιηβ(1ίαιη ειίΓΓιιιη ΓυΒν^Γίί Γυηι« 
Ι)ΙΟΟ. Βεη^ ίοεϋπιοι ^ί. Λ ^^οτϋ^• ^Φ^/ιν/^• Νο• 
ν€ΓΟ» εηιη «Γ&ιηιι• ίη τίι», €θβί(9Βατηυ§ ηΙΙ ιαΐβ αΙΐΰΓ* 
€ΐ€•Αΐ(€Γθ; ηΰ<|α6 ε^ο ΰοΐ|θΑΐη ορ»1>3ΐη ΑηιίίΙΗεηείΒ 
ιηοή, ιΐ( 1)2Γ€8 ροιίκΓ (κιοοίο ε|υ8 (Η&1>υί( 8ΐιΐ(ηι οηι^ 
ηίηο τ^ΐίιίιιιη* ^ιιοη»ηί-Γ€€€ηΐι^<η}ΐ.6χοΐ€&ίΙΐΌ) ηβαια, 
•|ΐίηοΓ» ό €πιΐ€ΐ| €«ρκΙΐΜ.ιιι« ιηοπηί Β«:Γ68-ροιίπ 

' ρο^€ίΚοηί(>»8 2,0 Α1^χαη(1η\ Αηη'ΛαϊΙχ^ Μίηοΰ^ξ^ ^αριοη'α. 

ΪιθίΓείΚοηί*οο8, /2γ/7. (Ιοϋοςαβ, & ρ<»Γΐ εοικίη^ηΐϋ <1α98 
αρίηοιαηι €Ηθ6ηίε63. Ο'ΚΛΤ. Νϋ «(€ηίιη ππΗί Ιιί(<:€ 
ορυβ ίυίι : ίεϋ ηε(]υ6 (ΐΙ)ί, 6 Οί^οηβ». Ν^ιη & €η 
Η9(Γε5-ρο(ί(υ$-(8/Ί/ πί^ια ΛηιίίΐΚ^ηΐβ, (|υίΐΜΐ8 ορυβ•βΓΑ||. 
& (§0 (υί$, ηιυΐ ό η) )]θΓΪ(>ϋ8 & ίρΙ&η•'ϋ(1ιθΓίΙ>υι Ρΰτ^νυαι 
ίηιρ£ΓΪο. ΟΙΟΟ Οαχη^ιη Η£ο Ηίοί» ? ΟΚΑ Γ 8•• 

ίπβηιίιπι, ίη-ΐΏΰ-ίρίο-ίυίΚοΐΰηηίΐιη, Τ€πΐ2(€ΐη, Ιο^ανικΙί- 
ϊιηρίίοίι&ιειη, ΗΒ^ΓΟίβηο. ΌΙΟΟ ινΐοιηίιιί, ψ^γ}^^ 
▼ϋΐη, ηΐδ Γυεεε(ΓοΓ€ΐιι ΗοοϋρίίΓο Η<15 (ϋνίιίϊβ αΒ ΑηιίίΙΗβ• 
ϋΰ» & Γ^Ιί^ιιίίΤΰ ιίΒί ΑάΗυΰ αυ&ΐοκ•. ΟΚΛ Γ. &«<1 αΙι! 
ης^ΙΐββΒ&ηι ιαΐ^β ρο(ΓοίΕοηε8,.& ηβπιοοοΙοΐΜΐ ηο3, γχ- 
ρϋΑ3Ϊη$/Γ Ιι«τ€(}«πι-ίθΓ€ : οιοηοι τεγο ^^ι&^ΑηχΛ %ά 
αυηιηι. ΌΙΟΟ, Ν6ε-ίη)ΰπ& π#;%^^αιι/ ο^ ιι^πν ; 
ηοη ΰηίπι Η<ι(>€2η( αΒί Γβεΐρθτβηκ ι^Ηι α ηοΐιιβ ρβΓ* 
βυ«η<« ρι% ΙιιχαπΑ, αοι^υϋπι ρυιπλ πιβίΓυρία. <^3Γ«, 
6 ^α&η(]ο βϋ^υίδ ίη}ίοεΓ€< ΐη «όι 3α( Γβρίβηη»!»» «ι« 

6 ρ«Γ0ϋ£Βϋΐ, ίυηάο οοηιίαβΓϋ ηοη νΑΐ€ηΓε ; <)υ%{β ^ αί(Ι• 
<ΐ2Πΐ Ηβ Ό&η3ί ν'ΐΓ^ίηΜ ραιίυηιοΓ, ίπίκιη^6ηΐ€9β^«Μΐ 
ίη (Ιοϋυπι ρβΓίοπκβιη. οεΓναΙηπι νπΌ ϋΒ βοΓϋΐη (!«»« 
ΐίΒυβ, Ιτ οη^ίΙιαΒ, & οπιηί ιηΑε1νη&. ΟΚΑΤ•• Νοΐ 
οηί(ΐ€ΐη ίβΐΐαΓ βιί&πι Ηί€ ΗΑίχίΜπιυβ χΐίνίη»». . ϋΚ νετο 
ίηι ▼οηίβηι ίεΓ6ηΐ68 οΒοΙιιπ) άα$αΛχαί^ & Ιιιπιο, 4ΐ£]0€ 

λ(1 ρθΓΐί(ΟΓεηΐ^/ΐ/ΜΤ77•</<7. ι 

ΟΐΔίοον» XVI [Ι. ΑΙίχαηΑη^ ΑηΜαΙι»^ Μρομ^ 

Α1.ΕΧ /^Ροτ(β( ιηε, 6 Ι4ΐ)γΰ€, ναροηί ιϊΙη ; Αβιο 

^«ιη, ίεά πιε. ΑΙ.£Χ }υ(1ίθ€ΐ ί^ίιαΓ Μίικ»• ΜΐΝ• 
Οαίη^ιη νεπό είΐίβ ^ Αΐ,£Χ. Ηίϋ ^αμά^κΛ φ ΑαμΙμΙ 
Ο&ηΗ&^ίηίεηίϊβ ; εςο 7εΓΟ Α1«Χ3ηαεΓ, ^ι(/ά^/ ΡΙιίΙίρρ• 
ΜΙ Ν. ΡεΓ }ονειη, ρτβκίΑπ »ηιΚ>ο ; Μ & (Ιβ ααοέ^ 
▼οΒίδ εοηκεηπο ? Αί.£Χ £>ε ρΓκΑ^πήλ Ηκ «ηιηβίι 
^ {\χ\Κ^ ηιεΙίοΓεπι ιηε (Ιιιςειη. Α< 4ίΙί€0 «§ο, ^«κκί V 
ιιΟΓυη( οπιηεβ, μ# τείπιβ Ιχΐϋεί» ρτκΑα» ηοη ϋαΙάπι 
Ιιυίε, Γεθ ρτορε οιηπί()θΐ μ(« πι€ (ίιαίψ, ΜΙΝ. Οί» 
€11 ί^ίι«τ Β(«τ<|υ€ νκϋΚιη. Τα «υΐβιρ, ^ ΙΛ\3^£^^ ικί» 
' '^Ιίαΐο. ΑΝΝ• Ο Μίιιο», α()}ΐΐ(ηβ Λχη 4ριο^Α/4θ€ 

«ιΐΑΐη 
Αΐβχαηάη^ ΑηηώαΓΐ5^ Μίηοΐ5^ ζ^Βάρίοιύί. 1 1 

^ΧΛΆίϊί Ιίη^υαπι άΐίΐίεί ; ιχζ. \χχ Ηίεοϋ ηβ Ηαε (^ιιίάβη 
ραΓίδ ΓβΓ3ΐ ρΐαβ ^αϋπ-οβο, #. €, /ηρεηΐ. — Όί€θ νείό, 
1)08 ρΓκείρυο (ϋ^αοβ είΤΰ Ι&ικίΰ, ^αοι^υοι, ηίΐ ουηι• 
€{{6η( Ε ρΓΐηαρίο, ρΓοεείΤεΓβίαπιεη ίη ΰχοοΙΓυιη^έΐ/ι/ιιτ, 
ίη(]υ(ί ίπιρβπο ρβΓ Γβ ^ί• λ ρτυρήά ν&ίηΐί) & «Ιίβηί 
1)2ΐΙ)ί(ί ιηαςίίίΓΕία. £§0 ίια^υβ, εϋΐη βίΤΰΐη Ιΰ^Εΐΐΐδ ^α- 
(Γΐ ιιι^ο, ρΓίπιό ευιη ραυείε ίη ΗίίρΕαίΕΐη ΪΓΓίιΐΏρεηβ Ηι- 
1)ί(ϋ5-ίυιη-()ί§οα8 ηΐΕχίιηίδ Ιίοηοτ'ώηχ^ νΐροΗ 3α<ϋεα(υ8 
ΦτηηΙητη ρΓχίΙαηΐίίΕΐΏαβ. £( εβρί 06ΐϋΙ)€Γ03, & (Ιενίεί 
θΑ]&(&8Η6Γρ€ηο8. £(, €αη[ΐ-ΐΓΕη5ίίΓ€ίηιηοη(ε$ιη£€η(68^ 

ρβΓε^ΓΓΙ ΟίηΠΙΑ /<7^^ ΟΙΓΟΕ ΕΓί^ΐΕηαΠΙ ; βί ΓυΙ)ν€Γί&8 Γ€<1• 

(ϋάί ΙΟΙ υΓΐ)€8, & ε^ιηρβίίΓειτ) Ιιαίί&ιη ΓυΙπιι^αγί, & 
Τ£ηί αΓααϋ αΒ ΓυΙιαΓΒίΕ ρΓβεεβΙΙβηιίδ υΓΒίδ Κοηια ; & 
ΙΟΙ οεειαί υηο (Ιίβ, ιι( ιη^ιίΓϋΓ αηηιιΐοδ €0Γαηι ΐΏοάϋδ» 
& ρσηήΒα8 ίηβεηιεΓβιη βαπαίοα €χ ε&(!2ν€πΒα8. £( 
ξρίΤι \\χο οηιηία, οε^αβ Αιηιηοηίβ ίϊ1ίυ8 νοε^ΐαβ, ηο^υβ 
ίΐιηυΐαοδ ηκ είΤε Όΰυιη, αυΐ ιη&ιηβ χ«^^ Γοηαηία ηαΓΓΑηβ ; 
ί^ά οοηΓείΤιΐδ ττα οίΤβ Ηοπαίηειη, & χψιΊψΛΤΛίνα (ΙαείΒαβ 
ρΓυάεηΐίίΗιηίδ, & εοηβί^εηβ οαιη ιηίΙίηΒϋδ ριιςιίΕαίΕ- 
ιηΪ3 : ηοη, ι// 1//^, Μεάοβ άεΙ>6)]&η5, & ΑΓηιεηίοδ, &α• 
ίϋ^ίεη(68, ρηιιΓ(}ϋ&π) 21141113 Γε^υεΓέΐαΓ, & β&άηι νίέΐο• 
τΐΆτη ΐΓα(ΐ6ηιε8 αυάεοιί €αηι ρεί€Γ€. ΑΙεχαιιοΙεΓ υογο» 
Αοεεριο ραιεηιο ΐΐΏρεΓίο, ί^&υχίί, & Ιαιε εχιεηοΐίι, ίοε 
Ληητηρταβίύΐ^ υΓα3 Γοηυηχ ίιηρεία. ΡοίΙ^^βΐη \φχ\χχ 
νία{, & ΓιιρεΓανίι ιπίΓεΓυπι ίΐΐυιη Ο&πυηι ΙΓδί^^ε & 
ΑΓΒεΙίβ, /ι/ηΓ ^Βεεάεπδ ^ ρ3(Γϋ3 πιοτΛαχ ^ογαπ ροίΐα- 
ΐΑνίΐ, & ηιυΐαιο-γίγβη(ϋ ιηορε (Γϋηβυΐίι Γε αά Μεάο- 
Γυικι νίνεικϋ Γ&ιίοηειη : ε^άε £(£(1&νίι &ιηίεο8 ίη εοη- 
νίνίίδ, & οοΓπίραίι €0ί &ά πιοηεπι. Εβο νείό εχ χ^^ο 
ιτηρεΓ^νΙ ρϋΐΓίβε, &, "^υοπι ι7/λ Γενοο&Βαι, ΗοβίΒαβ 
ηια^ηπ εχρεϋίήοηε η&νί^ΗηηΒυδ οοοιγα ΙιίΒγ&ιη, β&ιίπι 
ρ2ΓαΙ, & εχΗιΒαί πιε »/ ρτίγΑΚϋπι. £( (1&πιηα(α3 (αΗ 
ιεπι €ατη χσυο-&πίπιο. Έ( ρΓβεβίιί Ιιβο^ €υηι-ε£Γεηι 
ύ&Γΐ)&Γυ3, & Οτχοχ (ΙιίείρΙίηβ ίρεΓυ(ϋ(ΐΐ9• - £ι ηεααβ 
άεε&ηίανί ΗοιηεΓυιη, υΐ Ιιίο ; ηε^ϋο εΓυ(ϋ(α8^ί ΙαΙι 
Απβοιείε ίορΗίΗα, αφοί^^ υΓυβ Γοίέ Βοηα η^ΐαΓ^•— 
Ηχε Γαηι ^/ΐ, ίη•4αίΒα3 (ίίοο ε^ο ιη^ είΤε ρΓχβ&ιιηοΓειη 
ΑΙεχ&ηάΓΟ. $ί γεΓΟ Ηίε εβ οτηαηοΓ,' ^αοά νίηέΐυηι• 
εΓ&( €2ραι άίΑ(ίεηι«ΐ6 {£οτΓλώ (ΐμϊά^ϊα & \ίχζ ΙιόηεβΑ 
/αη( ΜαεεάοηίΒΰδ) ηοη Χλϊοοώ ρΓορίεΓ Ηοο άεΒει νί(1εη 
ιηεΙίοΓ ^εοΰΓοΓο, έ ίιηρεηιοήο υΙγΟ) ^^ί αΓαβ-εβ ίο^β- 
5 η1( '^ 22 Μβχαηάη^ ΑηηϋαΓίί^ Μιηο5^ ζ^Βαρίοηίί. 

ηίο ΐΏ&^ίβ ^ααπ) ίοηυπΕ. Μ Ι Ν. Ηίε Γαη^ ρΓο Γϋ !ι&Βυί( 
θΓαιίοη€πι πιίηίιτι^ίηίΐΓςηιιαηι, ηο^υϋ αι γβιίΠιηίΙο €Γ&( 
Γ.ίΙ)γευπ3 ΒαΙ^ίίίίηιτη, Τυ ν€ΓΟ, 6 Αΐ^χ^οάβΓ» <)αί<1 
(ϋοίδ Εΐΐ Ηίεο ? ΑΙ-.ΕΧ. Οροη&τςι ^υί(]ειη, 6 Μίηοδ, 
ιιίΐ ΜαΓβ οοηίΓα νίΓαΐΏ Λ<ίοό Λτεπαϋπι : η»ιη ν^Ι ί^παλ 
ίυίΗεΐ( αάχζ (^οεεικίυηι, (}ΐΐίΐηΐυ$ ^υί()ειη 6£θ Γβχ,^υακ- 
ΐαδ Υ€ΓΟ Ιιίο ]&(γ6 Γυίΐ. Α(1ν6η6Γ6 ΐ&ιη^η, &ο ρααίιιΐο 
ευιη ΓυρεΓ&νςππ), €[υί, ουπίΰίΓβηι ϊΐάΗυο λάοΐοίοϋηδ, 
τ^3•^δΓ€ηί/αι α^^ΓείΤαδ &€θΗίΙ)ϋί (ι. €»ρα€αη^1) ϋΟΓίκιηιπι 
ΓΡβηυπι, & ϋΙΐϋδ-Γϋπι ρ»ΐπδ ρέΓουίΤοΓΟ», ρεηειτβΓ&θί 
θΓ9εςϋ Τ Η^Β&ηοΓατη ^^2^ά^, £(, ^Ι^θυδ ()υχ αΒ ϋ&ϋΐη 
Οναάα είνίίαΐ'ώνί^ ηοη ί1ίβηϋΓη-ρ«ι&γί ιτ;^, ρτοΐ^^βο• 
(εΐΏ ίπιρ£πυηι ^^α^^άοηυ^η, οοηι^ηΐιιπι-είΓε ίπιροηΓϋ 
«/ ίαηΐύηι ^φοΜυ^ (^αοκ^υοι ραίεΓ >ηί•ι/χ Γ€ΐί^α€Γ&( ; 
Γε(], απίτηο οοουρ&ηι (οιυηι ΟΓΒειη, & £Γ&ν€ ρυΐΑΟβ, 
ηί ΓυΒ]ιΐ£!ΐΓε)η οιώπια, ίηναίϊ Αίΐ&πι ρ^ιI^ο8 εΐυςοηδ, &τ 
▼ίεί ηΐ2£η^ ρυ^ηα ϋά ΟΓαηίεαπι. £( ε3ρι£ Ι,γώί^ 
Ιοηία^ιι^» & ^^'^βί^» &> ^^ ΓυιηιηΑ, ΓυΒ&6^ί8 ^ιι^τπΜτ^ιν 
ΓΓΛΛ/ &ηΐ€ ρ6(ί65 (/. ε, οΒν'ία) ν<?ηί Άά ΙίΤυπι, ϋΒι όλ- 
πϋδ, (^υεεπδ ιηυΙΐ<ΐ3 πιγΓίϋ(]&8 εορίαΓυιη, εχρϋ^αΙ>2(• 
{[.( ροίΐ Ιιοε, 6 Μίηθ8, Γόίΐίδ νοβ, (^υ^Γπ Γηυ1(08 ητοτ^αοι 
»(1-γοδ εΙείπίΓεΓίιη ϋπο ά\^» Ρογικογ ί(ίβο άχόχ^ ίοα- 
ρΙΐ3Γη ΐιιηο ηοη ΓυίΓεοίίΤε ίΐΐίδ, Γεά ρΙΰΓοΓςυϋ εοΓοιη, 
€οηίΙΐϋ<5Ηδ ιαήΒαδ-ίιΐίτιυΐΓϋΕΓϋδ (ι. ί. ηίοΛπ^ηβ /, ^ΐΐ) 
ΐΓαηδίΓειδΠε. \ιι βείϊι Ηη8 π! ίρΓβ ρΓΐπ)ΐΐ8•ρ€ηεΗ- 
(πηδ, & ύεεοΓυπΐ ρυΐ&η$ νυΙη£Γ«ιπ. Ει, ηε ^ηζη^ΤΆ 
ΐ'.Βί 3υι Τγπ ^υΐ Απ^εΗδ ^εβα^ νεηί ροΓΓΟ ιιΓ(}ϋ6 2(1 
ΙηοΙϋδ, & ΓεείΟΰεΑπιιηι (επηοίπαπι ίπιρεπί, ^οΙερΗ^ηιεβ 
εοΓαηι οερί, & ΡοΓυω ΓϋΒ]ϋβδνί. Ει, (Γ&3€έ^ό Ταπίϋ, 
$ΓγίΗϋδ, νίΓΟδ ηοη οοηΐεπιηεηοΐοδ; χΙ^νίοΊ ιη^^ηο εααε• 
ί^Γΐ ρΓχΗο. Ει Ββηείεα ίίπιίαδ, & υΙηίδ-Γυπι ΗοιΙ(3. 
8ί νειό νΙΓυδ-Γααι ΗοπΉηίΒϋδ ειϊδπι Οευδ, ί^ηοΓ- 
οεηείί β4ηί ίΙΗ νεί ι^ιΐε <)αί(1οΐ3Πΐ άβ πιε ΟΓεάεηιεδ ρΓορ• 
ΐεΓ πι^^ηίΐϋάίηϋπι τεΓϋπι α ηχί ξββαηιηι. Οβπί(]α€ 
νοΓο, ηΊΟΓίϋϋδ-Γυπι ϋ^ο τεχ ; Ηίο νιτρ ίο ίυ§8 Αρυά 
ΡρϋΓίΛΠΐ Βίώνηοπι, αι ραΓ €Γδΐ, νεΓΓυΐίίΗπιυηι & οπι• 
(ΙεΙιΩΐηιυπι οΐιη, Οιηίιιο νεΓο (1ίοεΓ(; (^υόπιοάο Γυρ€• 
ΓλνίιΙΐΗίοδ ; <ΐϋθ£ΐ ηοη ¥^1308, Γεά πι»1ίΐί§, & ρ€Γ£(]ϋ, 
& (Ιοίίδ. ΡκαβΊίΙί νεΓΟ ηϋ ίερίιίπιιιπι αυΐ 3ρ«ηυιρ• 
Οαοηΐ&πι τεΓΟ εχρΓοΒηανίι πιΊΗι (Ιβΐία&β, τίάβΐιΐΓ ιη':1ιί 
•ϋΐίιυδ-εΠε εοηίηι ^υχ ε^ίι €&ριΐ2?9 ν€Γ&η3 οαηι ιηβτβ• Όίθζ6ηΐ5 & ΑΙβχαηάη. 23 

ΐπαΒϋδ, &, αάΐΏΐΓ&ΒίΙίβ ίΙΙε, οοηΐβΓεηΒ-νοΙυρίαιίΙ^υβ 

1)€ΐΙί 0ρρ0Γΐϋηίΐ3ΐ6». ΕβΟ ν€ΓΟ, ηίδ, ρίΙΜΤα Γ»1ϋ8 Οο- 

€ί(1ςηι»1ίΕ, Οπ€ηΐ€ηι ροιίύβ ίηγαάεΓίΐη, (ΐ'^'^ πΐ3§ηί 
ρΓχϋίηβειη, ςιριδ λιΔΜ βηβ Γίΐηβυίηδ, & ΓϋΙ))υβ4ΐλ 

ίθΓΐηί<ίίΐηϋίΕ, & οοηίιίεηήα ηΐΰ (Ιοπιίηιιιτι, ηοη ¥Ϊί»-Γϋηι 

ιηίΐϊί ΒεΙΙο-ύίβη». Όίχί. Τα νεπό, 6 Μίποδ, ρ- 

ό\^^. Ναπι νεί Η«ο € τηυΐήβ ΓυίΗαοηι. 80 1 Ρ. Νϋ 
}ηάιο65^ ηίΐι ρΓίαβ &υάιν€Π8 & ιηβ. ΜΙ Ν. Οαίδ ν€ΓΟ 
€8 /ί/, ό 1)οη6? Ααϊ υηοίε βχίίΐεηδ (/. 6. νηάε ο^^αηί^η^) 
Τ6ΓΒ3-£ιςίδ ? δ^IΡ. 8είρίο /αιη Ιι&ΐυδ ίιηρδΓαΐΟΓ, ςοί 
εερί Οαηΐιββίηβη], & ΑίΓΟδ ΓυΒΰ^ί ιπαςηίδ ρΓβεΙϋδ. 
ΜΙΝ. Οϋίίΐ ϊβίΐϋΓ (Ιίοίδ & ΐϋ ? δΟΙΡ. ΙηΓδποΓ^ηι 
^ιιίάΰΐη τπΰ «(Γο Αΐ€Χ&η(ΐΓ0, ρΓχΑ&η(ίθΓ6πι τΰΓο Αηηί* 
Β^ΐϋ ; (^αί ροΓΓεευΐϋδ Γύπα βυηάεπι νί^αιη & ΐαΓρίΐοΓ 
ίι;^€Γβ-€θ&έΙαηι. ΟϋοηιοςΙο £Γβθ λίε ηοη^/ ίηιραίΐοηδ, 
ςιιι €€ΐ(α( εοιη ΑΧ^α^Λϊάνο^ £υι ηβ-νοί ϋ^ο δοίρίο, αυί 
ίρΓυιη τίΰί ΑηηιΒαΙύηι, οοιηρ&τ&τί (Ιίςηιιπ) οβηίίο. 
ΜΙΝ ^(^112 ΟΛα%9 ρβΓ 5ον€ΐΐ], ό $<»ρίο. Ου^Γΰ Λ* 
ΙΰΧΑοάϋΓ <)υί(]«ηι 3α(ϋ€&(0Γ ρίίιηυβ ^ ΐιι νοΓΟ ροϋ ΠΙυιη ; 
άΰίικίβ ΐϋπίαι ΑοιιίΙ>2ΐ| £ νίάβίοΓ ; 0€ς ίρΓβ €οηι»ι- 

Οι Α Χ.0 6 υ ί^^ΧΙΧ. Όίθ£ίΜΐ Ι^ ΑΙδχαηίίή. 

ν^ ιηοτίϋϋδ «8, Πουΐ ηθ8 0Γηη€8? Αί,ΕΧ. 
νίίΐβ•, Λ Όίθβ€ηβ8, //Λ γγ;» φ: •' ηοη νβιό ιπίΓυιτι, 
β, Ηοπιο ΟΒίτι-ρίΓ^ηι, ιηοπυοδ Πηι. ΟΙΟΟ• Απισιοη 
βΓβο ηΐΰητίαδεΛ, άίοβπδ 1€ ίίΤε ίρΠυδ ήϋυηι ; (υ νεΓ^ 
€ΤΛ$^ΙίαΛ ΡΙιΐΙιρρ!. Α.Ι^ΕΧ. ΡΙιίΙίρρί ρΓοοιιΙ ϋϋΒίο. Νοη 
εηίπι ιηοΓίυυδ-ΓυΐίΓοηι, Γι «ίΤεπι Αηηηιοηίδ. ϋΙΟΟ. Ει 
ΓίΐΒ6 πιαίΐίΐ €)ϋΓηΊ0(]ί <ϋ€€Β3ηΐϋΓ ετί^πι (Ι^ ιη»ΐΓ6 ιβ& Ο- 
Ιγιηρίίκΐβ ; η€ΐηρ€^ ΟΓΕΟοπϋΓπ ΐΊ2ΐ)πϊίΓβ-ςοηΓυ€ΐα(ϋη€ΐη 
Γ«»2 63, & νίΓυπΊ-ΓϋίίΤε \χ\€}ιΐ5 ΐ€(51ο: (Ιίίηοΐδίε εο-ίποίίο 
ηαΐϋΠΊ-ίυΐΠί;:. Ρΐιίϋρρυπι ν^1όίϋ^ίΓ.-^^^^ριϋIτϊ, ορίπΕ:• 
ίίπι '/β εΓι'κ ρ3ΐΓ6πι ΐϋπηι. ΑΙ>ΕΧ. Αϋ(1ί^νί Ηοεο & ίρΓε, 
ίίοιιΐ ΐϋ. Νϋηο αυιεπι νΐ^εο, ^υό(1 ηε^υε ιη3ϋ€Γ, ηεί^υε 
νϋΐ68 Αηιιηοηϋ (ϋχ€Γ€ <ΐϋίά ίίπυτη, (/'. (. ^^νυν ,^ 
ΌΙ.-Ό. Α% Αΐ6Χ3η:ί6Γ, πιοηΗίιοίαιη εοπιπι Ϊκχ'λ : οο 
ίηϋΐίΐΰ ιίΙ>ί 2(1 Γ6δ ^εναιάο!. Μιΐιί εηΐηη, εχίίΐίπιαι ΐββ 
δ χ • 1€ ■^ «4 Όιοξ€ηΐ3 ^ Αΐβχαηάή. 

ΓΰϋίΐαίίΙί ηιηΐϋΓΠ ίπιρεηιιηίΐ ? ΑΙ.ΕΧ. ΝβΓοΐο, 6 Οίο- 

£€ηε$ ; ηοη ςηίπι ρΓχοεουρ^ινί ίΙ&(α€Γ6 ι^ΐ^υίοΙ Ηβ €0• 

Βίίΐ Ηοε Γυΐύιη, 4"όοΙ παοΓί^πδ οίεϋί αηηυΐυπι ΓοΓοΙίεοβ• 

86(1 (^αίά ποίΰδ, 6 Οίο§εη68? ΟΙΟΟ. Οηί<ί αΐίυοΐ ^υϋπι 

τεεοΓά&ΓεΓ £α ^υχ ΟΓοεεί ίααοΒαηι, αάυΐαηιββ ιίΐιί 

ΒυρβΓ Αοΐΰριο ίιηρεπυηΊ, & €ΐίβεπ(€8 /^ ίΙείεηίοΓειη 

^1. ί. ραίΓυηιιηι) & ϊιηρεΓ&ιΟΓειη εοηίΓΑ 1>εγΒ2Γ0$ ; 

^υίάαιη νεΓΟ ΑάίεπΒεητεβ /^οΙυο(1εαιη Όπ8, & €Χ(ηΐ€0• 

((Τ8 ιεΓπρΙα, & Γ^επίιε^ιηιεβ (]υ:ιίι ΟΓ&εοηίβ 61ΐο δ((1 

<1ΐς ιηίΗί, υΒίη&Γη Μ^οεοΐοηβδ ιε Γβρεϋνεηιοι ? ΑΐιΕΧ. 

^α^^ο αοΙΗυο ίη Β;ιΙ}γ1οη6 ΐειπυαι Ιιυηο (Ιίειη. Ριοΐε- 

ιη3ίυ$ νεΓΟ Γ<ι(εΙ1ε8 /τ^^ι/χ ροΙΙίεειιΐΓ, (\ (]ΐιαη€)ο ε^επί 

οιΐυιη α (υπτυΙιιΒυδ ηηηε αοΐε ρε(ΐ68 ^ί. ε. ςαί ανηζ μ 

τηοΓά βιηί ει) β ηΐ6 ίη ^.^γρκυιη &1κ1υέ1αιη ίΚ>ΐ ίβραΐ- 

ΐϋΓυπίΐ, υΐ υηαδ £&πι εχ :£^γρ(ϋ8 Οϋ8• 0100 Ν^- 

ηε πΓεΓΟ, 6 ΑΐεχίΐηάεΓ, νίϋεη8 ιε ειίαχηηαιη &ρα(! ίηίεΐΌ• 

€ΐεΙίΓ&ηιεηι, & Γρε^απιειπ 6επ ΛηηαΒΙηι, νεί 0&πηι? 

8ε€ΐ ηε Γρεπεβ Ηχρ, ό (ϋνίηίίΒιηε : ηοη βηίιη ^ ^ 

^υεπα^ΰΑτη ^οχΜπΤ^^ηι Γεπιεί ΐΓ&ηΓη;ινί£^Γυη( ρΑίικΙβαι, 

& ρεητεηεηιηι ίηίΓα οΑίυιη ογπ', τενεπί ϊη νϊίαιη. Νοο 

εηίπι /^ ηεςϋ^εηδ ^Ε&ευ8, ηεε εοη(εη]ηεη(1ιι$€<ίΓΐχ;ηιΙί 

Γ.ί1κηΐεΓ νεΓΟ άίΓεεΓειη ίΐΐαά εχ ιε, (^αοιηοάο ίεη» 

^υοΐίεδ Γερυΐ25, <}ααη(αιη αριιά ΑιρεΓΟβ ΓοΒίίοίΐ^ιεπι 

Υ6ΐίη(]ΐ]εη8 ^ι/γ νεηίίΐί ; ηετηρε, εοΓροπδ ευ(Ιθ(]ε8, & &? 

ΐεΐϋιεδ, & ΓαίΓΕρ^ΐδ, & (ηπιιιπι ϋυπ, & ^εηκεδ &<1θΓ2ΐη(ε$, 

& Β3ΐ>)τ]οη6ηι, & Βα^Ιγ», & ιη&ξη&δ ΒεΙΙυΑδ» & Ηοηο- 

Γ€Π), & βίοπ&π), & ίηίΐ^ηεπι είΤε α^ΐιαοιεπι οΐίΎΜη, 

▼ίη<51υπι €&ριιι νίη» £αη(]ί(1έ, & ρυφυιέ ΓαΒίΙπΑυιη. 

Νόηηε \ίΧ€ ΓΰΒευηιίΑ ιηεπιοη:ιιη εοηίΓΪίΙίΐικ («? <^ΐ(] 

ΐ2ί€ΪίτγίΌζή$9 6 ν&ηε? Νόηηε Γαρίεπδ ϋΙε Αηίΐοΐβίεδάο- 

ουΐι χε Ηοο, /είΐ. ηοη Εγηι» ριιι^Γε εα 4*^* Ζ*"*^ * ^^^' 

ι\ΐΏΆ, ΑΓ.ΕΧ. ΙΙΙέηε Τ3|}ίεη8, (]υί επΑΐ 3<1υ)!ΐΐυΓυιιι 

οηιηίϋηι ρεΓίΙίιίίΒπΐϋδ ? δίηε ηιε Γοΐυιη ΓαΓε /αβα Απ• 

βοιείίδ ; (^Ηίΐπ) ηυΐΐίΐ ά ηιε ρεήεπί, <}ϋ3ε νεΓο λ^/ «τ 

ΓοηρΓεπι ; υΐ νεπο δΒαΓυδ ίηεΓίι &τΏΐ)ίηοηε ιηε<ι ιγ^λ 

«Γϋίϋιίοηεηι, ΕίΓί ηι^πδ, & ΙίΐυοΙ^ηδ, ηυηο ςυί(!εηι ρΓορ- 

ιεΓ ίθΓπΐ3ηι, ^η^β εϋα & \)Χ€ }>9.τ&, αίίσαα ΒΟΝΙ; 

ηϋπο νεΓΟ ρΓοριεΓ τεδ βείΐβδ & ϋΐνίιΐΗδ. ταίαΐΜΐ ειε- 

ηΐπι ΓυίΓϋδ & Η;ΐ8 ε/Γε ΒοπΕδ, οι & ίρΓε &α:ίρίεη5 ^αι ηοη 

€ΓϋΒεΓςεΓεΐ ^ ρΓ«ίΙΊ§ΐίΐΐθΓ, 6 Οίο^εοϋδ, Ηοηκτ, & βηί- 

ίΐχί Αΐ^χαηάη £5? Ρίίΐίρρΐ* 25 

Γβχ ! Αι ν€Γό ΗαηοΥΓϋέΙαιη-ρδΓΟδρί «χ 6]α5 &ρί€ηΐί2, 
βϊΐ, (ϋΓοΓϋΟΐΛΓΐ ρΓορ^βΓ ίΐία €{μχ ραϋΐό αηΐβ €ηϋπΐ€- 
ΓέίΙί, υϊ ρΓορΐ€Γ ΐϋλχίπια Βοη». ΟΙΟΟ. 86(1 ηόίΐΐη' 
ααίά ίαοΐεβ ? δυ^ςεΓαιη εηίιη ιίΒί Γ£ΐη€(ϋαηι (ίο1θΓΊ$, 
Ου^ικίο ΗεΙΙεΙ)θΓυ8 ηοη Ηιο η&ΓαιοΓ, ία ΐ^πιεη (Εΐιεηη, 
ΟΓ6 ίηΗΙ&ηιε Ηαυποηδ α^α&ιη Ι^€ΐΗ68, 1)ΐΙ)€» & τυΓΓυβ 
1)ίΙ)€, & ΓδερίιΐΒ ; ίΐα εηίιη (ΙίΠηεβ (ϋΓοΓαςάϋτί άε Βόηίβ 
ΑπίίοίεΙίαβ : νίίΐεο ΰπίπι & ΟΙίΐϋΐιι ΐΐΐαηι, & 0»11ίίΙΗ€- 
ηειη, Α: &1ΐθ8 πιυ](03 ΪΓΓϋεηΐ^δ ίη ΐε, υΐ άίίοεΓρίΐηΐ, & 
υΙείΓεαηιιΐΓ ΐε ο^ €α <ια8ε ρεΓρείΓδίΙί ιλ ίρΓοδ. 0£ΑΓ€ 
ήο ΐα ;ϋί| Η^ε ν/^, & ΒίΒβ &ρίυ$, υΐ (ϋχί. 

ΒΐΑΐ.οου5 XX. ^ίΐύχαηίΐη (^ ΡΙίίϊίρρί. 

Χ^ ίηβοίΕπ./^είΤβ ΐΏευιη ίΠαιη : ηοη εηίπι 
ΗΐΟΓίϋϋδ-ίυίίΓεε, Απιηιοηΐβ Π 6ίΓ«. ΑΙ.ΕΧ Νεο ίβ- 
ηοΓΑύίλΠΐ ίρΓε, 6 ρα(6Γ, ^υόά εΓ&πι βΐΐυβ ΡΗίΙίρρί βΐη 
ΑπιγηΓ3Β ; Γεά αοοβρί νλϊίςίηίυπι, ιΐϊροιε εχίίΗηΐίΐηδ 
ιν<?»ι είΤβ υιίΐε &(1 τεε ξενίηίίαί, ΡΗΐΙ^. Ουίά αίε Ι 
ϋιΐΐέηε ήΒί νί(]€ΐ)ίΐΐαΓ ργ3βΙ)6Γ€ ιβ ΓϊΠεηίΙυπι λ νΑήΙ)ΐΐ8? 
ΑίΕΧ. Νοη Ιιοο νίί/ί//, Γεά Β^γΒ^π, ίηηααηι^ ρεΓοαΙΠ- 
βορεΒϋηι πιε, & πϊεπιο 3&πι οΒΛϋΒ^ΐ, (^ϋόοΐ ορίπίίΓεπιυΓ 
β εηιη Οεο ριι§η»ιε; (^αίΐρΓΟρϊεΓ ίΑϋίϋπδ ΓαρεΓϋνί €θ8. 
ΡΗΙΙ^. ΟϋοΓη&πι ρυ^ηα <1ίοηο8 νίΓ03 νίοίΙΗ ϊυ, ^αί 
ΓειηρεΓ εοπ£ιχί(Ιί €ηηι ήπιί(1ί8, ρΓ3ε(£ηεΙεηιίΒιΐ8 ^Γοαίοδ» 
& ρίίΓ!ηιι1ιΐ8, & §εΓΓ&5 ΓίΐΙίβηα3 ^ δυρεΓαΓΟ θΓίΕ0θ8, 
Β<£6ιίθ8, ηίτηρβ^ & ΡΒοοεηΓεβ & ΑιΗεηίεηΓε8, εΓ« 
οραβ ρτΛζΙαηιηι, ΡπίειεΓε» ΓϋΒί^ειε ΑΓοαςΙαιη 3Γπΐίΐ- 
!αΓ&πι ςΓ&νεπι, & εί^αίιαίυπι ΤΗείΓαΙαπι, & ]2ευΙα(0Γε3 
£1εοΓυπι & ρ&ηηυ1&πο8 Μ&ηήαεοηιπι ; 2ΐυΐ ΤΗΓ&ε:ΐ8, 
&υι ΙΠ^Γίοβ, ααΐ ειίαιη Ρχοη&δ ; Ββεε, ίηςααιη^ ηΐ3§η& 
ίυεΓε. Νόηηε νεΓΟ ηόίΐί, 4αοπιο(1ο *υίΙ (Ιβοεηι ηιίΙΠα 
ΛοΛί/Λίζ/τι αΓοεηάεηίεβ αηιε ιε ςυπι ί/ι/Γ^^Ιε^ΓοΒο ΓορεΓα- 
ιαηι ΜεοΙοδ, & ΡεΓΓ&8, & (^Βαΐϋβεοδ, & Ηοπιίηε8 ///οχ 
αιίΓΟ ΟΓΠϊΐοβ» πιο]1εΓ<}υε ; ηε^υε ί1Η}8 ΓυίΙίηεηιεδ νεηίΓο 
λΛ πιαηυβ (ι, β. ΰοηβΐ^εη) Γε<ί Γυ^ίεηιεβ ρΓίυΓ<:)υΑη[ΐ 
ί&βίηα αά εοχ ρέηίηβεΓεί- Αΐ-ΙιΧ. Αι δογιΗδε, ό ρα- 
(εΓ, & ΙηάοΓοπι ε1ερΗ&ηιε3 βνενε ορυ8 (}υο(!(ΐΕπ] ηοη 
€θοιειηηεηάιιπι. £ι Ππιυΐ ^ενίεί εο8, ηοη ίρΓοβ άίνΐ- 
άεη(1θ| η^β^^ρη ρΓοάίιίοηεβ νί^οή&β ειηεηοΐο. Νεο 
8 3 ρε]εΓ*ΐ7ί ιβζ 

χολόίΛων ιπ τ.. 

ολΐι;ς ΌΤΑΡσοψο^ 
5 νοίκϊλως ιΛίλ•: 
Γος Α^ι• — Τ» " 
ΘΡΑΣ. Ον 
αψΤγμαί, ^ ά . 
>^ Χξνσοί, Κ; 
I^βολλ1ί^ τιι» * 

μΌ», ^ ιΓχαΠι 

1 - »ωΐβ. Τβ ^(ΐ. 
γίΛλύΐς ^ιιιφ%'ΐ 

μα ο «τλντβ»-. 

2θτ«ν $Λλατ'κ 
3α; οιΊα, κ 
Ι*ί»τοι I.- '* .-. ίι• 

&1»η ««μιΜμ» ι5$ Ι. 

ρ. 

ν: 
Ι 

ι *Πν«Η>]/ΐνν^ ίβ^όμη ΙτΛμί^ϋ^ Ύξ*^* *?>'' ▼• Σίγμα νρ^ 
το Ταυ :{: ΙνΙ τω» ΐττΊ» ΦωννιίίΐΛ/»^ '\' βίας ννβ^χο»!*», ι^ 

Λξίταγης >*^ ιΗ(: ΡοΓκ^ οί Γ€(1ι € ηζ «οά ()β• 

ΡκορΙβ, εοηΐΓβτγ Ιυ (Ιιβ γραΙ 
ΙηΙι Γ«ί>β οί ΐΗο 0'υιηηιοηννβ2ΐιΗ. 
$«« ιΠ ΐΗβ β Α(.εοαη£8 πηοιβ 
ίαϋ^) ία ιΗ« πηοΐΐ Ιΰΐηιβϋ Ογ. 

« ΤΤΓ7 ^Γ«>( όπΓηηιη'ίιη •ηΗ 
€γκκ-, •η(1 ΙΐνΗ 3^ Αΐίχα»* 
Λτίβ, ΆνΛζβ ΐ^ρ, οί λ £00<Ι 

Γϋί ΛτίβΛν€ΐ)η», »€^ηί Λί//, 

Οβ'ίϋ^α"* ίη Λϋ^/,τ^— — - 

•οΐ «ΙΙοννβΗ (Ο Β« οηβ οί //β- 
1Λ9»*% νβίΐβλ, ^ΗίοΗ Α^^βα^^ίν^ 
Ιιμ) οοΐ λρρΓθν•(1 οί. Ζ.κί'/β», 
Ι1ΐ•Γ«Ι«τ«, «ΜίκΗ ^»(ι^^^«η<^ Ηα- 

Ο Φ«λη^1β•ς.] Α» 011Γ ΑυΐΗοΓ 
ΙιιΐΗ ιΐηόο Ακ^βα^ίί»* α Μα- 

Κί((ΓΗ€ οί ΑίίϋΛ»^ Ηβ θ1ί€:• (1ΐϋ 

Γιιηβ Ιιΐύβηχ ΐο ιτια1(€ ΗΊπα & 

Φ«λΐι^ν(, ΟΓ Νλΐίνε οί ΡΒλΙ*- 

τοη^ « νίΐΐϊ^β αικΙ Ροη οί Αί' 

. ίϊ<α \ ιΗ•υ|;Η, «β βί^ρίαϋπί 

^ΨίΛ» Ηε ^Λ9 ΒΟΓΒ ΙΑ 8αΐΙΙΦ' 

ΐ|^ ΠΐΜ»ι4^ ^*^ <^ Οησία» 
Μοηϋίι, (Ηβ Γ«ηΐ6 («ι ^»(}ι«Τ8 
εοο]«£ΙαΓ«) 'βνίιΐι οογ ΟάΙοί£κ% 
%ΐ\Λ- ^%Λ (ο £αΙ1«γ<], ί)«ιη (Ιιβ 

€β1«1>Γ«(«(1, ία (Ηΐ« ΜοβιΗ•— 
|*βΜη*ι^« νν«Γβ Γο €αΙ1€<1, άατο 
τδ 1^1* «ΠΜ(ΐηι, '^ ίιοη< ΒοίΠι.ς 
♦* ΡϋΐΓβ ΟΓ ?€»'■«," ίη ΜίΐηοΓγ οοηβγ ν?Ηθ9 ν^1ΐ€η ΐΗ^γ λικ! ιτ• 
ΙυΓΠΜΐ ί»ϋΒ ΐΓοιη ^^ί/« &η4 ΐΗβ 
ΜΐηοίακΓ^ ΒοίΙίΑ α!1 (Ηο Ραϊ/β 
ιΗε^ Η3(1 |(.ίι, «ηΗ ηηαϋβ αιβΓΓγ 
λίΙ ιης^ιΗβΓ, Α( οη(; ςοπηιηοιι 
β4ΐΐ()0(:(, Λ//#'ν— ΝνΚοιη ίβ€, 
ίοΓ λ ίυΙΙ Α£ςοΐιΐκ ο\ (Ηβ (/γ/- 
|-/α« ΜυΟ(!ΐ9. Από ίοΓ ίβ^ί/χψ 
2^«|Μ•ν«, 1(β ΐΐκ: Νοίβ υρυη 
ΐΗβ Γΐΐηοβ \νοΓ(1•, ιρ ιΗβ ιή'- 
ΦΙΣΜΑ οί Θι^ Έκ«λ«^ία, ρ. 
Ι Λ α. 
ι ϊπ\.'\ Α Πιΐΐβ Αΐ)ον(, ϊ%ί 

** ΟΟΓβΙΤΙ." 

1 β«ηηο( ηαίιβ δ^ηΓβ οί ι1)6«« 
>νοΓ(ΐ8, Α8 (Ηογ Ωαοίΐ^ ΙιβΓ^ι 
ΟΟΓ €&Α Ι &ρρί€{ιεη() (Ηβ ^αίι« 

ηβΓβ οΓ (Ηβ ΟΐΙΐ£Γ 7ηΐηβΛίΪΛ9^ 
νΗίίΒ ΐ€ΐνΐ1θΓβ ιΗβιη, ^ €ΟΙΐΟ^• 

^^ 1ΰ(ί)> ]οιϋ€ίΙ>ιι& <ί€ νί 6ι η• 
** ρω^ι" νΗκΗ, Η;ί\\βνβΓ, Ι 
1«•ν€, 18 Ι ΓουηΗ ΐΐ, ιο ΐΓ€6ρ 
ιΗβ Ψ<χί Οο^πριηγ. Βιιΐ Ηα(Η 

ΐΒβ ΥΐίΓΐϊ ύτΓβρχ», €ν€Γ, ϋ^ΐΗ• 

βρίΐ, ** ςοοΛίΐαοΓ ?'• ογ, >νϊΐ1ί 
νΐΐαΐ ΡΓορτίιίγ, 8Γ« ιΗβ \νοηΐ8, 

υη(ΐ€η\οο(1?— Ι (ΗεΓβίοτβ, μιι• 
οο( ΒαΙ (Ηίηΐς, ιΒ^Ι Ι^παβη 
>λτίΐ ί( ΰνίζχον, ΙχτεπαΙβ, Γο, ΐ| 
ν/'\\\ η^αΚβ (ο)βιιΝ€ δοηίβ : Ρογ 
8ίίρΙ>αηΜί ρΐιίηΐγ Ωΐ£«Γ8, ΐΗ^Κ 
υνίξ^^ν^ ν6Γν ίΐ^ψΧ6.Λί\γ^ Γ駕 
ηί6ο8^ ** ριίηιακ ίααο/* «8, 
ίιοπΛ ΠίΠίίφίΜί^ ννά^χοΛ «ΙΙ<• 
»ίας, •* ρτίοΓ/ΪΓίίτΓΟ ίη]ατί8πα;** 
ζαά ίιοιη ΡΙαίία^ςΒ^ νκΛ^χΜ 
/3μ(, ** ρΓίοΓ νίπι ίηίβΓο,*• 
8ο ιΗκ, ιιροα ιΗίβ ΑΙ((:γ»ικμη 
ΐΗε Ττ*/ νΙΓηΐΛ ιΗιιβ, }^«•^ 
(6ι79 τβ Σλ^^α «]ρ«ς τ^ Ταυ 
ΐιτί τα)/ ίπία Φ*ίν«8>}αη^ /5μ4 ι«4 Δ/ΐΜβ ΦοβψΐϋίΙοίν.. ΙξονρΓηβθ 1)γ Κΐη^δ. Οί ΐΗίΓβ, 
^υΖ" (ϊη >νΚοϋί Κβίξο, « θ€- 
Ιαςβ <ΐ£ηΓθ7β() αΙΙ ^ίιί€α) ^«8 
(1ΐ€ ΡιγΩ. ΗϋΙοΓ]^ 18 ςυί(6 ϋ- 
Ιβηΐ, β 8 ΙΟ χνΗβΙ ρβίΓβ(1 ίη ^/• 
/ΐΓβ, ίΓΟίη ιΗβ Τίηιβ οί Ηίβ 
Κ£*ξ;η ΙΟ ιΗλι οίΟί /ο/>ϊ, 6€ίη§ 
£11 1η(«Γν3ΐ «Γ αη Ηυο(ΐΓ^^ ϋηιΐ 
ηίηεΐ^ Υι-^Γβ. ΤΗε ιυ^^^^(^^ο§ 
Κϊη^β, ίΓΟΓη Οΐηορι ιο €θ(Ιηα^ 
ίηείυίΐνΰ, >νίίΓ€ δ^νιηΐίεη ; οΓ 
ν^ΗιοΗ ΝοΓπδίτ, ιΗβ ΓηοίΙ η瀕 
ηιΟΓΑ^Ιβ ννβΓΡ ΡΙαίκϋοη^ Μξ^^Ηΐ^ 
ΤΒβΙίΐα βηϋ ΏίνιορΒοοη. ΑΓίβΓ 
€»ίίηίί Η30, ίη α Β&ΐ(Ι« ννί(Η 
ΐΗβ Όοκίαηι^ §οηε ίη ϋΐΓ^ιυίΓε 
ίηιο ι^€ Εηϋηΐ)'*8 ΑϋΠ)•, ζηΛ 
ρΓονοΚβΗ ΐΗβΓΠ 10 ΙςίΙΙ Ηΐίτ» ((Ηβ' 
θΓ•εΐ€ Ηΐνίη§ ρ'οαιϋϋά ιΗ€ 
λ ιΛοΓ^ Ιο ιΗβΙ δί(^€, \νΗοΓε 
Κΐΐ)§ (λουΐί) («Π, 1)γ Ηί': Κη6- 
τηγ, 1ίι»ΐ θ3)) ΐΗκ Αώαιΐαητ^ 
ία ΗοηοιίΓ ιο Ιιίβ Νϋπιε, ^^νζ 
ΐΗβ Τίιΐ€ οί Κϊηζ ιο ηοη€ οί 
Ηίδ δυςςείΤοΓ!} •, (** ΡοίΙ €ϋ<ΐΓαηΓΐ 
** ηβΓη ) ΑιΗοηΐβ ΓΡβη»νΐι, ςυοιΐ 
** ΠϊβΓηοΓΪβί «ία8 ηοηΓΐίιιΐ$ ιγϊ- 
" 6010Π1 ίΛ." >///Λ.) 6υΐ 
€«11β(Ι οεΒ οΓ (Ικτϊγ Γϋ€€£(<]ίη§ 
Ρπ €€β, (Ιοντη ^> Αΐ€ηιαοΗ^ ΐη- 
€ΐα(ΐνβ, Ββίης, ίη αΙΙ^ Τηίιίβεπ; 
Ιιγ ΐΗβ Ναπκΐ οί ^^χο^• αΓι€γ 
ΐηβ Τίηιβ οί ΑΙΰίΛ^Λη^ ίΒβ !α- 
ρτβΐηε Ρο^νίΓ ^%\\τ\%, ίη * ^ι^ιΐ 
Μηίΐ£ΐ'<^ι Γΐΐτν<Λΐν*(ί ρροη ιΚε 

" χΗνί^ /ί'£-^ίΜ, ΐΐΓ &μΙ4τ, Ιο 

Β^Ι ΐΚίγ Η»ίί ΐ>ί- 

Αϋ^Ι&μ Ιο 

ΙΐίΗ, ϊη- 
Οείβϋοη 
^ίτΗβη ίΗβ Ατνίβη^ ογ ¥τϊηα} 
ντ«8 Γ€(1υ€«(1 ιο «η «ηοαιΐ Μα- 
^:Αγ&Ιο; Ββ€3υί£ ίΐ ίβ ρΓΟ^λϋΙβ, 
ιΗλΙ (Η6 Ρ^ορΊε, Ηινίη^ ηονν 
§οΐΐ€η ιΗε ΓϋρΓκιτϊβ Ρο\λ«γ, 
ν€Γ€ ίοη(1 οί Ι<ΓίΓςηΐη§ ιΒβΙ Τί- 
(Ιβ, \^^ <ϋνί(Ιίη§ ί( ατηοος Νίηβ 

Οί Ιΐιβίβ Νιηε, β "Α^χ»», 
" ΤΗΕ ΑΓςΙιοη,'* Γο €»1]ί<1, 
5ν νν»)^ οί Ργ6 επιίπεηςε, ν»8 
ΟΗΙΕΡ. Ηί6 3θΓίί(1ί(ί\ίοηΓ€»€!ι- 
€ίΙ (ο ζ\\ €αυί«:5 «ΓίΓιη^ ίΓΟίτι 
Μίπΐβββ δ.αΐΰηϋΐιι», ί,»ίΙ- 
\νΐ11?, ΟΓρΗβΠί.» αηιΐ ΟϋβΡ^Μπε. 
Ιι ννΕβ, βΙΓο, Ηί8 ρβςηΙΐΛΓ Ργο- 
νΐηοε ιο 1ΐ63Γ ΟϊΓρρΐ« Ιϊεΐντεεη 
ηβίΓ Ν(:ίξΗΙ>')υΓβ, άη(Ι ιο ΓβίΐΓβΓβ 
ι{ι<: ίο3υΓ€4ΐ Ρβιΐγ. 

ΑηοΙ ιΗΐ!^, ρΐοΙ)2ΐ)Ι]Γ, ί$ ΐΗβ 
ΚκΛίοη, 5νΗ)^ Ι,νοΊαη 1ΐ28 ΐΗϊβ 
0\)η-ρΐ2!η( οί 8ϊ^ιηα^ αςιίηΟ ^ίβ 
ηεχΐ ΝείβΗΙοαΓ, Τ'λ», 1>ΓουςΗ( 
οη, \νΗ6η Αίΐβανζίια^ 88 ί( 
νοΓβ, >ν3ϊΐ ΤΗΕ Ατί1)6η, ογ 
ΟΗΙΕΡ Α1^ι>οη. 

ΤΗβη^λΙ Ακ})οη^ βΓιερ ιΗβ 
ΟΗΙΕΡ, ν38 ΛίΙβίΙ /5«(Γ»λίί»ς, 
ΛπΗ ¥?0Γβ 8 ΟΓονη. Ηε Κββιό 
«11 ΑεςυΙβίϊοη οί ΒΙϋΓρΗεπι^τ 
ι^βίηίΐ ιΚβ Οοίΐκ, ογ ΡΓοίΑΠΑ- 
ίϊοηβ οί Μ)•1ΐ€Γί6δ, Τβηιρίεδ, 
8ΐιΗ οΐΙιβΓ ί8^Γ6^1 ΤΗΐη^β. 

ΤΗβ ΤΗίΐίΙ >νί8 εαΙΙειί Πβλέ- 
μ-Λ^χ^. Ηβ εχεΓοίίβίΙ ιΗβ Γιηηβ 
^υ^^I(^^£(^ο^ ονεπ 8(Γ&η^6Γ8 βη(1 
Κο3οοΓηβΓρ, ■$ ΤΗΕ Α^οί^η ό'ιά 
ονβΓ (Ηϋ €ί(ίζ«η8 ; λώο ΙοοΙε 
€»Γβ, ιΗ«ι ι1ΐ€ ^^:ίΜ^βη οί ΓυοΚ 
88 άκά ίη Οείεηεε οί ιΗ^ιγ 
ΟοηηΙτγ^ ίΗουΙιΙ Η^νβ ε ίυίϋεί- 
βηι Μ8ίοΐ€η8ηίβ, ου( οί ιΗθ 

ΤΙιβ Γβηΐ8ίΐ2ΐο^ δίχ Α^^^^9η^ 

ν€Γβ 811 Μ]|6(ί &Ι0-/κΟθ87ΐΜ. 

ΤΗκγ \οά%ιά Αρρ£8ΐ9,- ίΓοιη (Ηβ 
Ο/Βΐΐι οί ^11(ι^^^, ύβίοΓβ ιΗε 
ΑΠβηΙ)!/ οί <Ββ ΡεορΙε, 8η(1 
Ιιβ8Γ(1 Αε€αΓ8(ϊοη8 οί 08ΐοιηο7* 
ΒήΙκητ, ^€, 80<) (οοίς €8γ« 
ιΙΐ8( . ΔΙλιι Φβ»«•^» ι$$ *Πν«Η>]/ΐνν^ ίβΗμη ΙΤΛμί99^ Ύξ^ψί* *?>'' ▼• Σίγμα νρ^ 
τβ Ταυ Χ ΙνΙ τώ ίιτϊά Φ«»ίίί»1•ί», + βίας ι;»β^χβ/Ι•ιτ, ΐ{^ 

Μξπαγϋς ιΗ(: ΡοΙκχ οί Πε(1ι € η^ «οά όβ• 

Ρ«;ο|>ΐ€, εοηΐΓβτγ Ιο ΐΐιβ Γί»1 
ίηΐΐΓβΐ^β οί ΐΗβ ΟΌιϊΤίηοηννβίΙιΗ. 
$«« ιΙΙ ΐΗβ β Αςε'ταηΐβ πήοιβ 
ίιιΙΙ^) ία ιΗ« πηοΐΐ Ϊ^Λπμά Ογ. 

• ^Τ^ ΚΓΜΙ όηπΗηη-ίλη •ηΗ 
€γΗκ-, •η(1 Ι»νΗ 3^ Αΐίχα$ΐ* 
Λτία, Άν^ζβ Γ&^^β, οί λ ζοοά 

•οΐ »11ο^βΗ (Ο Β« οηβ οί //β- 
»ΐ9•*% νβΓίβλ, ^ΗίοΗ Α^^βα^^ίη^ 
Ιιμ) βοΐ λρρΓθν•(1 οί• Ι.Λ€Ϊαη^ 
|1ΐ•τ«1«τ«, «ΜΐΐΗ ^»(1ΐ€€ «ηό Ηα• 

ο Φ«λη^1β•ς.] Α» 011Γ ΑυΐΗοΓ 
ΙιιΐΗ ιΐηόο Ακίβαηίη» α Μα• 
ΚίίίΓΗβ οί ΑίίίΛί^ Ηβ ΐΑΐί6•«• ιΐιο 
Γιιηβ Ιιίύβηχ ΐο Γηα1ΐ€ Ηίπα α 
Φ«λΐ|^§ν(, ΟΓ Ν»ιίν€ οί ΡΒλΙ*- 
τύΜ^ « νίΐΐϊ^β αοό ΡοΓΐ οί ^/• 
. ίΐία ; ιΙ^υ^Η, «β βΐίρίαηπί 

^Ψ%» Ηε ^Α« ΒΟΓΒ ΙΑ &ΙΜ#- 

* Πν«νΐ4Μ!ί«0< ίβίόμν. ] 

Μοηϋι, (Ηβ Γ«ηΐ6 («ι Α'κΐΗοΓβ 
εοο3«£ΙαΓ€) ^ίιΐι οογ ΟάΙοί>£κ\ 
βη<|. «^Αβ Γο £&Ι1«Γ(], ίιοιη (1)6 

€«1«1>Γ«ι«»<Ι, ία (Ηίΐν ΜοβιΗ•— 
^βΜη*ι^« νν«Γ€ Γο €αΙ1«<1, άφο 
τδ Ι^»ν «τν«νΑ, '^ίιοη. ΒοίΙίης 

♦* ΡϋΐΡβ ΟΓ ?€»'«,*' ίη ΜίΓΏΟΓγ οοηβ, ν?Ηθ9 ν^1ΐ€η ΐΗ^γ Ηλά κ* 
ΙυηΐΜΐ 1»ϋΒ ΐΓοιη ^^ί/« 3ΐι4 ΐΗβ 
ΜΪΗίίβΗΓ^ ΒοίΙίΑ α!1 ΐΗο ΡαΙ/β 
ιΗε^ Η3(1 |(.ίι, «ηΗ ηηαϋβ α\^νϊ^ 
Αι Ι ιης^ιΗβΓ, Α( οη« ςοπηιηοιι 

ίοΓ λ ΓυΠ Α£ςοΐιΐκ οΓ(Ιιβ Οη^ 
€Ϊαη Μυθ(!ΐ9. Αηθ ίοΓ ίβϋ^χψ 
Ις-Λμ^Μϋ^ 1(:β ΐΐκ: ΝοΙβ υροΠ 
ΐΗβ Γϋηαβ \νοΓ(1•, ιρ ιΗβ ΥΗ'* 
ΦΙΣΜΑ οί Θι^ Έκ«λ«^ία, ρ. 
Ι Λ α. 
Ι <ιτ2.] Α Ιίιΐΐβ «1)ον(, ϊ%\ 

(ίβηΐβ», *^ (£ΐηρθΓΓ,*' ΑΟ(ί, 1|€Γ«, 

** οοΓβιη." 

1 β«ηηο( ηαίιβ 5«ηΓ€ οί ι1)6«« 
>νοΓάκ, Αβ (Ηογ ί\»οά^ ΙιβΓ^ι 
ΟΟΓ €Αα Ι Αρρί€{ΐ£θ() (Ηβ 3αίΙ« 

11βΓ« οί (Ηβ ΟίΗ^Γ 7ηΐίΐβΛΐΪΛ9^ 

νΗίι:1ι ΐ(ΐν<1θΓ& ιΗβητι.) ^ οοοΟ^ 
*^ Ιΰ.Ιί» ]οιϋ€ίΙ>ιι& ά^ νί 6ι ι»• 
** ρ'ω^ι" νΗκΗ, Η;>\\βνβΓ, Ι 
1«Αν€, Α 8 Ι Γουη(1 ίΐ, ιο ΐΓ€£ρ 
ι1ι« Ψ€χΐ 0<ντ)ριηγ. Βιιΐ Ηα(Η 

(Ιΐ6 ΥργΙ» ύτΓβρχ», €ν€Γ, ίί(!ΙΗ« 

βρίΐ, ** εοοΛίΐαοΓ ?" ογ, >νίΐ1ί 
»Ιι*ΐ ΡΓορτίιίγ, ΐΓβ ιΗβ >νοηΐ8, 

ΐ!η(ΐ€Γΐ\οο<1>— Ι ΐΗίΓβΙοΓβ, ς»ιι• 
Βοι Βαΐ (Κίηΐς, ιΒα( Ι,ΜαΛΜ 
νςτίΐ ΐ( ίινά^χον, 1>(:εΗαΓ(Β, Γο, ί| 
ννϋΐ ηΊ&|ς€ (ο)βΐΑΝ€ 5οηΓβ '• Ρογ 
βίίρΙ^Ηΐΐί ρΐΑΪηΙ^ Ωΐ£«τ«, ιΗ^κ 
νιΤΛξχν, νΡΓγ ίΓ«ςυ£ηι1γ, Γι§* 
ηΐ6οβ^ '* ριίηιαβ ίααο,*^ α•, 
ίιΟΠΛ ΠίΠίΙβίΜί^ υνά^χαι ϋί• 
ϋίας^ •* ρτίοΓ/ίηίρΓΟ Ίη3ιιτίιπα;** 
ΑΠίΙ ίιοιη ΡIιέια^^Β^ νκΛ^χ^β 
/3μ(, ** ρΓίοΓ νίπι ίηίβΓο.** 
8ο ι1ΐΑ(, ιφαη ΐΗίβ ΑΙ((;γαιϊοα» 

ΙΟίίβ τ• Σ^ν^** «"Τ^ί ""^ ^**' 
ΐΐΓ^ τα;-/ ίπία Φ*ιναί>}«ν, ^Μ4 1^6 ;•3^•. Δ»«11 ΦίΛΙίΜΛίΨ» Ητν^ΛΤίέ ϊκΓόλλΛκίς »χ ΛγΛττΐϋν, ίί^}} *^ ττλίίν ττξοσζίάζίΐΛί, 
10^9 "ίγκοΰίαΐς χύτό • ίν6υ*ω νυν νοίζοί Τόϊς ΛίΛφότίξΛ ύ^όβ-^ψ 
νμΐν^' Δίφ- ίβ *τ ^ίκ^όν (ΐί ίπί τϊί άττ^λί^Μί ίτΑξχίΐΛ* 
τ9ρ Μ^αυτί, Τόϊς . γβίζ ζτ^ύ^ί'Χ'ξΛγμίνίς > αν η (Α%ΐζΛν 
Μξ•ψι!^ν, Λ^^ην (ΑΙ ΊΥ,ς ΜΚί^Λς «^«3^λ/ψι< χ,Λ^ζΛζ, «ς ολίγα 
2ί/^' ητν^ΜΨ Λγ*γ«ί]Λ μκίί ίν γζ^μ^Λαν Λ^ίβμί7ο•Β^Λί^ 
Ι5ΐ*'ί' '^^ ^< κίίνΒ'Λί τί ,ώύζζ* Αικοϋον άν ίίχ* ν/Αος, •/ θΓ*ιηιΠΛΐίο*Ι Οίά^ν οΓ νΗίςΙι 
Ν ρ\Λ\η\γ (Ηα•, τ^ ΐΙγ/Λα ίβίΐο 
γ^ψί^ν ίνΐ τΜψ ίηΪΛ φΛ^ΐ)Μ»ν 
^^ς τό Ταυ ϋνηί^χό>\ βίας^ ι§ 
οικίας. «* δί§ηα& ίηΐΐίίιι'κ λ£^ί• 
•*ΟβΛ« ςοΓβαι ΤβρΙθπι ΥοΜ- 
*' ΙίΙ)α8 οοηΐΓΛ Ταν, ίη^ίρίεηε, 
•* Πνβ ρηύβ . ίηΓοτ€α> νΐπι & 
«* ^ϋ^αΛ^ι^ΛIτι.**— '* ββϋίηΐ Ταα 
•* 1)€ίη8 ΐΗβ βΓίΙ Αβ2»"«ίϊο'" "— 
Βαΐ νε ΓηαίΙ ηοι οιτιίι & ρΓ^ίι^ 
Ο/ίηϊοη οΓ ΟκβηονΪΜΐ^ ' αροη 
ΙΗΙ8 ί*1β€β, νΗο Γβ/ίϊ, ι\Λη 
ίταρχόνίαιν η η ί ίΗβ Οβηΐιίνβ 
€*Γβ ρΙυΓ3| οΓ νττάξχ^Λ,ν^ 6ϋΐ 
οί ΐΗε ΝβϋΙβΓ ρΙϋΓΛΐ υιτάξχο^Λ 
—τ»», νΗίοΙι %ηϊ6«.&, ** Βο• 
*'• ηι" ινοΓΐ<11γ ΟοοΗβ ογ ΡοΓ- 
Γ«Λϊοα5» 5ο ιΐΐλΐ (Ηα«, ΐΗβ 
δβηΓβ ννϋΙ 6€, ί^ίΐο γρα^ην 
βίας 1^ αξΊΡΛ,γης ΰτταρχήΊων^ 
*'.Ηβ ]»ϊ(1*»η ΑΛίοη οί νίο- 
•* Ιβηοβ ΕΠίΙ Κ,βρϊοβ οί Οροθ." 
ί'τρ^άηαί (Τιβντβ, ΙίΐίΙ υπΛ^χονΙα 

* •ίθί5ΐτβ»] ΤΗΪ8 ΥίΓΐ), ρΓΟ ** βΐ • οΒΠί^ΙΙϋΐη - βίΐ - €ΟΓΓί§0.*• 

ΒιιιΙ, Ηβηεβ, Ι ΓυρροΓβ, ί( 
€»Γηβ 10 ΟίίπΐΓ/, ** Γ€ϋπι ί»ςίο !** 
Βεεια € Αιςήβη^^ ογ ΑίΎαίζΗ' 

ίίοιίϋ αητϊίΓδ, 18, Α8 ίΐ ντβΓβ, Μλίς- 
ΐη^. Ηίτη ** Πηίβΐιΐ," νΗο η 
1>€ηί Λο(1 πυατ^ίά ίιοιη Ηΐβ Μο- 

Ιι βο\'βΓη$ Λ ΟβηΊϋν€θ•Γ€θΓ 

/*/«/ ίη Οίο. 

Ι άΰ ηοι ιΙιίηΙ& ί( ροίΠΙ)1ο ιο 
Πϊ4ΐςί: δβπΓβ, ΟΓ θΓ»ΓηπιΐΓ, ο£ 
ΐΗβΓε >νοΓΗβ ΒοΗτάοΙοΐΐαί Γί78 
ντ€ Ηβνβ ιΗβ ΑαΐΗοΓίί}^ οΓ ακβ 

Μ. 5. ίοΓ Γθ(ΐία^ ΤΛ λβίΤΓΛ 

γ^Λ{Λ(ΛαΎΛ «Γ(€Γ 4*^/3!/*, νΗκΗ ^ 
ΧνοΓίΙδ βΓ« ίοιιηο), αροη ιΗο 
ΜίΓ^ίηοΓιΗαΐ Λ/5. 1ί€>48 ν©Γχ ' 
β^ηοίΐ ΑαιΗοηιγ, Γογ ιΗίβ ; 6ϋπ 
ΩίΙ!, ΐΗοο.^Η ιΐΐϋ Ι.αα§α&§ε ννϋΐ, 
(Ηιι$, πηαίιβ §οο<1 ββπΓε, 7^^ 
ΐΗρΓε Γεείπβ Ιο 5β Γοπΐ€ΐΙ)ίηβ; 
ΗιγΓΗ 8ηϋ απ^I3^1^^II ίη ιΗβ £χ • 
ρΓεβίοη^ β» 2?•* τδ ^ό^ν, ΐΗε 
« ύ'.εηΐ ίχμψ πνΛ^ φυλΛκίν, Ει γ^ρ ίξί•Γ«< τ•Τς βαλδ^ίνοίς ««*) 
• τϊί «Λ$•* «ντ« Ύβί^Μς '.ίις άλλϋζίαψ- βι^ζιτ^ψ, $ζ τ5τ• 

:|ΐ τ« ΐΜίτ' ίξχάς^ §ξ;ατί9, *ΑΛλ* «τπ «^; «^^ι ν•ϋ 

Κ«Γ »» 2» Ι^«Λ(|(«οι ^^Χζ* *^ • 'ΐ'^ Αβί^Ι», τω 'ΡαΙ ^«α^' 

ΓΛμμΛ τ£ Κβίτν» ^ΜίγΛ^νίζα^, 9^ Ι; ;^*<^<«$ ^«^9 )|Γ» 
ϋζχϋο ηόλλβίκις Ιψ τΰ γν^ψί/ν ^ντή^ γνΛφβίλνν' Ινί^ΛνΙφ 
&ί ΛΨ ίζ νζος τβ Αλ^Ιλ (Λοίχο/ΛΛί•* το ΜβΛ<; ΛψΛΙ^Ι/μίΨΦ» \ $ 

Λ μίη χξΚ λυαιτύς (η τ• ϊικΛίη* Κλι § β'τ* ^(«>υ^ 

1.ίιεΓ&1 Μ€3ΐι<η^ οί ννΗ'ςΗ ιτ^υΛ ** Α/ΓέίΓε.** 8ο, ^/«β^/^β», Γγο- 

Βρ, *' ίη ραΓί-οοαόϊΐΊοηβ ηηβ- ςυ^ηιΐγ, Γίνβ, τα ύμ* νρλίμίωψ ^ 

•' ΐυβ ;'' νΗίοΗ δαΙΛβηίίνβ ββηΟε •η(1 ΒίψΗαηα» ί\1\\^ ίΗβιν•, 

οί ίβ-β», Γββπΐδ ίθΓ€6ί1. Ηβηεβ, Ι ίΓο*1ΐ ΟβηιβΒαΐίί ζηά^ οίΗβΓ», 

«(Π ρ6ΓΓυ>ίΙβ(], ιΗ«ιΖ^»Γ'<3ΐν>νΓοίβ ιΗα( χατ' ΛξχΛζ, οίι^η^ ίίςαί- 

λοίττ» γρΛμμαΙα. \\ ^ (Λ,άλις-Λ.'Ι Βΐ^ρΙαηϋΐ Γβ^"» 

♦ τίίί κβθ' αίττί» ταίξίνς. ] οί ΐΐτιίβ ΕχρΓεΗίοη, *' ΕίΙ £οηΰ«- ' 

ίη ΐΗβ οίΗβΓ Τκαηβαίϊοη » 1)υΐ; ** Γι (1ίε3«, ρ^9^^Η^ ίά ςαί^^ια.** 

καθ* αΐηίί οηηο( ροίΤΐόΙγ Γις^ Βα( ί( Γ*;ϋΓη8 (ο πι ρ, ίη ΐ|)ί« 

ηιΓ/, ** Γοο," ιΗβ ρΐΛίπ ΜθΑΠ- ΡΙβοβ, ίο ϋβ ΓΛίΗβΓ ** βχι^^β- 

ίη§ όδίπβ, **]ιιχίβ Η«€. Ι ιΗβΓβ- *' τβηιΐί," ςαιΟ £ΐ;£€Γε(, *Ίπιδ 

ΓοΓβ ΐαΐι.0 ιίίβ ρΓ^ροΓι(Ίοη χλ^' *' ρΓΟΓίαβ.** 
10 Ββ, ΗβΓβ, («Ις€η, ζλ ίΐ ίβ, α 4 ">'■ «^?«ί'»^•] ΤΗίβ , Νο• 

ΙΐΙΙΙβ 1>€ΐοΜ^^ ίη κατ* β^χά^ Γηΐηβϋνβ Ο^Γβ ΠηςυΙβΓ Η» Α ιΗο 

αηιΐ ΐΗ€ \νΗοΙ« ΐο ιτΐί••η, *" βχ Υογ^, ίίβίρί^αν, 6«1ον, ία ιΗο 

•* οΓ(1ίηβ 3ϋχΙ» Ημ (ΙίΙβηβ) ρΙ»Γί»1 ΝααιΙ)ΡΓ, «τΗΙοΗ ιηβ/ 

" οοηΛίΐαΐο." Πρβηη ίΐΓβοζβ : Βαι, ίη ζ Ιοη^^ 

+ καθόλ».] ίηΐε^»•^ " & Ρεηοθ, ιΗβ Ρ^ιΓοπ, ννΗο ΓρϋΛΚβ, 

** ρ€γΓ€Λο." Οτοηον. ηΐΛγ ίρΓ^Ρΐ ΐ1ΐ€ (ϊτί\ Ύ^αά^αζγ 

^τ» κΛτ* <1;χ<^?•] ** Γβ8 * ο£ Βίβ ΡΗΓβΓβ, βη(), Γβν^ΓΑΐ 

•* ρΓίηςΐρίο." Τλ, \>γ ίιΓβΙΓ, Ναπηβί» οΓ ΡίΓΓοηβ €θΓθίη§ Ββ- 

18 θΓ(£Π βΓ€(1 (ο ίί{θίίγ„ ^' Γβ1|/ Ι^β^Ο ι69 Α^«« ΦΜκάΛ^*• ψΜ τίίς 9ό^»($ πίτας ^ΜτνΜ-ίίσιοίς^ ύτί . Κ^ϋμ^ Ί" .• νν- 
η#|Ί}$, «τι ΠΛλΛμ&ηί 4 Μι»νχλ/Η (^^ Χ ΣψΜ^ίϊρι & (»/μ 
ψψ0βΜηΙατί τ^ νοψίι$%ίβν» ψ»ντν() * τ^ . ^άξμ μάί»9, ««$-' 
^» 4ε/ ιτ^ι^^< ει&Μτν7«< ^Μίρ^σ-βίν, τ/ ΜξΰίτΛΨ ϊτΛ^^ η ίύ» 

Μ^/<««( ηι«β<3«*• Κ«^ ν^2» μ», « Ιχί^Λψαύ^ την ^νζο» }ι- 

φΛίΛίς Ι^ ΤΙ» ίΡιξιίί, ^* 8^•βθ)μ(9$ ΐί$ Τ4 μκ^Βμ%^ 

ιοίβΟ* φΐίλΛηΡίΐψ £μ(Ι τ»; ν^$ «κ»^. Τ# ί< Τ«λ^ ίλΙτβ 

(ν Υ^^ β;)^^^ «ντ« 'Χ^ίξ^ί Φ)Ι•(ΑίβΜ* ^ί^ΛΤΧ, ί ^ Κφίώη^) 

«κμ7<« ^^«^μμ, τα, α^Αλή^ ^9 το Τ» Μ» «> «κίΜΐθ» 
]|««η<^{Μΐ7β οΜ^άτ«» ^1, 1^ ί^ψΛ.τ4ί9 ^^πίλα^Λψ ν^ΤμΜί^ ί«τβ«ο ΐ1ι« Β^ι^ίηηίης αηά ΐΗβ 
■'ικί οΓ Ηίβ $«οΐϋη€€, Ηβ ηιβν, 
ΐοΤροΚίη^ίΐ,η&ιίιίΓΑΗγ €θου§Η, 
«<γ»1)47 ιΗβ ΓϋΙ)βςαβηΙ ΥβΓ^ ίη 
ΐΗβ ρΙοΓίΙ ΝιιαΛΐ)€Γ. ΤΗίί, 1 

βί^ΛΛίΛΜγ^ ΥίΙϊκη ου γ 5ρ«€θΗ ίβ 
ρΑ•£ί|ΐ^ίΐ8(« Λοά νυ^εαι .ο(, ακ ίί 
οί|«ο .Ηβρρβηβ ΙΟ 1)0, ίη ρ\£Λΐ\' 

ΐΗβ 3οο οί ^1ζ^η^^^ νΗο, ηο 

ϊ >»^ι«τυ?, ** ιΚβ ΙΩ&Β(ΐ€Γ ;" 
ίΛά ΟαΜ*ί ΜϊΙίβΜί^ νΗο ΗΊίΙο- 

ϊΙΐ€ ί4^ίΙθΓ>' οί ΜϊΙ^ίαί »η<1 7««λ, 

ία ΙΐΑνβ •(}(16(1 « «ιμΙ « (ο ΐΗβ 
Οτ^ΑΐΙ Α1ρ1ιι1>β(. 

ΒυΚ ^«^ΜΜΐ/, (Ηβ 8οη οί ^- 
^«#Γ, ν*β ιΗβ ΡβΓ/υη νΗο 
Ι^νοϋ^Η^ «ι(ο Οηη€ Ιΐΐϋ Γιχ(««η 

(^(«Γβ, Λ, ^ >., >, ι, »), 4, 

λ, /^^, - η ο, », ^, ^, Τ, V, •, ΙΟ 

ν^ςΗ, ίη ιΙκί Τΐπιβ οί ιΐιβ 7>β- 
Ι Ιιιηο>ν ηοΐΙιίη§ ιΐΐλΐ «ε• ΓοοηΐΒ ΓοΓ Ηί• ^€νο,% ζλ^Χ^ΑιΙφ 

1βαηά€Τ^ Γο ν^βΙΙ, «8 ΐΗλί Ορί- 
ηίοη Γβ)•ΐ«1 1)7 ^ίηίι/ι.ΟαηιΪΜί^ 
ίη Ηί8 ίνιΗ ΒοοΙς οί ΑΙβχΛη^ιν'^Λ \ 
ϋίΐρ, νΪΛ.' ΙΗ»1 ^4ζ^Μ0^^ νΗο 

ααΙ]Τ Ηυίΐΐ ^ν«ιι^ ί>οΙ Τ^^^' "Ι^«>- 
Ηο (Ιοβι ηο( ιπΓλΊ ΐΗβ Ρα*^^ 
Τ^ηι^^ οτ αοάεαι 7^^'^^ οη ιΗ^ 
Ου«Α οΓ ΡΙί9Βί£ϊο^ \)ηι φβ 
χοιιΐίββΓ 7>Γί:, Ηι»ι Α'ξχοΜ^ί^ 
(οοΙ(, 3η(] >νΗί€Η «'β£ Ηηϋκ ί• 
ιη ^βϋ^, 3Χ 9 ΓΓη«.ΙΙ ΡίΠ>θ€0 
Γγροο ο 1(1 Τ^^τί : Ι Γ»5ί, Α^ξ9¥Γ 
Η»νίη^ ΗαΐΚ (Ιιΐβ Τ/'^'* ^'^ν ^ 
ΐΗβ Ίβ'ΐηά, Ηε &Α(ί Ηίδ ^Η^1(^Μ:Α* 

0(>οΙ»(^ Η»1 Η««:η 4ηΙιι6^ΐίΑΐμ• 
ΐΗεροοί. ΑπΛ, Η«:ηοβ, ν/ί(Ηοα^ 
Ο,οβίΙίοη, «ΤΑ8 ιΗϊβ 04^«/•ς«11• 
«1^ " ιΗβ ΙΛίη^ΙβΓ," ίο άί^ίη- 
ςτϋΟ) Ηΐαι ίΓΟίη £Η« οίΗβτ !«.* 

1 2ί|Μ.•>νί>ΐ>. ] ΤΐϊίϊΓΛ νΚβΠ• 
ΚΙΑίνν Ρθ61& οί ΐΗίβ Ν&ΕΟβ, 1)6- 

ϋΗββ (Ηβ ίλΐηοαβ Οατ^η Ι^γμ 

*νΑΛίί9Μ οί ΐΜϋΠ ΗλίΗ Η66», ^ί§9 τη9 ίκΙ•7Γ§9 Μλ9ΛΨίξβΛ9, "ΟΦίΨ Ιί, ίζ^άτή Τ19&9 

Λ^/Αί9έ9ψ ω^Λ λιγιιν. 

ίΐ ^ΛζΛ %ωμ^ω9 τινι Μ•ηΑ^ (ΑνΰτίμΛχφ* μκλΧμτ; 
* ΒύίΛΤίΦς μΛ9^ «$ ί^«ς^νβ«» τ• γί»^ «ιτίΐΜβθι») «^ ^ 
^«; }{ «ξ<ν»τ< λί7<«'^«' τίκ 'ΑτΙμ^;. Π•ρ<^ τύχω ϋ 

^^, }^ » ιταίΐΊ» τ< Οΐβ6Κ90μη* β^' «ι^«Γ(• Ό;τ•η Ι'έ ι^ ίκ 1 5 
τντ^ιι «^«^ινβιτ ίτόλ^ησί Κ«τ7<τι^ον ιΙ^ιΓ», ι^ ΚβίτΙνμχ, 

μϋ^Ι^βς Κ τιίί^•<« Λ^Λ9»ύω^ ι^ Μΐ^^Λ^ί, ίύίϊος μη τψ 
χξ^9γ 9^ τα Χ«μκ« Τνχβ^ τ<; ^9^^ί^, Κμ/ μοί νζ•ς ΑΜς 

ϊίχΛ/Λς «^γϋς• Ου γ»^ τηζΐ τνί μίκ^ιί 9^ τ^ί τν^^ΰίΐβί 

τ«ιν μάί γ^€ίμ^τα9, ΚιV^α(^ ^ν λβίλοιτ <ίςνΜΐ• Ι» μίο•»9^ 
Λς ϊπύς ι/τιΓ», Τάί» ««Λτ^νιτ Λξ^ίτΛ9^ Κ/τ7«ίΐτ ά9«μΛ9%9, 

//νχ %ηάναα/6ΗΪαί. ηΊ6(:•, *^ ΐη ίυΓ(ο εχρίσ,** ίβ 

Ι* Νρά^^Γο».] Αΐ1α<Ιίος (ο Ι.<ι/ι«, «β α€λΓ &κ α&γ 1>6, *^ (Ιβ• 

* Βμ»τμ«.] Βαίβίία ντ%% 
Γαυ.(ο6«νο « ξΓοΓδ ΛίΓ, &α({ ίο % λΙ>«ι<ν.] , Λ ολοηρί πίλΐ^β 
ρηχίαεβ (1τιρί<1 Μεα, ΓαεΒ «ι βΰηΐβ ογ ΟπίιΤιαίλΓ, %1 Ι4ίι 

//Γβ, οα (Ηβ οΐΙιβΓ Η«η(], νη νο^Γβ^ (ο ίη»Ι(6 Ιΐ9ΐΙι οί ιΚβ. 

ΓβιηλΓΐΕ26ΐ€ ίοΓ Μβο οί Τ•(1β Τ><ζ«/ί<ι</«»/ >νΗ&( ίί τ3τ 2ς-ι 

ιη(! Οβαίιιι. ίνααη, ΙιβΓβ, «τ»• ιιη<ΐ€Γ(Ιοο4ν ]Βα «ΑβΓ ί«ι. 

εβοΓυκ• ί)ίβηα€ΐ!ηί^ (ον ρΓ«- χ»;» ^ Τΐιβ Ρΐλεβ ί•, «βΓΐιία- 

Ι6α(ϋβ^ (ο &α ρ\^%9Λ% Αίίίζ Ι]τ» εθΓηιρ(€<Ι, ίοτ ί^νάά» ν*• 

5(ίΐ€, «( ώβ Γ&ααβ Τί^^β ^^^ ^6 ίαορρΑ^Ιο οί ^ύύ^ξ « ώιη. 

ΓΟα(1«Γβ(1 Ηίβ Ι.λΐι|^»^β «οεοιι^ . ( Έη.] Ργοπι (Ιμβ (ο λέ>«Μτ, 

Αα(] ϋλτ&λΓΟίιβ, 6]τ λ «τΓοης ϋΓο ίηοΐιιίίνϋ, ιΐιο ΡΙίΓλΓβ (Ιοε• «ο( 

•ί(1ΐ£ Ιιβαοτ Τ» ^■λ^*^^ οί Σ. Γ€€ΐιΐ| (ο ολ«« τ«κ^ «Χΐι^^^ιλ•• ι το ΑΛΜη Φ«»ι•κΖ«». ί?Λγας. *£«τ' *Ατ1*κ«» Ιι Ιβ^η, «^ » |ι*μμι< αντίί^ Μ^^ 
3• Το ^) Τα.ν «ΐφβ «νΚΡΜ^» «« ψυΛ%%βΐΛίί», 4^ «^ €1ρΛ%^ ΛΤ *ύ νΐΜ( 8€ΐν|«, •άαΐ:α 

ίΛίβίνο σΤ Λβ ΡΓβίβΒΐ ΤβηΓί, 
ΓουρΙβ ^Μ'άμ§νον ιμϊιΗ αν«• 

ιΗ«( '* \7&8 (λαΐ •«!,** «ι<1 
•♦ 7*Λί/, ΙΚ« (ϋ(1 ηοί ΓρΛΓβ." 
Οτ, Ι&ΑΙ^τ, Ηον €ΐη ίι 1>€ ν»- 

^α( ιίιβ ΟΜίίι^τβ €λί< βί ιΐιν ** *^ «νβη ιΗϋ Λ^/»// ΙΟ πν^Γ 
>' 0^ά€η,^ Αηί) Ι ιΐιίηΐι ΐΙΐ4« 
(Ιΐ€ Ρ«ηί€4ρ]€οίιΗφϋΓ4 Αοτ.& 
οί ΐΗβ ^ΑΧάά\ζ Υοίΰϋ, ^'^'^^ί•. 
/(Αΐνον, Μ^ΗΙΰΗ ^€ 6η(^« ία ΐΗ^ 
Τν»/, ηιβΙ(«8 Ιι ρΐΌΐ7βΙ»1«, «Ιη( 
Ι,ΜεΊαη νΓοίί ΐΗο οιΗοΓ Ραιιι• 
είρΐ€, >1Γο, ίη ι1ΐ(: Πιπ)6 ^λχι 
.<^•ιιλ«{«^/(Α€ν•ν ; ^ρβε'ΐΑίΙγ, 
θηοβ οιΗβΓννΗ& ιί)€ \ν*ϊοΐ€ ΐρ- 

— ΤΗβ ΤΓ*οέΐίοη, ί^βιη \\χ^ 
Βία ΐο ^?^^//, 18 % νβΓ7 ο(Ι<| 
οηθ.— •» »^«Γ, # ί. >νΗί€ΐ) Ι 
•♦ ηηΙ^Ιίΐ Κίνί φυιι§Ηι, ναΙΙβ' 
" <ΐίΓί</, ^ν Κμ:π)£ ία πι? Ολγ- 

Α«£νΜ^ 8ΐκ}α«ικ}ο ρβΓ Ρ«Γ6η(Ηβ- 
Αα ροο{1αΓ ρΓο, ** ηαο^ ιΐίο! 
ίοΙ«|)**^ Αχδκ, τδ "Κι^ίμν^ 

ν" ■ ; ^ ^* *Λ^ιι1^^^άρ>^1|ι^•»^ιλ^%ι^α^,.»ν^^λ^χιι»^«{^ν» λΙ^•^^* 

« τκ ί^ρΜΐ(7«»ι ^ίΛψ^^ το «ανηροτατο» τ«ίτ^ Ταν'; τ^ 
^>» α#» ^ το ίρ^όψυλοΐβ τϋν Γ•%χίί»ρ μΛϊοψ β^υκιΓ^ή^» 1 9 
«λλ' «^ «^ ητ^ς το βί»%ίΛΓΐη» /Λΐτα&'δ)ϊ«ί, τιιτβ>ί τβ» Τξο• 
ποψ' ΐί γάξ «τ»τ^ί«« γ* αυτύς «βτ* (»$ν φίξί^^Λ* ύλ7$ 

η/^^ΤΛίζ: . Μ£»λλβν ^» ω ΛΐΙΜΚΓβ^^ (^ΙΤαζν 7<έρ (ίλΙ €>■«- 

β•ίΙ?, οτ» ΐξ} ταότικ /** το μί^^ ^βΊϊλοίσί,) κ^ 7λ*>ττβί» ββϋΤΐ 5 
πι» >λβί)ί0'0'«ν* ^ γ}ίύ;τσης βίλη^νς ίάσνίμ,α Ταυ. *Αλλ« 

ρΙ^Α) υνΐξ βη »1ς Λ^τάς «τλιι/ΐιΐ/ιίκλιι. Α§σΐΑο7ς γάξ Τ(^• 
Γ]ρΐ6λ»ν 11^ σΨΓαξ4τναρ ΰ^υτΖν τ«τ φ^νν» Ιιτιχα^Γ . Κ,λ\ • 
/η» τ» ΛοΧοψ ΐϊίί»^ ««(λον ΐλΤΓΐΐίτ ^λιτ»!, ύΙ Ϊ^ ««^ιιτνι- 20 

Μχαψ άξίΑ. Πάλι» ιτιρ^ «τι^» χλι;|(4ατ^ ^αλίγίτύιΐ" 
το ^ (τλ^βν 7β^^ <πν αλ)|$βιί() τλίι/^α ιχτιττοίνίκι το «λη/Αβι. 
ΐέα^ (Ι ^^ιτοιι >« τας τιι%οντάΕ< οι^αιιΓ, αλλ* ^ι^ '^'^'^* ^** •|• χάλβ*.] δρΜΐ&ίη£;, ββ II οη^βΓί^οοιϋ, 6?ΓθΓβ τ»τ«η», Ια 

ν^βτβ, (• ΐΗϋ ΟΓ^βί οί ιΚβ ιΗβ^^Λτί; »« λγ«, βΙΓο ίΗοΓβ οί 

1 τότβον άνάβτςβΠο, ] 1>«ίοΓ« 2/ΐ*]3^βΒ* ιηά ήλί», ία ιΗβ 

•Α»Ιχ•/ί*Λΐ, *' ΐοΙοΓο,'* ^βηβΓλΙ- Ραίίβ^ρ <ϊαοΐ€(1. 
ΐ3?»8ον€Γη8 4θ ΑΰοαίβΐίνβΟιΙβ, ♦" /»•^άλβί /^ββ-ίλιΓ] Ι η Λβ 

Βαν ί«Π3££ΐπ)£β^ Α Οβηίιίνβ, Τίηηε οί (Ηβ Αβνηαη ΜοηΐΓ- 

(ΗοτιΙά 1}« οΙ>ΠΒΓν£(], ΐΒ&( ηο Χ/>|^/χνίϋ. ι^, Λπά 7/ίτ.χχχνί. 

.ν€Γ6 Γθ»11)τ 8ον€Γβ » θ€ηίιΊν€ 4ί «3• 'Γ*»^ ί^»π»« ΤΐΐΙβ νβ8 

€»Γβ; ίοΓ, ινηεη ΓαοΗ ίβ ραΐαί- οοοίΐιηιεό Ιο ιΗβ ΜοηλΓοΗΐ' οΓ 

ΙβΓ »η7 νβΓΐ), ίι ί• οηΐχ α Πιο|•ι ιΗβ Λίί</^ι »η(ί Λγ/Γ-ο»/, \νΗβο 

\ν*7 οίδρίβίςΐρ^• 8«, «'αοοοΓο, ιΗ€ΕπιρίΓ«ο»ηΐί(1οννη ΐο ΐΐιβιτι; 

** ιβίαΓΐί,"ίηΛβΛ(1 οΓ, "»€οαΓο βπίΐ, ιΙιβΓβίοΓβ, ίι ί?, ιΗ»ι ?>- 

•' Ιβ <|6 οπίπίηβ ίαηί.'» Άη<1 Γο τ6ηα^ ίλΙΙςίηβ οί λ γοβο^; Μ«ιι 

Γοιη€ ιΜμ οί ♦* Ορ|/Γ€ίϊϊβη'* ίβ νΚρ ^€»1 Ιηνο νλι* Αχτκ^,ΙΐΛλ^ 
0^4 'ίεΛΧ 172 Αίαι Φέ0ψιίΛβη. Λνψάβ* φν<ηωζ βκηίΜΜ, «λ Ιί, 1^ τ^τγ κη&λβέϋ' ι^ * Κν> 
^•ν •ντ•» βιτβ, τϊνβ» «»« «««^Μ». Οντιν /Μίτ ΚΙ ίΙτ•ί κ 
^1«η»«» Λψ^ί^τηίς «Ιι»«ί, β!(γ<ν Ι^ 9τ«( ; χλαίνη* «Μ^ριν^Μ, 

ιτ«τ#ι> τ• Τ«ν «ξ<βι> «νβ* νβ^/ζιτι ; Ι^βτ μίψ γάΐρ •Γ^ι ^/«^ 

1 5 «»β/ΒΜζΐΤ«Ι» 11ΐΑ( Ηβ 5^6111 ίη(ο ^Α ''α4 
Κ€£€πα/' ίο ίΒί ΚΪΜζ.^ ιΐΐλΐ ίε, 
ίΙί€ ξπαί Κιηξ, 

Χ^Μϋίαη ίΙιοτι1(1 εβίΐ Χίτχα ^τ- 
Γΐίΐ .• ΡοΓ ί( νι• Χΐτχα μτΗο 
ιηΐΓ€ΐΐ€<1 λο ΑπηγοΓτ^η-Ηαη• 
^χζά ΤΗοιαΓαιμΙ,ογ α ΜΐΙΙίοη,οΓ 
Μ€θ« ονβΓ ιΗβ ΗίΙΙφϋηΧ αροη 
» ΒγΙ(1§€ οί 81ιίρ8, Αο^ νΗο εο( 
« €Ι)«ηθ6ΐ ιΒΓοης^ ΐΗβ Νϋςίς 
οΓΐΙΐβ Ρεηιη/Μία, ϋροη ντΗίοΗ 
Μοοοΐ ^/^'0' β&η<)«, ίη Μα€€' 
^»ηία, ιΗϊΙ 1ΐ£ παίςΒΐ Ιι&νβίιιο 
Γΐ7« Η( Γ&ΊΙε<1 ονβΓ 1.αο<). 8βο 
^(ΤΓΑί/8 Εχρβ<1ίϋοη, ίη ^^βίη, 
ΡβΓΒ^ρ*, Ιΐιε ΝβίΓΟ οί Ο^ηα 

ν^ΙΐΟ νβδ ΐΗ« §Γβ»1 ΕΓβΛΟΓ ο£ 

ίΐιβ Ρεκ/ίαη ΜοηαΓςΗγ, ίϋ- 
νοΙ(ΐ(1 υρΜί Ηί£ ΗβΪΓβ αικ) $οε- 
ςοίΤοΓΕ, »η£ΐ, ιΒβΓβΓοΓβ, υροη 
Χβτχα^ \Λ•Ηο Νναδ Ηίδ Οπίΐηιΐίοη: 
ΡοΓ (28 ']ί*β'!η τεΙαίβΟ Όατίια^ 

ίΐΐε Ρ»ΐΗ€Γ οί ΧίΤΧα^ ΓΠΛΓΠβίΙ 

ς^' «;'« ϋ^υ^Ηι^Γ. ΤΗίβ €οΓ- 
ΐοιη οί οίΐΐΐϊηβ λ ^ναφοη οί 
Ρπίοεε*, Βΐ' ιΗβ Νβπη© υί ιΙ)β 
^^^^ ^Γίίϊί οηο, οΙ)ΐΛίηί:(Ι, ίο 
ιτιβηγ Νβΐΐοηε *• ^νίΐηβίβ ίΗβ 
€^[αη οί ^ί<«?, ΐΗβ ΡίοΙίηία Ο«0 (1η$ « ρί€ΐ(7 £Γθ011<]ΐ€(» 

€οο3εΑιΐΓϋ, Ι>6εΑαΓ€ ί• ί•, οο 
^Α^, ΓυρροΓίβι) Ι>7 ΗίΑοΓχ^ 
λη(] ΐ)νί& ΐο 6β \»ϋϋΛχ ίηίθΓπΐ€^• 

ΤΗεΤβ 10(1 ιΗβίοΠοννίο^ νΤοΓόβ 
ΑΓ€, (ο ηΐ€» &Γλοςβ 1.2οςτι<§€, 
οΓ, ΓΐΐΙιεπ οο 1.&η|ρα>§(. «(αΙ1•. 
ΤΗβ ΜβΑοίη^, Ι ν^οιιΙ<) ίέία 
ρΐείς οα( οί ιΗβιη, 19 ΐΒκ ^ 
"ΤΒίΙ α €τφ ί« (ιΙΐΛΐ *Μ, 
" ιΙι«1 Λβτί ίδ »ηγ ΓάοΗ ΤΙ컧 
«« λ« β Οτφ ίο Λ€ νΤοΓίίΤ•) 
*' ΗλίΗ 6£€α ννθΓΐ(«(1 ου Κ Ι»/ (Ιιίβ 
** Τββ (ΙΗ»1 ί•, " 18 ο^ίη^ ΙΟ 
" ΐΗίβ Τα«") !)αΙ ίΐ ίε €»Π€<Ι 
<* //&«/ (ιΗ»ι 18, " \η ΐΗβ Ναιιι« 
** ς-αν^ς") !)γ Μβη;" Τ1ι•ίί§, . 
*' «η(] Μβο Ηινβ ςίν« ίΐ^Βθ 
" Ν4ηηβ'«-•υρβ€,ίΓοπιΐΙιίβΤβ«."** 

Βτι( Ι οΑποοΐ (>€ Γ€εοοεϋ«<} Ι^ 
^ΐΗβ Κοπιίοαίίνβ €»ί3ί Γαϋ^β^, 
*Γΐ€Γ ιΗβ ϊοδηίίίνβ Μοοίΐ ιΤηκ, 
Αηοΐ πΐΏοΙι ΙβΓε ιο ιΐΐβ Οτ«αιιη&Γ 
οί (Ηε ν?Ηο1θ 8€0(6η(:6. 

/?^<//^/«»/, ίο (ΑΐΗίης οί ιΗβ 
1^(:Ιΐ€Γ τ, Γ•3Τδ, *' €ηιεί• ηο- 
** ηοβο Ογχοοιτι, ^ι>ο<1 βίΐ 
" ΓΛΙ/ρίί, ιιοο Εΐίηοίΐβ ν'κΙβίΒΓ 
^^ 8ρρ€Π9(ίοη€ΐη (!αχί0β.** £«τ/. Τ Ε Α Ο Χ* ρΐΑΐ,οροκυΜ 

ι^υ € Ι ^ Ν Ι 

3 Α ΜΓΟ 8 Α ΤΕ Ν δ Ι 5 
Ι» Ι. Α ί^ λ κ ϊ> ΙΑ ΐί α ο ι^ 9 Ι. €^Ιο{Μ Ιύ ΝβρίηΛΐ* 
€νθ(>./^ Ρ&ΜΓ» φι^Πα ρ9ΐ£*ι»» &ηι &(> ΗοΓρΓοΒ ίί{6 . 

οβεοΑΤίΦ ηι«9. λ^ΐχ» ^ρήαιη ? Ν£Ι^Τ. Οιμι νττ6 . 
ηΛΛ^ ίΐΐϋ »«Γα% Η^€, 6 ΡσΙ^ϋηΜ ? ΡΟΙ». ΡΓίπιό({α4»• 
()€Πΐ τοεαΒ&ι ίβ Ν£ΜΐΝ£Μ| ροϋαΰ&πι ν€Γ& β^υ^^β• 
ΓΑΐ, & (ΓΑΙ ^ι((Γ;ί££(ιιη9(, <ϋχίΐ}^ ηοπαιιητί υΐ;Υ38ΕΜ• . 
Ν£Ι?Τ. Νονί ^ιιοιη ιϋοΜ, ιζ^ιτ^, ΙκΗαείη&ιη ίΠυΐη ; , 
%^ϊΐχύ%ύχ9ί ααιοη ^ Γίοη. 8«ά ιριοτηαΑο ραίΓα^ . 
1ΐ«ε, οαιη•«&^Βοα^(^λιοααIηίοI^^'€^^IIλ..Κ€▼^^• 

ΜΑ3<ι«€# ρίΓοείΜϋΙκα ^«Ιμι9« Ροηφίαηα ^Γά ορ- 
ροΙίι«Γ3ΐϋοΒι*ιοορβΓθΐι]ιιιη (&Μΐηι «ΐήπι^ ηιιΐιί ίο^ίπβ) 
Ι|ι ίησ€ΐΐ({€ΐΐ8 «τΒβτβιη^ ^ιιαα»» παοιηϋ {>οη3ΐή^ 80€«ιΐ(|ι 

€ΟΓΙ?ρί€ΙΗΙ ^λΐοίϋλΐη €01001,. ικ ρ<Γ ϋπι(; (}«ναΤ9Π^ έ^ 

Ν£ΜΟ «3(, ίιτ6 υΐι.Τ86£8> ροΑ^υ^ιη ίΑΑι<Τ€Γ4Κ 
ρ|Μη-ηι»ςιιιη ^ο<κ1(ΐΑηι^ (Ιβι πτίΜ €ΐ>ίΙ)οη«{Βπΐγ ιίΒΐ£€. 

ΜΜΐιιη. ΝΐΗΐλ 91111113. ίΐί^ιιι νίιί«Ι>λοι\ΐΓ ιηίΐιί, ροΑ^απι^ 
ΙηΐΜπυη*, βίκίοπιίίητί, &; Γρβενβ ίρ& κιννης^κΜίΐΓ, & 
•ο» (ϋαΐλύ» όφηιοο €ταπ• ^ραό ηιε. ΡοίΙτβη^ ^ιικβηιι 
4«οΗΐιιΐΜπι1ιβ^ν ία /οαιηοαι. Ηΐο νβιά, ροί{)φκαιι^ 
43ΜΜ02Κ Γιι(^•»^^^ ίΒΐβιρ€ν ^ηίι»ΐΒκι«φ1κλίί&η^ €»»» 
<^3 ^-«ίνχ 4 Μ€η€ΐαί & Ρτοίεί. 

€ζνίχ 016 άοΐνηι^ηί^τΏ^ & ^ϊ) ϊϊ\ο ί€ηίροΓ€ €χεα$ Γιιηι (ίΒί, 
6 Νβρκηηΰ. Ν£ΡΤ. Ουζιπι ϋΐιύιη ϋοηηίβΐΜδ, 6 θΐί, 
<)!ΐί ηοη €χ(ϊ]υίβί, <1οιη «χςχοίΓεηδ ! υΐγβεβ &αΐ€πι 
ίΙΙβ ^αοπκκίο (£Γιΐβίι? Ββρβ βηίιη ηογί, ^αόά ηοηρο• 
ΐαί( 2ΐηο?εΓ6 £ιχΐ|πι &!> οΑιο• 0Υ€1^ Αι β^ο &1)(1ι^ί» 
ιι( ίΕείΙίυδ εοπιρΓ6ΗβΒ(ΐ€Γ€Πΐ οαιη βχευηιεπι. £( Γβίίςηβ 
&ά οβίυιη ▼εο^έαΓ, 6Χ(εη(ΐ€η5 πΐΑουδι ρΓβ&ιεπηίηεηε Γο- 
]&8 0Τ65 ίη ρ^^εαϋΐη, Ι^ ηη&ηάϊοδ ΑΓίηί €[ΐιχ οροη€Γη 
€αηι 2ςεΓε ρΓΟ ηαε• Ν£ΡΤ. Ιηΐεΐϋ^ο, ιι^^, ^ιιόά 
ΓαΙ) ίΠίβ εΐϋΐη-εν&άΰηβ Ι&ΐαίι ιε. Αι οροπυίι {€ ίηείϋ-* 
ιη&Γε αΐίοβ Ογείοραβ 2<]76γΓιι$ ευηι. €Υ€ΐ^. €οηνο- 
εανί, ό ρΛίεΓ, & νεηεΓϋηι ; ροίΐ^νΐίίπι ϋΐιίειη το^νε- 
Γοηι ηοιηεη ίηίιάίαίοπβ, & ε^ο άίχί ςυό^! €0εΐ Ν]ΕΙΜΟ> 
&ι1>ί(πιιί ιηε ΐηΓαπίΓε» (ϋΠ:ε(]εΙ>2πι ^Βεαπιεβ. Ι(& εχε- 
επιΒίΙίβ ίΐΐε ΓορΗϋΙίεέ-εΙυίϊι ιηε ηοιηίηε. Ει (^υοά 
ιη&χίπιέ Αη^εΙηιι χηε ιτα*^, (]υ6οΙ εχρΓοΒταήβ ιηίΗι ίηίοΓ- 
ΐαηίϋπι, •• Νε ρβιεΓ' (ίη<}ϋίΟ Νεριαηυβ Γαα&Βίι ιε/' 
.Ν£ΡΤ• Βοηο &8 αοΊιηο, ό £Η; αΙείΓεϋΓ εηίιη εβηι, 
αΐ (ΙίΓεαι, φΐό^!, ειίϊ β( ιηίΗί ίπιροίΕΙ>ίΙε Γ&ΟΑΓβ ρπναιίο- 
Βειη οεοΙοΓίιιη, φ^οά αϋίηέί νεΓΟ αάτ^ οατί^ηΐίυιη» ίη 
ιηε είΐ ΓεηταΓε εοβ, νεί ρετάεΓε. Νίΐνίβ&ι 2αΐειη ΑίΙΐΗΐς• 

ΒΐΑΐ.οου& II. ΜίΜίαί ζ^ Ρ^οί^^* 

ΜΕΝ. Λ Τ ιε (^Όΐάειη βεη αφίΑΐη, ό ΡΓΟίευ, ηοβ 
Χ\ (^ ίηεΓε<ϋΙιί1ε, ουιη ίΐβ ιηΑΠ8•ίαοοΙ& : 5ς 
^φοΓΓο,^^Γΐ /^ 3Γΐ>οΓβιη, #^ ιοΙεΓ&ΒίΙε ; &, φΐ&κιίσιηυ- 
ΐεπδ ίη Ιεοηεπο, 3ΐΐ3ηιεη ηεςρε Κοε εχΐΓ» ίκίειη ^. 
$ί τετό ροΟϊΒϋε ζ^, /^ Ιΐ3ΐ>Ίΐ!ΐπιειη ίη πάτι 6ε γι είΜΐη 
ί^ηειη, οιηηίηο τηϊτοτ Ηοο, & ηοο €Γε(1ο• ΡΚΟΤ^Νβ 
ιηίτεπί; 6 Μεηεί&ε, £ο εηίηι ίί Ι^ηυ. ΜΕΝ• Ψ\ά\ 
Βί ίρίε. Μίΐιί'ΐ&ιηεη νί(10Γί3 (οαιώ έΐ/^Γ/^(]ίθ€ΐθΓ8ρα<Ι 
ΐε) 3θ]ίε«ρε ρΓχΠί^οδ ΐ)ΐΐ2Γ(ΐ3ίη ^6»ίΓ Γ€ί,& ΓαϋβΓε οαιίοβ 
ίρεβΗΒιίιιηι, ίρΓε ίη^ήτα ΗιέΙυβ ηιΐ ιαΐε. ΡΚΟΤ. £ΐ 
ηαβηαπι (ίεεερήο βεπ-ροίΚι ίη πΒμ ι&ιη ιη3ηί&Αί& ? 
Ν6ηα£'^(ϋΑί οουΐίβ αρεπίβ^ύ) ({αοι^^ηττίΐχ ΐΓληίπιαοτί 
ηιε ίρ/ίικη ? 8ί νεΓο ν/ξτιι^.<ϋίΕάί$, & Γε$ νίάεΐνΐΓ ε& 
£έΐΒ, ^&4ΪΡ ^»* &ιηοΐ3εΗΓυιη ^^«ιοάκίλπι οΒίεΓναο» 3ηΐ€ 
οεαίοβ ίϋοί^ ρο(1^θ3ηι. ίαέΙυδ^ΓαεΓο ί^ίβ^ λΐΐηϊοτειο 
ιτήΗί>6 βεηεΓοΙιίΕπιε, ιο&ηυιΐ) : ίαβ•εηιιη, ηαιη ίόΐιιηκ 
ηνκ}• ν^^ £^ <^ρΜΐ| «ι ειί»η «τ^^, ί. €. ιιτ^ηίΐί 

ροί€ηίία Νφηηι & Όβίρΐήηηηι. 5 

ροίβηϋα^ ΐαηε ιηίΗί ΐηΓικ. ΜΕΝ« £χρ€πιη6ΐιηιιη φ 
βιίηίιηέ ΐυΐϋπι, 6 Ργο16ιι. ΡΚ.ΟΤ. Τα Εαΐΰπι, 6 Μο- 
η€ΐ&€, νί(1έΓί3 ιηίΐιί ηιιη^α&ηι νίάίίΤβ ΡοΙ^.ρυηι, ηβο 
ΒόίΤβ φαί4 ρΙΓοί» ϋΐί ρΛΐιιαΓ. ΜΕΝ. Αι ▼ίϋί Γίΐηβ Ρο- 
Ινραιη \, €|υ« τβΓΟ ρΑΐίιυΓ, ΗΒβηιβΓ άίΓοβΓβιη «χ ΐβ• 
ΤΚΟΤ. Ου(κ1ουη<]«ίΐ€ β^ &χαπι Λ^^ιά^ΏΖ αρρΙίου€Γα 
ΑΟϋΐίίΒυΙϊΐ} & εοϋΙβΓεβο» ι^η^^ 'αΐϋτη ρ€Γ αΓΓ05 (/. γ• 
€ΐτήί/ηίί) χ^άάιΐ Γβ ϋιηΠβιη ίΠί, & ίιηίΐ2ηι$ ΓΑχαπλ 
ΐΏΐκαι ΰοΙοΓβηι, α( Ι&ιε&ι ρίίς&ιΟΓεβ, ρεΓ Ιιοε (Ι. €. Ηαηα 
ίηηίαίίοη$ηϊ) ηοη (1ί^€κη3, η£()α&ιη&ηίί€ί1ϋ9, Γεοί ΙϋρίίΙΙ 
Αί£πιι>]Ε(υ8• Μ£Ν. Γεηιηι Ηχ€ : ίΐΐυά ν€ΓΟ (υυπα εβ; 
ηΐϋΐίό ίηοΓ€άίΙ)ίΙίϋ8,. ό Ργοι€ιι. ΡΚΟΤ. Νείοίο,. 6 
Μεηϋΐϋ^, ςιιίααχη ύ\\ εΓ€(ΐ6Γ68, ηοιι-εΓ€ά€η5/ι//χ ίρίΐιιβ 
οευΐίβ. Μ£Ν. νΐάβηβ νίάί ; Γΰά γ68 ^ ιηοαίΙιοί% 

Οι Α 1.0 β ν 8. 1 ΙΚ Νέ^ΗίΜ (ί Ό€^ίίηιηικ 

ΝΕΡΤ.1Τ υΟΕ, 6Ι)€ΐρΐ3ίη«8, ^«οπιλιπ ΓβιηρβΓ βΠί» 

χΐ^ ΗοποίηίΒαδ-Εΐηίοί ί•— Ει οΐίιη ()υί€ΐ€ΐιι 

ροηαίΐίε 6Ηυπ) Ιηύ$ίη ΙίΙΒιηυτη, οιχπι-Μζ^ρ^τΛίηαίηίτ 

ροίΙ<}υ2ηι-ιη€ί(1ίι οο^-οιιηι ιηαΐΓ€ α Γςορα1ί8-8€ίΓοηϋ8« 

Ει,ΐυ ηαηο, ραίίςιΐ3ηι•Γ€£€ρίίΚ ύύί^ταάίίΐη Ιιοης 

Μ€ΐ1]]^πιη6θΓ6ηΐ9 €0&ΐ4^ί ίη Τβ&ηαΓαπι, η^ηι ίρΓο €;ία 

ΟΓΠΑΐυ & €ίΐ1ΐ«ΙΓ& $ ΙΚΚ^ΙΙ^ 0€^€Χί(ϊί η/Μ ίπάΐ^Ο^ ρ€Γ6- 

υηΐ€ΐη €χ η&αιί». 0±:ΐ.ΡΗ. Νε (»ίΓ€Π8, 6 Νβρίαηβ;, 
ϋ 1>6η?&α2ηια8 Ικ>τηίηίΐ3υ89 €ηί»βημα^ Η ίρίι ίίΐ«51ί ρίΓοΓ» 
€Χ 1ιοηίηίΙ>υ«• ΝΕΡΤ. Ει ίαι^β ΓΰρΓΰΗςαϋο βαοΰΐΐΰΐη 
(|]αοά, ροίΙ(}ΐΐ9ΐη η&νϋ1ί-ρΓ3Βΐίο-τίεϋκι νο8, ηιυΐανΰπι, 
ΰΐιηι ορθΓΐ(;Γΰΐ &1)}ρ§αγ6 ι&ιΑιίιη, ιιι ΓυΒ^^ίι ^1<θ8•— - 
ΟυοίΏοάό ί^ίιιιτ βαοΊαοΓα ιΝα οοαίπι ΑΓίοηβπι Ιηιπο 
£],ηι-ρ2ΐΓ2ΐϋ? ΟΕΙλΡΗ. Ρ(ηΑη(ΐ€Γ, ορίοοτ, ίΙβΙβ^ΑΒα• 
ΐυΓ 60, & ββρβ &€ε€ΓΓεΙκιι ϋϋπι ρτοριβΓ βηβπι• υΐ< 
ταά» άίΐΑΐυβ λ ι^Γ&ηηο, εαρίεΙχι^, η^νί^Αΐ» ϋοηυπι 
Μ Μ^ιΗγπιη&ιη, οίΐ£η(&Γ€ άίνί|ί&δ :: &, ευηι ΰοη&οηάΦ- 
Γ^ι η&νίβίαιη ^υοάά&ιη ΓεεΙβίΙοΓαιη Ηοηίίηιιιη, υι οΑ^η» 
ά&ι ίΰΓ^ηβ {^.^,β/£^^^) ηααίιοιη ααπ & ΑΓ^ϋοΐί, /»» 
η2ΐιΐχ, ροίΐ(ΐΐ]απι^ ρβτνεη^Γοι ϋά πιβάίαιη ^Έςεοιη, Ιη• 
£(ϋ&ρΐυΓ 61. ΙΙΙβ ¥6/0 (πΑπι^^παι^η» ΟΑνί, -:ιυάί€ΐ)Μ[| 
οπιπΙε) << Οαοηίλΐη (ίηύυίι}!Ηχο νί£ι Γυηι νοίήβι^ £Ϊΐ<βηι 
" £οίΐ6 πια, ρθ&φιιη-^αηιρΓ«το οπίλΐυιη» & εβαηβΓο 4 Ν^ρίπηΙ ξ^ Ν^Γ^ίίίΡΗ. 

^* ίο ηϊ6ψιοά02ΐη ΓιιΟϋΒτβ ο^ίΤΤΑ^η^ βπίΐί^ ία^ναητ^ ψο* 

^ 1θΐΚ€ΠΙ ρΓ3»;ίρΚ2Γ£ ΐη€ ίρΓαΠλ. " ΡβΓίηίΓβΓ^ Π8Ι1Ι#. 

Έχ αβαιηρίΐι οηηιχμηι, & ΰ€αηί( ρΓΟΓίΰ» εαοΟΓ^, ^ <16- 
ό/άϋι ίο ηΐ3Γ«, ικ (Ηάιη οπιοίησ ρβηίαη». * £^ο ^βτό 

^Γ€η9 βοαί&τί ίο ΤίΝίαταιη• Ν£ΡΤ• 1.&υ^ο /^ οί 
ηια&ε» ίίικίίαπι ; ι^ρ<ηάίίΗ βοίηι α (1ί^»ηι 8ΐ€νο€^€Λ 
/τι» &»Γ<:αΙ(8(ίσα6ί• 

ϋΜΚΟβνβ IV. ΝερίίΐήίΙί Ηβτ^ώΝϋ» 

Μ£ΡΤ. Τ^^ΐβη ί*3ηέ< Βοε, ία ^ιιοοΕ ρο€)]ϊ» ά^η^ΐίτίί^ 
Ρ 6^, νοοβιιΐΓ Ηΰΐΐείροικικ αΙ> 6&(1«ιΐύ. Υο» 
ι«ΓΟ, άΝβΓΰτ<!€«« ιιοοβρίαιη οα^ι^^τ ΤΓ0&<ί<πι &Γροτ(&(ΰν 
ιΐ( Γ^ρ€ΐΐ2(υΓ ^ ίηεοΐίβ. Ν£^ Νβ^οΑ^ιίαπι, 6 Νβρ^ 
ΐιιπβ,^ ίϋά ίβρβΙί&ΚϋΓ Ηιο ίη εο^ηοιηίηί ρΰΐα^ο ; πιίίβ• 
Γ€πΐύΓ βοίπι €]α• ρα£» οιίίοτΓΐιηα β ηον€Γ€2. Ν£ΡΤ• 
Ηοο ςυί(ΐ€ηι, ό Αιηρ1)1(πΐ€, ηοη Γαε. Ν€^υβ &Ιί^ 
ι}€ϋοηι»ιι ^ €αηι ^κβΓβ ΙιΙο 2ίϋαιΙ>ί ΤηΙ> &Γ6ηΑ>: ί€<1, 
ψ^ όίχί, ίβρείιβιοϊ ίη ΤΓοαάβ ίπ €Η€ΓΓοη£Γο. 111 υά 
8ο(6ΐα €Η( ψβ ίοίχίαπι, ^^^ ρ&αίο ροΑ Ιοο €η2ΐη ρβ^ 
ΑΰΠΐΓ β^^^ηι» &» ρΓορυΐΜ αΒ ΑιΗ^ιηκηΐθ, €3(ί€ΐ ί$ 
ΐιΐ^( « ίβαιιπσ €ίιΙι«τοπε, <}χΐ3 ιηοηΛ ϋΙε ^χιοχιττϊί ιτ^ 
ιη8Τ€, Ιηΐνπ» «ιήΐΒ η^ιαπι Ιη «ιΐοί». Ν£(1. 8«Ι οροΓ* 
ιβΒί( ί9 ΓβΓτ&Γβ & ί11;ιιη> ψαο ςΓΑαιαι•ί<ΐ€ί3$ Β3€€ΐιο ) 
Ιπα (ΟΜία §β ύιήΐί & ΒΰίΓΐχ φ». Ν£ΡΤ. Νοο οροτ* 
.ηχ^/οίνα^δ &<ί€6 Γ€€ΐ€ϋ»η. Αιακηκη ηοη (1β€6(, ό 
ΑηφΒΐΗίιβι (ϋίρϋετΓβ Βα(χ)ιο« ΝΕΚ. Ο^κΐ τ€τό> ΐίβε^ 
Ρ&& (]β€έ<ϋ< ^^; Λ ^^«μ/ αεΰίίΚΐ Ιιηΐΰ οί ώΜύΓβί)^ ζ^ 
Μΐϋΐ^,&ίαβΓ γβΓσ^'ΐΑτ ΡΙΛ^τχι» ΐΒ<ό νβΗίίϋΓ ? ΝΕΡΤ. 
Νοα-&Β8•Γβ ίάί^βηϋ. Ηί£ Γηίιη ]νν«ηί& ζ/ί^ 3ο ρο€<Α 
οΙ»(1%τ&£οη(ηίιορΰ(υηη^ ίΐΐι ν^τό^ ροίΙ()θ3ΐΐΐ'€οοί€6β'> 
^Ι-αΐ ν«Ηί£οΙαιη ίΒ€Γ?(ϋΙ»ί1ο, & ά^ψ^χ^τζι ήι ν&ίΐοηΐ 
ρτοίΪΗΚΪαιη, οχ άοΓυβηΐίϋη^ €)αττη^β κοτίίηι ρ€ΡαιΙ&, θΤ 
&ηαΙ (ΙαροΓΟ λίΤβέΐΑ, & νβΓη2ίη€-ΰοττ€ρ(&, ρΓ» ίιηροΐιι 
νοί^ΐϋ» ΓαέΗι-οΑ ίιι^ϊθ«ΐ€θ$ (ΐΟΓηααιη (/. €, Λπιροίαιι ζ»^ 
•ιμ/ϊ €§ηιαα) «τίβή^, φ32Β €0ϋΓφΐ6 (€η6Ϊ>9(» & ά^ζΐάη . 
ίο Π131Γ6. Ν£Β.. Νόοηβ οροηε1»ι ιαβΚΓβαι ϊ^βρΗοΙβο 
βϋτχητΓβκ αζά^ηύ ^ Ν£ΡΤ• Ογοτ%ώ&ι. δ€ά Ψζΐ€Ζ 
ηβΙωροι^ιιιίστ^ΝορΙιβΙβ^ . ΟίΑΐ,οβυδ V. ΧέΐηώΙ ^ Μαήι. 

ΧΑΝΤΗ.ΤΠ^Χαρβ πίδ, ό ΜϋΓβ, ρΛίΓαπι <1ίΓ2 ; €Χ- 
ΧΙν ιίη^αβνυΙηϋΓδηιβ». ΜΑΚ. Οϋίίί Ηοσ> 
6 ΧΕηιΗβ? Οϋίδ « ΗίίΐιίΓιΐ ? ΧΑΝΤΗ. ΥοΙοΛποβ.— 
Αι ρβηίΐϋβ ιη ε^ΓΒοηειη Γ€(ΐ3Λϋδ Γαηι ΓπίίβΓ, •& «Λυα. 
ΜΑΚ. Αι <|ϋ3ρΓορΐ€Γ ίη]€οίι ιιΒΙ ίβηβιηί ΧΑΝΤΗ. 
ΡίοριεΓ Ιίΐίϋηι Τίϊ€ΐί(ϋ8 : ροΛ^ΰ^π) ίηίπι Γορρ1βχ•θΓ»νί 
Λ/»ι οεεί(ΐ€ηΐ6τη ΡΗγ^^^ηε, ίΐΐο 2αΐ€ΐη ηοη άΰΠίΙβΒίΐΐ α^ 
ίτΛ, ίΓ(! οΒίΙίΰΰΙι&ι ΐΏΐΙιί βίνβΰΐη ς^ά&νεπΒυβ, Γζ/η^ ζ*^» 
ηιιίβηαδ ίοίεΐίείαηι, ίην%(1«(>αιη μ;τι, νοίεηβ ι»0€ϋ5•ρΓθ- 
ΙυβΓε, υι ιβΓπιυβ »1)Ω:ίθ€Γ€ΐ λ νίΓίδ. 1(>ί νυΐοαηιΐδ (εοη- 
Γΐ£ίι εηίηι είΤε &]ίειιΙ>ί ρΓορε) ίεΓ€η3 ιοίυιη ί^ηεπι» 
ου&ηίαιη, ορίηοΓ, ΚλΒιήι, & <)ΐΐ2ηΐιιιτι ^ ίη Μιχ)ά, & 
ίιευΒί &ΗΒί ^&α^^^ ^ηαϋξηη, ίον&βι πΐΰ, & εαιηΒιιίΓιΐ αΐ- 
1Ό05 & ιπγηε&8 μ^^ιι ; &£ιτί( τεΓο ιηίΓεΓοβ ρίΓοε» & 
αη^υίΙΙαΒ. Ρ2είεη< νεΓ6 ηιε ϊρΓαιη ιηλ^ηοευπι βΓερίια* 
εΙκιΙΗΓε, ρ^ταιη 2ΐ>ίτιίΐ•|ΐιιιι Γεάάίάεηΐ ιοιυιη ίΐεευιη• 
Υίοΐόα' εΓ^ο αιιοπιο(!ο ιηε•Ιι;ιΙ>€θ ε ραί1α1ί8•ίηαί1ί3 ^ 
ΜΑΚ.• ΤυΓΒίαοδ^/, 6 Χ&ηιΗ€9& ίεΓνίάιιβ, χχΧγΑΧζβ: 
εΓϋΟΓ ^ϊίχηι ρροη)€ηίί α Ολά&νεΓίΒυδ, ΓεΓνοΓ Αυίειπ, υ( 
θίείβ, %Ι> ί^ηε. Ε( ιηεΓίΐό, 6 Χ&ηιΐιε, Ηοε αεάάίί /ι3ί, (|ηί 
ίιηρείαπι-ίεεεηβ ίη πιευτη η^ΐυτη» ηοη νεήιυδ ^νόά 
είΤει ΝεΓείίΙίβ 6Ηα8• ΧΑΝΤΗ. Νόηηε ΊβίιαΓ οροΓ• 
Ιυίι ηΐί παίΓεΓεπ ΡΗΓγβυηι νίοΐηοΓοπι τπίΟΓυτΗ ? ΜΑΚ• 
Νόηηε τεΓό οροηιιίι ναΐε^ηυοι ^ίίοςατ ηήΓεΓεπ ΑςΙχίΙ- 
1ί<9 <|ΐιί εηι (ΐ1ία& ΤΗειίοΙίβ ? 

ΌΐΑΐ.οου3 VI. ^ο^^»^ ΜβαΙαρΓι^ ^ ΗϋηυΓίΐ, 

3ϋΡ.ΊρνΕΠηίιβ, ό ^ΕΓ^υ1^ιρ^, Λ /^ι-ΗίτΓουΙί», πχαιι- 
ί 3 ιε3α1(εΓ-ευηι•»1ιειο, Πευι 1ιοπιίπ68. Ηδκο 
εΐεηίπι βιηί ίηάεεοΓ^, & ίΐΙίεηΑ & οοηνίνίο Όεοηιπι• 
ΗΕΕ^Ο. Αι» ό }ϋρίιεΓ, νίΓηε ηιε(1ίε&ίΐΓϋπι 1ιυπε<ϋΓεαπ\- 
^Γε ΓαρΓϊ πιε? ^Εί)0. $ϋπι ειεπίιη ρΓ^ίΙαηήοΓ, ρεΓ 
)ονεηι. ΗΕΚ.Ο. Ου» ίη γ^, ό ίϋ1ηιίη3(ε ? έηηε <^ϋΜΐ 
3ορίΐεΓ ίαΙηιίηε-ρβΓεϋίΠΐ ιε ίβεηιεπι (ΐαδε ηοη ίΛ$^τα/? 
Νιιης νεΓΟ (Ιεηαο ίΊΛθ8•ε5•φΗΓΐίοερ3 ίηιπιοη&ΙίΐΑΐίβ» 
ρβΓ ηιϊΓεΓίεοΓ(1ί»πι. -/ΕδΟ. Τιι (|ϋο<|ϋε ίη 0£ΐ2ΐ (Ιεα• 
Κϋδ οΒΙίΐϋδ εΓ^η ε8, ^ιΐΕηθθ(|υίϋεπι εκρΓοΒιαδ οιίΗί 
ι^ηεπι. ΗΕΚΟ. Αη-ίιαααε ραπΑ & ΓιπιίΙΙλ ίη νιΐ»- 
2ε02-Γϋηΐ α ποΒίδ, /* /άηα(, ΐ!ί ηΐ€,(\α\ βΐίϋδ ΓαπΛ. 6 ΜύΠα & ΜΐΓεηηί. 

}Όν\9, ιοΓ &υΐ€ΐη )&1>0Γ€δ-ΛιΛϊηυί, βχραΓβ^ηδ νίι^ιγι, 
&£]1υ£ΐδ (ΙΰνίηΐΓηβ, & ρυηίΰΌβ Ηοικιτη^ΐ ΰοηηηΐιβΙίοΓοδ : 
{« νβΓΟ βι Γ8(ίιειιηι•ίβ(5Η>5 ^ «βΥΓΤ*; ^οΓϊβ «^ϋκίβηι 
οιίΐιβ χξττοζ^ΐΛΐϊ>Λ$ αρρ)ίϋϋΠ(Ιο αΙίψαί£ χη^ύιοΛτη^ηιο-' 
Γβιη, βχΐιίΐϊεηδ αυΐ^πα ηϋ νίηΙ«ι >Ε8€, Κς^έ <ϋοί5, 
κ^ύ'η €ΜΤίίΎ\ ΧΏΆΒ ρυί1α}3$-ίηιιί}&5, εαπι ηιιρ^^ Λίί^η- 
άνί\Ί ίβιπίϋίΐαδι & €0ΐ'ηιρΓα& οοτροτζ «χ &ιηΙ>ο!3υ3». 
/τίΐ»• («ηί€β, &, ροίΐ Ηοε, ίβίκ. Ε^ο νβΓΟ, ΰΐίατηΤι 
{ηφιίΐτνη ρϋ αίίαοί, πεςιΐΦ Λητινί, Ποαι ί», ηβοοβ 
€2πηίη&η Ι&ηαπι ίη 1.}Τ(1ί&, η)€ΐα(89 ρυΓρυπέ, & ν^Γϋβ- 
Γ&€υ9 2ΐ> ΟίΏρΙιαΙβ ί^ηθαϋο αιη-^ο, Γβά ΐ]€€|0€ ΙηΓ^ηίοη» 
οοείχϋ 1ίί3βΓθ8 & ϋχοΓΰΠ). Η£ΚΟ, Νίβ (}6£ηθ5 πιίΗΙ 
εσητίτίαη', Α^ΐίη> ϊΐί]ηηο(]ιιιη Γεηήϋδ, <|υοϋ ίιηηιοη»Ιίϊ* 
1»β που ιηαΗύηι μ^μ ρηοία^ηι^ οιμιι: ιοϋ^η» ί€ <ΐ€•3«θΓθ. 
ίϋ ειρικ {μ 6, ργΜίρΙνΛΗ) € οοείο ;^ ίια οι η• ^υίϋΐίΠλ 
Ρβοη €ϋΓ3η5πΐ ΐ€ εοαηιί^ιηι 0Γ3ηκλ }υΡ. 1>ε1ίηί«, 

ψκΛ νοι βτηΐλ» 6 €0&νί^σ. £| (^υίϋνιη). ό ΗβΓεβΙνν 
3ιίβΰη•.£^ ;£&υ]8ρίυιιι. αε«υπιί«ΐΦ-ίΐιρ€τίθΓ«πι. («^ 
ϋί{»0Γ« ρίίύ) ηοηαϋη»• 

ΜΑίΙδ Λ υΐΜίΙίη*, σ Μ€Γ€απ, €ία»|ΰρί«ΓΒΐίηΛ- 
Γ\ *"^ ^^ ηοΒίβ, ηοίηι ίιιΙΙυοΓλ θί ίιΐ€Γβ(1ί<• 
1)τ1ϊα? " Εβο Γβπ^ (ίη(|αίι) Π νσ1θ€Γθι, ϋβηαίκίίπι €3ΐβ- 
*< ηίίΐη € οορίο ; β ιγεγο νο5 οιηηβί^ Ζ)?*, Ηχίο-ΓιιΓρ^Λβ 
•* ηίΐΛΓϊΐίηί (ΐ€θΓΓιΐίη•ΐΓίΐ1ΐ0Γ€ ηιε, ίταβΓα ΙαΒοΓϋΒίίίδ ; 
** ηοη βηίπι (}«Γ3χεπά3. δί 3υΐ6ΐη ε^ο νοΙα^Γο Γατ- 
** ΓΒΐη-ΐΓ«ΗρΓ6, /ΛΛΐ, ιιηά-ΓϋΓρ€η<1βηδ ΐοϋΛΐη ίπ ίϋ-ΒϋΛΐό 
** ηοη Γοΐύιΐι νοδ, νδΓόπι ειΐ^ηι ιβρ/^πι βπιοί * πι^Γβ." 
—Ει ς{ΕΓ€Γ&, ^ϋοίςποι & ια αυ<ϋί^ί — «^Ε§ο ίΐατβιη 
ηοη ηϋβ^ϊ'δ'ΓΠ, ^αόίΐ ρΓδζίΙϊπήοΓ εί^ & γοΒοΛιογ ηοΙηΛ 
οίηηίΒϋδ Π^ίΙΙιιπη, /. β.βη^υΙΊί. Αι ΓηίπίΓηδ ρβΓΓϋ»- 

<1θΓίΓ^«/» ρΓ3ΕίΐΑΓ6 ΙΟΙ-ΙίΙΠίίΓί^ϋΟ βΓΠυΙ, ίία ϋΐ ηοΛ ίί€- 

βηινΑΐϋτϊ-ί1ηιι>3 «απτ, εη^ιηΓι «θ&ίΓοβΓειηυδ ί€ΓΓ3ΐη & 
ΐη»Γ6. ΜΕΚΟ. Βοηα νεΓ^ίΐ, ό Μ^Γδ; ηοη €ηΐπι τιι• 
ΐϋπι βίΐ (1Ιθ6Γβ ϊ^Ιίίΐ, ηε ΙαοτεηιιΐΓ ^ϋο^αίά εϋαιη πι»1ί «ί 
βΐΓΓϋΙίϊ4ί€. ΜΑΚδ. ΡϋΐΛδ ν6ΓΟ ηιβ (ΙίΛϋΓαηι-ΓιιίίΠϊ 
Κ«ο Λραά οηιηίδ^ Νόηηβ νεπό αραϋ (βίοΙαίΌ, ^αοηπι 
ίο(?1ΐ€Λί οοΩήθ6ίΗ€ΐη«ΰ&-1ίθ£υ» ? Νοη ^τ^ο ροιυί τοιί€βΓ€ 4φ«κΙ (β ^^ ψκίά μχ^τ ϊοΊλλλ φα νιΐηηι «Α 
ηιίΐιί αυκίίβηϋ ιηΕκίιηβ -ηάίουΐαηι. Μοηιίιιί €ηίιη9 ηοο 
ι/β ιηαΐκό «η(«, €ΐ3ΐη ΝβρΥΛίιινδ & ]^^ο^ & Μίιι«Γν^ 

•»^^ «ίΐς«Μ»ι», ^οοιηΰΐΐο Ιιιιι^ οιηοίιηβάθ3 Ηιίΐ, 1. 1^. ίϋ 
«Μ««/ «Μΐ^^ίΤ^ ραηα^ <Ιυιιι•6χρβ¥βΓ€<, ί(5ααϋ. (γο( 
χι^Φ-είΡίΐκ ίοΙυιιιηίο<ίο. £1;, «Ηϊ ΓΙι^αΒ, ηηίβκλ ς^, 
^τοοϋ^βι οβιιινίΜηβιη Βηαι^βιη ίΐϋ &ΰχί1ίΑ(οτ€ΐη, τίιιο• 
ΐιι^-ϋκββί #»/ιι ίρ(ο ΑιΙαίΜΰ «ε ιοοίίΓν. £ϋΙ>}κ£//ι^ 
1»Ηΐΐ ■]!«€ Γ^ΜΚαΒ^ η<1«€ ρρ^«Γ 6]ιι$ |ΐι&ικΙί[θφΐ€η- 
Μπι. Μ£Κ€. Ταΰβ, ^ο^νβΓ^• Νοη οιιίχη ^ 
•ιβΐΗη βυι ιίΐιί'άίοβι^ μι ηί^ί Αΐΐ(ϋ{«ι&1ί&• 

]>ΐΑΐχ>€»8 νίΠ. Ώί9ξηηί^ ^ΛΙηοη, 

©ίΟΟ.ΙΙ νΙΆΒ^ιίΙ)!, 6 ΡοϊΚιχ («α ^ηίιη, ορΐηοΓ, 

τίίϋέ //. Λ ψ^τηρτΪΗίαηι) β:Γθ€η<ί€Γί8, ΰουΒί νκί€Γβ 
Μ^Γ&ίρρατη Ζ2ΛΛϊίϊ ίΙ-^αΓη (ίπν€ηί3$ υ^γο (η πι ΟοπηιΚί 
€Κ€α ΟΓ&ικυτη, νο4 ίο ί,γο^ο, <ΐ€τί(1&ηΐεπι ρΙιίΙοίορΗοβ 
€ΐΙΐβηΗΐι>€υιη•&ί(^Γθ ίίχ{η(€8)ιιτ<3»^^9, ΉιφίΜη^ίίίή ιϋΰ€Γ^, 
ίΗί^ ^ο<1 "^^ Όΐο^^πΛ, ^ Μοηίρρί, )ιώ€ΐ: «, 

"** Ιιαε (ίρΗΛίΓϋπι ΐΐΜϊΙω ρΐυπι. ΙΗκ: ςηίΐΏ (^/5^//. «β 
** νϋα) πΓαβ €Γ»Τ ΐίί)ί »<1Ηϋθ ίη ίικϋτίο, & ίδ^ίο» ϋΗι4 
** ψοί€ταΙ ίτ€<|β€η9 ο^'/« Α*^/, 'ηηΛύΐ, Οϋίβ βηίηι ρβ• 
** ηίΐΗδ ηονίι ο^ίηΗίτα /αηί ροΑ ^^λλ^ νίιπίΏ ? Ηίο * 
•* Λϋίοτη ηοη ά^Βη^9 βηηίτοτ {/. €, ν^τα Η^ εοη/α) 
*• Γί<!€Γ€, <|ΐ]€ηη2κΗτκκ]ϋΐη ρ^ο ηιιηο : Εϊ ριάοφο^ ειιπι 

** νί(1«15 (Ιίτί^βί, & (ΛϋΤΑρΜ, & ΐγΤ»ΏΙΪ08 ΗϋΙΠΓΐΰΒ ίίί^ό 

*' & οΒΓϋυτοβ, 8ςηΐ(09 λ& αΐ'ύί (οίο ρίοπιΐυ ; & ^χ ^ 
** ^ϋόίΐ πιοΗίδ^Λ/ & <ί€2€η€Γ€8, βηηρ€Γ χ^οονάτίύ ίατ- 

«ι^Λήοίη/* Φκ:ήο Ιϊ«ο ίΟι: & ρΓ«Τ€Γ€3, "^ή^ 

*'/ιι«ι νβηίΓδ ρβΓλ ίπιρίίϊέ ηκιΚΐβ Ιυρίηίβ, &, ίϊοαΰί 
•* ίηνβοϋπΐ ςφηαιτι Ηβοϊΐββ ]ίΐ€©οί6ηι ίη ΐΓΪνίρ^ γς] 
" θγνη» €χΊαΛίΛΐιοη«, τβΐ τβΐί χ^ϋίΛ^αιη.** Ρθ£. Αγ 
ΓβοϋηαϊΒο Ιι«€, ό Ρίοβεηββ, Ουαϋβ γεχό ςΐΐ ΙϊοβΜ) 
^ι/έΐ ά^ύ^&αβιη, ΙΗ οριίπι^ β^οίε^ιη 4ΐιηι> ΒΙΟΟ. 
ι^η€Χ €3ϋτ3!ί1ϋτ, 2βΓβ»8 ίπιιιηι-ρΛΗΙοΒΐ ίεηβίΐΓίΐιυιη, 
ρ^τν.ίιτπι οιηη} νβηιοι & Τϋτίύςϊκυιη :ιίΙιΐΓη¥ρΐΐ8 ρ&ηιιο. 
Γαολ α-ΑΟπη». Κκΐ€ΐ 8βί«η ρ€Γρ€ηιό^ & ^ι«ί\^xν^^^^τ5. ΙΟ ΜίΓΟέτη &? ΟΒατοηίίί. . 

Βυ5. ΤΚΟΡΗ. δοΐϊΐϊ Γϋπέ ΑιηρΗΙΙοοΗαί Ηιογγ, 6 Μο- 
ΒΪ|φβ9 «ιυόιΙ Γ£ίροο(ΐ£η(Ιυιη-6ί{ ϊρίϊρΓοΓβ. Ι^ΟΗαι^πι 
ΗαοΛ Γιιιη, & τ&παηοΓ, Π «{αίδ αοΙ πΐϋ ϋ«ΐΓ&ηι1(τΓίι — 
Τα 2α(€ΐη τκΐέηβ ηοο οπιη ηο ^ί ^ ηντ^ιαί») γ^ι^- 
^ίί^αια8-Γαί£€ Ι^Ικκϋζ ; αΐΐο^αί «οίοι ηοη ο ίΙΐϋ<;Γ£8 
ια 1>ϋ€€ γ«3α/ μεν Οαίιΐ 215 ? Νί£ «^πίπι άόιίΤ^πϊ 
Χ•€ΐΜκ1ί2υη, & ίη(1ϋ(υ$ ΙίηΥβΐ5, πϋίαιΙΰ/π/ΓΓ/^ πγΛΓιίΙ>υ9 
€€0€0> ο&'πι, ίΓΓ€ρϋ0οιη ίη Γρ€εαπίΐ /Μν;?7 ρ-ί Ιιιιρι:!^ 
{ί, €. ΛΗ^νβη/η) οϋϊηχϊϊρ ηοη ροίΤΰΐηΓαΓϋ <;υο: η^υηυυϊ 
€9 (ί ίη^ £εα( ηοβ» ΓοΙέ (ϋί(&Γ?08 ίαιροΟυτ^ -*:τΐ ι!. ρ€Γ 
ιτΑήείπ2η<ϋ λπεπι, ογο, Οαίά ι&ικΐ€πι ^ίΐ Ηιιοβ ? ]^ηο- 
ίο ϋηίιη. ΤΚΟΡΗ Ι[β€\νΛάάΛπί εχ {ιοηίιη^ & θ€# 
ϋοαιροΰΐυιη Μ£Ν. Οα(κ1 η^ςοβ Ηοιηο€Ϊ^, ικίϋα», 
β€<|ΐΐ€ θ£υ$; & αΐΓαπΐ€|υσ• ΠηιυΙ ϋ{\• Οΰο ϊβίιυΓ ιΊ• 
\ηά ιυυη θ€Ϊ (1ίιηί(1ίυιη ηνικ: βΜίι ? ΤΚΟΡΗ. £<ϋι- 
Μ'2ΐ€ηΐΑ, ό •Μ£ηίρρ€, ία Βοκοι». Μ£Ν• Ν^Ιοίο* 6 
ΤΓορΗοηί, ^υί(] (1ί€&3: β/ ρβΓίρίαΐϋ 4°^^^"^ ήά^ο^ 
^πόά (οΐυδ €8 ιηοηαιΐ8. 

ΟΐΑΐ.οουδ XI. ΜίΓΠίηίύ €ΐατοηίΐι• 

Μ£Κ.,^υρρυ(«πιυ8, όροηκοΓ, βτί(!€ΐυΓ, <|ΐι»ΰηηφΐ6 
κ^ μρΛ ϊϊίΊϊύ (!ϋΙ}€8, ου ηοη ροίΙΗ^ε ά^ ϊη πχο- 
ήϊΟΓ. ΟΗΛΚ διιρρυΐ€ΐηΒ8, ό ΜϋΓειιη, ς/?(ηίιηηιβ• 
Γιοδ & ιηίηοπ8 η^^οάί <ΐ€ ϋ8 ηυηΰ Α^ιτονίβ. Μ£Κ.• 
ΑιιιιΠ //^/» ί// πΐ20(]2πΐ8, 2ηεΗοπιηι<)αίοαοβ<)Γ3εΗιη& 
ταπί. ΟΗΑΚ. Μί^ηί ύΐαβ /τ^«. Μ»:.Κ. Ρϋτ ΡΙο 
ΐοηβιη, ^ηινη ^αΐϋ ψύη<\\3€ ι & (Γοροι^κιρ ^ί €.Ιοηί9η• 
^ίίο πηιηΛ Μ^αίνΓ) ϋί»οϋ$ <Ιϋθ(ηΐ8. ΟΗΑΚ.. Ροοβ 
4αίοί|υ€ άί2ίύάϊίϊ2Λ9 & οΙ>οΙθ8 (Ιιιοβ. Μ£1<.. £ι βουή 
€ηά ριο νείο-— ρΓΟ ϋΐα ^υίηςαΓ €£0 οΒοΙο» (ΐ€ροΓΒΐ• 
€ΗΑΚ. Αρροη^ & Ιΐ08 Μ£&. £ι €6ηηι &(1 οΒΚ- 
ιΐ€ηϋ&8 ο&τίςϋ πιη48• & εΐ^τοβ» & ΑιηίςυΙυιην βχ ςηο 
λγρ€ΓΑΠι Γ^οίϋί, €ΐηο1ιιηί8 οπίηίι. (1ι>οΙ>ιΐ8• .ΟΗΑΚί 
£»£€! ^^η^(ι^ Ηβο νϋί ΜΕΚ. Ηχο ΓυΒΙ §ν£ ^μιι, 
Βίβ ^01(1 ίλΙίυ(1 ^^ηρχ Β08 ίη οοιηρυι&ΐιοηε• Ου<ίη<1ο 
Ι^ΐΥΐΐΓ (ϋα8 ϋτ Ηχείοΐϋΐυηιπι ?ΟΗΑΚ Νϊιηο Γ;ιη€ ίιη• 
ροίΒΙ>ίΐ€ ^ ; β ν€ΓΟ ρ«^8 8ΐί()α8, &αΓ Ικΐΐιιηι, <)(ΐηί• 
κπ( ^οη^^ηοδ (}αοΓ<ΐ3Πΐ (ί. ^.' νη^Γοτυτη ίνΓΒαηι) ιϊιηο 
ΙίοϋΒίΐ η//^ι Ιυα&Γΐ ΛΗ^^άχΏ ηιηΙιί(υ(1ίπ6> Γίΐΐβίιιρρα• 
ΐΑΒίί ροηοτί». ΜΕΚ. ££ο ί^ίΐιΐΓ οοηε ΓβιΙ^Ικ), οηιηβ 

ροίΕη» Ρΐαίοηιι & ΜδΓΰνηί. 1 1 

ρ^ίΠαΐί ^ίί£^α€ €ν€ηίΓ€ ηιαία^ υι βχ Ηίβ ΓΓυΛοηι-ο«ρίΕηι. 
ΟΗΑΚ. Νοο ϋϋΐ€Γ «ίΐ (/ €. ηοη αΙΙίετ ίί€£ί ηώ'ι/οί- 
ν€Γ6) ό ΜβΓουη. Νιιηο ν€ΓΟ ρ3ΐΐ€ί »ί1 ηο8, υι νίάβδ," 
(ίεΓοΰοςΙυηι ; ραχ ^ι^η'χτηίβ, Μ£Κ.. Ιι&ιη€ΐίυ8, €Π&ιη6 
(ίεΒίιυπι Βοε ρΓ0Γ0β«ϋΓ ηοΒίΙ α Γϋ. Αι νδΓΟ ηόίΐί, ό 
ΟΙίΑΓοη, ^ααίοδ αηΐϊ^υί ίΙΓί Α(]ν€Π6Γυη(, ΓοΒϋίϋ οηοιχβ» 
Γ&ηςυίηε ρΐεηί, ίΐΕ Γαυεϋ ρ1εΓίί]υ€ : ηυηο ν^χο 2ΐι( νο- 
ηεοο ^υί8 ιηοπυα8 € ίΐΐίο, νεί υχοπο, αυΐ (υπιεί^ιθαδ 
τ€ηίΓεπι & εηίΓΑ ρΓΧ ΙυχυπΑ ; ρϋΙ1ί(ϋ οιηη^δ» 5: (ΐ€^£" 
η€Γ68, η€€ ΠπιΠεβ 'ΛΥαχιηΗ^αΊί. Ρΐ6π<}υ€ νειό €0Γϋΐη 
νδηίυη: ρβΓ <ϋνί(ία5 ^/. /. ώ'υΙίΊ'α τηοτίίτη Βοηιηι τηαίϋ" 
^αη{^ίια)\Ώ^\ά\Λτι\^^ υι νίάβηΚϋΓ» ϋΐϋ-αίπβ. ΟΗΑΚ• 
ΝίετΜΠίτη ; ΗβίβιβηΊιηΓυηι ρποΓΓαβ 6χρ«ίΙ)ίΐ€8. ΜΕΚ.. 
£^0 €Γ£0 ιηιηίιηέ νίιΙβ&Γ ρεοΰίΐΓΰ» αοπιεΓ €χί^€08 (ϋβ- 

ΒΐΑ>οβυ8 XII. ΡΙηίοηίϋ Ιί Μύηηηίί 

Ρ1»υΤ. Ι^ΤΟΛίπϋ Γβηϋΐη ίΗοιη, ϋίαιη Λςό ' ρΓΟΓΓαβ 

ΠΙμπ (}ΐ]ί{ΐ€ΐη ηοη Γηηι, &( ^αίοοιι^ίϋδ ιηίΐΐϋ ^ιιߕ퀕 
ο^ιηΐυΓ €}ν4 ΗβεΓΰάη&ιειη. ΜΕΚ Εή&ιη ; ίχά^^ 9ΐ€ηιρ<^ 
δί€^|ΤθοΊυιη .ίΐΐυηο. Ουίά εΓ^ο ? Ρΐ.υΤ. ^ο«, 6 Μ«γ- 
€ϋπ, ίΠικη ?ίνεΓ0, αάηοίεηλ ^ά ηοηα^ίηια «ηηοβ, <;[αο3 
}.αί» νίχίγ» ι<κί(]€ΐη Αΐίοδ, &, Γι ροίΚίκΙε εβεΐ, &(1Ηϋΰ 
|)ΙιΐΓ€8 : <)€(Γ»Η€ βαιεπι Ϊι/γ αϋαΙ^ιοΓεβ (]υ5 ΟΗ&Γΐηυιη 
ιυνεηΓίη, & Βϋΐηοηεπ3> οχιεΓοΓϋ^ηε οιηοεβ θΓ(!ίη«. 
ΙνίΕΚ. Τ8ΐΰ/47^(/Μ νί(3εΓεΓαΓ ρΓχροίΙεηιηι• Ρ1.υΤ. 
Νε<]ο&€]ααπ), Μ βεςοίίΐΐηΐϋηι. Οΰί(1 εηίιη ρ&ίΕ (ί* ^. 
^«^ αιή/ά ηΐ9/ί) ρΓεο&ηΐΰΓ ίΐΐυηι ί»0Γί, &υΐ ηίΐ αΐιίηεη- 
ΐεδ ^/. #. ηνΙΙοηιοίΙο€ΐϋθζηαύ)ν^τ^ά\Ζ9ΧΜ Π1>ί ^ν^ορεβ ? 
Ουθ(1 τ€Τ& εΩ Γ(£(ϋίΗιηυπι οιηηίυπι ^ ^^ογ, (ΐυό<1, 
βΰίττα ρΓεο&η(€8 ιαΐίβ^ εοΐυηκ ι^ιηεη ^ΐ/;7ΐ ίο ρΓορβΐυΙο. 
-—Ει, ίοάίΐη χβΓΟΥ^ϋκε, ςί/αηι*υίι (^υίϋειη (]υ3 ΐΑ/νχ 
ηΐ2εΗίη3η(υΓ ΐΏΑοίΓείΙα^/ οηιηίΙ>υ$, ρΓοηοίηυηίοιηεη 
β ΓίίΟΓίβοδίυΓΟδ, ίϊ εαην&Ιϋεπι ; &, ίη ίυιηιτιη, ν»Γίίΐ 
<|ϋ2ίΐΛΐιι €Λ ΙιοΐΏΪηϋπι Βάυΐίίπο. ΕΛο ϊΙΙε,ρΓοριεΓ 1ΐ3?ο» 
ίηιπί)οΐ(ίΐϋ5; ϋϋ Υ€ΓΟ 3ΐ)ε.ιι.( ρΓίείρΓο, ίΐϋίΐη ιπΗιαπιο 
^ια ορίΐιΐί, ΜΕΙΙ Λν ρΛΐίεηϋϋΓ ποϋουΙ», νεϊεΓ^ιοΓεβ 
ϋΐ•Γιιηι. — 1:1 ίΙΙε ρΐ€Γϋΐη<]ϋβ Γαίίέ η€ΐπιθίίυιη Ιβέΐίΐι εο8, 
ίί ίροΓλίε-Γαοΐι ; &, ίη ΓυιηΐΏΐ, ίειηρ^Γ ηιοΓίΙΐϋη^ο 
Κ 2 ^νν^^λ\\'^ 1 2 ΤεΓρβοηίί & ΡΗίΙσηΐί• 

ίιηίΚβ €θΐτοΙ>θΓ&(ϋΓ ιηοΤιο η:ΐβΓ3•ςιΐ2ΐπι]ατ€η€$• ΙΙΚ 
Υ€ΐ&9 ραηίιί ίλπι ίηιβΓ Γβ ΗχΓϋά'.ιβίΰΐη, ^-τκιΓεοητιΐΓ, 
»τοί)οη6η(($ ηΒί Ββαιατη γίΐ3πι. Ρ1.ϋΤ. Κ«ραΐ3€Γ€2ΐ 
ι^ίΐαΓ ίΙΙβ, Γ<•η€^η(οιη «^τΐ9, ίτουτ Ιο];ιυ8 : Ηί 2ατ€ηι 
^ ^€άίΆ ίρ€ αΐηρί; ροίΙ<)α2Αι-Γ£Π^α?Γίηι ς1ίη'π3$ Γοιη- 
ϋιο ρο(Γ(ή28, ν€ηί3ητ]3ίη ^&νΓ ιη^Ιί ιτιαίε ιηοΓΠΐί. Μ£Κ• 
Νβ £3 ΓοΙΙίείιαδ, ό Ρΐιιιο ; αεε«ΓΓ3ΐιΐ*€πίιη ]&ιτι ιίΙ>ΐ ίΙ* 
)θί, ΰη^υΐοδ οτά'ιίΐζ. δαηΐ νίΓΟορΐηοΓ, ίίρτβπι. ΡΧ-ϋΤ. 
Ι)€(Γ»})6 : ίΙΙβ ν€ΓΟ Γ^Αϋβ τυΓΓιι$ 2<1ο1(κ:6θ5 ρΓΟ ίΰηϋ, 
4I^(!υ^^( (Ιπ^όΙοβ α/ίβραίιΐίηίίη. 

ΤΕΚΡδ. Υ1Γθ€αιΛ]ιιΛυηι ^, ό ΡΙητο, ηΐί <)αίβ€ΐη 
χ1 (π^ηία 3ηηο3 ο&ίαιη ιηοηαυπι «β^, 
Τ])α€Πΐαηι υαχο^χχ^τά ίΙΙηηί α1ΐΓ3 ιιοιι&^ίηι:ι («. ^•Μετ 
φάηη ΗοΗα^άΜτίαήι) ΛΟ\ιη€ νίτβΓβ ? ΡίυΤ. }αίΐίίΕ• 
ηιιιιη Γαοΰ^ ό Τ^^ρ6οη^ £ (^υΐιΐθΐη ίΙΙο ▼^ν^^»• ορ^^ι^ 
ΐι&ιηιιΐ€ΐη «ιηΐΐίοτυηι ήιονί. Τυ τετό βΐφβέΐ&ηι ΙήΒτο» 
ι^ι&γ^ΐη φα^ )Μ!Γ 0ΠΙΙΙ6 (€ΐηρα3 ίηδ(Κ^ηι ο«. Τ£ΙΙΡ$• 
Ν6ηΜ «Τϋοίπι οί)θΐ;Γαΐι αίητη ΓΜ)ΰΐη, λ ιιοο 2ΐηρ|τί[έ 

ΡΙ,ϋΤ. Νοτ&5 ί^Γ3-ΐ€ς6$, 6 ΤίΓρββη ; ϋπι^, «οπι 
Ίηκ>τί<|υί ηοπ αιηρϋύβ τβΐίΐ οτί ίϋήίιηβ α4 γοητΜΟίΐβιιΐ• 
Ψλτολ ν€Γά^ & ΝπίΟΓ» Ηοο 3ΐίΐ€Γ 0Γ€ϋηιιν1(• Τ£ΚΡ8^ 
Α(Χΐι1ο ί^ϋαΓ Ιιηηε Ρατϋαηί ά€ ΙηφφαοΑ οι^ίθ3^ο瀕 
ΟροηβΙ»! ζϊϊιτΐϊ Γειη οΓάίΓ.β <ιαο€ΐ3πιιηο€ΐο ββη ; ηεηφ^^ 
Γ^ηίοΓϋΐη ηίοτΐ ρηοΓετη, & ρο(( Ιιιιηο ^αίαιη^ιΐΰ νίχζΐ^ 
¥^€ί Γεευικϋ^πι ΐρΓαιη ; Τ6η τ(ΓΟ η€<}α2<|α2ΐιι ιοτ«ηϊ, 
η€^η€ ά^εΓβρίΐιιιη ίάο€ ▼ίνεΓβ, Η2ΐΐ€ηΐ€ίη ΐτ€» ίαηίύΜ 
ύζΐίΧ^% ^ίΐΐιιιε Γ^Η^ϋο», νίχ νίίίβηι^ιη, ςαβιυοΓ ί&ΐΒαΗ$ 
ΙηουπιΒ^ΐΚοιη^ ρΐ^ηυπι <)αί(1οηι ηιυοο ^νσ ^ι/ η&Γοιη, 
Ιίρρίΐϋίϋηέ νβΓΟ ^ΗΟ'οά θ€υ1θ8 ; ηίΐ Γυ^νο ]2ΐη ϋεηιίβο* 
ΐ£Γη• & α ]υν€ηίΙ)α3 ϋβπΓυιη ^ν^αηϊιηΕίαιη (ΐυ(κ1(33ηι 
(^ρυΙεΙίΓΰπι ; ηοη, ίη^αατη^ (φονίν'η Βηηύ νίνο'α^ ριιΐ* 
ΰΗεΓπιηοβ ν€ΓΟ & ιοΙ>ϋ(ΙίίΗιηο8 3ϋν6η6δ €ηιοπ• Ηοο 
«ηίιτι ξβ ^ί/15/ί ΡΙ^ίΓΜΙΝϋΜ ΚΕΡΙ,υΧυδ. Αυί, 
€I^^^(}υ6, οψοη^τ^ι ]υν£η6ί ΓαΓβ, αυ^ηϋο Γεηυιη υηοΓ» 
ςϋίΓ<ΐϋ€ Γιΐ ΓηοΓίΐυΓυδ, υΐ ηοη υ1ΐ03 ίπιβΓ» οοΐεποπί. 
Νυηο ν€ΓΟ οΜηεί \\\\χά ρΓον€Γΐ)ϋ, ΡΙαυβηιηι βφι Βο• 
^^οΛφη, ΡΙ.υΤ• Ηβε (μί^£ΐ», 6 1βτ^£«», £ιι&€ 

ιηαΐ€ο ηιιιΙ(ο ρηΐ(]€ηηι^ ^υπιπ ιίΐή νυΰ(υΓ— >νο5 Τ6ΓΟ ^ιιίά 
ραίΠ (ί. €, ^αά €αίέ/ά ψηοέί) £:ιαΰ(€ΐ•8 ορ'ώηί λΚΰπίβ, & 
νο/ηΐίί ΓΰήίΒαβ οπέί» ίη• Αάορήοηβιιι ίη(1ΐ]ςί(ί8, Γ(ίΓ€η(€β 
ϋοΓάειη (/. €. ϋι βτ^Μύία ^) ΙΜχϊίβ ί^ίκιΐΓ τίΓυπλ 
(ι, ί. ββίί ίΐ6ήάεη£) &6 ίιΓςΙβιη €ΐ«Αι(Ε (/. ύ•/αρΜ ί) 
^ηχ εήαιη Γβ• β( πια1(ί• 3υ€αθ(ϋίΕηια. Ν&πι ^υο-πιβ^ί^ 
οριαάβ νο8 ίΙΙοΛ πιοη, ϋό ιώα^ϊ» Γυ&τε ^ οιηοίΒαβ ιηοή 
νο9 &ηΐ6 ίΠθ3.' Νονλπι ΓπίΐΏ αθ8η£ΐΑΠΐ Η&ηο κη^ΐπ 
^x^02!^&ίι^3, &ηιι$ Αΐη«η(η «ο ί^η€'»« & ρΓΧοίρηό. £ 
ίϊηι οτΙμ : ρ&Γΰπιεβ γ^το/αηΐ τοΒ» Ιο^ιηαΒυϋδ••— 0^80• 
^υ^ιηι ηυΐή μτΛ €χ αοΐϋΐι», ίηι«11ίςεη(£$ «(Ιαιί^ηι νβίΐ* 
ηιιη Μ ΑΐηοΓϋ, «ιϋ ίοηέ 1ΐ3ώ€«ιηι 1ίΙ)0Γθ9, βρςιιηι Ιβ* 
ίη€η β €08 (κϋο Η&ΙΐϋΓβ, ηΐ & ίρϋ &ηΐ8<0Γ(8 Η»(>€&η(• 
Αι ίΐάηά^ 4"^ ^^^"^ ^^°^ Γ€Γ(1>201 βχςίαίι ^|^^<^^ιη Γαιικ 
ίη ΐ€{1&πΐ€η(ί8 ; ϋΐίιιβ νδΓΟ^ & ιι»(ιιπι, υΐ 3α(!ιιιη €ίΙ» 
ροιίυηιαΓ •ηιηίΙ>ιΐ8 : ίΙΗ ν^Γό, (ΙοΙογο οοηίβέ^ί, άΰηνίΐια» 
ίΙη(1ΰη( Λ £{ΙΡ5. ν^χζ Ηχο (ϋοίβ Ι-«-Ου&ηιυιιι η&- 

2α€ ηιβΟΓυιη <ΐ€νοΓ&νι( ΤΚυςΓίιυ< ^^/.(ϋΐηρ^Γ ιηοηΐυΓΟ 
ιηίΗβ» & 4ΐ>Μ()θ€αηαυ6 ίηίΓΟΠΌΠι, ΓτιΙχα9-(>€ΐηίΓ£Γη8, 
& ΓαΒοΓοοιίϋοβ ρβη€ΐΓ«ιί€ ^υΐάάαιη, ρ€ηο<1β•8ΐ(}ΐιν ρυΙΙαβ 
ίιηρϋτίβέΙηβ €Χ ονο ? Α(3(ό υ( εςο, ραηοβ εοαι <Ηΐ2ΐη• 
ρήιηηπι εοηΓΰϋπΓαΓυιη ÀÀΐηιπι« ρΙαηιπΑ α ιηίκΓίιη^ 
η€ «ιηιιΐί ηκ ιηοαίίΐε6η(ί& Γυρ€Γ&Γ€η(. £ι ρΐ€Γαιη^η€ 
)&€βΙ>»ιη ίηίόηιηΜ ρΓβ οαηβ» ^ηαηιβΓίίοι, & (Ιίίροιίϋΐβ 
βη^υΐιι. Η«€ ι^ίιιΐΓ (νΐ».) τίβϋηκ & οιΐΓβί, €χίϋ(βΓ6 
ηίΐιί οιυΓα ηιοηί»: ίΐΐο «υΐεπι, ρόίΐ^ιι&ιη-ιΐβ^ΐηΐι&ΐ 
(ΜΚνη ιηίΐιί οΓαιηι» Μύιηύίί ρτιφβ ΐΓτκΙ^οβ^ύπι Γβ• 
ρ€ΓιΚΓ. ΡΙ.υΤ Εη^Γ» 6 1 ΗιιΟΓήε ! νη^ ^υ(ίί£ιηέ| 
άίΐβίοβηδ Γιιηο], & <1βη^£ή8 ια]€» ; ης^ηβ ια ρτίαβ ηο• 
ΠΑή&,φΜηη ρΓ9ΐπιί&Γίϋ(ιΐί Α(1ιι1α(θΓ68 οιηηεβ. Τ£ΙΙΡ8• 
Ηοε €4ιιί<)€ηι» δ ΡΙιιιο, μΊαπι ιόϊΗι \αχά Γα&νίίΕιηιιιιι 
Φί^ £ €ΐΜτί&(ΐ€» πιθΓί€ΐαΓ-9Β<6 ΤΗιΐ€η(υη•. ΡυϋΤ• 
£οηο•Π$ αοίπιο, 6 ΤΓτρ£οη : η&ηι & ΡΗιάοή, & Μ^* 
Υ«ηιΗη8| & οιηηίηο οιηη€5 ρΓβΒΟβάβοι βιιιη, μμγ/μ' ρΓχ 
φ£$ €απ8• ΤΕΚΡ8• ΙλχΑο Η«€.— >νίτα8 άίΐκϋΕηιΐ, 
6 ΤΙΐΒοήις ! II 3 • ΟίΑίοουε ι 1 4 ΖεηορΙαηία &? ϋα11ίά€ηιίάα. 
Όΐλΐ,οσνβ XIV. Ζ^ηορίσπί£ (ί ΟαΙΓιΛίΛίΛί. 

Ζ£Ν. ^Ί'^ υ ν€ΓΟ» Α Ο^ΙίίΙϋΐηιάΰ, αυοπίθΐΐο πιοηαυι• 
Χ €8 Γ ΝόίΙί «αιίπι <|υοά «βο, οαπι βΙΤεπι 
Ι)ίαίχ ρΑΓϊΰΐυ», Γαβοεαιαβ Γυιη ρΐϋβ ]αί1ο (1^νοπυι$ ; 
2ά€η% οηιπα ιηίΐιί πτοηβοή. ΟΑίΙ. Α^^^Γ2Iη, 6 Ζβηο- 
ρ1ΐ2ηΐ2 : ηΐΰΐιιη ν€Γ6 (/. λ ητΑΐ ηιοΓί) (\χ\χ ίπορίη&ίαιη 
ααί<1(1<ιιη. Ναπι ηόίΐί & (α ΓοΓίϊιη Γϋηθπι ίΙΙυιη Ριοεο* 
^οΓυιη. ΖΕΝ. ΙΠΟπιπε οΓΒαιη, (ϋνίτ€ΐη ίΠυιη, ευτη- 
οηο ηονί (ε ρΙίΓοιη^αβ νβΓΓ^κεπι ? ^Αι.. ΙΗυτη ϊρ- 
ίυιη ΓβιηρτΓ οοΐείχιπι, ρΓΟποίιιεηδ ηΐΒίηια ίίηη ηιοπ€υ- 
ηιπ), πΐΰ ΙιχΓεοΙβ : ρο&(]α2ΐτη ν^Γο τεδ ρΓθ(ΓαέΙ;ι-€ίΙ ίο 
Ιοη^ίίΕπιαη), & ίεηβχ υΙίΓα ΤίιΗοηαπι (/.^^. ΤίίΒϋνί 
άνηοι) τίζ€Γ&^ ίονεπί εοπιρΰηθί&πΒίη ^αβικίαπι τίαιη 
)ι4 1)2ΕΓε()κ&ί€Π]. ΜΰΓεαιυδ οηίπι τ^οΰπαιη. ρ^ίΓα^Α 
ροοίΙΙαιοη, ιι/ ΠπιαΙ ϋ((}αε Ρΐ0Εθ<]οηι$ ροΓεεΓβι ^νΐ^/ 
Ι>ί1)€η(}ϋη) (^ϊΜι νζτ6 3ΐ>απ(1ε) /ιτ^τι /7/τ, ίη|(.έΙο ίη ε^Η- 
εειη ϊϊϊ^τάοοκ Φίηο, }ι&1>εΓ€ΐ ί(3ετη ρ^ΓΑίαιη, & (ί&Γε( ει• 
δι νεΓθ ΓβοοΓεί 1)οε, ^υπινί ιηε (1ίιηί«ιΐΓ0ίη εαιη 1ί!>εηιτη• 
2ΕΝ. Οϋίίί ετ^ο ΓίίΛιιπι ε& ? ΥΜ^πδ βηΐίτι π2ΓΓ3ΐ0Γα$ 
*οαί(3<)Αηι ΡγογΓη5 ίπορίη&πίΓη. ΟΛϋ.. Ρο{1(]ΐι&Γη ΪΓ^ί^υΰ 
Ιοιί γεηί^Γηιΐδ α/ί εαηατη^ ρηεΓ ΗαΒεηβ 3£ΐπι (}ιιο ροευΐι. 
^)^^ίι^ίι, δΙιεΓυπι αυίθειη Ρτοεο(!θΓθ,οοηιίηεό8 ^εηεηυπι, 
ΑΗεηιπι τεΓΟ πιίΐιι, ίαπι εΓΓΟίέ-ε^ρΐυ•» ηείείο (]ΰοττ)θ(!θ9 
(Ιεάίι ί*3η^ νεηεηυηι (ηίΐιί, ηοη• τεηεηαΐυπι τεπό Ρτοεο- 
<ΙθΓθ. Όείηεερβ ίΙΙε ^υκίεπι 1>ίΒ^Ι>3ΐ ; ε^ο τεπό Π»- 
ιίιη ροΓΓε^ιη 3(ΐΓηο(Ιυηι ]ίΐειιι\ Γορροΐιΐυυπι ρΓο ιΗο 

'€Λ<5ανεΓ. ^Οοϊά Ηθ£? ΙΙΐ<ίέΓοε, ό Ζεη(•ρΗϊΠία ? 

'ΑΚ(|ηί ηοη οροηει ίτπθεΓε γίηιιη ΓοίΙαΙεπι ΖΕΝ. 
ΟηΓ ηοη ? .ΡΑίΓΐ3δ-ε5 εηιιη Ιερϊάλ (ι. λ Λ^ιΛ) Λ ΟαΙΗ• 
€ΐ€Π)Ί(!£. Οπ1(ϊ αατεηι ^ά Ηχο άΐοηί ίεπεχ ? ^'Λΐ.• 
ΡγΙπιο οΗΪίΙεαλ ρετίατ1)3ΐιΐ5-είΙ 9ί4. τ6τλ ίπιρΓ(!>τίίΚί»• 
Ώείο^Ιε ΊηιείΗ2εη5, ορίηοΓ, ^αοά ί&έ1υηι•ε(1, ηίιι β: 
ίρί*ε €α ςιΐ39τ'()οεί1}<(ΓθΓ ^εοετλΓ. ΖΕΝ. Αι ηοη οροηυίι 
Λ Λνεπίβε ίη οοηηρεηίΙίδτίΗπι ίί!3ίη τϊ&πι. ΗΛΓζά^α$ 
εηίΓη ο1>νεηίΓε( ήΒί <υιϋ^ τία υιιΙ^απ, εκβ εβνι ρ^αίο 

ΙλΓάίΟΓ. Ι)ΐΑΙ.Οθν8 ΒΐΑΐ.0€ν8 XV. Οηηηοη'α ^ ΒαπιαΐρρΙ. 

ΟΝΕΜ.ΤΤΟΟ /)^ ί11υ(1 ρτον^Γΐϊϋ, Ηϊηηυΐυί άζχχΜ 

Οη^ιηοη > ΟΝΕΜ. Κοβ»8, <5υΜ ίίοηΐ3ςΗ€Γ ? Ιηνίιΐ]« 

^1103 νο1ίΙ)ίΐπι.ίιτ)ρΓίιηί8 ροίΗιί^Γβ ίη€Λ• Ο^Μ. Ουο- 
ιηοάο Ηοο «νίηίι ? ΟΝΙ: Μ. ΟοΙεΗδίη ΗΰΓΓηοΙβαιη 
ϋΐοηι ΟΓΟΓίυδ ί1ίνίΐ€ΐη, δΠίΗν Ηδ-οίΓβηιβϊη, ΓϋΒΐΏΟΠΰπι 
(/. €. ίπιηίΐη€η{( ίΐνι ηιοτίε) & ίΐΐβ ηοη ίΙ1ίΙ)βηΐ6Γ »(1πιί(- 
16Ηλι οΛοίϋΐΏ ηκαη Ί'αηι νίΓαιη βίΐ ιηίΗί Ηοο βϊΫιίΓη 
ίΛ/^ αβα €ίΠ? ίΠυΐϋΓη, πί^ηιρ^^ ίη Ιιιο€Πΐ ρΓθί(ΡΓΓ€ ιγΛλ- 
πκηιαηη, ίη ^αο Γ^Ικ^οεΓίΓη ϋΐί ιπ^α οιώπιΆ] υι & ίΐΐε 

ίβίΐοΓ^// ίΙΙβ ? ι ΝΙιΜ. Νβ ηονί €|ΐιί€!€ηι ςυί<1 ί5βθ 
ίρί€. (^^ϊρίη ίη τ^Ωπαι^ηιο Γυο. Ι^ΟΗΐιι^ιηΓιιΒίιόπιοΓ- 
(υιΐ3 Γϋΐΐ), χ&^ο ίη-ηΐ€ ΐΙΙίίρΤο ; & ηυηε ΡΙϋπηοΙβαβ Ηα- 
^βχ IΠ^», <[|ί4|•'ΐιιριΐι$ ςιπίρΐΗπι ε|υΙ »ΐΜ-|ρϋ€πι €χΊζηι Ηλ- 
ηιοιη (ίίρι ^ίΰ^: ϋΛΜ•. ΝοΛ ΓοΙοπ) Ιαιηίίηι ϊί φαπι^ 
ί<^ά & ίρίυτϊι' ΐ€ ρίΓςΛίοΓοηι : ιίΗ-ιιΐ οοηιπίΐεηίϋηι ίΐΓ03ΐ€- 
η8 οοηίΓα ίδτρΓιιιιι.' ^ΝΕΜ. ΥίίΙδΟΓ ίΐο /£^ι^• 

'ΡΙΟΓΟ Ι^ίΐΠΓ. 

ΟίΔΐ^οσυβ XVI, ^&α^οηώ ^ ΜίηυηΙ. 

€ΗΑΙΙ• ^ υ<1ίιβ <5ποηιθ€!ο γ€8 νε^Γδε^ ΙΐδΒεηι. 

ϊκινίοιι!», & ρίίίΐυίι υηοίίφι^ ; &, β ίηοΙίπΛνϋΐΊΐ ίη αί- 
τ^Γΐιηαιτι /λ/μϊ, ΓαΙ^νςΓΓίΐ ρίΓΪΒίι. Υοβ νεΓόΐΗΠΓί-ηϊΐϋή 
βπιυΐ νβήίιίβ, 'ρΙιΐΓίίρ» ηοϊΓ^υε »βΓ*ίΓ6ηΐ68. !^ΐ ί^ίιυΓ ςιιυι 
ΙιίΓοί €οηΓο€πϋ€ηιί8, ν^ΓίΟΓ η^ ροίίρα ροε'ηίϊυβπι-νοί, 
ΙιρΓ«ςίρπ6,<^νιοΐ4υοιηΛΓ(ϋ ηοηοίΗδ ρ<;ηπ. ΜΟΚΤυΐ. 
~ ΟιιΙΗ ΐβΐηΐΓ /ιις|<ητ€$ (υ^β ηανί^^Ι^ίηΐΗδ ? ΟΗΑΚ• Ι)ί• 
Όαηι «£0 τοίιίδ. Νπ€!ο8 οοηΓς^ηιΙβΓβ οροπβΓ, ΓεΙίέΙίβ 
ίη .ΙίΐΐΟΓί ΓϋροΓ^αΙδ ίιίΓοί οιηηιΒνΐδ ; τΐχ ^ιςηίιη τ€ΐ Πα 
.ρ&νί§ίιιπι νο8 0Ερί«. — ΤΐΙ>ί νειό, ό ΜίΓίϋΠ, ^\^χχ 
\τ\χ πΰΓηίηεπι ροίΐΗλο ΓίτοίρεΓβ, (]ΐή ηνιΗΝϋδ ηοη ΓιιβΓίκ, 
ί^ 8ΐ>|€€βηί, υί <1ίχί, ΓυρεΙΙοΛΐΙεηί. 8τΗη8 νΟΓΟ 3<ί 
'ί^^\ζνΛ <1ίβηοί€€*, & ΓΡοίρ^ εοβ, ηϋ(1ο$ οοοίοεηίΐβίε οο- 
{«Μ. μΕΚ. Βςης (1ίςι$ : ΕΚ^αβ ίτα Αςί€ηιυδ.-.-Ει 1 6 ΟΙίαΓοηίίί (^ Μ^ηΐέπΊ. 

^αΊΓαιιη 6(1 (ιίε ρπιηυβ ? Μ£Ν. Μβηιρρυι >βθ• Αΐ: 
€€€€, 6 ΜεΓοαπ, ρβη πιβ» & Β&ευΐιιττι ρΓθ3βΛα-Γϋηι ίη 
]&ευηι ; λ( (ηΓυπι-ρ»ΐΙίαιη ηοη αηυΐι, Γ€<5^έ Γ^ιείβη». 
Μ&Κ. ΟοηΓοοηοΙβ, 6 Μβηίρρί, νίΓ ορήιηε, & ρπιηιιιη 
θ€ειιρ3(ο Ιοευιη ίη εχεςΙΓο 3υχια ξυΒεΓη3ΐ0Γ€ηι, υι οΒ- 
Γ6Γν68 οηοηδδ, — ΡυΙοΗΓΓνβΓόΗίοςαίΓηαπιείΙ ? ΟΉΑΚ. 
Οϊϊίτηίθ\2ίυ^/ντη Λνηάϊ)Ί\Ί$ι]]^ Μβ^ΗτεηΠβ, ευία8 οΓουΙατη 
6ΓΛί (/'. ^. αβΊηιαΙαίίΐΓ) «ΙεηϊΟΓϋΠΐ €ΐι;ρΓϋΐιι ΜΕ Κ.. 
£χυε ίβίΐιΐΓ ρυ(οΙιπΓα(1ίη€ηι, & ΥΔλκ εητη ίρ(ΐ$ οίουΐίδι 
.& εοιη&ηι ρΓοΙίχλπι ξα ς^ηαΓυηι ΓυΙ)0Γ6ηι, & ςαιειη (ο- 
Ι9ΙΙΙΙ Β^ηο Ϊι;ι1χΐ, ΓαεείοέΙυ» €8. ]ϋπι εοηΓεεηεΙΰ. Ηχο 
τετό ρϋΓρυτά & (ϋ^ιΗ^ιΠϋΚ ίηίίνίΜψ ΐΓαεαΙβηιαβ Ιιίο Ι 
ααίι, ίπ^ααιη^ «8 ία? Ι^ΑΜΡ. ΐΛπϊψίζ)\\ι^% βιη €^ο^ 
Οείοοηιηι ΐ7''^(^()^'• Μ£11 Οιιιά 6Γ|^ο, 6 ί.&ιηριε£ΰ, 
Α<1^(9πι•ιηυΙ»ςβΓ€ηδ• 1«ΑΜ)*. ^υ1^ (ί. ^ ^ηοιλο<1ο) 
€Γςθ| 6 Μ«ιεΰπ• <1(^ε6Γοι νίηιτη ιγΓΑπηυπι ηυ(1υιη ν^• 
ηΪΓ6 ? Μ£Κ. Ν€ςυ2(]υ3ΐη• Γηπο ιγΓίΐηηυηι, ί^ά ιη•Γ- 
ιηυιη ροηόβ : (|υ&Γ6 εχυί(ο 1>«ε. Ι^ΑΜΡ £ε€6 ιΑ» 
βΐ^^ββ» ίαοϊ (ϋτιηβ Μ£Κ. Α1>)ί€€, 6 Ι«;ιηιρίε!ΐ6, & 
32^αηιί»ιη, & ΓαίΙυιη ; η;ιιη 1>Λ€ί€€ητη ίΐπΐϋΙ-ίραίΙεοιίΑ 
£Γ&ν3ΐ>αηΐ ηΑνί]ξΐυιη. ΙιΑΜΡ. Α(-τ€γΟ Αηε ηΐ€ ΗαΙ)€Γ€ 
αί3(ΐ6Πΐα & οΗΙίΐτηνΗβιη. Μ£Κ. Ν6^ιΐ3<]υΑπα, Μ ϋο• 
ροηβ & Ηβεο. ί.ΛΜΡ. ΕίΙο• Οαίϋ ρΐ9Εΐ€Γβ&? Οβρο- 
ίοί €ηίτη 0111013, υι τί(1ε8. ΜΕΚ. €ηΐ€ΓβΙίΐΑ(?πι €!ί2ΐη, 
& 211)61)113111, & ΙηΓοΙβπιίΗπι, & ΐΓ3θοη(Ιί3ηι : Ηχεααο•. 
σιΐ€ (Ιβροηι^σ. Ι.ΛΜΡ. ££μ ιί!» ιιακίαβ Γαιϊΐ• Μ£Κ.• 
]^τη ερηΓι ετκΐθ — Οαίβ νβΓΟ (β τϋ ΟΓ^ίΓϋΐ & ο»ΓηοΓϋ3 ? 
ΌΛΜ. Ό3ΐη3ίΐ38 3(]ιΐ€(8: Μ£Κ. Εΐηιιι \ ΐώιη φ 
▼ίά6η8. Νονί €(€ηίηι χ^^ &ρ€ ςοηΓρίεϋΐιιβ ίη ρπΙβεΑΓίβ• 
ΒΑΜ. 1(3, 6 ΜβΓοιιη : Μ Γΰορ^ ηιβ ΐιο<Ιϋΐη. Μ£Κ. 
Ν€€]α39α&πι ηιι^υιη, όΙ>οη6, ι</2»ο/^αΐ€ΐιιη(ΐ3(υιη(;ιιιι- 
ιηυ1(3 ε3Γη€ : (}ιι3Γ€ εχηβ ϋΐαοι» ^οοηίΑΐη ΓαΙ>ιη€Γ^6» 
ί<:3ρΗ3ΐη9 ίπιροο€η8 άΧχ^χχχϊλ (απυ^πι ρϋάβιη. ν^Γυιη 
&1>]ίθ€ & €θΓοη38 Η^Γοβ & ρηβοοηίλ. ΟΑΜ. έε€€ (ϊΙμ 
Τ€-τ€Γ^ ηο^υβ ίαιη, ϋ( τί(ΐ€8,& ρ3Γ-ροη(ΐ€Τ€ €βΕ(€η8 ιηοΓ• 
1018. ΜΕΗ. Ι» ιηβϋιΐδ ^β^ /^ΐ€?€ηι €ίΚηη• ^ιΐΑΓβ]^!!! 
!η^Γ€€!&Γΰ.— £( (υ, 6 Ογηιο, άζψ>^χ\% άν/ίί\\%^ & ιηοΐ- 
Ιί(ΐ€, & Ιιιχιι ίηΓαρ€Γ» ηεο ροΓίλίο ν6ίΙίιη€αηι(6ριιΙο1ιπμ 
|]3, ηεςυϋ (1ί{ηί(3(€3 πΐ33οΓυη). Κ6ΐίη<)ΐιβ ν€ΐό & ςο•, 
ίιυ8, & ςΐοήλπ), &» 6 €|υ3η(Ιο οίτίΐαβ ρτβκοηίο ρπο• 
ιηυΐ£3τίι ΐ€ ηίιηίηιηι ΙχηβΕο^ιίΒι & ΑαίΙηιηΜη ΐηΓοΓίρ• 

ΐ1θβϋ8 } ηιΐι^πυηι ίΰρύΙεΗιαηι ; ηαι^η & Η^ο ίη•ιηΰΠ)οη&ιη Γ€?ο- 
^2Xά ^Γ&νπηι €Κ.Α ί'. ΙητίκΛ» ςβηρ, 3Β)ί€ί»ηι ΐλτηβο• 
Οϋί<1 «ΠΙΠΙ ΐ^ςΛΛϊπ ? ΜΕΚ. ΡϋραΙ ίυ νβΓΟ ιπηβίοβ 
^ι<1 /ί^/νίβ ? Αοί ^υιάροΓΐ38 ι/ορΗδεάπι Ηοο ? ΟΚ.ΑΤ• 

(^Ιΐίλ νί€Ϊ, 6 ΜΰΓ€ΟΠ, ρΓ«€]&Γ&8- Ρ£8^€βτ, &'€ίνίΐ&< 

ιΐ]€ ΗοπϋίΙβτίι. Μ£Κ.. ΚΰΙιηφ]^ (ΓορΗβ^αιη ίϋ ι&γγ& ; 
ρ^χ €01» ΰβ αρυί} ίαίβΐΌβ» & ηϊΗιΙ ορη5-€Π( &Γϊι>ΐ8 -— 
ΟπίΓπϋΐη νβίο.τίΐ Ηίο βχ ΗαΒϊιιι ^ ^^πνίβ, & ί»ίΙαοίβ^ 
ίε-οβΓίΐηβ ; ΗίεΓυΒίΑϋΒ {ϋρ€Γ€ί1ϋ8, Μνο'ιη εοη8 /ο/ι/^, Ηί€ 
ρΓοΓιΧΑΟ) <ΐ€ΐηίΐϊ€ΐΐ8 \Λν\Λΐίϊ ? Ι^ΕΝ. ΡΗί1οΓορΗβ3 ^υί Α 
ρίϋίη^ ό ΜβΓΰαπ, νίρτχ/βίεΝ ; Γ«1 ρόιίΙ^β ^^. /. ΙΤ€ 
^ΗτΑ) ρΓ3ίίίΙίςί&(οτ,' & ρΓΐΜΐβίοΙ-απ) 6^ίοα€ Γ6Γ€Γ(α8 ι 
^υ&ρΓθρΐ£Γ <Ιοηιΐ(1ηο & Ιινης, τί<}6Βί8 (οίιη ηκιΐΐλ & 
η^ΙεϋΐΑ Γα^ τ^Αϋ ^ΰοιιΗ^ Μ£Κ. Όεροη« ΐβ ρτίιπ& 
ΙίλΜίμηι; (]«ηϋ€ Ιιβο οιηΒί»•-*«0 3ίϋρή€ί ; ^(ΐΑΒίλαι 

ιΐαοΰπι, ^ ίιηιη£ΐη•βΓοή&ιή & φΐ«ίΗοιΐ€• ΐΙαΒίλ»» Η η^ 
. ΜΟΟΪΕ ΙρίηοίΕ* & ^<}^ύχνοίίϊ% ρεΓρΙβχ&» ?..β€<! & τίΐ!» 
βαπι !&1κ>τ€]η ν^ΐάο ηιαίιαίη» & (1«ΗΓ&ιή6ΐΜί ηοο ρϋηΗ6^ 
* οιΐ£889 ι& ιηιηηΐπίΓαιη (ϋΓ(ΐηί(Ιιιοη€ΐη : Ιιλο^ ρέΓ ^ο» 
9€ΐη, & «υηιιη Ιιόο• & τοΙαρίιιοΓιιιη-ά^ΓϋέΙοιηί & ίιη* 
ραάοαιήιη» & ίηειιικίηιχι, & ά^Ηα^β, & ιηοΠί^ί€ΐιι ι 
ηοα «ηία ^^4^^ «ιε Ιμ^ικ, 6(β €& β«ΐ(ίίθ80 οα:υ1ΐ£$» ΒβΦ 
ροη« &»ΐ£πι 6 ιηεικΙααΑ, &]λ^η(ίΜη, &ορίηίοιΐΜΐ| 
Ιβ ^9λ «Ιϋβ ηκϋοτεαι. Οβοά, ^\ (ιαΒβιι» Ιιβκ οφοά 
€οηΓε€ηι]38, ()υ« ^αίιΐ(}α&^οΐΑ•Γ€ΐηοτ&πι•ιι»νίλΐ€ 0(ρ6« 
ιη ? ΡΗ1£•. ρ^ροηο ί^^ίιιΐΓ €3, ((αοαπιηι ιια 3υΙ>£8• 
ΜΕΝ. 8ο<1 ά&ρρίΜΐ, 6 ΜβΓειίΓΪ, Κ&ης ίηΓοροΓ Β&γΙ»!!)» 
|(Γ3νϋΐηχ}ΐιε & ΙιϊγΙΙιυ&ιιι, ηΐ τίβ€9. Ριϋ Γυηι ηίηαηιη) 
<|ΐ]ίη^ιΐ€, 9ί1 ιηίοίιηϋΐη. ΜΕΚ. Κβ^έ άίοίβ ; χίβροηβ 
& Η&άε. ΡΗΙΙ*. £ι (^υίΓηλπα «πκοπΓογ ? Μ&Κ. Μ«* 
ηί)Η)α$ Ιιιο, 3€0«ρ(1 η^αρ^^οηιπι Γβοαη, 8ΐ>Γαη<ΐ€ΐ «^ηΐι 
ΓΰΛΐΛ υΓα8/τ9 ερίΰο'ρο, ί. λ ίηηιά νήν. ΜΕΝ. Νβ• 
^υβηααιη» 6 Μβτεοπ, ϋεά όζ αιΊΚι Γατ&ηι, Ηοο ϋηίιη 
#ην ιτίΑ^ίδ Γκϋ€ϋΙαιη. ΜΕΚ. 8ηίΚαι Γοουηβ. £υ§6 ! 
οαηε βηίιη βχΗίΒυιίΙί ίαιη ΗαπιπηίοΓ^ιη, ;ιυί€Γ€ηδ 6)υ8 
ΚίΓαπυαι ίοίΥθΓ€πη. ΜΕΝ. Υίη' ρηυΐυΐυιη 3υΓ€Γ<ιηι & 
ώ Γυρ6π:ί1ϋ8? Μ£Κ. Μ^ιχίηιέ. &υί)υΗι ϋηίιη Ηακο Αι* 
ρ«Γ ητοηκιη, ο^βΓ^ηι ί^ίρΓιιιη» ν^Γοίο (^υκιη οΒ Γ<^ιη• 
<^ή<) Ιιοο ι Εύ»Λ Ι»ε1ΐΓ^ιη«ΐΓί8> 6 Γε£ίο1^«• & ζό ϊ^ΜΛΪ^τα €χρ3Τ(ί(:ί5 ? €οηίοοη<!€ ίςίιαΓ. ΜΕΝ. ΗβΒΰΐ οηοιη 
3<ΙΗυε ^πινίίϋπΐϋΐιι ΓιτΒ βχίΙΓ^. Μ£Κ. Οαίθ, 6 Μβ- 
ηίρρ€? ΜΕΝ. ΑθυίΛΐίοηριη, οΜϋΓουπ,-Λρρπιηέ υιί- 
Ιβιη €1 ίη ?ίϊ2. ΡΗΙΙ.. Ε)€ροη«€Γβθ& ιυ, 6 Μεηΐρ- 
ρε, ΙίΙ)€η3(επι, & Ιθ€ΐυ€η(ϋ 6ιηρ1ί€Ϊ!2<€ΐη. &*:ϋίΐεη(&- 
"Ιβιη, & Π)3£η3ηίτηίΐ3ΐ€πΐ9 « πΓυπι Ίύηε ΓοΙϋ3 ϊΗο- 
ταιη η(ΐ€$ ? ΜΕΚ. Ν€(]υ3<]υ3ΐη : ί^Α Γεηηε Ηχο, Ιενία 
εαιη-ίϊη(, & ναΜϋ ροτίαια ί^ΰίΐίβ, & 2(3 Ο2?ί£3ΐίοη€πι 
υΐιΊΪΗ. — Ει (υ, ό γΗ€Τογ, (ΐΓροηβ ιαοταιό νϋΓΒοΓοπι ατ- 
€θίήοη€ΐη ρ^τρ^ιαβαι, & αηικΙιεΓϋΒ, & 3(]χ<)ΐΐ3ΐίοηε5, 
Ιε ρ€πο(Ιθ8, ^ ΒϋΓΪηηΓιηοβ, & ύ\Ά τ€Γΐκ>ηιιη ροη(ΐ€Γ2• 
ΚΗΕΤ. ΕίΙο;.(ΰΰ€, (Ιΰροηο. ΜΕΚ. Β€η«ΡΜ^Ι>€(• 
Οα^^β Γοίγβ Γϋΐίη2€ο]2, ιοΙΙ^ιηυ» Γολίβιη, .ΓαΙ)€πϋΐ2ΐϋΓ 
λίκτΗοπι, €χρ2η(1β ▼«Ιυιη, <ϋπ^ΰ, 6 ροπήΟΓ* οίλταπι• 

ηιίβ, 6 τ^ηι ? Ει ρπκαραβ, ηι ρΗϊΙοΓορΗϋ, (^αί ηυρ€Τ 
1ροΙκΐ(α3•#/ ΙκιγΙμ ? ΡΗΙΙ». Οα»9 ό Μ^Γεαιί, ρυΐ^ώη 
•ϋίιιηιη «ίΤϋ πηπιΟΓηϋΰπι. Μ&Ν. ΜβοηιοΓ ; αΙια €(€• 
ηΙιητΙίΙϋΐκαΓ «αηΐ€θηιήίΙιΐΓ€. Μ£Κ• Ουνη^ιπ ? Μ£Ν• . 
ΟνόίΙ οοη βιηρΙΗΐΒ ο<κικΐ3 ορίραΓ^ι εοΕοοΒή, οε^ύβ οοο•'. 
10 £χίβη3 όζχη οιηοΓβ, & αιρικ ρβ^ΐίο αΓϋοητοΙνΰοι* 
ΙοΑγ&Βιι ρΓοίΙίΒαΐΑ ίη 0Γ(>€ηι (ί. «. νη^φιέ) & ιχΐ3αΐ€ 
ύεείρίβηβ ]υν6'ηΓ8 ηοη &εαρίετ ρΰευΒίαιη ρτοριβΓ ρΗιΙο• 
ΓορΗίίΐη. Η«€ ίΐΐί χίοΐεηι. ΡΗΙΙ.. Τα ΤΓτό, ό Μϋ- 
ϋίρρε, ηόηορ ^ΓΑΥ^ηβ ^υοάβί ιηοποοβ ? ΜΕΝ. Ουο^ 
ιηΩ(1ο, €|ΐιί ίείΗοΑνί 9^ ιηοπβιη, ηβιηίηβ νο€&ηΐ€ ?— 
8εά ίήΤ€Γ ί€ΐιιιοη€8 ηοβτοί^ ηόηηβ εΙ^παοΓ λΐί^ίβ λίκϋ• 
ΐυΓ, ιιυβΠ <ηοοηιη<^αηι α (ογγ^ τοείΓΰΓΑΠίίυιη. ΜΕΚ.• 
£(13111, ό Μ^η^ρμ^ ; ηοη 3υ^^η) αΙ> ιιοο Ιθ€σ ; Μί αΐη 
Γ^ηέ, ^ο^ν«η^€ηι^8 3(1^οη^^οη€Π1, η^!^η( οηιηί$, οΙ>ΐ60• 
Ιϋΐί ρΓορΐ€Γ ΙιΑίηρίεΗί πιοηεπ), & ιιχογ €]υ3 υη(]ί^υ€• 
ρΓ«Π)ίΐ!2Γ 3 π)υΙί«πΒυ5, & ρο6ΓυΙί ε}ιιι ηυρ€Γ η3ΐί, & 
ϋΐί, Ιηηηαηι^ ίιπιϋίΐ€Γ οΒηιυηΐυΓ ρίαππιίβ Ι^ρίίϋΒιιβ & 
ρυϋπ3. Αϋί τ^γο Ιααϋαηί ΌίορΗΑηίαηι ΓΗειοΓϋπι δΐ• 
Γγοηρ, Γβοίί3ηίΓπι ίυη€ΐ>Γ€8 θΓ3άοη€3 ίο Οπκοηβηι Ηϋπο. 
Εγ, ρβΓ }ον?ηι, ΡαηΐίίΓιαε ηι«βΓ €]ϋΐ3ηΒ ιηςρρίΛΐ υη» 
ςιΐΓΠ πι υ Ι ίβη 1)113 Ιππιρηι^ηοη^πι ίη ΌΛηΐ3(Ϊ3Πΐ— Νεπϊο 
ν€ΓΟ, 6 Μίπίρρς, ίΰ ΗγΟοι ; ίοΐυδ βηΐηι ]306δ ίη ΓΓϋη- 
φΐϋΐο. ΜΕΝ. Ν<:ς|ϋ3ςιιαηι Ηα γ€5 ΙκιΒβί ; Γεοί ρ3ΐι1ό 
ροίΐ 3υ(1ί€δ 03ηε8 ΙυίΙυοΓιίΕιηέ υΙυΐ3ηΐ68 ρΓορίδΓ η)£, & 
οοτνοζ 3ΐί8 ρΐίέηο^ηιεδ, ςαηι £οητ€ηί€ηΐ€3^6. Γ^ρ^1^^η^. 

ΜΕΚ. - €ναίαΐ5 & Ώιοξδίώ. 1 9 

ΜΕΚ. Γοηίδ ς3, 6 Μεηίρρβ — 8€ο1, <]υϋΐτι ι\ο%]άίη 
ΐΓΗηδί^ϋΐανίηιυβ, νο5 <}ϋί(]εηί ρΓθ06(ΐ€ηΐ€8 ν^&^,'\\\2ίνίά^, 
αΙ)ίΐϋ Εΐΐ ΐΓίΗυπΗί. Ε^ο νετό & ροηίιοΓ <ι]ίθ8 λΐΐλΐϋΐη- 

ί|)ΐηΐϋ8. ΜΕΝ. ΡΓοί|»€ΐο ηΗν^^;ιι&, ό .ν»βΓ0ΐιη. 

Ριο^εΗίίΐιυιΐΓ & ηοδ — Οα^Γβ βιίλίρηϋπα ευηθ:&ιρίηί ? 

ηβπ,^β^ ΓΟΐίΐ» & ναΐια» €8, & £ιχ&• ΥίΧΛ νοιό ςμ]αΓ^μο 

ΒίΑΐ,οουβ XVII. ΟΓαΜίί^ ΏΙο^^ηα. 

χ\| ▼ίτ€ΐη» ϋίαιη ρΐΌΓίοβ (Ιίνήΰπι, ίΙΙιιηι « 
Οοηηιλο ; ϋίαπι ροίΙΐθ€η((;ιη πΐϋΐυι» η2Τ68 οο(ΓΑΠλ$,ι < 
ευ]ϋ8 οοηίοΙίΓΪηηβ ΑήΚϋίΐ», & ίρΓβ ορυ)€η(\ι», ΓοΙβΙ)^^ 
<ϋ^ίαΓ€ ΗϋΐηΟΓκυιη ίΙΙυά, /#ΐί/ /ο//^ ηβ^ βΛί €^6 ί€ ^^ 
0100 Ου]»» τη ς&αβ, 6 ΟΓ&κβ^ εοΙ^Ικαιι Γβ ιηυΐαό ί 
ΟΚΑ Τ. ΗκΓ^ιΙΚΑΐίδε&υΓ^αΐβΓ^ιι^^ ([υυιη•€{Γ(;ηι ορβςνί, 
£ι ίη Ιυςςπ) ρΓοΓίίΓβόαηι (βί(Αΐιΐ6ηια;.ΜαΕ^π€ΐιυ8 ςιιί• 
ιΙϋΐΒ Γ€ΐίο(]υ€η$ Αιίί^ΰΑΐη (Ιαιηίοαπι ΓιιΟΓυιη οπιηήιιη» ίϊ 

ς^ρτΐΐΐ8•ωθÀÀ(Ι1Γ | Λ^^ίι^Α8 ΥΟΓΟ ΜφγΪοΙμΠΙ^ ,β 1^ 

^ήβΗϋ ρτίοΓ αΙ)ίΓ€(• ΗβΕο Γ3η€ ί^Γίρια ΓΐΜηιηι 11Η 
▼€ΓΟ ΓοΙβ^ηι Γ( πιυιοο^ Αιρ€ΓΑηι«Ι αίίτ αΐί^βιη ^άα- 
Ιαιιοη^. £ι νί»ι«8 οοιηββϋηκ.^ Γιιΐιΐίμιη» (}?€ 2ΐ6 αΑηβ» 
£ν( » Γοπιηϋ•» ιι( Οιακίχοηιιη 6}ϋ } η^ζ/ο/αηι ί/ΰ» Γΰ^ 
^ Ρ3ΤΐΗίϋ9 ίρΓ€€οη€€(!€6«ιι νϊΑοηαηι ηιιησ (|ΐιί£ΐΑΐιι Αήτ 
Α€«, ηιιηο νκΓό ΜαποΙιο $ &]αο€€8 ίηΰΚη^Ικιηι ηκκΙό 
^ιικίφίη ίη Ιιοηο, πιο<}ό ν^τόίη ϋίαιη. ϋΙΟΟ. ΟαίΓ• 
ηζίύ Ι^ϋϋΓ ό Ογ81«8, ίυίι βνεοιυβ ? Ε/ί βηίιη «α(ϋιιι 
άι^ηυπι. ΟΚ ΑΤ• Μοπϋΐ Γαηι αιπίκ) «(κΐϋπι όκ ; Ηχ- 
Γ€3ίΐ3ΐ€8 ν€ΓΟ Γ£<Ι!βηιιιι ζά. £αοοιηίιίηι & Ί ΗπιΑςΙΰοι» 
&ιη6θ8 ί/ίοηίΛ ςο^&ιαβ* ηώ υη^αΑΠ)^-ν8ΐίΙ)ΐΐ8•ρΓ8Β(Ιί^ 
Γ€€ηΐ68 Ηχο ί(» ίο?€• //Α' €ηίπι {ΑίατΗΐϋΐ /'άί, Ιί ^ίη• 
β^Μ) η&?ίβΑθΜ8 « 5ί€]τοης ίη ΟϊγγΗ&ιι]» (ί^Ι^ιρί^ί οΜι• 

Ϊυο οΰοαΓ^η^ββ ' αΓ€Α ιηβ(ϋαιη ενίΓαπι ΓυΒν^Γίΐ Α]ηι« 
)Ι0Ο. Βϋοέ ί€εΰηιη( /ί. λ ίο€Μ€ΗίΙ(ν€ηΛί)* Νο• 
νβΓάι. εαπα βΓ2ΐηιΐ8 ίη τί», οο^ίΐϊΒαπιυ» ηΙΙ ι^ΐβ α1(€Γτ 
<1β•2ΐΐ€Γο; ηϋ€|α€ €£ο, ΐ3η<ι«ΑΠ) ορ»1>3Πΐ ΑηήίΙΗβρϋΐΒ 
ιηοτί• υι 1)ι3βγ€8 ροιίκΓ Ιιαοαίο <)ιι$ (ΗλΙ>υίΐ; αρτεπι οηι^ 
ηίηο τΑΐί(Ιηηι, <|υοηΰιηί-ίΰΰ€ΤΑΐιν(»η.6χρΐ€α(|Γθ] ηϋςία» 
^ηοΓ» ό ΟίΑΜ, €ΐιρί«ΙΐΜ . αιά .ιηοη«ί .Ι>ίεΓ€8•ρ.οάΓΐ ΖΟ Α1^αηάη\ Αηη'Λαϊί^^ Μιη»ί^^ ^αρίση'α. 

ρρ0€ίΚοπ:1>υ8, [άΐ, (ΙοΙίοςα^, 9ί ρ(τΙ £θΐκίθ(ΐιΐ€ (Ια^β 
ΐορίηοΓυιη ελΜκηίε^ι. ^Κ ^Τ. ΝίΙ €ΐ€θΐιη ιηίΗΐ 1ιί(ΐ:€ 
οραβ ίυκ : ί^ό ιΐ€€)υ6 (ι(μ, 6 Οίςοπϋ». Ν^ηι & ιμ 
ΙιΧΓ€5-ρο(ί(ιιι•€<ί£# Γ«^ "^ηηβΗριιιβ, ^αϋΜΐ• ορυ>•€Γ2|. 
& «ςο {υί5, ιηοΙ ό ηι <]θΓΪ()α8 & ίρΐ€ΐι•')ί<1ιοΓίΐΝΐ< Ρβι&τυη 
ίιηρΰπο. ϋΙΟΟ Οαζοιπι ίΜΕΰ ι)Ίά< ? ΟΚΑΓ 8«• 
ρί^ηιίαιη, ίη-ηΐΰ-ίρίο-Γιιβϋκιιηαηι, τ€Γίΐ2ΐ€ΐη, ^ικι^ΐ• 
ίιιηρ1ί€ίΐλΐ€ΐη, 1ί(>€Γ(3(ϋΐιι. ΌΙΟΟ Μοιιιΐιιΐ, ρ«τ]ο-^ 
▼επί, 191^ Γυ€ε€ίΓθΓ€ΐη 2€€£ρίίΓϋ Η«ΐ5 θίτΐπ^ιι αΒ ΑούίΙΗβ• 

ηϋβΐϊββίκιηι ι^Ιιτδ ροΠΙ;ίΕοο€8,.& η£Π9θ€θ]6ΐηι ηο3, γχ- 
ρ»έΗίη5 β }ηΛΐκ6€Κί'ίοηι οΐΜΐόι τεγο ίρεέΙ^ΐΜοί λ(Ι 
«υηιιη. • ϋΙΌΟ» Ν6€-ίη3οη& η^Β^ίόαηΙ ορά ηοβτοί ; 
ηοο βηίιη Η26€«η( αίΜ Γβείρϋτβπι «^2 α ποΙμ ρΰΓ^^' 
βυ«ηΐΜ ρτκ Ιιιχαη2,Λ^ιοΐ|υ3Βΐ ρυκπι ιηβΓίιιρία. Οθ3Γ«, 
ύ ^α&η(1ο βΐί^υίδ Η)}ίθ€Γ€ΐ ίο «οχ αοι ϋιρίβικί»!», μκ 
Iο<|υ^η^^•^ί^>€^^3(6ιη, Αΐιΐ ν€ΓΚ2ΐβιη, βατηη «ΧοκΙο^βτ, 
& ρ€Γ0ϋ€Βϋΐ» ίηο(ίΙο οοοιίαβΓϋ ηοη ν2ΐ€ηΪ6 ; <]ο^(; ^3λΑ* 
^210 ΗβΕ 02021 νίΓ^ίοΰέ ηιίυαηΐΓ, ιηίορ^βοΐββα^ιτΜΐ 
ΗΙ ίΙοΗαιη ρΰΓίοπιηι η. ο€Γν3ΐχΜΐΐ ^€10 ι/Λ' αιίΓοαι (Ιβιι-• 
^Βυβ, Ιτ ιιη^ϋ>08, & οιηοί ιηιείνηΐ. €Κ ΑΤ•< Νοί 
οακίβπι ίβκαί ϋή&ηα Ηί€ Η2ΐχΙ>ίπιυ5 χϋνίιί»»• . ΙΙΗ νετα 
Λ»: νΰπί^οι ί€Γ€ΐΜ68 οΒοΙυπ) άαηί^χαί^ 'Μι Ιιιικε, 4ίΙΐ]0€ 
2^^ροη^(ο^€Iη^/ιιΜίη#//^• ι ' τ-' 

ϊ>\Αΐ.Όθν% XVI [1• ΑΙβκαηάτΙ^ ΑηΜαΙΙά^ ΜρκΜ^ 

(^ 8€'ίρ$ΟΛίΛ, 

4ΰΐη, ί^ά ίπθ. ΑΙ.£Χ ^υ(^>ο0I ίβϋΐΜ* Μιηοι. ΜΐΝ• 
0^201 ν€ΓΟ Μ} ί ΑϋΕΧ. Ηίΐ: α9ί<ΐ6ΐη ^ι^ ΑλβΗμιΙ 

θ2ίΐΗ2£Ίθί6θ68 ; €^0 7βΓΟ Α\€%2ίΜζ,ΐ. βΓίΜ ΡΙιίΙίρ(Β• 
ΜΙ Ν . Ρ€Γ }θ¥€ΐη, ρΓ«€ΐ2Γί ^ΟΐΚ>0 \ ίίάί^ ΟΛ <|ΙΙΟ 4|# 

ΨοΒίβ €οιΚ£η(ίο ^ ΑΙ.£Χ Ι>€ ρΓ«ίΐ2ηΐΜ. Ηί€ «ιιιηίΑίι 
/& ΓιιίίΓ€ ηι^ϋοΜπι ιη€ <1ιΐ€€ΐημ Α( ^Ιίοο ^ο, ^«μμΙ V 
ιιόίηηΐ οιηηββ» μ# Γ€()ϋ8 ΜΗείβ^ γηκ^νζ ηοο ϋαΐόηι 
•Ηΐί€, ί«<1 ρορ€ οιηπίΒι»• »|ΐ« 4η<^£ί^. ΜΙΜ. ΙΗ»• 
€2,1 ί^ή^τ αΐ€Κ|ΐΐ€ #κί{Κιιι. ' Τιι «οηιρ, Ι^ΐίί^ϋο, γά* 
^Λ\3Λ 'έΐίαΐο. ΑΝ Ν. ΟΜμο», ^άγινοΛ £ιιη 4ριι6^Λ/4ΐΜ 

«ιί2ΐη ^ύτίνη Ιχηζμζχη άχάχοΧ ; \χ^ α( Ηίεο€ 06 λαε (^ακίϋηι 
ρατί€ Γ6Γ31 ρΐυβ (^αϊπι-εβο, #. €. /υρετβί. — ϋίςο ν€ΓΟ, 
1ΐ05 ρΓ«είρυ6 (!ίςηο8 €ίΓ€ Ιαικίβ, ^υοκ^υοι, ηίΐ ευιη- 
ϋί&ηκ α ρΓίοαρίο, ρΓοεΰίΤβΓΰ αιηβη ίη €Χΰ6ΐΓυιη^έΐ/ι//ιτ, 
ίη(1ϋ« ίπιρΰπο ρβΓ Λ ^ί. λ ρτορηά νίΓΐΐίίί) & (Ιίβηί 
ΗαΒίή ιηαςίίΐΓα(α. Εςο ίια^υβ, ευ πι βίΤειη Ιϋβ&ιυβ ^&• 
(Π ιη^ο, ρΓΐιηό ουιη ρ^αείβ ίη ΗίίρΑηΪΕΐη ίΓΓυπ]ρΰθ$ Ηι- 
1>ί(ϋ8-ίαιη-()ί^οα9 ιη&χίιηίβ ίοηοήΒηί^ νίροίί γχΟΛΧΆ\\χ% 
•τητΜίίη ρΓχίΙαηήίΕπιιιβ. £( ε€ρί ΟβΙΐίΒΰΓΟβ, & ^νηζι 
θ2]&{&$ΗεΓρεηο8. £^ €ΐιιη-(Γαη$ί£*6ΐηιηοπΐ€$ίη£€η(€9, 
ρ6Γ€^ΓΓί οπαπίΑ Ιοοα ςίΓεα £Γί(ΐΕηυιη ; & ΓυΙ)ν6Γί28 γ6(Ι. 
(ϋ<1ί (01 ιιγΙ>€9, & εΑΐηρείίΓεηι Ιια]ί&ιη ΓυΒπίβϊνί, & 
τεηι υΓαϋ€ &1> ΓΰύπΓΒία ρΓχεεΙΙεηήβ υΓΒίβ Λοιττ^ ; & 
(01 οεοιαΐ υηο άίβ, ιι( οιειΪΓεΓ αηηυΐοβ εοΓοηι ιηοάϋδ» 
& ροηήΒαβ ίηίΙεηιοΓειη βαπαιοα €χ ε&(]2Τ6πΙ>α8. £( 
β6(Π ]ΐ£ε οηιηίϊ, αε(}αε Αιηπιοηίδ ίίΐίυβ νοε&ΐα», η6(}αβ 
ΠτηιιίΑΟί ΤΜ €ίΓε Όβιιηι» αυΐ νΜΧχχίψηβΛ Γοηαοία ηαΓΓαπδ ; 
Γε(1 εοηΓείΤΰβ ηα (ίΤβ Ηοπιίηειη, & χ^υίρ^Γίΐΐιιβ (ΙυείΒαβ 
ρΓυϋΰηυίΕποίΒ, & οοηβί^εηδ εαιη ηοϋαιΒαβ ρυςηαείίΕ• 
ιηί3 : ηοη, ι// ///ιτ» Μεάθ3 άεΙ)€ΐΐΕ05, & Αηηεηίοδ, αα- 
ία^ίεαιεβ, ρηυΓ^ααιη Αΐί^υίδ Γ6€[υ6Γ€(υΓ, & ίΐαήπι νίέΐο- 
η&ιη ΐΓα(ΐ6ηΐ68 2υ(ΐ€ηιί ^α/77 ρ€ίίΓ6. ΑΙεχαικΙοΓ υ6γο» 
«εεεριο ραΐΰπιο ίπιρεΓίο» /νΑυχί(, & Ιαιε εχιεπίΐίι, ί30£ 
Ληίεηιρναβίύΐ^ υΓιι$ Γοηαηχ ίπιρϋπι. ΡοίΙ^υίφΐ \^\νοχ 
νίεί{, & ΓιιρεΓανίι ιπίΓέΓυω ίΐΐ^ιη ΌίΐΓίυπι ΙΓ8ί(ΐα6 & 
ΑΓΒΰΙίβ, Ιίΐηο αΒεείΙεπδ ^ι ρ^ιηίβ ηιοτΛαί ^ΟΓ&η ροίΙα« 
Ιανίι, & ηιυ(α(ο-νίΥ6η(ϋ ιηοΓϋ (Γαηίΐυΐίι Γε έζ^ Μ6(]ο- 
Γυπίΐ νίνβηάί τίΐΐίοηειη : εβεάε ί(£(1&νί( αιηίεο8 ίη εοη- 
τίτίίθ, & εοΓπραΙι^ο/ αά πιοηεπ. £§ο νβΓο εχβεααο 
ίπιρ€Γανί ραΐΓίβε, &} ~^υυπι 'ύΐα τενοε^Βαι, ΙιοίΙίοαβ 
ηιαςπα εχρεοϋάοηε ηανίβ3ηήΙ>ιΐ8 εοηΐΓ2 1.ίΒγ2η[}, ίίαιίηι 
ρ2Γυί, & εχΗί&υί ιηε »/ ρηναιυπι. £( άαπιηαιαι (αΐί 
ιεπι €ίχτη χααο-Αηίπιο. £< ρι^ίΐίή Ηχε^ οαιη•€Π*6πι 
^&Γ(>&Γυ8, & Οτχοχ άίίείρΐίηβ ίρεΓυϋίιιι•. - £( ηεααβ 
ά^οαηχζύ ΗοιηεΓυπι, υ( Ιιίε ; ηει^υε ζτηάΜί/νί ΙΛ 
Απίίοιείε ίορΗϊΗα, ι//|&ο/^, υΓυ< ίοΙέ ΒοπΙ ηίΐΐυΓ^•— 
Η&€ ίυηι ία^ ίη•(}αίΙ>υ8 άκο εβο ιπ^ είΐε ρΓβεβ&ΒΐίοΓειη 
ΑΙεχαοίίΓΟ. δί νεΓο Ηίε είΐ ΟΓη&άοΓ,- (^υοά νίηέΐυπι• 
6πι( €2ρϋ( άί&άεπι&ιε (ΓογΙαο ς[υί(1επι & Ιιχε ΙιοηείΐΑ 
^Α/ ΜαεεάοηίΒυβ ) ηοη (αηιεο ρΓορίεΓ Ηοε (ΙεΒει νίίΐεη 
ιηεΙΓοτ ^εηεΓοΓο, ^ ίιηρεηωΓίο τΙγο, (^υΙ ιιΓα8'€Α ίη^ε. 22 Μβχαηάη^ ΑηηιΒαΙίί^ Μιηο^^ ξ^3αρίοηί^. 

ηίο ΐΏ&ςίβ ^ϋ&ιη ίοτ^υηα. Μ Ι Ν. Ηϊο Γαηέ ρΓο Γκ Η&Βυίΐ 
ΟΓαιίοηειη ηιίηίιη^ίη{ΐΓ€ηααπι, ηβ^υο υι νβήίιηιΠΰ €Γα( 
Γ.ίΙ)γ€ϋη3 ΒαΙ^ΊίΐίΓϋΐρ» Τυ ν€ΓΟ, ό Α]€Χ£ΐη(ΐ€Γ, <]τιί<ί 
<3ίοίδ Ε(1 Ηχο ? ΑΙ-.ΕΧ. Οροηετει ^ϋί(ΐ€ΐη, 6 Μίοοβ, 
ηίΐ (ϋεβΓδ εοηΐΓ& νίΓυιτι Τίά^ο ίίΓεηυυηι : ηαηι νέΐ ΐ^ναζ, 
ίυϋιείι /?//(€ (ίοε€η(]υιιΐ) 4^ίΐη(υ3 (]υί(]ειη 6^0 γ6χ,<}ιι2ι»- 
1118 ν£ΓΟ Ιιίο Ι&ΐΓό ίυίι. Α(]νεηεΓ€ {&ΐΏεη, &η ραυίυΐο 
εατη Γυρ€^&ν€πηι, ^υί, ευιηείΓβιη αάΗαε &<1οΐ£Γςΰ'η$, 
Γ€8•^^<?Γ^πίΛϊχ 3β§ΓείΓα8 &ςοΗίΒυί {ί.ε,ραεανΊ)ι\ϊχ\>ΆΧ\χΐΐί 
Γί'βηιΐίΏ, & ιίΙια8-Γαιη ρ3ΐΠ8 ρέΓΟϋίΤοΓίδ, ρεπεΓΓεΓαθέ 
θΓ3εοϋ Ί ΠεΒληοΓαιη οΐ&οΐβ. Ει, ίΐεέΐυδ (Ιυχ &1> ϋίϋειη 
ΟΓαάα εΐ'οιίαύΙίΛί^ ηοη (ϋβπαηι-ρνιΐδνί ι;;^, ρΓΟίε^εο- 
ΐεΐΏ ίπιρεπϋπι Μαοεάοηυιη, οοηι^ηΐυπΊ-είΓε ίιηρ6ΓαΓ€ 
«ί ΙαηΙύηι ΠζίοηιΙ^ιΐί ηιιοι^υοΐ ριιεΓ ;λ/ί/χ Γ6ΐί(^υεΓ&( ; 
Γε(ί, αηίΓηο οοεϋραηβ ίοιυηΐ ΟΓ^επι, & £Γανε ριιι&ηδ, 
ηί ΓυΒ)υβαΓειη οιηπία, ίηναίϊ Αίΐαπι ραυΓοβ εΐυοεπδ, βτ 
τίεί πΐ2^η^ ρυ^ηα 2ΐ<1 θΓ&ηίευτη. £( ε»ρ(& Ι,γάίΙί, 
Ιοη1ά(|α6, & ί'^^)^^!^) &» ίη Γυπιπτια, ΓαΒαβίδ ^2/«γε/9^ιι^ 
€Γαηί 3ηιε ρεοίεϋ (/. ί. οίνια) νίηί 3(1 ΙίΤϋω, οΒί Ολ- 
πυδ, εΐυεεηδ πιαίι^δ ηιγΓίαοΙ&δ εορίαΓυπι, εχρε<ίΙαΒ&(• 
Εί ροίΐ. Ηοο, 6 Μίηοδ, τόίΐΐδ νοδ, ςαίπι ΓτΐϋΙωδ ητοΓ^ύοβ 
»(1-νοδ οΙείηίΓεΓίηι ϋπο οΐίε. ΡοηίιοΓ 'χά^ο (Ιίοίί, ίόα- 
ρΗ^ΓΠ ΐυηο ηοη ΓυίΓεςίΙΓε ίΐΐίδ, Γεά ρΙεποΓ^υε εοΓοιπ, 
€0πΛΐϋ<5ίίδ Γ&ΐίΒαδ-ίΐίΓηυΐΓϋίΐπίδ (ι. ^. ηίεηηηη€ /, φ^ϊλ^ 
ΐΓαπ8ίΓ€ΐ3ίΓβ. Ει βείΚ Ηίΐδ Γίί ίρΓς ρΓΐηιαδ-ρεήοΗ- 
ΐΗΠδ, & (ΙεδοΓυπϊ ρυΐαηδ νυΙηεΓαπ. Ει, ηβ εη&ηειη 
ΐΙΒί 3ϋΐ Τγπ 3ΐαΐ ΑτΒεΙίδ ^ζβα^ νεηί ροΓίΟ ιιΓ(:}υ6 &(1 
Ιη<3ο8, & ΓεοίΟοεαηυηι ιεππιΐηϋΐη ίπιρεπί, &€]ερΗ3ηΐ€8 
€0Γυηι ςερί, & ΡοΓυπι ΓϋΒίϋβανί. Ει, ΐΓίΐ]€ίΙό Ταηιί, 
δΓγϊΗλδ, νίΓΟδ ηοη οοηΐεπιηεηίΐοδ; .ά^τΐοί ηΐΑ^ηο εααε• 
(Ιγι ρΓδεΗο. Ει ΒβηεΓεοί ίίπιίοίδ, & ϋΐΓϋ8-Γυπι Ηο1ΐε3• 
8ί ν€ΐό νίΓυδ-Γϋοι ΗοηιίηίΒαδ ειίαπι Όευδ, ίβηοΓ- 
€επ(1ί βίπί ίΙΗ νεΙ ι«ιΙε €ΐαί(1ίΐ3πι οίε πιε €Γε(ΐ€ηΐεδ ρΓορ- 
ιεΓ πΐίίβηίΐϋάίηβπι τεΓαπι α τηε ξββαηιιη. Οεηί(]α€ 
νεΓΟ, ΠΊΟπυαδ-Γυπι ε^ο τεχ ; Ηίο νεΓρ ίη Γυ^β πρυά 
ΡΓυίΐΗΠΊ ΒίνΙιγηϋηη, αι ραΓ εΓ3ΐ, νεΓΓυήίΤιηΐϋπι & επί• 
άεΙΐίΤιηΐϋηι οΐιη, Οιτιίιιο νεΓο (ϋοεηε ^υόηιοάο Γυρε- 
ΓΕνίι Ιΐπίοδ ; (|ΐ]0(1 ηοη ¥ΪΓΪ!>υδ, Γε(1 πίλΗιϋ, & ρεΓίϊοΙϋ, 
& ίάοΐίδ. Ρ^αβ^ύι νεΓΟ ηϋ Ίερίη'ηιοιη ααΐ βρεποπΐ. 
ΟαοηίΑηι τεΓΟ εχρΓοΒΓΑνίι γπΊΗι 'άεΐία&β, τί{!ειυΓ ιη:1ιι 
οΙ>11ιΐ]3•είΓε εαπ^ίη (^υβε ε^ίΐ 0»ρυ2?, νεΓίαηβ ύΰΐη ΑΐεΓΰ• 

υήοίΒντβ) Ώίοζβήί^ & ΑΙβχαηάη. 23 

ίπαΒϋδ, &, ίκΙιηΐΓ&ΒίΙίβ ίΐΐε, οοηΐεΓΰηΒ-νοΙυρίΕΐΙΒυε 
ΒεΙΙί ορρθΓΐϋηΐι»ΐ€β. Εβο νεΓΟ, ηί6, ρ^ι^να Γ3ΐϋδ Οο- 
οίίΙςηίΗΐίβ, ΟΓίεπίειπ ροίίύδ ίην»(ΐ€Γβιη, ^υί<3 ΐΏΠβηί 
ρΓχίΙίηίΠίΐη, οιριδ \χΔΜ Πη€ Πιηβαίηε, & ΓϋΙ)]υβ5ΐιλ 
ΧιίΒ^έί, 8ίΓί^ίοηίΙαί ϋ$ αΓ(^υε•&(1 Ο^άβδ ? 86(1 ί1Ι& ίαιη 
ίοΓίηίοίαηιίίΐ, & οοηβιεηήα ηΐΰ άοιηίηαηι, ηοη νίΓ»-1ϋηϊ 

ίϊ\Μ Βΰΐΐο-άίβπβ. Όίχί. Τα νείό, Λ Μίηοδ, ]'α- 

ό'κΛ, Ναπι νεί Ηχο € ιήυΐηβ Γυίΰοίυηϊ. 80 1 Ρ. Νβ 
}υά'ί€ί5^ ηίΠ ρίίαΒ Εϋάίνβπδ & ιηε. Μ Ι Ν. Οαίδ νβίό 
βδ /!/, 6 1)οη€ ? Αϋΐ ϋΠίΙε βχίββπδ (/. 6, αηίΐε οήυπίίία) 
▼«ΓΒα-ίίΐοίδ ? δΟΙΡ. δοίρίο βη Ιι&ΐύδ ίπιρ€Γαΐ0Γ, ^αί 
«ρί ΟαΓΐ)ΐ2§ίη£ΐη, & ΑίΓΟδ ΓιιΒββί πΐ3βηίδ ρΓδεΙϋδ• 
ΜΙΝ. Ουίίΐ ίβίΐυΓ οϋοίβ & ία ? δΟΙΡ. ΙηίεποΓρηι 
^αί(ΐ€ΐη τηί «ίΤβ ΑΙεχαη^ΓΟ» ρΓδείίΛηήοΓβπι νεΓο Αηηί- 
ϊα\€ ι ζ{χχι ρ6ΓΓ6ευ(υ$ Γυπι βυτκΐβιη νί^υτη & (υΓρίΐϋΓ 
ίΐ3^€Γ6-€θ&ήυπι. Οϋοηιοςίο ατ^ο Ηίε ηοη^/ ίπιριΐ(ΐ6η$^ 
<)αι €€!(&( €ϋΐη Αΐ€χαη(ΐΓ0, εαι ηβ-νβΐ €^ο δείρίο, αυί 
ίϋίϋΐη τίοί ΑηηϊΒαΙζηι^ οοιηρ&τ&τί (Ιίςηιιιη οϋηίίο. 
ΜΙΝ ^^υ& (Ιίοίβ, ρβΓ }ον€ηι, ό Βοΐρίο. Ου^Γβ Λ* 
\€%Ληάα ^{νΛάίνη ]\χάΑΖΛΧοχ ρΓΐιηυΒ ^ (υ νβΓΟ ροίΐ ίΐΐϋπ) ; 
άβίικίΰ (ϋπίαι Αοηί()2], β τιάβιυΓ ; 0€€ ίρ& ςοηΐΰη- 

ΙΙ€0(1θ8• 

ΒΐΑΐ.06ΐ;8[,ΧΙΧ. ΌΙο^ίΜΐ Ι^ ΑΙίχαηΜ. 

^^ ωοτίυυδ 68, ίΐουί οοβ οηιη€8? Αί,ΕΧ. 
νί(ίΜ, ό ^^ο^^^η6δ, //Λ ΓΓΛΐ Λ^.• ηοη νειό ιηίΓυιη, 
Π, Ηοπιο €απ\•6ίΓεηι, πιοπϋοδ Ππι. ΟΙΟΟ• Απ^πιοη 
βΓ^ο ηιεητίαδ-εΛ, άίοεπε 16 θίΤε ίρΓίϋδ ίϊΐίυηι ; !α νβΓ^ 
€ΓΛ8^//ι/^ ΡΙιϊΙίρρτ.Λ.Ι,ΕΧ. ΡΙιϋίρρί ρΓθΓΐι1•ϋυΙ)ίο. Νοη * 
εηίηι πιΟΓίϋϋδ-ίϋϊίΓειτι, Γι «ίΤειη Αιηιτιοηίδ. ^Iϋ^. Ει 
Γεβ^ ιηϋΐΐίΐ €)ϋΓηιθ(3ί (ϋοεΗβηΐιΐΓ ετίαπι άε πΐδίπε (»& Ο- 
Ιγνηρι&άζ ; πίτηρί, \^τ2^^οη^xΐ\ 1ΐ3ΐ)πΐίΓ€.οοηΓυ€ΐα€ϋη€ίη 
ζυηι €3, & νίΓυηι-ΓϋΐίΤϋ \χ\ζ/ι/ί ΙοίΙο: (Ιείηοΐείε εο-ΓΠΟίίο 
ηαΐϋπι-ίυίΠί::. ΡΗΐΙίρρϋπι ν^^όίι1^Πι-^^^^ριϋιτι, ορίπΕ:• 
ί6πι 'β €Γί£ ρ3ΐΓ6ηΊ ιυπίΏ. ΑΙ.ΕΧ, ΑιI^1^ν^ \\χο & ίρΓε, 
ίΐοαι ΐϋ. Νϋπο αιιΐβιυ νίάεο, (|υό(1 η€(ΐϋ€ ηιΐίεΓ, ηε^ας 
νΕΐ68 Αηιηιοηϋ άΐχβΓβ ί^αίά Γαηυηι, (/. ^. 'ναη^ι ,) 
ϋΙΟΟ. Α', ΑιεχαπΠεΓ, πΐ€ηΗ:ιοίϋΐη εοηιηι Γυΐι ; οο 
ίηϋΐϋε ίχΒί ζά γ€8 ^ίναι^αί* Μαίιί ϋηίπι, εχίίΐίπιαι ίεδ 

δ * \!ς. 14 Όκζοώ & ΆΙεχαηάή. 

\£, Γ^£ Ι)(Βΐη, Γοπεϋ^ΙχίΒΐ. &<! <Π€ ηΠιι, αιίαιαη 
ηϋΐ^οίϋ ΓΑπιαιη ΐπαρ^παιη ? ΛίΧΧ. Νΰίόίο, Α Οίο- 
£βη£5 ; ηοο ϋΐιΐπι ρΓζοοουρ^τί ίΙ^ηΐϋΓϋ ^ϊ^ακί (Ιβ €0> 
■ίδ Ικκ: ίοΐάιη, (|εό(! ιηοΐΊ€η« (ΐ€<ϋ 2θΐιιι1αιη ΓϋΓίΙίοοχ• 
8^θ ^οί<1 π(!£5, δ [)κ:ς:ηο5? ΟΙΟΟ. ΟηκΙ αΙϊοιΙ ^α^ιη 
τ^οοτάΛχ^χ ια ^^χχ. Ογζο ίκκΧηηΐ, 2<1οΙ^οΐ05 ιΐΒί 
■αρβΓ 2£ΐ€ρ€θ ίιηρ&παπι, & (Ιί^^οΐη #ί ϋ^ίβηίοΓΰΐη 
(Ί. £, ραίη,ιαηη) & ΐηρ^ηιοτεπι εοηΐη ΙηΗκίΓΟδ ; 

^ΐάχΟϊ Τ€ΓΟ &{1Γ€ΠΙΚΒ(€5 ί( ^ΙΙύ<)(€Πη Όίΐβ, & ΓΧΐΓΙΐ€η- 

<« ι^ίΓιρΙβ, & ίίεηβο^ηιεδ {|υ:^ίΐ Οηεοηίβ 6Ηο 8θ(1 
«ϋο ιηίΗί, οΒίηαιη Μ2εο<1οιΐ€5 1^ ί€ρ€ΐΐτ€πιοι ? ΑΓ.ΕΧ• 
^.ι^^ο ϊύΐΐΰε ίο Β«1ιγ1οο€ ΐ€Γτίυιη Ιιυαο ιϋειη. Ριοΐβ• 
«κη]5 ▼(Γ0 Γιΐ€ΐ1ε5 ηενι |x>11^^^ι^^, β <)α2θ<)ο ^£^ηι 
ιχίυιη 2 Ιυπηι1ιί1>α5 ηΛηε 2θΐ€ ρ€<ΐ€5 ^ί. €• φη Λΐαΐ€ ί» 
ΜΟΓύ βαα ά) β ιη€ ίο ^Ε^γρίυπο λΜαβαιη ίΙ>ί ίβραΐ- 
ΐοΓοιη, αι υηα5 ύ^πι €χ ^Ε^γρή» Οϋ». 0100 Νόα• 
06 πΓεΓΟ, δ Αΐ^α^Λάζτ, ▼ίϋΰοδ ΐϋ «ΐΐΛπιοιιηι 9ρα<1 ϊοΓϋΓΟ» 
ϋ€ΐίΓ2ΐιΐ€0), & (ρ6Γ20ΐ€ΐη ββπ ΛοοαΒίιη, ττΐ Οίιπιη? 
6^(1 Β€ ίρ€Γθ Ιιζο, 6 (ϋνίηίί£πΐ€ : οοο ϋοίαι {λ% φ 
^υϋΐο^οΑίη ^/απιχΆ^φά Γβπι^Ι ιπϋίΓο^τί^^ηιοι ρ2ΐιι<!€ΐα, 
& ροΊτοηοιαοι ίοίπι οίΐίιιιη ογπ', χνζ^τύ μ νί/^τη• Νοη 
€θίπι ίβ 0€£ΐί£€03 .£^€059 060 εοη(ΓΠΐθ£η<1υ$€€Γΐ)6ηΜ^ 
1.ίΙχο(€Γ τ€Γό <ϋΓε6Γϋΐη ίυικί €Χ ΐΰ, ^^οιηοίΐο ίΐκη» 
<]οοϋ€5 Γ€ροΐ25, <)α<ϋΐΐΑΐη βριιά Γαρ€Γθ3 (ΟΒϋεή&(€ΐη 

ΐ€:]Ιίιο5, & Γ2{Γ3ρ35, & (»ιιυιη Αοη, & ςβηι&3 2<1οηοΐ6β, 
& Β2ΐ>^]οη6ΐη, & ΒβέΙη, & ιη3Ε0&5 1>€ΐΙα23» & Ηοοο- 
Γ€ΐη, & £ΐοηαιη, & ίη££θ€ΐη €& 3£ίΐΑ0ΐ€Πΐ αοΎαη, 
▼ίοΑαιη €αρα( τίηέ εαηϋίίΐέ, & ριίφυιΙ ίιιΒίΙηβιιηι• 
Ν6ηη€ \ίΧ€ ίϊύχχϊΏΧΐΛ ιη€ηιοπ;ιπι εοοϋίίΐ^αι Ι€? Ουιά 
Ι^αϊϊΓγτηζήί^ 6 ν2η€? Νόοο€ ί2ρί€05 ίΙΙβ ΑπίΙοιβΙεβ αο• 
ουίι 16 Ηθ€, /άΐ, ηοη Ετπϊλ ριιαΐΓ€ μ <ιυχ /ίιιι/ & Γογ- 
ιυηα. Α1.ΕΧ. ΙΠέηβ Γ^ρίςηδ• <)υί 6γαι βάυΙ^ΐοΓυπι 
οπιηίυτη ρ6Γ(ϋΐίίΕιηϋ8 ? δίηο ιηβ ΓοΙαιη ΓοίΓβ Τ^'^^ ^"" 
βοΐίΐίδ ; <}«3ηι ηιυΐΐίΐ «ι ιηε ρΰΐίΰπι, <}ΐΐ3ε ναό λ4/ ιιιτ 
ΓοηρΓεπι ; υι τ€γο &1>υΓυ$ ίυ€Γί( &ιτ)Βίηοη6 ϊϊϊ^λ ιτξ^Λ, 
€ΐ'{χάιύθΏ€τη^ 3ίΓ<:η(3η5, & Ι^υά^ηβ, ηυοε {)υίο1εηι ρΓθρ« 
(€Γ ίοΓπΐ3ΐη, ^υ^ίϊ €ίΙα & })8Εε ρ3Γ8. έΐΛ'^α ΒΟΝΙ ; 
Πϋης Ύ^τό ρΓοριβΓ τεδ £είΐ3$ & (ϋνΐη^δ. ΡοιλΙμι 616- 
ηίηι ΓυίΓϋΒ & Ηιβ ε/Γβ 1)οα38, αι & ίρΓε αεαρίοοβ ^έΐ/ ηοο 

€ΓϋΙ>βΓθβΓ€ΐ ^ ρΓΧίΙΊ^ίλΙΟΓ, 6 Οίθ£60€3, ^ΟΠΙ^, & βπί- 

ίΐχΐ ΑΐβχαηάΗ £$? ΓίίΙίρρί. 25 

Γεχ ! Αι ν€ΓΟ Πυηο ΓΓαέΙιιιη-ρδΓοερι €Χ 6]α5 &ρί€ηΐί2, 
/άΐ. ^ίΓοΓϋει&Γΐ ρΓορίδΓ ίΙΙα ({χα^ ρ^υΐό αηΐί δηυιτιε- 
ΓαίΙί, υι ρΓορί€Γ ηίλχίηΐλ Βοπε, ΟΙΟΟ. 86(1 ηόίΐΐα' 
ααίά ίί^^\^% ? δϋ£§€ΓΑηι 6ηίη[ΐ ιίΒί Γ6ΐη€(ϋϋηι ο^οΙοΓίδ, 
ΟυαηςΙο Ιΐ€ΐΐ€ΐ)θΓυ8 ηοη Ηιε η&ΓαιιΐΓ, (υ ΐΕΠίεη Γ&ΐιεπι, 
ΟΓ6 ϊηΗΊαηΐΰ Ηααποηδ ίκ^υαιη Ι^€ΐΗ6δ, ΒίΒϋ» & τυΓΓυβ 
1)ίΙ)β, & Γδερίϋβ ; ίΐα εηίιη <ΐ€Γιη€3 (ϋΓοΓαςάϋΓΐ ά^ Βόηίϊ 
Απίίοιεϋαβ : νίιίεο εηίπι & ΟΗγοπι ίΐίαιη, & 0»11ίίΙΗΰ- 
116111, & &1ίθ8 ιτιιι]ΐ08 ΐΓΓυεη(€8 ίη 16, υ( άίί66Γρ<ιη(, δε 
υΙαΓεαηίαΓ 16 οΙ^ βα ^035 ρ6Γρ6ίΓΛίΙί ίη ίρΓθ8. ΟυίίΓΟ 
ήο (α ^ί^ Ηέε ν'ίά^ & 1>ίΒ6 Γβερίυδ, υ( άίχί. 

ϋΐΑΐ,οσυδ XX. ^ίΐϋχαπίΐη ^ Ρ1>ίίΐρρί. 

ΡΗΙΙ.. ^ΙΟΝ ροΐ68 ^01(16115, ό Αΐ6Χ3ηά6Γ, ηάηο 

ηιΟΓίυϋδ-ίυίίΓεδ, Απιηιοηίδ Π 6ίΓ«. ΑΙ^ΕΧ Ν60 ίβ- 
ηοΓαΒ&ιη ίρΓβ, 6 ραΐβΓ, <|ϋό<1 εΓαπι βΐίαδ ΡΗίΙίρρί ^ϋ 
Ατηγηϊχ ; Γεά αο€6ρί ν»ήαηίϋΐΏ, υΐροΐ6 6χίίΗπΐίΐη8 
ίίίβτη είΤβ ΜΐιΙζ ^ά τ^^ ^βΓίπ^αί. ΡΗΐΙ.. Ουί<1 αίδ ? 
ϋιΐΐίηε ιίΙ)ί νί(ΐ6ΐ)ΛΐιΐΓ ρΓ«1)6Γ6 ιε Γαΐΐεηοΐϋπι ά νΑήΒϋ5? 
Α1-ΕΧ. Νοη Ηοο 'νοΐυί^ Γβά ΒαΓΐ>2ΐπ, ΐηηαατη^ ρβΓοαΙβ- 
βορε^ΑΠί π)6, & πϊεηιο ]»πι οΒΛαΒαΐ, <|υό(1 ορίη»Γ6ηΐϋΓ 
β εηιη Ώ^ο ρυσηαιε ; <^αίΐρΓθρί6Γ ίαϋίΐίϋδ ΓαρεΓίΐνί 608. 
ΡΗΙΙ,. ΟϋοΙπΕπι ρϋβπά άίβποδ νίΓΟδ νίοίίΗ ΐυ, ^αί 
ίβπιρεΓ οοηϊίχίίΐί εηηι ήπιί€ΐί8, ρΓ3εΐ6ηεΙβηηΒϋ8 ϊΓΟίιΙοδ, 

& ραΓΠΐυΙ&δ, & ξίΓΓίΙδ Γ&1ί^α&3 ' 8ϋρ6ΓΕΓ6 θΓ3ε008, 

Βφοιίοδ, Μτηρβ^ & ΡΗοοεηΓβδ & ΑιΗεηίεηΓεδ, 6γ»ι 
ορυδ ρταοΐαηιτη^ ΡΓ3εΐ6Γβ3 ΓυΙ>ί^6ΐ6 ΑΓοα<1ϋπι 3γπιλ- 
(αΓαηι ^Γανεπι, & ε^αίιαίυπι ΤΗΰΐΓ&Ιυπι, & ]α€υ!αΐ0Γ63 
£ΐ6οηιπι & ρ&ΓπΐϋΙ&ποδ Μαηιΐηεοηιπι ; αυΐ ΤΗΓαε^β» 
Αΐιΐ ΙΙΙγήοδ, &ιι( εήαιη Ρβεοη&δ ; Ηβεε, ίηςυαηι^ ηια^ηα 
£ϋ6Γβ. Νόηηε νείό ηόίΐί, (^αοπιοςίο *νδΙ (Ιβοειη πιίΙΙία 
ίοηΐίηαηι 2^Γο&ηΟ€Ώΐ^» αηΐ6 Ι6€υπι ^ι/Γ^^Ιβ^ίΓοΗο ΓυρεΓα- 
ιαη( ΜεοΙοδ, & ΡεΓ&δ, & (.Ηαΐϋ^^οδ» & Ηοηιίηεδ ί/ίοί 
ΑϋΓΟ ΟΓΠΑΐοδ, ηαοΙΙεΓ^υε ; ηε^ιιε ί]Κ>8 ΓϋίΙίηεηιεδ τεοίΓο 
Ε(1 πιαηυδ (ι, β. ϋοηβι^εη) Γεά Γϋβίεηιεδ ρτίυί^υΑίη 
ΓΕβί«α Λ ^^01 ρέηίηβεΓει. ΑΕΕΧ. Αϊ 8θ)τίΗ3Β, ό ρα- 
ΐεΓ, & ΙηάοΓυιη εΙερΗαηΐεδ /ι/^γ^ ορυδ ^υο()(1&π) ηοη 
€οηί:ειηηεη(1υηι. £ι ίίπτιυΐ <1ενία εο8, ηοη ίρΓοδ (Ιίνί- 
άοηάοι χϊ^β^^ρξτ ρΓθ(ϋήοη63 νίόΐοή&β ειηεη(1ο. Νεο 
83 ^^\<«ν*ν ββ ΑΙβχαηάή & ΡΜίρρί. 

ρ€]€Γατ1 υηςυ^ηι, ζ\Μ ροΐΐίοήπβ ιιΖί^ι/ι^ 6(]€ΐη-ίοΙγ!, αιι( 
6βί ρ£Γ£(1υηι ^αίοΙ νίη€€η(ϋ ^γαπε. £(, ρ«(ΗαίίΟτ2Κ€θ9, 
Γ6€€ρί (]ϋί(]6ηι (^αοΓοΙαιη €χ ϋχ Πηβ Γ^η^αιαβ. Ρογ/Ιιο 
ν€ΓΟ αυάιίΐί ()ΐιοιηο(1ο ιιΙ(υ$-ίϋΐη ΤΗβ&ϋηοβ. ΡΗΙί,• 
Νοτί \ϊ2^^ οιπηίΔ ; €Ιί(υ9 €ηίπι ηυηείανίι ιηίΗί» 9υ€ΐη 
111 ίη(€Γ εοκηίίικίυιη Η&ίΙί (Γ^ηβΓοίΓαιη ίη(6ΓΓ€είίΙί, <]υό(! 
αυΓυβ-είΤΰΐ ΐ3υ<]ίΙ)υι-οχ(ο11εΓ6 ιτΐϋ ρηβε (αϊβ ΓβΒυβ £€Ωί3. 
Τϋ νείό, ιΙ>]6έΙέ οΗΙαιηγ^ο ΜλοείΙοηίςΙ, €ίΐη(1γη, οι 
νο€Αη(, ίηοΐυίίΐί, & ιίαΓαιη Γ6έΙ&ιη ίηιροΓυίίΙί, & α Μα- 
€β(!οηίΙ)υ8 Η1>€η3 νίΓΐδ &(1θΓ&Γί ρπίΐαΐ^ίΐί. £(, αιιο(] ίβ 
οπιοίυιη ιη&χίιηβ η(ϋευΙαηι, ίχηίιαιυδ ββ ιηοι^τ ι υ Β^έΙο• 
Γυιη. Οιηίαο εηίιη (ϋθ€Γ€ (^υαιη-ιτιυΐο αΙία ρα(Γ&ί^ί, 
ΐηε]ιΐ(1βη$ νίΓΟβ βηκίίιοδ γιτι» ΙεοηιΒυδ, & εεΙοΒΓ&ηβ (αΐεβ 
(Ι. β, ίατη /ωάα5) ηϋΓΐίΜ, & άβρϋπβηβ Η€ρΗ2ΐΙίοη€ηΐ• 
Ουιη-&α(1ίΓεΐΏ ίαΰ^ ΐ3υ(!Ενί ϋηαιη ίοΐυηιτηοάο^ ηβηιρ^^ 
^110(3 βΒίΙίηηιίΙί &1> ιιχοΓΰ Βαπί ρυΙεΙίΓα ςχίίΙεηΐΓ, & 
£υΓ&ιτ)-3ά1)ίΙ)υί((ι ιηαΐΓίδ & Αΐί^πυη! €]α8. Ηχο ειεπίηι 
/νηί Γββίλ. ΑΙ.ΕΧ. Νόηηβ νεπό Ιβικί^δ, ό ρλίεΓ, 
ϋΐτ^η» ρ€Π€ϋ1θΓϋΐη 3ρρ€ΐ€ηιίαηι, & ηΐί ψ\χϊ\\χνα (ίΗΐΙϋίΤο 
ίη(Γ2 ιηο6ηί2 αρυά Οχγ^ΐί^οϊδ, & &οε6'ρίίΓ6 (οΐ νυΙηΰΓα ? 
ΡΗΙΙ.. Νοη ΐΛυάο Ηοο» ό ΑΙεχαηςΙεΓ ; ]ιαυ(3 (^υίί ηοη 
ρυιο εββ άοοοΓϋπι, νεί Γ€£€ΐη δΙί^ΰΛηάο βιίαιτι νυ!η€- 
Γ&η, & ρ6πεΗ(αηΐ€ηι ρΓ^είΓΟ ϋχςΓοίΐϋπι » Γεά €)ΐιό(1 ι&ΐο 
/αείηυί ιηίηίπι^ ΐίΒί ρΓοίϋίι. 0Γ6€ΐίΐυ8 «ηίπι βΙΓβ Οευβ, 
£-^υαη(]ο νυ1η€ΓϊΓ€η8, & ίοπίίηα ν\ά^χ\χ\\\ ίη ιτιογ^πι- 
οηεπ8 «χροη&ίαηι β ρΓ3εΗο, Γαηβαίηε Γη^η^ηΐεπι, ζ^ §€- 
ιη60ΐυπι ρΓορ!€Γ γυ1ηϋ3 ; Ιιβεο, ίη^αατη^ είΤεηΐ Ιυ(ϋΙ>Γίο 
ίρ^έΙίΐηιίΒυδ, & Απιιηοπ 3Γ£υεΓ€ΐυΓ ρΓχίΙί^ίΑΐοΓ, & 
ηΐ€η(]αχ•νιί\€9, ρι*ορΙΐ6(3ε(}υε ^'ι/χ &(1α1α(0Γ€8. Αυ( (β 
^ΛΗϋ Γ€ηι ί>ο€ τηοάο εοηβά€τα) <}υί8 ηοη ΓΪ(1εΓ6ΐ, νίάεηβ 
^ον^δ βίίΰπι αηίηιο (ΙεβΊεηΐεπι ^5? ηΐ6€ΐίεοΓυηι ορε είΤϋ 
ίηϋίβεηίεπι ? Νυηο εΐεπίπι, ουπι ]ίΐηι ηιοπϋυδ Πδ, 
ηοηηε ρυ^πδ ηιυΐΐοδ είΤε (^αί εΑΓραηι ρΓ9ε(εχϊυπι ίίίαιη» 
ουηι νί^εαπι οίκΙανεΓ θα ροΓΓεΛίπι 3α€εηδ, ραΐΓβΓοεηβ 
]»ίη & ΐϋΓπεί^ίΙϋπι ίη πιοΓεπι εοΓροΓυπι οιηηίυηι ? Αΐί- 
ιέπςυε εοηβά^ναπάο^ ό ΑΙεχαπάεΓ, εΐίαπι αήΐε ίΙ1υ<1, 
ιιΐ γοοαίΐί, ηετηρβ^ ίε, ρεη Ι^οο /^/, ί< βΒιοπετη) Γαείΐβ 
Υίηςεπε ; /7Λ/^, ιηςαατη, ^πηι α1)(1υ1ί<: ιίΒί πιυΐιυπι ςΐο- 
π« Γ^Γ2//» ΒεηεβββΕΐϋπι. Οήόίί^ϋε «ηίπι Ιαιιτη τηίτηοτ• 
ΛΐϊΙί /αάηηί νίϋ€ΐ>αίαΓ πιίηυΐίυδ, α Οεο δεπ νίΓαπι. 
ΑΙ«£Χ. Νοη Ηοεε ριι(%η(Ιΐ0Βΐίη68 (Ιε ηιε, ίεά ίΐ^ΐυιιηι ' ΑώιΗί5 & ΑηΐίΙοώί. 27 

τπί «ηιυΐυιη ΗδΓΟϋΙί & ΒεοοΗο. Ει ^υί^εΐΏ ΓοΙαδ ίβο 
ίαρβΓανί ΑοΓηυπι ϋίαπι, ηυαιη ηεϋΐβΓ ίΙΙοΓοηι οςρίι. 
ΡΗΙΙ.. νί(16η•, υΐ Η«ο (ϋςδίδ, <ιη»Γι Αηιηιοηίδ βΐίαβ ? 
^ϋί εοιηρ3Γα8 1€ ΐρΓαιη ΗβΓοαΓι & Β&οοΙιο 5 & ηοη βια- 
Ββΐοίβ, ό Αΐ€ΧΜΐ(1βΓ, ηεο άεάίίοίδ ΕΓΓΟβΕΒίίλπι^ & 
ηοΓε€8 (είρΓυιη, & Γ&ρΊ€8 '^νΛ ηιοηιιαβ. 

ϋι Α 1.06 03 XXI. ΜΐίΙΙΙί £9* ΑηίϋοεΙίκ 

3ΐηΒο6υ5 /«« ρίδεοεριΟΓίΒϋδ, ΟΗίΓοηε & ΡΗοεηίοο ? 
ΑυΓευΙι&Βαπ) εηίπι, Οϋπι <ϋ€€Γβ8, /^ νεί}© ςοΐοηυιη ΓΠδΓ- 
εβ(ΐ6-Γ€Γνίο€ 8ρυ<1 αΐίςυειη ^ ρβαρεπΒαδ, οοί ηΐϋΙΐϋ3 
ηοη Γϋρρ€ΐΕ( νίΑυδ, ροη'^δ (^ϋ^ιη ιηοπιτίδ οηιηίΐηΐδ ίιη- 
ρ«ΓαΓ6. Η3Β0 άια,χ^ άεοβΓεί €|ϋί(ί€ΐη ίοΓΓ&η ΡΗΓγβειη 
ίΐΐίφΐΰΐη ΕΒ)6έΙαιη, ιίιηί(Ιαιη, &^ αΙΐΓ» ρυίοΙίΓε β^ Ηίΐ&εηβ 
(ί, β, ρΓΛίΐτ ίίοηίβνηι} νίίδε 3Πΐ»ηί€ΐη. Μθ^ηϋπι νςτό 
€ίΙ (ίβίίουδ, & οοηίΓΗπείΕδ τεΒοδ α-ΐβ βείΐίδ ίή νίι», %€ 
βΐίϋΐη Ρείεί, ΗβΓουιη οιηηίυπι ρ€η€ϋίθΓυϊη-Λρρ€ί€ηιί1Η- 
ηΐϋΠ), ϋθβίι&Γ6 1)ϋΐγιί1ί» αάεό άε {^^^\ κ^αί, ςαπι-Ιίοβ- 
Γ€ΐ Ιοη£3ενϋηι ίη^ΙοΓΐ^ Γ6βΓ3Γ€ ίη ΡΙιιΗίοηάε, ΙυΒ^η» 
ρΓ3Εΐυ1ίίΙί ΐΌΟΠεπι ουίΏ Βοπλ ίπηίίΐ. ΑΟΗΙΙ.. Αί, 6 
ΝεΑοπδ 61ί, εαιη ϋίΤεηι (υηο (^υίάεπι αεΙΗιιε ίπιρβπιυβ 
«ΟΓϋπι ^ί/<ί Ηιο^Λ/, & ίβΠΛίϋδ, ϋΐΓϋΐη ίΙΙοΓυηι (ξίοττα 
β'ίΐ. αη 'νίία) είΤει ρΓίεΛΗΐϊΓΐϋδ, ρτ«ροΓοί ίηΓοείίςειη 
ίΙίΑΐη βίοηοΐ^ηι νΐΐδε. Ναηο νβΓο ίηΐ€Η!£θ ιαηείβπι, 
<}υαηη <5ϋί(ΐ€πι ίηαηΐίβ 'ύ\2^^^^, Εΐ, εΐίαπιΓι Γυροπ ^τηιπβί 
^υ^ιτ) ηιαχίπι^ άεεαηίΕΒιιηι ^^^έζ Μ4?/ι, βκ^ιιαϋδ (&ιη€η 
Ιιοηοδ ίβ αρυά ίηίε^οδ. Εί, ό ΑηιίΙοοΗβ, ηεο ρυΐοΐιη- 
νάάο ίβ&, ηεςοο γοΒογ αϋείέ ; Γεά ]αθ6Πίΐυδ οιηη€8 ΓοΙ) - 
€α(]€(η ο&Ιίβίηε, ίΐηιίΓ^δ, & (ϋίÀÀηΐ€8 αΠί-αΙ) λΐϋδ ιώ 
τί πϋΙΙ». Ει η€€ ΤΓθ3αησΓϋΓη υηφΓδε ιηε ΓθΓΐηί(ί!αηι, 
η€<ΐαβ ΟΓίεοοΓϋΐη οίΗοίοδέ οοΐαηι : ιτιεπ ν^χο ίβ 1)ίο 
«ηιΐ3ΐκΕ8, & ΐΏΟΓίυυδ Πιηίΐίβ ^7^ ηιοπαο^ Ανο ί^ηανιιβ 
/«^γ//, βνϋ ί^Γ^ηοϋδ. Ηαο άίΓοΓυοίΕπι ηΐε ; δί^^ο /Λο 
βΓϊνοΓ, ()ΐιόά ηοη πΐΰΓε6(ΐ€-£»ο νίνεηδ, {ί, € ίη <νάα,) 
ΑΝΤ. ζ^ί(1 β^αι Ι3ηΐ€η αΜ^ϋΠΐ, 6 ΑοΗίΙΙεδ ? Ιχλ 
€ηίπι νίΓυπι•€(1 ώάΙμτχ^ ^άΐ• οιηηέβ οιηηΐοο ηιοη. 
Οα2Γ6 οροιΐ6( ί6 \ζ^\ ϋει^υΐεΓοΰΓΟ» & ηοη (ΙίΓοηιςίαη 
Α&ΐυΐίδ. 'ίΐχ ρΓ9Κ(ϋΓ€Α, ▼ιίίέΓηβ ^ηοι ΓοΰίοΓοιη ίνοννίχ^ α8 Μβπιρρί ^ Ταηίαίί. 

Γιιιηα» ΗιοοίΓο» ίε ? Ριαίο ροίΐ τΰΓο & ϋΙ^ΙΓβδ ίη-ΐο- 
ΐϋίη (ΙέΓοβηάει. Γβη αϋΐβιτι Γυΐίΐηαπι νεί Γ€ί Γοοίεΐαβ, 
*ι<}ϋ€ ίΠϋίί (πίτηρί) ίρΓυιη 1€ ηοη Γοΐυπι ρίΐή. ΥίοΙόη* 
ΗθΓουΙειη, & Μείε^^ηιη), 2ΗοΓ<:]υ6 ;ΐ(]ιηίΓ»1)ί]6$ νίΓθ3, 
<}αί, ηοα ορίοοΓ, αεείρ^Γεηΐ Γοοίίιαπ), ^ (}υί3 Γ(ΐηίΐ(ϋΓ«( 
€08 ίη 'υΐίαπι πι«Γ€€<ΐ€-Γ6ΓνίίϋΓ03 ρχυρ^ΓΐΒϋδ & νίθα- 
0£6η(ίΙ}υ8 νίΓΐδ ? Α^ΗI£•. Οοηίΐΐίυπ] (|υί(ΐ6Γη ίνυτη φ 
Απιίεϋΐη. ΜΰηιοΓΐ» νβΓο βοίαιη ^ι/^ α^ηηίητ ίη νίΐα» 
ηβΓοίο (^αοπιοοίο, (ΙΐΓΰΓυοί&ΐ πι<: & <]αεηΐ()υε, ορΙοοΓ, 
▼ΰΛΓαπι. δί ν€ΓΟ ηοη οοππίςπιΐΒί, -εΛίβ Ηοο ρβίοΓβδ, 
ρβΓ Πίβηιίϋπι {λ, £, /ε€Τ€ίο) ρ&ιίΰη(€5 ΐάίπι ψΛοά βξο. 
ΑΝΤ. Νοη ; ίεϋ ηΐ€ΗθΓ68, ό ΑοΗί1ΐ€3: νίάδπιυδ βηίπι 
ίηϋηΙί(Λΐ€ηι Ιο^υεηίΐί. Ό;ι(υπι νεπο είΐ ηοΒϊ8 ΠΙβΓβ, & 
Γ6ΓΓ6, & ιοΐ€ΓαΓ€> η€ ορΐΑηΐ63 ιαΠι ηοί βιίΕπι.άεΙίβΛίηηί . 
ήΓαηι (/. β, ώήώατΛαν ί^ ηοί) ίϊςαι ίϋ. 

ΒΐΑΐ.οου8 XXII. Μβηϊρρί δΤ ΤαπίαΙί. 

^^ Ιλοοπι, ιβίρΓϋπι (ΐ€ρΙοΓ38? ΤΑΝΤ. Ουί^, 
ο Μεηίρρϋ, οηεβϋδ-ΓαπΓΐ Π«, ΜΕΝ Αάεόηο ρί^βΓ 
«, ϋΐ ίηοϋΠίΒεηδ ηοη ΒίΙ)βδ, 3υΐ ειίαπι, ρεπ ^ον^π^, 
Η»απ€η3 α^ααπί Οίΐνα πιαηυ. ΤΑΝΤ. ΝυΙΙαπι £^/ 
χοηιιηοάυηι» (ι ίηεαηπΗεΓεηι ; Α(]υα βηίπι ία^ίι, ροίΐ- 
<]υ{ίπι ΓεηΓΰΓΐΐ ιώ6 ΑρρΓορίηςυ^ηιεπι. δί νεΓο ίΐ!ί(ΐααη(1ο 
ειί^πι Ηαυπαιη, & αάηιονε&πι ^αι» ογι, ηοη ρΓχο^ςαρο 
ΐΏ&οΙεΓαοίεηβ (ί. ί. ηοη /γ/«/, ^«ί'^ Τ^' «'^ο ίηαάφΐ€ί6\ 
Γαηηπιιιπι Ι&ΒΓυπι, & <7^2/β ρετ αί^ί(08 ρετβαεηδ, ηεΓαο 
.ςαοπιοίΐο, Γε1!η()υί( ΓαΓΓα^3 Εηαηαπι ίΪ€€&π). ΜΕΝ. 
^Ραΐεή^, 6 Τ«ιηια1ε, ρΓοάί^ΙοΓαην <]αί(]ώίπι. δεά (Ιίο 
^ιρίΗί, ()ηί(1 ίη<1ίςε3 ροΐυ ? ηοη εηίτη ΗαΙ>ε8 εοτρα8 ; ίβά 
ί)Ιυ(1 ςιιίάεπι, ^αο<] ροΐαίι εΓυπΓε & ΠιίΓε, Γερηίιυηι ε(1 
«ΙίεαΒί ίη 1.γ<1ί& Τυ νειό Ηηί(η& (]|αοηιοάο 3(]Ηαε3α( 
βιίαδ, Εϋΐ 1>ίΒα8? ΤΑΝΤ. Ηοο ίρΓαω είΐ ΓυρρΗείυπι, 
&ηίιηαπι πιε&πι ίϊήΓε, 4^&(1 είΓεί οοΓρυβ. ΜΕΝ. δ^ά 
1)0€ ί(2 ίβ: εΓε(ΐ2ηιιΐδ, <)αοηίαηι άίοίδ /« ΐιύ ρυηίπ. 
Οαίά ν€ΓΟ ίίί^ηε 4>Χ'4ΐη ΐίΒί επι (ί. ί. ηκη'ιβέ ?) 
ΐΜυηι ηιείυίδ ρε; ηαρώΜτίδ ίηορϋ ροιαδ ? Νοη εηίιη 
τί<]εο εΗοπι ΟΓουπιροίΙ Ηιβηο, Εηΐ-οΒίΐυηι Ηίηε ίη ϊΐΗαπι 
Ιοοαπι. ΤΑΝΤ. Κεβε Γ^ηέ (Ιίςίδ. Ει Ηοο ί§ίΐϋΓ €/ί 
ραΓδ €οη(1ειηη<ιΐίοαί8> π^ιη/^, ηιε^ ηίΐ ίηάί^εηιεπι, ευρί- 

. άααι Μζπιρρι £<? ^Εαα. 29 

€ίϋΒΐ-//7ΐκ^Λ.είΓ€ Βίΐ^εηοϋ. ΜΕΝ. ΌςΙίΓΜ, ό Τδηί^Ιβ ; 
&, ρβΓ ^ον^π1, γίΗ^η'δ γ6 ν€Γ3 ΐηοϋβ^Γβ ροίο, ηβτηρί^ 
ι»6Γ0 (/. ί. ίτηηι'χίο) ΗΰΙΙβΒοΓΟ, (ΐαί ρβΙΡΓίβ ^ϋΜαη άΐ" 
ν€ΓΓΐ!ηίΐ α^ ϋδ ςυί β οαηιΒϋδ ταΙιίοΓίδ ιηοΓΠ-Γϋηι, ΓοΓίηί- 
€ΐίΐη8 ηοη βί^ιι^πι, ίαλ ίιτίπι. ΤΑΝΤ. Νεο ΗβΙΙεΒοΓυιη 
Γ€θυΓο ΒίΒΰΓρ, ό Μεηίρρβ, (ΙεΐϋΓ ποίΠΐ πιοοΙό. ΜΕΝ. 
,Βοηο ίΐ8 ΗπίπΊΟ, ό Τ2ηιηΐ€. Οεηό Γοίιο, ςυόά ηεαϋΰ 
ΐϋ, η€(^α€ αϋιΐδ παοπυοΓϋπι ΒίΒίι ; ί/? εΒίπι ίηιροίΕΒΙο ; 
^ϋΕπ^ϋάΐη ηοη οπιηεδ, βουΐ ιυ, Ηήαηι εχ οοηάεπιη»- 
ΐίοπϋ, 3^ϋ3 €08 ηοη εχρεέΐαοιβ. 

Βι Α 1. ο Θ υ 5 XXI II. ΜίηΙρρί Ιί Μαά. 

ΜΕΝ. ΤΤ ΧΡΟΝΕ πιίΐιί, ρει Ρΐυΐοηΰπι, ό Μ^αβ, 
^[^^ οτηηΐΛ ίο ογοο. ΛΙΑΟ. Νοη ίΈοίΙέ, 6 
Μεηίρρΰ, οπιηίΑ. Αοοίρβ &υτοηι (]ΐιοΐφΐο( ρβΓ ε^ρί»• 
€οςηοί<:6η(1& /αηί, Ηίε ςυί(]επ], ςαό(ΐ θ€Γΐ>€Γυ8 €(1^» 
η6(ίι ? & 3(]ν€ηί6η$ μπ\ νίοΐίίΐί ροηιιοΓβηι Ιιυης, αυι 
ΥΓ8]£είι 10, & ΪΛΟΧΜΏ, & ΡγηρΗΙ^ββιΙιοηΐϋηι. ΜΕΝ» 
Νονί Ηχο» & ΐϋ, ςυόϋ μηηζχη αιίϊοάΐ9. ΜΊάο «ήιιηι 
Γ€β€ΐη, & ΓϋΠΕδ. ΟΛοηςΙβ ν€ΓΟ πιίΗί Ηοηιίηοβ «ιί- 
ι^υοδ, & ρΓ9Ε€ίρο^, (ΟΓοιη ί]1υίΐΓ68. /ΕΑΟ. ΗΓο (^υί- 
€ΐβιη ς^ Αβδπιεπιηοη, Ηίς Αοΐιίΐΐβδ, Ιιίο Μοηηβηβϋδ 3ϋΧ• 
ΙΛ (ϋτη, ΡοΛβίΐ υΐτίΤβδ, (Ιβίηάο Α]λχ, & Βίοπΐϋ(!€8, & 
ΟΓδΒοοΓϋΐη ορηηι&ΐ€8. ΜΕΝ. Ρ»ρ35, ΗοπαοΓβ Ι Οα»- 
ΙΐΕ τί6ι' τΗίίρκχΙίαηιπ] εαρίο ρΓθ36β&-Γυηι Ηαηιί, ίηςο^• 
ηίΐΛ, Λ; ίηίοΓπιίΛ, οίηΐδ οηιηί&, Ληΐ6Γ« ηυο«, ΟΑΡΙΤΑ 
ΓΟ τϋΓΕ ΟΑΟυΟΑ. ΟϋίΓηβπι υργο, 6 ^Ε^^^, βίΐ Ηίο ? 
-/Ε ΑΟ. €γΓυ8 εΛ. Ηίο ν€ΓΟ ΟΓοεΓαδ ; Ηίο ιιΙιγλ ευη* 
δ^ΓοΙ^η^ραΙαδ ; Ηίο ιι)(γ& Ηοβ Μίάαδ ; ίΐΐε νεΓΟ ΧεΓχε»^ 
ΜΕΝ. Τίπε ίβίΐΌΓ, ΑΓοεΙεΛε, εχ1ιθΓηιίιθΓ«οίίΐροηι&• 
]υη§εηίεΓη ΗεΙΙοΓροπίϋπι, ΕίίεΛΗΒίειη νεΓΟ η^νί^ΕΓο 

{)εΓ πτοοϊεδ ?— ΟϋΕΐίδ νεΓΟ εΛ & ΟοεΓοδ Ι δΕΓ^Αηδρα- 
ϋΐΏ ααίεπΊ, ό /Ε^οε, ρεητιίκε πιίΐιί ίο πιαίεπ) ρεΓου- 
ιεΓε. ^ΈΑϋ. Ν€(}ϋ3<ΐ03Π[ΐ ; ίπ^η^εδ εηίπϊ ΟΓίΐηίϋηι 
ε3ϋ5, ηΐϋ1ίεΙ>Γε οαηι ίΐι. ΜΕΝ. Εγ^ο 3ηιρΙεχ3ΐ)0Γ ιλ- 
ηιεη εϋΠΊ, ουίΏ-ίΐϋ-οπιηΙηο Γεπϊί ίοεπιίηίΐ. /ί^'.Αϋ* νϊΓηβ 
νεΓΟ οΛεηςίΑΠί ιίΒί & ρΙιίΙοΓρρΗοδ ? ΜΕΝ. //λ, ρεΓ 
3ονεπι. -ίΕΑΟ Ρπιπϋδ Ηίο ίίΙ)1 είΐ ΡγΐΗίΐ^οτίΐδ. Μΐ:Ν•' 
8ίΐ1νε, 6 ΕαρΗοΓόε, νεί Αροΐΐο, νεΙ ίΐαϊο^ιιίά νίβ. 
ΡΥΤΗ. ΙΐΕ \ 5ς ιιι (^αο^ιιε, ό Μεηίρρβ. ΜΕΝ. Απ- ^ο Μβηιρρι Ι^ £αά. 

ηοη &(11ΐϋϋ «ίΐ ιίΙ)ί ααΓ^υιη ίΐίικί ΓειηιΐΓ ? ΡΥΤΗ, Νοη. 
8ΰ(1'&§€, τί(ΐ€2ΐπι, οϋΐη ρεΓΑ ΐαα Η^έΒΰ&ι <|θί<1 €<1υΐ€. 
Μ£Ν• ΗαΙεί^ ό 1)οη€, ΓϋΒαβ ; ίια υΐ Ηοε ηοο βι ιίΙ>ί 
€(1υΐ€. ΡΥ Γ Ή. Ό^ ιηοοίό ; &1ί& ^π/ &ρΐ](1 ιηοηυοβ 
4θ|^ηι<ιι&• ^α1η ϋπίπι (ϋ(1ίο, ^υόά ΓϋΒβε & ιείΐίουΐί ρ&- 
Γϋηΐυηι, ϊΛο /α1ί€ΐη^ τϊ'ύβηί βιηίΐΰ,^νί, ηοηβηί'ιάεη• 
£Α0. Ηίε &ιΐ(?πι 6ίΙ Βοΐοη^/τκ/ ΕχΰοβίΙίάΐδ, & ίΙΙο 
ΤΗ&Ιεβ ; & ^αxι;λ ίρΓοβ Ρίη&ουβ, & ο^ιεΓΐ /αρϊίηία• 
$οη( ν6ΓΟ οιιιαεβ Γεριοιη, υι νί^εβ. Μ£Ν. Ηί, ό 
^<ιε€, ΓοΠ αΙίοΓυιη \χύ /νηί, & &]&εΓ€8. ΟυΪ8 ν€ΓΟ €(1 
Ί\\ϋ αη€Γ€ ορρίειυβ, ψι^ίι ραηίδ ΓυΒαηεπήυβ, ί11& αυί 
ιοΐϋ8 ριιΙΙυ1*νΐι ρυίΙυΙίΕ ? ^ΑΟ.• Ειηρ€(1ο€ΐ68, ό Νίο- 
ηίρρ€, ^υί ζ\> ΜΐΏΖ αάϋίΐ ί€πιίυ(1υ3. ΜΕΝ• Ουίθ γ^Γ• 
Αΐ8 (ί. ^ ραα €ύΐαά τηοίμι) 6 χπρο ορίίπΐϋ, ίπ]€άί1ί 
ΙΙβίρΓυιιι' ίΐ} ΰπΐ(6Γ&8 ? ΕΜΡ. Ιηί&ιιί& αυ^εά^πο, 6 Μϋ- 
8ΐρρ^9 οίΐ^^ίί ηΐά, ΜΕΝ. Νοη, ρ€Γ /ονοίη, Γεά ν^η» 
^ΙοΓίλ, & ίίΐί1α8, & ^Γ3νοάο ρ1ιιπΐΏ2 (ί. €φ βνίΜια :) 
Ήβκο, ΐη^ααη^ €οηι1>ϋ0<:ηιηι ιβ ^^ι/;η ίρΟβ οχ^γϊά\% /»» ; 
ίη(ϋ£ουπι» α( ϋΓββ. Υβηιηιιηιβη €οπιιη(η(υαι ίΐΐαά ηοά 
ψτοίχχΜ ίίΜ ; η&πι {!€ρΓέΙΐΰηΓϋ8 €8. ηοηουβ— -1)1>ίιιαιΐλ 

Τ6ΓΟ, 2Ε&€€, ^δθΟΓϋ(ΰ8Τ? ^ΑΟ. ]!!« 0υβ2(ΟΓρΐ6• 

τιιηι^ιιβ οΰπι Νβ(ΙθΓ€ & ΡαΙαιηε^Ιβ. ΜΕΝ. ν€ΐΐ6ΐη 12- 
ιηβη νίάϋΓβ ίρΓυπι, Π Ηίε ίι( ιΗαι»>ί. ^Α0• νί(!έη' 
€Αΐτιαιη ϋΐατρ ? Μ&/Ν 8υη( οιηηϋ8 ο&ΐνί ; ί(&-α( Βοο 
β^6(-οηιηίυηι 00(2. ^ ΑΟ. δίιηιιιη ίΐίαιη ϋίοό. Μ£Ν• 
^^ & Υίοζιά^ϊϊϊΐ βιηί €ηίηι οπιο€8 Ππιί. δΟΟΚ• 
Μ^πΰ ^υΧΓΐβ, ό Μβηφρ€ ? ΜΕΝ. ΜΑχΊπΐϋ, ό $ο- 
εΓ&(ε8. 80ϋΚ.. ΟαοπΊΟ^ο χ^% β Ι^αΒεηί Αι\ϊ€ώ\%1 
ΜΕν Μυΐιί ]υηίθΓυιη ρΓοβιεηΐυΓ ρΗίΙοΓορΗλπ : & 
€€ΓΓ€ ρΐϋπηιί βΟΓΗτη/αηΙ Γϋΐηιηί ρΗϋοΓορΗί, Πί^ϋίδΓρ^Λε: 
ίρΓϋδ ίαηίϋτη ΗπΙίίΐυδ, & ίπΓζ/^αΐ'βοη/ηι. ^ο-αίί €ΧΙ^γλ 
Λ\ΛΧ€Κϊ — νίίΐϊβί, ορίηοΓ, (^ααΐίδϊάιβ νεη^ΓΪι ΑηίΗρρυδ, 
& ΡΙάΐο ίρΓε ; 3ΐΐ€Γ <][ϋίοΐ6ΠΊ υηβυ^ηΐϋΠ) Γρ'ίΓαηδ, εΙι€γ 
ν^ιό ίΐοβιΐδ ιγΓίΐηηοδ οοίετί ίη δΐοίΐίι. 60^Κ. Οϋί<ί 
ν€ΐό Γΰπηυηι άα «ιβ ? ΜΕΝ. Ο δοειπίεδ, Β^αΐύδ 6δ Ιιο- 
Γηο ςνοαίί ΙηΙι^ (γ β. /αηιά Ιί-αία^ ξχ.) θΓηη€δ ίΐ3(}υΰ 
€ΧΪίΙϊιυΗηΐ ϊ\χ\{^^ί ιε »ςΙηιίΐΕΒίΙς:ίη νίΓυιτ», & ηονίίΤε 1ΐ3εο 
οιιιπ)& (οροπί-ί οηίπι, ορίροΓ, νεΓοηο (ϋοεπε) ηϋ ίηίίηηι 
Γοίΰηιεηι ί>Ο0Κ.. Βίχί & ίρΓβ Ηχο ϋδ ; ίΙΗ νεΓΟ ρυΐα- 
1>ίΐηι Γ6Π1 είΤε ρΓδείεχίϋπι. ΜΕΝ. Οπίπ^ιη ν€ΓΟ Γαηι Ηί 
^\τ^Λ 16 ? δΟΟΚ. Οΐιαηηίϋΐδ, Α Μεηίρρε, & Ρ1ι«(ΐΓϋ8, Λ ίΠΰ ΟΙ ίηί 3ε ^/ιι/χ. ΜΕΝ• Ει駀, 6 δοεΓ&(€$, (|υο• 
ηίλτη Ιιιε ειίαπι €Χ€Γ€€$ &η?ιη (υ^ηι, & ρυ1εΗΓ08 ηοη 
(ΙεΓρίαβ δΟΟΚ Ορίςΐ €ηίιη »1ίυ(1 Γϋ&νίυ3 ίβερείΏ ?— 
δϋίΐ αοουηιΒίΐο ρΓορε ηο8, ίΐ νίοΐ^ιυτ. ΜΕΝ. Νοη, ρ€Γ 
}θΨϋίΏ ; »Ι)60 εηίηι αά ΟΓοεΓϋπι & 8αΓ<3»η3ρίΐ1ϋΐτι ρπορϋ 
ίΐ^Γοδ ΗαΙ)ΐί&ΐϋΓΐ33 ; νιά€θτ €ηίηι ηΐί6ί ηοη ρΗπΙυΙϋΐη 
ΓίΓϋΓϋδ *α(1ί€η8 ϊ/ίοι ρΙοΓ^ηιεβ. ΜΑΟ, Ει €βθ μηι 
'&1>€0, ηο ()υί8 ιηοπαοΓυΐΏ \μάι ηοδ «ίϊϋβίεηδ. Αΐϋβ 
▼€ΓΟ, 6 Μ^ηίρρβ, νίίΐίΐιίδ ρΙβΓΛ^αο νίώπίία. ΜΕΝ. 
ΑΙ)ί(ο. Ηχο ααΐϊΤΏ, ό ^Εαοϋ, ΓυίΕοίυηι. 

ρΐΑΐ,οουδ XXIV. Μ^πΙρρί ^ ΟέΓΪχνί, 

ΜΕΝ• /^Χ 0€γΙ)€Γ€ (Γϋΐη ΰηίΐΐΐ ιίΒί οο^ηϊΐαβ,οιίΓη-Ππι 
ν^ ^ φί« ΟΛπίδ) ά'ιζ ίηίΐιί, ρ€Γ διγβΰπι, <|ϋαΙί3 
€Γ« $οεΓ&(€9, ΟΰΠ) (ΙβΓςεικΙβΓΟί κά νο5 ? Ρηγ ζ^εηίιη ίβ 
ΙίϋϋΐΏ ηοη ΓοΙύιυ Ι»ίΓαΓ€, Γεά ίΊίαηη ΗϋΓηαηύηι Γοη^Γβ» 
ϋνιπινοΐΐδ. ΟΕΚ.Β. ΡΓθθϋ!(}υί(ΐ€Γη,όΜϋηίρρ6,θΓηηίΙ)υ3 
ίΐρρ&Γ€ΐ}3ΓΕ006(ΐ€Γ€νϋ1ΐϋ ΊπΊΠίοίο, & ποπ οπιηίποπιΟΓίεπι 
ίθΓηη(1ίΐΓ€ τίΓοδ, & νοίεπδ ίηοΙιολΓε Ηος ΛπηηΒυδ «χιτί. 
οίΐίυηι. ΡοίΙ^ϋΗΠΐ τεΓΟ ίηοϋηίΐνίι ίηΐη Ηί^ΐϋΐη, & νίθίΐ 
€&)ί^ίηεηι,&β£θάευΐ& ΓΠ0Γ(ΐ6ηδ ίρΓϋΓη]αΓη ευηέίβηιεπι 
ρε<ί€ (ΙείΓίΐΧ!, /«;» €]υΙϋΐ3Εΐ, υΐ βίεη^ ίηίϋπίεδ, & <3ε- 
ρΙοΓ&Βαι ϋΒετοδ Γοοδ, & βεΒαί οηιηίβςπϋδ (ί. ί. ηίετία• 
Βαί β ίπ οτηηα ραΗα ) ΜΕΝ. Ηοηιο ίβίΐαΓ ΓορΙιιίΐΑ 
ίϋίι, & ηοη νεΓέ τεπι οοηΐ6ηιπ€Βαι? ΟϋΚΒ. Νοη ν'^ί\ 
Γε<1, ροίΙ(;]ΐ;ηπι ί^Ι ηεοβίΤαΓΐαηι νίοϋΓ, €οη6ΓΠΐϋΙ>«ιΐ«Μ*, (}α&β 
ςυί(]επ) ηοη ίηνίιυδ ρβίΤυτυδ ^υοοί οπιηίηο ηεεείΤβ ^ταΐ 
ίρ/ίίτη ρ3ίί : ^ Βοε, υι ΓρείΙϋΐοΓβδ ίΐ/»ι ίΐί1πιίûÀηίιΐΓ• 
Ει ϋηίνεΓδέ<1ίοεΓ€ ροίΤυπι <ΐ€ οπιηιΒϋβ ΐίΐΙίΒυδ, ^ηοάβηιύ 
»ϋ(1ίέθ€8 & Γοηεδ οΓβμε α(1 ογ« Γ^υοοδ ; ^^ ν^χο/ηηί 
ίηιόδ οεηίίΐΐηαυηι ^»( ίηίΐίοίυπι, αη βηί υετε βοΗα 
ΜΕΝ. Ε^ο νεΓΟ ςυοη9θ(}ο τίΓυδ Γυπι ιίΙ>ί (ΙεΓεεηάιίΤε ? 
€£ΚΒ. 8ο]αδ, 6 Μεηίρρε* οΊ^ηυδ ββηεηε (ί. ί. τηα^- 
ηαηΐίηϊ(ίΓ\) & Όίοβεπεβ »ηιβ ιε ; €[ΐϊία ίηΐΓάίΙΐδ ηοο 
€0δΛί, ηεο ρΓοίηίΐ, Γε<1 Γροηΐϋηεί, ήάεηΐεδ, & Γ6η»ιι- 
€ίΑηιεδ οιηηίΒιΐδ ΡΙ»ΟΚΑΚΕ« 

Ι>ΐΑΐ.οσν3 XXV. €&ακοηίίΐ δ^ Μίηίρ/η, 

€ΗΑΚ. Τ> Εά<1β ροηοπΕ, 6 ΓεεΙεΛε. ΜΕΝ. Vο^Λ- 

Χν ίβΙ^Γ€>Α01ΐ4Τθη,&νΐΟθ6/ΙΧλ\ΑΥχζ.νΐΤν^\\3Λ* / 3* ϋίοξβηίί & ΜαηβΙί. 

ΟΗΑ.Κ.. Κ€(1(]£, ίη(|υ«η[ΐ, ^οΓ/οη'^, ρΓΟ (^αίΒαβ (Γ2ΐη(^ 
▼εχί ΐ€. ΜΕΝ. Νοη &εειρ€Γ£ ροιβε & ηοη 1ι<ιΙ>6η(€• 
^ΉΑΚ. £{1η6 Τ£ΓΟ &1ί^ϋ^$ οοη ΗαΒβηβ οΙ$οΙυπι? 
ΜΕΝ. Νοη ^υίάΰΐηηονί, ϋπ Λ/ ΰή^πι ^Ηαδ αυίίρί&ϊη: 
ίβο τ€ΓΟ οοη ΗλΙ)€ο. ΟΗΑΙΙ. Αι, ρεπ ΡΙϋΐοοβιη» 
ρΓχΓοεαΒο ιο, 6 ΐπιραΓ€9 ηίίϊ τ^άάχά^τ'ιι. ΜΕΝ. £( 
€^0, Ιίοε ΒΕουΙο ΓβΓίβηδ, ίΓ&η£2ΐη η6ί εαρικ. ^ΉΑΚ>• 
Τύηβϊ^ΜΜτ ξ,Γάύι νϊ2ίν\^Άνζή% αηΐυκ) (Γλ3€έ1υπι? ΜΕΝ. 
δοΐν&ι ιίΙ>ί ρΓΟ ιηε ΜΰΓεαΓίυς, ^υί ηΐ€ ιίΒι' ΐΓ«(1ί(1ί(• 
Μ ΕΚ. ΡδΓ ^ον^η[1, τηαΐίνηι ΙαοΓΕΓβΓ, ίι, ρτΛίετ αΚοι 
ΙαΒοΓβί ηΐίοί^ ΛιΐϋΓϋβ-ΓϋΠΐ βιίίίπι ΓυΙνΰΓϋ ροΓίοτια ρτσ 
ιηοηυίδ. ΟΗΑΚ. Νοη »1)ΓιίΙίΐηι & ίϋ. ΜΕΝ. ^«/»γ, 
Γυΐκΐυ^ο η&νί^ίο, ρ6ΓΠΐ2ηε(ο ^^/γ, 1ίΐιΐ)α8 ηΐ (/'. ^• ινι« 
πΗπίίκΙί) §Γ3(ί&.— •86(1 αυοπιοοίο α€είρί&8 (]αο(] ηοη Η»• 
1)€θ ? ΟΗΑΚ. Τα νβΓΟ ηόηη€ ηόίΐί, <|υό(1 οροΠΰΒΛΐ: 
&ίΓ€ΓΓ€? ΜΕΝ. Νονί^ιι1(]εη); ηοη ^αίςπι Η&Βυί. Ουίά 
6Γβθ? ΟρροΓ(υάη€ 171^, ρΓορ(€Γ Ιιοε, ηοηπιοπΡ ΟΗΑΚ. 
δοίύΓη^ ϋΓ^ο §1οη&1)6Γ€ §γε(13 ΐΓ^ηείΓειέΠΤΰ. ΜΕΝ. 
Νοη £Γ&(ΐ8• 6 1)οη6 ; «χΙΐΗυίί ^ίτΑνη βηήηαηί^ & τεπιυπι 
ΑΓΓίρυΐ, & αηϋ8^εχΐ€Π5ν€Γ<51θΓίΙ)υ8ηοηίΐ€Β;ίΠΐ. ΟΗΑΙΙ• 
Νίΐ \λχο ίαηί ζά ροποπα. Οροηει (β οΒοΙυπι τ^άά^τ^ ? 
ηοη εηίηι £ΐ8 ζ^ αΙίιβΓ ίΐ^π. ΜΕΝ. ΑΙκΙαοΐιο £γ§ο πιο 
ΓυΓΓυ8 ίη νίίΑπι. ΟΗΑΚ... ΒεΙΙέ άίαδ, υΓ> οΒ Ηοε» 
βιί&ηι ρ1ίΐ§Α8 ΑεοίρίΑπη αΙ) ^αεο. ΜΕΝ. Νβ €γ^ο 
(υΓΐ>38 άβιο. ΟΗΑΚ.. ΟίΙβηάε ^υίοί ΙιαΒϋβ ίη ρ€Γ»• 
ΜΕΝ. Ι-.νιρίηο8, ίι νΪ8, & Ηεεαίϋβ εοβηΕπι. €ΗΑΚ• 
ΙΤηάέ, 6 ΜεΓουπ, ^^^(1ϋx^ίι^ ηοΙ)ίδ ο&ηεπι Ηυηο ? Οα»- 
ϋ» ?6ΓΟ ΙοαυεΒαιαΓ ε(ίαπι ίη ιγ3]€(51ι]« νεέΙοΓεβ οπιηο 
(]€Π(1εη8, & ν&1)ίθ2ΐη8, & υηυ8 εϋη(ίΙί&η8» ρΙοΓ&ηιίΒα• 
ίΐΐίδ ? Μ Ε Κ. Α η ί§ηοΓ3$, 6 ΟΗ<ΐΓοη, (^ααΐεηι ΐΓ^ιηΓ- 
τςχίΑϊ νίηιπι ? οπιηΐηο ΗΒεΓυπι» & ςύί οίΐ είΐ ειΐΓΧ. 
Ηίο €ί\ Μεηίρρυδ ///λ ΟΗΛΚ. Αί(|αί β αη(}α&πι 1€ 
εερβΓΟ — ΜΕΝ. 5ί οερεΓίβ, 6 Βοηε — 1)Ϊ8 νβτο ηοΕ 
εαρΐβδ. 

ΒΐΛΐ.06υ8 XXVI. Όϊοξύηα £ί Μαν/οΓι. 

ΟΙΟΟ. /^υΑ (ΐ€ Γΰ. ό ΟαΓ, ηιαβηαοοβίιαβ {ί, €. 

^Ο• απί/ηντη Ίηβαίία α) 6ι άχ^ζχΊζ ρΓζροηί 

ΐϊοΒίδ οπίηίΙ)ϋ8 ? ΜΑϋδ. ΥεΙ ρΓορι^Γ Γ€§ηυπι, 6 δί- 

Βορεηϋδ ; ^"^ 4^ί(ΐ6ΐη Τ€Χ ίαί (οιίαι Ο^ίί», ίαιροΓϋνΐ 

▼€Γ• Ν^^^ί, Τύ^κ/ίί^, &? ΜβηίρρΊ. 33 

▼€ΓΟ Ι^Ϋοίίδ €11*^01 0[ϋίΒυΓ<^Ηίη, & ϊηΓϋΙδδ οιοηΓ^αίπ ΓυΗδ^ί, 
& ρΓο^ΓδίΓαβ ΓϋΐΏ υΓί^ας-ίκΙ ΜΐΙβίυηι, ΓυόνςιΠδ ρΙοίΓ^ΐί 
'ΐοηίδζ ραΗ'ώίΐί. Ει ρυΙοΗβΓ «γλιτι, & 3ΐτ!ρ1α8, & ίη 
Βεΐΐίδ νΕΐί(1υ8. Ηοο ν€ΓΟ ββ ΓηίΐχΊιηυίΤϊ, ςυόί] ίη Ηαΐί- 
•€ΛΓη3ίΓο ΗάΒζο ιηοηυΐΏεηΐυΓη ρεΓί^αίίΓΗ τηΗ^ηαπι /// τηί 
ίΓπροίϊίϋΓΡ, ό|α»ηΐιΐΓη ηοη αΓιαβ ΐΏοηιΐϋβ, & η6ε}πβ βύοό 
'^ΙίΐΙϊΟΓίΐΓϋίη λά ραί€Ηπιυ(ϋη6ηΐ, 6<|αί3 & νίπ3 »ά ^ΒΓοΙα- 
χχ^λτηΆΓΛ /οηηαηί «χρΓείΠδ β νηΛχνηοχ^ ρυΙοΙιοιπΓηο ; 
<|αΛΐ6 ηβ νβΙ ΐΓίτιρΙΰπι Αΐιςυΐδ ίαοίΐ© ίην^ηίίΐΕ. Νόηηδ 

ΐίΙ)ί νί^βΟΓ ]υΓε ΙΠίβηίΙ €0§ίΐ3Γ6, βνδ ^^'γ/, ρΓ0ρϊ€Γ 

1ΐ3Βο ? ϋΙΟΟ. ΡΓορι^Γ Γ^βηυίπ, λίδ, & ρϋΙοΗΓίη^ίΙίηειτι, 
& {«(ιαΐοίγπ ιτιοίεΐΏ. ΜΛϋδ, ΡβΓ |ον€Γη, ρπορίβΓ Ηζο. 
ϋΙΟΟ. Ακ^ιΐϊ, ό ραΙοΗβΓ Μ^νιΓοΙε, η€(ΐϋ6 νίπδ ίΙΙ« 
ίίΓηρΓιύδ ιίΐίί δάΓάπι, η^^υρ ΓοΓίΏα. δί ίι&^αβ^βϋβεΓΰ- 
Πία3 δΗί^αεπι νεηυίΐίΐηδ ποβΓα άτ\>\Χχ\ιγλ, ηοη ροίΤυηι 
€ϋθ6Γβ, ^^2^^ ίυ^ οπΙν^πΑ ρΓδεΓδΓ^ΓϋΓ ηιρ«. >^πιΙ>« 
^χήΐή/υηΐ ΟΛίνχ, & ηικίδε, '& ραπίβΓ <ί€ηί€δ οίΐϋηοίίηιιΐδ, 
& ΟΓΒαιί Γϋηΐϋδ οοϋΐίδ, & Γΐπιί-ί»Λί ηΗπΙ)ϋ8. Ροη^ίΤς 
φΐίάεπι ΓβρυΙοΗΓαΓη ίΐΐαοί, & ΓαπΊρηιοΓ^ ίΙΙίΓ^χίι ροίΠηί- 
^ίΓβ•«/«ι ΗϋΙίοΑΓηϋίΓδίδ ζά οΛ€ηΐ2Π(ίυηι, & ^^οποδέ- 
^ίΐίΐΑήοΙϋΠΐ δρΐΐ(1 ΗοΓρίιεδ, ταηιρζ^ εητη οββηάαηί^ (^υαηι 
ηΐΗβπιβαΐΓΠ ίίι: ίρΠδ «(ΐΓήαυηι : ηοη νίίΐεο ίΐηιειη, 6 
4)0ΐιε, (^α'κΐ ια «χ• βο'ίΓϋαπίδ, ηίίΐ Ηοοάϊοαβ, <ιαθ(ί ρΓβίΓυβ 
ΓϋΒ ΐΛΠίίδ ίλχίδ ίοΓδ-οηϋβ ηΐάβ^δ [ι β. τη<ι/υί) ^ααιη ηοδ. 
ΜΑϋδ. ΡϋδτΊπίηβ 6Γ£0 ίΐΐϋ οηιηί;! ΛοΗΗϊ (ι*, β, Ίηαηία) 
ϊηίΗί; &: βΓίιηε Όίοββηεβ ΗοηοΓε ρίΓ Μϋΐιίοίο ? ΟΤΟΟ. 
Νοη ραΓ, ό ηοΒίΙίίΠηιβ ; ΜίΐϋΓοΙυδ εηίπτ ρΙοΓαΙιίί γρ- 

«ΟΓθϋϊΙβ ΐ€ΓΓβ(ΙΠ4, ΙΠί^ΙΙ 11)118 6ΧίβίπΐΛΒ3(7ί'^ίΓ6 Ιϊ^ΛίϋΠΙ. 

ΟΊοβδηεδ ν€ΓΟ (ΐ6Γί(ΐ6ΐ>ίι εαπι Ει πΐιεπ ςυίίίβηι, βίΐ, 
ΜααβΙπί^ ηίιβπιΟΓΛΒιΐ ΓεραΙοΗΓμπι Γααπι εχίΓαΛαηι «!> 
ΑΓ(6ηιίίϊ& ιιχοΓε &'Γογογ€^λ.• Οίό^επεδ νβΓο ηοη ηονίι 
<]νιί(ΐ€Πϊ, &η ΗαΒείΐι 4^0(1 00Γροπ9 ΓβραΙαΗΓαηι, ^€^|α^ 
βηίηϊ οϋΓίΐ €Γ»ι ίρβ Ηιι^αδ. Αι, ό 03Γαη\ ^1)ί?θίΰΐΓη?, 
ίυηίΗΐδ νίία νίπ τείίί^αϊι Λ/.'λ/ρΓίείΙίΐΒΐίίΠπιΟδ ίίΐη)3ηι άβ 
ίε 6Χς€ΐΓιθΓ6ηι, & ίη βΓπιΐοπ Ιοϋο {ί. β. /ηηάατηϋπίο) 
€ΧΐηιΛδηι <ια»πι ιυαηι ΗΙαά ηιοΒίιπκίπΐιιπι, 

. Όι Α ι,ο ο υ & XX V ΙΤ. ΝίΓα^ ΊΙίνβίΛ Ι^ ΙΛίπΙρρ]. 
Χ2α //-«/» <ίίΙ ίοΓΠίοίΐοΓ. . Οίο, ό Μεηίρρβ, ηόη- 34 ΜεηΊρρί &? ΟύϊΓοηΰ. 

η: ττύζοτ (ιΙμ ρυχλποΓ ? Μ£Γ4. ΟυΐοΑίη τϋτο €Α»? 
ΟροΓκα €οΐπι, ορΐηοΓ* Ιιοο ρπύ5 ίοίιο. Ν Ι Κ. Νίκυι 
& Ί1ιεΓβΐ£5. ΜΕΝ ΙΙιβΓ ϊ^ίΐϋΓ ΝΪΓβυβ• & υΐ€Γ Ί Ηη. 
ίιι« ' Νοο(1αιη εηίχη ντ/ Ιιοο ηίΑπί^ίΙυπι. ΤΗΕΚ& 
Τϊΐτη <]υίϋ€πι οΒιίηυί Ηοε υηυιη, ^οόϋ Γαηι (ϊΒΐ £πιίΙίι« 
^' οοο ΥΑοιυιη (1ίίΪ€Γ<, <}υ<ιηιύιη εχοοι ί(Ιο Ηοιη^τοι ΐ€ 
ϋχΐιιΐίι, ^ιρρεΙΙ^ηχ οιηηίυηι ΓοηηοβΑααπι• Αι 6£0 ίΐΐο 
ε3ρί(ο•2ευιο, & ^ΙαΒτο, βρρ^Γυί ]αη ]υ(1ία ηϋ ι1«ιο• 
ΗοΓ ί€ Τβηιροι τετό ζβ ιίΙ>ί, 6 Μεηίρρβ, ^&»^ 
ιΚΓυιη £χί(1ίιη» ΓοπηοϋοΓοιη Ν Ι Κ. Μ£ )αΜ^ύϊηηα 
Λ^Ι^ίχ & ΟΐΜΓορί$, ^1»* <ξ/{ηί ρίίΙείατηίΛΜίβώ (ί. €. «|) 
//μτμ. μεν. Αι ηοη νεηίβί ραΐ€Η(Γτίηιυ«» υκορίικΜν 
ϋΐί2Πΐ ΓυΒ ιβΓηπι. δ^ϋ οίΠι ^υϊ(]ϋΐα ηοβτα ΓιτηχΜ^ βΛίχ 
^7^ΤΛ.ή2, ¥€ΓΟ ίαα (Ιίβηοίελ-ροΐβίΙ Ηοο ίο]υιηιιιθ(!ο α 
Τ1)€Γ&(χ <:2!ν2Γϋί• ςυοθ (υ^ ^. Γη^ίΐΐδ : Υ\ύ)€% €ηίΐΒ 
ΐΏοΙΗουΙ^ιη €2Πίΐ, & ηευιΊ^α^ηι τΪΓίΙβιη• ΝΙ^ Α( ν€^ 
Γό ιθ£2 ΗοιηεΓαηι, ςυαίίβ «ηπα εαοι Οηκοίβ εοιηιηί• 
]ίΐ2Γ£ΐη. ΜΕΝ. 5οιτ)ηΪΑ ιηϋιί η<ΐΓΓΑ5. Εβο'νβίό^- 
ι«ο (|υχ νίάίο, & ηυαε ροίΐΐιί^β : (|αί ϋαίειη ΐοηε ιι#- 
. νι^απέ ηόΓυηΐ ϋΙ»• ^"^ ^^^ ηπηε ]α3αΛ, ΝΙΚν Ν6αη€ 
ΡΓβο €^0, 6 Μ^Γιί^^ρ^ν Γύΐη Ιιίο ίοτιηοίΙοΓ• ΜΕΝ. 
Νε^^ε α 10, ηεαυύ 2ϋυ$ ίοπηοΑι$. ^ΐΙ^υ&ΙΐΐΑΐ €πίπι 
ίβ Λγχϊά ϊοίεΓΟδ, & ρΑΓεδ βίηί οαιηει. ΤΗΕΚδ. Υβί 

ϋΐΔ£οου5 XXVIII. ΜίηΙρμ 6Γ ΟΒ'ίΓοιΰι. 

ΜΕΝ. Λ ϋίΐίνί, ό ΟΗϊγοπ, (^ιιόίΐ, οαπι-είΤεβ Οβυβ^ 
^χ\ <:υρίεΙ)^5 /^νι^ οίΗΓε. ΟΗΙΚ. ΑοίΙιιϋ 
Ιι^εονεΓ», 4 νΐεοίρρε. Εΐι ηιοι-(υι:!»•Γιιπι, ιι(νί(ΐ63,''€υηΐ7 
ροιυεπιη είΤ^ ίηίΓηοΓΓ^ϋβ. ΜΕΝ. Ουίη<ιπι νετό (€ 
ιηοηίδ αιηοΓ οςευρβνί^, 7^//»^/ ιεί ρΙεπΓ(|ϋ6 ίηΗπι»1)!ΐί$ Ι 
0Η1Ι<9 1)ί€<Μη ί^ ίίρυϋ (6« (^υαηΐνίιβ ηοΒ ίιηρΓυ(ί^η5; 
Νοη εΓ!ΐ( 2ηιρΙίύ3 τιτ/^' ]οευο^ϋπι ΐΐΏποοιίΑϋοιε ΓΓυΐ. 
ΜΕΝ. Νόηηε ^τάχ. ]\x^\1ΐιάΜν^ /<? νίνεηιεηι ΐυεή Ιϋοειη^ 
ΟΗΙΚ. Νοη, 6 Μεηίρρβ : Ε^ο εηίπι άϋοο ]ϋςυΝτ 
ϋυΜ ίΙ1ιι<^ ι*ί ^οεαίηκ^ είΤΰ ν^Γίαπι (^οΐίΐίίϊηι, & ηοη 
(5η)ρΙεχ. Ε]5θ νερο νίνεηβ ρεη)εΐϋό, & ΓΓϋ€ΐ)5 ϋΓ^Ιϋπι, 
Β^ηιρ/^ ΓϋΙβ, Ιϋοε, είΙ>ο{ιεπιρεΛΑΐε8 τεΓοΐρΓ», & οιηπιΆ 
«οηιΊπξεηιί», οχάΙη€ ίιη^υίϋ, (\ΜΛ(ί ί\1^^^ά^}>ζηι αΙία 
1^11$) Ιλίίαιαδ-Γυιη «πβο ϋε. ]ϋθυΝθυΜ εηίπι 

ρΓΟΓίϋβ ρΓΟΓΓυξ €ΤΛΐ ^>οη ίη ΓβπΐρϋΓ 6ο<3€ηι, ί^ά «ι»™ ίη ρβΓ- 
ηιΐ](αη(ίο. ΜΕΝ. Βεηΰ οϋοίβ, ό ΟΗίΓοη. ΟαοΓηο<1(θ 
ν6ΓΟ ΓίεΓδ βίΐ ^υα 3ριι<1 ίη£€Γ08^«»/, «χ <]ϋθ, ϋδ ρΓχίΗΐΐδ, 
^ί/ί• νεηίίΐί ? ΟΗΙΛ. Νοη ίηΓϋίίνίΐίΓ, 6 Μεηίρι^β ; 
2?(]υ&Ιίΐϋ5 €ηίπι ^ όγογΑιβ ρορυΐϋπδ, & γ€8 ΗαΒογ ηίΐ 
(ίΙίί^Γί ηΐία, ίίΤβ ίη Ιααβ, νεί ίη ιοηβΗπί. Ει ρΓ«ΐ6Γ€3, 
ηίεο ί1ιΪΓ6 η6ς6ίΓ€-€(ν, οι αρυά Γϋρ€Γθ?, η<•φΐβ €ΓϋΓ!Γ€ ; 
ίνά ΑιπΙΐϋδ ΗοΓϋπι οπιηίυηι ηοη-ίπίΐίβί. μ£Ν. ,νίοΐρ, 
ό ΟΙπΓοη, η( €οηΐΓ&θίε35 ιίΙ)ΐ•ίρ{], & οτζίίο ΐυα Γ€<^€ίΐ( 
€Λοίέιη. €ΗΙΚ. Οαοηιοίΐο Ιιοο (Ιίοίβ ? ΜΕΝ. Όήο 
ί)θίί ςιιίί, ίϊ ρβΓρβϊϋ» ίΐηιίΐ!ίϋ<1ο'& ί€ΐ€ηιίτ35 τεΓϋπι ίη 
¥«3, (νά^Ηπΐ %Μ €Λϋ(Λ'ίΜά\\, {ίίή\νΐζ, «ιίβπι Ιιιο «χίίΐίη- 
(139 ΓιωϋίιβΓ ίΪ€ηΐ 03αΠι•Γ3{^ί(ϋί, & οροπ6ΐ)ίι /^ <ιαχτ^ν^ 
ρ(Γπ)υ(3η€ΐηβηι αΒ3Π()3ηη βχΗίηε €ΐί3τη ίη Α\\αΓη \ίΐ3ηι ; 
({Λοό^ ορίηοΓ, ς^ίηιροίεΐ>ΙΙ?. ^ΉIΚ. Ουί€ΐ ί§ί(ιτΓ 3β3( 
3Η()υί8, ΰΜ^η^ρρ€? ΜΙίΝ. Οιιο<1 £^σ ορίηοΓ, & 
αΗ{ (Ιίεοηι ; ηΰηρΰ^ οροτίϋΐ*^ ρα<ΐ€ηιεηι 8€(|υί€ίε€Γ&> ^ 
€6ηΓ6η(υιιι βίΐϋ ρι*3&Γ6ηήΙ>ιΐ3^ & ρυ(&Γ€ ηίΐ «οηιηι ίηιο• 

]€Τ2ΐ>ϊΐ€. 

ν^ ι^» 2 ςϋ3Γ^ οΐΥΓηβη ο!>3Πΐύύΐ3(υπ 3^ίπιυ8 
Γ«θ£ *ϋ&βϊί οίχί «ϊβΓοοηίϋηΐ, τίΓυΛ (ΐ€Γεεηίΐ€ΐϊΤ€3, ^ά»- 
Ιλ, ιΐίτί»^^, Γιιηί, & <|βΓά άαίΓ^αβ ΰοηίπι βζβΐ ? ΑΝΤ. 
ΑΒ^ΛπιοΓ, ό Οίο^βη^δ, Επί έηιηι 3ιιθϋη(1αη^ ΓρΰΛα- 
€αΙΐΐηι ν!ϋ€Γϋ αΐΐαβ βοΓυηι ΪΛΟτγπίΛηι^^, 3ΐίο$ νβΓο α(• 
«ΙίΐΐιίΐίβηηΐΓ, ΓιιρρΙΐ€3ήΐ€8 ; (]υοΓ(]3ΐΏ πικεπι χ^τέ ά€• 
ίς€η(!£η(€8; &, ΜβΓοαΓϊο ίθ$ ίη ο^Γνΐοβιτι ίπιρ€ΐΐ€ηί6, 
Γ€ΐυ6ΐ3ηΐε89 (3ΐη^η, 6ζ ΓυρίηΌ8 0οη(Γ3•η1(€η(έ8, ηυΙΙ^ 
ηβοείΐΐϊίΐί, (ί. ρ, β-^Γο,) ^ΚΑΤ. Εβο ^^»ςι^^ βήβπι 
η3ΓΓ8Βο νοΒίβ, ςυικ νίϋΐ ίη νίβ, οαηι οΙβΓοβηςΙεΓοπι• 
Ι>Ι0Ο. ΝίϊΓΓ3, ό Ογ31€5 ; νίίΙ^Γίδ εηίίιι θί61ϋΓϋ8 ςο8Β- 
άίίΓη ρΓΟΓΓϋδ πΗίοα!^. ΟΚΑΤ. ϋεΓοεηά^ΒΗΠΐ ^ϋί(]6ηι 
& ίΐΐϋ ρΐυηηη ηοΒίΓεϋπι; Ιηί€Γ€08 νειόΙΙΙοίΐΓβδ ^ιιΐίΐαη^ 
ηετηρε^ & ]ΓΓη€ηθ(1θΓυ3 (Ιίνίδ ίΠς ηοίΪΓΑδ, & ΑιΓαοΡβ 
ρΓδεΓεΛαδ ΜβίΙίδΒ» & ΟΓοειεβ ΑΓπιςηίϋδ: ΙΓηιεηο^οΓυδ 
ίοίΐϋΓ (οεαΓϋδ €ηίπΊ Γα€Γ3ΐ 3 1αίΓθθίΙ)ΐΐδ οίιοη ^^(Η«^ο- 
0€αι, (1αιη•ρΓοΓιοίίς€Γ&ιιΐΓ, ορίηοΓ, Εΐ€ϋίΐη6πι) & ξ;β- 
Τ 2 \\λ'Οο•αχ> 


36 Ώί^^επΣ, Αηίΐβίϋκκ'^ ^ ΟΓαίίί'υ. 

η.ίΐ-.!, &• Η«1)ϋίΓ \πΙγ.ο$ ϊη ΐΓ2Γ.:1>υ5, & ^η^]3πϊα^»ι Π- 
1•<:Γ•.ί5 ΓϋρβΓ Γι;ίΐθδ (}ΰ05 Γεϋ()ΐ]€Γ2Γ, &' ιΠνΓυΓϋΒϋΐ Γε 40- 

ιίυ:;5 ΐϋ:.:ιιηι ίπηιοΓ;* ; ^^(4ι:^, €ϋΐη ^.ιι)^Γ^ι Γϋοαηι , 

Γ|.ι1ϋί|ΐ:6 ;.ηί^Ι.-:5 ΛϋΓί^^, & €) ϊΓ.Ιίί» Οϋ.ΊΐϋΟΓ. ΑίίίΐΟεδ 

λ «.ΙΟ {ααΐ ϋΓιΐηι ^ΛΓη Γάΐ:ι-{«Γ2ηιίΪ5, &, ρστ ^ον^η1, ηοο 

!}',. ι. ':':>.»>: ./^νιν//.- ίίΟΓΟ ΓίΓ^ϊίΓιΙ, & ίΓιΙϊπηΛΒ.ΊΐϋΓ ίηθ€(ΐ€Γ€ 

].€ί^ 3>5, ^*ί ν.;!ίθϋ Ιΐοί βςϋααι 2ΐυι.ο?. Εί^υυ;: ίηίπι 
Γ.;οΓϊϋΰδ •.\Μ.τ^\€ΐ:η !]:ίο, ίπ'ΐίο ΐΓ<ΐΓ.<Ηχί υη3 ρ1<ΐ{>Ε 2 
Ύρ.ϊλζ.2 οϋίά,-.ίπ Γι^ι^ΐηΐο, ίη ρΓ«!!ο 2(1 Λγ^χιπι οοηΐΓίΐ- 
Ο'δ) ]η-*οο'-Γ.ι. ΑΓΓαΟίΣ ίηίίτ», ιιι ':*^^ε η3ΐΓΐΙ>αι» ρΓθΓυιη« 
ρ?Γ.5 ίθΓ.^;έ ί,Λ/ί ^ϋοδ ^^?=^^•:^ι.^*^άι. Τ]ίΓ3Χ ν^ιό ίϋΒ- 
Ϊιΐ(€η3. 15 Γο•ι;?ϋΓΡ./ι.7<ί7ΐ ίυΓ!ίΓ.5,€Χ€ΐιΐίι ΙιαΠ^πι ΑτΓιίαβ. 
Η ι ο νί ί ύ (κ: η.ρι ΙΙ^Γάχ) Γα ρ^ .» η ι. π 5 1ϊ πίΓιΐ ϊη , (γ 2 η δίοόίΐ 
ίρΓίίπΓ:<]ϋ€• 'ν ίοϋΐιπι. ΑΝ'Γ. 1^ΰεηιαο*ο. ό Ογ3(€5, ροΑ 
ίίΐϊίΐϊ: €ηίΐ Υίΐζ βεΓΐ ϋπβ ΐ^ΐίέ^ά : ^1ιΑ Γ. Ρ»εί11ίκη&ι 

ό ΑΓιΙ•ίί):«Γ.€8. Ηίο^Γ.ίηΐ ^/ΐ•//-^ΓΛ/£«^ 3άκ^ϋΐΐ5ΐΙ>4!, 

ρΓί^ι^ρ^ί.•^δ οοηΐιιιη αυεπι^^Γη τ ^ΐηη ου^ΐΐΑΐ^ΓΠ ; ΤΙιγοχ 
ν€ΓΟ, οϋΓϊΐ €*χαϋίΓ.ιΓ?[ ρΙη^ίΓπ ρ^1ΐ3, & ουΓρί$ ρΓ8Β^^ ϋίΐ 
ΙΙ-ι ϊρΓυίπ, ΓϋΒΓ:(!ΰΓ5 ίπ ςεπϋ «χοερϊι ίηιρίΐυπι Ατ^αιη 
ί?.ΓίίΓίΙ, & ίΙΙ) ρ<:<51ι;5 νιίπεϊ.-ι ^ςυυπι, ΐΓ2ο$Γθ€ΐΐ€η(€Πΐ 
ίίΓίί ρΐ3? νεΗίΐπΓΓΓί Λ ίην^^ίΐϋ ; ΐΓ33!€ίΐυΓ νΡΓο & Αγ- 
Ϊλο:^ ρεηκυ8 ϊη ίη^ύ^η υί(^ϋ6 2(] η<%ΐ(3. νίίΐ£8 αυ&ΐ€ 
Ιοε Γπ^ιυπ) ενοηίι: ομυ& /υ'ιί Βοη νίπ» Γ€(1 ροκίύι βαοί•,- 

ίατη ^υηο^^^-2Ρ^υΗI^«, & νυ)ςΙ>3( ε<]υ«8 (^(.ΤεοιχίβΓβ.— 
θΓ(Τϊιί5 αϋΐεπι ί-ΓΛ/ ρπναΐυ$, & ρΓθιΓυ$ ρ^ο^ίΒϋβ (επΓΓ, 
& ηυη ροΐυίΐ Πί^Γ^ Ιίυπιϊ, ηβιΐυηι ΐηοεοΙ^Γϊ;. Μ^βί ν^Γό 
ΟίΤιΠίδ Γ«ί-ν€Γ3 ρ^ιίυηιυΓ ιάίππ Ροί}(}υ«ιπι οΐ£Γθ€η£ΐ€πο( 
&Β (.({υίε, ζ[;γ€ ίηεε^ιιηι. νοίϋΐΐ €|ϋί ΓυIη^η^$.ρ€^Βιη- 
ίΐί^ίί'8 £Γ*ΐ(ίίυηΐϋΓ Γυρ€Γ ίρΐπίδ. 0υίΐί6, οαπι β€]ία£ηι 
Γείρ/ϋπι ]ΗΓ6εΓ, & ▼«•Πΰΐ ηυΐΐο ρ^ιέΐο γ*:Γιϊϊ§€γ^, ΐηης 
ΜίΓΟϋΐίϋδ οριίΓηυδ ιο.Ίεηδ €ϋίη ροποΒΐΐ ϋ1(^υ€ »<ί ογπι- 
1)ΗΠΐ : €^0 νίΓΓο Γί(ί€ΐ>Ηπι• Α Ν Γ. Ε^ο Λυΐίΐη, ουηι 
(ΐ€Γεοη(ΐ€:Γ€ηΊ, ηοη »(]φΐΓ:υΐ ηκτΐρΓϋπι ατιοιΐδ, Γονί, Γβ. 
Ιίη<|υ{:η« ρΙοΓληΐεδ ιΙΙοδ, {^ δοοοΓΓ^ηδ «ιΐί ί')'ηιΙ>αηι, ρπε• 
οοειιρϋνί Ιοουηι, .ιιΐ οοίΏηιοοέ ηαν!θϋΓί.ιη. 1η ^^2^^;5ϋ 
νΰΓΟ, ηοηπϋΐϋ ςαίϋεπι & ίΙ^τΒΰΐκ, & η^υΓοΑ^ϋπι : ^^ο 
επί οΙ)1&έΐ3ΐ>ϋΓ αϋηιυοίιιιη ϊηιεΓ €05. ^IΟΟ. Ία β(η^, 6 ΟίΑΐβδ, & /β ΑηιίίΙΗ€ηοβ> Γ»1β8 Γοηίιί-ββίδ οο- 
ιηίΐ€3. Αι & ΒΙβρΓιαβ ΓαηεΓαιοΓ ϋΐς «χ ΡΊγχο, & Ι^^γπ- 
ρίδ Αοϊτηλη βχιίΓΟοηιιη ιηίΙίΐιιΐΏ-όοΛοΓ, & Παιηίδ 
<1ίν€9 ίΠΰ ϋ ^0Γ^Γι^!10 ίίπιπί <ΐ€Γς€η(!€ϋ3ηί ηι^εϋΐΊη : Όΐ- 
πγίβ φΐίάβηι ιηοηυιΐδ 6Χ νϋπεηο άαίο & ΒΗο ; 1.3πιρΐ8 
▼βίό ίαβϋΐΛΐυβ ά ΓβίρΓο, οΒ βηιοΓβίη Μγηϋ ιπίΓδίπαί. 
ΜίΑ:: &ά(€ΐη ΒΙ^^ρίίαβ (ΙίΰβΒα^υΓ ^χίίΓυίίΓϋ ί^ηιβ ; & 
οΑβη(]ίΙ>«η Βοε, 8ρρ;ΐΓ€η8 ρλΐϋάυβ ΓυρΓΑ πιοϋαιη, & ε(1 ' 
€χί1ίί£ιηϋηι Εΐ(βηα2ΐιΐ!ί. £^0 ν€ΓΟ, €ΐΓι ^ιτ/^-ηύΓίίπι, 
}ΐΚ6ΓΓθ§;ιΙ>»πι ίοΜΜ^ ^υοΐΏΟ^ο ιηοΓΥϋοβ ΤυΫίΤοι.-— Οίχί 
(ίβίη* ϋΕΐηίϋί 6]ίυπι &ε€υΓΗη(ί : << Ρ<ιίΓυ8 €8 Γϋη^ ηοη 
** ίη]α{1α &Β €0, ^υί Ηλύ^ηβ ηιΐΙΙς Ππιυΐ (2ΐ60ΐ3, & Ιαχα• 
'* πίΐηβ ίρΓο ^αίη ηοηλςεπϋΓίιΐδ, Γϋρρ€<ϋ(^1)ίΐ8 ίατη^η 
" <|νιιΐυοΓ /Λΐί/α/« οΙ)θΙοδ ίΐάοΐβίςεηΐυΐο οΛοίΙεαιη-ίΐη- 
•* ηοΓϋτη. — •* Ία ν€ΓΟ (ώ'ιπίΐβ αίξίατη) ** 6 Αοεγ- 
** η^η (ββιηβΒίΐΐ «ηίτη ^' ίΙΙ^, & Μγηίιιηι €Χ€0ΓίΐΙ>ΗΐαΓ) 
** ήϋί<1 ΗΰοαΓαβ αίηοΓβηι, ηοη νβΓο ιείρΓαιη Ι Τυ^ ^αί 
*' πυη(}υ&ηι Γογπ>ιΗη{)^8 ΗοίΙββ, Γ^ά ^υάα^εΓ ρΓ^ϋ&όβί• 
•♦ ίίδ ϋηιβ Λΐίοί, €:ιυ*υ3-<;5 ιάιη^π Ιρ ίοπίδ ίΙΙβ •ά ρα^ΙΙ* 
<* νΐϊΙ||3ΐπ, & ίϊβίδ ΙίΐςΓ3ΓΓϊί:5, •ν ^€πΐίπΒυ8 Ι'* — ΒΙβρίί^β 
€ήαί<ΐ€(η, ίρΓβ ρτβ^οεοαρΗΠδ, 9εοιιΓΑΐ>3( ηίαιίαπι ίρ{1ι»8 
ίΐβ^ήΐί&πν ςαύίΐ νβηΐΜ (Κ €, πί^ΐΐί^^ι^ακι ) ρο«η8 β ίη 
ρ€Γρ«αηιη. νίθυΓϋΐη ευϋοβ!ϋΓ&ΐ! ορββ /ααι ΗβΕΓβοΙίΒαβ 
ηίΐ αηίηβηιίΒυβ (Ί. ^• ηυΙΙο ιηοΗο )ί1^ί ίο^αίΐΛ) — 8^<1« 
ίΙίηί^Η^^ ςαη^οιβδ ϋϋ ιυαι ιΐ)ΐ)ιί ρι-«&€ΐ}<ιηι γοΐυρι&ιβηι 
κοα ηιοΑοίΐηι— Αι ]»«! (|υί(]6ηι Γαιηιΐ3 α^ οΑίϋΐη οηί, 
Οροπδΐ αα^ΐίί ηοι ρΓοίρΐοβΓ^, & ρΓΟΠιΙ εοηΐεπίΐρίΑΜ 
»(ίν€ηί«η{(9• Πυρά;! ρΚίπίηί, (|υίΟ€πι /ιτιί/, & ν2π?^ 
Η Ιαε(^ιπαηΐε$ οπ)α«$» ρίβει^Γ ηυρ^τ-η3(08 Ι)όί€() & ίη• 
ΙαΜ«Γ> Οϋίη & ρΓ0Γίϋ3 Γοηΐο-εοηίςίΗ 1ϋβ€ηι. Οΰίά 
Ιιοο ^ ΝΐΗΠ τί(χ ρΗίΙτΓΐιπγ ^αοίί/ίαβτ 608 ιι^ηβι ? Ι^ίΙκτ 
€^^ ίηΐ€ΓΓθ^ΐΓβ (ΙεεΓορίίαπι Ηυηο — '* θ£»ί1 Ι&εΓχηι&πβ 
** ία πιοπυιΐδ ΙΑΠΙ «^ιβρτοτ^έΐιιβ ? Ουι^ ίη(1ί£η&η8, 6 
** ορ(ίπΐ€» ί(!<}ϊΐ€, αιηιι βάν^ηβπβ 6ν^ ί€η€χ ? ΝοηευΗ 

« Γ€Χ €Γ4β ? ΜΕΝ, Ν©9«β(}ϋ3Ι1Ι• ΌΪΟΟ. Αί Γε- 

•* ΐΓδρ4 /οτ/αη ? ΜΕΝ. Ν^^υβ Ηοο• ΟίΟΟι Νοιπ 
•* €1^0 ^ίνε9•€Γ<Μ, ί(1ίίΟ€|ΰβ ά&\α 1€ θ{>ϋίΓ<ΐ, ΓΰΙίθΐδ (1β- 
" Ης!« ρίοτίηιίδ ? ΜΕΝ. Νΐ) ι^Ιβ ; Γ€*<1 ^αηι <ιυίς!?πίι 
** Οϊΐαβ'ΰηπι €ΐΓΰίΐ(Γ έΐηνο/ ηοη&^ίοια.'• Η^Βυί νϋΓ6 
•* ?ίΑυπ) ϊηορΰπι βχ ϋΓυηίϋηβ & Ηη€3, Γβ€ηυ8 ΓυρΓ» 
** ιηοάιια)} & 1ίΙ>6ΐί3 ε&τ€η8, & ε1ϋυ(1υ$ ίηίϋρ^Γ, 3ο 
Τ 3 ** ^^^- 38 Α]αεί5 & Αξαπι^τηηοηϊί. 

" 3(1ϋ08ύΓη Ίηΐιι^8 (ι, ε, ΓίρρΊ^Μ.) ΌΙΟΟ. Αιτηβ^ 
•* άβίη', «Ηβ ευπι-€ίΓ68; €ΰρίεΙ}28 νίν€Γ€? ΜΕΝ. 
^<Έη&ηι : Ι^αχ ϋηίπι βπιι θυΐαβ, ηιοπ »ϋΐβιη άίΓυπι θε 
" ίϋ^ίεη^υΐΏ. ΟΙΟΟ. ΒβΙίΓΑβ» ό Γβηεχ, & ρυβπΗιβΓ* 
*< &βί$ ίη Γ£ ηβεείΠιηϋ, ιοίςυβ, ουπι-Πβ οοβενμβ ΐ;^/ ροε- 
'< ήιοη. Ουί(1 ί^ίιυΓ ροίΐΗαο (ϋχςηι (^υίίρί^π) άβ &<)ο• 
'* ΙεΓοβηι'ώυδ, ευιη (απι ^Γ&οοίχνί Γυηκ νΊνβηάί-ουρίάί, 
' <* αιιθ8 οροηοΒ^ι ΐΏοηεπι Γ^έΙαιί (&η(}υαιη πι^ΙοΓυπι ίη 

ΓυΓρίεβίιΐΓ ηο8 <{\λ^ΐϊ ίυ^&ηι ιη6(ϋ(&η(€5, γί<ΐ€η8 οοΙΙ^Αο» 
£\ϊ03ί οίΐίαηι. 

ΌΐΑΐ.οου8 XXX. ^]α€'α ^ Αξαηιαηηοηΐί. 

ΑΟΑΜ.^Ι ίυ, ό Α]3Χ, ίϋΓθΓϋ-€θΓΓ6ρΐο8 ίηίδΓΓεοίΛι 
ΐ3 ιείρΓϋΓΠ, Λο Γη6ΐηΙ)Γ3Πηι.€οηςί€ΐίί1ί.& οο9 
οηαηΡδ, αυίά &εευΓ&8 υΐγίΤεπ) ? Ει ηυρ^Γ, η(:()ΐιε &Γ- 
ρεχίίΐί ίρΓϋΓη, ^υIην€η^ι^6I/ίν»ι^ιτν-^οηΓϋIιϋΓυ8,ο^^ €ΐί§- 
η2ΐυ8 €8 ^Πο^υί νίΓαπι ςοΐΏπιίΓκοηΰπι &ε Γο(1<ι1ειη» Γεά 
ίαί^ϋΟδέ ^ .βΓ»η<Ιί ιηοείΓα- βητη ρπΛίεΠΐβί. Α}ΑΧ; 
Μεπιό, ό Α£3πΐ6Πΐηοη ; ηαιη ίά€(η ίΙΐ€ €χιί(ί( ιηίΗΙ 
οαιιΓ» ίϋΓΟΓίδ, ^υΊρρβ ^ιι'ί ίοΐιΐδ »7/^ι εοιηρειίιΟΓ ορροίιιυβ 
/ηξταί ρΓΟ ϊΓπιΐδ. ΑΟΑΜ. νοίϋίίΐίηε ν€ΓΟ βίΤε βης• 
2εηιυ)ο, & ^ΙίΓ^οε-ρϋΙνεΓβ ΓϋρεταΓΰ οπαηεδ ? Α|ΑΧ» 
£(ί&πι, ^ηο-αά\?Χ\2ί\ 2Γΐη&(υΓΑ εηίπι, ουιτι-είΤει ρ£ΐ(Γυ€« 
]ί8 ι»/»/, βΓίΐι ιηίΐιί (Ιοηββίϋοδί (ί. €, εοξηαύοηβ άεΐ^ιία.). 

Ει νΟδ €ΧΙ€Γ\ ρ^0^ί^ίί9 ΠΙϋΙΐό ρΓ3ΒΛαηήθΓ€:8 £/?ί>, <1βΐΓ€ς- 

ιέίΐΐδ εεηαιηεη, & ΰείΒίΙίδ ιηίΗί €εΓ»ηιίπί8 ρτχτη^Λ. 
ΙίΙε τεΓΟ^//ν/-Ι-.Η6Γί3ε, ο[υ€ΐη ββο Γβερε ΓβΓνανί ρεποΐί- 
(ίΐηιεηι (ί. €. ^τη ροηιτη αΐείβΐ <ιυΛη) εοοείθεΓβΐιΐΓ & 
ΡΙίΓγ^ίΒϋδ, νοίαίι είΤε ρΓ3Εβ*ιηι1οΓ λ^, & η12^^5•^(^οηει19 
οΙ>ι1ηεπ<ϋ8 ίΐΓπιί$. ΑθΑΜ« ΑεευΓ^ ί^ίιυΓ, ο^εηβΓοίο, 
Τ^1^ι^^1^Iη ; (^υβε, οαΐΏ-οροηεΓει ιίΒί ΐΓ3(]εΓε Ιΐ3?Γε(ϋ(α• 
ΐειη. ΑΓΓΏΟΓυΦ, ευ η είΤβδ οο^η^ιαβ ΑΜΓι^ λ^ΓεΓεη» 
/Λί»^« ί^ί/ίΐ» ίη πιεοϋο ροίυίΐ• Α}ΑΧ. Μίηίιτιέ ; {^ά 
υΐγίΤεπι, <}ΐιί ΓοΙυδ ίΒΐυυΙβίϋδεΛ. ΑΟΑΜ. Υεπί», 6 
Α]ίΐχ, Λ €ίί1)€ίηΓ^ β, Οϋπι είΓεί Ηοηιο, αρρεάνίι ^Ιοπειώ, 
Γεπι ςΙυΙείΐΤι^η^ηι, επ]α8'^Γ&ιϋ & ηοί^Γϋπι ϋηοΓ(]ΐιίΓ(^υ6 
ρεπεΙίΐΕΓΪ ^υ1ι^0€( : ()υΗη(ίο<)υί£]εηι €ίί«ΐΓη τίοίι ιε, & 
1)00 αρϋά 3ϋ(1ΐ€€8 ΤΓθ33ηθ8• Α^ΑX. Νονί «βο, <^η35 
ιηβ οοη(1ειηη&νη ; ίε^ί οοη £ΐ8 ^ ϋίθ€Γ€ ^Ιί^αίά (ΐ€ Μίηοΐί & Βοβναίί. 39• 

1>1Ϊ8. Αι ηοΛ ρυίΤϋπι, ό Αβ^ηιεΓηποη, ηοη (κΐίββ ϋΙγΓ- 
ίεπ), η« ^Λΐν«» ίι ίρΓλ ηιίΐιί Μίη^Γν» Ηοο ίιρρβΓεί• 

ΏΐΑίοουδ^ΧΧΙ. Μίηοίί » 8οβταί}. 

ΜΙΝ.ΤΜιηία&ιαΓ Πιηέ δοΛϊΛΐϋδ Ηίοοβ Ιλιγο 4η Ρ^- 
X πρ1ιΐ6β€ΐΙιοηΐ€Π[ΐ. δλοηΐ6£ϋ8 4ϋΐ€ίη Ηίο ώΓ- 
ςοΓραΐϋΓ α ^'ΗίπίδεΓϊ. ΙΛβ νβΓΟ ιγΓβηηοβ, ό ΜϋΓΟϋΠ, 
ροΓΓΰΛΰΒ 3υχΐΛ Τίϊ5τυπι ΕΓΓ0<1»ιυΓ & ίρΓε 3€ςυΓ (ι ^. 
ςνο-αά ^^^ν^) Λ ΥϋΙΐϋΓίΒοδ. Αι νοβ, Βοηί, Λΐήιο 
οείύδ ίη ε&ιηρυπι ΕΙν^ατη, & ΗαΒίΐΗ^ΰ ΓηΓυΙϋβ Β^αχο- 
Γϋπι, ρΓο ϋδ (μιχ,3ϋίΐΗ ίβοίίΐίδ ίη νίΐ3• δΟδΤ. Αϋ<ίί, 
ό Μίαο9, ηοίπ ιίέΐ τί€ΐβΒθΓ ]υί1α <1ίθ6Γ€. ΜΙΝ. Αιι- •' 
<]ί2Πΐη€]Απα (ΐ€ΐχΐ]0 ? Αηηοη» 6 ΒοΛγηιο, ]α¥η €οηνίο• 
(υ8-€8, υτ•()υί Γΐ8 ηιαίυδ, & ΐ^τη ιηυΙιΟΒ οεαάοπ8 ? 
δΟδ Γ. €οηνίέΙυ8-ΓαΐΏ <}»^ί<ΐ6ηί ; 3ΐ νί(ΐ6, »η ]ο!ΐσ' 
ρυηί&Γ. ΜίΝ. £( οπιηΐηο, (1 3αί(υΓη ΰβ ηιεηΐυπι 
ηι/^ι/< ΓβρεηοΙϋΓΓ• 8θ6Τ. Κοίροικίβ ΐίΐηιεη ιηίΗί, 6 . 
Μίηο8: ίηΐ€ΓΓ0£ΑΒο εηίιη ιε 1)Γ6ν€ (]υί(1ϋ3βι. Μ1Ν• 
^^^, πκχΐό ηοη ρτοΐίχα, ιι( ]ΛνΛ 6ς αΐίοδ ]ΐ](ϋεεπιυ8. 
δΟδΤ. Οι»9ε€υη£[υε εςί ίη νάα, οΐΓΐ^ιη νοίεηβ ε^ί, απ 
(3είΙΊη&(&-ία<ΐΓ9ηι ηοίΗί α Ραγ€&. ΜΙΝ. Α Ραγοα ρπα-• 
εαΙάιιΒίο. δ05 Γ. Νόηηε ί^ίΐιΐΓ οοβ οπιηεδ, & ηυί νίάε- 
ιηϋΓ 1>οηί, & (]υί πιαϋ,Ηςίηιιΐδ \\x^ ϋΐί ΓυΒΓεΓνίεηκ^δ {βίΚ 
ΡακζΛ ?) ΜΙΝ. Ειίαπι ; ]ηΙβΓ'υίίηία ΟΙοιΗοί, ^υχ ίο- ■ 
3αηχίι ενιί^υβηίίΓεεηηοΛίίΒΐΛ λ^^ο ί« «*/<? ίΐ£εη(1ίΐ. έΟδΤ. - 
δι ίςίιυΓ ^Ιί^ϋίδ €02ΐέ1υ3 αΒ αΙϊο οε€ί(1εΓ6ΐ (]υ^πιρί2ηι, , 
ηοη νΑΐεπδ €οηΐΓ3<]ίοεΓε ίΐΐί φίίεο^ίί, υίροί£αΐ€θίίι:ιη η- 
€οηιρα1Γυ8(νιι,ευπι 0ίΐΓηίΓ6Χ,4αΐΓιιΐ€ΐΙε8,0ί•Γ/////β//^ί/Λ»ι, 
ί11β<}ΐιίάεπϊ(ιΐΛ»/ίέ:Λη?//ί*)οΙ)ΐβιηρ€Γ&η8 ]αΗίοΐ,Ηίο ν€ΓΟ : 
(/άί βί/ίΐϋί) ιγΓΑπηο) (|ν]επιη»ηίΐ /« γ£ //»/; 3€0»Γ»1)ί$ - 
/Μ €9ε(ϋ8?ΜΙΝ. }υ(ϋεβιη•ρΓθ€ΐιΜαΒίο, 3υ( ιγΡΕπηοπι ; . 

ί|υοηί3Πΐ ηοη ξ1<ΐ(ϋΐιηι ίρΓϋπι : Βίο εηίιη (βίΐ ^ΙαίϋΜ) 
Μαν'ιΐβ/αΜπιοίίο^ ςυπι-ίΐι λ/7, ηί^ ίηίΐίϋπιεηιυπ) Λά ■ 
βαίΊαηάαιη ιγεοι ϋΐί (^οί ρπηηυδ ρΓκΒυίι ςίΐιιΓ&πΊ (/'./, .. 
^Μ ηβάί ααίοΓβί'ίί,) δΟδΤ, £ι>§6, ό Μίηθ3, ()ΐιόά 
εΐίϋπι 3υ£ε8 αΓ^υηαηίητη ηΐίυηι εχεηιρίο. δί υ^γο (]υί8« 
ΒβΓΟ ηοίκεηιε, νεηίαι ΑυΓΟπα βίΤεΓεηβ νοΙ ^Γβεηΐυπι, υιά 
Η3Βεο(1&είΙ £Γίΐιί&, &υι υΐεπ ρειΓεΓΪΒεηΗυδ €(ί Βεη66ευ8? 
^V1IΝ. Ι$•()ΰί ιηίίίι, ό δοΙ^ΓΑίε; (]αί•εηίηι απυΙΙι €γ&( 
ιηίηίίΙβΓ /λλΛΙ«. δΟδΤ. νί(1βη' βΓ^ο, ί|«3πι 1η]αβΕ 
ίίΐα&8| ραοίΰοβ ηο8| ^^ΐ-ίαίαιαδ ηιίιιίίΐή ίαηίύιη εοΓαηι 4σ Μβηιρρη^^ βη ϊί&ορΐηαηΗα• 

ϊίΛ /οΙαηιιηο:ϊο ηιϊηΐ{ΐΓ4Γαηκ? Νοη ςηίηι ροιβίΐφΐίβ ϋΐικ}• 

ΐΐίϊγ^χύΑ ίαβτβ ευιη οπιαί ηεεβΠίΓαϊΰ. ΜΧΝ. Ο ^>αί^ 
(Γ3((, (Ι α€€ΐΐΓ&(ο 6Χ2ΐηίηε9, ν\ά^Ά% ^ 3ΐία ρΙϋήηίΑ ΑέΠί 
ικιη ΓβευηιΙαίΏ χ^ύοηοαί. Αι χ\χ εβρίο» ίιαιίϊυπ) Ηαηο β 
]υ2ε(Ιίοπ€ ίνα ; (^υοηίίκη νίά^ίβ βίΓβ ηοΑ ΓοΙύιη Ιαιγο,ι' 
"«1 & ΓορΗίί^Α €]ϋί<1»ιη.— — — ν>οΙνίιοίρΓϋΓη, ^^ΑίβΓοαπ» 

& 06-&ηιρϋα3 ριΐϋΐΗϊΐιτ. νίάβ νείο, ηε (Ιοεβίΐ» ϋΐίο» 

νλάΧΛ ηαοκαοέ ίηιβΓτυβ&ίβ ΓιηηΙί&• ?; Μεηψροί €^ ΡΗΙΙϋη'ίώι, ^ ΙΙί ίαΐ^ηι ίβ α/ρ€χ}^ ρΓΟξτφΐί Ιη Ιυειιη,-'*^ 
ΡΗΙΙ^. Νόπηβ Μβηίρρη5 €ίΙ Ηΐο, ε&ηίβ ίΠο^ Ν^^^αα» 
ψιαπ) Γαοέ ϋ1ίιι&, ηίβ ΗϋΠααοοΓ €^ο αά Μ€πίρρο3 οβι-^ 
ηη• Αχ, <|ακ1 ίΐΙ>ί νυΐι 1τμ Η^ώί^^β ΐ}ονί»$« ρίΐΰΐι^,;. 

&ά Γυπι.— *^δαΙν?, 6 ΊΑαάψρ^^ £ι υικίβ ηο[>ί& £ΐ(ί7€«' 
ηίίΐί ? Νοα εηίπι ]οη|^ (επιροΓ^ 34^;)ίΓυίίΙί ίη ^γΙ^ο^/ 
ΜΕΝ. ν^ηιο ηΐίβο πιαήΐίίηί /ρ^εα^ Εί ΐβηδ^νατΛίη ρατ• 
/ίχ, «Λ/' ΟΓίΙίΧ ίπϋοΐίηίτ ρΓΟΟίί λ Ζίι/χ. ΡΗΐΙι. Ο Ηβι*• 
ειί1(:5ί //ατι^ Μ^^ίρραβ π^Θ^^α.α8 ΙχιυΚ ικ)8 (ί. ^• εΐαία^ 
ι?Μ ο^#//)-& (ΙβΒϋο Γβνίχ:ίΓ? ΜΕΝ. Μ/λ; βίί ογολι 
ηέίρίί τη€ α41>α€ ^ρϋταηίίψη. ΡΗΙ£». Οα3βΐ>Ληι νετσ» 
/μ/ ιίΙ>ί ο^οΓΐ ηονχ Ιιο]ϋ« θ^. ίηάΓβάίόϋίδ ρϋΓβ^ήοαιίρ• 
ηή \ ΜΕΝ. '}Η'υεηΙα>, ^ ρΙ%ίτυηα αιάηύ οαιίαεία η»6 η»^ 
ΰίίαΐίΗ» ΡΗΙίτ.ΟείΙηε,ο θ63(£,(Γ2ΐ2ίε6ΐο<}υί^&^(]€ί<:€ην 
^€03 &6 ίίΐηιΙ>ί9, (ϋε'κο (ιηιρΙίοίιΟΓ (^αοοί^πιηΐύοΐα, <]ακ^. 

ΏϋΓΛεβ νείΐίδ *//λ, ^ ί|1ΐί(ί ΐίΒΐ ΟρίΙβ ίΐϊίΐ ΐοΐπΰΓί ί»ί€ΓΟΟ^ 

&1ίθ(^ϋΙ βηίηι ίβ 'ίΙΙα νίϋ (}α?Β(1<ιιη η€0 ]νκνιοςΐ3 ηει^αο 
£ΓίΐΐΛ. ΜΕΝ. Νκφίαί^ 6 ώΐ636^ άίηπβί ιηΰ αά άο» 
ιηαιη Όί^ψ€οη/νΙίαη/η αηίηαηί ΤίΓζβϋ 7%τ^α«/.ΡΗΙ 1«» 
Ηϋυβία! &( ηϋΐη ιΐ^ϋρϋβ Ι ^ι/τ/^Γ^οί(ΐ>ηοη ί(& ιη^ιηοο» 
<!εθ2ΐηιαΓ«8 &ρο<1 Ηοιηίοββ-αιηίοοβ. ΜΕΝ. Νβ ιηίΓ6Γί&^. 
6* &η!ΐίθ€; ηυρΰΓ ^ηίηι νβΓΓαΐαβ ενηι Έ*\χτψΑζ & Ηοιικγο, ■ 
ηοΓείο (^οοπκκίο» ΐπιρΐ6(α$*Γαπι (ΐΑπηιηίΗαβ» & η^βτ^ 
?€θίϋαι ΓροηΐϋΠβ!ΐ πιίΐιί ίη ο6— δε(1 (Ιίο ιηίέιί» Ουοπιο* 
άο β 1ι«6€η( Γ63 2ραά ΓαρβΓΟβ, & ^αίά &£^η( ίη ογ- 

1)6 ? Βς ? ΡΗΙΙ^. ΝίΙ ηονί, Γεά ςιι»Ιίίΐ αηιβΗϋο, πίηιρβ, Γ3• 
ρίηηι, ρ6|€ΓαηΓ, ίαΙ>ϋ1ί8•ίηΓθΓίΒϋηι-ηοηιίηΛ-ϋΓυΓ»8-(ΐ€-. 
1>?ηιΐυιη (ι. 6, /αηεΓαηΙηκ) οΙ)θ1ο$ ΐΓϋΐίηαηΐ (ι. ^ νί- 
Ιι£ΐιηυηι ςαοάηηβ /αάαηί ΙυίεΙΙαηι.) • ΜΕΝ. Ο ηιϊΓίΓί, 
& ιηί6|.ίε€8! ηοη €ηίηι ηοηιηΐ ζ}υίΐ1ί:ι ηυρ^Γ γ&(& Γυοΐ 
8ρυ(1 ίηίεΓΟδ, & ^υ&ΐΐα ρΙ^ΙιίΓοκ^ι οί€€Γ6ΐ2-Γυη( οοηΐτα 
(ϋνίιεδ ; <\\λ^^ ρ€Γ 06ΐΙ>€Γυπι, υΐ ίΙΙί είΤα^ίαπγ, ηυΐΐα 
ύ?Λ/ι/Γ ΓΕΟϋΙίΕδ,ΡΗΙΙ.. ΟιιίοΙ &ί5? ΕίΙηε (ΙβοΓειιιιη αίί- 
<}υί(1 ηονίυδώ^ίιΓ€Πδ(ΐ€ ϋ8-(}ΰί ΗΐΟίζ^ί/Λ/Ζ' ΜΕΝ. ΡεΓ. 
^ονβη1, & . ιηυΐΕα. 3?€ΐ ηοη ί^δ ίβ €» ρΓθΗεΓ6 αρυά 
οΓπηεδ, η€(}.α6 Εποίΐηίΐ είΓαΐίτε, ηε (]ΐιίδ ίοπρΓεπε ηοΒΓδ 
όΊο^ϊΐϊ ίπίΐρΐεΐιϋίδβρϋά ΚΗ»€ΐ£ΐηΐ2ηιΗυπι. ΡΗιΙ,. Νβ- 
<|ΐ334ΰαηι, ό Μεηίρρο, ρεΓ }ϋν6ηι, ηε ίηνίίΐείΐδ Γεπ- 
ΐΏοηεδ Ηοπιίηί &πήεο. Όίθ£8 εηίηι ^\>\λά τηβ (ίΐ€€η(ίί 
βη3Γϋη[ΐ,&ρΓ3Εί€Γ6ίΐ3ριΐ(ί επϋπι Γαςπδ ίηίιί&ΐιιπι.ΜΕΝ. 
Μ;λη(1&8^(^υίΗ6πι ι^/ι^ιϋυιυηΐίηαηοΐΕΐυπι, & ηοη οπιπΊπό . 
ΐυΐ(ΐηι. 86(1 βυίΐεηοΐυηι (Απιβο (υί βΓαιΐα — Όεςπείαοι 
βίΐ ίία<ΐΰ6, " Οινίιεδ ΗόΓς€, & ορϋΐέηιοδ, & ι^ιίΓαηι 
** ΙηςΙϋΓϋΠΐ, ΐίΐη(}υΕπι ]>ίΐηΛςη, ΟϋβοοΙίεηιεδ"— 

2 ΡΗΙΙι. Νε ρπϋδ, ό Βοηε, (Ιίο^^ €^035 (Ιεοπείί- 
Γαηι,(}ΐιαιη ρεΓευιτίΐδ ίΐΐλ ^υοερεπ^α^πι Ιΐ^εηιεΓ 3υ<ϋΓ6ηι 
βχ Ιβ, η^τηρε^ φίδεηίίπι Γυίι ΐίΒΐ ςαοΓίΐ άεΓοεπεύδ ; (^αίδ 
ν6Γ^ ίΐΙη€Γίδ ςΐϋχ : ΐχχνη βη^ιιία ΟΓίϋηε, & ^υχ νίίΐίίΐί, &. 
ςυ» 3υ<1ιΐΗ Λ€|υοί εοδ. ν&Γί-ΓιηιίΙε εηίΐΉ εβ ιε ΓεΓυηι 
«χΐαιίαπιπι ίΙϋίΐίοΓϋίη ηίΐ ρΓ35ΐεΓηΓι1ΐίΓε νίΓιι (ϋβπυπι ίΐϋΐ . 
ίΐϋ(]ίιιι. ΜΕΝ. Ρ3Γεη(Λυηι εβ χιϊλ ειίίΐηι /'» Ηΐ». Ο^ίίΐ 
εηίηι ()ϋίδ ίϋοί^ι, οίΗηεοβΗΐ ίίπιΐεϋδ ? — Εί ρπηιαπι εχ- 
ροπΗΓη ηΒι Γ(!ηΓεηιίαιη πιεαπη, & ιιη(]ε ίπιρυΙΓιΐ8•Γυΐ &ά 
ϊΐεΓεεηΓϋπι. Ε^^ο εηίπι, ϋΓί^υό άαπι ίηιεπ ρυεΓΟδ €|υί<3είη 
εΠεπι, ιιυ<ϋεπ8 ΗοηιεΓυιη & Η€ΠοοΙϋΓπ η^ΓΓ^ηιεδ Βεΐΐα 
& Γε4«ιίοηε8, ηοη Γοίαιη Γ^η1^^1^0Γϋ^η, {^ά & ΐρΓοΓαπ) 3ίΐιη 
ΌεοΓϋπι ; ρΓίΕίετε» νεΓΟ & ΗάϋΙιεΓΪίΐεοΓϋπκ & νίοΐεη- 
ιί»8, & Γίΐρίηίΐδ, & Γιιρρϋοΐιι, & ))<έίΓυηι εχρυΙΓιοηεδ, & . 
ΓοΓΟΓυηι ηιιρπ&8, εχ'ιηύε ριι(Ηΐ}Ηηι }ΐ9εε οιπηία ρυΙεΗΓα •. 
είΤε, & ηοη ΙενίιεΓ ετ^ίΐ ε»(ίεηι ίηοίΐϋΙ).ιΓ. ΡοΐΙ{)θίΐπι 
νεΓΟ οορρί ίηιεΓ νίτοδ οεηΓεΓΐ, Ιηο ταΓΓαδ ίΐΰί1ί6ΐ)Επι.ίρ^ε3 . 
3α6εηιε8 ροειίδ ςοηΓΓΗΓίΗ,.^//. ηε(^υε ΓηοεοΗ^η, ηε<]ϋ^ 
Γε<3ίηοηεδ-η5ονεΓε,ηβ<^ιιε ΓΛρίη&δ-εχεΓεεΓε. |ΐοηίΙίιί ί§ί- 
Χ\χτ ίπιτΐ3οη&(]ύΙ)ί(<ιιίοηε,ηειααδ()υοηιοο1οηιείρΓο υΐεΓεΓ 
(/, 6, (ΐιιΊά άξ τηε /αζβΓξτη.) Νεο[υε εαίπι ραΐ3ΐ>Λπι 42 ΜΰΗΪρρΗί^ βη Νεορηιαηίία. 

^6θ8 υη<|α3ΐη α(]υΙΐ6Πίΐ•ρ«Γ4ίΓθ, & ΓίΗίηοη^β-ιηονίίΠ! 
οοηίΓΑ ί«•ίηνί€€ηι, ηί{ϊ]υ()κ:3Γ€ηι <]6 Ηίβ ΐίΐη()υ3τη ρύΙ• 
εΗπβ ; ηβαα€ Ι^^ιίΓη 1αΐοΓ€$ Γϋ&(ΐ€Γ€ Ηί5 οοπιγαγια ηίΠ 
€€ηΓ€Γβηι /^ οοπάϋΟϋΓϋ. 

«τ^Η6Γθ€ &ά€οη(6πι, ςαί ρΗϋοΓορΗί νοΓΛηιοΓ, Λ /« ηΐ€- 
ίρΓαηι ίη πη&ηυβ-ΐΓ&ΗϋΓΟ, & ΟΓίΓϋ ϋ05 υτ ο^Γί-πτυΓ πΐ€ 
()ΐ]θΐηο<3οοιιη^ιΐ€ νΰΙΙϋπΐ, & οίΙβηιΙβΓΓηι ηάΐή ίΐαιρίίοίπι 

ηΐ€η(6 2^1003 ϊάίΐΜΐη ΰ03. Αϊ Ιαιοϊ πΐΓίρΓυη), Γυεη3 
(ί* 6. ιτηρηιάαΐί τιαίατη) 6 Γατηο ίη ΐρΓ^τη, 3ατ «ϋυπΐ, 
Π2ΐητη2η)• Αρυό Ηοδ βηίπι οΙϊΓεΓνβηβ ρΙςΓοηκ^ιι^ΐηνςηί 
ι'^ηοΓΑηιίβιτ), & ρ6Γρΐ6χίΓ8(6ΐη ρίαπτη&πι, βίΐβό αι Ηί 
ηιίΗί {{^ίχΐίί τίίΑπι ί(ϋο(2Γαπι 2ρρ%Γ0Γ€•Γ<ιε€Γ€η( ΑΰΓ6&πι^ 
Λ^αιη 2]ιυ3 νί(}€Ηε6ΐ €0Γαίη ΗοΠ2ΐ>3(ιΐΓ οιηηίηο ▼σ!νφ(«'<• 
(ί-ίοθυΐς^τβ, & Γΰ^ιιί Ημκ: ίοΙ^ιπι €γ οιηηίΒν* ; Ηβησ 
οιβηίιη είΤϋ ίοΕίιαίίΐΐΰΐτ). Αΐίυβ τ(Γά ΓΟΓΓαβ εοαιίηαό 
&€€Ίιι«η3 ϋϋΙβΒΓσβ ιΊΙθ8 ΗείκκΙί γίτΓϋ3 άβ νίπϊΐκ,& ία- 
<]θΓ€Γη, & αΓεΰπΓϋπι 2(1 >?τσ?ι/« ▼«ηί^ςΐη, /ηαάίΒαί ιητ 
£ηΐιρ€Γ ΙαϋοΓΑΓΓ, Λ £Γαιηηοίαιη•6ίΓ(, & οοτροβ ΓϋΙΑ- 
£€Γ9, (οΓΐΙϋηιςηί), & Γ<ια&ΐ€ηΐ€πι, & οτηηίΒαίΐηοτοΓικίι^ 
πκ-ριχΗεηιβπι, & €θητίπ)ηι?Γη. }ϋΒ€Β3ϊ λΓιιλ εοη- 
ΙβιηηίΓΡ €ΐίνί(ίΕ3, & ρυΐαΓΟ ροίΓβί5οη«η βα^α^η ίβΛΛ• 
Γβήι^ηι» Αΐίϋ» ν^Γο ταΓίΙ^δ οοπιγε^ οΛϋΠίίίΙϊίΐ & ίρΓίί* 
άίτί(ί&3 «ίΤβ ΒΟΝϋΜ ^Μ, Οαίϋ νβιά αρϋ3 βΛ τ»^ 
ηΜίηοΓΑΓε ειί^ηι (Ια ιήαικίο, ^οί €|αοη(ϋε βυίϋεΒίΓη άΗ 
113 ΙηίΙη/ίαοώ ^οΰα^ ηατ^ρε^ ϊάΰΑδ, & ίοοοτροΓΓβ, & 
Α(οιηο3, & ν^ΰυ», ^ Ι2ΐ)€πι 9αΗη(!;πη ηοπγιηυπι οοη- 
ΐΓλποΓϋΐη ταΓ^ιηι ? Εί αυοβ λΙ^ΓοΓοϋΛιπιαπ! ίταΐ Ηογοπι 
οιηοίυπι (1ί/Ηεί1ίυηι^ί/;/ ζ&^γ, ()υό(ϋ11θΓυπι υηαΠ^υΗζ^υϋ» 
](κ|αεη3 <ΐ€ πϋχίΓηέ-εοηίΓλΓϋδ, »ίÀÀΐ)αΐΓίΓηιοη€3 νίη- 
ε€η(€5 3(1ηιο(1ϋηι, & ρ^ΗΊ^ίοποδ, ΐΐίΐ οι ροίΓ<?ηι βοηΐΓίΐ• 
(1Ϊ€€Γβ η€φΐ6 Ηϋίο ^<^^^ηι^ €ίΐηι ιρΠιηι Γ€ΐη, (Ι^ψία ^γλ/ 
^ίέόζβιο^ ζ/β 0ίίϋ(ΐΑηι, π(ίο^ΠΝ: ίΙΓι (φκ(ηύ ίαηάέτη εβ^ 
ίπςί<Ι»ηι ; & Ηοε, ουπη ρίπηέ ΓείΓ^ιη, €}υο(1 ηοη &Ιί(]υίι1 
υο<|αϋΠ) ροίΓ€ΐ-€ίΓ€ €ίΐΓι<1οπι & ίποίοΙπΓη €(κΐ6ηι ΐ€ΐη- 
ροΓβ. ΡΙ&ηέ €Γ^ο ρΛίΤϋδ-ίΓίίπι (^ιύάιίαιη Γιιηίΐβ ΗΊ$-<|ΐΐί 
ίΙοΓπιίι&ηί, ηΐ0(1ό ^ϋΜΰτη απηυ^ηβ; ηιονία ίΓ^ΓΟίπ γ€- 
ηαβηβ. Ηοί ηηοά/ηηι άϊβίΛπα^ φ βάΐια : η)υΐΓ0 ίΐΒΓαΓ- 
(1ίυ5 ίΐϋβ ^να^]αίη (Ιΐχΐ, 01)ΓβΓ?Αη$. οοίηι, οοαιρίπ ίρΓο3 
Ιιοίί^ /^ϋο/ο^Ιοί ίΐϋνΐίαδέ- €Χ«Γς6ηΐί3 ιηαχϊιηβ- ςοοΐΓ«ιπ:ι 

ιρΓοΓαιη ΐρΓοΓϋΐΏ Γ€Γηιοηί1>ϋ8. νί(]ί ί(»()υ6 €09 (|οίΗοηαΙ);ΐΩΐυΓ 
ΓρβΓηεπβ {ϋνίιίαβ ιηοΓ(ϋευ8 ΐρΓαβ I6η^η^68> & ^^ΓοκηοΓΰ • 
1ΐιί§ίΐηϋ€δ,&ρΓοηΐ€Γς€Ηβ(1θ€&ηΐβ8, &1ΐ2ΓϋΐηβΓ3(ί^ο(ΐιηίΑ 
Γϋ{1ίη6η(68: & ιΊΙοδ-(]υί^Ιοπίϋη2Γρ6Γβ&1»ηιυΓ,οπ)ηίΑ €- 
]υ8 ^αιία Ααάίοδβ β^ΰπίεβ : & ρΓορε οηιη6$ τυτΓαβ <ΐ€ΰΐι- 
Γ^ηιββ ▼ο1υρΐΑΐ€ΐη9 ρΓίνΗΐίηι ν6ΓΟ Ηυία Γοΐί (ί^οΐίιοδ.— * 
ΡΓυίΐΓϋΐιΐδ ί^ίΐυΓ «η&ηι Η3ο Γρ€, ιη^ι^ίδ βϋΗυε »η££ΐ)<ΐΓ« 
ρ»αΙϋΙηπι /«ι/τι^ηοοηΓοΙ^ηδ ιη€ίρΓιιιη^υόά& ίΙαΗυδΰίΤβιη, 
& ί^πίΐΓΐΐδ 3(1 Η αο ν€π οΙ)€ΓΓΑΓ€αι ουηι ηιαίιίδ, & ρηιάεη- 
^ί6υ8, & ηΐ2^ηορ€Γ6 ρΓοριΟΓ Γαρίεηιίαιη οέΙ^ΒΓαιίβ. 

4• £(ρ1α€υίιηυΗί ιαπίίειη, €3υ$&ΗθΓυηιρΓ€νί£ί]{ΐη(ί, 
ηΐί β^ιϋ^ΐοηεηι ρΓυί€έΙαηι ΐιηρΙθΓΗΓ6 ^Ιί^ιι^ηι βχ Μβ^ίβ 
ΖοΓΟίΐϋΓΪ (1ΐΓείρΐ}Ιί8.& ΓυςεΰίΓοΓίΒυβ. Αα()ίν€Γ&πι £πίιγι 
ίρΓοδ & ρΟΓίϋβ ίοίΰΐηί 3ρ€ΠΓ€ ίηε&ηίαηιβηιίβ, & €3βγ€' 
ηιοοϋδ (|υίΒΐ)β&ιιι, & ΐυιο {]€£]αεεΓ6 €)υ€ηι τβΐΐΰηι, & 
ίη(1ιζηλΓΐυ3 Γ€ΐηίΐΐ6Γ€• Ριΐίλνί βΓβο «ίΤε οριίαιιιηι^^ίτ/ 
χη^ ρα£ίί<:βη(ϋο-ίπιρ6(Γαο(6πι άβΓεβηΓυηι 2ΐ> ΗοΓυιη <ιυο- 
ρίΑπο, ϋ^ Α(1 ΤίΓ^Παπι ϋφοιίαιη ρΓθΓ6(51ιιτη (ϋίέ^Γβ 2(> 
€0, ΰΐροΐΰ ν;ιΐ€ & Γαρίβηι^, ()υχη&τη είΤεί οριίπια νίΓϋ^ 

(χίιϋεηβ αυίΐηι^ροιεΓΑηιςεΙβπίαίε εοηίεικϋ Γε<51ά Β^Ηγ- 
Ιοηεηι. Οαιη τεΓΟ €ο ^>€Γν6ηί(Γ€ηι» εοηνβηίο ΟΙ^αΙάχ" 
Χ)Γΐιηι (}}]€η(33ΐτΐφ ίΑρίεηίειη νίΓυηι, & απε Μ&βΐιπ7, . 
χ^ηυΓη ()υιά«τπίΐ ς3ρί1)θ8, & ^ι/ο•^^/ νεηεΓαηάυηι αάιηο^τ 
ί!υπι Β^γΒ^ιι) <!ειηί^υπι (/'• €, άιηηίξατη ίαΒΰηί δατίαηι) 
οοηιε• Ψ€τ^ ^ΤΛΧ ει Μί(1ΐΓθΙ>3ΓΖ3ηε8. {ηϊρίοηη» &υΐειη, 
ίί ΓαρρΙίοαηβ, νίχ ίιηρειτ&νί α6 εο ιηίΗί νί^Κέκ/ί^ρ 
Γί?/ (ΙαχείΤε ^ιυ^ευα^^ε νεΙΙβΐ ιηεΓοείΙβ. Υιγ Αυίετη^ 
ιη^ Γί£«ρΐθί ρπιηό 4υί(ίειιι, ευπι Ιαηέ ;?9^<^ εχοίίαδ, 
Ιϋνιτ ηΐ€ ρβΓ ηονειη 6£ νί^ίοιί <ϋζ;8, ηιαιίε (1ε(]ϋεεη8 &<ί 
£υρΗΐ3{6ΐτι ΟΓί^ηιεηι νεΓίύδ Γοίειη, £2^ Γεεή^ηβ Ιοη^ασι 
^υ^ηοΐαηι οτ^ιίοηειη, £[η3ΐη ηοη Αϋπ^οεΙιιιη Βυιϋ^ώπκ 
ΡΓοηυηείαΒαι εηίιη ▼ο1ν^{η1ε(]υί(1(]3ΐη,& ιηίηίωε εεπϋΐη 
(/'. ^. ώβΊη3ΐίηι) ίΐουι ιώεΗ ρΓ9Εθοη(;8 ίη εεΓ(3ηιίπί{)υ9 
(/. Λ /»<ϋτ.Γ ) ν\όά)?ί\χχν ιβιηεη ίητοεΑΓε ϋ3ειηοηε$ 
ςυοΓ(]3πι. Τυπι ροΑ ίηε3η(3Ποηεηι^ ςίληπ ΐεη ίηίρυίίΤεκ 
, ίη ίϋαεΓη πιεαιη, Γεϋίνκ Ηεηυο, ηοιηίηεηι οοειίΓΓεηη'ύηι 
ίη(υεη8. £( §ΐ30€ΐε8 (|ΐ]ί<1εΓη ^γ<ι/ι/ ηοΒίδ α6ϋ8, ροΐυ3 
νείό Ιαε, & ηιαΙΓυπι,, & ΟΗο&Γρίδ 3<)α3 ; ]ε<51ιΐ9 βαιεηι 
ΓυΒ-ιϋο ίη1)εΓΐ>3. Ροί^^αασι νείό Γ^ιίδ Η^^οίι ρΓβρι&Γαιί• 
ρεΓ-ώχιαιη^ (1αςεθ5ΐ»/€ίΓ€3.ιηε(1»ιη ηο<^ειη 3^1 βυνίυπι 

Τί^Γειη 44 ΜβηΊρρ^α^ /εα Νεερηιαηίια• 

ΤίβΓβιη ρυΓ^Λνίι^υς ιηε, &1)ίΙεΓίΐ!, & υη(!ίο{υ« ρυπ€- 
ε&νίι ί;ιε^ & Γ(;]ϋΐ11^. & αΐϋδ ρΙυΓίΙ)υ5, ΠιηιιΙ & ίπο^ηίΑ- 
ιηβηιυιη ί11υ(1 ίυΙ>πιυΓΐηυΓ2η3. Οείοοίο ίηο&πι&ηβ πιο 
ιοΐΐιηι, & οίΓοαηιίοηϊ, η€ ΙζιΙβΓϋΓ ίΐ Γρββπδ, Γβίΐαοίΐ 
ηΐί θοπιυπι, ίΐλ ϋΐ €χ3ΐη ΓβΐΓθβΓ»(ϋ€ηΐ€πι : & Ιι^Βοί• 
Λϋβ Γ6ϋ(|ϋυηι ηοδ'α οιγοε Πδνίσίΐτίοηβηι. ΙρΓΰ 6Γβθ ίο- 
^υίι ιη3β»ολπι (^υ^ηοΐ^πι τεΛεπι ίΐπιίΐβίτι 2(ΐΓηο(]ϋΐη Μβ- 
<!ί€Κ. /\(1ίβΓ€ηί ν6ΓΟ οΓπ^νίι ιπε ΗίΓορ, ρΊΙϋο, ι7^»/γ« 
& οχανϋδ-Ιεοηίβ, & ΙγΓβί ίοΓυρεΓ ; 3υίΗϊ(}υ€, (1 (|αί3 γο- 
^ΆΤ^ι πΐ€ ηοπίΐεη, ηοη ά\^^τ^ Μΰηίρρυιη, Γδά Η^ίευΙΰΐη, 
ΉΟί υΐ) τΤ:5η, 3ϋΐ ΟΓρΗ^υιτι. ΡΗΙ1.. Οϋί(1 κλ, ό Μβ- 
ηίρρε ? Νοη ίοίιη ϊηΐεΐΐίβο οανιΓιτη η?<|υ€ Η^Ιϊπύβ, 0€- 
<}υ& ηοπηίηυπι. ΜΕΝ. Ηοε Γ&η^ ιηαηίΓβίΙυιη ^, & 
ηοη οιηηίπρ ΑΓε^ηυπι. Οαοηί3πι επίπι Ηί 301€ ηοβ (Ιβ- 
Γ(:6Π(5€Γυηι νινί ίη. ΟΓουπι, ρυι&Β^ι, Π ΑίΚτηυΙέβτΐ πΐ€ 
■ ί1ϋ$, ΪΆζ\\ί €ϋίΙθ(1ία8 Μζύ άβοερίϋΓβπι, & παΠο ρΓο- 
1ιίΙ>6ηΐ€ ΐΓΑοΓκυπιπι, ιΐ!ροΐ6 τη^^ίβ-ίαιηίΙίΑΓΰπΐ) οιιιη άβ- 
(1υθ€Γ€Γ ΐΓΗ^Ίοέ ΛοΙηιΟΓΪϋίη ρεπ νεΛίΓαπι. 

5 • }*™ ^^^^ ίΐ3(|ϋ€ ΙαοεΓοεΒαι (Ιίεβ, & (ϊβι^ΓίΠι τίά βα- 
ιηεη οοοαρλή-ίϋίιπϋδ οίιοα «χίίυιηεροηα. Ρ^Γαι» νςΓΟ 
«ΓΗΠΐ ίρ(1 & ο^ηιΙ)3, & ΓαοπίϊαΕ, & ιη\ιΙΓϋΐη, & ^αοΐ πϋα 
ίΓΛ/ι/-ϋΓαί 7ίά οΣΕΓςΐΏοηίαπι. ΙπιροΓιήδ ΐβίτϋΓ οπιηίΐ^αβ 
ρίΐΓ3ϊί3, ΐϋίτι & ίρΓι (^υίάεπίΐ εοη/είΠίΤίηιύί τηαβ'ι^ Ι^ νίετει 
Ιαεν^τηαί /αηάίηΐ65, Έ.Χ.]αηι ()αί(ίεπι βΙί^ϋΛίεηιΐδ νοΛί• 
ίαίπΐϋδ ίη βυνίο. Ό6ίη(]6 νειό ηανίςανίηΐϋδ ίη ρ3ΐυ- 
ίίειτι, & ΙδΟϋΠΐ ίή <}υειη ΕυρΗπαιεδ ςοη<ϋΐαΓ. ΤΓ3)ε<51ο 
νεΓΟ, & Ηθ€, ύενεηΐΓΠϋδ ίη (ΙεΓεΓί^ηι €^α3η(3*ηι, & ί^^Ινο- 
Γλιώ, λ οΒίαυταΓη τεβίοπειπ. Ιη ο^ιιλπι εςιείΠ (ρΓ0&ίΙ>!ΐ( 
βυιείπ ΜίιΗΓοΒπΓΖίΐηεδ) & ίονελτη είΓοοΙϊιηυδ, & ονβί 
Οί^ϋΙανίπΐϋΒ, & ί^ηβαίπεπι ΙίΒΗνίπΐϋδ όταζ ίονεαιη. 
Ί&βΐΐ8 νείό, ΊηιεΓε» Γλοεπι ΐεηεπδ Ηοοεπίπηι, ^ νοοί- 
ίεΓ3η3 ηοηί^ίΓη ΓϋΙ>ΓηίίΓδΙνο€ε,Γε(1φΐαηι-ιη«ιχίηι$ροΓεΓ3ϊ^ 
ίηοΐΛίπαΒίΐιΌχΐΏοηέΓ^αείΙπίϋΙ οηιηε5,& Ρο6ηΛ5,& Ρα- 
ΓΪδδ, & ηοΛπΓΓΗΓη ΗεοΗΐεη, & εχοεΙΓΗΠΐ ΡΓοΓεΓρίη*™, 
ήοΙηιίΓςεηδ ΓιηηαΙ 1>ΛΓΐ)ϋΓίθ3 ο5ΰ3εο1ϋΓη, & ίςηοίΕ, & ροίγ- 
ΓνΙΙπύ» ηηΓηϊπίΐ. δαίίτη ίι&ηϋε οπιπί^ϋΐΛ ίοεα οοηοαίΠι- 
ίυηι, & Γοΐϋπι (ΙΐίΗίΓαίη ε(1 εχ ίποΕηιιηιεηιο, & Ι^ίΓΗΐιιδ 
Οετ^επ ρΓθθϋΓ3υο1ίεΙ)3ΐυΓ, & τεδ εΓΗΐ ΓαρΓ3•Γηο(3αη"ΐ- 
ΐΓΪίΙίδ & λΓρείΙα ΐεΓπΒΐΙίδ. Τ'ιηαίέ ,ν€Γο ίη/κα ΡΙυίο 
νηώΓαΓίίτη η:χ» ^ι^η1 εηίηι 3ρραΓε()£ΐη( ρΙεΓ3αιιε, & Ια- 
ςϋδ, ΡγηρΗΙ^βειΙιοη, & Ρίαιοηίδ ριΙ&ιί». Όβίοεηθΰηιεβ 

(&ηιεα ϊι ■ 

ηΐΰΐα ριορ^ βχήοέΐυιη. ΟϋΐΒίΓυβ νεΓΟ Ι&ιμΒ^ι (^υίάοιπι 
& ΓϋΓ€ΐ>&( ; πι« νβΓό οοίύβ 1γτ2πι ρυ1Γ&η(€, Ααιιπι ο&ηιβ 
(ορίιυβ οΠ:. Ρο&•(|α&πι νοΓΟ νβηίπιαι &<1 Ι^ιοαηι, ραηιιη 
'^υί(ΐ€ΐη αίβίί ράη ηο (Γ&ίίοεΓβηιαΓ ; ηιτη Οϋνί^ίαιη 
€πιι 3&ιη οηυ&υα), & φ1αΐ:α ρΙεηοΓα. Ν&νί^Ιι&ηι ▼€ΓΟ 
οιηηο Γλοαί, 1ιίε.4ηί€ΐ€ηι οζ^χχλ εοοιαΓυβ, ίΐΐβ ύ^γο 
€πιίβ,2]ίΐ]8 Τ6ΓΟ οΐίο (|[υορίΑΠΐ ηΐ£ηι5κο ; ίία νί ιϊιίΗί ήά^' 
κηίοΓ € Βϋΐΐο 4αορί»η &α€£Γβ. Οριίιηυβ (Αΐηβη ΟΙμγοο, 
υΐ νΐάίκ Ιβοηίβ «χυτΐοΒ, • Η€Γ€αΐ6πι ^ΰΤΰ ιηβ πιΐυβ γ€€6- 
ρί(. & 1υΙ)(:ο3 ΐΓ2ΐιί?€χίι> & ίβιηίι&πι εοιηιηοηίΐΓ&γι( 

6. Ουοηίααι τβΓΟ ίη (βη^Ιη-Ιβ 'βΓ&πΐϋϊ» ΜΙιΗγοΙμγ- 
Ε«ιη€8 4"ί(ΐ6ΐη ρηείΒϊΐ• Εςο τέΓο Γϋ^υ^Ι^&Γ^ΙιβΓΰηδ βί - 
ζ 161^0, άοηοε (Ιονεηίιηιι» ίη ιηλχίηιυηη ρΓ^ιαιη αίρΗο- 
^€]ο οοηίϊκυιτι• ΙΙή &υΐ(πι ίΐΓί<ΙϋΙχ ιηοηιιοΓοιηΌπιΒΓ» 
οίΓοαηινοΗιαΙ^ηι η^. Ρπο^ΓδίΗ νβΓο ριαίυΐϋΐη ρϋΓτο» 
οίη^υβ ϋά Μίηοί$ (ήΐκιη&ΐ. Ηίε αυιεπα Γοηίιυβ €ίΙ Γβ- 
<1εη8 (ί. € 'βάεηι) ίχχ^^ν αΐ(απ) <^υ(κ](]&ιη Γοΐίυηι. Ραεηχ 
&αΐ€Π), & Οχίηοο€8 νίη<ϋε€8« & Υ\ιή^ ΑίΗίΙΑ&η( «ί. 
£χ-<ι1(6ΐ^ ?€ΓΟ ρΕΓ(€ «άάυςβΒ^ηΚϋΓ ιηαΐπ ^υί^ίαηι Όχά\Α^ 
ΟΗΐεηΙ Ιοη^έ τίοΑί.. Οίθ(ίΙ>Αη(υΓ »ο(6ιώ (:ίΓ€ ηιοεΰΗτ, & 
Ιίίηοη£8, & ριώϋεααί, & 2ΐ(1α]&]0Γε8, & ά^ΙάΐοΓεβ, & (&• 
]ί8 (υΓΐ>& ρεΓ(υΓΐ)20ΐϊϋηι οηιηίαίη ν^^^1. δβΟΓϋηι ν^Γο ά\• 
νίΓέίοαΰ & ί(£η6Γ&(0Γ€8 &εθ6<!£ΐ»ηΓ,ρ2ΐ1ί(ϋ,& νϋηΐΓίοοίι, 
& ροά&βήεί, §Γ2ΐγ&ιυ8 4^ί%^6 ιτΟΓϋΠΐ εοΙΙϋΓΪ, ^ οοπτο 
(&1εη(θΓυιη-άαοΓυιη. ΝΌ8 \ρχ.\χν ^ά&ληχ^ζ νί€ϋηιύί(ΐυ6- 
ΐΓ8θίϊιό^8, & αϋάίνίιηυδ άζ,κΐίά^ηχ^^ββ. Νονί νβΓό 
αυίάΑΐη ιηίτίο|α£ οπι(ογ£8 αεευίϊιΒαηι £03. ΡΗΙΙ^, 
Ο^ίη&ιη 1ιί /1^^^^^ ρεΓ ^0¥^Iη ? Ν<ίθ βηίηι βΓΑνεπε & 
Ηοο (ΙίεεΓΟ. Μ£Ν. ΝόίΙίη' αΠευΒΙ αητ.Βιιΐδ ΗάΓεε ο 
εϋΓροΗΒυβ Γ^όΙαβ αά Γοίειη ? ΡΗίΙ.. Οπιηίηο (^η^ 
Μ-£Ν. Ηβε ίςίΐϋΓ, ροΑ(|υΑτη ηιθΓ(υί•ίαοππιυ?, & αε• 
^\x^2XΛ ηοί^ & ςόα(Γίΐ-(ςϋ2ηιαΓ, & τεϋαΓ^υυπι εα ^α« 
Ηΐι^ΐΕ-ίιιηΐ α ροΒίβ ίο νί(&: & νίάεηΐυί αυχϋ&πι ε&Γυηι 
ρεΓί^υάηι £ά€-(1ί£03£, αιρόΐε ΓειηρεΓ τεΓίαηιεδ ηοΒίβιηη, 
& ηοη^ιΐίΐιη ^ιΒοεϋ^ιεδ α εοΓροΓίΒυ8 ηο/Ιη/. Μίοο• ■ 
ί^ίΐιΐΓ, (ϋϋβεηΐεΓ εχ&παίρΣίηβ, άίιηίίΐζ ϋΐυεπι^υε ίη ίπι-. 
ρΐοΓαπι Ιοευηι» ρ(£η;έηι ΓαΒίΐϋπιηι ρΓο ίΐυΓοΓυη) ιηεΓΪιο : 
& ρΓ3εαρυ€ ρεΓ{ΐΓίη^εΙ)&( εο8 (]υί•ίηβ2ΐή•6Γ&ηι ρΓορίβΓ 
<ΰ ίϊ?ίιίί«, & ίπιρεπα, αο ΐΛπίαοι ηοη νςΐϊιά^χ^χν^*.- /^ 46 ΚβΆίρρίέί^ βυ, Νβ^^ηιαηΐία. 

ρε^αηΐ» ; ιΑηηβ^βεα Μίίηοι, (ΙςίοίΙιηβ ιηοηηβιιν&αβαη 
ξ,οϊΐιοί ]26)&ιιΐί;ιηι, & Γυρ€Γΐ>ί&ιη ; 4υό^({υ^ ηοο πκ• 
ηιίη€Γίηι & ηιί(»8 ιτίΓβ ιηοηιΐββ» & ιηοΓηΙηΙχ>η2 ίοηίιοβ. 
ΙΙΙΐ ν^ΓΟ» οχυΐί Γμ1ϋη{ϋ<1ί9 ίΙΙίι •πιπί[)08 {άινΊύη άκο^ & 
^€η£ΓΑ, & ίπιρ€ΓΪϋ) ί1«1ΐ2ηκ ουάί, ^ νηΐια ^ίΐηίίΐ•, νΜ 
Ιιυ]υ3 Γιείίείΐϋίοπι (&η^υίΐη| ίοιηηίιιπι αυο€ΐ(Ι&ιη ιτΜΟ• 
ίοηιεβ : 4^2Γΰϋςο,Η»ενίί1αΐ3,ΓυρτΑ-ιιιοαιιβι•^α(]€ΒΒΐη; 
8€, ύ Αβηοίθ€Γ€ΐη βΟΓυιη ^ακιηρίλη, 8^^^^€1IΒ ιααιέ 
ΤβΒιηοοϋΙι&ιιι οίτη, '* Ουαίί• €Γ!Κ ίο τία, & <|αΜΝΙπι 
" ιυηο χντξΐ^ηχ^ τυπι αιυΐή ιηααέ α^ίΐλκοι γβΑίΐΗΐΙο 
** €χρ€έΐ3ηΐ(:3 ΓςΓ((Γυπι ^/, ρτοίηχβίααε άαεηηι^ & 
'* εχεί^ίΐ 2 ΓαιηιιΙίδ. ^ι ίδ,νίχ (οηθειη ί]Ιΐ3 βχοπηιβ ραι^ 
<• ρυΓ€υ3, 3υΐ ΑϋΓαιΟα» βαι ν^^^ΐ^ο1ο^ ί^αϋρίΑΐη, ρυΐα- 
'* ί»&(7^ ΓοάάϋΓΟ &1Ιθ€[α€η(β3 ^Ιίοΰΐ, & 6ο(ο*,ϋ, ρτο- 
** Ι6η3εη3 ρ^έΐϋβ &αι ιΐΓΧ(τ&ιη» όάτα «/ αίι^ηίΐηηΜ σ(^ 

*« ςυΙ^ιηςΙαίΏ. Τϋηι ίΙΗ ^^^ 2ϋ(Π6Αΐ€« <ϋί€ηι* 

£ίϋΙ)&ηιυΓ. ^ 

7- Όπα νΰΓο €λμ(λ ]\ιΔιονΧΛίαΊί α Μίπόο ΓΚίαπι ίιι 
|ΓλΜ2ΐτι. Ογτεπ^υ» <]υίρρ€ ΛηίΙίρρυ• (ρΓοΓ€<]υυηΐιιτ 
ρηίιη ϋΟπι ΗοηοΓί, & ν&)€( ρΐυπηιΰίιι &ρυ(1-ίο^Γθ8}ία- 
Ι^ΓΤΰηί^ηκ ΐ!ΐ>(Γ&νΪΓ α οοικίειηηϋΐίοηβ ϋϊοηγΠυπι 8ί€υ• 
Ιυπ). €αηι ΑΟουΓ^ιυπι ι Οίοηβ ^/τ ιηυΐαβ & π^ίίΐπίβ γγ/- 
ίη'ηΐίίϋί^ ίϋΠ) ιοιΙίηιοηΐο-οοηνίΛιιιη & Ροπϊεο, Ε^ ρ€η€ 
ΛΐΙί^ΛΐϋΠΐ ΟιίΓηίΤ3ε ; Ιίΰ^Γανι/^ ία^αα/η^ λ/λ ΑΓΐβιρρΐΜ% 
2ΠοΓ€η9 η>υ1π3 ^υπι €Γυεϋιί8 Βεηίςηυιη Γυί^ε '^/α^ρβάί" 
ίαΝί/α\>€Ζ\ιη\Ά ί}ΐΓεοίΐ€οΐ(5 ν€ΓΟ υηέ αΐπίπιπ^ΐί ρ€Γ?€ηί- 
ιτιυβ Η€ΐ Γυρρίϊςϋ-ΐοευηι. ΙΒίνοΓΟ Ιίοοίι, 6 &ιηίεΓ» &γ 
ΖΜά\τ€ & ν^^1ε^6 ηιυΐια & ιηίΠ.τ2Βί1Ϊ3. Νμπ αικΙίβΒ&ηΐΓ 
ΓιηιυΙ& ί]<<5(:1ΙθΓυιη Γοηυβ,&ίΐίΓ&ιοηιηι ίη Ί^η€ ε]υΙ»«ιΐ9, 
& ιθΓη)€η(Α, & οοΙΙ&ΓΪΑ, & γοιχ; & ϋΗίηΐ6Γ2 (ϋ!Α€€:ΓΑ- 
1>.η, λ'0(:Γΐ>«Γα3 (ϋΙ«ιηί(ΐη8•νοΓ&Ιν2ΐ; οπ)ηέΓ()ΐ}« ίϊηιυΙ ρυ- 

ηΙϋίΐίΐηΐϋΓ, Γ?β?3, ί(:Γνί, Γ&ΙΓΑρ^ζ, ρ2υρ€Τ€3, (ίίνί(63, 

^η€η(^^^^ ; & ροεηίκΒαι οπιηο& ίαόηοταίΏ, $ρο(5^απιε9 
νερο βήΗΠΐ »[;ηονίηιυ8 εοΓυιη (]υοΓ(1&ηι,ί//Ίΐ9^,(}υοΐ€)ΐιο( 
«ιαηΐ ί ηυρκΓ ιηοκιιίβ : ίϋί νετό οεεαΙι&Β^ιηι^έτ/έ», & α- 
Υ€η«;Β&η(υΓ. 8ί ν^Γο ίΐίρί<?ΰΐεη( ηο/, ^Γέ7/ ί^ 4υΐ<!- 
<]»ιη Γϋΐνϋο &(^ηίΐοάυιη & 3^1ιιI^ι(ο^^υπ1 ; & Ηοο, ουιη* 
Γαίίκηι ίη νίι», αϋίΐιη ριΐί»3, Γίτνί & ίαίΐυοΩ ? — Όίηιί- 
<ϋυηι (^ιιίϋεπι ιιΐϋΐοηιιη Γΰηιίη£Βα(\ΐΓ ραϋ|)(πΙ)υ59 & ίη- 
ι<^ααί^Γ€€θΐ«$ ΓΰΓΓυ3 ρνιηίι:1»α(υΓ. . Μϋτύρρια^ βα Νβζρηιαηίια. ' 47 

8% Υίάί €^ιιί(ΐ€ΐη & ίίιΒαΙοΓϋ ί11&, Ιχίοηοπι^ & 5ίΓγ^ 
ρίιαπι, & Τ»ηϊαΙυπι ΡΙίΓγβεπι ναΊΓ^τ^β Η«1)€ηί6ΐη ; & 
ιβΓΓό βίηίιαιη Τίι^υπι: .β ΗϋΓΟοΙββ, φίβηΐϋίπ! ]*ΰ€ΐ)« 
ίηίιη οεοαρΑη^ /ο/ιμι λ^γι Γραήϋΐη. ΡίχτΰΓ^Γ^ίΗ ν^ΓΟ- 
& Ηθ5,ίηΓυΓηρίηιυ»ίηε&π)ραηι ΑοΗοΓϋΠυΓη; ιΒκιηΰ ίη•^ 
ν€ηίηια£ Γ^πιίόΰόί^ιιβ, & ΗεΓοίη^ιβ, & ίΐίαττι ιηοπυοπιπι 
ΓυΓΐ»ιη, <ίίΛπΒϋ«ηι ίη ^^^ι^8 & ίπΒιΐδ ; Ηοβ (}ϋί<5€ηι. 
νβηιΛθ8 <]νίθίάίίΏ, & ίκυ οΒίιιοΒ, &, ιη εΙι Ηοιχιοτυβ, 
Ε^ΑΝΙΏΟ^^. Α]ίθ8 νβΓ03ΐϊν€ηίΐ6$, & (ΐΓηιοδ, ίρΓ6Γΰ|ΐιο 
ηιαχίιηέ ία ^^γριϋβ, νίπϊ ρΓορι^Γ €οηίΙίηΐΓ3Β. ΕΓαΐ 
ίαηέ (^Βί(Ι<ΐ8Πί ηοη ίΛοΐΙέ α^ίπιοίΐαηι ι^χχ^νηο^^ ίοπίτη (ϋβ- 
ηοΓοΰΓϋ; Γυηι βηίιη οιηοο» ρΓΟΓΓαβ ίΙΒί π)ΐΐ€υόίιιηίΐ€8». 
ηυ(]3(ί5, ^ι/<);^^9 οίΕΙ}θ8: &( €0ε,νε1(]ίΰ εοη(?ιηρ1»ηΐ63» 
\ίχ ίαΐί/Ιύτη '^^αοίςεΒληιικ. }ϋ(:€ΐ)αηι νβτο, »1ϋ ΐο\ζτ 
αΐίοβ, οΒΓευπ^ & ιικΙίΑίηθί, & ηί]]ατη Γ€ΐίη6ηΐ€8 εοΓυτη 
402 Αρυά ηθ9 ρυΙεΙίΓλ ίΜΐΒίηίατ, Οοαγο, ίεβίβΐΐ» ρΐιϋ- 
πηιί»ίη €θάΐΒηΐ'Ιθ€θ }%€0Ώύ[)Ώ99 & {ΐπιιΗΙ:>ΐ]3^^/ ίηνκέ/η 
οαβίΒα», 3ί <€Γηίϊειιηι ε&νύιη^^β ^οι^οΙαπι ιυβπΐίΒαβ,. 

4αοη3ΐι»^^ιΐ0 (Ιίίΰ^τοβτβΒΐ Τ1ΐ€ΓΩΐ€ΐη α ριιΙοΗΓΟ Νϊγθο, 

€6^11 αιη οΒ Α^λΐηεπιηοπ^.'Νί} €(€ηίηι νβίβΓυηι ηο(2Γΐιη» * 
α^Ηαε ίρΠβ ρϋΓαιαιΗΐι» Γ»1 οίΤα 6Γ2ηι Γΐίηϋί&, οΙ>ί€ΐΐΓ«, 
& ήΐϋΗ9-ΰΜ'€ηϋΑ, '& ^υβκ \υη α η€ΐηίο€ (ϋ^ηοΓαι ρο-^ 

ιβπιηί. 

9• νί(2 ί^άοΓ Ηοηιίηϋηι τίόεΒ^ηΐΓ ιηίλ), ίΑα Γρ^^βηίί,. 
Πιηί1ί8-6ίΓ€ ροιηρζ €ΐιί(]3πι Ιοη^οε: Ροηοη» υ^γο εΒοΓΟ- 
ρΓΖ^ίΓΐ, & άίΓροηβΓβ (ιη§α]{ΐ9 3€εοπιπισ(]3η8|)0ΐτιρ'«ιιΑ- 
3£6ΐηΊΒυ9 άίν^ΓΓο» ν^ηοΓ^υο Η^Βιτυβ. Ρ^Γ(\ιηλ βιβηίηι 
Ηυηο Γ€θίρίί'η3 Γ^ςαΙίΐϋΓ ίηίΐΓϋχίί,ιί«τ6ηΐφΐ6 ίηρσηεηδ,• 
& Γίΐ(?Πί(ϋ9 (ΓακΙβηβ, & οίίρυι ζ/ίίί (ϋα€ί€Γη3ΐ€ οοΓοπαπδ: 
αΙπ τ«γο ίηίίιΐίΐΛί ΓεΓνί ΙΐθΒιίαιη: ΗΐίησηβΓδ οΓΒλΒϋΤ, 
υϊ ραίοΙίϋΓ βίΤβϋ ; ίΐΐυπι ^υίοιη ίηβηιχίϊ (Ι^Γοητίειπ & 
ηώοϋΐϋτη: ορίηοΓ «πιπί οροη^Γβ Γρεθϊΐουΐϋίη οΐΏπί^ς- 
ιΐϋΠϊ, ^ν^ «ι/ΛΓ/ί//», «ίίε. δ3εϋ6 ν€ΓΟ ιτιυΐίΐΒδϊ ΗδΒίιιιβ 
<|0θΓϋηί!αιη ίη ηι^ίϋ» ροηηρη, ηοη ίΐηέηβ ίοί άο Ηη^ΓΠ 
ρθΓηρ2ττ)-υΓ<:ιιιβ-Λβ6ΓΡ, ϋΐ ρΗίτιό ίηίΙ,ΓϋΑΐ Γπϋπιοί, {'^:ά 
νβίΐβί τηϋΐίΐηβ εοβΛ^ι ΟιαΓοηπ «ίΤϋΠΐίΓε ί^τν'ι ?ί ηι^η- 
οίρϋΗιΒίΐΰηι ; Μίε^ικίΓΐβιτι νβΓΟ, €0 υΓ(:|ϋ6 ίηΐβΓΑτη'Οδ 
ρΓοοεοΙπιΐίηι, ?ο\^^^ΛX\^ ΓγΓ3ηηί<ίίπ>ιι>Αΐα ψρί^είπΗιιίΓ, 

υ 2. ■ Υο^<3^ίΛ^ 48 ' Μϋπίρρηί^ .βη Νβΰρηιαηίία• 

?σ{1<}υ&ηι ν^Γο ροηιρ» ιβπιρμβ ρΓ£(6Γΐίΐ, (αιη αηαί^αίί^ 
^υβ ΥϋίΙηιιηι Γ€(]ϋ?η8, & Ηαοϊιιιπι ευπι ί^9 εοΓρθΓ€ 
«χυβηβ, £( (]υ»1ί8 £Γ3( ρπυβ, η'ιΐ (1ί£Γ6Γ608 α νίαοα 
Οπίίΐαίτι νεΓΟ ρΓχ ίβοοΓ2ηη3» εοιη ίοπυη^ α^ίΐ^ηδ ογ- 
4)ίΐΐΰιιι Γ£ρα1(, ΰ^ι^Γε ΓεΓυηι (]αί(ΐ6ΐη, & ίη(ϋςη3ηΐυΓ, 
(]υΑίϊ ρΓορΓίΐδ 0[πίϋυΓ€ΐ3ΐη ρΓΪτ&ιί, ας ηοη €2 τβάςίοοι» 
€]ΐιίΙ>ΐ38 ^ά €χ\^Ώ{ΐνη/οίί/ηιιηοίίρίίΜβιυ \ΐΧ€\τΑηΐ\ΐΥ. ΟρΊοοΓ 

ν€ΓΟ (ί'ίχψ^ νίϋίίΤϋ & ΐΓ3§ί£03 Ηό((:€ Γ^ΓαΠΙ 10 ϊο^ΏΆ 

ΰέΙοΓεβ, ί^όΐοδ Iηο^Iό ^υίίΐΰπι θΓ€οη(α3, ιηοϋό τΰΓΟ 
ΡΓίαιηο$3υι Α^Ατηΰπιηοηάβ,ρΓΟ ηεεΰίΗι&ΓιΒυβϋΓ&ιη&ιαπίΐ 
(ί, €, ρΓΟίΐί /αίαΐ£ ροβνίαηί.) Έι νά^πϊ λ&ογ^ «(ίαποΚ 
ίΟΓίθρΑϋΙό 3ηΐ6 ςΓΑ7ί(€Γ&(1ιηο^υπιίιηί(&(ϋ3-ία€Π( ρβΓ- 
ίοη^ηι ΟεοΓορίβ, ϋϋΐ ΕΓβέΙΗΰί» ψχλοΐαηίτη ροίΐ, α ροβίΑ 
3υίΓυ8, ΓβΓνιιβ ρΓ0(]ϋι. Ρ^ΒυΙα νϋΓο ]2ΐη βηβηι Η&ίπεικΰ» 
ιιηιιΓ4οίΓ<^ιιε «ΟΓυηο εχιΐϋηβ &υΓ&(&ιη ίΙΙ&ιη νϋίΐβιη, & άβ- 
ροηεη3 ΙϋΓναιη; & (Ιβίίοικίβηβ 2 εοιΙ)ΐΐΓηί9» οΒαηιΒυΙ&ι 
ρ&υρ€Γ & ϊιυπιίϋδ» ηοη Βηιρ1ίύ3 ηοιηίη&(υ3 Α^&πίθηιιιοιι 
βΙιηΐ'Κχχύ^ ηε(|υ6 0Γ€θη Μύοοεεβί, Γ6(1 Ροΐυ• 8υηί€ηίι» 
βΐ'ινί €1)3πς1ί3, τεΙ ξαίγηΐδ ΜαΓ&ιΗρηίΌ• ΤΗοο^ίιόηί»• 
— Ύύ^% Γυοι αί&ιη γ68 ιηοη^ίαιη, ιι( ΐυηο ηαίΗι ▼Ιιΐο- 
ΐΜπίυΓ ΓροέΙ&ηϋ. , ^ ^ 

ΙΟ. ΡΗΙΙμ Οίε ιηίΐιί» ό Μΰηΐρρβ» ^υί ίη (επΊ• Η&- 
Βοηΐ Γϋΐηρ(ιιο& Ηχς & εχεοΙΓα Γ6ρα1^Η^«, & οοίαιηηββ, 
& ίιη3£ίθ€3> & ίηίεπργιοηο, ηίΐιίΐο^ Ηοηοηάοκβ Γοηΐ 
βρύα €03 (βίΐ, ίη/βΓΟί) (^υΚηι υιηΙ)Γ9Β ρην&ιΟΓαιη ? 
ΜΕΝ. Η€η3 Ια ! ου^&πβ ; 6 «ηίπι νί(ϋ^€3 Μ&υΓο1υιη 
. ίρΓυιη^.Ο&Γβπι ίΠϋΐη (Ιίεο . Γβρ^αΙεΗΓΟ ςϋΙΰΒτοιη, ρΓοΒ^ 
ίοίο» <)υό<1 (100 ϋβίΐηβΓ^β ποΙβΓε; κα ΗυιηίΗιοΓ &ΐ3]€έΙα3• 
ίυεΓ3( λΙίΰυΒί ίη οεευΐιο /οΛ•, ίη ζ^χζχο ναΐ^ο τηοηυο- 
ΐ'4]πι Ι3(6η8. νί(ΐ6(υΓ πιίΗί ΐ3ηιιιιηιηο(]ο ίΓϋί πιοηα- 
ιηβηιο, ίη <)υ&ηϊυη) (Ι(;§Γ&γα(03-€Γα( ι^ηιο οηοΓβ ορ- 
ρΓείΓ^Β. ΡοίΙ<|ΐ]3ηι βηίηι, ό ^ηιίοε, ^Έαουβ οΙΰΐΏβπΓαβ- 
Γυ€Γίι υπΐοϋί^ΰό Ιοοαπι (θ^ι ν€ΓΟ ηοη ρ1ϋ3 ρ€<ΐ€, 
Α(1οΠ)&χΙηίΐαίη) η€εείΓ(?-£^ (Ι^ευπιΒεΓε οοηιεηΐυπα, ϊ^ ίά 
ηΐ€ηΓυι&ηι εοηΐΓ3<51υπι. Μυΐιό ν€ΓΟ» ορίηοΓ, πιβ^ί» 
ΓΐάεΓεβ, Π νΐοϋβεβ ποΛγοβ Γ6β€3 & Γ2ΐΓ3ρ<ΐ3 πιεη(1?ΰ&ηΐ€β 
ζψΜά εο3,&ρΓ£ ίπορία αικ Γ3ΐΓ3ηΐ6η(&-ν6ηοΐ€η(65,3αι ρη• 

Π1ίΪ8ΐίίεΓ38-€ΐθ€6ηΐ08,&39ϋθΓΐΒ«€θηΐηηΐ€ΐϋ3 30€Λθ8,& 

ίη πΐ3]3ηί) ρ6Γ€υίΓθ8, νί1ίί]ΐηΐ3 (αη^ιιαπι πΐ3η€ίρ1α. £^0 
Κ3(|ϋϋ, ΡΗίΠρριιπι Μ3€6(1οη6πι εοηί]ρίθ3ΐυ8, ηοη ροΐαί 
ιηείρΓυηι εοηιίηεΓο. ΜοηΑηιυδ ν6ΓΟ€Γ&( πιίΗί ίη 3ΐι^ιι1ο 
^ (^ιιοά&πι Μέτύρραχ^ βη Νέΰ^οτηαηΗα. 45 

οΰο^ιη ρυΐΓββ,^•»^ ΐη/ίπΗΟί, €&1ε•08 Γπ^ΓΟ^άΰ βιπ3η3 
(ι. β. /ατ€%(ηί^ Ώοτιίι ▼βτό. τίοΙβΓβ & Λΐίοδ ιηαΗοδ 
ίη \ήΨΆ\ ιη€η(ϋ€3ηΐ€8 ; ΧβΓΧβδ άκο, & Ραποβ, & 

ιι.' ΡΉΙΙ.. ΙηοοηβΓίϋ ηαιταβ, & ρΓορηΏοάαηι ίη- 

€Γβ(ϋΒί1ί&, <Ι6 Γΰ£ίΙ)αβ. Ουκί ΤβΓΟ δθ€Γ3(€9 &|€ΐ)&1, & 

Όίθ5€η€8, & ίι ^1118 €& λΐίαβ Γ^ρί^η^υπι ? Μ£Ν. δο- 
€Γ2«3 ({οί(ϋ«η] €(ΐλη] ίίϋο οΙι&ηιΙιαΙ&( Γ€()3Γ£ΐΐ6ίΐ8 οιηηϋ»; 
νεΓΓ^ηιυΓ νβΓΟ ο«ιη βο ΡαΙ^Βίεά», & ϋΙ^β^δ, & Ν^ίΙοΓ, 
& 6 <\ύ\% ίβ λΐίαβ )θ(][υ8Χ ιηοηοπ$. ' Οτυτα €[Όί(ΐ€ΐη ζά^ 
Ιΐϋ'α ίη6αΐ4-6Γ4ηι.€ΐ, & ιυιχιεΒβηι €Χ Ιιβυΐίιι ▼βηβηί. 
Ι>ίο§6η€8 αυ«6πι οριίιηΜβ ])!ΐΙ>ίι&( ]ΐ]χ(2ΐ δαη]&η&ρ8ΐυηι 
Αβγήΐ3ΐη« & Μί(ΐΑΐη ΡΗΓγ^βιη, & &1ίοβ (^αοΓ^^ιη Γαιηρ• 
ΐαοΓοβ. Αυ<ϋ«η8 ν€ΓΟ ίρΙοβ ρίοτ&ηιββ^ & τβΐ€Γ?τη ίοΓ• 

ρΐ6η]ΐη(|α« Γυρίοηβ» οβηΐλΐΗίρβΓέ &€ΐιπο(1υηι & ίιηιηίή: 
νο€β, Γιιρρηιηεηδ ΰ]α1&(υ9 βΟΓϋπι ; &(ΐ€6•υι νίπ, Όίο• 
ξοηβπι ηοη £€Γ6η(€39 άίΓοΓααοηίαΓ» λ άϋ ΓβιΙΰ-ιηυΐΑηά^ 
3ΐΓρίοί&'ΐι. ^ 

• 1 2 . ΡΗΙΙι. ΗδΒΟ ^<]]^«ιη Γ»ιί8 ΐηαΓτάβι, — ΟοόίΙηΛηι., 
^ίό €τα( ΟΰΟΓ^ίαπι ///{ΐέ/, <]αοοΙ ίηίιίο άίχίβ^ τΣίΐιιηι- 
£ιιί^€ €οα(πΐ(ϋνί<«8 .. Μ£Ν. Β^ηο (αΒιηοηϋίίΙί ; ηοα 
«Αΐη ηονί ^αοπκκίο» οιπη-ρΓοροΓυίίΓεπι (ϋοβΓβ (]<2 Ιιοο', 

βηίιη πΐ€ βρυά ί11ο8,ιη8βΐΠτ&(α9 'ρΓοροικΒαηι οοηοίοηβιη 
ιΐβ Γ#3ιιχ ραΒΙίοβ εοη(1υ€ΰαι!1>α8. ^υη[ΐ-νί(3€Γ€ΐη ί^ί^υΓ 
η]α]ιθ8€οηε»ΓΓ«η(«89€θπιιηίΓε6η8 ιηΰπιβι πιοπαϊβ, €γ^ 
& ίρί« ίΙ&(ίπι υηα• εχ εοηΰίοηβΓϋβ. Αςί^^α-Γιιηΐ ί^Γ- 
ιιΐΓ & ιιΐία ίΐιηΐΐί» : ροί^Γβιηο νβΓο ίΙΙαοΙ ϋ€ (ΙίνίιίΒιι^. 
ΡοΑχ^α^ιη βαίπι ϋδ πιυΙίΑ & αιγοοια οΒ]6έΐΑ ίυίίΓ(τη(, 
νίρΙοηιίΑ, /άΐ. & 3.)έ^%ηΐί3, & ΓαρβΓΒία, & ίη3α(1κί2. 
ΜηίΙβιη <}αί<!ΐΑΐΏ εχ ιΙΰΐηβςΌ^ίβ πίΙίΐΓ^βηβ 1ια]υΓηΐ0(ϋ 1ς• 

β'ΐΐ ΟίΤ€Γ€ΐϋη). ... 

Β^ ς & Β τ υ Μ.. 

** (^υΑΝΌΟΟϋϊΒΕΜ Οίνΐιοϊίη νίι» )>€Γρ€ΐίαηι 
•* ^» ιηιι1(3 & ΐΐΐΐεήα, ηρίΰΐκβδ, & νίιη-ίηί(ΡΓβπΐ€8, 
" ίι οπιηί πκκίο ρ^αρβΓββ ϋβΓρίοίβηίβδ : νΐδϋΜ-ΕδΤ 
^' δβΑ&ηιί Ρορα)6<|υ€//ι/2τηιο,€θΓροΓλ€οηιπι,€οιη πιογ- 
** (υί-ίαοήηι, ρκϋΐτί, ^^οιη^άιη^ΐΰπι & αΙίοΓυιη Γο6• 
ϋ 3 V ί^ίΙοίΌη^ ι ί 5© Μηύρρ'Μ^ ]η Λίτ.τ 

** Ιβ&ιπηι ; «ΒΪΒηι τ£τό Γοαίβϊι ΙΪιΗΙμι ία ▼!»■ & 
'* έοολ ίο 2£ιιο•, βοΐΜΧ ιηα&^αήτ ^αίο^ο Η τΐ- 
" ^ιί οιττη^Ι» 2Β83ηιη ίο χύ^βαΐΜ^ 2£ηι κβιιϊ βζ 
**ίΒΩΜ^ & οο€η ί£Γ«ο<α, & 3{ΐιοιί 2 ροακτϋΜΚ. 

'Άι, Γ€ΐφο άύοάΛ ί€βψοτ£^ Ιίοσ€ ίΐΐίι πιοπ.' 

** 1>ίζί( Γοίκοϋνη ΛλτΟ^Ιτιπο» ^β« ΑπλίβΙΙΐν ρα- 
^ ιήί Μ&αοΑ(ίχ,ηή^Εχΐ2α||θ2α2." — Ι>€ετ€ΐο Ηοο 
ΐ€βο, οΜ^ί&πιη» ^κίιίαη ίίιβη^ϋ»-€αιι£ιιη9ΐαοι, ιΜ» 
¥€τό ηΐ2θο$ ρτο€ϋα(ΐ€ΐ»ι,& ίτταιυίκ Ρ^οίϋηίολ, & Ιακη- 
ηι ΟϋΗιαι». 8ίΰ €&ίαι ^«κ Λκηία «6ί Ιΰ^ποιατ ρ£ΐ<• 

13- Ηχ€ (ίΒί ^οάΐ€ηι7<Μ/ 4^>^ '^ οοοαοητ 4^ιΜ»> 
/κ^/• Ε^ο τϋΓό 2^1X00» ΤιιτΕ^αι, €α]ο8 ιν ρνϋ 

¥€0ΰΓ2πΐ9 0Γ, η2ΐτ2Ει3 «ί οίΗοΐΑ ΐΒΪ£« ^ξ^ϋ£β» ΓορρΙ»- 
^ιη η»»9 ο(<1ίε<τ€( ποιΒί, ΐ|ο«1αη ραι«ΑΜ οριί^ιπι τι• 
Ιΐιη• \\\€ να-ο ιΐάβο» ( €ίΙ »ιΐ€αι τοΐα]α$ ^αϊέΪΝ&ηι ο»- 
ΰΐυ^ ριΐΐίάύί^αβ, £Γ2α1ί<|η€ νο€€) ** Ο 61ϊ, ίο^οίκ» 
*< οονί αυίάϋΐη ουΓ^ιη ρ€Γρΐ€ζί(2(ΐ$ ιηζ, ^υόά ρΓΟ- 
^'ίΰέΙλΠκ & ΓφίϋοιίΒαδ ίΐΐ»! ο•ο €2(ΐ€ηι ίηΐ€Γ-(€ &ο- 
^ '' ΐίΰπι'ώυβ. δεά ηοο Γαχ «τ^ κ^κκκΙβΓΟ ιΙΙμ ; ίο(€Γ• 
'^ιΐί^αρ ϋοίπι €& 2 ΚΙΐ2(]2ΐη2ηΐΐΜ>• Νγ<|ιι&^ιι2πι 
^^ (βί^Ιηιη) 6 ριΪΦΓοαΙΰ, ίβίΐ άίείιο» & ο€ οΰ^ϋ^^ι αΐ€ 
'< οΒ€ΐτιη(6Πΐ ίη νΠ2, κίρίβ εχείοΓΰπι. ΙΜϋ ΐτ€ΓΟ, 
οΜαοϋη» ιη^ι & Αΐ>ίΐΓ2ΐ)€η8 (>γο€ώΙ ο^ ^Ιϋ», & ΙοηίΐϋΓ 
10^0203 «(ΙαυΓ^ΐΏ, ίη^υίι, '* Γαα ΐΛοίαηαη^ £τ€ρπ• 

^•ίΊ(ΐ€05 2 ά^ααβηήι (Γ2έΐ2ΐο(ϋ ΓυΙ>1ίπιί&9 & Γρύοαί^οάί 
^< £θ€9 & ρήηαρία» Γ€ΓρυέηΓ^α« τ^γοβ ΙιόΓοε ΓγΙΙο^ίί^ 
^' ιηο$• & <1α€€η> (αΙια οιπΐιί4| ηυ^αβ» Ηοο Γοΐυπι τ€Β&- 
•' 1)€Γί3 β Ιοία Γ/, ηειηρβ, ^οηιοάο^ νεβί ^ροβήί ψπί• 
*'7^Λ/^ι//, ρ^ηητΓα! νίίίπι γϊ^/ρλ/ ρΐίτίοηψκ^ & Λ 
^< Γ/ ιιι/ΑΙ /οΓ{ζίίίίί.*\ 8ίο 1οαι(υ$ ρΓοιαρίι ί(€Γυπι ία 
ρΓαίιιιη ιίρΗοάΰΙο ςοηΓιιαηι. ^ / ^ 

14- Εβ^ νβΓο (ΓίΓϋΐΏ «ηίηι32ΐη€Γα() " Ας€ (4η(]α&ιη} 
'< 6 ΜίιπΓοΒ&ΓΖΜΐβ, ςο1(1 οαη^λπιυΓ, & ηοο αΜίηυ• 
•< ΓαΓΓϋδ ίη νίιιιη V* ΙΠε νοΓο λά Ιΐδεο, " Οοηβίΐβ (ίη- 
*' αϋίΐ) 6 Μβηίρρβ ; Όί^ϋηάαιη €ηίιη (ίΙ)ί ΒΓονβιη -& Γα- 
<* ςιΐοαι νί^πι :^' £ΐ ^(Ιίΐϋαηβ ΐΏΰ ίο Γ6§ίοη£Πΐ οϋβοίΙ^ιη 
Γθ]ί€ΐυΑ οΒΓοοποΓεπ), ^ ρΓοοαΙ ιη&ηϋ οίΐοηαβη» ΓαΙ}- 
οϋ&αηιαι δτ κηυο ()ϋοά(]&ιη Ιυιηβη, ^ΰ&β ρβΓ άηίΑΐη 

ι•ι "]1Μ (ίηφίίί) €Α ΤιορΗοοη ΐ€Π)ρ1υπι» «ί 

*• ίΙΙΐΜ 
'< ίΐ&ιίιη €τ\% ]η ΟΓχςίλ.^' £^ο νοίό £&νίΓΐ|8 ηαι (ΙίέΙίβ, 

ΓιιιηΓ€ρ€η8» ιιβΓαο ^υοιηοάο, ίΒΐ.εΙ)<ΐ(1ί&ϋιοκ 

Οι Α Ι. ο β υ 9 ΧΧΧΠΙ• Οίακρη^ βθ€ Βρ*€υ1αηί($. 

ΜΕΚΟ./^υΐΠ ΓΪ^ββ, 6 01ΐίΐΓθο> Λϋΐ, οιγ, τείίάσ 

Ιαΰϋΐη,ηό^υΑ^ιι^πι οΠυειιΐδίεΒυβπιΟΓοΙίηπι ίι»(εΓν€ηίΓϋ? 
€ΗΑΚ. ΟυρίΰΒαΐη, ό Μ^Γουπ» νίά^ΓΟ €]ΐΜΐ1]2Γΐλη( ί» 
νί(&9 & (^υίά .ίΑοΗιηι Ηοιηίηο ία ΰ&άβηι, ίΐιιι ^ηΐΒυ• 
ριίτ^ί ρ]θΓ€η( οιηηεδ, ^«1 (]€Γ€εη()€ΓϋΒ( αά ηοβ : ηςιηα 
«ηίπι (οηιιη ΐΓ2)€£ίΙ Γι瀕1&ε1ΐΓ]τιηί3. £$ο ειίαηι Ί^ινχν^ 
υ^ ]αν€ηί3 ίΐΐο Ί 1ΐ£ίΓ&1υ$, εϋΐη ρειϋίΤειη & 1>ίΐ(» & ίρΓυια 
ηιε (ίΤβ η&νίβϋ {ΙεΓεηοΓβιη ίο ϋηυιη άι^χη^ ^Γεβοάί ία 
1αο€ΐη. Ε( ιηϋιί νχά^οτ ορροί (ιιηέ ίηοίάίίΓβ ίη χ^ ι 1>οηο 
€0101 οονί, ααόά αηα ςίΓευιηίεηε ηαβ ρ€Γ6£πηυιη άυεΰβ^ 
& ο(ΐ€θ(ΐ£βΊ]ο^ιι}α, υΐ ()ΰί•α6π8 οιηηία. Μ£Κ. Νοα 
οιίαΐΏ ^ ιηΙΗί, ό^ροηίιοτ: &1>€0 εηίπι }ονί ΓυρεΓΟ αά• 
ιηίοίβΓΑΐυΓϋβ &1ί4ϋί(1 τεπέήι 1)ΐΗηαη3Γαπι. £(1 νβτό ίΙΙβ 
«ά ίτ&ηι ρΓΧ€βρ8, & ν^ΓεοΓ 1)6, οαϋ^ίηί ΐΓ<ιά€η8, ύη&ι 
036 ηιθΓ3ηΐ£αι 6ίΓ6 ιοίιιηι (ί. λ μ ίοίνιη) νείΐιυαι;. 
80( ρ6(ΐ6 οοΓτίρίβηΒ & π)6| ϋΐ η\ιρ6Γ Υυΐεϋπο ίβαι, (Ιβ- 
ίίαΑΐ ^ Ιίιηίοε εοκίβίΐί» ίΐ^ υι^/^ΓΑτ ήΠιιη ριτχΒΰ&ιη, & 
ιρΓβ ςίΑυάίαιηβ ρο€ί11&ωΓ€ΐη-3£€ηί1ο. €Ϊ1ΑΚ. Νβ- 

£11268 6ΓβΟ Π16 ίπ (€ΓΓα ίΓοΑΓλ 6ΓΓ2η(6ΠΒ ; ί(1αΐ]6 ΟΙΙΐη* 

£8Γοείιΐ8 ηίΗτ&Ιίδ, & Γθ€ΐ&Ιί8> & ο^^οηοΓαια, €θΙ]6£;ι ? £ι 
Γ&06, ό Μ&ίχ δΐί, (16€€Γ6( (6 ιη€ηιίηίίΓ6 ίίΐοηιπι, π^μ/τ, 
^αοά ουη^υαίΒ 3αίΓ6Γίιη (6 &ΐΐ( 6χΗ3\ΐΓίΓ6^η/ί»βιη, »υι 
Γ€ΐηί^6ΐΏ είΤβ:. ί^ά (υ, Ηοιη6Γθΐ ΙιαΒβοβ ίκίεό ν^ί<1θ8^ 

Α6Πίδ'ρ0ΓΓ€έΙΐ]3 ίπ ίοΓΟ ; 2^^XΚ^ £ θίΓ60(ΐ6Π8 βΑΓΓΙ^ϋΠΙ. 

9116ΙΙ1 ηΐ0Γ(ααηι> εοηί&6α1ατΐ3 €ΐιπι'ί11ο ρ6Γ |ο(ΐιηι (γ;ι* 
36έΙυιη: 6^0 ▼€ΓΟ Γβηβχ, Γβηαυιοϋίτυιη^αβ ΐΓ&Ηβο&» Γο• 
1υ3 Γ6ΐη1ϊξθ. 86(1, ρ6Γ ρ&ηβιη /ι/ώη, 6 ο^αηΑιηβ Μ6(- 
ςμΓΪοΙΰ, 06 016 ά6Γ€»3 : βχροηίιό ν6ΓΟ οπιαί^ι ίο νίο,. 
οι Τ6(ΐ6&ιη &1ί<ιιιί4 6ΐίΑΠΐ οοοίρίοαίυβ• Νλπι, ύ αΐ6 γ6- 
ϋ«|ϋ6Π3ί Βίΐ (ΙίίΤςΓ&ηι α €9^613. 8ίΰηιί 6οίηιί11ί ίη(6Ββ• 
Βηβ 1αρ&οΐ63 ιίιυΒίΐΩΐ» ίΐε ιί1>ί & 6^0 εοοίΓα ^1^1ικί^ο^ 
Α(1 1υε6πι. Α(> 6 Ογΐΐβοίβ^ εοο€6<ΐ6 ίΠνά ηιίΐιί, ^οβ- 
£ςίί ίο-ρ6Γρ6(αιιαι ιη€ΐηοή•(υ(υΓθ• Μ£Κ• £γ& Ι^^κή. \^ 52 ΟΒατοη^ βϋ6 ΒρεοίΙαΛαι 

€ΛΜύί πιΊΗί ρΙαξϊΓαιη. \\άζθ ίκι<|υ« 33ΐιι-ηνη€ ηκτεβ- 
ά^χίϊ Λα^ιυ €ίΓεηπΐ(]ιι6Ηοιιί8 ηοη ^ιυηπι οοΐιη ρπιΗΐιι 
Γιηβ-(αΙιβΓί!>ϋ9. 0(}Γ«^ο«ιΐ{!ιιιη (Απκη ; ^ακί^οϊηι^υ» 
Ά^2Χ^ εαπι αΓ^ηι ΑπιίεοΒ ^'^^ϊφΐ»» • £Α φΐί(1ϋ.ιι ί^ΐιαΓι^ 
ό ι>θΓΓκϋΓ, ϊπγροίΕΒϋϋ ΐ€ οπιπϊα βςΠΙίαίιη 2ε^υ»ΐ6 νί- 
€]£Γ€ : 1>ο€ επί πι ΓοΓβι ΐΒυΙιΟΓυσι ααηοηιπι ιηοη. Τιιαι 
(β ίαηίαψη /εειτο πιοταιι^ οροπβΐ^ίι ηιβ ρΓ^^^ο^^3-το^^• 
ρυϋΙίεΑπ, ΐ3Γ•<|α8πι » ^ονΰ ΐΐι^ίηνιιιη : ρτοΚϊΙιβΙχκ ΥΕΓ& 
ΡΛ€ΤΝ & ίρίυιη (€ ρβη^βΓε ιηαηή ιηοηίί, Κ>η^ο ιοπα-* 
ροΓϋ ηιοηυοι ηοο {πκίοοαητειη, & ΡΙιιημι» ηπρτπαηι 
άΰίπϋίζηιο-α^αΰΤ. Ει ίΙοπι^ιςΗα^ίίυΓ ραΙιΙί<:2ΐιιΐ3 >£.^οα9^ 
!•€ Υ6ΐοΙκ»1ϋπι Ιηοπί^ΰΐ^η». Ηος Υ6ΓΟ]3ΐη<}ϊίρκ:κοάυπι 
^, ^/7. (|υοιιΐ(κ!ο ηηιιη ζ^γιχλ νΐίΙΰΜ. 

3. ^ΗΑΚ. Εχοο^ΐιαιο ίρίε, ό ΜοΓοαπ» ορϋπιηη• 
/αδα, £^0 αιιτείπ, ρ€Γβςπηυ• ευηι ίιπι, ηίΐ €θΓααι. 
ηονί ηΜΛ ξίτνηΐΐίτ ίη (€γγ2. Μ£Κ. Ι η Γϋΐηιηο ^υίίΐεπι,. 
6 ΟιαΓοη» οραβ-βίΤει ηοΒΊβ 0χε€ΐίο €)αορί2ΐη ]οοο, α« 

ΟΠΟΙΑ ΖΎΛΤί^^ ¥ί(ΐ€<1$. 8ί ^ΰΤΟ (ίΙ>ί ΰίΤβΙ ροί&ΙήΙ^ 10 €«- 

Ιυπι ^ΓΰβηόβΓϋ, ηοη ΐ2ΐχ>Γ(ΐΓΰΐη ; ΑεοαΓ&τ^ βοίπι οπιοα 
€ΐ€Γρ«Α2!«3 « ίρβΰυίλ. Οϋαιη τεΓο ηοο Γ<«8 £^ ί€ ί«η-- 
ρ€Γ τ€ΓΓ2η(ΰπι-ευιη απιΐηίβ «ι }ονί9 Γ€ςίαπι αΓοβπάΰτβ» 
Μηορυβ ίβ ποΒί5 ΟΓοαιπΓρίοβΓΓ έχεβΤΓηιη (^ΟΓΐηρίΒΠλ 
ακ>η(εηι. ^ΗΑΚ. Νόίϋ, ό Μ€Γ€υπ» ^^^ '^ο ^^^ί* 
Ιυ9-Γαηι νοίη» (ΙίοΰΓΰ, <;αιη η^τί^^ΓΰπιοΒ ^ ϋυπι βοίη» 
ιτ€ηΐα8 ίη£Γυ(:η5 οΒΙί^αο ίηευηιΙ>€Γ€( νοίο, & βοβαβ &1ιέ 
ιοΙΙοΓβίαΓιΐιίος τοβ 4υίά€Π),ρΓαίίπιρ€πή3,3αΙ)£(ί• τείοια 
€οη(ΓΑΐΐ€Γβ, αυι ^^πιία^^6 ϋΐί^αιικιϋαπι ρβάίβ. 8αΐ ρνια 
▼βηιο ίϊπιοΙ•ά€€ΐΐΓΓ€Γ6. £^ο &ο(£ΐη Τ08 οϋυιη 2ς€Γβ 
Βΐοο«ο, ινΜ ({€πίπι ίρΓυιη ΓαΓϋ^α^κ-ροηοπι. δίιηΐΙΐΜΓ 
▼€ΓΟ Γϋ€ί(ο η»»^ & (υ, ^οΒ^γοαιογ ςαη» ίιβ» ι^υίς^αίά- 
νβέΐιιιη €ίΓ€ ρυωβ- Ε^ο νβΓο, αι τϋΛοΓίΒαβ ί// Ιβχ, η- 
€11119 ΓβάεΒο, ίη οιηοίΙ>υ3 ιίΐ» 3αΙ>€ηή οΒίΰίπρβπιη».. 
ΜϋΚ. Κςβ€ (ϋα* ; ίρΓε εηίηι νίζΙβΓο ςαίό^& ^οίοο" 
ι^απι, & («](β€ί«η(6ηι ίηνβηβΓΟ ΓρβουΙαιη. Νυπι ίςίΐιΐΓ 
ί<]οη€ΐι•^ ΟΑΐκϊΓαδ» αη Ρ&Γη&ίΤαβ, Οίηιβί ^αοΓ, 3η^ 
ιιίΓΟ^υβ Μ/ϋίΐΜ^' Οίγηιρυβ ίΐ]^ ? £( <|ΐΜάβπ), ίη Οίγιηρυπν 
ΓυΓρί€ί€α$> κβοοτά^ι^υ» Γοιη €ο)υΓ<1ίΐη}ηοο ίηϋΐίΐϊβ €οηβΓίίί 
Β•ΰ6^€-6(ί &ϋ(«ηι ΐ€«η!ΐιη ^ΰθ(]3πιοιο<1ρ £ηκιΜλΒοτ&το. 
& οΒί€^αί. ΟΗΑΑ• ΙπιρβΓ& ; οΒΓο^υατ ^^ίιη Μ ο/ιιιμ« 
^ ^υο(^Μθ(^/ ιηΜ ροίΚΒϋίβ. 

. 3* Ηο• 3 ΗοηιεΓϋ» ροϋίί (ϋοίι Αίοέιι βΐίοβ» ιΙυοΒ & ίρΓο», 
ρυ€ΓόΓ(|ϋ€ αάΗυο; οϋηιΎοΙυίΑ ετυΙΓίΐιη εΑιηίΙαπιβηη» 
0/Γ»ιη ΟΙγΓηρο ίι1ρ^^-^^ηροη^^^, Ι^' Ρ€ΐίοη (ΐ€ίη* ίρΠ 
ΟίΤχ, ρυ(&ο(€87^ (ΐΑΒίΐϋΓοβ ί(]οη6&ηι Ηαοο ΓοαΙανι, & ίη 
αείυιη αΓε^ηΓυπι, ΑάοΙεΓεοηιυΙί ίςίΐιΐΓ ϋϋ (ίπιρπ «ηίιη 
£Γ&η() ροεηαβ ΙυβΓϋπι. ΟαίίΓε ν€ΓΟ ηοη & ίρβ ηο8(ηοη 
«ηίιη πιοΙίιηυΓ Ηβεο ίη ρβΓηίοίεπι ΟβΟΓϋΓη) αά δυη-- 
άβηι ιηο^Iυ{η, θχιηιίΐΏυδ ΚίΊ^ηίίΙ^ ίηνοΐνβηάο πιοη(€β 
Αΐίθ8-Γιιρ€Γ«2Ηο&9 ϋΐ 3^ ?λύοχ^-/ρεε$ιΙα 3€€υΓ&ιίθΓ6τη Ηα- 
{>€2ΐηΰ3 ρΓοΓρεΛϋπι ? ΟΗΑΚ. Ει ροΐίΓΐπΐϋδ, υ Μ€γ- 
ευπ, (Ιαο ίαηίνηι εαπι'^ίΐιηυδ, Ρ^Ηπιώ ιοΙΙίηιε» αιιΐ ΟΓ- 
ίΑ(η» Γιιρ€Γίιηροη6Τ€ ^^^^ίη» αΐϋί ? ΜΕΚ. 0α&Γ6 ηοη, 
6 ΟΙι&Γοη ? Αη €χί{ΙίηΐΑ8 «ίΤ^ ^β ί§ΒΑνίοΓ€8 ιηί&ηιυΐί» 
ί11ί8, ί(1()η6 Όϋ ουη)*(ϊιηα8,? ΟΗΑΚ. Νοη ; ήά ι» 
πι'ιΥίϊ νί(ΐ£ΐϋΓ )ι&ΒεΓ6 ίηεΓ(άίΙ>ί1ΰηι ^αΑηάϊηη ορεπβ πΐ3^- 
ηί(α(1ίη€πι• Μ£ΙΙ. Νοη-ίη]ιιπΙ ήΚ ίία νίίί^ίηκ} τιιάη 
€ηίπι €8, ό ΟΗαΓοη, & πιίηΊπΐΰ Γ€Βιΐ3*ρο€ΐία8 τ£γΓ3ϊο9. 
ΝοΒίΗβ ν€ΓΟ ΗοπιβΓαβ Ααήπι ηοΒϊβ οοείαπι Γο^ηίΐΐϋ τβά• 
θΐ(1ί( €Χ νβΓίΐύυ^ (ΙιιοΒυδ, ^ιηοάο εοη^βΑίβ ίποϋο 
ιηοηιίΒιιβ. £ι τηιτοτ ψίοά Β«€ ιίΒί τίάεαηκιΐΓ ρΓοάί• 
}οΓά €£Γ&, ηοηαρβ ειιπι-ηόη8 Ακίαηΐβπι, <}υί, αηα8 ευαι• 
1(, ίβη είΒληι ίρΓυπι ΓαίΙίηβηβ ηο3 οηαηεβ. ΡοΓ&η 8υ• 
κιή 3ϋ(ϋ{1ί & ά^ Γγ31γ€ ηΐ60 ΉβΓεαΙβ,ιιΐ οΗπι Γυρροηΰηβ- 
ΓβίρΓυπι οηβη ΓαεοεΟΓϋήι ίϊϊι ίρ£ ΑιΙαπι!, & ρ2ΐϋΗί]χ|Γ 
Ιβν^ΓΪι ΗίΜ ροη()€Γε. ΟΗΑΚ. Αιι4ίτί ^'\ϊχα. Γη 
▼€ΓΟ, ό ΜβΓεαίί» & ρο€ΐ« τί(]6ηΐ!8, &η Γιη(- νβΓ2ΐ. 
Μ£Κ.. 'ΥεΓίίΗπίλ, 6 ΟΗ^Γοη ν ΑΗο^ηί ερίπι ευ3α8 Γίί 
§πίΐί& ηεη'.ΪΓεηΐυΓ Γ3ρίϋπ(€8 νίΓί.?---0υ3Γ€, ρΗπιΟπ) 
ν6έΙίΙ>ιΐ8 ΓαΙ}ΐ6νειηο8 ΟίΠιιρ, υι πιοηοένετίυβ, & 2ΓεΗί- 
ΐβΛυδ ΗοΓηεΓϋβ: αίβ/^ετ Οβατη ροΓαβιε ΡεΙΊοη βΙ'ίίΟ' 
^ιη.-^νίίΙέΓοϋ, <|υάιη Γαςίΐέ Γιπίϋΐ & ροίΐΐε© «ίΙεςβπ-' 
ηιυ8 ? Α^φ ί^ίΐιιΐ'» οοοΓεεηΓέ ^&έι^ ιιιο/# νί(ΐ6»ηΐ, »η τεί 
)ιχο ίυ/Ηεί^ηι, 2λ ΓυρβΓίΙπυβΓϋ &(11ΐϋε οροπεΒίι — ΡαρχΙ 
Γυπιιΐ8 ΑάΗύε ΐπίρ^ι ίη χτεείί ΓϋάΙείΒαβ : η^ηι αΒ 0Γί€η{€.νίχ 
ΑρραΓεηι Ιοηί3 & Ι^γάίΐ ; αΒ οεειάεηϊε νείό ηοη αιη- 
ρΙΙΰ8 \χζ\\ί. & δίείΙΐΒ ; ροΓΓΟ 3 Γϋριςηίποηβ εα ϊόοα Γο- 
1απιπΐ0(1ο ςίΜί /αηί 'ρχνλ \ϊ2Λ ρΓοχίπιαχ-ρατία ΙίΙπ • ίη- 
ίΐεςαβ (7^//. α Ίηεήάιε) 0Γεΐ3 άηηίαχαί ηοη οοηΓρίοαο 
»(1ηιο(1υΓη. ΤΓ&πΓπιον6η(]ίΐ «^ ηοΙ)ί8, κι νίάεΐυπ, & 
Οβΐ»,6ροΓΐίιθΓ; (1είη(ΐ€ ΡίΐΓ0ΐίΓυ8 ΓαρεΓ οπιηεδ. €Η \Κ. 
Ι(Α ίλοί&ιηυι ; τί(ΐ6 Γοΐύπι ηε Γεάάαηιιιβ ορνΐ8 Βοε ^γα- II ι 54 ^-ζ'π, ί» ΒίιίΓ'^αΛΣίη• 

τ; Γ. . ^τ, Γ«^ι ::3ΐ* γ.•-. γ•* γζττε "». Μ£Ι^ 3σοο•£Β- 
ϋ'ζτ: : :--*.* ;: γ3 τ.-: * £.ί'^όεπι : η^ίροΜ 
Ο•:-..-, ί.ιι'.τ.-ζ-^τ ί: ΓίΤ,ϊΞ^ψ. ^Ι ΐκταπι εοΒ^ηβ- 
ίϋ 3 ?. * • ί ; έ ^;- ; ι,ζεο Γ-=τ ί.. Αίνεοάήο τΐ"» 4 
ι .- ^Η - Γ. ?-#-τ';ί — .έτ-τ: Γ. Μγτγζπ; ΐι•πι &ίΰ«- 

Ο.β'^ζ, ι' γ: . 2;γ- 1.1 Γ--ίί τ .^ί-ΐ, »ΐΓ&Ό^υ« οοη ϊΐ• 

•--«^ζ:^^* γϊχτγιτ- ^.«η : & γ£ι* ηϊ ρ«}ςρι-ρΜΐ2• ία 
--Γ'ί:ο. Σ-^•! »Γ-ϊΓϋΓ:: ίΓ3. Ετ, ς^αηκιπ ΐΜε£ρ9 
«.1 Ρ•Γο«£*::5, Γτϋ^τ 2/ θΓΓ:.ρ£6<€• «Ιτ£π:οι ιιτβπιιΐΐ 

▼ΜΐίβΐΤ. Το ΤΓ:0 ΟΪΪΙΪ 3*3 13 ΟΤ^£ΐη (ί- Γ. ΚΒ^Τ"^) 

Α' Vι(^^ο ιη-ηπι ρΐυπιηιηι, & ]&ε3η ςαβη^νη πη^- 
Γ0.11 ^^^^ζ:x^^^^^^ιη, & Π1^η^7^, & θβτΐοι €οε^ιο Α 
Ρ3ίπρΓ.!(ί^~.οηιβ ιτΐ2ή>τη ; & ηοηΐαη οααίοο {μγρο», 
& ^1:23301 ΐ;ηοΓΰπι ].ιΐίΒ^3. ΜΕΙΙ: υΠιη Γσοι ί1ΐ3τ« 
ς^ι« (ΰ ΐ9κϋΝΐ*2 «£> 2Η>ί<ηη9. ΟΗΛΚ. Ο ΜβΓΟίπ» 
Γ^ίΙϊη' ςπ^-η οίΙ Γ^ϊ^άιΙαι ίΐκ οοΐ»• ? 5€<Ι ίτηύη η^ηΓ• 
ηοτίηυι Ρ^Γα^/Γοη! ην» ίρΓϋ ΟαΑαΙ:•, ΟιΙ»^««9 Α 
&ίίθ5 ιηοηιεβ. Μ£Κ. 0ιΐ3ΐηο1>Γ£Γΐ ? ΟΗΑΚ. Υκίνο 
Γ^ο πίΗίΙ ρβΓΓρίουό ϋ ΓιΙ>ϋιιιί. νοΪ€ΐ4Πΐ βυτβηι ▼ίίίΐΓΒ 
ηοα Γο.*ϊχ.ιι υφη ■οπιέΓςυΰίρΓοε, υ< ίο ι3}3α\ηχ€β^^α' 
/^ΛΓί/, ΓβίΙ ίρ'Γ•$ ί/Λ/» ΗοΏΪηΰβ, & ςοδΡ &€Ϊυιιι, & ςΐ2β 
ό'κύΓ.χ ; ίΐοαί,Γυπι ρππτιό η οοουΓΓ^ηβ νίίΐίίΐί ιηο Γί<ίβη- 
ί«ιπ, Βί\ητίντοξ*Ϊ3βα ιπρ, σ-ϋκΐ π<ίίΓΡΐη ? Λα(ϋτέ ρηί?η 
ν'αΙέ€ΐίΙά ς ι;β ^ ?Λΐ ^^, (ί ? ! > θ ;ι 'ϊιγ ΓΰρΓί πκκϊϋΐι. ΜΕ Λ . 
Ο,'ΐκ] Γίτο ?γ;.ϊ Ηοο ? ^Γ^ ΛίΙ. Αυ αίπηι, οι-'πογ, 
η-ΜίρΊατη νοΓίΐη:-, »13 βΡίϊαο €]«.:'? ί^τ, ** ^1/7.ν/.τ^, ίη- 
** ί]•ϋ>, νηί/Ίΐ ίη εΓιΐβνίϋ.η Η'^πι ;" &, ίητΡΓ /&ί.ν 
ν*:Γΐ>ίΐ, ΐίίτυΐίΐ ίίΛο ΗςΐΗ]ίΓ». Γ-Γ^ίο <7•' λΐϊηιιο η-.ο^•βΓ.ί% 

ίπΓί:Γί.ΓΓίΐ «ΙΙΠίΙ. ΙΙίΗν^^Ι^Γη ί/ΜίιΙΓ, /» .ν.ν;/ί• ρΓΟΓΠΪίίϋΓιΙ ΠΟΠ 

1ι»ίβίίαπ:€. ^ 6ηΓ«ίον€ΐρ& ποΓιο (!ί: ί.'.εΓιίΙϊίΐιΊϋΓη, υι τηβ- 
Ϊ119 ν!'!ί.«πϊ & .ΊΠίϋϋτι. ΜΕ Κ. Ο^.ίεΓυ'ίρΛο ; ηΐ€θΐ€Β*>τ 
«■ηίπι €βθ ιϊΐιί & Ιηιίο πί, & Βγ^,λ /ί Γΰϋίί?.ιυ ροΓΓρίοΑ- 
οίίΐϊηιυίτι, ίΐιηιρίο πΗ Ηοο «Ιηιχι ηΒ Ηοπιϊγο ιηϋίΐηΐΛ- 
ηΐ(Μ^ο (|0θί1,ΐΓη. Ει, ροβΓ|»ΐίΐπι ν^τΓαβ ΓΟίϊΐίΐνίΐο, ίη<ί- . 
η)ςητοηοη ^πιρίίυί ίι»ΙΙϋθίη;ϊπ, ΓαΙ ηροη^ηι^π οπ^λιλ. 
^|Μ|^1)ίς ηιοϋό. Μ Ε Η. /ΙΙ^β^Ιΐ <ι^κο ^α^^^'Μ^ η ^νεΐ3οτη\ηεηι, ^Η ΑΙΙ. θ£ί€ΐ είΐ ? ΜΕΚ. ^ΛΠ1η^ νίοΐβδ ? 
ΟΗΑΚ. ΜΐπΗοέΙ Οβευβ ^^7/ Ι^γπε^υβ ϊΙΙρ, (^αέ ζοΐ* 
Ιαίίϋ α<1 πιβ: <)οηγ€ (υ, ι^υοά ΓιιροκίΙ, ρπβ^οεείο ιώγ, & 
τβφοπάβίο ίη(€ΓΓθ£Αβιί. βϋ<1 τίη' /ι/, «τ/ ί^ ΰΐίαιη ίιι• 
€€ΐτοβ6ηι ιβίϋΧΥΑ Ηοιη^Γϋίτι» υι ίητ^Ι]ί£λ$ η£(|α6 ίρΓαιη 

* 016 €§€ Αβ^秀η(«]ΐ) €αηιηηηιη Ηοπι^η ^ ΜΕΚ; Ε( 
ν^ΐβ ροίΕβ Μ] ίοΪΓΰ &1ί(}ϋί€] ίίΐίιιβ, αιηΐ'ίϊδ ηαυίλ ΓΰΐηρεΓ, 
& Γθΐη«χ ? ΟΗΑΚ. νίάέη ? ΟρρΓΛτίοΓπ €β Ηοο ίο 
«Γ(€α3 ί9»βψη: β^ τϋΓόι εαιη ίΙΐΜΐη]άπι ηαοΓΠΐυπι ητ^ίί* 
€βΓ€ΐη, βιιιΙίΑ (}«ο&η(αΒ(βιη &α(]ίϋη5, ΰηΛίηπιιιη ηοηατιΙ|α 
ιηβιηίηι. Ει: ίάιν^ ι^ιηρεΑλθ ηοη ρ&ΓΥ2 ηιοο ηοβ ^«ρΓΰ• 
2ΐ£ΐκΙκ« (^αΐΏ €ΐ)ίπ[ΐ οοΒρίι αιιι&Γϋ πϋντ^ΕοιίΐΜίν οατπΐίΐι 
^\ιθ(ΐ£ΐ8ΐη οοη &ί]ιηθί1αιη ίκυ Αυιη (ήι φιο άε/εηΜητη η-ατ) 
'* Οροπιοίΐο Νβριαηυδ ^ο^ξ\ι ηαΙ>€5, & 6χει(&νίι ρΓΟ- 
** €€1Ι&8 οπΜΚβ) & (ϋΓίκινίι ροηίαΐΏ, ίη)ί€ίΓη8 ιπά^η- 
** ΐαηα^ ΧΛπψίΛτη (0ΐ703πι <)α9η€{&ηι, & εοιητηίΓ€ΰη3 
*' ιη&7« ιηαίπβ αΐϋί ηινφό ;" ^ο«τ, ϊηφιαηί ορρΗ ί^ζ 
€αη£η^ ίαψη € νβΓβΒοδ (ί* ε, νί ^ίτ^βινη ί}υι) ιρπι- 
Ρ^Λη8 & ο£ΐ1ίβοΓϋΙ)ίιόίηοαηιΒοο5 ρΓθρΰ-πιθ€ΐϋΐΏ ίΌΙινβΓ- 
ιίί ηοΐΜ8 »»▼€«. 04ΐο ιβιηροΓϋ, & ΐ1ί€ (βϋ' Ιίοηΐ€ηα) 
ηϊΐυΓοα Βιιη(1υ5 οτοηιοί( ρΙυΓΪιηΑ ε&Γΐΐ]ίη& //τίρ&ιη δογί- 
Ιίΐηϊ & ΟΙιίΓγΙκΙίίίη, & Ογοίορΰίτι, {νεί ροίιιϊι απα οαπι^ 
ίρίλ 8ογ1Ιιι, &0. ) ΜΕΚ. Νοη (ίίίβοίΐβ βΓ^ο ίϋΐΐ ΓδίίποΓβ" 
ρβυοϋ (&η(ο «τχ νοηιίία. ΟΗΑΚ. Όίο ίίδοιυβ ιυίΗί, 
^ΐ/ηαπι ζβ Μ €ναβιί}ίηινί ^τ^βτεηηιΐΓ^χκ^ αι^ρΙίι[^ηε\ 

βιρέηηίΙη^Ηί ίίοίΐύηα εαρ'ιίε^ Βηιηίήί ϊαίΊί? Μ Ι:. Κ. Εΐί 
Ιιιο Μίΐο ίΙΙβ β €Γ<«οη€,«Ηΐ€ΐα.(3τ«α νεΓορίΗυ^υηΓςϊ^ 
«ρό(ί ΟΰΓΟίη ΓαΒ1»Τϋπι£β« ρςηηείΐίαηι ΛλίΙίυπι.ΟΗΤΓΚ. 

- £ι<|υΑηΥ0, ό Μβτουτί, 3αβίύδ ΐ2υ€ΐαΓεηι ιηε, Γΐιι*ρίΐαΙο 
ροΑ οοΓπρί^ηδ ΐρΓαιη ίΐΐυιη άΙ>ί ΜϋοΏοπη ίη ιΐ3νίΰυ!&ιη 
«ιηροη^ιη, (^ιιαοι νβοετίΓ βά πο5 ΙυίΙα ΓυρεΓ^Γοδ ζ πϊοηβ 
Α(ίν€ΓΓ3Γϊοτϋϊη ίηνίΑιίΙϊφο, η^αοϋΐηιείϋβεπδ ^ϋθηιθ(ίο 
ίρίΐιτη Τυρρίϋηΐΰ^. £( (ιαη ιιηέ ρΙοΓΰΒίι πυΒίδ, τβ- 
€ϋΓϋΕΐϋ8 ςοΓοηίιΓϋπι Η^ΓϋΓη, ρΐΕυ1ϋί<5Β€. Ναης νεΓο^ 
ίο 2ίόνΛ\Τ9χ\οη^ ΗϋΙίϊιιΐδρΓορίϋΓ^ίίΐΐΗΐίοηςιηιΐιαπ, ϊγΪΒε- 
Ι«8 γΛ. Οϋίά ΐβ'κυΓΛΓΒίίΓαόίί^^ϋΓί Αηηβ «απιβχρεΛΛΓβ 

β βτίίίπι πιοπιατυπι &Η<)υ3ηϋο ? ΜΕΚ.. \5ηά^ ΐΙΙβ γο- 
€ΐ>Γ<1βΐ\ΐΓ ηιοηίδ ίη ι&ηιο 3ει»ιί8 νί£θΐ€ ? ΟΗΑΚ. Μίιιβ 
|}υη€, ρβηΐο ροΑ ρΓ^Ι}ήιΐΓυιη ηο6Ϊ3 ηίαπι, ειιπι πα-' Γ §6 αατοη^βν^ 8ρ€€ΗΐαηΙα. 

νΐ£2η(, ηοη άίυιίύι ναΐ^ο» (οΠογ^ ««/ςυϋεεηι^ηβ <Ιαηι 
ΐϋϋΓαπι.. 

5• Οίε νοΓο (α πιίΐιί ίίΗκΙ, ^ι^ηαΐΛ ^Χ^>Ι11ϋ αΐηι ομ• 
ρι^Μ νίτ ? Νοο ΟΓζευ», ικ ^άά^ιατ, «χ Β^ίχτα. Μ£Κ, 

'Μ,οάοτ\Μη οΗπι ρο£<ΐ€ηάοιιι ουηε βίΐε Ρ€Γ£ΐΓαοιι• £ι Ιιίΰ 
ηυρ€Γ <ΐ€ΐχ]ΐ2νί( ΛιΓγποβ, & (κχρυςηϋνίι Β^^^ΙοηβΑι; 
I^ ουαε τίάοΐιΐΓ €χρ€(ϋ(ίση«ηι-ραΓ2ΐΓ6*ίο 1.7(Ιΐ2ΐη9 ϋ(, 
€2ρω €ί(ΕΓο, ίπιροΓ€( ιιηίτβΓώ. ΟΗΑΚ.. υΐκοβη 
τϋΓο βίΐ & ^^ο^Γυ8 ί11ε? Μ£Κ^ ΙΙΙυε αΓρίο€ ία πα&^η&πι 
ίΐίαηί ^ζ^ναβρίαηι ΐΓίρΙίεε πιιιγο. 8λτάη/ΐίηί ϋΐχ. £ΐ 
τί(1έη*3Αΐη ΟΓοεΓυιη ίρΓίιιη Γεϋεοΐ€Πΐ ίη ίοΐίο 2ιιγ€0» οοηι 
βοΐοηβ Αύΐ£θΐ€ηί1 (1ί^€Γ€ηιειη ? νίΓο€ &α(ϋ&ιηο« «μ* 
ααίεί^ιιίά εά&ιη άίοαπι ? €Η Α Κ. Μαχίιηέ Γμι€ 
€ΚΟ£8. ** Ο ΗοΓρβδ ΑκΙι^ηίβηϋβ (νίάίβί εοίπι ίΐίνίιί» 
'^ ιη€(ΐ9, & (ΙιεΓ&υΓΟβ, & ^^αοηκη €ί( ηούίβ &υη οοα- ' 
** ίηρτβίΕ, & εχιβΓίΐιη πυίβηίΗε&αάαπ] ) άία όλιϊϊϊ ζ\μαα- 
** ο&ηι οπιαίαπι ϋο/ηίήιιιη ραΐΑδ εβε ίοΒίίείίΠιιιιιηι ? 
€Η γΙΚ. Οαίά (αηάοιη άκεΐ δοΐοη ? Μ£Κ. Βοηο Γιι- 
;α)ίπιο : ίηάί^ηαιη ηί], 6 ϋΐιΰοη. 801.. *^ Ό Ογο6Γ<;, 
** ραιιεί ςαί(ΐ6πι ί€β\Ίςα/αηέ, Έ^ο \^ώ ραιο ΟΙεοΒία 
<* & Βίιοηα, ^ο^ϊάούΒ έϋοβ, ίάίίΤβ ίΐκΗαίΕιηοΒ οαηίοΜ 
'' ί^ϋΕβ ηονί. €ΗΑΚ. /ι/ί^»/, ^ιμι^» ϋΐίαβ £Χ Α^ι^ίι 
^ίοίι Ηίε ; ί11θ8 ηυρ€Γ Απιοί ιηοηυο3, ροΑ^α&ιη ΓϋΙ>ευιι• 
(€8 πΐίΐ(Γ(ηη ΐΓΕΧ€Γυη( ίη ^1Λ^ά3, υϋ^αβ Λά ιβπιρίαηι• 
€Κ0£8. ** ΕΑο : ΗαΙ)€&ηι ίΐΐί ρήιηυπι /οτκ» (αείίά• 
" ίαιίβ. Οοί3 νβΓΟ Γϋβπι Γίευηςίϋδ ? δΟΙι. Τ^ΙΙυί ϋΐο 
** ΑιΗεηίβηίϊδ ; €]ύί 8ζ 1)€η6 νίχίι, & χηοπαυ^-οβ ρΓΟ 
^' ρίΐΐηα. 0ΙΙΟΕ8. Ε^ο ν6ΓΟ, ίιηραάβηδ» ηόηηβ ήΐχ 
•( ?ί(1^0Γ €ίΓί ίοκίΐχ ? 80Ι^. Νοη(]υιη οοή, ό ΟΓοείβ» 
<< 'Ώΐ& ρ^Γνϋοοηβ &(] £η€Πΐ νίοΒ ; παοΓβ εηίηι, & ίαείίεί- 
'< ι^ νίχΊ^€ υΓ<|υ6 &<1 £ο£πι> ι/ΐ/η/ οογΙοπι ίικίίαυηι (ΐ- 
«' Ηαπ) ΓίΤΓΛ/Λ ί"* ΟΗΑΚ. Ορήιηβ, -6 δοΐοη Ι €|ϋόά 
ηοη οΙ>1ίιυ8•Γΐ8 ηοίΐπ, Γβά (Ιί^ηέΓΐδ ε^αιΙχιιη.ίρΓαηι €χα• 
ιηϋο £ίΓβ ι&ΐίαπ).. 

6. δΰά ^ιΐοΓοαιη ί11θ3 εηιίαίι ΟΓοεΓυ», Αϋΐ ^αί^Ι β^ίΐαηκ 
ίη ΙιυιηςΓίβ ? Μ ΕΚ. Ώϊο&ι Ι&κεΓββ» ΑυΓβοβ Ργϋιίο» 
ηΐ€Γε£(ΐ£ηι ΟΓαευΙοΓυιη, \>€τ ψιχ ειί&ηι ρ£ΗΙ>ίι ραυίό 

ροΛ. Εβ ΛϋΙβηΐ νίΓ €βΓί:3ίβ νΑΐΐΙ>ϋ3-(1β(1ίίϋδ. €ΗΛΚ• 

£ρ1^^(^^(^ιIΠ1 ϋϊχιά, ηίπιίΓυπ3^€]ϋθ<1 τεΓιιΙβει ΓαΙ>ρ&11ί<1ύπι 
ΓαΒοΓβ βϋ «αηιιη•; αυης «ακή ρπιηύιη νΐάί, 

€0α• οοηΐίηυό ^β ίο αυάίεηβ. ΜΕΙΙ. ΙίΙαϋ, 6 01)2Γθη> βίΐ 
0€ΐΰΙ>Γΰ ιΐΐαά ηοΐΏ€η, & ου]α»-βΓ&(ϋ /έΐι/^/^Γ^-ρυ^η&ΐυΓ• 
€ΗΑΚ. Α((]νιί ηοη ΛΓί€Ϊ60, ^^ί^^ ^<>ΐ)ί >η^< βί> "ί^ ^^ 
Γοΐυιη, (}υό(1 ξΐ^^αΐλΐϋΓ <|ϋί ίάβιη ίβΓυηι. Μ£(1. Νοη 
«Ι6ηίιη ηόίΐί, ^αοι 1>€ΐ1&^^»/ ρΓορί^Γ Ιιοε, &ίη(ϊ(ϋ«, & 
ΐΑίΓΟοίηία, & ρεΓ}αΓίΗ, & οχά^ι^ ^ νίηΰυΐα, & Ιοη^ΐικ^αβ: 

ηΑνίξ^ΐίο, 4ί ΐη€Γ£3ΐ11Γ9β, & Γ6Γνί(υ(€8. ΟΗ ΑΚ.. ΡΓορ- 

Ι6Γ Ηθο, 6 ΜΰΓοαιί, (}ϋθ(1 ηοη πιαίιύπι ^ΙίίοΓί-^&ΒχΓε! 
Νονί €0101 Χ8| εαιη-θχί§απ), α( ηόίΐί, οΒοίοπι & (ϊη£α1ί$ 
▼&έΙοπΙ>α8. Μ£Κ. 1(α Γαηέ: Αϊ &1)αη(]αΐ βεβ ; (]ο»γ^ 
ηοη λάνηοάύϊη θχρβΐί(αΓ αΒ ϋβ : ιη€(&11ί€ί τ€γο βίΓοώοηΐ 
Ηιι]υε ρ3.ΰ)υ1ιζπι ίαηίμιηηιοάο 6 ιώα^πα ρΓθΓαηάί(Α(ε« Λι:• 
(αηΐ€η & Ηθ€ 6 χ^ίττί ρΓο^^ηιί^ ίιειι( ρΙυιηΒι^ηΐ) ^ ύχζ, 
€ΗΑΕΙ. Ν&ΓΓ&5 ούίΐίηαΐίΐιη ΐ]υαη€ΐΑη[ΐ Ηοπιίηυπα ίΐυΐπ^ 
(ίαπι^ αυ'ι (21010 διπογ^ ααίΑπι τεπι ρΑΐϋάαιη ςΓ&νέπι- 
()ϋ6. ΜΕΚ. Αι» 6 Ολ^οη, δοΐοο ίΙΙβ ηοη ν1(ί€(υ? 

ίβίιΐί 'ΐΛ&άΤίύ^ϊΐί, ' £(, α( ιηίΐιί νί(1ε(οΓ9 .?ιιΙ( ίρΓιιιη ίιι- 
ΐ€ΓΓ0β3τβ 8ϋί()αί(1. ΑαΓΰοΗειηυβ ίςήιΐΓ. 

7• 801•. ** Βίο πιίΗί,ό ΟίοεΓε, ηυηι-ρυι^ιβΡ^ττΙ^ίιιιρ 
" 4^1(1 ίηώ'ΜΓβ ΙιΐβπΙ>ϋ3 ΗίΓοε^ 0Ε^ΟΕ8. //^, ρετ 3ο^ 
** ¥6111 : ηαΤίαπι εοίηι βΛ ύ ϋβΙρΗίβ ιαίε οίοπλίαιη, 
** 80Ιι• ΑΓΐ>ίΐΓ3Πδ ί^ίΐοΓ ίβ ΌευΐΏ Ιϊεαίϋτυ Γεά^ίεΓε» (ϊ 
*' ίητβΓ Ά\\2ί ροίΗ(1ε3( & Ιαϊετεε ααΓεο3. €Κ0£8» 
*• Οαίάηί ? 80 1-. Ν^γγλι ιηιΗί, 6 ΟιοεΓε, ιηυΐιαηι ίϋ 
<« οφίο ρααρεη&ιεπι, Π οροηιιεπι εοδ» η^^, 2)^ο^, 
*< πιίΐ(6Γε•4υί-»1τεΗ&Ω(^υπιηι εχ Ι^Ύ^Τίΐ» ϋ ςααηά^ά^• 
** ί1(ΙεΓβηι. ΟΚ,ΟΕδ. ϋΐ)ίη3ΓΗΐ''εηίίη ηλΓοιιυΓ ΐαηίαπι 
^* αυπ, ^υ&ηιοπι &ρυ(1 οο8 ? δΟΙΙ•, Οίο πιϋιί, ηιιτη 
•' ίετηιιη ίη Ι^γώ» η&ΓείιοΓ ? ΟΙΙΟΕ8. Νοη ρΓοηίαβ 
** &1ί<1ϋίί1. δΟΙ^. ΕΛίδ ίβίιαΓ ίοόί^» ροήοήδ ηΐίίαΙΚ• 
«* ΟΚΟΕδ. Ουοπιο(1ό ζβ ίεποηι ιηεΗυδ ΛυΓο ? 801*. 
•« Βίί<:;ι$,β, οίΙίΕβΓ^-ίεΓεη», ΓβΓροοίΙελβ €ΚΟ£8. Ιη- 
** ιβΓΓΟβΛ, ό δοΐοη. ί^ΌΙ,. ϋίΓαηι ιηεΙίοΓεβΤϊΐ'Λ' ψιί 
" ΓβΓνάηι ϊΗ^υοβ, ιη φΐι αί) ϋΓίίεηι ΓεπνίΐηιαΓ. ΟΚΟΕ8. 
*• Ο»! ίβΓΤίΐηι ρΓθ€ΐι1ί1ϋΒίο. δΟΙι. Ναιη ΐξΐΧ^τ^ β 
*^ Ο^Γαβ, ϋΐ αοίο!»!» ίεΓϋΠϊ, δίΙοΓίίΐΐιΐΓ 1.γ(1θ3, &α98 Ιΐί 
*> ίκεΓαΐΗΪ β1α<ϋοβ αυτεοβ, Λο/ι/^Γί/ Ρεαυπι ΐαηο υε- 
*' οβ&Γίοηι ? υΐΙΟΕ8. ΓεΓπιΐϋΙίΑαίΙ-ίΙΐίΒίε. δΟί. 
** Ει, ηιΓι Ηοε εοιρρ^ΓΑ^εΓίδ, αιΐΓΰπι ίνεπι ζάΫ^τί^ 
<* βΕΐχίνΐΜ». ΟΛΟΕδ. Βοηα τ<Γΐ3β, ό Ηοιηο ! 801., 
Χ '^Νε ( Αοαιν 38 ϋύαίοη^ βνβ Βρ€€ηΙωιΐ€5. 

'* Γ€ΓΓυιη (;^ ρΓαΛαπϋαδ. ΟίΙΟΕδ. 3ϋΙ)€Γη€ €Γβθ ίπϋ 

•* ΟΟπΓβΟΓΒΓϋ θ€0 Ι2116Γ€8 ίβΓΓΟΟβ ; ΠϋΓαΐΏ ΥϋΓΟ Γ€ΐΓΟ 

** ΓϋτΓϋδ Γ6νοοΕΓ€ ? 80£•. Νε^ΰδ ίηοϋ^^ΒΐΓ ίΐΐε Γεγγο ; 
** Γεά, Γινβ 328 (ϋοαν^Γΐδ, ίΐνό 3ϋΓϋπι, ουηΓεοΓλνεπδ ςαϊ- 
•* άεηι ίά ροίΤΰίΙίοηεηι αΐί^υιηάο, & ρΓχοΙίΐιη ίϋϋβ, 
*^ βΙΙ. ΡΙιοοεηΠόιΐδ, ιυΓ Βοεοπίδ, αιαϋ ΟεΙρΗΐδ ίρίίδ, 3ϋΐ 
^* Ι&ίΓοηί ουίρί»ηι ιγΓαηηο : Όοο ν€ΓΟ ραΓνα εβ οϋΓ» 
•* ΑϋΓΐβοϋω νείίΓΟΓϋπι. ΟΚΟΕδ. Ορρϋβπ&δ Ιϋ ΓειηρεΓ 
** (Ιίνίιίίΐδ πι^&δ, & ίηνίίίοδ.** ΜΕΚ.. Νοο ίίτΓϊ, ό 
€ίΐ3Γοη, Ι^γίΙϋδίΑε ΗΒ^Γίαιβιτι 8οΙομλ^ & Υ€Γΐ)<>Γαιη νβ- 
τίιαιβιη ; ί^ά ραυρβΓ Ι^οηιο ηοη ΐΓορίύ&ηδ, & Ιί^επέ <ϋ• 
«βπδ ^υο€ΐ-νί(1(;ιυΓ, &ρρ»Γ6ΐ βί τ€5 ρκοΓ/ϋΐ ηον»: Κβ- 
τηίηϊΓςειαΓ νειο δοΐοηίβ ράϋΐό ροΛ, ^αυτη οροΓί€ΐ)ί« 
ΐρΓυιη οαρπιπι ΓατΓιίΓη-Εβί » ^^^ο ίη τοβϋοι : ΒΐιρεΓ 
βοίηι 3υάίνί ΟΙοιΗο ρεΓίίβεηΐεηι <^ϋ3Β ουί^αβ (ίεΛί- 
ιχαΐίί'/μΗί, Ιη (^αιΒϋδ Γοπρια ίαεΓβ &•Η3εο, ** ΟΓοεΓαπι 
•ΓςυίοΙβιη 3 ΟγΓΟ ο&ρίεικΙϋίΏ, Ογηιηι νειό ίρΓιιηι ιηοη- 
<* ΐυΓυιη β Μ^ίΓά^ι^ύάζ ιΙΙλ.'* V ίοΙέΓηβ 8<ί)ΊΐιίοΗΐη 
ι7ΛΐΛ7, ίη €<}υθ ϊΐ^ο «^ιπιαπίεπι ? ΟΒΑΚ. νώεο^ ρ€Τ 
Χονεπ). ΜΕΚ. Τοαιγτίδ είΐ ίΙΙα; & 1ΐ3εο, αΒΓοίβοΟγΓΐ 
οαρίι^, ίη]ία€ΐ ΐίίεηι ίη αίΓΕΓη Γ(ΐη^αίηερΐ€η;υη3. νΐίΙ^Γηε 
ν€ΓΟ & βΐΐυιη ήΐίΒ^βίί, £^γ/, ^ανεηεηι ? ΟαηιΒγΓβδ ϋΛ 
ίΙΙβ. ΚεβηαΒίι Ηίο ροίΙ ρ«Γ6ηι, αΐ(}ϋβ-ίηο6ρΐίδ-ίΓϋίΐΓα- 
γιΐδ τη'ύΐα ηιοώί & ίη ΕίΒ}^^, & ^ΕιΗίορί», (αηοίβηι ίη- 
ίίΐοί5οοΓΓβρΐυδ,€ΐϋθ(1-οο€ί<ΐ€ηιΑρίηι^ΓηοπεηΐΓ. ΟΒΑίΙ. 
Ο πί ιηυΐιο π Γα ίϋ^ηα^Ι Αχ (^υίδ ηύηα €όδ ^υ^ί ΆΓρίς^τ^. 
ίίιΛίηβαί, Εΐίοδ 3(1οό (ΙεΓρίοίβηιβδ ? Αοι (^υίδ οΓεάβΓΛ 
ί}υό<1, ρ^ϋΐό ροίΐ, Ηΐο ι^αϊάβΓη οαρήνϋδ €πι ; ίΐΐβ νειό 
€Αρυ( })36(:ΐ3ίι ίη υίΓε Γαη^ϋίηίδ. 

8. Οπϊδ νειό, ό ΜβΓοαπ, είΐ ίΠερδΙΙαρυΓροτεΕ ΓαΒ-' 
{|πέΙυδ,ΐΙΐ€(ϋϋ(1^ηι;ι(ει/7</»/(/^,ευίεο(]υυ5,ρίΓε6(ϋίΓ6<51ο,' 
ΐΓαάίΐ αηηυΐοηι, /η ίηβιία άΓοιηιβηα ; ξΙοήαίιΐΓ ν£Γο 
φ τίχ ^ΐίίρίαηιΡ ΜΕΚ. ΒεΙΙέ ρπΓοοΙίΕίΤΐ-Ληιίδ, 6 
ΟΒαγοπ: Γβά ΡοΙγοΓΗΐεπ) νίςίεδ, 8&πιίθΓυηι (γΓαπηιιπι, 
βϋί ρυΐαι^ είΤβ ίοείίεεπι. 8€€ΐ & Ηίο ίρΓε, ρηοάκϋδ 
Ογοβ13β ΓίΐΐΓ3ρ{Ε α ΜίείΐηϋποΓΕίηϋΙο ιΙΙο »ίΕΛεηΐ€, ρβίο- 
ΐηβββίϋΓ ηιίίεΓ, εχςίοΐεηδ Γοείίοίιαίε ίη ΐεηΐ|Κ)Γίδ ραηέΐο.• 
ΑϋοΙίνί βηίπι & 1ί3εο α Οοιίιο. ΟΗΑΚ. Ευβϋ, 6 
^* ' οΐ ΕοιιίΐεΓ, ό οριίηΐίΐ, βΒΓαίηάε & ίρΓοβ & οαριία, 
"δ-ίηβ^ίιο €0ί, .υ: ςοβποΓοΛηΐ ίατκίεηι β ΰίΤβ Κο- 

ηιίιΐ€β• ΐΏΪηος. Ιη ίαηίυιτ) ν€ΓΟ ΧοΙΙλπιιιγ, ιη-ροί€ οχ Μοχ\'Ραΐη.' 
βπινίαδ ΟίΐίϋΓί. Ε^ο νενό ίυηα ηοΐ6Ϊ)ο, οαπι αβηονεΓΟ 
ί}υ€ΓηΓ|υ€ εοΓυπι ηα(1«Γη ίη-η,-ίνΐ^ίο νίβο, ίετοπιεβ ηε^ιιβ 
Υ€ΛεηιρυΓρυΓ€ίΐηι, η€(}ϋ6 ΠΗΓίΐηΊ,ηεί^αε ΓοΙίοιη ΛΠΓβνίΓη. 
9- Εί ΗοΓϋπι ςυΐίΙεΓη γ€3 \χ^β ΗπΙχίΒϋηΐ. — νΐοΐέη* 
«υιεπΊ, θ ϋΗατοη, [Ώΐίΐιίΐυίϋηοπι ϊΜηπί ; &ϋθ8 εοηιπί' 
η&ν^βίιη^^8, 3ΐίο8 Βο}1ίβ€Γ€ητ<τ8, 3ΐίο3 ]ίη^ίΐηΐ68, Λΐίο3^ 
ΐεΓΓίίΓη-οοΙβπίορ, 3ϋθ5 ίοεπΡΓϋπίεδ, ηΗοθ Γη€ηοϋθ3ηΓ€8? 

ΧΗαΚ. νίιίρο ναΓΪ3Γη ο]ΠληίΙ:ιηι ΐϋΐΒδίρ, & νίίίΐίτι ια- 
ΓΏΐιΙίυ ρΐ6η3Γη,&ιΐΓΐ>ε3 οογπιπ δρϋΠΊίΧΛΓηίηίΒιΐδ ίΐπτίίΐεδ, 
ίη 0}υί6υ5 (^ιιί.ί^ϋε ^|υ^^ι^ίτ^ ρΓορΓΪυιη <]ΐιοηίΐ3ηι ΙιαΒόΐ .ι- 
Οϋΐβϋττ), & νίοίηϋπι ρυηβίι, Ραυοί ν€:ό νταΐοίΗΓη, νΰΐϋΐΐ 
ΟΓαΒΓοηβδ, «βπηι Γλρίύηίί^ηβ ίηΓβποΓ^ηι ψί^ηιψι^, Αι 
ιαιγΒ» ΐΠα αΓςιΐΓΠΥοΙίίίΐηδ €θ3 οχ οοΓ.ΐίΙκι, <|αίπ3Γη Γυηΐ ? 
ΜΕΚ. 8ρε8, ό ΟΗβιοη^ & ΓίΓπρΓΟδ» ^' ί\ο)ίτηί^ίε, ^ νο- 
Ιτιρ^Λίεδ, οί ργΛπιίδε, & ίΐίΕ, & οΗϊλ,,^ Γιηΐίϋ». ^Ε'^• Ιΐί 
Τ6ΓΟ ΐπΓοΐηα ΙηΓγλ οιιυοΙοΓη €οηιη">ίχίίΐ-ί ίΐ ϋδ ; &, ροΓ )ο- 
νοπι, οίΙίαΓα «ί:ιη ΠιτιαΙ <ί€^ί( η/;» ίΙΙίδ, & ιγΓι, & ζείο• 

• Ιγρία, & ίηιρεπιί», & ροΓρΙςχίΐΑδ, ΐί ανΗχίϋί^. ΤίπηοΓ 
ν6ΓΟ, ^ Γρ68 ΓιιρΓ3 605 νοΙίί3ηί€8, ϋΐβ ^ιπίΐδίπ ίποϊίίοηδ 
«βΓπΐΗί 3ΐΪ€|ΐΐ3Πί1ο, & ΐΓ€ρίοΐΗΓ6 ίαείι ; Ηίε νεΓΟ, ηεηιρί^ 
ίΐ)€8, ΓυΓροηΓίΒ ΓυρΓΠ ο&ριίϋ, (}ΐι&ηάο <^υίδ ΓΌΛχίίτιέ ρυίΛί 

β 638 ρΓεΗδηΓϋΓατη, Λνοΐαηίεβ βΒβιιηί, ϋΓκ^υεπιεβ-ϋΙο»- 
ίη1ιί&ηΐ€8,/ν<?ι»^^χ(1ϋο<1νίοΐ63 ΤίΤητ^Ιατη βίίλπι αρυά• 
ιηΓβΓΟδ 6Χ. Η^υα ραηεηίειη. δί ν6ΓΟ οεΐιΙθδίηΐ6η{1εη89 
αΓρίεΐεδ ΡαΓε&8€η2πιίη&)(ο ^Γϋΐπιευί(]ΐΐ6 α(1ηεη!€8,υη(]ο 
εοοή^ίκ οιηηεδ ΑιΓρεικΗ ε 61 ίδ ίϋπυίΒαδ. νΐίΙέΓηε <ια»Π 
€}ΐΐ3εά&πι&Γ&ηε&Γυιη6|& (ΙεΓεεικΙεηηα ίη ιιηυηι<]υ6Πΐ<]α€Α 
£αίΐ8. ΟΗΑΙ^. νίάεο ιεηιιε ρΓΟΓΓυδ βίαπι ίηηεχυπι ϋΐ- 
ρΙυπίΏαιη ιιηίειιίο^ΐΐε, Ηοο (^υίίίεητ ίΙΙί, ϋΐιιοί νετό δΐϋ. 
ΜΕΚ.. 1ϊ3, 6 ροηίιΟΓ : η3ΐη <ίείΙϊη3ηΐΓΤΐ-είΙ ίΙΗ ίηίεηηιί 
€Χ ΥίοαβΙο^ Ηυίο νη-ο εχ βΙιο ; & Ιιυηο (^υκίεηι Ηίείε-' 
(ίειπ-βεΓί ίΐΐίϋκ, θϋ]ιΐδ βΐυπι είΐ 1)Γενίϋδ ; ΐΙΙϋπι νεπό 
1ΐϋ]ιΐδ ΓΐίΓΓαδ; ίπιρίεχιΐδ οπίπΊ ίΙΙε ιβίε <^υί<^ο!3τη (ΙεηοϊβΓ. 
νίίίέη' ίβίΐϋΓΟΓηηεδ ΓυΓρεηΓοδ 3 ί^ηι1^^ί^^* Ει Ητα ί^ΰί- 
^εΓπ, ίυί)ΓΓ3Λϋδ-ίη-3ΐΐυηι, ΓαΙίΙΐΓΠίδ είΐ, & ])αυ1ό ροΑ, 
Γορίο Ιίπο, ουπη ηοη Λπιρίίυδ ΓεΓιίΙεΓε-ροίεπτ ροη^1επ, 
<3εοί(ίεηδ ιηςεητεΓΠ <5Ηΐ>ίι Γοοίιυηι : ίΠε νειό, ρ3πΙυ1πηί 
ΓυΒΙπίϋδ Λ 16ΓΓ3, επΛηιΠ ^3^^'3ι, ]3οεΒίι Πηε ίίΓερίιυ, 
Γϋίηέζ/ι/χ νίχ 3-νίςίηίδ 3ϋθ1ίΓΕ. ί,ΗΑΚ. Ηδεο, Λ ΜβΓ- 
ουτί, /αηί ΡγογΑιβ Γΐάίςαΐ». 

Χ ζ. ΙΟ ΜΕΚ.. / 
Μ" |*ίτχ 1.-% *7Ε^-% Αε ίκΓ»» 3£ ϊβα, & ρεΐϊρ•€βιβη•ιΐι 
& Ι *.^ -- ^<- ^^^•ί^^ΐ^, ^ ι,τε:^:*, 4ε ^ο^ΐττ»- & ϊτηββ : 

ίΕί'^'% ί*»Ι- ..Γ £τ Λ ΙΤ^Γ •ΪΓϊ^3β ίΛ• >βΓ, &, /^» 

<;-^•- ώ ;:: ': ίι,'Κ •Τ'ίττϊ.-χ, & φμ/ β ^Λ», ρ«*Ϊ3ΐθΒΐ 
ΐίοΓ ί^3• ι-:ι ΐΐ'ίΓ^'ί'ί.^» ^•>^::■ι, Μ£<ΐαιιη ο ίοαιιΐο» 

ΐϊβΐ;*.-^ τ,τ*'-?γ:, -ΐε -^ΐΓυι οϊεά5 »η2€Γ«ΐίϋΓ: ποβ€ 

ϋ,^,-υτίΓΓ ?'-! ττ^^τ /< ^':>'^<:^? .*:./ ::Ιίΐ:ιΐ€Ϊ« Γ€ΐ>ΓΓ, ¥«1 
!^^^, /: - ■''■-;: '^<'''"'' ^-'ί ίΊ^«Γ::-?ϋίη, η^ΐΜ ηιίΕκ^ο^ηι 
*-:<;-'' έ . --• ,\ >-• »^<υ= Γογ€ ^x γ? ί€ητη%χ ^λΙϊ ΑοΙ 

ι, -β, ρ^ίίί,ί ^υ4τη ^κ,ιηίίβι ^^ίί^ίίαΓίί^ίγαι ΐ!υβ:θ5β όοττ^ιιβΐ 
(,χΐΐά 7, & ορ^Γ^πύβ θΓξ(:τ, β ε«η:θΓ 6£γγϊ €)υό^ ΐ11& 
/^/ί//. άον.ΐϋ) Κβ^ϋίΐ ίίΒί 6η?3ΐ ^ΐ. ε. ρττβάιίΜΓ) «Ι 
^ .,::», ίιι>;^ίϊιο ^23ΐ ι«Λο, (!Γε€ίΓαπιπι, τείϊβά ίΜΕτεβί 
«^αΓίΙέπι ΓΓΐιιιίοη€, λγλι ίρΓε ιγιϊΓγγ η€ ηχΐ ακηβπι ίο €Α ? 
^έν ροΓΓΟ ίΙΙε, <|υΐ <|ϋ!Η€ΐη ^ιιυίΐϋΐ ΐ|οό(Ι οχογ ρίρίτίΐ ίΐΐιϊ 
ΠΓ.^Κ•ιίαΐ11 ρΓοΙ^Π), & εοβ%ίτίο•€Χ€ίρί( 8ττ:ίεοβ ρΓσρ(€Γ 
Ηθ€, & ίηιροηί( ϋυ^το ρ9ΐπ5 Γιθΐη€η, (ϊ ΑίΤ, ϊαψΜαΜ^ 
{ζχχα^ς^ν,οό ρϋ€Γ ίίρίειη &ηηθ5 η2ΐυ$υΒΐεπ(,ουπι Γ^ίI^ιϋ^ 
η6ι ρ;^νίΓυΓϋ3 ρΓορΓ6Γ«πΓη ΠΛΤυίη ? 8€(1 Ζ2χ^^α ^αΐβ ι^ν^η* 
ζαίκί'ύ ί'β^ <)υό<1 ΓρϋΛαι ^ιυ^^1^π^ ΐΐίυπι αϊΊντη ϊη β)ίο 
Γοηυπϋΐυπι, ηαηρί^ ρλίΓίτίτι 3ιΗ1(γιζ ομχ νίοϋπΐ λι 
ΟΙ)Ί•- ρίείβ /ί///// ; ηοη νβΓο Γς-Γρΐειι νίοίπυηι €'ίÀÀηΐ€ΐιι 
ΓιΝυπ) (!ίΙ ΓΟξίην, ηρ<]06 ηονή α €|υΛΐί ΛΙο ΓαΙρεηΓυδ 6Γ21 
ι'ΐ^ίί. νίίίίέΐ'ηε νί,τό ίΐΐοδ <|υί ΙΐΓΪβαηΐ (ί€ ίΐπίΒυδ, χ^υ^ιη 
ηιυΐιί Γπηί ? Ει Ηϋ3 ςυί οοΛοετν^ηΓ ορ?5, ίίείικίβ ΌεΓΟ^ 
\:\\νΛ ({πΗΓη 118 ΓΓυΊπΐϋΓ, ανοςϋΤοδ »Ηίηεΐ]ΓΓ€ηηΒυ8 ηυη- 
(ίίί & ηιίπίίΐΓί» /'////, ςυοδ ηοηίΐίη3νί ? ΙΗΑΚ. νίιί^ο 
1ιί>;ο οηηπΛ ; & Γίρυΐο «ρυοΐ Γηε, 0|υί({η3Γη ίη νίι»^/ ίΐβ 
3ΐιοιιπ(1υπι ίΙΙυ(ί, νοΙ ^ϋ'ίΐ Γιΐ ίίΙα<ί, 4"^ ρπ^δΐί ίη(1ίβ- 
ιιιηηΐΓ. 

Μ . $1 1 1, δι <ΐϋί8 ίί&ςυε αΓρίοΐαί βοΓυηι τΰβεβ, ^υί νί€ΐ€ηΐυΓ 
ςίΤί ίοεΙίοΐίΗΓηί, εχίπ ΐηΛαΙ>ίΗε»ΐ€ίη, &, υι (ϋα8 (ι. ^* 
υί άίά /οίδή ΛΙΏΐϊίβϋίΐίΐιειη ίοηαηδε, ίηνβηίβηι ΐΓΪΛίλ 
ρΙϋΓΑ ]ϋςϋη(1ί5, ϋβ ιάΚδειβηιΐ», /άΐ. ΐίπΐ0Γβ5, & ία- 
ιημίίϋδ, & οάι», & ίηίΐάίαδ, & ΐΓΗδ, & 3(1υΐ3ΐίοη68 ; 
θΓηη63 εηίΓη κβ^α νεΓΓΛηηΐΓ-οϋπι Ηί3. Οπιίϊΐο Ιιιέ1α5>, 
& πιοΓΒοδ, &ίΐίίόοΙα8, ρΐ^ηο ί1οηιίη3ηΐΐ& ίρίΐΒ 6Χ ίε^αο 
εητη €αί6ηι ίίοτη'ιηώυί, <\\\οχ\\Ανί\ (^ϋΐάθητ ι^πιρυβ τεοδΟ- 
Γβοάΐ γπ&Ιη ΙιΟΓΰΓη (βϋ. ^^ξι^^η) είΤδΐ ίάετη αε ίίΐηρα^< 
εοηβάεταηάι (^ιιηΗλ /ηπΙ τηαΐα ρΓίναίοιαπι. ΟΗαΚ. 
Ι-.ΐΙ)€ΐ ΐβΐΐιΐΓ, 6 ΜδΓΟϋπ, ιίΒί άίςβΓε» οιιίπίίπι ΗοΓηίπϋβ 
ιηίΗί νίΠ-Γυηι ί/Γε βπιί1β3, ιοιδοιυε εοΓϋπι νίία. }4Γηηο 
ιιη<|υ3Γη νίάίίΐϊ ΒαΙΙαβ ίη 8(^ϋίΐιεχΓϋ!§<ίητ€8 ΓαΒ ΐιτιροια• 
οδέ-άδΠΙίεηζε 3ϋ<^ϋίΐ Γς4ΐβΙ>ΓΛ ? Ι11θ3 €ΐίοο ίηί1αΐ03-η3- 
ηΐ0Γϋ8, 6 (^ιιίΒϋδ ίραπίΛ οο^ίίϋΓ. ΟϋζάΕΐη ίβΐΐϋΓ€χ-ϋ« 
^«/Λν ρ3Γν2ε Γϋπι, & ίΙ»ηιη ταριχ δναπϋ^Γΰπι ; &ϋ3Β 
ν€ΓΟ (ϋυΐίϋβ οίαπαπι, & &εΰ6(ΐ€η(ίΙ>ιΐ8 αϋ 6^8 Άΐϋδ, ιρίχ 
ρΓ0ΓΓϋ8•ίηί1ατ2Ε ίη ηιαχϊπιυιτι αηοϋαηΐυΓ ιαωοτεΐΏ. Α( 
άύΐίά^ ^υίθΰΐΏ, & '\\\^ ρύΓΐηα^ηβ (αηάβπ) ρ6ηί(υ8 όλΐ- 
Γβρί3δ Γαηε : ηοη οηίπι ροίΗΒϋδ^ α1ΐΐ€ί:'βαί. Η32€ ΰΛ 
ϊιοιτιίηϋΓη νίίίΐ. ΡΙαία οιηηϋβ ιηιηεΓΕίίί, Ηί (^αιοΐβπι 
ΐίίΆρχ^^/υη(^ ΐΐΐί νβΓΟ ιηίηοΓεβ ; & Ηί (^αΐάεπι [ΐ3ΐ)6ηΐ . 
ιηοιηβηι&ηΰαη] & Βυχ&ιη ίηίΐ^ιποηεπι ; ίΐΐί νεΓΟ, (ιπιυΐΕε 
€οηβίΐαιί•Γαηί, φά^ί\^ΐ\Μ\χ : ηεεβίΤβ νεπό €ίΙ ΐία^^^ο. 
οιηηίΐίϋδ άίΓΓϋπιρί. ΜΕΚ. Ο ΟΗίίΓοη, ^ίΗηΐϋΙ^ίΙί ία 
Ιοτηιπίί ηί1ιί1ο(ΐ€ΐέΓίύ8 ΗοιηοΓο Ίρ/ο^ (\χχ\ ίοΐϋδ οοπιρ»• 

Γ&Ι (τΟΓϋΙΏ §€ηυδ• 

12, ΟΗΑΚ. £( νκΐ€8, ίαΐβδ οΗπι-ίϊηι, 6 ΜδΓοιιπ, 
Ι^υ&ΐία Γαςίαηι ; ά υΐ βειηιιΙβηιυΓ ΐηΐ€Γ Γβ, εοηΐ€οάβη(6^ 
5β ίπιρεπίδ, & ΗοηοΓίΒϋδ, & ροίΤείΕοηίΒαδ, (^νίδε οτηηία 
οροΓϊδόιΐ ιρΓοίδ ?6ΐίη(}ϋρηΐ€8 άά ηοδ <ί6Γς€ηοΐ6Γ€,ΗδΙ)€ηιβ» 
αηυιη ίαηίηιη οΒοΙοητι. V ιΓηβ ΐβΐιαΓ, ^αοηίιπι Γαοιαδ 
Ιη Ι^οε εχςρΙΓο-Ιοοο, «/ νοοϊΓοΓΕίϋδ (^αάπι πϊ?ύί\τη^ ρφίηι 
&(1Ιίογγ6γ 603,, ** αΒίΙίηδΓΰ <]αΐ(ΐ6ίη λ ναοίβ ΙαΒοπΗιΐδ, 
" νΐνεΓβ Λϋΐϋηι, Γε•τίρ6Γ ΗαΒεηιεδ τΏοηεπι αηιε οοιι1θ3»**' 

^ίοεπδ; Ο ναπί, ^αϊ^Ι /οΓιΜ-εβίί άβ ίί'ΐί τεΒϋδΡ Όβ• 
^ηιΐβ ιαι)ο^α^6^ ηοη εη'ιτη ν/τν/// ιη αίετηνηι. Μ/- 
(ΟΓίΑτη ςυα Με /ρΐεηάιάα Γαηΐ βεηψΊίερηνψη εβ ; ηε^αβ 
^αί[^ιιαηι τηοΗηιιχ ροίιιετ'α αυ,βετνε βεηηι αΓι^Μΐ^ εοΓντη• 
8εά ηεεφ'^ιιΊά^ εβ εηηι αΙίΓε ηηάητη\ άοπιπηι νεΓο, ίί 
α^νητη^ ΐά αννητη^ βίτηρερ φ αΙΊοηιηι^ 13* άοτη'ιηοί ηια^ 
Χ 3 - /ΛΓίί—. 62 ΟΒατοη^ βυβ 8ρ6αι1αηί63. 

ίαη — $ί ιηεΐ3ΐη2Γ€ΐη Ιιβο & ίϊτηί1τ& ίρίϊδ ?χ Ιοοο-αη^δ- 
9υ<1ίπ ροίΠπ), πόθος ρηΐββ τίι&ιη ιηχ^ηορβΓε &<))αΤΑΐη• 
ίτ)Γ€, & ί»9ηάηα ΓϋήΐΓ03 Ιοπβέ ρτΰάΰΐνασΓ€5 \ Μ ΕΚ. 
Ο (>62(«9 ηοη ηόίϊί, «^υοιηοάο ί§ηθΓ2ΐηιί& & €γγογ άίΐρο- 
ίαβτίοιΤ €08 ; α(]€0 αι &υΓ6$3αιη ροίΠη(ίρΓίΐ8 &ρ€ήτί ησ 
ν^Ι ¥^^^Β^ο, οΒιυΓ&Γαηΐ ε»8 Ι3ΐη ιηυΐΐα ε6Γ3, «^υβιηίΐά- 
ιηο(!υιτΐ υΐγίΤε» ίβοίι Γοοίϊδ, ιηείυ αυίϋίεικϋ 8γΓ€η68. 
<^οπιθ(1ο ΐβίτυΓ ροϋΐηι ίΐΐί 3υοϋΓε, ειίατηίϊ ια οίαιη^βάο 
Γαιηρ»Π8 ? 0£.<κ1 «ηΐιη Ι,ειΗε υοΐεΛ »ραά νθ8, ίιΐβιη 
1)!ε ρΓβκίΙ&ι ίβποΓ&ηιίίΐ. Αι ν€Γ0 Γαηι ραυεί εοτυιη ηοί 
ηοη αοοερεηιηϊ οέΓΛίη ίη &ϋΓε3, 4^1 ύεείίηΐΐηιητ ίη 
ιτεπιαίεπι, ίΐεϋΐε ίη τεδ ίπΓρεχεηιηι, & ςυ^ΐεδ βηι ιΐίρ- 
(ϋε&τοπί. €ΗΑίΙ. Εγ^ο ίηοΙβπϋΓε-νείίτη <νίΙ ίΐΐίδ. 
ΜΕΙΙ. δορεΓν&εαηευηη ^^θίοεΓε ϋ$ ίιχε ι^υχ Γοιιιηι. 
νί(ί6ίηε ϋΐ δΜίΛεπιεβ α ναΙ^ο <^εΓΪ()εη( β» ςοχ ίΐυηΐ, 
& ηεσιΐ34ΐΐΑΠΐϋ8(!ε]ε<51αηιυΓ, {^άνψψ9Λζτίίη)€ΐ\2ΧΆ ιηο•^ 
ίΗι&ηΐεδ ία^απι ίΐ τίια 8(1 νοβ ? Οϋίρρε ο^ο-ί)&1>6ηΐι>Γ' 
αΐ 1>οτηιηώη5^ αΰόί! Γε(ίίΐΓβϋ3ηΐ εοπιτη ίτηρΰΓΐη^ηι• 
υΗΑίΙ. Εαβε, ο βετι^Γοίι ! — Αι Γαηΐρδαοί ^Λταοάχχτΐϊ^ 
6 ΜεΓοοιί. ΜΕΚ. δυίΗείυηι νεί Ηι. — 8ο<1 ^ϊτη ϋβ- 
ίοεηά^ιη-ίΐΐδ. 

13. ^ΜΑΚ. ΟυρίεΒδΠϊ, 6 ΜεΓουπ, οο^ηοΓεβΓβ η- 
ηαπΊ Η(3Ηιιο {&, τΗ ηιΙΗί ευηι-οΛεηο1εη8, εχροΓιιίοηθπι 
ί^αηε ρεΓίεΛηηι ίεοεπδ) ηβτηρι^ νί(1εΓε-ςοΓροηΐΓη τερο- 
βίοπΛ, ϋΒι <3είθί1ίιιπι 6α(ΐ€ηί. — ΜΕ Κ. λ/οοδηι ιαΐίι, 6 
<^1)3Γοη, πιοηαηαεηΐ3, & ΐϋπια1θ8, & ίερυΙεΙίΓλ. Β«1 
τίοΐόη' 331^^''^5 '^'^5 30ϊε «Γΐ>ε8, & οοΐυηιηαδ, Α Ρ3ΤΓ»• 
τπιγΙηβ ? ίΙΙπ οΓηηί3Γυηΐ 0Λ(ί3νεΓϋηι τεοερίβευ!», & οοι»* 
ροΓΰΠ) ΓεοοηαίΐΟΓία ΟΗΑΚ. Ο^ΐίΐ εΓβο ίΙΗ οοΓθη&η( 
ΑχΛ, & υη^ϊυίηΓοίηοη^αηΐ ? Αΐϋ νεΓΟ, οοηίΪΓυΛο γο^ο 
ηηΐε τηηιιιΐοί, ^?^ εβο/Γδ ίονεέ <ιυ^<ΐ3πι, ίάοΐοηι^ιιε 
ίΐΐη\ρίηοί«ίδ ίΙΙ.ίδ οοοηλδ,&ίηίοηίίυηι νίηοπι ηίΐυ1Γ6ηι<}ϋε, 
οι ςοη31αο, ίη ^ον^^τ^^ ? ΜϋΚ. ΝεΓοίο, 6 ροπίίοΓ, ^αίά 
ι\?^^βιη^ ζά εοδ ςνί ίη οτο,ο/υηί* Οεοΐαηι νεπό, υιη- 
Ι>Γαδ ΐΓίηίΗΙΐδ «Β ίηΓεπδ εοεη^τε ηυί€ίεπι υΐ-εση^υε ϋ» 
ροΒΙΒϋε ΐβ^ οΐΓςιιηινοΠιαηιεβ ηίοΙοΓεπι ^ ίυηιυηι ; 1)ί- 
ΒεΓε νείό ηιυΙΓαηι ε ίονεα• ΟΗΑΚ.. ΙΙΙόίηε αιΰιαο Βι- 
^εΓί* βΐιτ είΐίτε, ί]αθΓΐΐίη οΛίναπκ βηΐ 3Π<ϋ£ηη8& ? 
Ακ^ϋί πάίευΐρδ Γυπι Ηαεο ιίΒί(1ί€εη3, οαί ηυ<Ηί()ίε εοδ 
ι^είΙαοίΓ, Ν^ΙΙί ^Τ3^^ιι^Ί^ί#, απ ΓεηιβΙ ίοίΛβπΓΛηεί ί^Βχ 
ρρίΠηι δΐηρΗαδ τεάίΓε•. Οαίη & ^«, * ΜεΓενιπ^ ρ^τε- 

τεΓ χ^χ ρΓΟΓΓαβ π<ϋειιΐ2ΐ, ηοη ρααείΒ ηϋ^οήίδ οεευρ&ΐυβ, ίΐ 
οροη€Γ€ΐ τηε ηοη Γοίαπι ίΙδάυςβΓβ βο«, Γοά δΐί^πι το^α- 
€εΓ6τΓηΓΓα8, βοίίςη&πι ΒίΒβπηί. Ο^ΛοΙμ/γ^ Επιοηηα ί 
η<ίΓα€ηΐ75 ι^ηαηήδ ιβΓπιϋιίδ γ68 ιήοηυοΓαιρ & νίνοηιιη 
<ϋÀÀ(βί•ίΰηγ, & (^υαΐΰβ Γαηι τίί αραά τιοβ ; & φαό(1, 
£/ ίνηνίο οαππί νη•^ ^ύίι^νβ/οηίίυι ίβ ηαηΜ'ίνηι^ ραη^ 
ί6Κ ηοΓίοοΛ ββ. ΙΐΊϋ ^ετΌ^ ίτηρεταίοτ^νβ ^ί^α^ηέ^ήηοη9 
Γαηι ίη εοάίΐη 1)οηοΓ6, Ρν€Γ αιϋεηι Τίίβίίίΐίί ρίί/€Βη€οηΐΛ 
«ίΐ Λ^ηαΙίί ΊΪΙ>έτβίΜ. Οηαια νίΓΟ /ηηί ραήίζτ €αάα€α 
ΰαρΗα τπόΓίνοηίηι, ηνϋηαέ αήάι^ΐίί ρ^τ α/ρίοίίίΐο €οηβ• 
ίνπιρταίΏη, ΜΕΚ. Ο ΗβΓουΙβδ, ^ιΐίίπι οιαίϊυηι Ηο- 
ηιβτΐ €χΗ8υπ& ! δβιΐ, (^υοηίαπι ΓαΒτηοητιίίΙί ηιο, νοίο ο- 
ίΙεηάΰΓϋ ήΒί ΓβρυΙεΙίΓυιη ΑεΗϋ1ί$. ΥιοΙέΓηβ ίΐΐυά &(1 
ηΐ3Γ€? ΙΠυά^ιιΐάϋΐηείΙ δίςχυπιΤΓοΙαηυηι: εχ-αάνεΓΓο 
ν€ΓΟ ίβραΐϊυδ είΐ Α]ωε ίη Κποτϋ ΚΙιοΒίΰο, ΟΗΑΚ., 
Νεη ΗΐΑ^ηα» 6 ΜβΓευη, βίηί ηοηηηιεπια. 

ΐ4• ΟίΙεπάε]3ηι πιίΐιί ιιγΙ)€8 ίΐΐ&β ίηίΐ^πϋδ, οΙε-ί^υίΒαβ 
ίπΑ-α {ΐυ(]ίπιυ5, π^ιττ/^, ΝίηυΑΐ 8ίΐΓ(ΐΑη3ρ&Ιί, & ΒαΒγΙο• 
ηεπι, & Μνε6η&8, ^ Οΐ6οη38, & ΙΠαπι ίρίυηι. Μειηίπί 
ίηίηι <|ϋόά ΐΓίΐ)€θί ίΐΐίηο ρΐηππιοδ, 8(Ιεό Μχρ€Γ άεοοηι 
(0(0$ 3ΠΠ08 η€ ηανίπι-ΓυΒϋιιχεππι, η£(}ΐΐ6 ΓοαρΗ^πι Γ6• 
ΟΓεΑΓίπι. Μ ΕΚ. Νίαΐ38 ^υίάεπι, ό ροτ(ί(θΓ, 33πι €ν€ΓΓ&* 
εΛ, & ηϋΐΐυιη €]ϋ8 νεΛίβίαπι 2()Ηυε Γε1ί(^νιυπι ηιαηεί ; 
ηεε (ϋεεΓ€ ροΐϋδ, υΒίηαπι υηφίαπι ίυΐ(. ϋΐα νεΓο είΐ 
(ΐΙ)ί Β&ΒγΙοη» ϋ]&1>εη6'(υΓΓί(3, ίΐΐα άναιψηάαία πια^ηο 
. νηαηΐίΐηΐ'^χν^χΧΜ ; & ίρΓα ηοη ηιαΙ(ό ροΩ*εχ^ιιίΓεη(]3,υ( 
^αίπ Νίηϋδ. Ρα(1ε( νεΓΟ πιβ πιοηίίΓαΓε (ΙΒί Μ^οεη»8, 
& €ΐεοηΕ8, &ρΓ8Εαριιέ ΙΙίαπι: 1>εηε εηίηι ηονί (^υόο!, 
ΟϋΠΐ-ϋεΓοεηόεΓίδ, ρΓχίοοαΒίβ ΗοπιεΓυΐΏ ρΓορίεΓ εαΓ- 
ϋηίηυιη ηΐ25ηί1ο(|αεη(ί&π]. Α(ο]ίπι ςυίάεηι Γοπυη&Οΐ 
€Γαη( }3α «γ^« .• ηοπο νετό ίπίεάεΓϋΠί & ίρΓδε. Μοπ- 
ΐ]η(ΐ]Γ εηίπΊ, ό ροΓ(ί(θΓ, & υίΒεδ ^υεπιαάηιοϋΗΠ] Ιιο- 
πιίηεβ ; &, (ΐηο(] ξβ ϊηοΓεάίΒϋίιΐδ, (ο(& ε(ί&π) Βυπιίηα. 
ΕΓβο ΙηαοΗί ηε<ν//πιοηυηί)εη(υπι 3(1Ηαο τείΐαί ίη Αγ^ο• 
€ΗΑΙΙ. ν^Η, ^««•1αυ(1ε8, ΗοπιεΓε^ & ^ι/^τ-ηοπιίηα Ι 
7Ιΐΐέηι 8α€Γυηι, & ΙαίαΛ-νΊαΛ ίαΒβηι^ ^ ρ^Ιεί^τί βΓίΐβΛ 
ΟΙίίηΐΛ» 

15. δεά, ίη(εΓ ΓέΓπιοηεδ ηοβτοί^ (^υίη&ηι Γυη( ίΐΐε Βεΐ- 
1&η(ε8, &η( €υ]α8 νβί ςΓ&(ί^ οεαάυη( Γε πιυΐυό ? Μ£Κ.• 
ΑΓβίνοδ τί(1ε3, ό ΟΗεγοπ, & Ι^&ςεάδΒΠίοηίοδ, & ΟίΙίΓγ- 
3<1επι ίαιρεΓ&(0Γ€ηι ϋίαπι Γειηίπιοπιιυπι !ηΓ€πΙ>εη(εηι 

(ΓΟ- 64 ϋΜΓοη, βνε 8ρβ€ηΙαηΐ$^<^ 

ΐΓορΗχιιηι Γαη^υίηΰίυο. €ΗΑΚ.Οϋ&.νεΓΟ <ϊβ ΓβΜ- 
Ιϋηι ίβ ίΐίί, ό ΜέΓΟϋί ? ΜΕΙί. Χ)ς ίο ίρίο β^ΓΟ ίη αυο 
ρυβΠίΐηι. €ΗϋΙΙ. ^ > «ιηκηιίδπϊ .' ^υί ηοη Γςίυηι <}υο(1» 
€ΐίίΐηι Γι €0Γυιη αηυΓ(:|ΐιιΓ<^α6 ροίΗ(1<;Λΐ ιβΐΗΠΐ Ρείοροη- 
ΒεΙϋΐΏ, νίχ ΐΛΓΠδη ϋοοερ^πι Γρϋΐΐυιη ρο^ΐαίε αΙ> ^Ε2^^ο* 
^ο\ζΐ^\. νβΓΟ ϊ^ΓυΐΏ Ηυηο ϋΐιαδ Ηΐϋ, Ιβερί αγλιγο τενεΐ- 
1βηΐ68 ΐΓορΗχϋΐΏ ίΙΙηά^ Γ€(1ΐΙ)ϋ8. ΜΕΚ.. Ηδκο^ϋίείβιη 
ΚΑ Γβ ΗπΒίτΙίυηΐ. Νθ8 ν6ΓΟ]Ηΐη (ΙεΓοεηοΙεηιεΒ, & ηίΓΓϋβ 
Β^ηϋ (]ίΓ|;οη€ηΐ63 πιοπιεβ })6βε ίη 1οοϋτη^ι/»ι, <ϋΓθ€- 
ϋατηυδ, €^ο ηυίο1&πι «ιςί (]υ£ ηιϊίΤα^ Γαηι» ^υ ν€ΓΟ ϊά 
η&νίβΐυιη : νδηΐαπι ν€ΓΟηΙ)ί ρπαΐό ροΛ, &<ρΓβ πιοηαοδ- 
ίΐΰϋϋοεηδ. €Η-\Κ. Βεηε ίβοεβί, 6 Μ^Γουπ ; ΓβπιρβΓ 
ΓοΓίΙίβΓΪβ 1)θη€βςυ5 : ρΓοίεαί ίπίτη ^ιιο4ίΐηιτηθ(1ο ρ^Γ Ιβ 
ίπ-Βαε ρ6Γ?§πη3ΐϊοη?, 

Ο ^υίΐίεδ ίαηι Γ6$'ίηί(εΙίείυΓη ΗοπιίηιίΓη ! ηετηρ^ η-^ 

£€5, ΐΕΐ€Γ€8 2υΓ€ί, Η€ς3ΐΟΠΐΙ)2ε, ρϋ^Πβε ! ηθ11& ¥€Γθ ^&α^ 

%ίΐΐ4Ρ ^11αΓο^(^8 τ&ηο. ΒΙΑ^ [ 65 ] 
ΟΙΑΙνΟΟΟΚυΜ 

Σ υ € Ι Α Ν Ι 

δΑΜΟδΑΤΕΝδΙδ 

ι. Ι Β Β II ^ II• 

Ό Ι Α Ι. Ο Ο υ 8 \, Όί ^οηηίο : βα, νΐΐα Ι^αάαηί^ 

ΝυΡΕΚ ^υιοίειη (ί?/ΐ6ΓΛΐηιη Ιυ^οβ ^^^, οϋίτΐ-ϋίεπί 

ουηι ϋηί)ίο8> (}ΐ)ί(] ιοΓαρ^Γ (1οε€Γη ιπβ. ΟοέΐΓίη&'ήβΐ)!]• 
νίό^\^Λΐνίτ ρΐ6ΓίΓ()ΐ!ΰ ^ηά^ξ€^^, & ΙαΒοΓΰ ηοιιΐιο, & («ΑΙ• 
ροΓβ Ιοη^ο, & ΓαΓπρία ηοη «χί^υο, & Γοπυηδ ΓρΙβη- 
ά\άά; ηοβΓ»3 &ΐ3ΐ€πι κ£ΐ & ΐΰηαββ 6ΐΪ€, & ροΛ«Ι«ΐΓ« Γ«- 
Ιήίοπι ψίοάά^τη ΓυΒΠάίνιΐΏ. δί νβίό (ϋοΐαίΤεπι απβιη. 
Λΐί<|θίϋη βχ τηεοΗίΐηίοίδ ΗίΓοε (αί ^υοεαηΙηΓ) ρΓίιηΟιη 

Λ ^ηβ, & ηοη•άία(ίύ8 ίοΓβ €{οπιί-ρ&{|;υπί, οατη-^ίΤβιη 
»ιην£(αΐ6-ρΓονΰ3ιι$ : ηοη ιηιιΐιό ν€ΓΟ ροίΐ ηΐ6 €ίΐ&ιη 
«εΗΐΙβΓάΐϋΓϋΠΐ ρ&(Γ€πι, Γ€Γηρ€Γ ΓδίεΓεηϋο <|βο(1-ρΓονβ- 
ηίΓει €χ ιηάιιβνΊα ηκα, ΟΉραι ί^τίαΓ ΓεοαηάβΒ (ΙεΙίΒϋ- 
Γ&ήοηΐ$ ρΓοροηεΒΕΓυΓ ; πετηρ^^ €|α9επ'<ιηι ς^/ ορπηίλ 
&Γ5, & ΓαείΙΙίιπίΐ 8(1•ίϋΓ€6η(ίυπι, & νίΓΟ ϋΙ>£Γ0 (Ιί^η», & 
ροΐΏραιηι Ιι^Βοηβ 2ρρ3Γ3(υ$-Γυπ)ρ(υηι, & ΓυίΗαεηιειη 
ρΓονεη^αηι. Αϋο ί§ΐίϋΓ Ηΐίδηι 1»υθ»ηΐ€, αι (|υίΓ<|υό' 
ΗλΙϊϋίι (Ί. €. αβ^Βνι εκαΐ) νβΐ εχ ρτιναΐα ίβηΐεηίίϋ, νβΙ 
εχρ€η>ηιία,ρϋΐ€Γ,οοην€ΓΓΐ5-θ€οϋ5&€ΐ»νϋηοιιΙΰΠίΐ(ίΐνϋη- 
€ϋΙϋ8 εηίπ) ΛΐίΤί/ί «ι ιη^ϊΓε/ι//;; &€ΐ6Γ3ΐ, εχίίΙΐίηΗίυδ ορΗ- 
ηιυδ ϋίΤε ίΙαιιΐΛΠϋδ, & Ιιρί(1ϋηι εχροΗιοΓίητβΓ ΓΠίΐχίιιι^ 
οεΙεΙίΓ.65) *• "Νοη ί»8 (ίη<|αίι) αϋΑΐη &Π€πι ρΓκνιΙεΓε, ΐβ 
•* ρΓ3εΓ€5ί€; Γείΐ &1><ϊυεί(ο Ηϋπο (οοΓπιηοπίίΓΛδ πιο) 
*• & ^ίΓϋΐηρίαπι ϋοοειο «βο Βοηαιτι ΐ3ρΐ(1ϋΓη ορίβοεηι, 

" & ςοα- ^ 64 ϋ^ανοη^ βνε 5ρ6€ηΙαηΙα^ 

ΐΓορΗδειιαι Γϊπ^υίηε ίυο. ΟΗ ΑΚ. Οαέ νεΓο (ίε γο Βεΐ - 
Ιϋηι εβ ΐΐϋ, ό Μ^ΓΟιτί \ ΜΕΙί. Ρο εο ϊρίο 3|ιγο ίη αυο 
ρυβοϋπι. ΟΗϋΚ.. ί ) ϋηκηιί^Γη \ ^υί ηοη Γςϊϋπι (][υο(1» 
εΐίίΐηι Γι €0Γυιη ϋηιιΓ(:}ηιΓ(|α6 ροίΗ(1ί;Λΐ ιβΐΗΠΐ Ρείοροη- 
ΒεΙϋΐΏ, νίχ ΐΗΓΠίη ^έοοερ^πι ίρϋΐϊϋΓτι ρο^ΐαίε ^Β Λαςα. 
€ο1εηι νβΓΟ &βΓυπι Ηυηο ϋΙΐΛδ πΐϋ, έερίί αγειγο τενεΙ- 
Ιβηιεδ ΐΓορΗχαπι ΊΙΙαά^ ΓεφΙ^υδ. ΜΈΚ.. Η3Β€<5ϋΐ(ί€ηι 
ί(ϋ Γβ ΗίΐΒίτΙίυηΐ. Νο$ ν^^ό^Η1η (ΙεΓοεηϋεηΓεβ, & τϋΓΓαβ 
Βεηε (]ίΓροη€ηΐ63 πιοπιεβ })οβε ίη 1οουίτι^«»ι, οΙίΓοΰ- 
ϋαπΊΐΐδ, €βθ ο)υί(1εΓη 2^ά ^υ3Β ηιϊίΓαβ ίατη, ΐυ ν6ΓΟ ϊά 
η&νίβΐυηι : νεηϊαηι ν€ΓΟηΙ)ί ρααΐό ροΛ, &4ρΓβ ηιοηαοδ- 
ίΐβϋαοεηδ. €Η.-^Κ. Βεηε ίβοεβΐ, 6 Μ^γοιιπ; ΓειηρεΓ 
ΓοΓίΙίέΓΐβ 1)θη€βςυ5 : ρΓοίεαί εηιιη ^ιιο^ίΐηιτηοςίο ρ^Γ Ιβ 
ίη-ίαΰ ρ6Γ?§πη3ΐϊοηε. 

Ο ^υϋίβδ ίαηι Γεδ'ϊηίίΕΐίοίϋΓΤΐ ΗοπιΐηυΓη ! ηετηρε^ τε- 
£€δ, ΐΕϊβΓ€δ ΐϋΓεί, Η€ς3ΐοπ)1)3ε, ρϋ^ηχ ! ηαΙΙ» νβΓο ^&α-- 
ΊίεΙατ ^11αΓ0^(^δ ν^χχο. ΒΙΑ^ !^ [65] 

> 

ΟΙΑΙνΟΟΟΚυΜ 

ζ. υ € Ι Α Ν Ι « δΑΜ08ΑΤΕΝ8Ιδ 

ι. Ι Β Β II ^ II• 

ΌΐΑΐ,οσυε \, Όβ 8οτηηίο : βιι^ νΐία Ι^αάαηί^ 

ΝυΡΕΚ <ιυι<1ειη (ί^ΓιεΓΛίηιη Ιυ^οβ Ιγ^, οϋίτι-€(Γ€ΠΙ 
2Βΐίΐί6]αιη Ε<]οΐ€.Γθ€η«. Ραι€γ νβίό ΗίίρίοιείΜΐί, 
€υηίΐ ϋηΓ)ία8> (}^^^1 ίοΓαρβΓ εΙθ£€Γη ιπβ. ΟοέΐΓΪη&'ήβΐ)!]• 
νίίΙβΒίΐϋΓ ρΙβΓίΓ(ΐΐ!€ ίηώββΓΰ, & ΙαΒοΓο ιηυΐιο, & ΙβΐΜ- 
ροΓβ Ιοπ^ο, & ΓϋΓπρία ηοη €χί£υο, & Γοπυη^ Γρίοη- 
ώ(Ιή; ηοίΙ^ΓΑβ αυΐεπ) γ^/ & (εηαββ είΓ€/& ρο(Ινι1»Γ« Γμ• 
Ιηίοπι ^υοοΐ£ΐ3Γη ΓυΙ)Π(ϋίΐ3ΐη. δί νβίό οΙίοίοίίΓςηι απειη. 
2ΐί<|α&ηι ίχ ττιεοΠαπίοΐδ ΗίΓος (ι/ί Όοεαηΐηι^) ρΗπ>Οιη 
ΐ]αί(ΐ€ϊη »ι^-ίρίαηι ίίαιίιτ) ΙιβΒίΐαΓυιη ΓυίΗείεηήα λ//»?^»/« 
»Β ^η€, & ηοη•άίυήύ8 ΓθΓ6 €{οιηί-ρ&{|;ϋπί, οατη-^ίΤΰΐη 
ΐ<ιηι-£(αΐ6>ρΓονΰ3υ$ : ηοη ιηιιΐιό ν€ΓΟ ροΛ πιε ΰήαιη 
«χΗίΙβΓίΐϋΓϋΠΐ ραίΓδίΏ, ΓεπιροΓ ΓείεΓεηϋο <|βο(1-ρΓονβ- 
ηίΓει ^;« ιηάίΐβτΊα ηκα. ^^ιρα( ί^τΐαΓ ΓεεαηάβΒ ίίεΙίΒϋ• 
Γαήοηί$ ρΓοροηεΒαΓυΓ ; πετηρί^ €|υ9επ'<ιηι ς^/ ορήηι% 
&Γ5, & ί^είΐΐίιη^ 8(1•ίϋΓ€6ηόυπι, & νΪΓΟ ΙϊΒεγο (ϋ^η», & 
ροιηρίϋπι 1)3ΐ}οη5 3ρραΓ3ΐϋ8-Γυπιρΐϋηι, & ΓϋίΗοίί;ηΐ€ΐη 
ρΓθν€η)ϋηι. ΑΙΐο ί§ΐίϋΓ βϋ^ηι ίαυθαηιε, υι (|υίΓ<|υό' 
\ί9^\χί\(Ί. €. αβ^^&ια €Γαΐ) νβΐ ίχ ρήναΐα ίβηιεηίί», νβΐ 
€χρ€Π€ηη3,ρϋΐ€Γ,οοην€ΓΓΐ5-ο€οϋ5&€ΐ»νϋηου1ϋΠίΐ(Αναη- 
€ϋ1ϋ8 εηίηι ηκυί «ι ηΓΐ3ΐΓ€ ίντη εοΙ^γηι, εχΐίΙίπΐΗίυδ ορΗ- 
ηιυ$ είΤΰ ίίαιυϊπυδ, & !&ρί(]υηι €χρο1ί(θΓίηΐ6Γ πηϋχίιη^ 
«Ι^Ι^Γΐίδ) *• 'Νοη ί»8 (ΐη<|αίι) αΙίΑΐη ϋΐ€πι ρΓκνιΙεΓε, ϊβ 
** ρΓ3εΓ€5ϋε; Γείΐ αΜϋοΐιο Ηϋπο (οοΓπιηοηίίΓΛδ ηΐ€)ί.;3 
*ί & ^ίΤυιηρίιιη] ϋοοειο «Οο 1>οηαΓη ΐ8ρί(1αηι ορίβΰεηι. 66 2)^ 8οηιιηο : βΐ4^ νϊία Σ,κάαηι. 

** & εοηοίηηβιΟΓϋπι, & /!&ηι;ιπιΐΓη : ροΐείΐ εηίπι ν€/ 
•* Ηοο, ίθΕ\\ζ\\ξ.χ β Η^Βοη8, ι>γ πύΛί, α πηιογ». Οοη- 
]ία6ΐ3ΐΐ ν€ΓΟ ίά 6 1ΰ(ϋοπ8 Λ τη6 €οηββ'α ^ οεΓίΐ ;. Οϋπι 
βηίιη <ϋιηιίϊϊΐ8-€ί1}ϊΓη » ρίδεοερΓΟΓί^υδ, ο^γ&γπ «^Γίΐάεηδ 
€ίΒηβρΐ33Γη 3υι 1)ον65, 3ΐκ ^^|ι108, βπγ, ρετ ^ονοη1, 8ί 
ΙιΟΓπΐηεδ ; /ν^ί/<? οοηίίΓηίΓιιοΓ /^/Ζ/ί, υϊ γάΐχ'χ νίίίεΒϋΓ; 
ρΓοριετ ο|ϋίε ΗοοίρίεΗλπι €|ηίΗ6ηΊ ρΐΗβ3$ ίΐ ρΓ^οερϊοπ- 
Βϋδ. Τιιηο ν£ΓΟ «ή^ηι Ηδκο Ιηαοίί ϋηιηι ίη ίικϊοίειπ. 
ηι^αιη\ & οοηοιρίίΐΒαηΓ οτηηβί Βοη^ηι <ίε Γπε Γρεηι, ϋΐ- 
ροίβ ^ί// 3^^^η^ Βιενϊ οίίΓςεΓε-ίιιΐΗΓϋδ είΤόπι, εχ ίΠα 6η• 
ββηίίί ίίΐοϋΙίΛίβ. νυεΒίΐΐϋΓ ίβΐίατ ίίηιιι! άίεβ ίθοηευβ 
ΗΓΐί ΗυΓρΐςίΐη(ίίΐ?, & ε^ο ιπκϋηΐδ εΓΛΠΐ ΛναηοϋΙο, ηοη 
ίΙνίηιοόυπι, ρεπ ^ον^^η, ^λ-γ<? βΓπνϋΐϋδ : Γ^οΙ νίιΙεΒίΐΐϋΓ , 
ηιιΗΙ αν^ίΙΙα ΗαΠεπε & ΙυΓαητ ο^ιιεπ^ϋπι ηοη ίη]υ€αη(1ϋΠΓΐ, 
& οΙΙεηΐΗΠίϋ-οοΟίίΠοηεηι 3(^ϋΐΙ 3ε€]ϋ3ΐεδ τηίΟί^Χχ οοηΓρΐ- 
οεπει & ϋεοδ ΓουΙρεΓε, & ρ3ΓΓ35 €ΐιΐ3Γ^3η[ΐ ίπίΛβίηεδ 
£ιΒπο3Γε, οιιηι πτίΗί, ιυπι ίΙΙίδ ςιιίΐ^υδ πΐ3ΐΙεηι. Ει ιυηο 
ρπΓΠϋΓη ίΙΙυοί, 30 ίηοίρίεηιίΐ^ϋδ υΠίΛίαιη, οοηιίβίί. 
Ατυηοηΐϋδ εηΐηι, (Ιαω πιίΗί οοείο ^υόρίΕΠί, 3ϋΐΚι ηιβ 
ΙεηίιεΓ 3ΐηησεΓ€ ΓαΙίΰΙίΐηι ίη ιηε(ϋο ίαοεπιεπι, ίΐί1<ίβη3 
ϋίΐαΓΤΐ ίυυ<3, ΙηϋΊηηι Βοηοπι είΐ ώίτιΐίΐίατη οηιηίί ορεπδ• 
Ώυπύδ νεΓο ίηιρίηβεηΐε ηΐ£ ρτχ ίπιρεΓίη», ΐ&ΒϋΙα ςαί- 
άεΐΏ ββ-ΓίαΛα. ΙΙΙβ νεπό 9»§Γε-ίεΓεη8, ^ ΛΓπρΐΰηβ. 
^τίοΑΠί <|α3η(ίΗηιΐ ρΓορε ]3€εηιεηι, ίηΐιίανίι γπο ηοα 
ιΠΗηΓϋειέ, ηε<^ιιε Ηοηαπνο-ηιοΓε, δθεο υΐ Ι^οΗΓγηι» 
€ίΓ<?ηι πίΐίΐιί δΓΐίδ ρΓΟΟΕΠίίϋΐη. Αϋίϋβίεπδ ίβίίϋΓ ίίΙΙιίηο 
<}όηιιΐΓπ ΗΒεο, υΐαΐίΐπδοοηηπϋό, & ορρίεΐϋδ οουΐοβ 1α- 
οΗί^τηιίδ : & οορπηιεπιοΓΟ Γςαιίοδηι, & οΛεηοίεΒαηι νι- 
Ιϊίοεδ, £5Γ3οςϋΓ3ΐ)3Γη πίπιίΑΠ) ^υΛΟΐί^ηι Λ<Σ;ί/ηί:ι/// οηιάβΗ- 
ΐΛίεπτί, 3θ1(]εηδ (^ιιόοΐ ΓεοεΓΛΐ \\χο ρΓ3Ε ίηνί(1ί3, ηβ ίρΓϋΠΐ 
ηηε ΓυροιαΓειη. ΜατΓε νεΓο ιπΗϊ^πηιε, & πιυΙιύΓη 
ΓΓ3ΐΓί οοη^ίιίαΐέ, ροί1(}α3Π"ϊ ηοχ ΓιιηεΓνεπίΐ, (ίοΓΠΐΊεΒίΐιη 
ΐΓχΗΓγπΊ3Ηπη(1π5 3(3Ιίιιο, & ιοίηπΊ ηο(^?ηι οο§ίΐ3ΐ)ηηάυίϊ• 
Αι Ιιυο ηΓ(:]ΐ]ε η3Γπιΐ3 βηί <]\^\ό^Γη ιΓϋϊουΙίΐ & ρυεΓΪΐίΗ,* 
«υάίίΊΐδ ν<ί;ό, υ νίιί, ροίΐ Ηδοα ηοη 3ηη}•1ιυ$ οοηΐεηι- 
ηεηΗα, ' Γε(-| ο|ιιλ^ ροίοιιηι ^ιϋ^1^ιοΓ^5 νεί ρΓΟΓΓιΐδ 3υΓουΙ- 
ίΗηοϋ-ςΐ'.ρΐ(1α5. Νίΐηι,υΓ (ϋο3ηι]υχΓ3 ΗοηιεΓυίΠ,Ο/'ϋ/ΛίΛΓ 
^οτηηΐίί ^^η}( λΟ ίπΣ ίη ηαΐεη\ /ί^ηΐ^ηαηι ρβΓ ηοΒεηι^ 
πιαηίΓοίΙιΐβ ίιη υτ πίΙ νίΓίϊ.ιτϊ Ηε^^ίΤει. ΑοίΗπο ίΐΛ(|υ€, 
νεΙ ΐΛηΗΐιη ροίΐ ΐίηιρΐί§, ΙϋώίιύΠιιιιε οοηΓρεθΌΓυιη 
«ίίαπί ηηίιί ίη οςυΐϊδ, & νοχ Εϋϋίιοιυηϊ ίηΓοπίΐηδ ^^ΐ£ΐιαη Ό$ 8οιηηίο: βη^ νΠα Σ,ηάαηι. β^ 

^ (ί. 6. ίρ/οηαί ααη^ΐίί »ι«ί) 6Γαηΐ οηιηίΑ ίκΐξό ιηα• 

2. Ό\ιχ ηΐϋΗ6Γ€9 ιηαηίΒΐϊδ ρΓΰΙιβηοίβηΐςδ (ΓίΐΙΐ€Β3ηι 
ι»6, υ(Γ&^υ6 αά ΓείρΓϋπι, νίοΙεηΐΰΓ λάηιοάυη], & (Ιιε- 
ηαέ. ΡΕΓαΓη ίϋα^αε αί>/μίί ςι^ίη <3ίίορΓρ€Γ€ηι η^ε οοη- 
ιοηάοηΐζδ ίηϊεΓ Γβ : η»ιτ) 3ΐΐ6Γ& ^υί<]€ηι]&πιΓϋρ6Γαΐ3ίΐϋ, 
& ΙιαΒυίΐ ρΓορβωοίΙυηι ηιε ιοϋυηι; 3ϋΓη ν€ΓΟ ΓϋΓΓιυ 
ΙϊίΐΙ>€ΐ3αΓ εΒ ΕΐίΰΓΕ. ΟεγπεΙϊεπε ν€ΓΟ ααιόδε ίη ίε-ίηνί- 
€€ίη; 1ΐ3εο ςιιιοΐεπι, (]υ3ίΐ ί/Ια νεΙΙει ροίΓκΙ^Γ*: ηιβ, 
ίϊιβδ ΐίΐροΐ€-<]ϋί-€β&Γη; ει ιΙΙε, ςυΕίί ί>αε ΓγοΛγε νβηίϋ• 
εΕΓ€( ^ί^^ αΐζΏΆ. ¥λ•λι ψιΊάαη ηΙ(£γε οροιαπΕ, &ί 
νίπ1ί8, & αοίΏΕΠί Γ(}υα1ί(ΐΕ, πιαηιτδοαΙΙοοΒίΙΰθΕ, ναίΐίΐα 
ΓιιοοίηίίΐΕ, ρα1νβΓ€-ηΐΕΐΓηΟΓί:ο ορρΙείΕ, <^ιιεΙΪ8 εΓϋΐ»νυη- 
€ϋ1α$, (^ϋϋΐΏ ^3ρ^^1^5 ίοαίρετει : ει ε1:€γε ρ^Γ^ϋαπι ίλ^ 
οίΰ νεπυΛΕ, & ΙϋώΪΓυ (ΙεοοΓΕ, & νείΐΐΐϋ ιηοιΙείΐΕ. Ροίΐ- 
Γ6ηιό νβΓΟίΐΕ(]υ6, ρεηηΐιιυηϋ ηιϋιϊ]αι]ΐθΕΓε, ϋΐπ βΕΓυηι 
ιηΑίΙεΓπ ι瀕Εθ1]ϋη£ί;Γ€. 

3- ΌϋΓΕ νβΓΟ & νίΓΪΐίδ \\\'ά^^ ρπίοΓ ΙοοαίΕ-βίΙ ^ 

** ΕβΟ, €ΗεΓ€ 61ΐ, ΕΓδ ί'ϋΠΙ ίίΕΐυΕΠΕ, (]ϋηΠ1 1ΐ€Γ1 οϋΓοίΓβ 

** ςοΒρίβί, & (ΙοίηείΙίοΕ ιίΒΐ, & ε ΓειώϊΙϊε/μλ ςοβΠΕίΕ. 
** Νεγπ & Ενυδ ΐϋϋδ (Η(ίίΐ€η5 ηοηιεη ανΐ-ΓηΕίεΓηί) γτιεΝ 
*' ιηοΐΕΓΐϋδ Γαίι, & ΕΥΒηοϋΙί /ίζ/ΈιτιΒο, ιηΗβηορ€ίέ()ϋβ 
** οίΕΓαεΓυηι ρεπ ιτιε. 81 νεπό νϋΙΙδ ε^Πϊπογο ε ηϋ|>ίδ 
**^ & ιηοίδ ΐΊϋ]ιΐδ (ε1ι6γειβ ίη€ΐίθ3ηδ)Γε(|ϋί νειό & οοΙιε- 
•* ΒίϋΕΓ€ ηιεουη) ; ρΓίΓπηίΏ (]ϋΐ<ίεηι ίοαΐιεΓ Εΐέπε, & 
" ΙίΕΒεΒίδ ΗυιηεΓΟδ νΕίίίΙοδ ; εΓΐδ νεπό Εΐίεηαδ εΒ οπιηί 
*' ίηνίοΙίΕ, & ηϋη^πΕίη ΕΒίΒίδ ίη ΐαττΛτη εχιεπη^ιτι, γ6^ 
** ΙϊΛε ρΕίπΕ, & ίΕΓηίΙΐΕΐί^ιΐδ ; ηε^υε Ι^ΑϋοίΗΒαηι ΐ€ 
•* οιηηεδ ρΓοριεΓ νερΒα. Νε νετό πνειΓεΓίδ οοΓροπδ 
" 1}α]ύβί ίΓυβΕΐίΐΕίεηι, ηεί^αε νείΗηιεηΓί ΓοΓίίεδ. Νεγπ 
** & ΡΗ!(1ίΕ8 ϊΐΐε, ρΓΟβΓείΤϋδ εΒ Ηϋ]υΓπιοϋί /«/*///>, Γρεο- 
*• ΐΕη(1υπι^€χ1ιίΙ)ΰίι 3ονεηϊ, & Ροίγι.ΐεΐυδ }υηοηειτι Γε-' 
'•, ΒΓίεΕνίι, & ΜγΓοη ΐΗϋ<ΐΕΐϋδ εί^, & ΡΓΕχΐίεΙεβ ίη 
*' ΕάηήΡΕίϊοηε-Γυίι. Ηί ί^ίίϋΓ ουπι Βίίδ Ε^^ΟIΕηιυ^. 
** δί νεΓο εχ Ηίβυηϋδ ίΕΛαδ-ίυεΓίδ, (^'υοηηοϋο (^υίίΐεπι 
•* ηοη βεδ ζίΤίρΓε οεΙεΒπδ Ερϋ(1 οηιηεδ Ηοηιίοεδ : Ιΐχ- 
•* ΗίΒεΒίδ νεΓΟ ρΕίΓεηι /««/η «ηιυΐΕΠίίυηι, ιε^ΐοΐεδ ειγ- 

** ιεΐΏ & ρΕίπΕίη ΓρεβΕ^ϋεπι." ΤΕϋΕ, Εΐ<}ϋ€ Βίδ 

βΠΕηι ρΙοΓΕ, (Ιίχίΐ ΑΓδ \\\9ί.(ηίηιρ€^ βαΙααΗα αΓίίίτ 
Ώ€ά) Η^εΠΐΕΩδ» & ΒΕΓΐ}ΕΓ6-ρΓοηυηείΕηδθΓΏηίΕ, ϋα(ϋο$6 
νοΓο^άιηοϋααι οοηηεέΐ^ηδ ι;^γ^^^ & εοπ(εη(1εοδ ιηίΗί ^^ 66 ϋ€ Σοτηπίο : βα^ νΐΐα ί,ιιεϊαηι. 

ρ€ΓΓυ2ά€Γ6• δΰά ηοη ΐ]1ΐ€πυ8 ιηοπιίηΐ ; ρΙβΓΑί^αο βοιπι 
]<ιΐΑ ο^α^εηιοί ιη€ΐηοΓ»ιη πκαιη• 

4• Ροβ^υ2ΐηίςί(υΓβη€ηιΓ€α(,ίηείρίϋ&1(€Γ&•ίο•ΙιΐΗΐο• 
ί^Γίοΰ-ιηοϋαπλ. — '* £ςο ν€τό, 6 βΙί• ΒοόΙπηα Γαιη ; 
*' οοπίυβίΒ 331X19 & ηοΐ2 ιίΒί, (&π3€ΐΠ ηοη^υηι ιβ€ αά 
^* βηβιη 6χρ€ηϋ3'Γι$• Ου&ηι& ίια^ιιβ 1>οη& ^αοεΠν^ηβ 
*' ιη2ΐηηοΓ&ηΐ]8 Γι^υβ, Ηχε ^κίιΐίπ] 33πι•(ϋχί(. ΝιΗΐΙ 
'* €ηίπΐ€π> ^υοάηοα ορΰΓαπαβ^^η'/ (<*. ε ηϋηί/ίφρύχ^* 

** νί(χ•ίρ«πι : οΙϊκαΓαδ (]υί<ΐ€ΐη ίρ(^, ρϊΓτιιιη & 3ΐ>ί«ο* 
**' (11Π1 Ιΐιεείΐιηη 2εοίρΊ€ΐι&, Γεοίειηία ΗυτηίΙίβ, Γε(1ί(υ νϋ- 
*< Γ0 ΐ£ηυί$ : ηε^υε βήι λϊμολζ ίη-ίόΓο-αυχϋ^ήδ, ηβ€ 
*< ίηίπαίαδ ίθΓπιί(1&1>ΐ1ί$, ηεε ςίνίΙ>υ$ £ηιυΐ3Π(1ϋ$ ; Γβά 
*• αηυπι ίΠϋά, ηηηρί^ ορίίεχ, & β ρποιβίΓουα ρΐΰ&ϋ . 
*^ υηα$ ; ΓεπίρεΓ ΓοΓίΒΐά^ηβ ειηίηεηιβπι φιετη^υε^ & εο- 
^* ]€η$ άίθ6Γθ ν&ΐ€η(?πι, ΙβροΓίβ νΪΓ3ΐη νΐν€η$, & ^χ^ά^ 
** ΐρ/ε ροΐ£η(ίοπ5. δί νβΓΟ £ιδυ8-Γα&π3 βήβηι ΡΗί^ϋαβ, 
*' αα( ΡοΙγεΙΰΐϋδ, & εΐαΐ^οπέηδ πιίΓ&ΒΐΙία ηια^ια, οηιαββ 
♦• ^υίίΐεπι ]ίΐυ(1ϊΙ)ϋηΐ &γι€πι, ηοη επίι νετό αΙΙίΐΗΐί εχ 
*< τί(]εη(ίΙ)υ8» Π ηιεηΐεπι Η3ΐ)6Α(, ^αί ορι^ήι βεή (ϊΒι 
*• βιηίΐίδ. ΟϋϊΙιΓίΐϋΕΐΐδ εηίιη ΓϋεΓίβ, εεηΓίΒεΓε πιεείι»- 

«• ηί€ϋ8/Λ«/ί/»ί,&θρίίβΧ,& Π1ΕπίΙ>υ5-νίθϋΓη-<]ϋ3εΓίΤΕΠ8. 

*< δί νεΓΟ ιηίΗί οΙ)Γε(]υ&Π5, ρΓίπιιιηι ({υίεΙεπι οΐΐεηοΐ&ηι 
•* ιίΙ}Ί ορεΓα πΐϋΐιοΐϋΐη νίΓΟΓϋπι 3ηΓί(|ϋθΓυηι, επ»ΓΓΑΐτ8 
*^ &§είίΕ παίΓ&ΒίΙίΑ, & ΓεΓπιοηεδ εοΓαη<ίεπι, τεάίΙέηΓί^υε 
•* ί6 (ιΐϋ ι^α^χζτίνα) οηιηίϋπι ρβπιυηι : & εχοΓη&Ιχ) 3.ηί- / 
«* ηιιιπι, (^ϋοθ βίΐ /Λ-ιε ρΓχείρυϋπι, ηιαίιίβ Ιχ}ηίΓ(]α& 
<' ΟΓηαηιεηιίδ, λλ»/^, ηιοίεΛίέ, ]ΰβίιϋ, ριειαίε, «ιλπ»- 
*• Γαείϋίΐίηε, 3Ε<|αίΐϋίε, ρΓυ<ίεηιϋ, ΓοΓΠΐϋίΙίηε, ρυΙςΗτο- 
•* ΓΰΠ) ΕπιΟΓε, ίίρρεηΐϋ εΓ^λ Ηοηείίίίϊίπΐί. . Ηίεο εοίηι 
«* Γαηί τε νεπα ρυτυ* βηίπηί ΟΓΠίΐΐαδ. ΝΐΙ νεπό »ϋΐ λγϊ- 
*' ή^υυπι αυι ηυηε 3^εη(1υπι 1ϋ(εΐ3ίι (ε : Γε(ί & πιεευπτ 
*• ρΓονίίΙεΙϊίδ ςυίβ ορυδ-Γαπι ; &, ίη-Γϋηιηΐ3,1)Γβν1 (1ο• 
*' εεΒο (ε οτηηία & ^)υοι(ιαο^ (ϋνΐη^ Γυη(, & ^υο( Ηυ- 
*< ιπΕΠΛ. Ει οΐϋί ηϋπο ραορεΓ «, βΐίαδ αΙίοο]υδ (^/. β^ 
*^* «£^/ο ^ΐί/ίΑΓ^ ί^αί ίΗίαίίΗ 31^^]υ^(^ (1β ΛΠε ^(Ιίό ίΙΙΙΒε- 
** ΓαΙί, επδ ρ&αΐό ρο(^ ίΰπιυΐΑαοΙυδ, & ίηνί()εη(]α§ οητ- 
*-* ηιΒϋδ, ί///ο/ί Ηοηεβλίϋδ, & 1»υ(1αΐϋδ, & ρΓορϊεί ορ- 
♦* ίίπια ίείΐίπϋΐυδ, & οοηΓρεέΙυδ α ρΓ3ΒεεΗεηιίΙ>ϋδ ^εηβΓο: 
'' & (Ιίνίιϋδ ; ίηάυιυδ ^.ϋί(1επι Ηϋ)αΓπιθ(ϋ νείΐε (ο^βη-* 
** άόχΐδ Γιιαιη> §€Γεΐ3&( αιιιεηι ργογΑιβ φΐ6η<ϋ()&ιΐλ) ιιμ.. » ** ^ίίίπιία τεΓό, & ρπϊιιο Ιοοο ΗοηβίΙλίαβ. Ε(• (ΐ'οΐί- 
** εϋΙ)ί ρ€Γ€5πη€η8, ηβεί£;ηο(ιΐ8 ϋπβ, οϋ^αο οΙ>Γ€αΓυι 
<* ίη (ΰΓπι &Ιί6α& ; (α1ΐ& (ί (. ΙΙΙνβηα ααέο) (ίΙ>ί %ά* 
** άζτΛ \ηΐ\%ίϊΐζ ; ίΐα-χΛ Ηηυί^αίΓααο αΓρία€θ(!αιη, 
** ρΓΟχίιηαιη (&η£€8, ιηοηβΓ&Γίι (ΰ ώ^ΐιο, άίεοηβ» Ηία 
'^ ι7/γ έβ, δί νβΓο ίαΰή( &1ί(|αί<1 Αα<ϋο άίςααιη, & 0€« 
** ουρανβΗι αιηίοοβ /«οχ, λυΐ (οίαιη €ΐίΑΐη ατί»ίΐ€αι, 
^* οιηηββ εοηνβηβηΐ-οοβίοβ ίρ (6• Ε(» ΟΰαΒι Γοήέ άί^ 
'* ολί (ΐυίά,&αΓοϋΙαΒαηι ρ1υΗιηϋηΗίαη(€9» αάαιν&ηΐο, 
^^ & ίθ6Η<:€ΐη-ρΓ3Β<ϋθ2η(«8 (6/ι^/<Γ-τίηιι Γβπηοοαιη, ^ 
** ρΑΐΓβιη /ϋΐιι» ρρΌρίιτ ίοΓίιιηλίη• Ουο(1 τ€γ6 (Ικαικ, 
^'^α/ '^^υόά (]υί()2ΐη £υη( ΐιηιΐ|οηΑ)θ8 €Χ Ιιοοιίαι• 
^\ Βυβ," ΐάιίΒί α(1]ίοί2ΐιη• δί €ΐϋηιπι άϋεϋββτίβ ίρΓβ « 
'* νίΐΑ» ηϊΜϊΐλΐη ^€θη€9 λάο^β βηκϋιίβ, & ν^χΪΛχΧ ειπη 
** ορϋιηίβ. νίίΙέΓαβ ΌβιηοίΙΙιοηοιη ιΐΐυιη, €υ]α8 δϋαιη» 
*^&4υ2αιαη1 οςο Γ€(1(1ί€ϋ? νί<]έΓηο ΑΓοΗίαβιη, (|αί 
'* £ϋϋ8 Γυί( (γιηρ&ηίί1π9& ? Αι (βιηβη ΡΗίΙίρρυ8 εοΙϋΜΐ 
*• βαπι ρ€Γ ιη€ (ί. λ ιμΔ ο^γλ•) δοοΓαΥοβ τεΓό, & ίρΓβ 
«« €(1ιιο&(α8 ΓυΒ (Ι^κυ^τία Ηοε, ςιίΑΐηρηιηαηι ίηιείΐβχίΐ 
*^ ιηεΙίοΓα» & α!) €& ΑυΓα^ίΰοβ (ΓληΠίι αά πιβ, λυάιη' υΐ 
*' &(> οπκιίΒαβ (ΐ€ε&η(€(υΓ ^ Κβΐίοίΰηβ ν€ΓΟ (&ηΐ08 'ιΆοζ^ 
*< (&ΐ€Γ<ιυ€ νίΓοβ, & ςοίΐα Γρ1ΰηαί<!2, & οΓ2ηόοε8 ^πιγςβ» 
** & 1ι&1)!(υπι (Ιεεοηιπι» & ΙιοηοΓβιη» ^Ιοπαιη, & 1αιι• 
** άβπ), & Γ6()€8 ρππι&8, & ρο(€οιί&ηι, & ίιηρβηΑ» & 
*' ΰεΙΰΙ)Γ(πι•6ίΓΰ ρΓοριβΓ ί€Γΐηο瀕, & Β€&(υιη-ρΓ«Κ(ϋ«ιη 
*' ρΓοριεΓ ρΓυάοηήαηι {τψείΜί^ ϊη^αΛΜψ 1»£€) ίικία- 
'* έΓ(}υε (υηίβϋίαιη ΓθΓ(1ί<1&ηι« & τεΓαολϋβ Η3.1>ί(υηι (€γ• 
** νίΐεπ)» & Η&1>εΙ>ί8 ίη η);ιηϋ>ϋ3 νέέΐββ» & Γε&Ιρπι, & 
** εχία, & Π1&Ι1608; άεοΗΙιηι ίη οριιβ ίη€ΐίη&ΐα8, Λ' 
** }ίά\α ΐρβ^ &' 2.\:>ι^6ίΛ'9£^&Λ,ϋ99 & οαιηί ηκχίο άο- 
*' ηιί{Γυ8 ; ηαο^ιίΑπι οαραΐ-εΓί^εηβ» οίΗίΙ λλχ νίηΐβ λΐι( 
**1ϊ\}^ηΐϊη οοξίιζ,ηη^ Γβά ρΓονίάεηβ ({αοπιοΰΐο (}αί(1ϋ« 
*' ορ€Γ2 €Γαη( (ίΐΜ ρΓοροΓίίοηβ εοηοίοΜ, & Γρεείοΰι^ 
<* ηιίηίπιέ νβΓό Γο1ία(ΐ]8, ^υοπιοάο €η8 ίρ& οοαοίη• 
<* ούΠ^υο & 0Γ0Α(α8 ; Γεά ΓοοΙά^ι» ι^ίρΤαιη Οαάζ ΐύ/ίί 
** <ΐ€ΓρβέΗθΓ€ΐη." 

5• Ι1Ι& 1ΐ20 α(1Ηυ€ (1ί€€η(6, β^ο οοα «χροβλοι ίιη€οι 
οπΐ(ίοαί^,'/έη/ &Ε*ατ£6η3, ΓβαιβοΐίΑΐη ΐιιΐί : &, ηΐϊ&ί 
ά^ίοτναί ίΐΓί» & ορβΓ«ιη&, (τ&ηβνί »Α ϋοΑηοΑηι,ΙίΒηιι 
&(1ιηο(Ιυιη ; & ρΓ9Βα|Νΐ^, αυοιη Ι^μ ι«ηίι ηϋιί ί«^ 
γ9Μλ% ηϋιι ίικίρκαΗ. 141» τ6γ^ ιΐ€Ω»ιβ, ρηηι^** 

<]Ιΐί(1βΙ1Ι ίθ(ϋ|Ι18ΐΜαθΓ, & ΟΙΜΗΙ» ΟΟΜρΙΟϊΙβίΜΚ, & <]^• 

(ιΐκιβ ίοίτ6ΐΐ(&Βίΐ&: ροίΐ^τοαίΰ^ ν€τ6 φη^αί^ & ηιυηκ(&•' 
ΰ& ΊΑ&χαιιΐ) ^ΐΗΐϋαθίΜκΙοιη Μκϋιηυί άβ ΝίοΙ>€^. δί 
▼«τ6 ριί&τβΑ ιιιοι«(ϋ(»ί1ίι, ηβ <1ί£(1ή€ ηιΐήι Ιόη^ηι&.' 
60109 ΐηίπ6οι^«/. Αΐι«ηι ν€ΐ6, 8<1*η)β αίρίοίοη» ίο• 

<*'(1ΐ]ο<Ιίε£π^Κ»οο ε&υΓ&ηι• £( ]απι βάέβο^ ^Γεβη^ς' 
*^ €ΐιηιιιη Ηαηβ (οΑικικΙθη» οιΐΓτυιη ςιιβικί&ι» &!λΐοηιιιι 
*^οΐ]αΐΓαιΐ€ΐαιη€(|αοταιιι Ϋ^^ο ίίιηϋίοιη) α( ▼ί(!€&8^αι• 
** 113. Ιε 4υ»π(Β, ηοη ί^αΐΥυβ πκ, ί^ηοταηιηιβ «γ29•*' 
Ροί^ι^αβη ν^τά-αίούΐκϋι \\\λ ο[υί(Η;ηι α^ηαΙ»^, & αυη-^ 
£ΐΙ)»(0Γ. Ε|ο νύτό Γυ61αιυ9 ίο &Ι(υιιι» Ιί ϊΜρκηβ αΙ) 
ΟΠΟ, ΰί^θ€ &<1 0€€ίι1«ιι«ιη €0ΐΐ(«ηΐ|)ΐ2ΐ>αΓ ατίΚΙ & &|«ο- 
ΐςίΐ» 6κ ρορυΐοβ» (]ΐΐΰΐικκΙιικκ)απι Τηρ(οΐ€^ηη$ ϋΐύ» κιηί- 
Βΐηβ ε^ </>/2τ 211^01(1 ίη (6ΐτ&ηι. Νοη-32πι τοτα ηβ- \ 
πήηι, ^υί^ Απιίη&τυιη ϋΐΐκΐ ΰΓ&ΐ; Γ6(! Ηοο ίόΐυιη, αιισ<! 
Ηοηιίηεβ €Χ ίιηο ΓυΓρί€ί€η(68 1αυ<}8ΐ>2η( ιηβ^ Ατ ίΐίί, ζά 
<]οοβ νοίβΐυ ρ€ττ«η(Γ3ΐη» (ϋ^άυεΰΒ&ΐΗ ουιη ιηαΐηι-ΐαακί^• 
Ροί(^υ&η» τ€Γό ηιιΗί ο((^η€ΐί0€ΐ γ€9 (απιαβ, & πΐ€ ϋΙΙ» 
]ίαι<Ι&ηπ6ιι»ι Γ^θαχίι ήβπκη ηοη-&τηρ1ίύ8 ίικ^υίοπι ιΊΐ^ 
ίρδ& ν^ίΐρ, ^υ^ιη ανοΐ&ιιβ Η&Βοί, Γιτό τίί}€ΐ:^ ιηίΗί γ6- 
ιΙίΓε ραΙςΗί^ ν(;(1ίια8 ^οίΓρί^ιη. ΡΓε1ΐ€η<ΐ€0$ ί(3Γ[Ώ6 & 
ρβίΓϋπι πί€ηηι ίΐ&ηιβιη, & βχρβέΐ^ηίειη^ οίΐεηοΐη « νϋ- 
Αίηιιη ίΙΙΰηι, & ιηβ, ({υοΐίβ (ί. ^. φίαηι ^ι^ί»^)^^Ώ^• 
Γΐιη ; ΓυΙ>η)θοοίΐ()α€ ίΐ^Ή» <{Μ3ΪΙλ (ί. ^. ψαάηι ίηϊψνα) 
ρΓ0<Ιεπ)θ(1υηι ΩβΐυίίΓΰηι ά€, ιηΰ. 

6. Μΰΐηίηί ι»^1)2Β€ νί^ΐίΤΰ, €ΐ}τη-είΓ€ΐη}αιη Ε^οΐείοηβ, 
ρϋΠΟΓίΜίηιιη, αΐ ιηίΐιί νί(ΐ£ΐαΓ, ρΙ^^&πιιη τηβια.— -Αί, 
ά\Λαΐ•Ιί(£ϋ ΠΑΓΓΟ, ** Θ Η^ΓΟοΙβδ ((ϋχ€Γίι αΐίαυή) αυϊιιιι 
«νΐοα^υιη & ]υ(ϋεΐ{ϋΰ £/^Βο€ ίοιηηίαπι Ι*• Ταηι ίυοά- 
η\ΛθΓΪι 3ϋυ3> *< Ηγβιη&ΐε €Α Γοιηπίυπι, ουπι ηοΑββ ίαηι 
** ΙοηςΙίΒπι» ; ίΐυ( ΓοιΤ&η (ηηοέι^2ι^, υτ €ίΙ & Η«Γςοΐ68 
** ίρΓο, 0α<(1 €Γξο τ€ηί( ίΙΗ ίη ηΐύηίαη^ υΐ-ηα£»η(ηΐΓ 
** 1&Η& (γ ^ ^^) βρβά ηο9, & πΐΰΐηοπίΓΡΐ ηο^^ηι ρα6• 
** πΐβιη, & ν6(6Γ3 ]ίΓη(]υ6 οΙ)Γοΐ€(& Γοπιπία ; οτη/τί/ οοίοι 
** Ατί^ίϋλ ιηΐΓπιΐίο ίπ(ΐρί(!α ^. Ναιη Γυίρίεα^υϊ'ϋίϊ' α•» 
*< ζ•^ αιιοΓοϋιηι ΑΜηηίοηιηι αϋ(}οοηιπι ίιΚ6Γρτ6(?8 Γ'«• 
Ν6ο, ο ΊΧΜίβ : η6<|α€ βηίιη ΧβηορΙιοο &ηίΐΓΓ20$ σί^ 
[Ιοηοιηπι* ιι( ▼ίά€ώΐΗΓ ίρίΐ, πετηρ^^ & ιΥ/ζη/ ίη άοιησ 
κνήΐ νίβοηβιη, αοα ία ϋιηκί^ιΐίοη^αι (ι €. ηοη φ»φ 
βηΐΜΪξβτβ^ βν€θίβνηαη ^Μρτοροηεη ΐ)€ΐΙέΐ) ΠΰαΐΜ ςα»- 
£ οοοΓοΐΐ)»^ ηα^απ <η ϋβ γ/^χ; & Ηοΰ, μι 1>β)1ο & Γβ- 
ΠΙΠΙ (ΐ6ίρ€ΓΑΐίοη€» αΓ€ΐιΐΏίΐ3η(ί1>υ8 ^βη ΙιοίΙίΒυβ : Μ 
τί2χΐ3Λ\ο ιΙΙα ΙίλΒυ'κ & ιιιϋς ()υίάάίΐηι. .Επ^γγατι ρΓθΐο(1β 
€£θ 1)00 νρΒίβ $οιηηι'υιη, €& ^γαιϊα» ηΐ ίκ1οΐ€ί€€αιο εοο- 
ΎΰΠαηΐιΐΓ ζά ρΓχΑ&πιίοπι, & Βοέ^ΓίοΑΠί »ιηρ)6^άη(ϋΓ { 
^ ρΓΦΰίρϋέ» 6 ({υί» €οηνη ρηε ίοορία πι»1^-ί1ίΐΐϋλΐ, &: 
Λά ρ£]οτ& <]6€ΐίηη, ρβΓ^εαι ίηςβηίιιηι οοη ίί1ίΐΜΓ&]«• 
^£06 ^ο^π1 οονί φ]ό(! & ίϋβ» €ΐ]ΐη-ΐΗ](Ιΐ€ΓΚ ικίΓΓαιΙοοβιη 

Α4ΜΤ> €ΟθύΓ<η^ί(ΗΓ,,ρΤθρθΜΒΒ ΠΙ» Βλ6 Γυβίοίβηβ «Χ€Π1• 

ρ^1ηη, (ΐΗΐιι-€οηΓι<ΐ€Γ3Λ| (}ικι1μ ουί<)ϊ6Ηΐ ΰνκη-β&αι, ρΓΟ* 
ηρι /α«κ8 9Ε(1 ραΙείΜπτίηλ, ^ε Οο^ποαπλ ϋρρβιίνί, ηίΐ 
χ«Γΐΐιη!^€βο• ρ^ορ^^^ |>&ϋρ€ηΕ(€Πΐ ΐνιηε ι^γ^μΙτμ. 

^^*ΐνΤ^ #ΜΐηΙ»^ ό ϊϊηβΗ» &&ιιτ€ΐίβ, η«^ι« ίο 

ιΐιοη«« εοΒΜηαΒίοΰ^ ιι(/>οΐ« ίηοϋ^ΟΑ^ιιοβ, ι^^οί! ίικϋςηί 
ρΙαΓίαιί ρίΐιιί€4ρ«8>£ι&( ηοΒίίΐςαηι .€(>ηνίνΗ• ββά ι^ιιο- 
Βί«αη οοοεΠίμπ» εοι>οβ^αΐ|ΐ-€& ν^/^ (Ιέ ΙιίΓ^^ γτ^ιτ», α- 

Τα ν«ΓΟ» 'ό ΜβΓΟατί, .ρτ(ΒΒ«1§» ρτβκαοβΐυιΐίΐ» ^ ΐ€^• 
λΙΕΚΟ. Α«κϋ; «μ€• Οαί• βκ ρβΓΓ^^ίβ Οίίβ, «^υί^υβ 
)ί<6(, νιιΐι νοΓίή βΐ€6Γ£? ΟοοΓα)ι&υο ν^τδ^^β ίη^^αί• 
Ηηΐβ & ΐΜ>ΓρίιΗ)ϋΐ. ΜΟΜ. £^ Μοπιιιβ, 6 5υρίι^Γ, 
ίι ρ^ηΜίβτΐβ ιηί()ί <ϋ€€Γβ• }υ1^. Ρι^οοηίυιη ,μίη ρ^Γ- 
9ηι«ίΐ4 ψιαιβ ηίΐ ϊικϋςβΒίβ πιβ (^/ £. μ€ο, ^^η/υβα.) 
ΜΟΜ. ΰίΰο ί^ηΐΓ» θ0ΐΐΓ(λη ηοηηυΙΙοδ λίτοοια Γ^οβΓ^, 
ιΙϋίΐΗΐ* ηοη ία^οΐι ίίιιηϋΐ ία^οβ-ΓαϋΤβ Οβοβ βχ Ηοτηί• 
ΒίΙκιβ, Γ€<1 ρυΐϋοι ^ΗρτβΒίΙ&τϋ ηίΐ ΠΜ^ηϋηι ιι«<|ΰ€ ]α- 
νβηίΐβ ^ί. (./οΗ€) ΨΛ\\ ψ^άάλά^ήϊίΧ & ρ€<1ίίΠ!^υο3 ι^ 
/άιροΐο». ίϊιοβ ΗοοοΓ€ ρ2Γ€8 οοΐ)*!». νοίο ν€ΓΟ»6 }υρίΐ(Γφ 
^ €θθ€€(Ι(Γβ ιηιΐιί 1θθ[ΐιί ευιη 1ΊΒ«η&(6 ; 0€^υ€ εηίπι 
ΙιΚο^οί ρβ^απ). Αι ηόηιηι ιηβ οτηβ€$, ι^υ'^ηι Γαπι 
1ίη£ϊΐΙ ΙίίβΓ, ^Ηθ4'Χ\}λ^ οίί €0Γυηι Γ&ή€βΙ>ο ςιιοε ηοα 
««ίοοτέ ίιιηι. Κ&ρΓ€ί)€η€)ο €ηίΐΒ οιηηίίΐ, &&ρ€ηέ(ϋοο 
ΐ]η8Τ.ιηίΐΜ γίάοηκυΓ, η€<ιυ€ ιΊΐΏβηδ ^ΐι€ΐηρι<ιιτι> η€(|α€ 
Υ ί ^^^« 72 Ό^οΓϋΡί €οη€Η>. 

ιη0ΐ€(Ιυ8τίϋ€θΓ,& η&ΐϋΓΐ οΙυιηηίοΓυΐ,ουπι-νοοΰΓ^Ι) Π» 
ρυΐιΐίευδ €|ΰΊίρίΗΐη (ΙϋΙβιοη 8ϋ(ί <}υοηί3(η Ιίο^ΐ, & ρΓΟ' 
ε1βπκιιιιπ)•βΑ, & ιυ, 6 }αρή€Γ, οοηϋ^ίΏίΙί ευιη Ικ^ηιίίλ 
Ιο^ιιί, ά\^2^ηί /αηί τϊΛ ϊ^(οχτΆ\ά^τ\9.'^Μ\χ\χ\ι%ζί{Μ^;ιη' 
ςυαπ), ηοη οοηγ^ηή ^ιιό(1 ραπίαρϋδ^δηΓ ίρίΐ €)ιιΓ(ΐ€πι 
ηοΒίΑ:!]!!) εοηΓβίβαβ, & ^νοά^τα χ<\μο ^ψ\Λ^ηχ\ιτ (ί(Ιάο«, 
€υπΐ'ίϊηΐ εχ ρ3Γΐ€•<ϋηιίώ& ΐΏΟΓΐαΙβδ) ^&/^ ίηςίίαηι, ιυΒ- 
▼€Χ€Γαη( ίηίυρϋ ίη εαΐυπι & τηΐηίΑΓθ$, & ιΗί&&•Γο(ΐΗΐε8> 
& &(}Γ€ηρΓ€Γϊΐη( ^ο^ Όδοπίτη ίΐνηΐ€Γο, £ΐ ηοοο» βεςαέ 
4ΐ€ ηοί^ οιιϊί) ρθΓ(ίοη6$ ί&6α (ϊί{ΐΓίΒιιηοηε•ροί£€ΐβη(9 ΐΰΐη 
ραπίάρεβ-Γυπί ΓΑεΓίΒεΐοΓϋπι ; ϋ* ^ογ» ηε ^υίάειη ρεΓ- 
Γοΐνεηγεβ ηοΒίβ ρεηϋοηειη ΐη^υίϋηί8-Γο]νεθ(!&ιη. — ^}υΡ• 
^ίείιο, 6 Μοιηε, βεηΙ^ιη&ιίοε ηίΐιίΐ, Γεά (Ιϋυοώέ & 
«ρ€Γ(έ, βϋθεηβ & ηοηιεη. Νιιβε εηίοι ΟΓΑΐίο (α& ίή 
ιηε(!Ιίυιη ρΓθ]ε^ίΐ-ε(ΐ9 ή&•εΑ, υι ιηαίιοβ αίΕιηυΙειηιπ, 
& άιέΐίβ /</ί/ λθ^ριειηηβ, α1ι38 Αΐίαπι. - Οροπε^ ν€Γ& 
€θηαοη2(θΓειη•Η$εΓυιη ηι1 (ει^ίνεΓΓλη ίιι ιΐίοεηάο. 

2 ΜΟΜ. £υ^ε> ό ^υρί(ε^ ! ^ιιό<! & εοΗοπ&πβ ιηβ 
&ά ΙΙη^ιΐΦ 1ίΙ)εη&(ειιι. Ρ&ειβ εηίιη Ηοε τε τείέ τε^ί^ & 
ιη3£η&ηίιηίΐεΓ : (|0ΛΓε ϋιο&ιη & ΝΟΜΕΝ.— Οεηετοβ& 
ίιιηυδ ί^&φΐε Β&εοΗοδ ίΠε, ΓειηίΗοιηο ίαηΛη^ .οεο &- 
Αίιρε ιηίΐιεη)3 ΟΓχευβ» Γε<1 ^&^Iιη^ δγΓορΙκχηίοίβ, εα- 
]υΓ(ϊ&ιη πιεΓΟϋίοτίδ» οεροβ, ^υοηί»η ίιη.τιοη&ΐη&ιε λο- 
ηείΙ&(υ8 ε(1> ^η&]ί$ ^«ιίϋειη ϋ( ίρΓε, ηοα ιϋεο» ηες ιηί« 
ιταιη, ηε^αε εέτίειαίειη, ηε<)υε ίηοεΑυιη ; οιηηεβ ειιιιη« 
ορίηοΓ, νί(1ειί$ ^υιίπ) η^ΐυτΑ ποοίΐίβ//, & είΤοειηίη&ΐυβ ; 
Γεπιί•ίηΓ2ηυ$, ^ α Γυηιιηο-ιηαηε ϋΐεηιιηίρίπιηδ• Ηίο 
νεΓΟ ιάίΐη ^Μζνηχ ηοΒίβ νεί ιοίΑΐη ευΓίαπι^ &» ζΑάχχ^ο 
ύίίοχο/ηο^ »(1εβ, & ϋεοβ ίεοίι Ρ^ηείπ, & δίΙεΒαιη, & 
$&ΐγΓ08 ηιί1ί€0$ ^υοΓρίαιη, αι^^^ ο&ρηΓίοβ ρ1εΓθΓαυ€, 
Ιιοηιίηεδ ίίιΙ(&ϋ0Γε8« & ίοηηί» ιηοοβΓοΓοδ^ <]υθΓΜΐη 8ΐιει^ 
(]ΐιί(1ειη {ηηηρ€ Ραη) οογπιια Η&1)εη8^ &, ο[α3η(ϋΐΐ] ^ Α 
ιηεάίο 3.^ ίηιιιιη, ο^ρπχ ίΐηιΐΐίδ, & Β^ΓΐΜΐη ρΓοΓυπόαιη 
άειηίιιεηδ, ριηιιη <1ίίΓ€η »Β Ηιγοο; »1ιεΓ νεΓΟ (/αΐ 
ΒίΙ^ια) €β ΙεπεχοΑίνυε, Γιηΐϋδ πΕΓϋίη, νε^α» ρΐεΐϋπν^ 
^ϋε Λίίηο, Ι^γϋαδ, Ιη^αατη^ ίίΐε: δ^ΐιπ νεΓό^»»/ Λ^ϋ» 
δϋπΒυδ ΛΟυή, εαΐνί & ίρΓι, £9* έΟΓηί^επ (ςοαίί» εοΓηυ» 
ηαΓοιιηΐϋΓ ίιοεάίδ ηυρεΓ η^Ηδ) ΡΗτ^βεβ ({υίάαιη. ΗαΒεηί 
νεΓΟ οιηηεβ & ΟΗΐΐίΐΗδ. νΐ^εΐΐδ ^υ^ΐεδ ηοΒίδ Οεοβ ίαοιΐ 
£€ηεΓθΓϋδ ίΐΐε ? Αηηέ άύηά^ «άι^τα^ν^ 11 Ηοπιίηεδ ηρι 

εοπτ Ι>00ΡΗ9ΐί Οοηαο. 73 

εοιΐ£]Βη&Β(^ ν^^οιβ• ΓκΙίςιϋΑΐ «<1«ό & ΒΐοηΑΓθΓρ»Χ>«θ8 ? 
Οφΐηο ιι«το άΙμ^τ€, ςμόά Μΐ^υχίΐ & ιηο1ίοΓ€β ύΜ^$, 
φ^τΛία ^ϊίίΛίίνΛ ίρ&«ι« «ηίολίΒ» ΛΡβ»ρ^9 Αχία4ικιπ^€α]υ3 
^ οοΐοΐΜχη• «ΚΪΓΟιιαιιι οΙιοιρο ιιΐιοιιιη»Γ^να) α1(€τ&^ ^«γο 
Ι^λΤΗβΙ^ιίςοΙ^ 61ΐλ«κ ΪΕΐν^οοιΙ 4β πΐΑχίπκΕ οιηοΜίπι 
ηύίραίιιιιι»<6 ϊ>μψ ^άπιΐίΐι^φί/ίύιι^ηετη^^ £Γίβρι^8, 

4( 1α(ϋ(>Γίιυ& 2 — ^ΑϋίΐΗβ ν€τ6 ϋί ιιΚοβ (ί• <» 4/<μ*} 
^ι. ΗΰΓΰΐιΙβ ; ΎΪά^ο «ηίφΐ ^ΐ)ό οι>8κί0η< τ^αγ^» ^ί 

γώΐΛ αία*. Η«Γεα{€• ν[€τά> <|αί•€Α 014:03 61ία94 ^ιηί( 
ΐανίΗηη&ϋκίΜΐη ΐ8ΐ:οΓϋ>ιι$ ηοο ^οα». Οιι,&γ€ η« «οι 
«£αι£αο. λΙΟΜ. ΤβςβίΜ», ^ ΙιιρίιβΓ» ιοί βΓ&αα» 
ιηυΐΐ^ι Η8ΐ3€αλ άίεβρί!». Α(^ιϋ> 6 ηϋ βΐίικί) Γ€(ίη€α( «<!• 
Ιιαο ίβρίβ £^9». $ί ν£Γ^ 1ίς6Γ€ΐ αΐί ]ίΙ)βηίΐ(€•1ίη£ΐΐ96 
€;οΐΗπι & ΜίρΓμαι, ιηρΙίΑ ]>οβ€ΐη άίΰβτ^. 3171^ Ε( ίη ιιΐ€ 
9Μΐ<1ΰη ντ/ οΐΜκίιη^ Ικβι. Ν»ηι ί^ίπΐΓ & ιη^ Γ^οιη- 
^%ϊ% ροΓ«£ποή»(Ί« ? ΜΟΜ« Ι^ίοβι <μί<Ϊ6ηι ιη 0«(ίΐ 
9υάίϊβ ηρο ΧρΙΟιη Ηοα, νβΓ^νη (ϋοαηΐ.&^ ι^ΐίιι^ €ΐοί(1• 
<ΪΑΐη (Ϊ€ (β ; 9ί οίϊ^οά^ηι ΓθριιΙςΗΓβπι /ιτϊτμ. £§0 νοιό 
ϋρ^^ϋ ϋΐί8^0Γβ<1ο, η€4Η« ^^^β^^οδίκιβ ιιι/βΓ ΑοΚίποβ, ^ιιΙ 
<1ί(^ίαο( (6 Γιιρρο£ιίΐΗΐη «ββ— 0^2 τ^^ό, ^ϊβογ, οροΓ- 
■Ιβτϋ ρπρείρα^ ΓορκΙίαη^ί^ Ιιβ^ο.άκ&πι. Τυ θΐεηίηα, 6 

Γοΰοάβηβ ίη &1ΐΑ8ΑΐίέΓο.ηιχ)&ρΓ83ΐ)αί(Ιίρηη£ίρίνιπι ΐί^ΐίήιη 
, ^οΙί^ΟΓμιη,^ ςαΐλίί&ιιι ^μ^^ςιο^ιυ3 ηοίϊ^τ ηοιΗΐβ €οηΐ)4β• 
.ΐτ€(ΐΐΓ. Λ^βόι III ιη€ΐοιΐΓ/ίίηιΐ8 β08, ο« (}α>8 ΓαοΓίΓιοαιτϋΥ (€ 
(ΙβρΓ^ΙΐΰηΓαιιι, ΰ«ηιι«αΓυΐ€&89 9\ι( (][υί8 ΑυπΒβυιη /^ 
(!ί£π|ΐβΓί6ΐ, ϋκίΓαηι οιιαι•£04Ε3 ; & ρΓο 3ο?€ 6€|Γ€5 ηοΙ>:8 
Ααι λπηίΙίΑ» ΜίνηοηίΙβ» »ιιι ίηΑϋΠ8. Αι τ^γο εοιη)ί((?- 
νϋϋ €φ1οιη Γ6Π¥ΐ<1βΪ8 Ηί(€β ; ηοη βη'ιηι »Ικ€γ (ΙίεεΓβ ροί^ 
Αιαι. £ι <|.ιΜΒ^^8.<Α ιηΑχϊπι^ πίίκυίιι, ^β ί94Κ ^9ίΛ 
Φτυ€ΐΗ§$^ €υοι ^111» ίίιΒκό αικϋ^ΓΚ» <ιυό<1 Μ£Γ€»Ι«:3 
^ιΐΜίβιη €»1ιιΙμ(μ.€(1 Ββαβ ; ΒηΓγίΙΗ^α^ νοτό, <|μϋρίι 
ίηρβτίώιιΤν «^ ΐΒοπΗίνι { & (^«^ρΓορέ ί€ ίν^Ηρ/ηβίρί 
ΐεηρΙιΐΗΐ ΫΐΜ^ΙΐΜ ΗβκΰΐΜ βιιηι»1ί^.& Ε\ίψγΙί}Λ9% άοσπί^ϊ 
«ιβ {9^\Λοίιη»ιηΡ»ώηί. £ι πιγΑμ» ΒίΐΰΑϋ ^υκ^^ιη 
Υ 3 Τ^ν^• 
74 Όύοπέηι Οόη^ίο• 

ΎϊίΜί ίβ I>^α8 ; οοηίοΒίίηί τογο ^«3, Ραιϋΐ€ά8» 
Αβζοη, & Ι^ατεΐιαδ Ιιοιηίηυιη οιηοίυιη/ΐίπ/ ιηίίΰΐΐΊπίίι• 
£χ ^00 νβΓό ΐϋ) 6 3αρί(€Γ9 {^ταύ αροΓοΐλί Γογ€< μΗΙιιι* 
^/^ι^/,θ^^οον^ΓΓα3-68 &<1 ιηοηαΙ^β,ίιηίΐίΐή-Γαηΐ Μοιήη^; 
& αοο Γοΐύπι ιι)&γ65> (ΰά, ^α(κ1 οΑ (ΟΓρίίΕιηυιη, ΓοκσιΙοβχ 
' €ΐί&ιη Ββ9Ε. Ουί8 €ηίιη ηοο ηογϊι Αη€ΐιίΓ€η, & ΤΐιΙϊο- 
βαπι, & £η(1γιηίοα€ΐη,& ^2Γοη€Π1,&^9^(^Γ08? Οιι»γ€ νοίο 
Ιιιτο οιηίη«Τ6: Ιοηςαπι €ΐήιη ^ζχ χ^γτύΛτΛ^ι^βηξίιΙα• 
4. ΐυΡ. Όίο&» ηίΐιίΐ, ό Μοπιβ, άο Ο&ηγηαβιΙβ: ηαπι 
ξΠΐνίΐ€Γ &Γ2Π1, ίΐ €θη(πίΐ£Γΐ$ 2(!ο!£Γε€η(ιι1υιη, οοηιάήΑ 
^«έΐίΐηβ ίο ί&τηίΙί3ΐη €}ν$. ΜΟΜ. Ει^ο ηοο άίχϋΓΟ <!« ι• 

3υϋΑ, <]|^ύό(1 & 1)9εο ίη εακίο ΰίΐ ίη ΓΰΰριΐΌ τε^ίο οοηΰ• 
εη8, & Γοΐιϊτη-ηοη ηί<1ί6ε&η$ ΓιιρεΓ ολρίιε (ηο, Ιλυβ 
«^6 εχΊΑίηιαιυβ. Αη οιηίκειηαβ & Ηάηε, .Οαηγππιβ^Ιίβ 
£Γ&ή^ ? $£(1 Αηίβ λίο, ό ]υρίΐ6Γ» & €οτγί)α$ & 83ΐ>2ΐ- 
ζΐιιβ, υη(ΐ€,ί»^ι/^ΐ77,1ιί ηοΙ>ί$ ίιιη(-&ΰεεΓϋιί; αυΐ ΜίτΗιΙ» 
ίΙΙε ΜείΙαδ, ίΐΐβ ^(πηί οβικίγη & ιί&Γ&ιη, ηεο νοο^ βΓ»- 
€ί0*(ΐη8, ^άεουι ηοη !η(ε11ί§&ι, £ ^υίβ η ρΓ«1>ίΙ>2ΐ? 
8εγ(1ΐ3Ε εΓ£θ & Οειχ, 1ΐ3^ τί(ΐ6η(ε8 Ηοπιιη άεάϋϋοτα^ 
ΐ)οΙ)ί3 Ιοη^ι^ΐΏ ταΙεΓε 3αί}Ϊ8, ίηιιηοηα}ε8>ί3θίαη( Ιί ίρϋ, 
#ί Όεοδ ίυίΓΓ35^ί8-εΓε&η( αυοΓεΰικ^αε τοίυικ, εο<Ιειη 

' οιοάο ^αο & ΖβιηοΙχίδ ίΖ/ρ, ΙβΓνιΐδ (^ ω-εΗει, 3()ί€ηρ(υδ- 
€(1 ΏίΟΓντη παίΗδτο, οεΓείο ({νιοιηοάο Ι&ιεηβ (/. ^. γΛιιιι 
1101,) Ιΐ( ΗβεεΓαηε οηιηίί,ό θΗ9ΐηε(1ίθ€ΓΪ&Γαηΐ. Τη τεΓο, 
ό Μ^γψύ^, ς»ηίηΐ3τη ΙιαΙ>βη$-τυΗαπι, βτ 1ίη<εΪ8 3Π1^6^^, 
ουίΓη&ιη €$, ό οριΊπιε, αυΐ ^ιιοΐΏοάο, 13!Γ310γ-γ»ι»^/, 
όευ» είΤβ «ϋ^η&Γΐδ ? ΤϋΐίΓοβ νβΓΟ Με ΜειηρΗίιβδ, νβτ• 

' ϋοοΙοΓ Ηίο, 1^\1ιά^ΐ6ί νοίβηδ βάοΓΑΐοΓ, & 0Γ2^υI&-^θ^(, 
& ρΓορΗει&$ ΗβΒΰΐ ? Ρυϋει νετό ιηε οοπιΐηαΓε ϊΒίΗββ, 
& ίίιηί&8, & ΗίΓεοδ, & 3(ί& ιηυΙιο-ιηαξίΒ τίάΐευ!», ηεΓαο 
ααοΓποάο εχ ^Β§γρ(ο ίο εοείαιη-οοοίεηίηι-ίοίηιία. 
Οιΐ9Ε ηνηΐίηα <)υοπιο<1ο ¥08» ό Όϋ, ΓαίΙίοεή8, τίίΙεηιεΒ 
^αώτη ίΐάοΓ^Γί εχ 3Ε()υο, &ιΐ( εΐί^πι πι^^ίβ <ιο»πι νοβ /]|^^ 
Αα( 4°^"^^^ ^"> ^ ]υρί(εΓ, ίεΓΓβ-ροΐεβ, ροίΙ^ααιη 
ρ1&η(2ηΩΐ ίη (ε απειίβ εοΓουλ ? }\5?. ΤοΓριβ Η«ε γ€ 
τεΓ& <1ί€ί8 (2ε /Ε^^^ρτϋβ. Αααπιεπ, 6 Μοπιε, ρίετ^αο^ 
«οηιηι 2012 012(2 (^«ο^ ικ^βίηα) Γαο^, & οοο οηιηιηο 
οροηει ίβ Γ2λοη8•οοο-ίηΙιι<ΐ(αιίΓ(1εΗ<)εΓ6 μ. Μ0Μ• 
ΡΓ0ΓΓϋ8 ί8«αΓ, ό ]ΰρίιεΓ, οραέ-είΐ ικ>1>ί8 ηΐ7(1βήί8, υ( 

4οί»π)ϋ8 ϋ§08 φ Οβθ8, οαοίείρίιεβ χοΓΟ ΟΑηίαριιεβ. 
5• 3^^* Οιηίαϋ, ίοςαληοι €» ύ^ £27ρήί$ : λΐίΐι 

€0101 Όβοτηηι Οοηαο. 75 

«ηίηι <ΐ€ ΙιΙδ ρ€Γ οιίυιη <)€ΗΙ»€γ&1>Ιπιι38. Τϋ νοΓο Αϋο8 ηα- 
ιηίη&ιο. ΜΟΜ. ΤΓορΚοηίιιιη, ό 3ορί((Γ, &, ααο() 
ιη&χίιηο αη^ίι ηοΰ, ΑιηρΙπΙοεΗυιη ; ^^ί» ^^ι^ £| ηΐίυβ 
Γοβίβίΐΐ & ιηλπίαάχ Ιιοιηίηίβ, τΑΐίοίη&ΐιΐΓ ίαηαη ^ϋηβΓΟ- 
Γϋβ ϊ1ΐ€ ΐη Οϋίαα, πιεηϋ€η$ ρΙυηιηΑ, & ρΓβΕίΙί^ΪΑΐΟΓειη- 
&£€η3 ρΓΟ οΙχ>1ί3 (ΙβοΒυβ• Τυ ΐ^ιιαΓ, 6 Αροΐΐο, ηοη 
αιηρίίύβ «ΑίιΠΑπβ, Μ ]^νΛ ν^ηαοαιυΓ οιηοίβ ΐΑρίβ, & 
οιηηίβ 2Γ&9 ςυζ ρ€Γίο£ι-ίι( ο]€θ, & οογοβαι Ιι&ώ&ι, & 
Ιιοιηίη€ ρΓβΕίΙΙβίαιοΓΰ λ1>υη<1α ; ^"^Ι^' ηαηΰ άϊίηέΐη Γκηΐ 
ρΐιιπιηί. |αηι ^πίιπ & ΡοΙγά^ιιηληιίβ αιΠΙβοε (Ι&ΐυίΐ ιηϋ- 
^ ιΙβίϋΓ ίΙε&ΓίαιαηυΒιΐδ ίη 0];^ιηρί39 & ΤΙιβαείηίδ ΐη ΤΗα- 
Γο, & ΓαεΓίθεαηι ΗεέΙοΓΪ ίη Ιϋο» & ΡΓΟίΰίϊΓαο €-Γ€βίοο€ 
ίη ^\^^xίοΐ\^{ο^ £χ αυο νΰίό (ο( ΓαέΙί Γυιηυβ, ρΓοίεοίΐ 
ηίλβίβ ροΓ)υπυηι, &ί&εη1ΰ£ίαιη ; &, Ιο ΓυιηιηΗ, ί>οηΐΜα 
€]είρ«Χ€ηιη( ηοβ, τεέΐ^ ί^οΐεοιεβ — Αι^υε Ηχε ^υίίΐεηι 
/ίίηί ςνα έ//«Γ^ «ι;ο/«/ (1β ηοι1ι1$ & &(ΐΓ€Γίρήιϋ$ — ^8Β^β- 
Γύιη εβο, αα(ϋεη» ]<ιπι ιηυΐΐϋ ειίαπι ρεΓ€£Γίη& αοιηίηα 
ιιυΜ/ιι»»ι-^υοΓυη(1&η] ηε^ιιε αροί] ηο3 εχίίΐεοιίυιη, ικ- 

ίιυε οιηηΐηο εοηίΙ&Γε ναΐεηαυηι, ρΓΟΓίυδ 6 ^υρ^(ε^, η- 
ιιί-ίηάυΐςεο ρΓοριεΓ ϊίχο «η&πι. Ν&πι υΒίο^ιη είΐ ϋΐα 
ιηυΐιύιη εεΙεΒΓίέΐΑ τίηυβ» & η{ΐ(υΓ&,& ίαίιιπι, & Γοπϋπα, 
ίϋηά&ηοεηιο-ε&Γεηΐίϋ, & ν3ηΑ τεΓαιη νοοϋΒυΙα, & ρΗίΙο* 
ΓορΗί8,ί&ιαί$ ΗοηΐηίΒυβ, εχεο^ίιαία ί Ε( ^υαη^οαιη βη( 
Μ]ΐηυΙΐυ&π& (/. 6, ίίΐη6ηβ8ά) \Χ^ ίατηεη ίΐιηρΙίοίΒυβ 
ΙχηηίΜΐ^ηί ρετΓυΑΓεΓίιηι, υι ηεπιο τείίι ηοΒί$ ίΑεπ6εαΓε» 
Γαεηδ, (}ΐιό(ϋ| επατηβ οΒιιιΙβπι άεοεηι σιϋϋ&Ίιεεαιοιη- 
ΒΕΓυπι, Γοηυπίΐ ι^ιπεη ϊλζι^ι ({υ» ^ιο-ϋεοΓείΑ Γυηι, & 
^ιιβε (ΙείΙίη&ια-Γοηκ ευί^υε » ρπηείρίο. ΙιίΒεηιετ εΓ^ο 
ΓΟ^&ΓείΏ ιε, 6 ΙϋρίϊεΓ, αο &1ί€ΐιΙ>ί νίίΐεπδ νίπιιίεηι, 3ϋΐ 
η&(αΓ3ΐη, &υ( ί&ΐυπο ? Νονί εηίιη ()ΐιθ(1 & (ιι &υ(ϋ8 άύ 
Βίΐ ίη ρΙιΙΙοΓορΙιοΐΊΐηι ΓεΗοΙίδ,ηίίί νεΙΓαΓ^υβ (}υίΓρΐ2πι «, 
α<1εό• υ( ηοη ααϋΐΑβ εοβ νοαΓεΓ&ηιεδ. Η&ίεηβ π\ό\ιλ 
&€ΐ1)υ€ άϊο^ηάΛ, ΟΓ&ήοηειιι ίιίίΑπα. νίοΐεοεοίηι πιτιΐιοβ 
ιηίΗί Ιο^ηεηιί ΓαοςεηΓεηκεΒ, & Π&ίΐ&ηΐεβ ; ρΓβεείρυε εοβ 
ςυοβ ρεΓίΙηηχίι νεΓΐ>0Γυηι 1ίΙ>€η&8. Ταηαειη ί^ΙίυΓ, Π 
τΐβ» 6 }ιιρί(εΓ, Ιε^&π) ΟεεΓείυπι (ΐυο<1ϋ3ηι €ΐε ΗίΓοε ]3πι 
ςοηΓοΓΪρκυιη. }ΌΡ. ΐ€£«• Νοο εηίιη ΓερΓε!]εη€ΐίίϋ 
οπηοίλ Μ^ιΐ€'Τ9ΧίθΐΐΛ ; & οροηει ηοι €θΗίΙ>εΓ€ εχ ίίβ 
ρΙυΗιη&ι η€ Γυρταιηούιιιη ίι<ω(| (ί. # ζΓίβαηΚ) 76 ΌΜΤΗίΒ Ομ^Ιο. 

Νβρϋΐοΰβ ; ρΓ»ίβέΙαιιι-9£6ΐι»ι ΑροΙίβ* Γύιΐηιοι ΐ|β«ϊι&( 
Μοπαυβ ΝοέΙίβ^^ιι^/ ; & ίβοΐϋοιίϋη ίϋ«ίκ βοοΜΜ•^- 
ΟυΟΝΙ ΑΜ ρ€Γ€^ποί ιηιιΐιΐ, ηοη ΓοΙιιιιιΟτβςί, νθτοιη 
€ΐί;ϋχι ΒλΓΒαΓί, ιηιηίιηέ (ϋί^ηί οοΒίΓοοαι ρΑηί€ίρ€«*<0<; 
. α?ίι&(» ^ίέβ^9 ^ίάί^^^ψύ Ι)ύοηηη ηιηηΛτο^ ηβΓϋίο ΐ|υιο- 
ιηοάο, Όϋ^υβ €χί(1ίιη&ιί, εοιηρ]6ν(Γ€ <|οι<Ιβιη οοβώιιι* 
«€ΐ€6-υΐ οοονίνίυιη ηοβΓνηί Πι ρΐβουαι Μΐηιηΐΐυο»^ (ακΗ 
ΐηαΐήΐίη^υίυιη ι^αοηιηώιπί) & 0Β£ϋ(ΐηβ οοΗ^θοηιιιι : 
(Ιβίΰοΐι ν€ΐό αιη1>Γθίΐ&, & ηβέΐΑΓ^ \χ^ ιικ €0(γ1λ ]αΐΒ £ι 
(/« «. ^ίβίΐηαίνΓ) ιηίοβει ρΓορ(€Γ ιηα1|ίιιι^ί»0Β) (>ίΐΜ«ι- 
ιίαιη : αΐϋ νβΓο, ρί« αΓΓθ|ξ2η(ί&, βχρϋΐίΐβ τβιοΓίΒα• νΰ- 
ιίίΐ^αβ Οίίβ, (ϋ£πθ8-ο€οΓ6( ΓείρΓο» ριίβΐΑ•Γς(Ιβ, ριιβίΜΓ 
οΐΏηία ρΑΐΓΐίΐ (Ί. €. ζοηίνα Μοηζραίτιοα) & νοίυιΐι ψ9> 
&οηί Αοί^/χ ίο ΚΓΓίβ: ρτορίιτ ύ^ ΦΜηΐα^ ΥΙδϋΜ ΕδΧΟ 
δ€ηΑΐαί Ρορΰΐόφΐβ Ο^Ιφ^ οοηαΐΗΐηι ςιΐ(4βπι οο^ι ία 
0|}τ<ηρο ςίΓ€Α ϋοίΐϋήοιη Η^^ϋ^ηιαπι ; ΓορΜία ψ^ϊο ρ«Γ- 
£9^08 ϋ€α8 ^\\%\ αΓΐ)ίΐΓ08» ΐΓ6β <|ΐΗ^βΐιι β νβ«(ΐΊ ^^Ο0(α 
^ν'ί /ΐΜ/ ΓϋΙ> δϋηίΓοο» ([ΐΐΑΐνοΓ τ€ίό οχ <1ηο^ο£μ», & 
ιαΐ€Γ €0• ^ον&η• ΙρΓοβ ν€Γθ Ι^&β&τΐΗίΓοι Γβ(1«τϋ, ί«ί- 
£€ρ(ο Ιΰβίιίιηο 3θΓαιη€β(ο /«γ δι^β^ιη• ΜβΓΟίαίηπι 
ν€;ΓΟ ρΓοοΙαιηΑηαο £οηβΓ6^&Γ€ οαιηοι, ((ΐιοΐ(|αο; νοίαικ 
€ρηιπΙ>αί ίο Όέωτατη οοηίβίΤιιΠ). ΙΙΙοβ »ιη€ΐη νονϊκ, 
Αά£ΐιΐ0€η(68 (€ίΙ«8 ]υΓ&(οβ» & ίη^ΐΰία ^«οοήι. Ι)«ίο^ο 
νβΓΟ €0Γ»ιη-¥6ηΊΑ0( Ηί ίΐβίϋ&(ίιη• Λτ^ΐΐτί ν€Γθ Γ«α• €κ• 

ρβη<ΐ€ηΐ€8, ΤΰΙ ά^\2Λ9}ύίίχϊΐ€0ί €ίΓθ Ό€08,ΤΚ6ΐ &1>Ι6^1)Ι1|]( 

λΛ ί€ριι1ο1)Γ& ίαα» & Γ€ροϋιθΓί« αι&]οη»αι. δί νβπό <)αί8 
^ηοη•ρΓθΙ>Α(ί3, & «Β &τέί(ΓΪ8ίβπΐ€ΐ ί^^^%^ύ%^ άβρΓΰΙιβιι« 
Γιΐ8-ίυ6πι ι» οοβΙοιώ &Γς60<Ι(;8> θυη(1&ΐ!ΐ ίο ΐΑτίΑΓοιη 
ψίΤίοιψίΐΑΧϊ, Ουβωιιαβ νβτό βχβιοβτβ ίιίΑη ατ//η ; & 
ΐ)€(|α€ Μίη6Γν»ιη Γϋο&Γβ, ηβο ^ΕίΰοΙαρίιιπι νΑΐίαΐοΑΠι 
η€€ Λρο11ίη«ιη Γοΐαηι ρτββΑΓΟ (&πι•ιηα1ιβ: ΙβίΙ (ΐ£ΐί{οη- 
Λβιη υηιΐΗΐ ^ΐΗ<14&η], ναι^ιη «ίΤΰ, &ιιΐ είϋΜίηκΙιυιι» μιι 
η€(1Ίοιιαι. £(1ί€«Γ€ νβΓόρΗίΙοΓορ^^ ηβ βη^ιηοιναν•- 
€αΙ}ϋ 1α> η6<}υ6 η οβοηιατ (ΐ£ 113- ()ΐιβ ηοο οόΓαιχ. Ο^οι<|ΐιρ( 
ν«Γ03&ιη ι;η;η^η/ο Ι)&Βήΐ•Γαοι•(1ί§ηί ΐεΐΌρΙίβαϋΐ (αοπ^- 
€118, ίιιηιι]αεΚΓΑ<^υίά€πιί11θΓυηι (:νβΓ(ί; ΓυΒίΙίιαίϊ ν6Γό, 
Τ€ΐ ^ον^89 ν€ΐ 3αηοαί«| γβΐ ΑροΙΙίηίΒ, Τ€ΐ οαϊαίρί&πι 

βΐιοηαβ } Τίτηοη^ βνβ Μί/αηίΙ>νόρί43. 77 

8ΐΐ€ηυ5; ανίιαίβιη γ^νο/ααηι &£[ς6Γ€Γ6 ϋΚβ (υπιυ1υη)|&9 

ρΓΟ &Γ3, είρρυΐΏ 6Π§€Τϋ. δί Τ€ΓΟ(]αί8 ίΐΠ1θ)&ν€ΤΪ(•Γ€- 

ηοη-2ΐ]^ιίΓ€ ρΓβεςοηίοιη, 8ί ηοΐυΰτΐι νΰπίΓΟ ^ά ^χϊήχτοΒ^ 
ύατηηαηιο άεΓεηαιη €)ΐΐ5 εαη/αιη. — }υΡ. Ηοο ςΰί()£ηι 
€β ]ιι(ΙίίΕιηυπι ηο&ίδ ΰβεΓβΐυιη, 6 Μοιηβ; &, οβίευη- 
€)υ€ Ίία νίά€(αΓ, ροΐ€η(1&ι ηβίηυηι. 1» νςτρ ροήιΐ3 
6α( : ηονί ΰηίιη (]ΐιθ(1 εοηιρ1υΓ€8 €Γυη( ηοη ρΓΟί^ηΓα• 
η);ιιιυ•ΓυίΓΓ3£&(ατί. δβά \λΧΆ ηυιοίειιι αΙ>ΐ(€. 'Ουιιιΐι 
▼εΓόΜ«Γΰϋηα< ρΓχοοηίαιη-ρΓΟίηαΙ^&νΰηι, νεαΐιε ί^εΓ- 
€0168, 4"^^4°^> ΐηάίαα ιηαηίίβίΐ», & άεηιοηίΐΓ&ϋοοη 
€)ίΐΓ<ΐ8, ιι<?ιιι^ο ηοίπεη ρ&ιηβ, & ιηίϋΓίδ, & υη<]6, & (|ΐιό• 
ΒίοοΙο ί&θυ8•£( Όειΐ8, & (ηΒυιη, & ουΓίεαΙΰβ. Ιΐϋ-ηί, 
^υίευο^ιι^ ηοη €χΗίΙ)€ΐ>ί( Ιι^ε οηηία^ ηϊΐ ουΓΧ εηίΑΓ&ί• 
ιήδ ; ειί&πιίι (]αί8 ίη ιβΓΠβ ίοςεηδ Ιι&Βε&ι (ειηρίαηο» & 
4|υ&ιηνί8 1ιοΐΏίη€8 ΰεηιη €& »Γ6ιΐΓ€θΐυΓ« ^^ 

ΒΐΑΐ.οβνβ III• Τίί»οη^βν€ Μί[αη$1τψϋ• 

ΤΙΜ./^ }αρή6Γ ρΗίΗβ» & ΗοΓρίί&Ιίιίβ, & Γθ€ΐΑΐΗί€;» 
ν^ & άθπ&«βί€€9 & ίαΙ^ιιπκΟΓ» & 3υ8]αΓ&η<ϋ€«, 
& οιιΙ>ΐ€θ££, & £ΚΐΒ(1ίΓοη€, & Α 16 ^υί(1 Αΐίαά Αηοηίΐίί 
νοΜπί ροέιχ ; &€ ιη&χίηιβ, ευπι ιη ιηείΗδ ΗβΒτεηι (ΐιιοο 
(κηίηι ίΙΙιβ ιηυΐά-ηοιηίηίδ ίαέΐιιι ίηίαβ ηΐ€(ή ΓϋίηΑΐπ, ^^ 
ίπιρίεβ ΓγιΗπιί ΙιίΑΐοηη) ιιΙ>ίη&ηι (ίΙ>ί ηΐιηε ηηι^οι&Γϋριιηι 
ίϋΙβϋΓι & ^ΓΑτΐίΓειηυπι (οηίίΓο, & ΑΓάβη», « ςαοάεοβι^ 
& (ΰΓπϋΰαηι Γαΐηιεη ? Ηβεο εηίπι οπιπια βρρίΓβηι ]&ηι 
ηαςβκ, & ίυπΗΐ8 ρΐ^ηέ ροεήειιβ, η€€ ραίεςναηι ψτχχ^τ ηο• 
ηιίηιιηι ίπι^οτεπα. ΙΙΙυίΙ αυΐεπι (υαπι (Ιοο^ηΐλΐϋπι, & 
€πιίηα8-Γοη€η8, & ρΓοπ^ρΐυπι ιεΐαηι, ηεΓοίο ^ΰΟίηςκ^Ο) . 
ρεηίΐΰβ εχ(ιη£^υηι-€ίΙ, & ίήξ^ιάιχτη, τειίηεηδ η€<ι^/ρ&τ• 
νυΐϋπι ϊΓζοιιηάΊχ Γείηήΐΐαηι εοηίΓΑ ίη3ιποΓθ8 Οιιίνίβ ί(Ε.•• 
<)ΐΐ6 ρ€3€Γ&Γ€&υ(1εηήιιηΙΐ€π•εχήηέΙΐ]ηιαιίυ8 βΙΙγοΗΐΗ- 
υιη πΐ€(υ6Γε(,()α&πι β<ιπΐ(ηαπι ευηθα-άοιη^ιηϋδΓιιΙηιίηι»; 
Η ίοηεηι αάιό ς^^'^Ρ^^"^ Ύ\ά^Γ& ϊιι ίηιοηιαΓε, ηι εχ 66 
ί^ηεηι ^αίοΐεπι ηοη ίοηηΐίΐεηι, &ιη ίαιηυπι ; Γε^ ρη(6ρΐ 
^'^ αεοεριυποβ Ηοε Γοίαπι ίηε^ιηηιοάι ^-ναΙοεΓε, ({υόά πα»- 
£υΐΕ-ε3Γΐ)οη2π^ ορρΙεΒυηιαΓ. Ι(α-υ( ρΓορίεΓ Ηχο &ιιΓυ9• 
ίι( ]2ίΐΐί & δ&]ΐΏοηειΐ8 ίΠε ιίΒί οΒιοηβΓε, ηοη ργογΓοι 
^ι^^^4ί βοΙυοίδΒ-εχρεΓδ, /β ί</ ίιηρνηβ αηβιηιηι^ ψ^ΡΡ^% 
εοη(Γ2 }ονεπι α^εο \τ^*^ύ^\ά\ϊ'κ\^απιβί ίρβ λ(1•πιαηο- 
Γϋ-ρΓοπιρίυβ• & {ΙοΓίοΓοδ νίΓ. Ουοηιοοίο εηίπι ηοη [αά^ 
αί, (|^ΑΒ(1ο<}αί(!θΐα /ν 4ϋΑ& Γυΐ) τηΛϋάτΛ^οτα άοΓοιί&'. ο^\ 7^ Τί0$οη9 ^^^ Μί/αηί^τά^ι. 

ίίά ΙφρΪΜ» Η 1ι&ΙΙα(Είη€τί& &<1 «α-ι^υβ ρΑΐηηιαΓ, & »ιΐ• 
ιίΒιιβ οΒίοΓίΙαθηβ, ^ο«ιη3€ΐιιιο(Η]ΐη Γβηίο-εοΑί^έΐΊ. ^ί^ 

ηιηα ΓαοϊοΒαβ ςοηΐρ» ίη]ιιίΙο8 & νίοίβηιοι ; ηβΰ οπςιι&ηι 
.€τβ& •ά» ΐη€ΐΐ}είΜ (οαε «^ΰΐιαβ ; ίΐκΐ ί^πιροτ ρΓΟτΓαβ αο- 
'€ΐιρ9[ηίνη ^αιίοΛιηβΒ,ΊίίηαιηϋΐΜΚΰί «^8 & ίΓοςοι^ι»- 
χκ1«Ι»&( ΐ(Μ»ί(Γα^ &«οη(ίΐΗ20ΜΐιηΜ(ΐοΒαιιιηία1{θΓ^ ()ΐΐΑίΐ 
Μΐ0ηιι»*•χ α1«ο |§ειι]«ικ)« δ€<1 & ΐ€η«-ιηοιιι& βν^η 
Μίίίί ΜΛΨ'€%ΙΜ/τ0ψϋΜΜί^ &Βίχ ουιηυ1&(ίιη, & ςτ2ο<Κ> 
Μ-ιη0Κΐη•&ιοτ4Ηη ; &» «κ (βοικη ηα^ηίβού ιϋαΐΒτααι» 

1ίΐΜ(, ^«Μ^βιιοι^Β• (^&Γ6 ία (ϋηροήβ ρο•^(^ηιτΒ 
0Γ(αιη-€Α ηαα&(^β*^ιηι ΓαΙ> Ιλνελϋοηο» μ, οαιη^ 6ι^ 
Α<||]& (ΙβηκΓϋβ» τίχ υηίοίΐ ^υχά&ιη ΓοαρΗα]» ί€ΓναΓ€(0Γ» 

ί|09^^«||ΗίΚί1^^^ι ΐ9θ•Νθΐ»ί«ιν«0• Γα£^&^)ιιιιι^ιΐ0ί^(1&ιη 
€ΐηίηΐ8 Ηυιη&ηί^, ίίΐςίί^^ ζά ρ€Ωί8 ιη&]οπ8 ρΓορα2&(Ιοη€ΐιΐ• 

4ΜΙΗ6» 5Ι& ^ιήι οι>Μ^^ ίη Ιικϋβ Οΐ3ταιριοίβ ι & Ιηο» «οΐΐ 
«ΑηΐΌ4«ιι»«^οο0ίΐ!ί&&θ€κ νίϋιιι,ΰΜΐ ώ ή(ιιηιΐ{α6η(Ι&αι 
Αυ(ί^ιιοιιι οοΜΓΐΒιιοιιβ. £(, ό 0«οταπι ^««β^^&ιη^ 
|αιι1«(^Π1 1« 50ΗΗ1ΜΙΙΙΙ κά<&ιιιϋ, ίηροΓίο &ψά\9ηΐίη* 

2. ΟηΗΐο <Ικ€Τ€, φΐοΐί» )μι (ειιιρίαη (•απι φο« 
1απο(• Ηι^«ηκ)( νβτ^ «]ϋ ιοΑίηιβ (ϋ>ί ίρ&βι Οίγηρίλ* 
£( (β, Αΐιίέτβι»<ΐ8 ΆΙ^ψ ρίς«Γ•«πΐ3 4Μλ( ο»ΐ6ΐ οχςή«Γ«^ 
«ι( νΪ€Ϊηοβ «^«0€&τ«, ιΐ€ Γα€ειιηβΜ68 εΜΐρΓ€ΐΐ£α<ίβΓαΐ( 

€08, ίΙίΜΙ 3ι(ίΗΐ1€ ζά ίϋ^λΠΙ ρ»Γ2Γ6ΒΐυΓ. 8θ<1 ^βββΓοΙο• 
•<Ι«ΙμΙ89 €ΐϋΙΙΙ-€ίΐΧ4Μη(Οβ(ί6Γ€Π8 0&ρίΗθ8 βΒ \'\Βψ ^ϋαη^ΙΛΛ 

ίοΑβΛ^ο άΰεϋΐιιοαΒίι&Ιθ ίο ά€χχηί (€η6•8• ΟαιοάΦ «ςίιηΓ* 
ό ιΐ(ίιηίπιη<ί€, <}€ίιη€θ( 1ΐ850 α ίδ η€^ϋ§οΐ6Γ &£(&ο άβ* 
ίρίοί, βαι ^α&π^ (Αη(&ηι ίιιί€|Ώίιαιβιιι ριιηίββ ? Οαοι 
ΡΒ8«ιΗοπ(€&, ;8α( ΠΰΐΚΑΙίοηΐζ», ΑιΙΕείηκ (κ1 ραη»αηώιν$ 
{αοι ΐη^χΙίΑυίΙβπι νΐιχ ίοίοΐ€ΐιή«ιη ? Ν&ιη αι, οΐΌΐίΕβ 
€θΐητηυηίΒα8, <ϋοΑπι ιΟ€α ; ι^, €)αί ίο Γΐ]1>1ίπΐ€ «ν^χί 
Κχ ΑΐΙιβηΐϋπίϊϋΐη, & οΊψϊι^^ Γ6ά(ϋ(ϋ € ρ&αρ6ΓΠΐηί$, & 
ορ€ΐη (υϋ «^«ηίβ οπιιιίΐΜΜ, ν€Ϊ ροιί^8 εοοίβηαβ €^υάί 
ορ€8 ίη 2Π)ΐοοΓαιιι |||η6Αε€ηιί&ιη, ρβί^αιη ρβΓ Ηβο 
£ι<ίΙν»8-Γιιπι ρ&αρ^Γ, 000 ϋπφΗ^ α^ηοϋίοτ ύ> ϋβ, η6<)αβ Ι £ι£1\ &ίρί6ιΙιιι^ΐΜ^, <)υΐ 3ΐι^«ϋ ν€ΓοΙ>&η(υΓ,.& 3(1οΓ&!:)»ηΥ, & (1)6. 
ηυΐβ Π1^ο ρ«κ1^1»ηί. δ«(1, βουΒί ν^\ ρ^Γ λΊάτλ ΐηοιρ- 
<ίίη5 ίηαθϋπι ϊλ εοιιίΓη (}υϊ:ηιρίΕΠΐ, ρΓδΒϊΡΓΡυητ ηι^^ ^λϋ 
οΐίιη τηοηαί αρριηη φίςτκ^^πι ϊ^οΰίχθπι, λγ ιοηφοί* 
Γιι1)\^6τΓιΐΐ)ΐ, η«•>αΐιΐθ^ιη «βηοΓο^ηι^Β. Α\\\ νεΓό, ν€ΐ ρΓο- 
^ν^ τί€ΐΰη(£8, αΐιλίΐίνίηαηι, ΓϋΓρΐοαηιεε^^ νίΓϋΓΟδ ιη&α- 
ίμίοικυπι & βΒοΑίίηαπιΙυπι Γρε^πεοίαιη (««^ 7^^/^ (}!^{ 
ηοη ιηιιΐιό ζχλλ οοοΓβΓναΐοΓ ϋΟΓαπι & ρατΓοηυβ ίαΐ— 
0233Κι ιηβΗβ ιη Ηαηο Ιοουιη-Γΰπιοιυιη αέΐοί^ ε^ γΗο- 
ηοηϋ ίπίΐϋΐαβ, (οιτ&π) ζΐϋ'ίτο^ορτϋ (ϊμ^χμοϊ ο^Υχίτα^τ•^ 
€6ΐΐ3πυ•γ, ΓοΗ(α(3ίηί & Ιί^οηί Ηΐϋ &α))ΗίΙόΓορΗαη8. VI- 
ύΜτ ι<3^'ηβ ιηίΗί Υ^ο^ ίηαέ ΙοοΗίί^αΓυδ, »τί!^, ιΜ« ηού 
»ιη]^ϋϊ3 τίΓαπιιη ρίαπηιοβ ρτκΥοΓ οιεηηιηι ρΓοφβΓ^ ' 
&§«Αΐϋ8. Ηθ€ €θΐιη τηοΐΰβιαβ φϋ, }&η) (^πάβιύ ^^« 
£0-, 6 83ΐθΓπί & Α.}ΐ€χ βΐί» οχοϋδο Ιιόΰ ρτοΓύη(ί6 <1α1• 
€(^α€ Γοιηηο ((ίοΓτηϋίΚ 6«ίιη Γορι^ Ερίιπβηίάΰΐη) & Γυ1• 
ητίπϋ ν£ηη)ίια()•'Γ€άίΐϋε€ηΓο,&η( #0^ βχ ΟεΐΑ &€ς<;ββ, 
& ί26£ ηΐίΐ^ηέ, β&πτιηΙ οίΐεηάε &ϋφ^ιη ίίΓεηυί & ίΐκ 
▼επίΐίδ ι7/;ι// ^οτίέ ΐΓβπι ; η<β νβΓΑ Ια πι ςυβκ ί3ιΐ3ΐυ1ιί• 
ίετυο^οΓ 2 €Γεΐ€ηίι6υ$ (Ιθ <β, & (υ& ίΙΙίε ίεροΚιΐΓΐί. 

3• ]^Ρ• ΟαίΓηΗΓπ εΛ Ηίο, ό ΜέΓοαπ, (^αί νοαίο- 
Γ2(τι$-ε0 εχ Αχήε29]ιιχ(2 Ηνιηειηιιχ)» ίη Μαηή$-Γα(1Ι• . 
εΗ>Β5, ΓθΓ(1Ίο!υ8 (οτυβ, & Γ^α&ίίάυδ, & τΗειιοηε οιηίΑυβ^ 
Γοίΐίι νεΓΟ, ορίηοΓ, γτοχϊ\ϊ%'€ηηβί: ϊϊοηϊο/αη^ ΐ6<[α2Χ,. 
& οοηθΰΐεηε. ΡΒίΙοΓορΗαβ ηίιχϊίηιιη εί)^: αΐίο^ηϊ εηίίη 
ηόη 12Π) ίιηρίοβ ρετουΓΓεΓει ίεηηοπε$ εοη^Γ» ηθ$. Μΐί.Κ• 
Οαί<ί 318, ό ραΐεΓ ? Αη ί^^&$ ΤϊΐΛοΰειη/ίΖίί/»ι ΕεΗε- 
εΗΓΑΤκΙίβ, Οοίγκεπίεηι ? Ηίο ε Α ///^, αυί κερε ηοβ οοα• 
ν^ν^σ-^x^ερ^ί ρεΓ Πιοπβεία ρετίεόΐ'α, ίΐΐε ηορεΓ-άΙΐϋΐϋθ» 
'ύΥί/οίίίι/ί τηαβατβ η$ΒΙί (ο(!ΐδ ΠεοαΓΟΠίΒαδ, Αριιά ^υεηο 
οοηΓϋενίίπά» Γρίεικίίάβ εε1ε!)ΤΛίε }ονίίΐ1ίλ, ΤυΡ. Ηεα 
εοηιηυγ&ιίοηειη Ι ΗίεάΜ ίβ ΗοηοΓ&Βϋίβ ίΗε, ϋΐε (μ 
^0Α/π) (1ίνε$, οίΓεα ^αεπι χο^χβκη Αΐηίοί ? Οϋίά ίςίιοΓ 
ρ&ίΪΌδ, ΐαϋβ ^{{/αδνί^ {€^Δ\άΜ%^ 2ΓϋΑΐηοΓα5, 1όίΓόΓ()ΐιβ, 
& πιείΐεπΑποδ/ υτ νίάεήΓ» (ΙεοΓΓαιη-αοΙίςεηδ Ιί^όοεη 
Α(]εό 2Γ2νεΐΏ ? Μ£Κ. ΙΙί χχζ ()αί<)έιη (ϋο&ιη, 1)εοί£ηί• 
13$ αίηίχϊι ειιτη,& 1ιυιιΐ3ηιι:28, & ιηί(εήεϋΓ(ϋ& ίιΐ ε^εύοβ 
οιηπεβ ; Γε νεΓ^ αοιειπ, (Ιειηεηήα, & βπιρίίαΐαβ, & (1ε- 
Ιεέΐϋβ-ηυΐΐύδ ιη Αΐηίαβ ; αυί, οοητίβ ^ ΙϋρΐΒ Ι^ίΓ^ιεοδ, 
ηοη {^ζίΐιχβ ίία (αε^η: ίε(Ι, ]<€υΓ εΓθΓυ& πιί(εΓ & (ο( 
νυ1(αΓίΙ>08,.ρυ(&έ2( εο8 αιηίεοΒ ε^ & Γο()&]ε& ρΓχ Ββ- 
ηετοΐΐοάϊ άτΐ^α ίειρΓοαι ; #μ Μί|ααιιι« <:&% ^η^^^ιηλ ^•- . 8ο ϊ/ΐΜβ,^ντ Μί/αηίΒ,^Μί• 
«ΙϋΕηκ» & είΓςαπιΐΌέίβίπιι οΙ&ςρυ, &, £ φ» ι 
οΜλ ίοεΓ2(, «ζαχίί&οκ & Ιηοε (ΙΟί^ϋβια- μΙ 
/{^ ^Μ^, ίΜψβίΐΜ, αοίο^κΙ»» <ΐ£&τ€ΐκο ΰοαι Ι 
4γ ΠΜΐίαΐι» Γοΰαίααι ; ώ€€ Απιρίί^ «ριοΙοΓίΒΐ 4 
ΐΜφίτ «Γρίαϋαια. Ιίικίβ αιίαι^Αν α3(9Λί α ν«1 ( 
αιΐ3ΐΜ£•«τ«1νίαΑιηΐ2Τ£ί€ΐκο? ΡίορταΊΜΒενίκι* 
Μότ» βκ Γΐΐ€ηοο6-2ΐιιί^ο<, (ΙϋίϋΠΐ οΗχ ρπΒ ρα 
ηΐ€ί€€ά€ΖψηΛΐη οΛλι^ πηΙοΓοαι οοκί ιρΑιμΑοΙΑ-ΗΗ» 
η炙 φίΜ 2ΐ> ίρ(ό <1ί(2ΐί ^ι(Ιυθ9^ αιΙοΜκΙιιαι ρτχΐ€τα«( 
ΜΜ, ικο οοβίΰβ ^ οόπηι, 2η Τυηοο ▼(Κ€Κιιγ. 3υΡ. 
Ε( &ιι^ νίΓ ^ ηοο (1«ίρίαέο<!ιΐ3, ητο ηβ^Κ^βΐΜΐιιι• £< 
■κπίο ίικϋ^ΐΜίηηΐΓ ή «α/, Γ^ιΙ^ιηίκΐία» αιηι £< ; ^μ»- 
βϋνη τ€ΐ οι^€ΐιι «{€ΐίηιιΐ9 ϋτ €Χ6€ηικ1ί ίΟί «Ιοίάιοκ»» 
ψίταιη οΜίιί, ^οί ία 2π< «κΙοΐ€¥ίι ηοΐιίι ΐΑίιτη ναι^ ο»• 
ρτίίί|α€ ρίη^αιύΐιικ» : Ηοίχο ίϋι^α^ ]20ι-ιμιο€ οίάοινη 
€θηιιιι ίο οαπΙη» : ί€<1 ρΓορτα* η€£θ(ϋ<|α€, & Βκιςιηιιη 
ρ^βηοήυιη (αωαΐΐυιη, & νίιη-ίηί£Γ(ΐΐ(ίαιιι, & ηρίαι- 
όϋοι ; γτχχ^χζ, ιαο & ίοηηκ1ία€οι οτίοΜ ζ ΓΛοη^ρ» 
(ϋ €ΐ€θίηι ρΙιιπηιί/ί/ιι/,& οΙ>ί€ΠΓ8ηι•<)ί£αΐ€«»ιιεε (ϊηυηκ 
«τ «ν/ ρΑοΙοΙάπι οοηηΐΎ^τ^) ^Γορίίτ Β^ε, ΪΜφιαΛ^ 321Β- 
(Ιία ηοο ΑΓρβχί ίη Αιόοιιη, & ρΓζαρηβ» εχ <ιαο ρΐιίΐο- 
ί<η}ΗΜ & ν€Γΐ>θΓυιη ΰοοίΰηιίοη^β/ι/ΐία-βο• ίοειείΜίβηΐΜ. 
Ρθ£θ2ΐηήΙ>ιΐ8 €ηί(η ίηΐ€Γ Γβ, & νοοΛί&ηην\»αΛ ^ίίΐο/ορίήί 
ί/Κί, ηοη 1ίε£ΐ βχαα(ϋΓ€ αϋοηοη ρ^^^^$. Ου&Γ€ οροη£( 
ιη# Λαΐ οΒιοΓαήβ ΓϋάΰΓΰ αιιπΒαβ, αυ< ηιπιρί &Β ϋβ, ψιπυ* 
Ιβπι ^ιιαικΙαπι, & ίηεοΓρθΓ€&, & ηυ£25 η^^ηέ νοοβ 
εόηη€έ^6η(ίΙ>υ$. ΡΓορί^Γ Ηχε εοοίίςίκ & Ιιαηε η«ςϋ£ί» 
νίπίηι βΓβΑ ηοδ ηοη ίηιπ)€Γ€η(6πι. Αΐ έα^ 6 ΜεΓευιτ, 
ΑίΓυηιριο Ρΐυΐο, αΒίιοοοίύβ ^ ϋυηι. υα€&(τ«ΓΟ Γβεαητ 
ΡΙαιυ* 8^ ΓΗεΓ&υΓυιη; & πΐίΐπϋ&ηι αποΒο αραά Τίηιο- 
ηεπι, ηεε Πιει Ι ^ &€ΐ&ό άίΓεβάαηι, ειιΆπιίΐ ςυ&πι-πιαχίπΐ€ 
€χ\^ΛΧ ίρίθ8 <Ιοιτιο ρΓ2 Ι>βηίβθί(2(ε. Ό€ΐίΙ>6πιΙ>ο &υ(€ΐη 
ροίΙΗαε ά€ αϋαΐ&ιοη&αβ ίΑίβ, & ίη^πκίιυάίηε ^α&αι ηκι- 
ηίΓοβέηιηι οΓ^α βοηι, & ροΒηαβ ά&Βυηΐ, ίϊηιιιΙ-Αΐ^ιιβ 
ίαίαιεο τύρ-άτ^ν^τοι £)αο βηίηι ηιαχιπιί ϋίαβ ηάίϊ ίτΛ&ι 
ίνίηχ, & €υΓρί(ϋ6ϋ8 Γβίαίί» άυιη ηορβΓ2¥ΐ(ϋύ8 ]&εοΐ2ΓεΓ 
ίη ΑοΐιΧ2£θΓαιιι ΓορΗιίΙϋη^ ()υί ρειΤαλΠι Γβ^αιοΗΐΜΐβ 
/ιι//ι ηοη οιηηίο &1ί(]ϋθ« βίΤε οοβ ϋβοδ. δεά «ΐΜΓπίτί 
^αίάΰπι /ι^ «ο: Ρβηοΐο €ηίπι πιαηυηλ ρΓΟίεηϋεΐΜΐ Γαρπι 
ίρΓαπι. Γύ1ιη«α ααιεηι, οΒΙί^αβ Α?ο1&ηι Ιη 09ί{οη•-€(• 
ΡοΠυείβ (εηρίαη), εχα&ίι^αο ϋΙα<1| & ίρίαηι ρεηο 

ακη- εοπιιηίηυΐιιιη ^(1 &(1 Γ^χαιη: Μ νεί Ιιοο ίο(€Γίηι Γιιρ- 
ρΐίείιιηι Γαίΐςΐβι ίΐΐίβι πίπφί^ ίΐ νίάβποι Τΐιηοηβη) βχί- 
ιηίθ (ϋΐαΐύίτι. 

4• Μ£Κ; Ουαηά ^χάι αΐκ^ νοοίΓϋπαπ, & οΒίΐΓ^ρβ- 

Γυπι 6ίΓ&, & &ιιά<ιε6πι ! η6€ βίΐ Ηοο ΓοΠβ ςΑυΓ&8-3ς€0(ί• 

Βυβ αιίΐε, Γβά ϋΐί&τη ρΓϋε&ηά^υβ. Ν&πι, €εθ€, ΤίΐΏοη 

Αϋΐίιη € ρ<ιυρ€Γπιηο ϋίνεδ ίΪ6(, "ίά^νβ ^ίΜ<7-^1αίη&\^^^, 

& 1ίΙ>€Γ€ 1θ€ϋΐυ3-€ίΙ ίη ρ^^^&ι^οx16, & ^οην6η^^ ]ονεηι. 

5ί ν6ΓΟ (&εί(€ Γθ(ϋίΓ6( ρΓοηαβ, ίοΑ'&ΐ 6ΐί»ιη-ηιιηι ηβ« 

βίβέΐϋδ. ΡΙ.υΤ. Αι €βο, 6 ]υρίΐ€Γ, ηοο ϊΒο άά «υπιν 

][ϋΡ. ΟϋΑρΓορίδΓ, ό Ρΐιιΐϋ οριίαΐϋ 5 & Ηοο, ιηβ]^* 

1)€ηΐ6 ? ΡΙιϋΤ. ΟαΐΛ, ρβΓ ^ον^Iη, €0ηιυιη6ΐίϋ$•6χ6Γ- 

^.6ίΐΐ ίη πιβ, & €χρθΓ(α(>αι (ί. (. ^χ^ααήϋΙ^ίαΧ & ίη 

ηι\Λ\ιζ/^α^^α (ϋνίίΐΰΐΐίΐΐ ; & Κοο, ευπι «ίΓεηι ρΑΐβΓπυβ 

ίΐΐί αηιίςαδ ; & Γοΐαπ) οοη (Ιοηιο ιηβ ΓαΓοίβ ^χριιΗι, υι 

()ΐιί ί^ηβπι ϋ πιαηίΒυβ βχευΐίυοΐ. ΚΗΓ$ύΓηβ \^\ίιιν Ίν^το 

αάίΐίτη ρ&Γ&Γιαβ, & &(1ΰΐ3ΐοΓίΙ>υ$, & Γοοηίδ ϋοηαηάιΐδ ? 

Μΐηβ η)6, 6 ^υρ^(6^, &ά ί11ο$ (^ιιίτίπίβΐϋ^βηι ηιυηυβ, ^υΐ' 

ΛπιρΙβΛβηΐϋΓ, £|υίΙ>α$ ίη-ρΓ^ηο/^^ο «:βο, & άζΐιά^τλ- 

Ηίϋβ. Ηί ν£ΓΟ ϊλίνλ ν€ΓΓΰοΐυΓ•εαπι ρ&υρΰΠ^ιβ, ι^υ^ηι 

ηοΙ>Ί$ &ηΐ6ροηαη( ; &, ΑΟΟϋριο βΙ> 6<ι τ^ϋποηβ, <5< ϋ. 

^οη€» €οη(6ηιί Γαηκο πιίΓϋπ, οΒοΙοβ (^υίΐΐυοΓ ΙυεΓ&ιί, 

ςιιί οΙΊτη η6§1ίβ6π(€Γ (1οηορΓοίΊιπ(ίεΙ>αηι ι&ίβηια οίςο^ηι• 

3 υ Ρ. ΝίΙ ααιρϋύ» €]αΓηιο€ΐί Γαοίβι Τίίηοη 6ΓβΕ ϊ€ ; ηιιι 

Ιί^ο ίρΓιιπι ρΓΟΓΓϋδ ΰ3οεαη(4ΐίβ ΙυηιΒίβ οπιηίηο €1ο1ογ€π« 

ηοη Γ^ηϊίι) «[οόϋ ογοχχ^χ. ίρ/ντη βΙί^βΓβ ΐ€ ρΓο ρ»ϋρ€η»ιε. 

Αι νί€ΐέπ5 πιίΐιί ΐϋ ^υίάεηι €ίΓβ, 6 ΡΙιιΐε^ ρΓΟΓΓοβ <}α€- 

Γϋ)ϋ3» ί^υί ηυηε (}υί<1εηι ^εοαί^β Τίηιοηβπι» «^υόά, ρ&- 

ιείάόΐίδ ιίΙ)ί ΓοπΙ)ϋ3, ΙώέΓβ ν^βαπ ρ^ΓπιίΓΰΓίί, ηβ^ορ ίη- 

οΙυ(1«η5, η6<}ϋε ζΰίοιγρίδ λίΤ^Λαδ ί/•^α /^. ΑΙΓ&8νβΓΟ, 

οοπίΓίΐ, ίη (1ινί(6$ ί1οηι&€ΗΑΐ)ΗΓί3, άίεεηδ ί€ ίΐΒ ϋβ/'/ώ ίη- 

οΙϋΓϋΐιι-ΓαίΙΓβ ΓϋΙ) ν€ΛίΙ>ϋ8 & οΙ^νίΒαβ, & ίΐβΐΙΙοηιιη ίηι* 

ρΓ€ί£οηίΙ)υ8, υτ ηοη ιίΒί ροίΕΙιΙΙε βίΤϋΚ 'ϋβΙ-ά^^ίΧνα^χο• 

€4ρ*η6-ριοΓρί€€:Γ€ ίη Ιλίςεπι. ϋερΙοΓ^Ι^Λδ ί^ίΐϋΓ Ηκα 

Λρϋ(1 ηιβ, ςΐίοεηδ Η ίη ηιαίπδ (£ηεΙ)Γί8 ρίδείοοΛή, Ει 

ρΓορίεΓ Ηιοε ^ρρ-άΓεΒ^δ ηοΙ>ί3 ρ^Πΐάο^, & εητίδ ρΐεηιΐδ, 

(ϋ^ίτοδ }ι;ι{>εη8-ερηΐΓ3έ)θδ3αχια οϋηίιιείυάίηεηι οοπιρα• 

Γίΐήοηυπι, & ηιΙηίΐϋΐι.3 /^ ίΐ-ϋΓα§ί(νΐΓυιπ» (ι α1> ίίδ ορροΓ- 

ιυηΐιαιειτ) »ςοίρεΓ€δ. *Ει ίη ίαη^πΐΒ, νίά^Β&ηΐΓ ηΙ>ί ρεΓ- 

ξΓ&νΐ3 τεβ /^, ι&η^αίΐπ) ^ΑηΑ?.η, νΪΓ^ίηεληι (1υεεΓ€-νί(2ΐηι 

ΙΟ 3:ί€0 ί^Γεό^ο ΓηιιίΕΐηο, ΓαΙ> &ιΐ8ηιϋ&ααί8 90 ί€Γΐ«Αί]Γ• 

Ζ 8 2 ΤΐίΠύη^ βν^ Μι/αΗ{1))-9ρίί^. 

ίϊιηίβ ρκ ^Αβο^ίϊ πϋΐΓίΐϋΠΊ, ίώεηοΓβ & Γυρροιίιίοπρ. Οίο- 
ιίΐαΒ^ΐδ ίβίτυΓ αΊ)ατο5 ίΐΐϋδ ΑΒΓυΓ<ί^ £|£6Γ€, απηβηΐίβ (}υί- 
(Ιεπι ίβ ΓυρΓΑ ηιθ(1υηι ; οϋΐη νεπό ΙίοίΓει ίΓυί, ηοη /λ- 
ι»;» αύΗ€ηΓ68, η^ο, (ίοττηίιϋ ύΐιιΐι ^6ην< ίη ΓβοιιπΓΒΐβ 
ΑΐηοΓο ϋΓΡηΐ65, ίβ(1 νί|^!ίηΐ68 α(•οΙ)Γ&ΐΎϋτΰη<, \ά όόυΐίί- 
6χί3-&Γρίςίΐζηΐ68 ίίβίΙΙϋΐϋ & νϋΛεπι ; 8Γΐ>ί(Γ&η(08 ιΙΙαά 
ζββ ΓαίΗα^η(βηι ίτυΐηοΐι«ηΐ; Ι)όη €|(ΐό(1•ροίΓ6η( ίρίΐ ΐ€ 
ίηιί, {^ά ζ{\χόά ϊηιρεηίΓύηΐ ίναίήοηβΑι η€ΐηίήί ^ι, ιι( 

πΐϋΐίοο ρβΓίπιπρπ». Εί ' 
οβΓδηϋ, & ουίίοίίϊΓϊηϊ, 
ίβτηη ίρβδ τ^Ι^ιγψϋ ρι 

βϋί^ ροίΐφΐ^πι ίίΐίίΐΐϊΐ 

οΙιίευΓΑΠί & ηη^υίΐί οη| 
Ι^χΗηίσΙυιή; Ο^οηιόΐΐ 
Η«ς ίηεαίΙίΤΐ, ΐϊΰΐνΕ: γΐ 

Υ\^\θίζ^ Ιβηίτΐΐ» Γη^ηΐ^ 
Βΰη^νοΐ^ητία, ι^ϋ^ΐΰΐΐιι^ 
ΙϋΓη, ίΙΙο3 ηΰΙ-ΓίΓναΐΑ 

ίρίΐ, ηβφΐβ ρΓΰίΙικΐιοί II 

χοητυπΐεΙϊοΓοδ, ϊηίϋη:?ίΐι 
!ί8€Ϊ€ηϊ€8 ; Οί Ιοϊεοϊΐ-Β ν€\ 

.&α(]ο ίςΙιιΐΓ ηίΐΐ]τΊ6 ΐΐΐοβ 
ρτοηιρίί Λ(ΙΐΓΐοί]ιιη; ίαίϊΓ ΐη 
«Λ ορηίϋοηι) ηιοϋοπι Αβ,ι 

^ον^^η, €οηβί!εΓϋΐθ, 
ϋϋχ«τηΐ ϋΧΟΓ^ΠΊ ]ίΐ¥Ρ| 

ΙΙ^ηε ηοίϊιΐ & ιηίίΐ 

Γ ^ νοΙβηιίΙΐϊίΐΒ ; ίί?ό Ε^ ί| 

3ΐη(ΐ3ηι, ίοΓίδ ΕριτΙβ 

ίηνίι&οι } ηβίΑι ϊΛψ 

84 Τίΐηοη^ βνβ Μί[αηί})τορα5. 

ρϋΓ, ό ΜβΓοοπ. §€(}, Γ0Π1 3 }ονβ &() αΙί(}υ€(η ιηί/Γοί 
βΒεο, πίΓοιο ςυοΓποΗο ΐΗΓάιΐδ Γυιη & είαυθυδ ϋΐΓθ<}οβ 

/#//ΐ?, ίΐΗ-ϋΙ νίχ ρ€ΐ(!η§3αΐ 3(1 Π)«ΛΠ1, Γ€ηβ-ρΓ!ά8•Γ3θθ 

ΐ//(Ρ, ηυί »/ί €χρεΛ8ΐ>^ι. Ουϋίτι νοΓΟ <ϋΓοο(ί€Γβ-Λ^-Λ/τ^« 
ορυ» ίυεπί, νίιίοΐιίδ »ι^ λΙ^ΐϋπι, ^ ηιιιΐίο ΑτίΒαβ οβίδ- 
ηοΓ€ηι• ΚβρΗβϋΙυπΊ ΐ^ιΐϋΓ ΓίΓηαΙ 03<1ί(, & €βθ]3Γη νίο- 
ΙΟΓ 2 ρΓδεοοης-ρΓοπίϋΙβΟΓ, ίοίητη ίΐ3<1ίΗΐη ι/η<7 Γ?ι1ΐα- 
ΐΜοΓηιβηΓϋ», νίνΐ€ηηΙ>υ8 3ίί€|ϋ3η(1ο ηΐί η€ «ς;/•/ ίρ^βπίο- 
πΒϋδ. ΜΕΚ Νοη Ηαε οπιπία νοΓ» <1ίί:ί8. Ιγπο €βθ 
τβΐ ρΙυηηιο$ ιίΒι ροίδηι οοπιηΐίΐηοΓΛΓβ, Ηβτΐ (^υΐάετη ηβ 
οΒοΙυιη, υηοΐβ Γ€ίίίηι €πΐ€Γ?ηί, Η3ΐ)€η((8, 1ιο€ΐίϋ ν€ΓΟ 
Γ€ρ€ίΚ€ <3ίΐ3ΐθ8, & ΓυιπρίοοΓοδ, Ι^ Βίβίδ βΙΒίδ 3β^^^η^^δ : 
^υίΒυδ Ληίΐα ηβ ^ίΐ αΠηϋδ ^η^{υ»ιη Γυρρ6((;Β3(. Ε(^ 
ίαΐα ευτη/αίτίηί<9 οΒ^ιπΒυΙαοι (3Γη€η ρυτρυεπ» & 3υτο- 
ιη^ηυβ ά^ζοχζχλ, η€€ ίρίί, ορίηοτ, 0Γ€(ΐ6ηίί8 ({ΜΐίϊρίΤ'^ 
ίονητί'ίυψ /οίϋίητηοίίο ί1^ν^ι^δ-^ϋη^. ΡίυΤ. Ηοο αίίυίΐ 
βί^,ό ΜίΓουπ; ηβο ηιβίδ ηιη€ρ€(ϋΒυ8 ιηβΓβίίίοΓ, η^ί{υί 
^ϋρ^ι^Γ, Μ Ηοιό πΐ€ ίντη ζό €08 <3ΐηιηιίΓ, ιιΐροΐ€ ςοί 
Ιί ίρΓβ Γ»ι ορυιη ΙβτρίΓΟΓ', & η-•αηίίΐευδ ; Ηοο «βηίιη νεΙ 
Βοηιίηβ (]€€ΐ3Γ3ϊ, Ουυιη ίβίΐϋΓ «Λ ορυβ ΐΓΗΓδίτίτί ιτ.β 

^€η(€Γ ο1}ίΪ£η3(ΰΐη, ΐΓ3ΓιίρθΓ(&ηΐ ίη τηοκιη-ΠίΓςΙπδΒ ΓυΚ. 
]&ιυηι. Ε( ε&€ΐ3ν€Γ (]υί<)€ΐη μϋ^χ ζ\Ιου\^ί ίη 6ΐ>Γ€υΓ& 
<]οιη68 ρ8Γΐ«, ν«6Γ€ Ιΐπΐίο Γϋρ€Γ ξ€ηυ3 ^η^ί3σ^ϊ€&Όί{η^ 
& ίϋεΙΙΒοδ ρυςηκ επηίά. Ουί νειό π)« οΒιϊηΰΓε ΓρβΓίΐ- 
τεΓ^ηι, ίη ίοτο ορεπαηιυΓ 1)ί»η(ε$» υι ΙιίΓυηϋίηεηι-βκΙ- 
νοίϊηιεηι Ληάβοΐεδ ρυΠΐ. ΡοΛ<^ϋ3ηι ν€ΓΟ<)6ΐΓ3θΐ]πι- 
€ί1 ίΐ^ηυπ), & ίηαΓυδ €ίΙ ΐηηίευ1υδ•)ίηΓ6υ$, & αρεη» εΑ 
ιαΒεΙΙβ, & ρΓοηΐϋΙβ3ίϋ8-εί^ ηονπδ πιει ί]οπιίηυ8, βνβ 
€0βη3ΐ0δ (ΐϋίΓρίΗπι/ι/ίτ//, Γινβ 3Γΐυΐ3ΐ0Γ, ίΐνε ΓθΓνιι1ιΐ3 
εΐηοεάϋδ ίη-ΙιοηοΓε-ΙίΛΒϊΐϋδ ρΓορίίΓρϋεπΙί» ν^βάαί^ ^ά 
]Ηηι ηιεηϋϋπι Γ3ΓΓϋδ ; ηΐ3^ηο, ^^ηεΓοΓιΐδ ΊίΙί% «οοερο 
ρΓ&τπιίο ρΓΟ ν3πί5 & οπιηί^εηΐδ νοΙυρίβιίΒυδ, <)ηΗ5]3πι 
αυο^ιΐί^ εχοΐείπδ €υηι-είΓ€ΐ,ίϋρρ6<ϋΐ3νίΐ εί (/άΐ άοπιΐηό) 
ιΙΙε ί]ϋί(1εηι, €}αίουηςϋε-£ϋεπι ηιε ιαηϋεπι Λπερτο, €υη 
ΐαΒείΐ» ίρίΐέ ΓεΓεηδ βϋΓϋ^ΐι ; ηιΐϊϊ3ΐο•ηοηιίηε-3ρρεΙΐ3ΐϋ8 
^αηι Μεβ3θΙε8, «υι Μ323ΐ)γζιΐδ, ηυι Ριοί3Γ€Ηιΐδ ρΓο «»- 
πάπί ^ο-\\^ο^\χ^ υβίαίο^ πιτηρ^^ \*ψτ\\\7ί, 3ϋΐ ΌΓΟίηοηε, 
«υΐΤϊΙ)ί3; αυ/νξίί^ /λ^'Ι'Λ»», τείίέ^ίδ ίΓυίίΓη ϊηΙιίΛηΐίΒυδ 
ιΙΙίβ, ίε πΐϋΐϋό ΙηιαεηιΙΒϋδ,ζί^ νεηιηι ΙυΑυηια^βηηΒιΐδ, 
ίΐυηι Γ^ρηίαηί^ ^υαϋδ εο5 ιΗγηηυδ ε ίίηυ ίοιίιηο {^,^^χ^ν^ 

είΓιΐβΐϋ ; «ίϊίιςίΐ ; ίί/^Ίΐ^ (ΙίτοΓβϋ^ ηοι» ρίίΓνΙ οΓοδ. Αι ΙιΙο ίη 
ιΐ96 ιοίιΐ3 ΐΓΓα^ηβ, Ηοηςίϊί ίηδχρβΠϋδ, & ΟΓ^ίΗ-ρΰΠίβ Ηα• 
«10, €ΧΪΐΟΓΓ€η8 ΛίΙίΐΙΙΟ 0Ο1Ώρ€ίΐ€5, βτ, Π ϊΙΊαδ ηιιίίρίίΐίη 

•%ί ρίίίππαιη (2ΐη^&ιη ΟλίΙοηδ-ΐΰΐηρΙυτη α^ΟΓ^ηδ, Λ/γ, 
4ηγααηϊ, ηοίι &ιηρΙί^8 ΐοΐ6Γ2Βί1ΐ$ «11 οΒνϋβ ^αϊ^αβυ'ίίΐ, 
ίεά & Λσιηιϋτ/ ΗΐίκΓΟβ ϋοηΐΰιπςΙίΑ ϊίΗοίι, & ήΛβΗδ οίέΛι: 
οοΑίύΓνοβ, ρέτίευ{ιιιη'ί2α6Π8, &η ίΐΐιί €[υοςιΐ( οΐΐίΐ Η- 
€β:ΐιιι:, θοηβε αυι ίο ΓεοηΐιΙιιπι ιηοίάϋΗδ, &ιιτ Γ(]ΐΐθΓυιιι- 
€ΐιηιη &ρρΰ(€ΐι$, αυΐ Γβ Α(1α^&(0ΓΐΒα8 (^»(^6η$, 3ΰΐαη(ί6υ3 
(Πίϊΐη ^€ ?€ΐ ΝΪΓβο ίοΓίποΙίοΓίηι, ΟοοΓορβ νβιό ααΐ Οθ• 
ιΙγο ηοΙ>ϋίθΓ€πι, 8( υΐ^ί}« ρΓυοΙ^ηιίοΓΰΐη, Γ^ά^είιη ^υΐεπι. 
ίίϊΛΏΐ €γοβ69 ^Μίοιειη, είΤαικΙλί ιηίΓςΓ, ίη τειηροπβ 
ρνιηέ^ο, ^ο» ρ»«}&(ίιη 6 ρΰΓ)υπί8, & Γ3ρίηί8, & ί1;ι§ίήΐ3- 
ρΐιΐιίκιίδ οο1^έΙίΐ•Γαηι. 

7• Μ£Κ. 1>ία8 ρτορ€ΐηο^αΓη ^α ίρΠι ςι>3ε•Ηιιηι (ί. γ. 
^»^ϋ) Ο^αιη νϋΓο 1(^4116 ιιιΙβ-ίρίΙαδ-ρίεώΒυβ ία£Γΰ(1(:π8, 
^(«οπκκίο, ΐΐι 09(018 αυπη-ίΐδ, ναχπ) ίηνβηίδ, νεί ^ιιο• 
ιϋ^ο (ΙΐςηοΓοίβ €Μ^ά ψίθ$ ^ΰρή^^(^ ιηίΓΰπι, ρο((^υ<ιιιι- 
€ΐί}ικ}ί€ΐίΗ( Γο/βίΤβ οΙίΐΛΓΪ <1ί^ηο8' ΡΙ^ϋ Γ. €τ€άίδ &νιΐ€ϊη 
ι*«ρ6¥ίΓ< πΜί^ (^υίευικ{υ&Γυη(? ΜΕΚ. Νβο[ΐΐΑ<{α8Γη /:γ^- 
Λ» ρ€Γ Ιον&ΐΒ, Νοη «πίιη, ρΓΛίβηΐο ΑπΙΙίίΙβ, Ηίρ- 
|Μ>ο^^οIη^ :ι<1ιιίΙ^3, & ΟίΐΙ1ί;ιιη, 6ί αΙίοΒ τηοΐιοδ ΑιΙις- 
ηίβοί^Β» η^^υίΗβΓΠ οΜο (ϋ^ηο8. €ίεΐ€Γάπι (]αίά ί&α'δ. 
«ϋπιίϊΓϋβ ? ΡΙ,υΤ. δυι^*ατη αο (ΙεοΓίαπι οϋίβΐίΐηδ οίκτ- 
το, <1οη€€ ίπιριυάϋηδ ίη λϋ^\ΐ(πι ίηείοΙεπηι.. III€-^^ό, 
ΐ|«^ί€απ^αβ ηιίΗί ρίπτυδ οςαυΓΓΰΓΐτ, »1)(]αεεη8 ροίΠ^ΰΐ^^ 
Ιβ Μαουήΐΐηι, ρΓορ(£Γ ίοορίη&ίαπι Ιυςηιπι, βάοΓίΐηΒ• 
Μ&Κ. ΡιΙϋΐπΓ 6τ§ο }ϋρίτβΓ, ρΰΐ3ΐϊ5. γ6, οχ ίρΓίϋβ Γεη- 
Ι€ΐιιί», (Ικ&Γϋ (}ΐΐ(χ^υΘΐ 3υάίς<ΐ( φΐϋΓΪ (1ΐοηο8? Ρί,υ Γ.. 
£ι ιΐιβπ(ό Α(1ιη(κίϋΐή, 6 ϋοηε, €[α1, ηυυιη πογΙι η^ €{ε- 
^οΐΒ £^, ηιίηεΓβι /λλιρπ ίηνεΐΙΐβπΐϋΓυηι τεπι ιάβό Γβ- 
|>€Γ(α-(ϋίΒ€ΐΚ:ιη, & μπιρποΐδπι εχΗίΐαίΙϋΐη € ,νίε», <ϊααηι. 
ΙΜ *υίΙ Γιγης^υε ίΐΐϋ ί^όΐέ ίη?(ηίΓ6ΐ, νφοί£ ο\3ία}ΤΛ{η. 
&^€0 & πιίηιιίΑΠί• Οιιηι Ιι^ί^υο ρααά (ιηι Ιτοηί, Ηΐ&ΐί^ 
ΐί£ΓΟ ηνη^ΓΟ ρίοπηοί οοουρ^ηι οίηηία {ι, /, Μφίεβηΐ) 
ίβ €\νί(&ΐϋ>Η9, ^άΛΓΰο οΙϊϋΤΓ&ηδ ί&άΐό Ιη («ιΐεβ ίηαΐάυ, &^ 
9ία ίίβ ΐΓΓΛίόί. ΜΕΚ. Οαοπ)οάο νεΓ^ (Ιβίηϋβ, ροί^- 
^ΐΗΐιη (Ιβίβηιβήβ ϋθ8,ί»οίΐ€αϋΓϋβί8,ί§ηΕΓϋ3•ί»'«// νίοε^ 
ί^,υΤ. Τϋπι ρϋτΓριςΛΧ βο, & ρ€ώϊίυ5€6ΐ€Γ, Αά ΓοΙαπι. 
ί«^» 耫;Αβοη€ΐη• 

Ζ. 3 8..ΜΕΚ.. 86 Τιιηοη^βνβ Μί/αηίύνορια. 

8. ΜΕΚ.. ΚΰΓροηά£(ο ιηίΐιί & Ιιοο ίοΓαρ€Γ. Οοοοιο- 
ύο^ οχ<:η% ^\xνΛ•\^ζ {/ιρττίε €ηίιη (ϋΰ&π)} & ρ<ι11ί<!υ$ 
ρτχ^εΓ^α• & ^^\xx\\)\x^ §Γ2νί$, ιοι ϊίίώ^% &ιιι&(ογ€$, αά^ό.- 
«ΐ( οπιηεδ ίο ιβ ΓβΓρίείϋπι» ^ ψχχχ^ηιβ^ ίβ οι}ι^η^η(^99 
ί(£ΐίε€$ εθ6:*£α νβΓΟ ηοη-αίΤβ^υ&ηίυΓ» τίν^Γΰ ηοη Γα• 
ί(ΐθ€η(ε5 ? Νονΐ ΐια^ηύ (^ιιοΓ^&ιη εοΓυπι ηοη |)αυεο8, 
Α<160 ΐ€ ρ€Γ<1ί(€•&ιηαη{(5, υ( ρΓζα{Μ(ΑΓ«;η( Αίβ, ** & 
** ρίΓεοΓΗΠΐ ίη ιώ&γ^, & ΓεορυΗ$ &Ι> αβιϋδ Γυ€ηΐ68 ;" 
τ^\\/ε Α ΐ€ ί;ιίΙΊ(ϋπ,€|υό(1 ηοο ίρΓοβ ρΓβεείροβ ΓβΓροχβπες 
Α( ν€ΓΟ ΒέΟΰ ηονί ^υόά ίίΐΐ£ΐ>€Π5 & ιυ, £ (^-ΐρΓοιη ψιίά 

ηόΠ3, 603 νίΐ €θΓ)Γΐ3Εηΐ2δ-3β€Γ€ (λ € ρΓοφίί βίΓα^ήβ^τ^ 
ιαΐί αίηθΓ€ οΙβπι^ηι&Εοβ• Ρ£.υΤ. Ρυΐίΐβ τ^γο ητ^ ΤΑίειη ' 
ϋΐίβ 2ρ3Γ€Γ6, ^ιιαϋδ ΓυΐΏ ; ο.\λ^ά2ίϊϊ\^ Μηιρβ^ τεί εφ- 
ϋυηι, τ(^] (]υοιευηί)υ€ ;λ1ΪΑ ιηίΐιί ίοΓυηι ώ/οπαΜ ΜΕΚ.• 
δεά (^υοηιθ€!ο, ό ΡΙυιε ηοη αρραΓεαί^ πίΩ εχα Γυηΐ & 
ίρβ οιιιη€3 ? Ρ1.υ Γ. Νοη ςδεεί,ό οριίιηΰ ; νετόη» ίη- 
ίαή», & 6ΓΓ0Γ, (|υ£ ηυηε οεευρ&ηι οιηηίίΐ, ιεπε^Γ^δ- 
ο^υη^υηι ϋ$. Αι & ίρΓε ρΓ^ειειε^, ηε Γιγπ οητηίηο (Ιε- 
ίοηπίβ» οεοϋΓΓο ϋβ ρ^γΓοπε ιεέΐυβ 3ηι:ιΙ}ί)ί/ΰπ)3, ΐηβα- 
ΓΑΙ^, ηηηρί^ ηο ^επιιηί$-(1ίΠίη61έ, & 3ΐηί(51υ$ ηΗβΙΙία 
Τ(ΤΓϋεο1οηΒυ8. ΪΙΙΐ νοό γ^π^^ νΰΐΐυδ ίρΠυ$ (/*• λ «<7^ 
//«ϋ/) νεηυίΐαϋεπι νίά^Γ^ι δίτιοΓε-ρΓοΓε^ϋΐιηίοΓ, &ρ€« 
κτυηι ηοη ροιίιί. 0*:ό^, ίι (^υίδ ϊΐΐίβ οιηηίηρ ϋεηυοίβηβ 
οβ€η€!€ίει ηΐ€, ^ΐΛηιΠΗΓεηι ΗπαοΙ (ΙυίΜΟ ί^Γε ι^οιορεΓβ 
ε2ε€υΓιεηι^8 & ίΐηιηη(€8 (/'. λ (^υοΗ ίακΙορίΫ< εΛίυβίαηί 
Ι^ ατκίπί) ίηαπίίίΒίΙοδ & ίίείθΓΓΏ€$ γ€8. ΜΕΚ. Ουρ- 
1ηΌ^^ο «ίΓβΟ ΐΙΙαΗ ίίφη(Ι{'£^ ^υό(1 ίηΐΓλ €ΐίν]ηΑ& ]ίΐη) ιρ£*θ 
Γιιί, & ρετίοπά ίρδίί ίπίΐαη, ιιΓ<:}ϋ€ /Λ/7?ίΛ (ίεεΐρΐίΐηΐυΓ ? 
ϋϊ, ί) Γ|α)5 η$ (.1ε(Γ;ί1ΐ€Γε-νεϋ( £αηι^ ε<)ράΐ οπίυβ <}υ»ηι 
])ΰΐΓοη3ίτι ρΓϋ]ί€εΓ<:ηΐ. ^οιηοάο^ ίηηηαηι ώβ^α ίοε ? 
Νοη ίπίηι ν^πΓιηιίίε φ €03 εΠΗΟΐ ΐυηε ί^ηοΓπΓε, ΐ|ϋόιΙ 
ϋϋια ίΐι ν€ηϋΛίΐ8/«ΰ,οϋίΏ νί(1ε»ηι ίηιυδ ϋΐτϊηία. ΡΙ^Ο Γ, 
Ο ΜβΓΟϋΓΐ, ιηυΐίϋ ηιϋιί ίΐοί]ϋΐηεηιο-Γϋηι ϋ<] Ηοε εη^ιη. 
ΜΕΚ. Οιΐ92ηίΐιη ? ΡΙ,υΤ. ίίίιηιιΐ-αο α]ί()αί$ ρΓΐιηύιη 
οεοϋΓΓίηδ ρΗΐ€ίι<51ί8 ίοπΒϋ3 ηιε εχεΐρίι, οεευΐιιΐδ ϋΟίΐ- 
ίπβΓεάϊΐϋΓ ητιβοοαΊ ί»βϋ5, & ίΙεπιεηιίΛ, & ]ίΐ6Αηιία, & 
η)ο1ϋ(ί€5, & εοη(υηιεϋ;ι, & εΓΓΟΓ, & ϋΐΐϋ ί)υ2ε^;ιπι ίο- 
ι>υηΐ€Γίΐ. Λγ ί//?, ^ώ/' ηοί εχεΐρΊί^ οεεαρίΐΐϋδ »ηιηιβηι 
3^ Ηίδ 0ΓΏηί^υ8, ιηίΓα(ύΐ(]υ€ ηοη ηιίΓ«ιη(Ι&, & 3ρρειίι 
ίΐί^ΐςΓκ:^», & ιηε ίΐυρεί, ϋΐοηιιη οιηηίϋηι ιπβΓείΓοιιιηα 

ιηϋΐοηιαι . Τίβίοη, βν€ ΜΊ/αηίΙ)Γορΐίί. 87 

ιη&Ιοηιπι ρ&(Γ6ΐη, Ιά ^ 'ύίά^να Γ^ΐέΙΙίήο (1ίρ&(υηι, & 
οπαηίϋ ρπύδ ρ&ΐ€Γ€ίυΓ, ^υαιη πΐ€ &ιηα(«Γ6 Γυ(ι^η^^^^. 

9- Μ£Κ. Ου;ιιτι νΰΓόΙβενίε €8, 6 Ρΐυις, & ΙύΒη'οαδ» 
$ζ Γ€{(η(α (ίϋϋαΐίβ, & Αι^αχ» ηύΐίαιη ε^Γίαιη ρΓβεΙκηβ 
αοίαιη, Γβά ηϋΓαο ςυοIηο^^ο ρεΓ <]ίςίΐ08, (αη€|ΐι&ΐΏ αη- 
^ιιίΐίβε, αιιΐ Γ€Γρ(η(€8, «ΙϋΒεηβ ? Ρ&υρ€Γ(95, εοηΐΓ3, νιΓ- 
€θίΓ& £^,& ρΓβΗϋηΓϋ-ίααϋβ, & ίηηυηΐ€Γ03 ΗαΒβηβ υπΰο^ 
10(0 ςοΓροΓβ €η&(08, ί(&•υ( 3ρρΓορίη4ΐ]&ηι«8 (Ιβιίιη ιβ- 
ΐ)62η(, & ηοη ί&οίΐέ €χρ€()ίπ-ροί&η<— Α( Ι&ιυίι ίηιβΓΜ 
008» (ϋυιτ) ηυ^βπιυΓ, Γΰβ ηοη ραΓν&. ΡΙ1.υΤ• Ουβε- 
Μ9ϋι ^ Μ£Κ. (^όά ηοη (Ηΰίέυηισι ^(Ιοίυχίπιυβ) χ)υο 
ιη«ιχίηιέ ορυ$•6ΐ&(. Ρ1.υΤ. Βοηο-ύβ-ίΐηίπιο ά^: ίιοο: 
^Γεεηάο ^/ζ/ιιι &ά νο8, τε)ί<51ο ίϋο ίη (επΓβ, & οϋιο• 
Π)Αη€ΐ;ιιο «/ οοοΙυΠδ ίοπΒιιβ ίη(υ8 πιαηε2(, ηεηιίηί ν€ΓΟ 
^6Γί&(, ηίίϊ ηοϋ νοοίί€Γαηΐ€ηι 3α(ϋεπι. ΜΕΚ. Όβ- 
Γε€η€ΐαιηυ$ €γ^ο ι^ίχα ί/ι /\ΐ(ίθ2ΐπι» £( Γει^υεπε ίη η^β 
^11]απ}7(^^η) (εηβηβ, <ίοη££ &(1 ΓβεβίΠιπι Τί/ηοηύ ρβΓνβ- 
η€ΓΟ. Ρ1.υΤ. Κεθέ ί&α$» ό Μβρευπ, ηΐΑηα•(ίυ€6ητ 
άο; ο|υοηί&ηι, ίι (ΙεΓετοΓβδ π)«, οΒΰΓΓ&ηβ ίηο€(ίεΓ€Π) /» 
ΗγρειΒοΙϋπι ίοΓί&η, βυι ^Ί60Iη€η. 86(1 ^^ίίηαπι 
ίΙηϋοΓ ε^ Ιιίε (]ΐ}^ϋ ΓεΓΓΐ ίη ]^ρ^(^6η1 ? Μ£Κ. Τίπιοη 
ϊϊί€06 ]η•ρΓορίη(]υο ίθ(ϋ( β^εϋυηι ηιοηιαηηπι & Ι^ρίοΙο- 
ίαηι.-^Ρ3})9Β ! &(]είΙ ^/ & Ρ»υρ6ΓΚΗ8, & Ι^Ιιογ ίί^ε, & 
Κ.οΒϋΓ, & 83ρίεηή3, & ΕθΓηΐυ€ΐα, & ε|αΓπ}θάι (υΓΐ>Ε, 
Λ Ραπιο οπιηεβ ^^ηοίηΐΒ-ηηοοΙο-ίοίΐΓϋ^ί $ ΐηί8, 6 Ρ/αΐ€, 
ίίίίΐ\\ηϊ[>\Μ ηια!ίορΓ9ΕίΙαηϋθΓ€8. Ρ1.υΤ. ΟυΓβΓβο, 6 
Μ€ί.α»ή, ηοηχ>€ίί&πι^ (ϋΓ€είϋη]ϋ8? Νοη εηίηι ριχίϋιβ- 
ΓΪίηιΐδ ηο8 π)«ηιοΓ&Βί1ε ()υί(1 βρυά τίΓυπι & (πηιο εχεΓ- 
€111) είΓεαπρκΙαιυη]• ΜΕΚ. ΑΙίιεΓ νιΓυηι είΐ ^ον^. Νο 
ίθΓηαί<]εη9υ8 ίβΠΟΓ. 

ΙΟ. ΡΑυΡϋΚΤΑδ. ΟιιοιΓιιπίΐ Ιιυοο,ό ΑΓβί€ί(33,(]υ• 
€18, ηιαηυ (ΓαΗεηβ. ΜΕ.Κ. ΜίίΒ Γυπ)&8 & }ον€ αά Τ'ί- 
ηιοηεηι Ηυηε. ΡΑΌΡ. /^πιηε Ρ]υΐΐΐδ »ά Τΐπ^οηεπ), 
ροΟ()υ&πι €^0 εαπ) εχ (1ε)ϊεϋ8 π)»Ιε βίΤέέΙυπι ίιιΓαρίεηβι 
,^ ΗίΓΰε (Γ»(1εηδ, 9Μηρ^ρ δ^ιρίεηιίβε, & Ι,αΒοη, ίοηεηι 
τβ<]<ϋ<ϋ ηιβςηί^υε ρΓειϋ νίίυπι ? ^^ο/τ^Ρβυρεη&δ,βοο• 
ιεπηρη^ίϋδ 2κ)«ο, & ίηίυηβ ορροηυηα νοΒΐβ ¥ΐ<1εοΓ» η( 
€πρΪΑ(ί8 ιηίΐιί <]03πι Γοίαιη ΗαΒυί ροίΓείΰοοειη, ΑοειίΓΑΐβ 
^αη^ &(1 νίπαιεπι εΙϋΒοΓ&ΐίΐηι ; ^ Βοε, υΐ ΡΙυιυ» ευπι 
^εηυο αοεερίυιη, ^ Οοηΐυιηείίχ βε Ρ^Αυί ίη•ιη«ιηυ&τ 
ΐΓ&ϋΗαπ), &^ο1]€ηι» & &1)](έ1υηι, & τεεοΓρεπι (4υϋ1ι> 
> οΐίηι ύ 86 Τΐίηοη^ βν6 Μί/αηίίνορια. 

8. ΜΕΚ>. Κ€Γροηά6ϊο πιίΐιί & Ηος ϊοΓαρβΓ. Οαβιηο- 
^ο, εβεευβ εαπι-ίΐδ {αρ^νΐδ ΰηίπι (ΙΐεΑίτι) & ρπΐΐίοΐυδ 
ρίχ{£Γ6&, & εΓϋΓ'ώυβ §Γ&νί$, (01 Η<ώΰ5 &ιηα(0Γ6$, Λό^ό^ 
\ΐ( οιηη^δ ίο ΐϋ ΓεΓρΐείπηΐ, ^ ρυιεηΐ^» /^ ο6ι^η^η^^99 
ίοεϋεοβ είΤΰΐ'βο νεΓΟ ηοη-5ΐίΓ€<^ϋαηΐϋΓ, νίνεΓΟ ηοη Γα- 
ίΙίθ€η(€5 ? Νονί ίο^ηό <^ιιοΓάΕΐη €θΓϋπι ηοη ραυεο8> 
&(160 ΐ€ ρ6Γ(ϋ(6-&ιτ)ίΐη(ΰ$, αι ρΐ9ΒαρίΜΓ«;η( ΓνΓβ, ^* & 
" ρΙΓεοΓυπι ίη ηχάτ^^ & Γεορυϋε εΙ> &€Γϋ8 Γυ€η(€8 ;" 
Γ&η7^&(6ί<ι(Ιί(ϋπ,(}υόο1 ηοο ίρΓοβ ρΓ^εαρυέ ΓεΓρ€Χ€Π8{ 
Λι ν6ΓΟ Β^αε ηονί €}υόά ίαιε()6Π8 & ιυ, £ («-ίρίυηι ψιίά 

ηόΠ8, 608 νί/ €θΓ)Γΐ3£ΐηΐδδ-3§€Γ€ (/. € ρτοφίί βίΤίΤή/^ 

{αΐί ΕΠΐθΓ€ <ΐ6Γη6ηΐ3ίθ3. Ρ1-.υΤ. ΡϋϊΑδ ν«ΓΟ η€ ΐίΐΐεηίΐ 
ϋΐίβ 3ρ3Γ6Γ6, ^υαϋ$ Γυηι; είαικίαπτ), /ι^ιτ^^, ▼€! ε»- 
€13171, ν(]ςαοιευη<]υ€ £ΐ1ϊ&η)ίΗί ίοΓυπι έ^^οΓητΜ-/* ΜΕΚΙ. 
δεά <^οοΓηο<3ο, ό ΡΙυιε ηοη αρρατ€αί^ ηίΠ εδΕοί Γϋηι & 
ίρβ οΐΏπεΒ ? ΡΙ,υ Γ. Νοη είεοϊ,ό οριϊπιε ; νεΓήπϊ ίη- 
ίεΐή!ΐ» & επΌΓ, (][υ£ ηυπε οεευρ&η( οη^ηΐίΐ, (εηεΙ}Γ&8- 
οίΓϋΠίίυηι ϋδ. Αι & ίρΓε ρΓίΕίειε^, ηε ίίΓη οιηηίηο (1ε- 
ίοΓΓηίδ, οεςϋΓΓο ϋδ ρεΓίοηέ ΐεθυδ 3ηιιιΙ)ί]ιΊίΠπΐ3, ίηβϋ- 
ΓΑ(^, ηηηρ^^ πε βεπιιηί3-(ϋ(ϋη^&, & βηυθυι ηίββΐΐίίί 
▼εΓίίεοΙοηΒϋδ. ίΙΙί νειό χμ/ι νοίίϋδ ίρΠυδ (/. λ »β- 
//«ϋ/') νεηϋίΐαϋεπι νΐίίεΓε, αιηοΓε-ρΓθΓε<|ϋϋηΐϋΓ, & ρβ- 
τεαηι ηοη ροιΐα. 0^0(3, (ι ^υίδ ίΐΐίδ οηιηίηρ ϋεηυί^βηβ 
οΠεηίΙειει ηιε, ίΐΛΐηηιίΓεηι Ιικυοΐ άϋίΜο ίεΓε ιαηιορεΓ€ 
οκοϋΐΐεηιεδ & «ΐΏηηιεδ (/. λ ί^ηοά ίακίορ&Τ'ύ εάιιιΐίαηί 
ϊ^ ϋηαηή ίηαπίήΒίΙοδ & οΙείοΓΓΏεδ Γίδ. ΜΕΚ. Ουο- 
ιηΟ<{Ό εΓβΟ ΊΙΙηά ώβιηίι^ί^ ςυόίΐ ίηίΓίΐ €ϋν]η&8 ]<ιη) ΐρί^8 
Γιιί, & ρετίοπα ίρδέ ίπϋαιΐ, υΓο)υε ίαη^€η (ίεεΐρΐΗηΐυΓ ? 
Ει, ί) €]αίδ πδ (^εΐΓίΐΙιεΓε-νεΙΐι εαηι^ Οϋρυΐ οιιίϋδ ςυαπι 
])<ίΐΓοη3ΐτι ρίϋ^ίεεΓεηΐ. ^οιηοίΐο^ ίηηΐίαηι ^φ^Ια ίοε Ρ 
Νοη εηιηι ν^ηΠηιΐίε φ εοδ εΠΗΠι ΐυηε ί^ηοΓΗΓε, χ|υόι1 
ϋΐίιαίΐι νεηϋΑ;ΐδ/«έ2,0ϋηι νί<1ε;ιηι ϊηΐϋδ ϋπτ.ηίδ. ΡΕ.ϋ Ι . 
Ο ΜεΓεοΓ», ηιυΐιιι ηιίΐΗ ίΐ(ί]ΐϊηΊεηιο-Αιηι άά Ιιοε ειί»ω. 
ΜΕΚ, 0«$η»ιτι ? ΡΙ^υΤ. ϋίιηιι1-&ο ^ϋ^αίδ ρίίηιύιη 
οοοϋΓΓεπδ ρΗΐείΈθίδ ΓοπΒϋδ ηιε εχεΐρίι, οεευΐιυδ υη3.- 
ίη^ΓεάϊΐϋΓ ητ.έεοιη ίήβϋδ» & (Ιεπιεοιΐα, &]4ΐθΑηη8, & 
η)θ1ϋπεδ, & εοηΐυηιείίίΐ, & εΓΓΟΓ, & πΐΐϋ ({υ^ε^'^πι ΐβ- 
ϋϋΠίεΓίΐ. Αγ ///?, 5'^/ /?ί?ί εχεΐρΐί^ οεευριιυδ ίΐηιηΐΰηι 
3ΐ) ^^$ οπιηι^υδ, Iη^Γ^ι(ά^^]υε ηοη ηιΪΓ«ιη(ί2, & Ηρρεάι 
ίιί^^^ηί'8ι, & ιηε ίΐυρεί, ϊΙΙοΓαπι οιηηίϋηι ίηβΓείΤοιιιηίΐ 

πΐϋΐοηιηι . Τί/ηοη, βν€ ΜΊ/αηώτύριΐί. 87 

ιη&Ιοηιιη ρ&ΐΓ€ΐη, &Γ αΙ> ϋί€ΐ(Π[ΐ Γ^ικίΐίήο (Ιίρ2(υιη, & 
οπαηίϊ ρπύ8 ραι^ΓϋίϋΓ, ({ΐιαιη πιβ &πιϊ